Sunteți pe pagina 1din 3

COD COR: 753201

Denumirea postului: Confecţioner - Îmbrăcăminte

Relaţii ierarhice: se subordonează şefului de atelier/ echipă


Relaţii de colaborare: cu personalul de execuţie din atelier/ secţie

Scopul postului: asigură realizarea semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic până la


executarea finală a produsului

Atribuţiile principale şi sarcinile specifice:


- Respectarea parametrilor de lucru conform documentaţiei tehnice ;
- Executarea operaţiilor conform documentaţiei tehnice.

 Croirea reperelor articolelor de îmbrăcăminte:


- Pregăteşte materialele pentru croire (operaţii de calcare, control, şablonare, verificare
cantitativă şi calitativă);
- Execută croirea reperelor în sisteme de croire simplă sau combinată
- Realizeaza articolele de imbracaminte conform cerintelor

 Prelucrarea manuală sau mecanică a reperelor: însemnarea, îndoirea marginilor,


bordarea,executarea penselor, cutelor.

 Utilizarea maşinilor simple sau automate speciale

 Finisarea produselor:Execută operaţii de coasere a butonierelor ,cheiţelor,nasturilor, etc.

 Realizeaza operatiuni de personalizare: brodare, printare a obiectelor textile.

Atribuţii privind respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire şi stingere


a incendiilor:
- însuşirea şi aplicarea corectă a legislaţiei, normelor generale şi specifice de sănătate şi
securitate în muncă şi a diferitelor proceduri în conformitate cu specificul locului de
muncă;
- participarea la instruirea periodică privind sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi
stingerea incendiilor;
- desfăşurarea activităţii la locul de muncă respectând normele de sănătate şi securitate în
muncă, normele P.S.I, regulile de sănătate şi igienă individuală la locul de muncă;
- utilizarea utilajelor de lucru cu respectarea instrucţiunilor de folosire şi a normelor specifice
de securitate a muncii;
- utilizarea, întreţinerea, păstrarea şi depozitarea echipamentului de protecţie în conformitate
cu procedurile specifice locului de muncă;
- cunoaşterea factorilor de risc şi a bolilor profesionale specifice locului de muncă;
- identificarea pericolelor care apar la locul de muncă şi raportarea acestor pericole persoanei
competente să ia măsuri, conform procedurilor specifice locului de muncă;
- acordarea primului ajutor rapid şi corect în conformitate cu tipul accidentului produs;
- respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare: semnalează eventualele accidente prin
contactarea cu promptitudine a persoanelor din serviciile abilitate, conform procedurilor
specifice; contactează serviciile de urgenţă corespunzătoare în cazul unui accident
semnalat; cunoaşte şi aplică procedurile de urgenţă şi evacuare, atunci când este nevoie;
utilizează echipamentul de intervenţie conform normelor de securitate şi sănătate în muncă
şi a normelor P.S.I.; respectă întocmai planul de evacuare a fabricii în caz de urgenţă.

Responsabilităţile postului:
Legat de activităţile specifice, răspunde de:
- calitatea lucrărilor efectuate la locul de muncă şi se preocupă permanent de îmbunătăţirea lor;
- executarea corectă şi în termenele stabilite a confecţionării produsului;
- păstrarea în bună stare a materialelor de lucru, utilizarea şi întreţinerea utilajelor conform
parametrilor de funcţionare.

Legat de disciplina muncii, răspunde de :


- îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate;
- păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă;
- păstrarea în bune condiţii a utilajelor şi utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul
firmei;
- respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său;
- respectă normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi stingere
a incendiilor şi acţiune în caz de urgenţă, normele de protecţie a mediului înconjurător;
- utilizarea, păstrarea şi întreţinerea echipamentelor de protecţie şi a echipamentelor de
intervenţie în caz de urgenţă.

Autoritatea postului:
- Utilizează materiale şi echipamente puse la dispoziţie de firmă
Utilajele folosite: maşini de cusut simple, maşini de cusut automate, maşini de brodat, masini
speciale.

Condiţiile de muncă:
Munca se desfăşoară în ateliere de croitorie
Manevrele se execută manual şi / sau automatizat, individual/ în echipă.

Specificaţiile postului:
 Nivel de studii: liceu sau universitatte
 Cursuri de pregătire:- nu este nevoie

- Experienţă:- nu este nevoie

 Cunoştinţe necesare:
a) nu este nevoie de cunostinte specifice, acestea se pot invata la locul de munca prin training.

b) în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă:


- legislaţia generală şi specifică privind: sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi stingerea
incendiilor, regulile de sănătate şi igienă specifice locului de muncă;
- simbolurile de avertizare a pericolelor la locul de muncă
- echipamentul de protecţie specific;
- echipamentul de stingere a incendiilor;
- planul de evacuare al atelierului, fabricii;
- procedurile de urgenţă, de prim ajutor şi de evacuare.

 Caracteristici de personalitate, aptitudini şi deprinderi necesare :


- capacitatea de a selecta, structura şi utiliza informaţiile din documentaţia tehnică;
- îndemânare, precizie şi rigurozitate în efectuarea operaţiilor specifice;
- capacitatea de selectare a detaliilor;
- atenţie deosebită în verificarea detaliilor;
- acurateţe maximă necesară realizării detaliilor;
- bune abilităţi de lucru în echipă;
- comunicare interactivă la locul de muncă;
- planificarea activităţii şi a timpului de muncă;
- disponibilitate de a lucra în ture.

Prezentul document se constituie în anexa la contractul individual de muncă şi a fost întocmit în 3


(trei) exemplare originale, unul pentru salariat, unul pentru dosarul său de personal şi unul pentru
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Mun./Jud. ..............................

Aprobat,
Director General Titular de post
Data Data

S-ar putea să vă placă și