Sunteți pe pagina 1din 10

SUBIECTUL I:

*pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.    (30 de puncte)

5p        1. Rezultatul calculului 26-26:2 este egal cu …

5p        2. Un film a început la ora 12:45 și s-a terminat la ora 14:30. Filmul a durat … minute.

5p        3. Media geometrică a numerelor 16 și 4 este egală cu …

5p        4. Complementul suplementului unui unghi cu măsura de 130∘ are măsura egală cu …

5p        5. Un trapez cu înălțimea de 7 cm și linia mijlocie de 17 cm are aria egală cu … cm2.

5p        6. Un romb are lungimile diagonalelor 12 cm și respectiv 15 cm. Aria rombului este de…cm2.

SUBIECTUL al II-lea:

*Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

5p      1. Desenați pe foaia de examen un trapez ABDC, cu AB || CD, AB<CD și m(<A)=m(<C)=90°.

5p      2. Numerele a și b sunt direct proporționale cu 2, respectiv 7. Dacă a=26 aflați valoarea inversului lui
b.

5p      3. Se consideră numărul:

Arătați că x∈Q.

5p      4. Calculați media geometrică a numerelor raționale 5,4 și 3,(3).

5p      5. După o scumpire cu 10% un obiect costă 594 lei. Calculați prețul obiectului înainte de scumpire.

5p      6. Media aritmetică a numerelor a și b este egală cu 3√5-1. Dacă b=9+√20, aflați numărul real a.
SUBIECTUL al III-lea:

*Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

1) În Figura 1 este reprezentată schematic o curte. ABCD este un pătrat cu latura de 15 m, EFGH este un
dreptunghi cu EF=5 m și FG=8 m. Zona EFGH reprezintă o alee acoperită cu dale de piatră, restul suprafeței
fiind acoperită cu gazon. EF este poarta de acces în curte.

5p      a. Calculați lungimea gardului care împrejmuește curtea (mai puțin poarta).

5p      b. Calculați suprafața acoperită cu gazon.

5p      c. Pentru a amenaja aleea s-au folosit dale de piatră în formă de triunghi dreptunghic cu catetele egale
cu 50 cm și respectiv 80 cm. Acestea sunt achiziționate în pachete de câte 30 de bucăți. Aflați câte pachete
au fost necesare.

2) În figura 2, segmentul AC reprezintă un perete vertical, pe care sunt fixate două platforme pentru sărituri
în apă, CD și BE, care formează unghiuri drepte cu peretele. Se știe că AC=5m, CD=3,75 m, BE=1,5 m, iar
lungimea BC este cu 1 m mai mare decât lungimea AB.

5p      a. Arătați că AB=2 m.

5p      b. Aflați aria suprafeței DEBC.

5p      c. Știind că DE=3,75 m și că EB || DC, arătați că lungimea segmentului AD este mai mare decât 6 m .