Sunteți pe pagina 1din 46

1-45.

FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 1


C M Y CM MY CY CMY K

Ilustraþiile, informaþiile tehnice, datele ºi descrierile din aceastã publicaþie erau corecte la data bunului
de tipar. Ne rezervãm dreptul de a opera orice modificãri necesare, în conformitate cu dezvoltãrile ºi
îmbunãtãþirile permanente.

Aceastã publicaþie nu va putea fi multiplicatã, retipãritã, stocatã pe un sistem de procesare a datelor


sau transmisã prin mijloace electronice, mecanice, fotografice sau de altã naturã, sau înregistratã,
tradusã, editatã, prescurtatã sau dezvoltatã fãrã acordul prealabil, scris, al Ford-Werke Aktiengesellschaft.
Aceeaºi regulã se aplicã extragerii de pasaje din acest manual ºi utilizãrii lor în alte publicaþii.

La realizarea acestei publicaþii s-a acordat o atenþie deosebitã pentru redactarea cât mai completã ºi
mai exact posibilã, dar încã mai pot apãrea modificãri ulterioare.

Aceastã publicaþie descrie opþiunile ºi variantele de echipamente disponibile pentru întreaga gamã de
modele Ford din toate þãrile europene, prin urmare unele din articolele cuprinse în manual ar putea sã
nu fie aplicabile vehiculului dumneavoastrã.

Important: Piesele ºi accesoriile originale Ford au fost create special pentru vehiculele Ford. Deci,
sunt destinate special vehiculelor Ford.

Dorim sã subliniem faptul cã piesele ºi accesoriile altele decât cele menþionate mai sus nu au fost
examinate ºi aprobate de Ford decât dacã acest lucru este specificat în mod explicit. În ciuda monitorizãrii
continue a producþiei pieþei, nu putem certifica compatibilitatea unor astfel de produse. Ford nu îºi
asumã responsabilitatea pentru nici o defecþiune cauzatã de utilizarea unor astfel de produse.

© Copyright 2004
Publicat de Ford-Werke Aktiengesellschaft, Departamentul Servicii Clienþi Ford
Tipãrit de Romcar, aprilie 2005

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 2
C M Y CM MY CY CMY K

Cuprins

Introducere 2
Instrumente de bord 4
Sisteme de informaþii vehicul 11
Comenzi climatizare 34
Lumini 46
Comenzile ºoferului 52
Sisteme de blocare (siguranþã) 68
Scaune ºi sisteme de siguranþã 90
Conducerea vehiculului 113
Situaþii de oprire de urgenþã 147
Curãþarea 177
Întreþinerea 179
Capacitãþi ºi specificaþii 190
Index 209

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 3
C M Y CM MY CY CMY K

Introducere

PREFAÞÃ Reviziile efectuate regulat contribuie


Felicitãri pentru achiziþionarea noului la menþinerea þinutei de drum ºi
dvs. autovehicul Ford. Vã rugãm sã valorii de revânzare a vehiculului. O
încercaþi sã vã familiarizaþi foarte reþea de mai mult de 7000 de ateliere
bine cu vehiculul dvs. citind acest autorizate Ford, la nivelul întregii
manual al proprietarului. Cu cât veþi Europe, vã stã la dispoziþie cu
ºti ºi înþelege mai multe despre experienþa de service ºi
vehiculul dvs., cu atât va fi mare profesionalismul acestora, pentru a
siguranþa, economia ºi plãcerea de vã ajuta în orice moment.
care veþi beneficia conducându-l. Personalul special instruit al acestor
dealeri are o înaltã calificare pentru
a asigura service adecvat ºi de calitate,
Manualul Proprietarului descrie vehiculului dvs. De asemenea, acest
fiecare opþiune ºi variantã de model personal dispune de o gamã largã de
disponibilã în fiecare þarã scule ºi echipamente specializate,
europeanã ºi, ca urmare, unele realizate special pentru intervenþiile
articole cuprinse în manual este asupra vehiculelor Ford.
posibil sã nu se aplice vehiculului
dvs. În plus, datoritã ciclurilor de
tipãrire, acesta poate descrie Nu uitaþi sã predaþi ºi
anumite dotãri înainte ca acestea Manualul Proprietarului
sã fie, în general, disponibile. atunci când vindeþi autovehiculul.
Acesta este parte integrantã a
vehiculului.

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 4
C M Y CM MY CY CMY K

Introducere

PENTRU SIGURANÞA RODAJUL


DUMNEAVOASTRÃ ªI PROTECÞIA
MEDIULUI Evitaþi sã conduceþi prea agresiv pe
parcursul primilor 1 500 km. Variaþi
Simbolurile de avertizare frecvent viteza ºi treceþi într-o treaptã
din acest manual superioarã mai devreme. Evitaþi forþarea
motorului.
Cum puteþi reduce riscul de rãnire
personalã ºi cum puteþi preveni posibilele Noile anvelope necesitã un rodaj pe o
daune provocate altora, vehiculului dvs. distanþã de aproximativ 500 km. În
ºi echipamentelor acestuia? În acest aceastã perioadã, la conducere, vehiculul
manual, rãspunsurile la astfel de întrebãri poate prezenta caracteristici diferite. Din
sunt incluse în comentariile puse în acest motiv, evitaþi bruscarea maºinii pe
evidenþã prin simbolul triunghiului de parcursul primilor 500 km.
avertizare.
Dacã este posibil, va trebui sã evitaþi
Notã: frânãrile bruºte pe parcursul primilor 150
Informaþiile importante sunt de asemenea km în oraº ºi a primilor 1 500 km pe
prezentate în paragrafele introduse prin autostradã.
cuvântul Notã:
De la 1 500 km, puteþi creºte treptat
performanþele vehiculului pânã la vitezele
Simbolurile de avertizare maxime permise.
de pe vehiculul dvs.
Vã dorim sã vã bucuraþi de plãcerea ºi
Când observaþi acest simbol, siguranþa oferitã de conducerea
este absolut necesar sã autovehiculului dumneavoastrã Ford.
consultaþi secþiunea
corespunzãtoare din acest
manual, înainte de a atinge o piesã sau
dispozitiv sau de a încerca sã faceþi orice
fel de reglaje.

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 5
C M Y CM MY CY CMY K

Instrumente de bord

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 6
C M Y CM MY CY CMY K

Instrumente de bord

Poziþia Descriere Vezi pagina


Buton lumini exterioare / faruri de ceaþã / lãmpi
A 46-48
de ceaþã
B Buton de reglare pe înãlþime faruri 49
Maneta multifuncþionalã: Comenzi Centrul de
C Mesaje, semnalizatoare direcþie, faza lungã 11,50
a farurilor
D Grupul de instrumente 6-10
E Claxon 52
F Manetã ºtergãtor de parbriz 53-55
G Fante de ventilaþie 34
H Comutator lumini de avarie 147
I Echipament audio: vezi manualul separat -
J Încãlzire / ventilaþie / aer condiþionat 34-43
K Lampã semnalizare airbag dezactivat 105
L Buton pentru încãlzirea lunetei 43
M Buton pentru încãlzirea parbrizului 43
Buton de acþionare Program Electronic de
N 115
Stabilitate (ESP)
O Buton încãlzire scaun faþã 93
P Contact 117
Q Reglare volan 52
R Control automat vitezã 57
S Telecomandã pentru sistemul audio 56
T Buton de reglare luminozitate instrumente de bord 50

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 7
C M Y CM MY CY CMY K

Instrumente de bord

LÃMPI DE AVERTIZARE ªI DE CONTROL

Poziþia Simboluri Funcþie Vezi pagina

Lampã de avertizare legare centurã


A de siguranþã 99

B Lampã de control faruri 46

C Lampã de avertizare airbag-uri/ 105


dispozitive de pretensionare centuri
Lampã de avertizare pentru presiunea 185
D uleiului
E Lampã de control semnalizatoare 50

F Lampã de control sistem de 88


imobilizare motor

G Lampã de avertizare sistem ABS 114

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 8
C M Y CM MY CY CMY K

Instrumente de bord

Poziþia Simboluri Funcþie Vezi pagina

Lampã de avertizare nivel scãzut


H de combustibil 13,130

I Lampã de control fazã lungã 50

J Lampã de control sistem ESP 115

K Lampã de avertizare motor 8

L Lãmpi de ceaþã 1 48

M Lampã de control bujie incandescentã 119


Lampã de control sistem de control
automat al vitezei 57
N
Lampã de avertizare uºi deschise 2 71

O Lampã de avertizare sistem de frânare 113, 114, 185

Lampã de avertizare turaþie maximã 122


P motor
Lampã de avertizare defecþiune grup 8
Q motopropulsor 2
Lampã de avertizare temperaturi
scãzute 14
R
Lampã de avertizare direcþie 187
servoasistatã 2
S Faruri de ceaþã 1 48

T Lampã de avertizare contact 172

1 Poziþia lãmpilor de control poate varia în funcþie de echipamentul din dotarea vehiculului.
2 Vehicule fãrã Centru de Mesaje.

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 9
C M Y CM MY CY CMY K

Instrumente de bord

La cuplarea contactului se aprind Lãmpi de avertizare motor


urmãtoarele lãmpi de avertizare ºi Lampã de avertizare motor
control:
• Airbag-uri / dispozitive de pretensionare
centuri
• Presiune ulei Dacã rãmâne aprinsã când motorul
• Sistem de imobilizare funcþioneazã, acest lucru indicã o
• ABS defecþiune.
• ESP În cazul în care clipeºte, în timpul
mersului, reduceþi imediat viteza
• Motor vehiculului.
• Uºi deschise Dacã va continua sã clipeascã, evitaþi
• Sistem de frânare accelerarea bruscã ºi turarea puternicã a
motorului.
• Defecþiune sisteme motopropulsoare Verificaþi imediat vehiculul la un
• Lampã de avertizare pericol de îngheþ specialist.
• Servodirecþie
• Contact Lampã de avertizare defecþiune
grup motopropulsor
Dacã, la cuplarea contactului, o lampã
indicatoare sau o lampã de avertizare nu
se aprinde, este indicatã o defecþiune.
Verificaþi sistemul la un specialist.
Dacã rãmâne aprinsã în timpul mersului,
acest lucru indicã o defecþiune a
motorului ºi a sistemelor grupului
motopropulsor. Opriþi imediat maºina ºi
motorul.
Verificaþi imediat motorul la un specialist.

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 10
C M Y CM MY CY CMY K

Instrumente de bord

INDICATOARE ªI INSTRUMENTE DE C Indicator nivel combustibil


MÃSURÃ
Sãgeata de lângã simbolul pompei de
A Turometru combustibil indicã partea vehiculului pe
care este localizat buºonul rezervorului
La vehiculele cu motor diesel, turometrul de combustibil.
ajunge la 6 000 de rotaþii pe minut.

B Indicator temperaturã lichid de D Vitezometru


rãcire motor

La temperaturi de funcþionare normale,


acul rãmâne în zona centralã a cadranului
turometrului.
Dacã acul intrã în zona roºie, înseamnã
cã motorul este supraîncãlzit. Decuplaþi
contactul ºi reperaþi sursa problemei,
imediat ce motorul s-a rãcit.

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 11
C M Y CM MY CY CMY K

Instrumente de bord

E Afiºaj multifuncþional ºi Centru • O barã de stare, în dreapta 3 afiºajului,


de Mesaje va efectua numerotarea inversã a distanþei
pânã la urmãtorul viraj.

Centru de Mesaje

• Contor de parcurs 4

Contorul de parcurs înregistreazã


individual distanþa parcursã de vehicul
pe durata unei cãlãtorii.

• Kilometraj 5

Înregistreazã distanþa totalã parcursã de


vehicul.
Pentru informaþii suplimentare privind
Centrul de Mesaje, consultaþi capitolul
Sisteme de informaþii vehicul, de la
Afiºaj multifuncþional pagina 11.
La vehiculele cu transmisie automatã, Vehicule fãrã Centru de Mesaje
vor fi indicate urmãtoarele:
• Treapta de vitezã curent selectatã de
transmisie 1 – P (Parcare), R
(Marºarier), N (Neutru) sau D
(Conducere).
• Modul curent selectat – automat sau
manual.
• În modul manual, afiºajul indicã treapta
de vitezã curent selectatã de transmisie.

Pentru informaþii suplimentare privind


transmisia automatã, consultaþi secþiunea
Transmisie automatã, de la pagina 123.
Legendã
La vehiculele dotate cu sistem de
navigaþie, când acesta este activat, vor 4 Tripmeter = Contor de parcurs
fi indicate urmãtoarele: 5 Odometer = Kilometraj
• Sãgeata 2 va indica direcþia
urmãtorului viraj. 6 Reset button = Buton de resetare

10

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 12
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

CENTRU DE MESAJE Comenzi

Cu ajutorul Centrului de Mesaje ºi a


manetei multifuncþionale, situatã pe
coloana de direcþie, pot fi programate
diverse sisteme.
Centrul de Mesaje oferã, de asemenea,
mesaje de avertizare cu privire la avarii
sau defecþiuni ale sistemului. Pentru
informaþii suplimentare, consultaþi
secþiunea Mesaje de avertizare, de la Legendã
pagina 14.
SET = SETARE
Din motive de securitate pe RESET = RESETARE
ºosea, setaþi ºi resetaþi MENIU = MENIU
funcþiile doar când vehiculul este
staþionat. Rotiþi butonul rotativ pentru a derula
afiºajele disponibile dintr-un meniu sau
pentru a alege o setare.
Notã: Afiºajele depind de echipamentele Pentru a derula automat, þineþi butonul
din dotare ºi, prin urmare, anumite afiºaje rotativ în sus sau în jos.
ar putea sã nu aparã pe Centrul de Mesaje
al vehiculului dumneavoastrã.

Legendã

SET = SETARE
RESET = RESETARE
MENIU = MENIU

Apãsaþi butonul SET/RESET (setare/


resetare), pentru a alege un sub-meniu
ºi pentru a regla setãrile.
Dacã avertizãrile sonore sunt activate, la
fiecare apãsare a butonului se va auzi un
sunet scurt.

11

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 13
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Prezentare generalã a afiºajelor Main meniu (meniu principal)


Utilizaþi butonul rotativ pentru a derula afiºajele disponibile din meniu ºi apãsaþi
SET / RESET pentru a alege un sub-meniu ºi / sau pentru a regla setãrile.

vezi pagina 13

Legendã
DISTANCE TO EMPTY = DISTANÞA DE PARCURS
PÂNÃ LA GOLIREA REZERVORULUI
vezi pagina 13
Legendã
AVERAGE FUEL = CONSUMUL MEDIU DE
COMBUSTIBIL
vezi pagina 13

Legendã
AVERAGE SPEED = VITEZA MEDIE
vezi pagina 13

Legendã
OUTSIDE AIR TEMP: = TEMPERATURA AERULUI
EXTERIOR
vezi pagina 14

Legendã
WARNING MESSAGES = MESAJE DE AVERTIZARE
vezi pagina 14

Legendã
YOUR SETTINGS = SETÃRI PERSONALE
SET/RESET = SETARE / RESETARE
vezi pagina 19

12

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 14
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Meniul Principal Consumul mediu de combustibil


Kilometraj

Legendã
AVERAGE FUEL = CONSUMUL MEDIU DE
Contor de parcurs COMBUSTIBIL

Acest afiºaj indicã valoarea consumului


mediu de combustibil din momentul în
care aceastã funcþie a fost setatã ultima
Pentru a reseta (a aduce la zero), apãsaþi oarã.
butonul SET/RESET Pentru a reseta, efectuaþi trecerea la acest
(SETARE/RESETARE). afiºaj, folosind butonul rotativ ºi apãsaþi
Distanþa de parcurs pânã la golirea butonul SET/RESET.
rezervorului
Viteza medie

Legendã
DISTANCE TO EMPTY = DISTANÞA DE Legendã
PARCURS PÂNÃ LA GOLIREA AVERAGE SPEED = VITEZA MEDIE
REZERVORULUI
Acest afiºaj indicã viteza medie de rulare
Acest afiºaj indicã distanþa aproximativã a vehiculului, calculatã pe ultimii 1 000
pe care maºina o va parcurge cu km parcurºi sau de la ultima resetare a
combustibilul rãmas în rezervor. funcþiei.
Schimbarea stilului de conducere a Apãsaþi butonul SET/RESET, pentru a
vehiculului poate determina modificarea readuce la valoarea zero.
valorii afiºate.
La urmãtoarele distanþe, veþi putea auzi
un sunet scurt de avertizare: 80 km, 40
km, 20 km, 0 km.

În plus, la distanþa de 80 km sau la


distanþe inferioare, lampa de avertizare
nivel scãzut de combustibil se aprinde.
Consultaþi, de asemenea, ºi secþiunea
Lampã de avertizare nivel scãzut de
combustibil, de la pagina 130:

13

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 15
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Temperatura exterioarã Mesaje de avertizare

Legendã
OUTSIDE AIR TEMP: = TEMPERATURA
EXTERIOARÃ

Acest afiºaj prezintã valoarea


temperaturii exterioare. În urmãtoarele
condiþii de temperaturã, veþi putea auzi
un sunet de avertizare: Legendã
+4 °C sau temperaturi mai reduse: SET = SETARE
avertizare pericol de îngheþ RESET = RESETARE
0 °C sau temperaturi mai reduse: pericol MENIU = MENIU
de carosabil cu polei
De fiecare datã când pe ecran apare un
mesaj de avertizare, ºoferul trebuie sã
confirme receptarea acestuia, apãsând
butonul SET/RESET. Atunci afiºajul
În plus, la temperaturi situate între +4 revine la indicaþia prezentatã anterior.
°C ºi +1 °C, lampa de avertizare Dacã mai apar astfel de mesaje de
temperaturi scãzute de culoare portocalie avertizare, repetaþi procedura descrisã
se aprinde. La temperaturi sub +1 °C, mai sus.
lampa de avertizare devine de culoare Dupã confirmare, mesajul (ele) de
roºie. avertizare va (vor) apãrea în Main meniu
(Meniul principal), la poziþia menþionatã
în diagrama de la pag. 12, pânã ce
problema va fi rezolvatã. Când navigaþi
prin Main menu, mesajele de avertizare
Legendã vor apãrea unul dupã altul, fiecare fiind
OUTSIDE AIR TEMP: = TEMPERATURA afiºat pentru aprox. 2 secunde, iar
EXTERIOARÃ confirmarea acestora de la butonul
SET/RESET nu va fi necesarã.
Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul
SET/RESET, pentru a comuta între
sistemul metric ºi cel anglo-saxon.

Chiar dacã temperatura creºte


peste +4 °C, nu existã nici o
garanþie cã suprafaþa carosabilã nu
prezintã pericole datoritã condiþiilor
aprige de vreme.

14

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 16
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

• Mesaje de avertizare defecþiuni


severe însoþite de lampa de
avertizare de culoare roºie
• HIGH ENGINE TEMPERATURE –
MOTOR SUPRAÎNCÃLZIT
Indicã posibilitatea ca motorul sã fie
supraîncãlzit.
Opriþi vehiculul imediat ce puteþi face
acest lucru în siguranþã. Determinaþi
Legendã
sursa defecþiunii, imediat ce motorul s-
LOW WASHER FLUID LEVEL = NIVEL a rãcit.
SCÃZUT LICHID DE SPÃLARE PARBRIZ

Legendã Pentru a nu vã opãri, nu


scoateþi niciodatã buºonul
HIGH ENGINE TEMPERATURE = MOTOR rezervorului lichidului de rãcire, când
SUPRAÎNCÃLZIT
motorul este fierbinte. Nu reporniþi
Unele mesaje de avertizare sunt însoþite motorul pânã ce problema nu a fost
de o lampã de avertizare situatã lângã rezolvatã.
afiºaj.
Mesajele de avertizare sunt însoþite de • LOW BRAKE FLUID LEVEL –
lampa de avertizare de culoare galbenã. NIVEL SCÃZUT LICHID DE FRÂNÃ
Mesajele de avertizare defecþiuni severe Indicã faptul cã nivelul lichidului de frânã
sunt însoþite de lampa de avertizare de este redus sau o defecþiune a sistemului
culoare roºie. ABS.
Opriþi vehiculul imediat ce puteþi face
acest lucru în siguranþã ºi verificaþi nivelul
lichidului de frânã.
Verificaþi imediat sistemul la un
specialist.
• ENGINE SYSTEMS FAULT –
Dacã este afiºat un mesaj de DEFECÞIUNE SISTEME
avertizare/defecþiune severã, însoþit de MOTOPROPULSOARE
una dintre cele douã lãmpi de avertizare,
aceasta va rãmâne aprinsã. Dacã rãmâne aprinsã în timpul mersului,
acest lucru indicã o defecþiune a
motorului ºi/sau a grupului
motopropulsor.
Opriþi vehiculul, imediat ce puteþi face
acest lucru în siguranþã ºi deconectaþi
imediat motorul.
Verificaþi imediat motorul la un specialist.

15

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 17
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

• BRAKE LIGHT FAULT – • DRIVER DOOR OPEN - UªA


DEFECÞIUNE STOP DE FRÂNÃ ªOFERULUI ESTE DESCHISÃ
• DRIVER SIDE REAR DOOR OPEN
Acest mesaj indicã o defecþiune a - UªA DIN SPATE, DE PE PARTEA
componentelor electronice ale ªOFERULUI ESTE DESCHISÃ
întrerupãtorului stopului de frânã.
Vehiculul poate fi condus în mod normal, • PASSENGER DOOR OPEN - UªA
fãrã a fi afectat. Totuºi, sistemul de PASAGERULUI DIN FAÞÃ ESTE
control automat al vitezei (dacã existã DESCHISÃ
în dotarea vehiculului) nu poate fi activat. • PASSENGER SIDE REAR DOOR
Verificaþi sistemul cât mai curând OPEN - UªA DIN SPATE, DE PE
posibil, la un specialist. PARTEA PASAGERULUI DIN FAÞÃ
ESTE DESCHISÃ
• ACCELERATION REDUCED - • LUGGAGE COMP. OPEN –
ACCELERAÞIE REDUSÃ HAYONUL ESTE DESCHIS
• BONNET OPEN – CAPOTA
Acest mesaj indicã o defecþiune a MOTORULUI ESTE DESCHISÃ
Comenzii Electronice a Acceleraþiei
(EAC). Vehiculul poate fi condus, dar
performanþa acceleraþiei va fi semnificativ Apãsând pe butonul uºii respective, se
redusã. Viteza maximã a vehiculului va deschid hayonul sau capota motorului.
fi menþinutã.
Verificaþi sistemul cât mai curând posibil, • PASSIVE KEY NOT DETECTED
la un specialist. – CHEIE PASIVà NEDETECTATÃ

• SPEED LIMITED MODE – MODUL Indicã faptul cã nu a fost detectatã nici


LIMITARE TURAÞIE o cheie pasivã în interiorul vehiculului.
Pentru informaþii suplimentare, consultaþi
Acest mesaj indicã o defecþiune a secþiunea Pornirea motorului, de la
Comenzii Electronice a Acceleraþiei pagina 119.
(EAC). Turaþia motorului va scãdea pânã
la ralanti, iar pedala de acceleraþie nu va • PASSIVE KEY OUTSIDE CAR -
mai rãspunde. CHEIE PASIVÃ ÎN EXTERIORUL
Odatã pedala de frânã apãsatã ºi eliberatã, VEHICULULUI
turaþia motorului va creºte între 1 500 ºi
4 000 de rotaþii pe minut, ºi vehiculul Cheia pasivã nu se mai aflã în interiorul
poate fi condus în siguranþã, pânã la vehiculului. Consultaþi secþiunea Cheie
maxim 56km/h. pasivã în exteriorul vehiculului, de la
Apãsarea pedalei de frânã va readuce pagina 121.
turaþia motorului la ralanti.
Verificaþi sistemul cât mai curând posibil,
la un specialist.

16

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 18
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul


• Mesaje de avertizare însoþite de lampa de • ADVANCED FRONT LIGHT FAILURE –
avertizare de culoare galbenã DEFECTARE SISTEM DE ILUMINARE
AUTO-ADAPTIV
• ESP SYSTEM FAULT –
DEFECTARE SISTEM ESP Indicã o defecþiune a Sistemului de
iluminare auto-adaptiv faruri faþã (AFS).
Acest mesaj indicã o defecþiune a Pentru detalii suplimentare, consultaþi
Programului Electronic de Stabilitate secþiunea Sistem de iluminare adaptabil
(ESP). Pentru informaþii suplimentare, faþã (AFS), de la pagina 47.
consultaþi secþiunea Program Electronic
de Stabilitate (ESP), de la pagina 115. • PASSIVE KEY IN LUGG. COMP.
– CHEIE PASIVà ÎN PORTBAGAJ
• LOW WASHER FLUID LEVEL –
NIVEL SCÃZUT LICHID DE Cheia pasivã se aflã în portbagaj.
SPÃLARE PARBRIZ Consultaþi secþiunea Sistem Key Free, de
acþionare fãrã cheie, de la pagina 76.
Acest mesaj, indicã faptul cã nivelul
lichidului de spãlare parbriz este scãzut. • PASSIVE KEY LEFT INSIDE –
Completaþi cu lichid de spãlare parbriz, CHEIE PASIVÃ LÃSATÃ ÎN
pânã la nivelul normal. VEHICUL
• REMOTE KEY BATTERY LOW – Cheia pasivã se aflã încã în interiorul
BATERIA TELECOMENZII ESTE vehiculului. Consultaþi secþiunea Sistem
DESCÃRCATÃ Key Free, de acþionare fãrã cheie, de
la pagina 76.
Acest mesaj indicã faptul cã bateria
telecomenzii cu radiofrecvenþã sau a • PLEASE ENGAGE STEERING
cheii pasive este descãrcatã. Pentru LOCK – ACTIVAÞI SISTEMUL DE
informaþii suplimentare, consultaþi BLOCARE A DIRECÞIEI
capitolul Sisteme de blocare (siguranþã), La vehiculele dotate cu Sistem de
de la pagina 68. acþionare fãrã cheie, rotiþi contactul la
• STEERING ASSIST FAILURE – poziþia 0 ºi scoateþi-l aproximativ 5 mm.
DEFECTARE SERVODIRECÞIE O datã contactul scos, coloana de direcþie
poate fi blocatã, rotind volanul. Pentru
Acest mesaj indicã o defecþiune a informaþii suplimentare, consultaþi
sistemului de direcþie servoasistatã. secþiunea Contact cu blocare coloanã de
Controlul direcþiei se va pãstra integral, direcþie, de la pagina 117.
dar va trebui sã exercitaþi o forþã mai
mare asupra volanului. Verificaþi sistemul
la un specialist.
• TRANSMISSION MALFUNCTION
– DEFECTARE TRANSMISIE
Acest mesaj indicã o defecþiune a
transmisiei automate. Verificaþi imediat
sistemul transmisiei la un specialist.

17

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 19
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul


• Mesaje de avertizare fãrã a fi însoþite de • ENGAGEMENT IN PROGRESS/
lampã de avertizare
PRESS BRAKE PEDAL –
CUPLARE ÎN CURS DE
• PRESS BRAKE TO START DESFêURARE/ APÃSAÞI
ENGINE – APÃSAÞI PEDALA DE PEDALA DE FRÂNÃ
FRÂNÃ PENTRU A PORNI
MOTORUL La temperaturi exterioare scãzute, dupã
pornirea motorului, transmisiei Durashift
La vehiculele cu Sistem de acþionare fãrã CVT ar putea sã-i fie necesare câteva
cheie ºi cu transmisie automatã, pentru secunde pentru a cupla poziþia R
a porni motorul trebuie sã apãsaþi pedala
de frânã. (Marºarier) sau D (Conducere). În acest
caz, mesajele apar pe afiºaj alternativ,
• PRESS CLUTCH & START pânã ce treapta de vitezã selectatã a
ENGINE – APÃSAÞI AMBREIAJUL fost cuplatã. Dacã pedala de frânã nu
& PORNIÞI MOTORUL este þinutã apãsatã, transmisia nu va cupla
treapta de vitezã.
La vehiculele cu Sistem de acþionare fãrã Menþineþi pedala de frânã apãsatã pânã
cheie ºi cu transmisie manualã, pentru a ce mesajele ENGAGEMENT IN
porni motorul trebuie sã apãsaþi PROGRESS (CUPLARE ÎN CURS
ambreiajul. DE DESFêURARE) ºi PRESS
BRAKE PEDAL (APÃSAÞI
PEDALA DE FRÂNÃ) dispar de pe
afiºaj.

18

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 20
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Meniul Your settings (Setãri


personale)

YOUR SETTINGS = SETÃRI


PERSONALE
SET/RESET = SETARE /
RESETARE

Derulaþi la afiºajul Your Settings


(Setãri personale), folosind butonul
rotativ ºi apãsaþi butonul SET/RESET.
În meniul Your Settings sunt disponibile
urmãtoarele sub-meniuri:
• Vehicle setup - Setare vehicul
• Language - Limba
• Clock setting - Setarea ceasului
• Units of measure - Unitãþi de
mãsurã
• Key Free System - Sistem de
acþionare fãrã cheie
• Auxiliary heater programming -
Programare sistem de încãlzire
auxiliar
• Chime deactivation – Dezactivare
avertizare sonorã
• Your seetings – Exit – Setãri
Personale – Ieºire meniu

Notã: Afiºajele depind de echipamentele


din dotare ºi, prin urmare, anumite afiºaje
ar putea sã nu aparã în meniul Your
Settings al vehiculului dumneavoastrã.

Notã: Din motive de securitate pe ºosea,


modificãri la meniul Your Settings pot
fi efectuate numai când vehiculul este
staþionat. Dacã meniul Your Settings
sau unul din sub-meniurile sale este
deschis atunci când vehiculul se pune
în miºcare, Centrul de Mesaje va ieºi
automat din acest meniu.

19

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 21
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Prezentare generalã a afiºajelor meniului Your Settings (Setãri


Personale)
Utilizaþi butonul rotativ pentru a derula afiºajele disponibile din meniu ºi apãsaþi
SET / RESET pentru a alege un sub-meniu ºi / sau pentru a regla setãrile.

Legendã
YOUR SETTINGS = SETÃRI
PERSONALE
SET/RESET = SETARE / RESETARE

Legendã
VEHICLE SETUP STANDARD =
SETARE VEHICUL STANDARD
(opþional) vezi pagina 21

Legendã
LANGUAGE ENGLISH (UK) = LIMBA
ENGLEZÃ (UK)
vezi pagina 26

Legendã
CLOCK SETTING = SETARE CEAS
(opþional) vezi pagina 26

Legendã
MEASURE UNITS METRIC = UNITÃÞI
DE MÃSURÃ METRICE
vezi pagina 27

Legendã
KEY FREE = FÃRÃ CHEIE
ON •/ OFF = ACTIVAT / DEZACTIVAT
(opþional) vezi pagina 27

Legendã
AUX. HEATER PROGRAMMING =
PROGRAMARE SISTEM DE
ÎNCÃLZIRE AUXILIAR
(opþional) vezi pagina 27
Legendã
MESSAGE CHIMES = MESAJE
ÎNSOÞITE DE AVERTIZÃRI SONORE
vezi pagina 27

Legendã
Exit = Ieºire meniu

20

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 22
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Meniul Vehicle setup (Setare • Transmisie automatã (Durashift


vehicul) (opþional) CVT)

Adaptive (Adaptabilã): Setare standard


adecvatã pentru toate stilurile de
conducere.

Sport: Iniþial, transmisia lasã motorul


Legendã sã meargã la turaþii mai mari pentru a
VEHICLE SETUP = SETARE VEHICUL
STANDARD = STANDARD oferi o acceleraþie mai rapidã ºi o eficienþã
la frânare mai mare. Apoi se va adapta
Caracteristicile direcþiei, la vehiculele stilului dvs. personal de conducere.
cu direcþie electro-hidraulicã ºi
comportamentul la schimbarea vitezelor, Economy (Economicã): Transmisia
la transmisia Durashift CVT pot fi reglate menþine motorul la turaþii mici pentru a
pentru a se adapta preferinþelor personale reduce consumul de combustibil.
ºi stilului de conducere. Pentru direcþie
reglajele presetate sunt Standard, iar Notã: Accelerarea la maxim
pentru transmisia Durashift CVT sunt funcþioneazã la fel în toate cele trei
Adaptabile. moduri.
Sunt disponibile urmãtoarele opþiuni
de setãri:

• Direcþie

Standard: Setare standard adecvatã


pentru toate stilurile de conducere.

Sport: Direcþia asistatã este redusã. Legendã


Aceastã setare este adecvatã unui stil de VEHICLE SETUP = SETARE VEHICUL
STANDARD = STANDARD
conducere mai sportiv, accentuând
rãspunsul la acþionarea volanului. De Pentru a accesa meniul Vehicle
asemenea, setarea sport reprezintã un setup - Setare vehicul, treceþi la acest
avantaj în cazul conducerii pe suprafeþe afiºaj ºi apãsaþi butonul SET/RESET.
carosabile cu gheaþã sau înzãpezite.
Notã: Afiºajul meniului Vehicle setup
Comfort (Confort): Direcþia asistatã este indicã setarea curent selectatã.
accentuatã. Controlul direcþiei va fi mai
uºor ºi nu va fi necesar sã exercitaþi o
forþã atât de mare asupra volanului.

Notã: Când vehiculul este staþionat,


direcþia asistatã este optimizatã în toate
cele trei setãri ºi nu diferã în mod
considerabil.

21

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 23
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Utilizaþi butonul rotativ pentru a derula • Vehicle setup - Standard


între opþiunile de setãri din cadrul Direcþie = Standard
meniului ºi apãsaþi SET/RESET pentru Transmisie automatã = Adaptabilã
a selecta setãrile dorite. Pe afiºajul setãrii
selectate apare o bifã ( ). • Vehicle setup - Sport
Sunt disponibile urmãtoarele setãri /
opþiuni: Direcþie = Sport
Transmisie automatã = Sport

• Vehicle setup - Comfort

Direcþie = Comfort
Transmisie automatã = Adaptabilã

• Advanced

Vã rugãm, consultaþi secþiunea Meniu


Advanced (Meniu Setãri avansate), de
la pagina 24.

• Vehicle setup - Exit

Pentru a ieºi din meniul Vehicle setup


ºi a vã întoarce la meniul Your settings,
treceþi la acest afiºaj ºi apãsaþi butonul
SET/RESET.

Legendã
Legendã STEERING SETUP = SETARE DIRECÞIE
VEHICLE SETUP = SETARE VEHICUL STANDARD = STANDARD
STANDARD = STANDARD
SPORT = Sport Notã: Dacã vehiculul dvs. este echipat
COMFORT = CONFORT cu transmisie Durashift CVT, aceste
ADVANCED = SETÃRI AVANSATE
SET/RESET = SETARE / RESETARE afiºaje ale meniului Vehicle setup nu
EXIT = IEªIRE MENIU vor apãrea. Veþi introduce direct meniul
Steering setup. Consultaþi secþiunea
Meniu Steering setup, de la pag. 24.

22

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 24
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Salvarea setãrilor

Notã: În cazul în care contactul este


decuplat ºi apoi recuplat, se va reveni la
setãrile presetate. Legendã
Setãrile personale pot fi salvate SAVE SETTINGS To key = TOATE SETÃRILE
permanent în memoria unei chei de SUNT SALVATE ÎN MEMORIA CHEII
CURENTE
contact sau a unei chei pasive. Aceste
setãri vor fi selectate automat, la Dacã doriþi sã salvaþi setãrile curente în
introducerea cheii în contact sau la memoria cheii de contact sau a cheii
utilizarea cheii pasive pentru a acþiona pasive, când apare acest afiºaj, apãsaþi
vehiculul. butonul SET/RESET. Pentru a confirma
salvarea setãrilor, pe afiºaj va apãrea
Notã: Dacã numai o singurã cheie pasivã mesajul ALL SAVED TO CURRENT
se aflã în interiorul vehiculului, setãrile KEY.
vor fi salvate în memoria acesteia. Dacã
în interiorul vehiculului se aflã mai mult Dacã nu doriþi sã salvaþi setãrile, dar
de o cheie pasivã, setãrile vor fi salvate doriþi sã le utilizaþi numai pe durata unui
în memoria cheii aflate în aria de ciclu de aprindere:
detectare a uºii ºoferului, când aceasta a
fost deschisã. • continuaþi derularea pânã la afiºajul
Pot fi programate cu setãri personale EXIT ºi ieºiþi din meniu, sau
pânã la patru chei de contact sau chei • porniþi direct la drum. Centrul de Mesaje
pasive. va reveni automat la afiºarea
kilometrajului / contorului de parcurs.

Legendã
SAVE SETTINGS To key = SALVAÞI
SETÃRILE ÎN MEMORIA CHEII

Dacã setãrile sunt modificate în oricare


din meniurile Vehicle setup (Setare
vehicul), înainte de a ieºi din acest
meniu, pe afiºaj va apãrea mesajul SAVE
SETTINGS TO KEY?.

23

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 25
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Meniul Advanced (Setãri avansate) • Meniul Steering setup


Meniul Advanced vã permite reglarea
individualã a setãrilor pentru direcþie ºi
transmisia Durashift CVT.

Legendã
ADVANCED = SETÃRI AVANSATE
SET/RESET = SETARE/ RESETARE
Pentru a accesa meniul Advanced,
treceþi la acest afiºaj, folosind butonul
rotativ ºi apãsaþi butonul SET/RESET.
În meniul Advanced sunt disponibile
urmãtoarele sub-meniuri / opþiuni:

Legendã
STEERING SETUP = SETARE DIRECÞIE
STANDARD = STANDARD
SPORT = SPORT
COMFORT = CONFORT
EXIT = IEªIRE MENIU

Afiºajul indicã setarea curent selectatã.


Pentru a alege o setare diferitã, apãsaþi
butonul SET/RESET. Apoi utilizaþi
butonul rotativ pentru a derula între
Legendã setãrile disponibile ºi apãsaþi
STEERING SETUP = SETARE DIRECÞIE SET/RESET pentru a selecta setãrile
STANDARD = STANDARD dorite. Pe afiºajul setãrii selectate apare
AUTO TRANSM. ADAPTIVE = TRANSMISIE
AUTOMATÃ ADAPTIVÃ bifa.
ADVANCED = SETÃRI AVANSATE Pentru a ieºi din meniul Steering setup
EXIT = IEªIRE MENI - Setare direcþie, treceþi la afiºajul
• Steering setup – Setare direcþie Steering setup - Exit ºi apãsaþi butonul
• Automatic transmission setup – Setare SET/RESET.
transmisie automatã
• Advanced – Exit – Meniu Advanced -
Ieºire
Pentru informaþii privind modul de
salvare al setãrilor, consultaþi secþiunea
Salvarea setãrilor, de la pagina 23.

24

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 26
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

• Meniul Automatic transmission • Advanced – Exit – Meniu Advanced


- Ieºire

Legendã
ADVANCED = SETÃRI AVANSATE
EXIT = IEªIRE MENIU

Pentru a ieºi din meniul Advanced,


treceþi la acest afiºaj ºi apãsaþi butonul
SET/RESET.

Legendã
AUTO TRANSM. = TRANSMISIE AUTOMATÃ
=
ADAPTIVE = ADAPTIVÃ
SPORT = SPORT
ECONOMIC = ECONOMICÃ
EXIT = IEªIRE MENIU

Afiºajul indicã setarea curent selectatã.


Pentru a alege o setare diferitã, apãsaþi
butonul SET/RESET
(SETAÞI/RESETAÞI). Apoi utilizaþi
butonul rotativ pentru a derula între
setãrile disponibile ºi apãsaþi
SET/RESET pentru a selecta setãrile
dorite. Pe afiºajul setãrii selectate apare
bifa.
Pentru a ieºi din meniul Automatic
transmission setup - Setare transmisie
automatã, treceþi la afiºajul Auto transm.
- Exit ºi apãsaþi butonul SET/RESET.

25

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 27
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Setarea limbii Setarea ceasului

Legendã
Legendã CLOCK SETTING = SETARE CEAS
LANGUAGE ENGLISH (UK) = LIMBA Notã: Acest afiºaj este disponibil doar
ENGLEZÃ (UK)
la modelele echipate cu sistem de
Aveþi posibilitatea de a alege unsprezece încãlzire auxiliar programabil, dar fãrã
limbi disponibile: sistem audio / de navigaþie Ford. Dacã
Englezã (UK), germanã, italianã, vehiculul este echipat cu un sistem audio
francezã, spaniolã, rusã, olandezã, / de navigaþie Ford, ora este setatã de
polonã, suedezã, portughezã. sistemul audio / de navigaþie. Pentru
Efectuaþi trecerea la acest afiºaj, folosind detalii suplimentare, consultaþi manualul
butonul rotativ ºi apãsaþi butonul separat.
SET/RESET pentru a selecta limba de
afiºare doritã. Rotiþi butonul rotativ pentru
a salva setarea ºi ieºiþi din acest meniu.

Legendã
CLOCK SETTING = SETARE CEAS
Efectuaþi trecerea la acest afiºaj, folosind
butonul rotativ ºi apãsaþi SET/RESET.
Orele încep sã clipeascã ºi pot fi setate
utilizând butonul rotativ.

Legendã
CLOCK SETTING = SETARE CEAS
Apãsaþi butonul SET/RESET, pentru a
confirma setarea ºi efectuaþi trecerea la
afiºajul minutelor.
Procedaþi în acelaºi mod, pentru a seta
minutele ºi data.
Dupã setarea anului ºi apãsarea butonului
SET/RESET, ora ºi data vor fi
înregistrate.

26

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 28
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Unitãþi de mãsurã Apãsaþi butonul SET/RESET, pentru a


activa ºi dezactiva funcþia.
Pentru detalii suplimentare, consultaþi
secþiunea Sistem Key Free, de acþionare
fãrã cheie, de la pagina 76 ºi secþiunea
Pornirea motorului, de la pagina 119.

Programare sistem de încãlzire auxiliar


Legendã
(opþional)
MEASURE UNITS = UNITÃÞI DE MÃSURÃ
METRIC = METRICE Pentru informaþii importante privind
IMPERIAL = ANGLO-SAXONE sistemul de încãlzire auxiliar
Pentru a comuta între sistemul de programabil, consultaþi secþiunea Sistem
mãsurã metric ºi cel anglo-saxon, treceþi de încãlzire auxiliar programabil, de la
la acest afiºaj ºi apãsaþi butonul pagina 44.
SET/RESET.
Dezactivarea funcþiei Key Free - Fãrã
Cheie
Notã: Pentru a dezactiva / activa funcþia
Key Free (Fãrã Cheie), trebuie sã
introduceþi cheia de rezervã în contact
Legendã
ºi sã-l cuplaþi (la poziþia II). AUX. HEATER = SISTEM DE ÎNCÃLZIRE
În meniul Your settings, derulaþi la AUXILIAR
PROGRAMMING = PROGRAMARE
acest afiºaj.
Pentru a programa sistemul auxiliar de
încãlzire, treceþi la acest afiºaj, folosind
butonul rotativ ºi apãsaþi butonul
SET/RESET.
Legendã
KEY FREE = FÃRÃ CHEIE
ON /OFF = ACTIVAT / DEZACTIVAT
O bifã situatã lângã ON (ACTIVAT)
confirmã faptul cã funcþia este activatã.

Legendã
KEY FREE = FÃRÃ CHEIE
ON /OFF = ACTIVAT / DEZACTIVAT
O bifã situatã lângã OFF
(DEZACTIVAT) confirmã faptul cã
funcþia este dezactivatã.

27

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 29
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Prezentare generalã a meniului Auxiliary heater programming

Vezi
pagina
29

Vezi
pagina
30

Vezi
pagina
30

Vezi
pagina
30

Vezi
pagina
30

Legendã
AUX. HEATER PROGRAMMING = PROGRAMARE Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa,
SISTEM DE ÎNCÃLZIRE AUXILIAR Du
INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID Mo, Tu, We, Th, Fr = Lu, Ma, Mi, Jo, Vi
AUTO, OFF/ECO = AUTO, OPRIT/ECONOMIC SINGLE DAY = O SINGURÃ ZI
INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID WITHIN WEEK = PE SÃPTÃMÂNÃ
1 HEAT CYCLE = 1 CICLU DE ÎNCÃLZIRE ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE ORÃ
INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID AUX. HEATER = SISTEM DE ÎNCÃLZIRE AUXILIAR
STOP HEATER = OPRIRE SISTEM DE ÎNCÃLZIRE EXIT = IEªIRE MENIU

28

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 30
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Meniul Instant control (Control Pentru a comuta între cele douã moduri,
rapid) apãsaþi butonul SET/RESET.
Funcþiile disponibile depind de modelul
de sistem de încãlzire cu care este echipat
vehiculul dvs.

Legendã
INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID
AUTO, OFF/ECO = AUTO,
OPRIT/ECONOMIC Legendã
INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID
Sistemul auxiliar de încãlzire 1 HEAT CYCLE = 1 CICLU DE ÎNCÃLZIRE
programabil, ºi sistemul de încãlzire cu STOP HEATER = OPRIRE SISTEM DE
combustibil pot fi activate ºi dezactivate ÎNCÃLZIRE
manual, din meniul Instant control.
Sistemul auxiliar de încãlzire cu motorinã Dacã veþi selecta OFF/ECO, pe celelalte
(sistem electric de încãlzire PTC), nu afiºaje va apãrea un simbol de blocare
poate fi activat ºi dezactivat manual. ( ), ce indicã faptul cã acele funcþii nu
• Dezactivarea permanentã a sistemului sunt disponibile în momentul respectiv.
auxiliar de încãlzire programabil sau • Activarea manualã a sistemului
a sistemului de încãlzire cu combustibil auxiliar de încãlzire, programabil sau
Pentru a dezactiva permanent sistemul a sistemului de încãlzire cu combustibil
de încãlzire, derulaþi la acest afiºaj.

Legendã
INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID Legendã
AUTO, OFF/ECO = AUTO, INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID
OPRIT/ECONOMIC 1 HEAT CYCLE = 1 CICLU DE ÎNCÃLZIRE
O bifã care apare lângã cuvântul AUTO
confirmã faptul cã sistemul auxiliar de Pentru a activa manual sistemul auxiliar
încãlzire poate fi activat, automat (atunci de încãlzire, programabil sau sistemul
când este necesar), sau manual. de încãlzire cu combustibil, efectuaþi
trecerea la acest afiºaj ºi apãsaþi
SET/RESET. Cursorul se va transforma
într-o bifã ( ). Pe acest afiºaj, bifa
Legendã
confirmã faptul cã sistemul de încãlzire
INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID este activat ºi cã va efectua un ciclu de
AUTO, OFF/ECO = AUTO, încãlzire.
OPRIT/ECONOMIC
O bifã care apare lângã mesajele Pe afiºaj va apãrea mesajul AUX.
OFF/ECO confirmã faptul cã sistemul HEATER ON (SISTEM AUXILIAR DE
auxiliar de încãlzire este permanent ÎNCÃLZIRE ACTIVAT).
dezactivat ºi nu poate fi activat, nici
automat, nici manual.
29

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 31
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

• Dezactivarea manualã a sistemului Pot fi programate unul sau douã momente


auxiliar de încãlzire, programabil sau de activare, pentru zilele de Luni pânã
a sistemului de încãlzire cu combustibil Vineri.
• Single day within week - O zi pe
sãptãmânã
Legendã
INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID
STOP HEATER = OPRIRE SISTEM DE
ÎNCÃLZIRE
Legendã
Pentru a dezactiva sistemul auxiliar de SINGLE DAY = O SINGURÃ ZI
încãlzire, programabil sau sistemul de WITHIN WEEK = PE SÃPTÃMÂNÃ
încãlzire cu combustibil, în timpul unui
ciclu de încãlzire, efectuaþi trecerea la Pot fi programate unul sau douã momente
acest afiºaj ºi apãsaþi SET/RESET. de activare, pentru o anumitã zi a
Cursorul se va transforma într-o bifã sãptãmânii.
( ). Pe acest afiºaj, bifa confirmã faptul
cã sistemul de încãlzire este dezactivat. • Any time and date – Orice orã ºi orice
Pe afiºaj va apãrea mesajul AUX. HEATER zi
OFF (SISTEM DE ÎNCÃLZIRE
AUXILIAR DEZACTIVAT).
Momente de activare program de
încãlzire vehicul
Pentru programarea momentelor la care Legendã
vehiculul trebuie încãlzit, sunt disponibile ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
ORÃ
patru funcþii:
• Seven days in the week - ªapte zile pe Pentru o anumitã zi, în cele 12 luni care
sãptãmânã urmeazã de la data programãrii, puteþi
programa un singur moment de activare
a sistemului de încãlzire.

Procedura de programare pentru ªapte


Legendã zile, Cinci zile ºi O singurã zi pe
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo, sãptãmânã:
Vi, Sa, Du
Pot fi programate unul sau douã momente 1. În meniul de programare a sistemului
de activare, pentru fiecare zi a sãptãmânii. auxiliar de încãlzire, Auxiliary heater
programming, treceþi la meniul
• Five days in the week - Cinci zile pe respectiv, folosind butonul rotativ ºi
sãptãmânã apãsaþi butonul SET/RESET.

Legendã Legendã
Mo, Tu, We, Th, Fr = Lu, Ma, Mi, Jo, Vi Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo,
Vi, Sa, Du
30

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 32
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

2. Când programaþi funcþia O zi pe 7. Setaþi minutele cu ajutorul butonului


sãptãmânã, selectaþi ziua doritã, folosind rotativ.
butonul rotativ ºi apãsaþi butonul
SET/RESET.

Legendã
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo,
Vi, Sa, Du
8. Apãsaþi SET/RESET ºi al doilea
câmp de programare a timpului va clipi.
Repetaþi paºii de la 4 la 7, pentru a seta
Legendã al doilea câmp de programare a timpului.
MONDAY = LUNI
TUESDAY = MARÞI
3. Primul câmp de programare a timpului
va începe sã clipeascã. Legendã
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo,
Vi, Sa, Du
Notã: Dacã nu doriþi sã setaþi un al doilea
Legendã
câmp de programare a timpului, selectaþi
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo, liniuþele, când efectuaþi trecerea de la
Vi, Sa, Du ore la minute. Acestea apar între orele
23 ºi 00 ºi între minutele 59 ºi 00.
4. Apãsaþi SET/RESET ºi ora va clipi.
9. Dupã setarea minutelor celui de-al
doilea câmp de programare a timpului,
apãsaþi butonul SET/RESET ºi cursorul
va clipi.
Legendã
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo,
Vi, Sa, Du

5. Setaþi ora cu ajutorul butonului rotativ.


Legendã
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo,
Vi, Sa, Du

Legendã 10. Apãsaþi din nou SET/RESET ºi


Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo, cursorul se va transforma într-o bifã
Vi, Sa, Du ( ). Bifa confirmã faptul cã programarea
6. Apãsaþi SET/RESET ºi minutele sistemului de încãlzire a fost înregistratã
vor clipi. ºi cã acesta va încãlzi vehiculul la orele
setate.

Legendã Legendã
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo,
Vi, Sa, Du Vi, Sa, Du
31

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 33
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Notã: Nu este posibilã selectarea 2. Cursorul va clipi.


funcþiilor ªapte zile, Cinci zile ºi O
singurã zi pe sãptãmânã, în mod
simultan, deoarece doar o singurã setare
a momentelor de activare poate fi
programatã pentru fiecare zi. Legendã
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
ORÃ
În cazul în care câmpurile de programare
a timpului, pentru una din aceste funcþii, 3. Setaþi ora cu ajutorul butonului rotativ.
sunt stocate ºi activate, confirmate de o
bifã ( ), pe afiºajul de programare va
apãrea un simbol de blocare ( ) al
celorlalte douã funcþii, indicând faptul Legendã
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
cã acestea nu pot fi activate. Pentru a ORÃ
activa una din celelalte douã funcþii,
dezactivaþi mai întâi funcþia activatã în 4. Apãsaþi SET/RESET ºi minutele vor
momentul respectiv, ºtergând bifa. clipi.
Pentru a dezactiva funcþia, derulaþi la
meniul relevant ºi apãsaþi butonul
SET/RESET în mod repetat pânã ce
bifa va clipi. Apãsaþi din nou Legendã
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
SET/RESET pentru a ºterge bifa ºi a ORÃ
dezactiva funcþia.
5. Setaþi minutele cu ajutorul butonului
Procedura de programare pentru rotativ.
funcþia Any time and date – Orice orã
ºi orice zi

1. În meniul de programare a sistemului Legendã


auxiliar de încãlzire, Auxiliary heater ANYTIME
ORÃ
& DATE = ORICE ZI ªI ORICE
programming, treceþi la acest afiºaj,
folosind butonul rotativ ºi apãsaþi butonul 6. Apãsaþi SET/RESET ºi câmpul de
SET/RESET. programare al lunii va clipi.

Legendã
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
ORÃ

Legendã 7. Setaþi luna cu ajutorul butonului rotativ.


ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI
ORICE ORÃ

Legendã
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
ORÃ
32

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 34
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

8. Apãsaþi SET/RESET ºi câmpul de Dezactivare avertizare sonorã


programare al zilei va clipi.
Urmãtoarele avertizãri sonore pot fi
dezactivate:
• Lumini exterioare aprinse când uºa
ºoferului este deschisã.
Legend㠕 Apãsarea butonului SET/RESET.
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
ORà • Alarma sonorã care semnalizeazã
9. Setaþi ziua cu ajutorul butonului rotativ. apariþia unui mesaj de avertizare (cu
excepþia mesajelor însoþite de lampã de
avertizare de culoare roºie).

Legendã
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE Legendã
ORÃ MESSAGE CHIMES = MESAJE ÎNSOÞITE
DE AVERTIZÃRI SONORE
10. Apãsaþi SET/RESET ºi cursorul va ON / OFF = ACTIVAT / DEZACTIVAT
clipi. O bifã ( ) situatã lângã ON (ACTIVAT)
confirmã faptul cã avertizãrile sonore
sunt activate.

Legendã
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
ORÃ
Legendã
11. Apãsaþi butonul SET/RESET, pentru MESSAGE CHIMES = MESAJE ÎNSOÞITE
a confirma setãrile. Cursorul se va DE AVERTIZÃRI SONORE
ON / OFF = ACTIVAT / DEZACTIVAT
transforma într-o bifã ( ). Bifa confirmã
faptul cã programarea sistemului de O bifã ( ) situatã lângã ON (ACTIVAT)
încãlzire a fost înregistratã ºi cã acesta confirmã faptul cã avertizãrile sonore
va încãlzi vehiculul la momentele de sunt dezactivate. Pentru a activa ºi
activare setate. dezactiva avertizãrile sonore, apãsaþi
butonul SET/RESET.
Your Seetings – Exit

Legendã
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
ORÃ
Legendã
Pentru a dezactiva funcþia, derulaþi la YOUR SETTINGS = SETÃRI PERSONALE
acest afiºaj ºi apãsaþi butonul EXIT = IEªIRE MENIU
SET/RESET în mod repetat pânã ce Pentru a ieºi din meniul Your Settings,
bifa va clipi. Apãsaþi din nou treceþi la acest afiºaj ºi apãsaþi butonul
SET/RESET pentru a ºterge bifa ºi a SET/RESET.
dezactiva funcþia.
33

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 35
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

ÎNCÃLZIRE, VENTILAÞIE ªI AER Fante de aerisire centrale ºi laterale


CONDIÞIONAT
Aer exterior
Curãþaþi întotdeauna fantele de
admisie a aerului de zãpadã, frunze,
etc. pentru a permite sistemului sã
funcþioneze eficient.
Aer recirculat
Când selectaþi funcþia de recirculare Încãlzire
a aerului, doar aerul din habitaclu va Efectul de încãlzire depinde de
fi pus în circulaþie. Aerul exterior nu temperatura lichidului de rãcire ºi,
va pãtrunde în vehicul. prin urmare, sistemul de încãlzire
Notã: Nu se recomandã utilizarea este eficient numai când motorul este
funcþiei de recirculare a aerului pentru cald.
mai mult de 30 de minute, deoarece Aer condiþionat
nu se va produce nici un schimb de
aer ºi geamurile se pot aburi. Aerul este trecut prin schimbãtorul
de cãldurã al lichidului de rãcire,
Filtru de habitaclu/filtru cu carbon unde este rãcit, dacã sistemul de aer
activ condiþionat este pornit. În plus,
Filtrul de habitaclu previne intrarea sistemul de aer condiþionat extrage
în vehicul a celor mai periculoase umiditatea din aerul rãcit pentru a
particule, cum ar fi polenul, cãderile împiedica aburirea geamurilor.
de pulberi industriale ºi praful de pe Condensul rezultat este orientat cãtre
drum. Filtrul cu carbon activ înlãturã exteriorul vehiculului. Prin urmare,
mirosurile neplãcute. este normal dacã observaþi formarea
Într-o spãlãtorie auto automatã, ar unei mici bãltoace de apã sub vehicul,
trebui sã închideþi ventilatorul, pentru când acesta este parcat.
a preveni colectarea depunerilor de Notã: Sistemul de aer condiþionat
cearã de cãtre filtru. funcþioneazã numai când temperatura
Ventilator exterioarã este peste +5°C, când
motorul ºi ventilatorul sunt pornite.
Motorul ventilatorului poate emite Funcþionarea sistemului de aer
un zgomot specific. condiþionat determinã un consum mai
mare de combustibil.

34

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 36
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

Note generale privind controlul COMENZI


temperaturii în interiorul Reglare temperaturã
vehiculului
Închideþi complet toate geamurile.
Pentru a încãlzi interiorul vehiculului
în mod eficient, aerul încãlzit trebuie
orientat spre zona de sub bord. Pe
vreme rece sau umedã, direcþionaþi
aer ºi spre parbriz ºi geamurile
laterale.
Albastru: rece
Pentru a rãci interiorul vehiculului Roºu: cald
în mod eficient, aerul rãcit trebuie
orientat spre nivelul feþei pasagerilor. Ventilator

Ventilatorul este oprit când butonul


se aflã în poziþia 0.
Pentru a creºte viteza ventilatorului,
selectaþi un numãr mai mare pe
butonul ventilatorului.
Dacã ventilatorul este oprit parbrizul
ar putea sã se abureascã.

35

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 37
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

Buton de distribuþie aer Încãlzire rapidã a interiorului


vehiculului

Ventilaþie
Direcþioneazã fluxul de aer dupã cum
urmeazã:
Parbriz
Zona de sub bord/parbriz
Zona de sub bord
Setaþi butonul de control al distribuþiei
Nivelul feþei /zona de sub bord aerului în poziþia sau . Setaþi
ventilatorul în orice poziþie.
Nivelul feþei Deschideþi fantele centrale ºi laterale
de admisie a aerului conform
Nivelul feþei/parbriz preferinþelor pasagerilor.
O foarte micã parte din fluxul de aer
este întotdeauna direcþionat spre Dezgheþare rapidã/ dezaburire
parbriz. parbriz
Butonul de distribuþie a aerului poate
fi setat la orice poziþie între simboluri.
Aer recirculat

Funcþia de recirculare a aerului este


dezactivatã automat. Dacã este
necesar, activaþi funcþia de încãlzire
a parbrizului ºi lunetei.
Apãsaþi butonul pentru a comuta între
modul de admisie aer din exterior ºi
modul de recirculare a aerului din
interiorul vehiculului.

36

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 38
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

AER CONDIÞIONAT MANUAL Dezgheþare / dezaburire parbriz


Activare / dezactivare sistem de
aer condiþionat

Aerul exterior va pãtrunde în vehicul.


Atâta timp cât butonul de distribuþie
a aerului este setat la poziþia ,
Pentru a activa ºi dezactiva efectul aerul condiþionat va porni automat.
de rãcire, apãsaþi butonul A/C. Asiguraþi-vã cã ventilatorul este
Dacã ventilatorul este trecut la poziþia pornit. Lampa de control din butonul
0, sistemul de aer condiþionat se va A/C se aprinde pe durata procesului
opri. Când ventilatorul este din nou de dezgheþare/ dezaburire.
pornit, sistemul de aer condiþionat se Sistemul de aer condiþionat ºi modul
va reactiva automat. de recirculare a aerului pot fi activate
ºi dezactivate, atâta timp cât butonul
Rãcirea cu aer din exterior de control al distribuþiei aerului este
setat la poziþia .
Reducerea umiditãþii aerului în
poziþia

Rãcirea rapidã a interiorului


vehiculului

Activarea aerului condiþionat ajutã


la extragerea umiditãþii din aer ºi la
dezaburirea mai rapidã a geamurilor.

37

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 39
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

COMANDÃ ELECTRONICÃ Senzorul care mãsoarã temperatura


DUBLÃ AUTOMATÃ A interioarã este plasat în centrul
TEMPERATURII grupului de instrumente.
Senzorul de cãldurã este amplasat pe
partea superioarã a grupului de
instrumente. Aceºti senzori nu trebuie
acoperiþi cu nici un obiect.
La temperaturi exterioare scãzute,
când sistemul este în modul AUTO,
fluxul de aer va fi orientat spre parbriz
Temperatura, cantitatea ºi modul de ºi geamurile laterale, atâta timp cât
distribuþie a fluxului de aer sunt motorul este rece.
controlate automat ºi reglate, conform Notã: În manualul separat este
condiþiilor de conducere ºi de vreme. furnizatã o descriere a Sistemului de
Apãsând o singurã datã pe butonul Navigaþie DVD Ford în combinaþie
AUTO, veþi activa modul AUTO. cu Comanda Electronicã Dublã
Setarea recomandatã a sistemului, Automatã a Temperaturii.
pentru toate anotimpurile, este de 22
°C ºi modul AUTO (cu sistemul de
aer condiþionat activat).
Setãrile individuale pot fi reglate,
dupã caz.
Evitaþi reglarea setãrilor, atunci când
în interiorul vehiculului temperatura
este extrem de ridicatã sau scãzutã.
Comanda electronicã dublã automatã
a temperaturii se regleazã în mod
automat în funcþie de circumstanþele
curente.
Pentru ca sistemul sã funcþioneze
corect, fantele de aerisire centrale ºi
laterale trebuie sã fie deschise
complet.

38

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 40
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

Setare temperaturã Modul Mono

Butonul albastru: temperaturã mai În modul AUTO, setãrile temperaturii


scãzutã. pentru latura ºoferului ºi latura
Butonul roºu: temperaturã mai mare. pasagerului din faþã sunt conectate.
Temperatura poate fi setatã, utilizând Dacã temperatura este reglatã
butoanele, între 16 °C ºi 28 °C, în utilizând butoanele de pe partea
trepte de 0,5 °C. În poziþia LO (sub ºoferului, setãrile se vor regla
16 °C) sistemul va comuta pe modul conform aceloraºi comenzi ºi pe
rãcire permanentã, în poziþia HI latura pasagerului din faþã. În modul
(peste 28 °C), va comuta pe modul MONO, în partea dreaptã a afiºajului
încãlzire permanentã ºi nu va regla va apãrea mesajul MONO.
o temperaturã stabilã.
Pentru a comuta între grade „Celsius
ºi Fahrenheit”, consultaþi sub-
secþiunea Unitãþi de Mãsurã din
secþiunea Centru de Mesaje, de la
pagina 27.

39

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 41
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

Setãri diferite de temperaturã Pentru a activa ºi dezactiva modul


pentru partea ºoferului ºi a Mono
pasagerului din faþã

Pentru a activa ºi dezactiva modul


Apãsaþi butoanele de reglare a MONO, apãsaþi ºi þineþi apãsat
temperaturii de pe partea pasagerului butonul AUTO, timp de cel puþin
din faþã, pentru a selecta temperatura. douã secunde. Dacã sistemul se afla
Temperatura pentru partea ºoferului în modul MONO, mesajul MONO va
va rãmâne neschimbatã. dispãrea de pe afiºaj.
Setãrile temperaturii pentru fiecare Temperaturile de pe partea ºoferului
parte sunt afiºate pe ecran ºi mesajul ºi a pasagerului din faþã pot fi acum
MONO va dispãrea de pe afiºaj. Este reglate independent una de cealaltã.
posibil sã setaþi o diferenþã de Pentru a reveni la modul MONO,
temperaturã de pânã la 4 °C. apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul AUTO,
Dacã una din cele douã pãrþi este timp de cel puþin douã secunde.
setatã pe HI sau LO, ambele vor fi Mesajul MONO reapare pe afiºaj ºi
setate pe HI sau LO. temperatura de pe partea pasagerului
din faþã se va regla dupã temperatura
ºoferului.

40

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 42
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

Funcþionare manualã a comenzii Parbriz


electronice duble automate a Nivelul feþei
temperaturii
Zona de sub bord
Ventilator Când se selecteazã , se
dezactiveazã automat , ºi
iar aerul condiþionat porneºte. Aerul
exterior va pãtrunde în vehicul.
Modul de recirculare a aerului nu
poate fi selectat.

Dezgheþarea /dezaburirea
parbrizului
Apãsaþi butonul pentru a mãri
viteza ventilatorului.
Apãsaþi butonul pentru a reduce
viteza ventilatorului.
Modul de setare al ventilatorului este
indicat în partea dreaptã a afiºajului.
Pentru a reveni la modul AUTO,
apãsaþi butonul AUTO.

Distribuþie aer Setaþi butonul de control al distribuþiei


aerului în poziþia .
Aerul exterior va pãtrunde în vehicul.
Aerul condiþionat va fi selectat
automat. Atâta timp cât butonul de
distribuþie a aerului este setat la
poziþia , modul de recirculare a
aerului nu mai poate fi selectat. Viteza
ventilatorului ºi funcþia de reglare a
temperaturii vor fi selectate automat
Pentru a regla modul de distribuþie a ºi nu vor putea fi reglate manual.
aerului, apãsaþi pe butonul dorit. Orice Ventilatorul va fi setat la vitezã mare,
combinaþie de setãri, , ºi iar temperatura la poziþia HI.
poate fi selectatã simultan.

41

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 43
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

Sistemul auxiliar de încãlzire va porni Aer recirculat


automat, dacã va fi necesar. Activarea
sistemului este indicatã prin mesajul
AUX. HEATER ON afiºat de cãtre
Centrul de Mesaje. Pentru detalii
suplimentare, consultaþi secþiunea
Sisteme suplimentare de încãlzire, de la
pagina 44.
Când se selecteazã , sistemul de Apãsaþi butonul pentru modul de
încãlzire a parbrizului ºi lunetei se recirculare a aerului, pentru a comuta
activeazã automat ºi se dezactiveazã între acesta ºi modul de admisie aer
dupã o scurtã perioadã de timp. din exterior.
Pentru a reveni la modul AUTO,
apãsaþi butonul AUTO sau butonul Control automat recirculare aer
(ele) a cãrui (a cãror) lampã de control
este aprinsã. Când sistemul este în modul AUTO
ºi temperatura interioarã ºi cea
Activare / dezactivare sistem de aer exterioarã sunt destul de ridicate,
condiþionat modul de recirculare a aerului este
selectat automat, pentru a creºte
viteza de rãcire în habitaclul
vehiculului.
Odatã ce temperatura selectatã este
atinsã, sistemul va comuta automat
pe modul de admisie aer din exterior.
Lampa de control din buton nu se
aprinde pe parcursul funcþionãrii
Pentru a activa ºi dezactiva aerul automate.
condiþionat, apãsaþi butonul A/C.
Când aerul condiþionat este
dezactivat, pe ambele afiºaje apare
A/C OFF. Când aerul condiþionat
este activat, pe ambele afiºaje apare
A/C ON.

42

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 44
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

Oprire comandã electronicã dublã Buton pentru încãlzirea


automatã a temperaturii parbrizului

Sistemul funcþioneazã numai când


motorul este pornit ºi dezgheaþã, de
Apãsaþi OFF pentru a dezactiva asemenea ºi jeturile spãlãtorului de
comanda electronicã dublã automatã parbriz. Apãsaþi pe buton pentru
a temperaturii. activare/ dezactivare.
Sistemul de încãlzire, ventilaþie ºi aer Sistemul de încãlzire se opreºte
condiþionat vor fi oprite ºi va fi automat, dupã o scurtã perioadã de
selectat modul de recirculare a timp.
aerului.
Apãsaþi orice buton pentru a reactiva Buton pentru încãlzirea lunetei
sistemul.
PARBRIZ ªI LUNETÃ ÎNCÃLZITE

Acest sistem este utilizat pentru


dezgheþarea sau dezaburirea rapidã
a parbrizului sau lunetei. Se va activa
numai când este necesar.
Cuplaþi mai întâi contactul.
Apãsaþi pe buton pentru activare/
dezactivare.
La unele modele, oglinzile
retrovizoare exterioare, acþionate
electric, au, de asemenea, un element
de încãlzire pentru dezaburirea sau
dezgheþarea sticlei.
Acest sistem funcþioneazã când
sistemul de încãlzire a lunetei este
pornit.
Sistemul de încãlzire se opreºte
automat, dupã o scurtã perioadã de
timp.

43

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 45
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

SISTEME SUPLIMENTARE DE Utilizat corect, acest sistem auxiliar


ÎNCÃLZIRE oferã urmãtoarele avantaje:
• Preîncãlzeºte interiorul vehiculului.
Sistem de încãlzire auxiliar • Nu permite geamurilor sã îngheþe,
programabil în caz de temperaturi sub 0 °C ºi
(opþional)
previne formarea condensului.
Sistemul de încãlzire auxiliar • Evitã pornirea motorului la rece ºi
programabil funcþioneazã permite acestuia sã atingã mai repede
independent de sistemul de încãlzire temperatura de funcþionare.
al vehiculului, încãlzind circuitul
lichidului de rãcire motor. Acest Sistemul de încãlzire auxiliar
sistem este alimentat cu combustibil programabil poate fi utilizat, de
din rezervorul vehiculului. asemenea, ºi în timpul mersului
pentru a sprijini sistemul de încãlzire
al vehiculului, încãlzind interiorul
Sistemul auxiliar de mai repede.
încãlzire, programabil, nu
trebuie pus în funcþiune în spaþii Programare sistem de încãlzire
închise, în incinta benzinãriilor sau auxiliar
în apropierea surselor de vapori de
combustibil sau praf. Sistemul de încãlzire auxiliar se
programeazã, utilizând Centrul de
Notã: Sistemul auxiliar de încãlzire, Mesaje.
programabil, va funcþiona exclusiv
dacã în rezervor existã cel puþin 7,5 Notã: Odatã ce acest sistem a realizat
litri de combustibil. un ciclu de încãlzire, urmãtorul orar
programat al sistemului va fi
Este posibil ca în momentul în care îndeplinit doar dacã motorul
sistemul auxiliar de încãlzire vehiculului a fost pornit în acest
programabil este activat, de sub interval de timp. Aceastã funcþie
pãrþile laterale ale vehiculului sã iasã previne descãrcarea bateriei.
gaze de eºapament.
Acest lucru este absolut normal. Pentru informaþii privind modul de
setare a intervalelor de încãlzire,
consultaþi secþiunea Centru de
Mesaje, de la pagina 11.

44

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 46
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

Sistem de încãlzire auxiliar


(vehicule cu motoare diesel - în
funcþie de þarã)
Sistemul auxiliar de încãlzire cu
motorinã (sistem electric de încãlzire
PTC) ajutã la încãlzirea motorului ºi
a habitaclului, la vehiculele cu
motoare diesel. Acesta porneºte sau
se opreºte automat, în funcþie de
temperatura exterioarã, temperatura
lichidului de rãcire ºi greutatea
alternatorului.
Sistem de încãlzire cu combustibil

Sistemul de încãlzire cu combustibil


ajutã la încãlzirea motorului ºi a
habitaclului, la vehiculele cu motoare
pe benzinã sau motorinã. Acesta
porneºte sau se opreºte automat, în
funcþie de temperatura exterioarã,
temperatura lichidului de rãcire, cu
excepþia cazului când a fost dezactivat
de cãtre ºofer.

Legendã
AUX. HEATER = SISTEM DE ÎNCÃLZIRE
AUXILIAR
ON = ACTIVAT

Când sistemul de încãlzire cu


combustibil funcþioneazã, pe afiºajul
Centrului de Mesaje apare un mesaj.
Sistemul de încãlzire cu combustibil
poate fi dezactivat utilizând Centrul
de Mesaje. Consultaþi secþiunea
Centru de Mesaje, de la pagina 11.

45

Composite