Sunteți pe pagina 1din 155

GEOGRAFIE GENERALĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ (MACROPROIECTAREA INSTRUIRII)


2009-2010
Clasa a-V-a
1 oră/ săptămână
Nr. Unitatea Competenţe Competenţe generale Competenţe specifice Nr. Săptă Obs.
crt. de europene ore mâna
învăţare
1. Pamântul Comunicare 1.Utilizarea limbajului spe- 1.1 Recunoaşterea termenilor geografici în 5 1-5
ca planetă în limba cific în prezentarea şi expli- texte diferite;
maternă carea realităţii geografice;

3.Transferarea unor 3.1 Transferarea elementelor din matematică


Competenţe elemente din matematică, şi ştiinţe în domeniul geografiei, pentru înţele-
matematice şi ştiinţe şi tehnologie în gerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca
competenţe de studierea mediului terestru; întreg;
bază în ştiinţe 3.2 Identificarea legăturilor între elemente,
şi tehnologii fenomene şi procese observabile;
3.6 Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor
matematice la nivel elementar;
4. Raportarea realităţii geo- 4.2 Utilizarea semnelor convenţionale;
grafice la un suport carto- 4.4 Utilizarea reprezentărilor grafice simple;
grafic şi grafic;

A învăţa să 7.Dobândirea unor deprin- 7.3 Identificarea reperelor observabile de


înveţi deri şi tehnici de lucru pen- timp;
tru pregătirea permanentă.
2. Relieful Comunicarea 1.Utilizarea limbajului spe- 1.1 Recunoaşterea termenilor geografici în 5 6-10
Pămân- în limba cific în prezentarea şi expli- texte diferite;
tului maternă carea realităţii geografice; 1.2 Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului
termenilor geografici de bază;
Competenţe 3.Transferarea unor 3.1 Transferarea elementelor din matematică
matematice şi elemente din matematică, şi ştiinţe în domeniul geografiei, pentru
competenţe de ştiinţe şi tehnologie în înţelegerea şi descrierea caracteristicilor
bază în ştiinţe studierea mediului terestru; planetei ca întreg;
şi tehnologii 3.2 Identificarea legăturilor între elemente,
fenomene şi procese observabile;
3.3 Explicarea fenomenelor şi proceselor
specifice mediului la nivelul orizontului local
şi al planetei;
3.5 Explicarea legăturilor dintre realitatea
observată şi fenomenelor din domeniul
ştiinţelor naturii;
4. Raportarea realităţii geo- 4.1 Identificarea principalelor elemente
grafice la un suport carto- naturale şi socio-economice reprezentate pe
grafic şi grafic; un suport cartografic;
4.2 Utilizarea semnelor convenţionale;
Competenţa 5. Accesarea şi utilizarea 5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter
digitală conţinuturilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin
geografic prin tehnologia internet;
informaţiei şi comunicării;

A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.5 Ordonarea elementelor, fenomenelor şi


înveţi deprinderi şi tehnici de lucru proceselor folosind diferite criterii de
pentru pregătirea clasificare: cantitative, calitative şi teritoriale;
permanentă. 7.8 Descrierea elementelor, fenomenelor şi
proceselor observate(direct sau indirect).
3. Atmosfera Comunicarea 1.Utilizarea limbajului spe- 1.1 Recunoaşterea termenilor geografici în 4 11-14
în limba cific în prezentarea şi expli- texte diferite;
maternă carea realităţii geografice; 1.2 Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului
termenilor geografici de bază;
Competenţe 3.Transferarea unor 3.1 Transferarea elementelor din matematică
matematice şi elemente din matematică, şi ştiinţe în domeniul geografiei, pentru înţe-
competenţe de ştiinţe şi tehnologie în legerea şi descrierea caracteristicilor planetei
bază în ştiinţe studierea mediului terestru; ca întreg;
şi tehnologii 3.2 Identificarea legăturilor între elemente,
fenomene şi procese observabile;
3.3 Explicarea fenomenelor şi proceselor
specifice mediului la nivelul orizontului local
şi al planetei;
3.5 Explicarea legăturilor dintre realitatea
observată şi fenomenelor din domeniul
ştiinţelor naturii;
4. Raportarea realităţii geo- 4.2 Utilizarea semnelor convenţionale;
grafice la un suport carto- 4.3 Poziţionarea corectă a elementelor
grafic şi grafic; geografice pe reprezentările cartografice
specifice;
Competenţa 5. Accesarea şi utilizarea 5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter
digitală conţinuturilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin
geografic prin tehnologia internet;
informaţiei şi comunicării;

A învăţa să 7.Dobândirea unor deprin- 7.2 Utilizarea metodelor simple de


înveţi deri şi tehnici de lucru pen- investigare( observare, analiză, interpretare);
tru pregătirea permanentă.

8.Elaborarea unor modele şi 8.1 Identificarea soluţiilor de protecţie a


Iniţiativă şi soluţii de organizare a spa-- mediului geografic din orizontul local sau
antreprenoriat ţiului geografic din pers- îndepărtat.
pectiva dezvoltării durabile.
4. Hidrosfera Comunicarea 1.Utilizarea limbajului spe- 1.1 Recunoaşterea termenilor geografici în 4 15-18
în limba cific în prezentarea şi expli- texte diferite;
maternă carea realităţii geografice; 1.2 Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului
termenilor geografici de bază;
Competenţe 3.Transferarea unor 3.1 Transferarea elementelor din matematică
matematice şi elemente din matematică, şi ştiinţe în domeniul geografiei, pentru
competenţe de ştiinţe şi tehnologie în înţelegerea şi descrierea caracteristicilor
bază în ştiinţe studierea mediului terestru; planetei ca întreg;
şi tehnologii 3.2 Identificarea legăturilor între elemente,
fenomene şi procese observabile;
3.5 Explicarea legăturilor dintre realitatea ob-
servată şi fenomenelor din domeniul ştiinţelor
naturii;
4. Raportarea realităţii 4.2 Utilizarea semnelor convenţionale;
geografice la un suport 4.3 Poziţionarea corectă a elementelor geo-
cartografic şi grafic; grafice pe reprezentările cartografice specifice
4.4 Utilizarea reprezentărilor grafice simple;
Competenţa 5. Accesarea şi utilizarea 5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter
digitală conţinuturilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin
geografic prin tehnologia internet;
informaţiei şi comunicării;

7.Dobândirea unor deprin- 7.2 Utilizarea metodelor simple de investigare


A învăţa să deri şi tehnici de lucru pen- (observare, analiză, interpretare);
înveţi tru pregătirea permanentă; 7.4 Prelucrarea infomaţiei: completarea unui
tabel cu date extrase din alte surse;
7.8 Descrierea elementelor, fenomenelor şi
proceselor observate (direct sau indirect);
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor modele şi 8.1 Identificarea soluţiilor de protecţie a
antreprenoriat soluţii de organizare a spa- mediului geografic din orizontul local sau
ţiului geografic din perspec- îndepărtat.
tiva dezvoltării durabile.
5. Biosfera şi Comunicarea 1.Utilizarea limbajului spe- 1.1 Recunoaşterea termenilor geografici în 4 19-22
pedosfera în limba cific în prezentarea şi expli- texte diferite;
maternă carea realităţii geografice; 1.2 Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului
termenilor geografici de bază;
1.3 Utilizarea termenilor geografici simpli în
contexte cunoscute sau în contexte noi;
Competenţe 3.Transferarea unor 3.1 Transferarea elementelor din matematică
matematice şi elemente din matematică, şi ştiinţe în domeniul geografiei, pentru
competenţe de ştiinţe şi tehnologie în înţelegerea şi descrierea caracteristicilor
bază în ştiinţe studierea mediului terestru; planetei ca întreg;
şi tehnologii 3.2 Identificarea legăturilor între elemente,
fenomene şi procese observabile;
3.4 Prezentarea structurală a componentelor
naturale ale planetei ca întreg şi ale orizon-
tului local;
4. Raportarea realităţii 4.3 Poziţionarea corectă a elementelor
geografice la un suport geografice pe reprezentările cartografice
cartografic şi grafic; specifice;

Competenţa 5. Accesarea şi utilizarea 5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter


digitală conţinuturilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin
geografic prin tehnologia internet;
informaţiei şi comunicării;

Competenţa 6.Identificarea şi explicarea 6.1 Explicarea importanţei mediului geografic


socială şi dimensiunii sociale, civice şi pentru om şi societate;
competenţe culturale a caracteristicilor
civice spaţilui geografic;

7.Dobândirea unor deprin- 7.3 Identificarea reperelor observabile în


A învăţa să deri şi tehnici de lucru pen- timp;
înveţi tru pregătirea permanentă;

8.Elaborarea unor modele şi 8.1 Identificarea soluţiilor de protecţie a


Iniţiativă şi soluţii de organizare a spaţi- mediului geografic din orizontul local sau
antreprenoriat ului geografic din perspec- îndepărtat.
tiva dezvoltării durabile.
6. Populaţie Comunicarea 1.Utilizarea limbajului spe- 1.1 Recunoaşterea termenilor geografici în 4 23-26
şi aşezări în limba cific în prezentarea şi expli- texte diferite;
maternă carea realităţii geografice; 1.2 Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului
termenilor geografici de bază;
Comunicarea 2 Utilizarea corectă a nume- 2.2 Citirea corectă a denumirilor şi termenilor
în limbi lor proprii şi a termenilor în geografici din limbile străine;
străine limbi străine;

Competenţe 3.Transferarea unor elemen- 3.2 Identificarea legăturilor între elemente,


matematice şi te din matematică, ştiinţe şi fenomene şi procese observabile;
competenţe de tehnologie în studierea 3.6 Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor
bază în ştiinţe mediului terestru; matematice la nivel elementar;
şi tehnologii
4. Raportarea realităţii geo- 4.1 Identificarea principalelor elemente
grafice la un suport carto- naturale şi socio-economice reprezentate pe
grafic şi grafic; un suport cartografic;
4.2 Utilizarea semnelor convenţionale;
Competenţa 5. Accesarea şi utilizarea 5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter
digitală conţinuturilor cu caracter geografic în baze de date accesibile pe
geografic prin tehnologia internet;
informaţiei şi comunicării;

Competenţa 6.Identificarea şi explicarea 6.1 Explicarea importanţei mediului geografic


socială şi dimensiunii sociale, civice şi pentru om şi societate.
competenţe culturale a caracteristicilor
civice spaţilui geografic.
7. Resurse Comunicarea 1.Utilizarea limbajului 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului 6 27-32
şi în limba specific în prezentarea şi termenilor geografici de bază;
activităţile maternă explicarea realităţii 1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând
economice geografice termeni geografici;

Comunicarea 2. Utilizarea corectă a nu- 2.2. Citirea corectă a denumirilor şi


în limbi melor proprii şi a termenilor termenilor geografici din limbile străine;
străine în limbi străine;
3.1 Transferarea elementelor din matematică
Competenţe 3.Transferarea unor şi ştiinţe în domeniul geografiei, pentru
matematice şi elemente din matematică, înţelegerea şi descrierea caracteristicilor
competenţe de ştiinţe şi tehnologie în planetei ca întreg;
bază în ştiinţe studierea mediului terestru; 3.2 Identificarea legăturilor între elemente,
şi tehnologii fenomene şi procese observabile;
3.5 Explicarea legăturilor dintre realitatea
observată şi fenomenelor din domeniul
ştiinţelor naturii;
4. Raportarea realităţii 4.2 Utilizarea semnelor convenţionale;
geografice la un suport 4.3 Poziţionarea corectă a elementelor
cartografic şi grafic; geografice pe reprezentările cartografice
specifice;
Competenţa 5. Accesarea şi utilizarea 5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter
digitală conţinuturilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin
geografic prin tehnologia internet;
informaţiei şi comunicării;

Competenţa 6.Identificarea şi explicarea 6.1 Explicarea importanţei mediului geografic


socială şi dimensiunii sociale, civice şi pentru om şi societate;
competenţe culturale a caracteristicilor 6.2 Explicarea diversităţii naturale şi umane a
civice spaţilui geografic; lumii relizând corelaţii cu informaţii
dobândite la alte discipline şcolare;
A învăţa să 7.Dobândirea unor deprin- 7.4 Prelucrarea infomaţiei: completarea unui
înveţi deri şi tehnici de lucru pen- tabel cu date extrase din alte surse;
tru pregătirea permanentă; 7.5 Ordonarea elementelor, fenomenelor şi
proceselor folosind diferite criterii de
clasificare: cantitative, calitative şi teritoriale.
8. Sinteza şi Comunicarea 1.Utilizarea limbajului 1.1 Recunoaşterea termenilor geografici în 3 33-35
evaluare în limba specific în prezentarea şi texte diferite;
maternă explicarea realităţii geo 1.2 Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului
termenilor geografici de bază;
1.4.Elaborarea unui text coerent utilizând
termeni geografici;
Competenţa 5. Accesarea şi utilizarea 5.2 prezentarea caracteristicilor geografice pe
digitală conţinuturilor cu caracter baza datelor accesate pe internet
geografic prin tehnologia
informaţiei şi comunicării;

A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.6.Caracterizarea elementelor, fenomenelor


înveţi deprinderi şi tehnici de lucru şi proceselor după un algoritm dat;
pentru pregătirea 7.7 Compararea elementelor, fenomenelor şi
permanentă; proceselor după caracteristicile geografice
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri;
7.9 Reprezentarea prin desen schematic a
elementelor şi fenomenelor învăţate.
Unitatea de învăţare:– Pământul ca planetă
Nr.ore: 5

Nr. Detalieri Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. de cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
conţinut (europene)
1. Pământul Comunicarea în 1.Utilizarea 1.1 Recunoaşterea - recunoaştere a - Albume -explicaţia - orală
– corp limba limbajului termenilor geografici termenilor geografici şi
cosmic maternă specific în în texte diferite; utilizarea lor în contexte
prezentarea şi diferite; - Atlase -conversaţia
2. explicarea - descrierea caracteristi- geografice
Luna – realităţii cilor planetei, folosind
satelit al geografice imaginile din manual şi -descrierea
Pământu- Competenţe 3.Transferarea 3.1 Transferarea din atlasele geografice, - Globul - temă
lui matematice şi unor elemente elementelor din ma- prin transferarea geografic pentru
competenţe de din tematică şi ştiinţe în elementelor din -problema- acasă
bază în ştiinţe matematică, domeniul geografiei, matematică şi ştiinţe în tizarea
şi tehnologii ştiinţe şi pentru înţelegerea şi domeniul geografiei; - Globul
3. Reprezen- tehnologie în descrierea caracteris- -exerciţii de apreciere a negru
tarea studierea ticilor planetei ca unor intervale mari de -explicaţia
suprafeţei mediului întreg; timp şi a distanţelor din
Pamântu- terestru 3.2 Identificarea legă- spaţiul cosmic; - Harta - probă
lui . turilor între elemente, -exerciţii de situare a fizică a scrisă
Globul fenomene şi procese planetei in sistemul solar lumii
geografic observabile; şi a acestuia in Univers;
3.6 Utilizarea opera- -exerciţii de identificare -conversaţia
Harta ţiilor şi noţiunilor şi amplasare a punctelor - Hărti ale -observa-
4. geografică. matematice la nivel cardinale pe o hartă; continente- rea siste-
Planiglo- elementar; -exerciţii de raportare a lor şi ţărilor matică a
bul 4.2 Utilizarea semne- caracteristicilor semnelor -exerciţiul elevilor
lor convenţionale; convenţionale la aspectul
5. Reprezen- 4.Raportarea 4.4 Utilizarea real al elementelor şi - Reviste
tarea realităţii geo- reprezentărilor fenomenelor;
orizontului grafice la un grafice simple; -exerciţii de calculare a - Fişe de
local suport cartogra- diferitelor distanţe în lucru
fic şi grafic funcţie de scara hărţii;
7.Dobândirea 7.3. Identificarea - explicarea simplă, -conversaţia - orală
A învăţa să unor deprinderi reperelor observabile empirică;
înveţi şi tehnici de de timp; - definirea termenilor de
lucru pentru bază. -exerciţiu
pregătirea - exerciţii de localizare in
permanentă orizontul local;

Unitatea de învăţare:– Relieful Pământului


Nr. ore: 5

Nr. Competnţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale Competenţe specifice Activităţi de invăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
1. Relieful – Comunicarea în 1.Utilizarea 1.1 Recunoaşterea ter- - recunoaşterea şi - Atlase -explicaţia - orală
caracteristici limba maternă limbajului menilor geografici în înţelegere a termenilor geografice
generale specific în texte diferite; geografici în texte -observa-
prezentarea şi 1.2 Precizarea, în cu- diferite şi în contexte -conversaţia re siste-
explicarea vinte proprii, a sensului noi; matică
realităţii termenilor geografici - transferarea - Albume a elevilor
2. Forme geografice de bază; elementelor din ştiinţe
majore ale Competenţe 3.Transferare 3.1 Transferarea ele- în domeniul geografiei, problematiza-
reliefului matematice şi a unor mentelor din matema- pentru înţelegerea - Manualul rea - orală
terestru competenţe de elemente din tică şi ştiinţe în dome- caracteristicilor
bază în ştiinţe matematică, niul geografiei, pentru reliefului Pământului;
şi tehnologii ştiinţe şi înţelegerea şi descrierea -exerciţii de comparare, -învăţarea
tehnologie în caracteristicilor planetei identificând asemănări - Planşe prin - temă
3. Bazinele studierea ca întreg; şi deosebiri, descoperire pt. acasă
oceanice şi mediului 3.2 Identificarea legătu- intre continente şi
continentele terestru rilor între elemente, fe- formele de relief ale
nomene şi procese acestora in funcţie - Harta - orală
observabile; de poziţie, intindere, fizică a -comparaţia
3.3 Explicarea fenome- vârsta, mod de formare, lumii
nelor şi proceselor spe- etc.;
cifice mediului la nive- -exerciţii de raportare a
lul orizontului local şi caracteristicilor
4. Relieful al planetei; semnelor şi -Globul -explicaţia - temă
major al 3.5 Explicarea legătu- culorilor convenţionale geografic pt. acasă
continente- rilor dintre realitatea la aspectul real al
lor observată şi fenomene- fenomenelor şi - Ilustrate
lor din domeniul elementelor;
ştiinţelor naturii; -exerciţii de stabilire a
4.Raportarea 4.1 Identificarea prin- corespondenţei poziţiei - Lecturi
realităţii cipalelor elemente elementelor geografice -probă
5. Scoarţa geografice la naturale şi socio-eco- reprezentate pe hartă cu -exerciţiul scrisă
terestră şi un suport nomice reprezentate pe poziţia lor reală;
resursele cartografic şi un suport cartografic; - descrierea unor
naturale. grafic 4.2 Utilizarea semnelor procese şi fenomene -Revista
Relieful convenţionale; reprezentate grafic sau Terra
orizontului Competenţa 5.Accesarea 5.1 Identificarea cartografic; magazin
local digitală şi utilizarea informaţiilor cu -exerciţii de ordonare a -descrirea -observa-
conţinuturilor caracter geografic în elementelor folosind re siste-
geografic baze de date accesibile criteriul de clasificare matică
prin prin internet; cantitativ (după calculatorul a elevilor
tehnologia întindere, înălţime etc.)
informaţiei şi - redactarea unei pagini -exerciţiul
comunicării de curiozităţi „ştiati
7.Dobândirea 7.5 Ordonarea elemen- că...?” utilizând infor-
unor telor, fenomenelor şi maţii din reviste,
A învăţa să deprinderi şi proceselor folosind di- reportaje TV,internet,
înveţi tehnici de ferite criterii de clasifi- referitoare la relieful -învăţarea
lucru pentru care: cantitative, calita- Pamântului; prin
pregătirea tive şi teritoriale; - cercetarea mediului descoperire
permanentă 7.8 Descrierea elemen- din orizontul local şi
telor, fenomenelor şi apropiat;
proceselor observa-te - exemplificarea ele-
(direct sau indirect). mentelor de degradare a
mediului din orizontul
local.
Unitatea de învăţare-Atmosfera
Nr. ore: 4

Nr. Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale Competenţe specifice Activităţi de invăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
Comunicarea 1.Utilizarea 1.1 Recunoaşterea ter- -exerciţii de completare
1. Atmosfera- în limba limbajului menilor geografici în a unor texte lacunare cu
caractere maternă specific în texte diferite; utilizarea unor termeni -Harta -exerciţiul
generale prezentarea şi 1.2 Precizarea, în cu- sugeraţi, precizând fizică -orală
explicarea vinte proprii, a sensului sensul acestora; a lumii -conversaţia
realităţii termenilor geografici -prezentarea unor
geografice; de bază; succesiuni reale problematiza- -observa-
2. Temperatu- (succesiunea -Atlase rea rea siste-
ra aerului Competenţe 3.Transferare 3.1 Transferarea ele- anotimpurilor); geografice matică a
matematice şi a unor mentelor din matema- - explicarea simplă elevilor
competenţe de elemente din tică şi ştiinţe în dome- empirică a fenomenelor -explicaţia
bază în ştiinţe matematică, niul geografiei, pentru legate de atmosferă; -Manualul
şi tehnologii ştiinţe şi înţelegerea şi descrierea - descrierea (dirijată sau -temă
3. Precipitaţiile tehnologie în caracteristicilor planetei structurată) a -descrierea pentru
atmosferice studierea ca întreg; fenomenelor -Albume acasă
mediului 3.2 Identificarea legă- atmosferice reprezentate
terestru; turilor între elemente, grafic sau cartografic
fenomene şi procese (temperaturi medii -Harta -orală
observabile; anuale, şi a precipitaţii -exerciţiul
3.3 Explicarea feno- precipitaţiilor); -lor
menelor şi proceselor -exercitii de poziţionare -lucrul cu
specifice mediului la corectă a elementelor harta
4. Vremea şi nivelul orizontului local legate de temperatură şi -Harta
clima şi al planetei; precipitaţii pe temperatur
orizontului 3.5 Explicarea legă- reprezentările ilor problematiza-
local turilor dintre realitatea cartografice specifice; rea
Resursele observată şi fenomene- - interpretarea
atmosferei le din domeniul ştiinţe- elementelor relaţionare
lor naturii; (temperatura-
precipitaţii);
4. Raportarea 4.2 Utilizarea semnelor - identificarea
realităţii convenţionale; informaţiilor privind
geografice la 4.3 Poziţionarea corectă evoluţia vremii prin -Lecturi -conversaţia -orală
un suport a elementelor geogra- accesarea datelor de pe geografice
cartografic şi fice pe reprezentările internet ;
grafic; cartografice specifice; -exerciţii de cercetare a -Reviste -descrierea
mediului din orizontului
5. Accesarea 5.1 Identificarea local şi apropiat din -fişe de
şi utilizarea informaţiilor cu punct de vedere lucru
Competenţa conţi- caracter geografic în meteorologic şi climatic
digitală nuturilor cu baze de date accesibile şi identificarea -test
caracter prin internet; resurselor atmosferice şi secvenţial
geografic a modalităţilor de
prin utilizare;
tehnologia - identificarea surselor
informaţiei de poluare a atmosferei
şi şi a soluţiilor de
comunicării; protecţie a mediului din
orizontul local;
A învăţa să 7.Dobândirea 7.2 Utilizarea
înveţi unor metodelor simple de
deprinderi şi investigare (observare,
tehnici de analiză, interpretare);
lucru pentru
pregătirea
permanentă.

Iniţiativă şi 8.Elaborarea 8.1 Identificarea


antreprenoriat unor modele soluţiilor de protecţie a
şi soluţii de mediului geografic din
organizare a orizontul local sau
spaţiului îndepărtat.
geogra-fic
din perspecti-
va dezvoltării
durabile.
Unitatea de invăţare-Hidrosfera
Nr. ore: 4

Nr. Competeţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale Competenţe specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
1. Hidrosfera- Comuni- 1.Utilizarea 1.1 Recunoaşterea - identificarea termeni- -Harta -conversaţia -orală
caractere carea în limbajului specific termenilor geografici în lor geografici,legaţi de fizică a
generale. limba în prezentarea şi texte diferite; hidrosferă, in texte cu- lumii -explicaţia
maternă explicarea realităţii 1.2 Precizarea, în cuvinte noscute şi contexte noi;
geografice; proprii, a sensului terme- - apreciere a unor inter- observa-
nilor geografici de bază; vale mari de timp (for- -Atlase Problematiza rea siste-
Competen- 3.Transferarea 3.1 Transferarea elemen- marea hidrosferei); geografice rea matică
2. Oceane şi ţe unor elemente din telor din matematică şi - descrierea poziţiei şi a a elevilor
mări matematice matematică, ştiinţe ştiinţe în domeniul geo- caracteristicilor geogra- -descrierea
şi şi tehnologie în grafiei, pentru înţelegerea fice a oceanelor şi mă- -Manualul
competenţe studierea mediului şi descrierea caracteristi- rilor, a principalelor
de bază în terestru; cilor planetei ca întreg; fluvii şi lacuri; -conversaţia -orală
ştiinţe şi 3.2 Identificarea legături- -identificarea legături- -Lecturi
tehnologii lor între elemente, feno- lor dintre relief-climă- geografice -explicaţia
3. Râurile şi mene şi procese hidrografie;
lacurile observabile; -exerciţii de realizare a
3.5 Explicarea legăturilor reprezentărilor grafice -Reviste -temă in
dintre realitatea observată simple (bazin hidro- demonstraţia clasă
şi fenomenelor din dome- grafic, arteră hidro-
niul ştiinţelor naturii; grafică etc.) -Fişe de
4. Raportarea 4.2 Utilizarea semnelor -exerciţii de interpre- lucru
realităţii convenţionale; tare a graficelor şi -exerciţiul
4. Elemente geografice la un 4.3 Poziţionarea corectă a imaginilor din manual;
de suport cartografic elementelor geografice pe - interpretarea hărţii -Albume -probă
hidrografia şi grafic; reprezentările cartogra- folosind semnele şi scrisă
orizontului fice specifice culorile convenţionale; -explicaţia
local 4.4 Utilizarea reprezen- - descrierea după ele-
tărilor grafice simple; mente şi fenomene re-
Compe- 5. Accesarea şi u- 5.1 Identificarea prezentate grafic (bazin
tenţa tilizarea conţinutu- informaţiilor cu caracter hidrografic, profil -conversaţia
digitală rilor cu caracter geografic în baze de date transversal de vale,
geografic prin teh- accesibile prin internet; etc.);
nologia informaţiei - identificarea informa- -orală
şi comunicării; ţiilor geografice,legate
A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.2 Utilizarea metodelor de hidrosferă, în surse -exerciţiu
înveţi deprinderi şi simple de investigare mass-media, prin
tehnici de lucru (observare, analiză, internet;
pentru pregătirea interpretare); -exerciţii de descriere a
permanentă; 7.4 Prelucrarea infomaţi- elementelor şi proce-
ei: completarea unui tabel selor observate direct
cu date extrase din alte sau indirect în bazinul
surse; hidrografic al unui râu -temă de
-explicaţia casă
7.8 Descrierea elemente- (ex.Crişul Repede)
lor, fenomenelor şi proce- -activităţi de cercetare a
selor observate (direct sau mediului din orizontul
indirect); local şi apropiat (iden-
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor 8.1 Identificarea soluţiilor tificarea surselor de
antrepreno- modele şi soluţii de protecţie a mediului poluare a apelor şi a
riat de organizare a geografic din orizontul măsurilor de combatere
spaţiului geografic local sau îndepărtat. a acestora);
din perspectiva
dezvoltării
durabile.

Unitatea de învăţare:-Biosfera şi pedosfera


Nr. ore: 4

Nr. Competen- Competenţe Activităţi de Resurse Resurse


crt. Conţinuturi ţe cheie generale Competenţe specifice învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
Comuni- 1.Utilizarea 1.1 Recunoaşterea termeni- -exerciţii de relaţio- -Harta -exerciţiul orală
1. Biosfera – carea în limbajului lor geografici în texte nare a elementelor fizică a
caractere limba specific în diferite; observate lumii
generale maternă prezentarea şi 1.2 Precizarea, în cuvinte faţă de punctele -conversaţia
explicarea proprii, a sensului termeni- cardinale pe hartă şi -Atlase
Domeniile realităţii lor geografici de bază; pe teren (zone de geografice -explicaţia observare
2. de viaţă ale geografice; 1.3 Utilizarea termenilor vegetaţie,formaţiuni a
Terrei geografici simpli în contex- vagetale, tipuri de -Lecturi sistemati
te cunoscute sau în soluri); geografice că a
contexte noi; - identificarea -explicaţia elevilor
Conservarea Competen- 3.Transferarea 3.1 Transferarea elemen- termenilor geografici -Ilustrate
3. biosferei ţe unor elemente din telor din matematică şi legaţi de biosferă şi -orală
Vegetaţia şi matematice matematică, ştiinţe în domeniul geo- sol în surse mass- -Atlase Problematiz
animalele şi ştiinţe şi grafiei, pentru înţelegerea media; botanice a -probă
din orizontul competenţe tehnologie în şi descrierea caracteristi- - explicarea simplă, rea Practică
local şi de bază în studierea cilor planetei ca întreg; empirică a -Atlase -descrierea
apropiat ştiinţe şi mediului terestru; 3.2 Identificarea legături- caracteristicilor zoologice
tehnologii lor între elemente, feno- biosferei şi solului; -conversaţia -orală
mene şi procese observa- - transferarea -Reviste
Solul- bile; elementelor din
4. caracteristici 3.4 Prezentarea structura-lă domeniul ştiinţelor in -Albume
generale. a componentelor natu-rale domeniul geografiei cu animale -exerciţiul
ale planetei ca întreg şi ale pentru inţelegerea şi -lucrul cu
orizontului local; descrierea harta
4. Raportarea rea- 4.3 Poziţionarea corectă a caracteristicilor
lităţii geografice elementelor geografice pe boisferei şi solului; -conversaţia
la un suport carto- reprezentările cartografice - interpretarea
grafic şi grafic; specifice; elementelor de
Competen- 5. Accesarea şi 5.1 Identificarea relaţionare(relaţia
ţa digitală utilizarea conţinu- informaţiilor cu caracter clima-vegetaţie-
turilor cu caracter geografic în baze de date faună-soluri);
geografic prin accesibile prin internet; -exerciţii de
tehnologia infor- interpretare a hărtilor
maţiei şi din manual şi atlase
comunicării; folosind culorile,
Competen- 6.Identificarea şi 6.1 Explicarea importanţei semnele
ţa socială şi explicarea dimen- mediului geografic pentru convenţionale;
competenţe siunii sociale, ci- om şi societate; - demonstrarea
civice vice şi culturale a importanţei mediului
caracteristicilor geografic pentru om
spaţilui geografic; şi societate;
A învăţa să 7.Dobândirea 7.3 Identificarea reperelor -exerciţii de cercetare
înveţi unor deprinderi şi observabile în timp; a vegetaţiei, faunei şi
tehnici de lucru solului din orizontul
pentru pregătirea local şi apropiat,
permanentă; identificarea surselor
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor 8.1 Identificarea soluţiilor de distrugere a
antrepreno- modele şi soluţii de protecţie a mediului acestora şi a
riat de organizare a geografic din orizontul măsurilor de
spaţiului geogra- local sau îndepărtat. combatere a acestora.
fic din perspecti-
va dezvoltării
durabile.

Unitatea de învăţare: Populaţia şi aşezările omeneşti


Nr. ore: 4

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
Comunica- 1.Utilizarea 1.1 Recunoaşterea - explicarea simplă a
rea în limba limbajului termenilor geografici termenilor geografici
1. Geografia maternă specific în în texte diferite; intâlniţi în lecţiile des- -Harta -explicaţia -orală
populaţiei: prezentarea şi 1.2 Precizarea, în pre populaţie şi aşezări fizică a
caracteristici explicarea cuvinte proprii, a omeneşti şi de folosirea lumii
generale realităţii sensului termenilor lor în contexte noi;
geografice; geografici de bază; - elaborarea unor texte
Comunica- 2 Utilizarea co- 2.2Citirea corectă a prin utilizarea unor -conversaţia -temă
rea în limbi rectă a numelor denumirilor şi termeni sugeraţi; -Atlase pentru
străine proprii şi a terme- termenilor geografici - citirea corectă a denu- geografice acasă
2. Distribuţia nilor în limbi din limbile străine; mirilor oraşelor în limbi
populaţiei pe străine; străine;
Terra Competenţe 3.Transferarea 3.2 Identificarea legă- -exerciţii de stabilire a
matematice unor elemente turilor între elemente, corespondenţei elemen- -exerciţiul
şi din matematică, fenomene şi procese telor reprezentate cu -Lecturi observarea
competenţe ştiinţe şi observabile; poziţia lor reală geografice sistematică
de bază în tehnologie în 3.6 Utilizarea opera- (aşezările omeneşti); a
ştiinţe şi studierea medi- ţiilor şi noţiunilor - descrierea dirijată -descrierea elevilor
3. Aşezările tehnologii ului terestru; matematice la nivel după fenomene repre-
umane: elementar; zentate grafic sau carto-
caracteristici 4. Raportarea 4.1 Identificarea prin- grafic (repartiţia popu- -Manualul -comparaţia
generale realităţii cipalelor elemente laţiei, structura popula-
geografice la un naturale şi socio-eco- ţiei, tipuri de sate, -orală
suport cartografic nomice reprezentate repartiţia oraşelor, etc.);
şi grafic; pe un suport -exerciţii de localizare
cartografic; la hartă (a marilor oraşe
4. Aşezările 4.2 Utilizarea semne- ale lumii,a regiunilor cu -exerciţiul
rurale şi lor convenţionale; densitatea populaţiei -Reviste
aşezările Competenţa 5. Accesarea şi 5.1 Identificarea diferită);
urbane digitală utilizarea conţi- informaţiilor cu - înţelegerea importan-
nuturilor cu cara- caracter geografic în ţei aspectului localităţi- -orală
cter geografic baze de date lor pentru om şi
prin tehnologia accesibile pe internet; societate;
informaţiei şi - identificarea datelor -Ilustrate -explicaţia
comunicării; despre populaţie şi
Competenţa 6.Identificarea şi 6.1 Explicarea aşezări omeneşti în -conversaţia -temă de
socială şi explicarea dimen- importanţei mediului baza de date accesibile casă
competenţe siunii sociale, ci- geografic pentru om prin internet;
civice vice şi culturale a şi societate. -exerciţii de reprezen-
caracteristicilor tare cartografică a unei -exerciţiul
spaţilui localităţi (localitatea
geografic. natală);
Unitatea de învăţare:-Resursele Terrei şi activităţile economice
Nr.ore. 6

Nr. Competenţe Competenţe Activităţi de Resurse Resurse


crt. Conţinuturi Cheie generale Competenţe specifice învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
Comunica- 1.Utilizarea 1.2.Precizarea, în cuvinte - elaborarea unor -Harta -conversaţia -orală
1. Resursele rea în limba limbajului specific proprii, a sensului terme- texte cu utilizarea fizică a
naturale: maternă în prezentarea şi nilor geografici de bază; unor termeni suge- lumii
caracteris- explicarea 1.4.Elaborarea unui text raţi privind popula-
tici generale realităţii coerent utilizând termeni ţia şi aşezarile -Harta -exerciţiul -orală
geografice geografici; omeneşti; resurselor
Comunica- 2 Utilizarea corec- 2.2.Citirea corectă a -exerciţii de stabili- naturale
2. Agricultura rea în limbi tă a numelor pro- denumirilor şi termenilor re a corespondenţei
-caracteris- străine prii şi a termenilor geografici din limbile poziţiei obiectelor
tici generale în limbi străine; străine; reprezentate în ra- -Atlas
Competenţe 3.Transferarea 3.1 Transferarea elemente- port cu punctele geografic -explicaţia observare
matematice unor elemente din lor din matematică şi ştiinţe cardinale(resurse,re sistemati-
şi matematică, în domeniul geografiei, giuni industriale, că a
competenţe ştiinţe şi pentru înţelegerea şi zone agricole) şi de elevilor
de bază în tehnologie în descrierea caracteristicilor explicare a locali-
ştiinţe şi studierea mediului planetei ca întreg; zării;
Industria- tehnologii terestru; 3.2 Identificarea legăturilor -exerciţii de citire a
3. caracteristi- între elemente, fenomene şi semnelor convenţi- -orală
ci generale procese observabile; onale prin raporta- Manualul Problemati-
3.5 Explicarea legăturilor rea la aspectul real zarea
dintre realitatea observată şi al fenomenelor şi
fenomenelor din dome-niul proceselor; -Teste de
ştiinţelor naturii; - interpretarea co- evaluare
Transpor- 4. Raportarea 4.2 Utilizarea semnelor nexiunii dintre fe-
4. turile: realităţii geogra- convenţionale; nomene şi procese
caracteristi- fice la un suport 4.3 Poziţionarea corectă a (resurse-ramuri in- demonstraţia -test
ci generale cartografic şi elementelor geografice pe dustriale, clima-so- -Imagini secvenţi-
grafic; reprezentările cartografice luri-agricultură); al
specifice; - identificarea in-
Competenţa 5. Accesarea şi u- 5.1 Identificarea formaţiilor legate calculatorul
digitală tilizarea conţinu- informaţiilor cu caracter de geografia resur-
Turismul: turilor cu caracter geografic în baze de date selor naturale şi ac- -explicaţia
5. caracteristi geografic prin accesibile prin internet; tivităţile economice
ci generale tehnologia infor- în baze de date ac-
maţiei şi cesibile pe internet;
comunicării; - ordonarea ele- -exerciţiul -temă
Competenţa 6.Identificarea şi 6.1 Explicarea importan-ţei mentelor legate de -Harta pentru
Activităţi socială şi explicarea dimen- mediului geografic pentru resursele naturale resurselor acasă
6. economice competenţe siunii sociale, om şi societate; folosind criteriul naturale
în civice civice şi culturale 6.2 Explicarea diversităţii cantitativ şi
localitatea a caracteristicilor naturale şi umane a lumii teritorial;
natală şi în spaţilui geografic; relizând corelaţii cu infor- - identificarea ele-
orizontul maţii dobândite la alte mentelor de degra-
apropiat discipline şcolare; dare a mediului din
A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.4 Prelucrarea infomaţiei: orizontul local da- --Harta
înveţi deprinderi şi completarea unui tabel cu torită desfăşurării judeţului
tehnici de lucru date extrase din alte surse; activităţilor econo- Bihor
pentru pregătirea 7.5 Ordonarea elementelor, mice;
permanentă; fenomenelor şi proceselor -exerciţii de orien-
folosind diferite criterii de tare a gândirii şi
clasificare: cantitative, comportamentului
calitative şi teritoriale. elevilor;
GEOGRAFIA EUROPEI
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ (MACROPROIECTAREA INSTRUIRII)
Clasa a-VI-a
Nr. ore/săptămână: 1 oră
Nr. Unitatea de Competenţe Competenţe generale Competenţe specifice Nr. Săptâ- Obs.
crt. învaţare cheie ore mâna
(europene)
1. Europa- Comunicarea în 1.Utilizarea limbajului specific în 1.1.Recunoaşterea termenilor 6 1-6
caracteristici limba maternă prezentarea şi explicarea realităţii geografici şi utilizarea lor în
generale geografice contexte cunoscute sau în
-geografie contexte noi;
fizică Competenţe 3.Transferarea unor elemente din 3.1 Transferarea elementelor din
matematice şi matematică, ştiinţe şi tehnologie în matematică şi ştiinţe pentru
competenţe de studierea mediului terestru explicarea realităţii geografice
bază în ştiinţe şi europene;
tehnologii 3.2 Explicarea fenomenelor şi
proceselor naturale specifice
geografiei Europei;
3.4 Analiza comparativă a
elementelor din realitatea
geografică europeană după
caracteristicile solicitate,
stabilind asemănări şi deosebiri;
4.Raportarea realităţii geografice 4.2 Citirea hărţii şi utilizarea
la un suport cartografic şi grafic corectă a semnelor şi culorilor
convenţionale;
4.4 Utilizarea reprezentărilor
grafice simple pentru ilustrarea
elementelor de geografi fizică a
Europei;
Competenţa 5.Accesarea şi utilizarea 5.1 Identificarea informaţiilor cu
digitală conţinuturilor cu character caracter geografic referitoare la
geografic prin tehnologia Europa, în baze de date
informaţiei şi comunicării accesibile pe internet;

A învăţa să 7.Dobândirea unor deprinderi şi 7.2 Utilizarea metodelor simple


înveţi tehnici de lucru pentru pregătirea de investigare (observare,
permanentă analiză, interpretare);
7.5 Ordonarea elmentelor,
fenomenelor şi proceselor
folosind diferite criterii de
clasificare :cronologice şi
teritoriale.

2. Europa- Comunicarea în 1.Utilizarea limbajului specific în 1.2 Precizarea, în cuvinte 6 7-12


geografie limba maternă prezentarea şi explicarea realităţii proprii, a sensului termenilor
umană geografice; geografici de bază

Comunicarea în 2.Utilizarea corectă a numelor 2.2 Citirea corectă a denumirilor


limbi străine proprii şi a termenilor în limbi şi a termenilor geografici din
străine; limbile străine europene

Competenţe 3.Transferarea unor elemente din 3.2 Explicarea fenomenelor şi


matematice şi matematică, ştiinţe şi tehnologie în proceselor umane specifice
competenţe de studierea mediului terestru; Europei
bază în ştiinţe şi
tehnologii 4.Raportarea realităţii geografice 4.1 Identificarea principalelor
la un suport cartografic şi grafic; elemente socio-economice
reprezentate pe un suport
cartografic
Competenţa 5.Accesarea şi utilizarea 5.1 Identificarea informaţiilor cu
digitală conţinuturilor cu character caracter geografic referitoare la
geografic prin tehnologia Europa, în baza de date
informaţiei şi comunicării; accesibile prin internet

Competenţa 6.Identificarea şi explicarea 6.2 Explicarea diversităţii umane


socială şi dimensiunii sociale, civice şi şi culturale a Europei realizând
competenţe culturale a caracteristicilor corelaţii cu informaţiile
civice spaţiului geografic; dobândite la alte discipline
şcolare
A învăţa să 7.Dobândirea unor deprinderi şi 7.2 Utilizarea metodelor simple
înveţi tehnici de lucru pentru pregătirea de investigare (observare, analiă,
permanentă; interpretare);

Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor modele şi soluţii 8.1 Identificarea soluţiilor de


antreprenoriat de organizare a spaţiului geografic protecţie a mediului geografic
din perspective dezvoltării European.
durabile.
3. Regiuni şi Comunicarea în 1.Utilizarea limbajului specific în 1.1Recunoaşterea termenilor 6 13-18
ţări. Europa limba maternă prezentarea şi explicarea realităţii geografici şi utilizarea lor în
Centrală geografice; contexte cunoscute sau în
contexte noi
Comunicarea în 2.Utilizarea corectă a numelor 2.2 Citirea corectă a denumirilor
limbi străine proprii şi a termenilor în limbi şi a termenilor geografici din
străine; limbile străine europene

3.Competenţe 3.Transferarea unor elemente din 3.1Transferarea elementelor din


matematice şi matematică, ştiinţe şi tehnologie în matematică şi ştiinţe pentru
competenţe de studierea mediului terestru; explicarea realităţii geografice
bază în ştiinţe şi europene
tehnologii 3.2 Explicarea fenomenelor şi
proceselor naturale specifice
geografiei Europei Centrale
3.3 Prezentarea structurată a
componentelor geografice ale
Europei, ale regiunilor şi ale
ţărilor
4.Raportarea realităţii geografice 4.2 Citirea hărţii şi utilizarea
la un suport cartografic şi grafic; corectă a semnelor şi culorilor
convenţionale
4.3 Poziţionarea corectă a
elementelor geografice pe
reprezentările cartografice ale
Europei Centrale
Competenţa 5.Accesarea şi utilizarea 5.1 Identificarea informaţiilor cu
digitală conţinuturilor cu character caracter geografic referitoare la
geografic prin tehnologia Europa Centrală în baza de date
informaţiei şi comunicării; accesibile prin internet

Competenţa 6.Identificarea şi explicarea 6.2 Explicarea diversităţii umane


socială şi dimensiunii sociale, civice şi şi culturale a Europei Centrale
competenţe culturale a caracteristicilor realizând corelaţii cu
civice spaţiului geografic; informaţiile dobândite la alte
discipline şcolare
A învăţa să 7.Dobândirea unor deprinderi şi 7.8 Analizarea elementelor din
înveţi tehnici de lucru pentru pregătirea realitatea europeană(direct sau
permanentă; indirect)

Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor modele şi soluţii 8.1 Identificarea soluţiilor de


antreprenoriat de organizare a spaţiului geografic protecţie a mediului geografic
din perspective dezvoltării european.
durabile.
4. Europa Comunicarea în 1.Utilizarea limbajului specific în 1.1 Recunoaşterea termenilor 5 19-23
Meditera- limba maternă prezentarea şi explicarea realităţii geografici şi utilizarea lor în
neană geografice; contexte cunoscute sau în
contexte noi
Comunicarea în 2.Utilizarea corectă a numelor 2.2 Citirea corectă a denumirilor
limbi străine proprii şi a termenilor în limbi şi a termenilor geografici din
străine; limbile străine europene

Competenţe 3.Transferarea unor elemente din 3.1 Transferarea elementelor din


matematice şi matematică, ştiinţe şi tehnologie în matematică şi ştiinţe pentru
competenţe de studierea mediului terestru; explicarea realităţii geografice
bază în ştiinţe şi europene
tehnologii 3.2 Explicarea fenomenelor şi
proceselor naturale specifice
geografiei Europei Sudice
3.3 Prezentarea structurată a
componentelor geografice ale
Europei, ale regiunilor şi ale
ţărilor
4.Raportarea realităţii geografice 4.2 Citirea hărţii şi utilizarea
la un suport cartografic şi grafic; corectă a semnelor şi culorilor
convenţionale
4.3 Poziţionarea corectă a
elementelor geografice pe
reprezentările cartografice ale
Europei Sudice
Competenţa 5.Accesarea şi utilizarea 5.1 Identificarea informaţiilor cu
digitală conţinuturilor cu character caracter geografic referitoare la
geografic prin tehnologia Europa Sudică în baza de date
informaţiei şi comunicării; accesibile prin internet

Competenţa 6.Identificarea şi explicarea 6.2 Explicarea diversităţii umane


socială şi dimensiunii sociale, civice şi şi culturale a Europei Sudice
competenţe culturale a caracteristicilor realizând corelaţii cu
civice spaţiului geografic; informaţiile dobândite la alte
discipline şcolare
A învăţa să 7.Dobândirea unor deprinderi şi 7.8 Analizarea elementelor din
înveţi tehnici de lucru pentru pregătirea realitatea europeană(direct sau
permanentă; indirect)
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor modele şi soluţii 8.1 Identificarea soluţiilor de
antreprenoriat de organizare a spaţiului geografic protecţie a mediului geografic
din perspective dezvoltării european.
durabile.
5. Europa Comunicarea în 1.Utilizarea limbajului specific în 1.1Recunoaşterea termenilor 3 24-26
Estică limba maternă prezentarea şi explicarea realităţii geografici şi utilizarea lor în
geografice; contexte cunoscute sau în
contexte noi
Comunicarea în 2.Utilizarea corectă a numelor 2.2 Citirea corectă a denumirilor
limbi străine proprii şi a termenilor în limbi şi a termenilor geografici din
străine; limbile străine europene (limba
rusă)
Competenţe 3.Transferarea unor elemente din 3.1Transferarea elementelor din
matematice şi matematică, ştiinţe şi tehnologie în matematică şi ştiinţe pentru
competenţe de studierea mediului terestru; explicarea realităţii geografice
bază în ştiinţe şi europene
tehnologii 3.2 Explicarea fenomenelor şi
proceselor naturale specifice
geografiei Europei Estice
3.3 Prezentarea structurată a
componentelor geografice ale
Europei, ale regiunilor şi ale
ţărilor
4.Raportarea realităţii geografice 4.2 Citirea hărţii şi utilizarea
la un suport cartografic şi grafic; corectă a semnelor şi culorilor
convenţionale
4.3 Poziţionarea corectă a
elementelor geografice pe
reprezentările cartografice ale
Europei Estice
Competenţa 5.Accesarea şi utilizarea 5.1 Identificarea informaţiilor cu
digitală conţinuturilor cu character caracter geografic referitoare la
geografic prin tehnologia Europa Estice în baza de date
informaţiei şi comunicării; accesibile prin internet;

Competenţa 6.Identificarea şi explicarea 6.2 Explicarea diversităţii umane


socială şi dimensiunii sociale, civice şi şi culturale a Europei Estice
competenţe culturale a caracteristicilor realizând corelaţii cu
civice spaţiului geografic; informaţiile dobândite la alte
discipline şcolare
A învăţa să 7.Dobândirea unor deprinderi şi 7.8 Analizarea elementelor din
înveţi tehnici de lucru pentru pregătirea realitatea europeană(direct sau
permanentă; indirect)

Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor modele şi soluţii 8.1 Identificarea soluţiilor de


antreprenoriat de organizare a spaţiului geografic protecţie a mediului geografic
din perspective dezvoltării european.
durabile.
6. Europa de Comunicarea în 1.Utilizarea limbajului specific în 1.1Recunoaşterea termenilor 6 27-32
Vest şi de limba maternă prezentarea şi explicarea realităţii geografici şi utilizarea lor în
Nord geografice; contexte cunoscute sau în
contexte noi
Comunicarea în 2.Utilizarea corectă a numelor 2.2 Citirea corectă a denumirilor
limbi străine proprii şi a termenilor în limbi şi a termenilor geografici din
străine; limbile străine europene

Competenţe 3.Transferarea unor elemente din 3.1Transferarea elementelor din


matematice şi matematică, ştiinţe şi tehnologie în matematică şi ştiinţe pentru
competenţe de studierea mediului terestru; explicarea realităţii geografice
bază în ştiinţe şi europene
tehnologii 3.2 Explicarea fenomenelor şi
proceselor naturale specifice
geografiei Europei Vestice şi
Nordice
3.3 Prezentarea structurată a
componentelor geografice ale
Europei, ale regiunilor şi ale
ţărilor
4.Raportarea realităţii geografice 4.2 Citirea hărţii şi utilizarea
la un suport cartografic şi grafic; corectă a semnelor şi culorilor
convenţionale
4.3 Poziţionarea corectă a
elementelor geografice pe
reprezentările cartografice ale
Europei Vestice şi Nordice
Competenţa 5.Accesarea şi utilizarea 5.1 Identificarea informaţiilor cu
digitală conţinuturilor cu character caracter geografic referitoare la
geografic prin tehnologia Europa Vestică şi Nordică în
informaţiei şi comunicării; baza de date accesibile prin
internet
Competenţa 6.Identificarea şi explicarea 6.2 Explicarea diversităţii umane
socială şi dimensiunii sociale, civice şi şi culturale a Europei Vestice şi
competenţe culturale a caracteristicilor Nordice realizând corelaţii cu
civice spaţiului geografic; informaţiile dobândite la alte
discipline şcolare
A învăţa să 7.Dobândirea unor deprinderi şi 7.8 Analizarea elementelor din
înveţi tehnici de lucru pentru pregătirea realitatea europeană(direct sau
permanentă; indirect)

Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor modele şi soluţii 8.1 Identificarea soluţiilor de


antreprenoriat de organizare a spaţiului geografic protecţie a mediului geografic
din perspective dezvoltării european.
durabile.
7. Europa - Comunicarea în 1.Utilizarea limbajului specific în 1.1Recunoaşterea termenilor 3 33-35
sinteză şi limba maternă prezentarea şi explicarea realităţii geografici şi utilizarea lor în
evaluare geografice; contexte cunoscute sau în
contexte noi
Competenţe 3.Transferarea unor elemente din 3.6 Identificarea influenţelor
matematice şi matematică, ştiinţe şi tehnologie în tehnologice asupra
competenţe de studierea mediului terestru; caracteristicilor geografice ale
bază în ştiinţe şi mediului european
tehnologii 6.Identificarea şi explicarea 6.1 Explicarea importanţei
dimensiunii sociale, civice şi mediului geografic european
Competenţa culturale a caracteristicilor pentru om şi societatea
socială şi spaţiului geografic; continentului nostru
competenţe
civice 7.Dobândirea unor deprinderi şi 7.8 Analizarea elementelor din
tehnici de lucru pentru pregătirea realitatea europeană(direct sau
A învăţa să permanentă; indirect)
înveţi
8.Elaborarea unor modele şi soluţii 8.1 Identificarea soluţiilor de
Iniţiativă şi de organizare a spaţiului geografic protecţie a mediului geografic
antreprenoriat din perspective dezvoltării european.
durabile.
Unitatea de invăţare: Europa – geografie fizică
Nr.ore: 6

Nr Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
1.Utilizarea 1.1Recunoaşterea - identificarea numelor
1. Introducere Comunica- limbajului termenilor geografici proprii in text şi pe hartă; - Harta
rea în limba specific în şi utilizarea lor în - construirea unui text fizică a
maternă prezentarea şi contexte cunoscute coerent utilizând noţiuni lumii conversaţia
explicarea sau în contexte noi; şi denumiri geografice;
2. Poziţia realităţii - raportarea textului scris - Harta
geografică, geografice; la imaginea cartografică fizică şi - orală
limitele Competenţe 3.Transferarea 3.1Transferarea ele- din manual şi atlase sau politică -exerciţiul
întinderea şi matematice unor elemente mentelor din mate- hărţi murale; a Europei
ţărmurile şi din matematică, matică şi ştiinţe pen- -exerciţii de măsurare a
Europei competenţe ştiinţe şi tru explicarea reali- distanţelor pe harta mura-
de bază în tehnologie în tăţii geografice lă a Europei şi cea din - Atlase
ştiinţe şi studierea europene; atlase la scări diferite; geografi- - orală
3. Relieful tehnologii mediului terestru; 3.2 Explicarea feno- - descrierea după o imagi- ce -descrierea
Europei menelor şi proceselor ne cartografică (a pozitiei
naturale specifice Europei, a reliefului, a
geografiei Europei; climei, a hidrografiei); - Atlase
4. Clima 3.4 Analiza compa- -compararea elementelor, botanice
Europei rativă a elementelor fenomenelor şi proceselor şi comparaţia observa-
din realitatea geogra- stabilind asemănări şi zoologice rea siste-
fică europeană după deosebiri in funcţie de di- matică
5. Apele caracteristicile solici- ferite criterii (poziţie geo-
Europei tate, stabilind asemă- grafică, vârsta, modul de - Hărţi -explicaţia
nări şi deosebiri; formare, caracteristici ale contur
4.Raportarea 4.2 Citirea hărţii şi elementelor climatice, ale
realităţii utilizarea corectă a reţelei hidrografice etc.)
6. Vegetaţia, geografice la un semnelor şi culorilor - identificarea şi înţelege- - Colecţii problemati-
fauna şi suport cartografic convenţionale; rea semnelor convenţio- de reviste zarea
solurile şi grafic; 4.4 Utilizarea repre- nale de pe hărţile din
Europei zentărilor grafice manual;
simple pentru ilustra- -exerciţii de identificare şi - orală
rea elementelor de selectare a informaţiilor - Lecturi conversaţia
geografi fizică a cu caracter geografic refe- geografi-
Europei; ritoare la Europa, în baze ce
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1 Identificarea de date accesibile pe
digitală utilizarea conţi- informaţiilor cu internet;
nuturilor cu ca- caracter geografic - explicarea relaţiilor din- -Imagini
racter geografic referitoare la Europa, tre elementele reprezen- şi
prin tehnologia în baze de date tate pe hărţile tematice ale fotografii -exerciţiul
informaţiei şi accesibile pe Europei; - probă
comunicării; internet; - identificarea şi explica- scrisă
A învăţa să 7.Dobândirea 7.2 Utilizarea rea localizării elementelor
înveţi unor deprinderi şi metodelor simple de climatice şi biogeogra-
tehnici de lucru investigare fice; calculator
pentru pregătirea (observare, analiză, -exerciţii de observare
permanentă; interpretare); liberă şi dirijată;
7.5 Ordonarea - interpretarea unor infor- observa-
elmentelor, maţii redate cartografic şi rea siste-
fenomenelor şi prin imagini; matică
proceselor folosind -exerciţii de ordonare a
diferite criterii de elementelor folosind cri-
clasificare :cronologi teriul cronologic(vârsta
ce şi teritoriale. reliefului), teritorial
(ordonarea reliefului sau a
reţelei hidrografice în temă de
funcţie de punctele cardi- casă
nale), cantitativ (în func-
ţie de înălţime: crescător,
descrescător, în funcţie de
lungime etc.)
Unitatea de invăţare: Europa – geografie umană
Nr. ore: 6

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
Comunicarea 1.Utilizarea lim- 1.2 Precizarea, - identificarea numelor - Harta -conversaţia - orală
în limba bajului specific în în cuvinte pro- proprii in text şi pe hartă; fizică şi
1. Populaţia maternă prezentarea şi ex- prii, a sensului - construirea unui text coe- politică a
Europei plicarea realităţii termenilor geo- rent utilizând noţiuni şi Europei
geografice; grafici de bază ; denumiri geografice; -exerciţiul
Comunicarea 2.Utilizarea 2.2 Citirea co- -exerciţii de citire corectă
în limbi corectă a numelor rectă a denumi- a denumirilor şi termenilor
2. Aşezările străine proprii şi a rilor şi a terme- geografici din limbile - Harta
umane termenilor în limbi nilor geografici străine; contur -explicaţia - orală
străine; din limbile stră- -explicarea fenomenelor şi
ine europene ; proceselor umane speci-
Competenţe 3.Transferarea 3.2 Explicarea fice Europei: popularea
3. Harta matematice şi unor elemente din fenomenelor şi teritoriului Europei, răs- - Atlase
politică competenţe de matematică, ştiinţe proceselor pândirea populaţiei, gradul geografice problemati-
bază în ştiinţe şi tehnologie în umane specifice de urbanizarea, gradul de zarea
şi tehnologii studierea mediului Europei ; dezvoltare economică etc.
terestru; - raportarea textului scris
4. Resursele 4.Raportarea 4.1 Identificarea la imaginea cartografică - Manualul
naturale realităţii principalelor din manual şi atlase sau
geografice la un elemente socio- hărţi murale;
suport cartografic economice re- - identificarea şi înţeleg- Observa-
şi grafic; prezentate pe un erea semnelor şi culorilor - Ilustarte -lucrul cu rea siste-
5. Activităţile suport convenţionale folosite pe harta matică a
economice: cartografic; hărţile tematice din elevilor
agricultură, Competenţa 5.Accesarea şi 5.1 Identificarea manual;
industrie, căi digitală utilizarea informaţiilor cu -exerciţii de localizare a - Lecturi
de conţinuturilor cu caracter geo- poziţiei geografice a ţărilor geografice - orală
comunicaţie, caracter geografic grafic referi- din Europa;
transporturi prin tehnologia toare la Europa, -selectarea informaţiilor -exerciţiul
comerţ, informaţiei şi în baza de date legate de populaţie, aşezări
turism. comunicării; accesibile prin omeneşti, economie din
internet ; baza de date accesibilă pe Calculator
6. Europa – Competenţa 6.Identificarea şi 6.2 Explicarea internet;
evaluare socială şi explicarea diversităţii uma- - consultarea dicţionarelor -descrierea - orală
geografie competenţe dimensiunii ne şi culturale a cu termeni geografici şi a
generală civice sociale, civice şi Europei reali- atlaselor geografice;
(sinteză) culturale a zând corelaţii cu -exerciţii de observare, de - Colecţii
caracteristicilor informaţiile do- selectare a unor elemente de reviste
spaţiului bândite la alte simple şi descrierea aces- -explicaţia
geografic; discipline tora pe baza imaginilor de
şcolare ; la fiecare lecţie;
A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.2 Utilizarea -explicarea diversităţii u-
înveţi deprinderi şi metodelor mane şi culturale a Euro- - test
tehnici de lucru simple de pei realizând corelaţii cu demonstraţia secvenţial
pentru pregătirea investigare istoria, religia etc. (probă
permanentă; (observare, -exerciţii de identificare a scrisă)
analiă, unor condiţionări (preze-
interpretare) ; nţa resurselor naturale –
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor 8.1 Identificarea dezvoltarea industriei);
antreprenoriat modele şi soluţii soluţiilor de - interpretarea unor infor-
de organizare a protecţie a maţii redate cartografic
spaţiului geografic mediului (pe hărtile de la populaţie,
din perspective geografic resurse naturale şi activi-
dezvoltării european. tăţi economice);
durabile. -identificarea zonelor pu-
ternic poluate ale Europei
şi propunerea unor soluţii
de combatere a poluării.
Unitatea de învăţare: Regiuni şi ţări -Europa Centrală
Nr. ore: 6

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
Comunicarea 1.Utilizarea 1.1Recunoaşterea - identificarea numelor -Harta conversaţia -orală
în limba limbajului specific termenilor geogra- proprii in text şi pe fizică şi
1. Europa maternă în prezentarea şi fici şi utilizarea lor hartă; politică a
Centrală- explicarea realităţii în contexte cunos- - construirea unui text Europei
specificul geografice; cute sau în contex- coerent utilizând
geografic şi te noi; noţiuni şi denumiri -explicaţia
statele Comunicarea 2.Utilizarea corectă 2.2 Citirea corectă geografice; -Atlase
în limbi a numelor proprii şi a denumirilor şi a - raportarea textului geografice
străine a termenilor în termenilor geogra- scris la imaginea observare
limbi străine; fici din limbile cartografică din manual sistemati
2. Germania – străine europene; şi atlase sau hărţi -Harta că a
geografie Competenţe 3.Transferarea unor 3.1Transferarea murale; Germaniei -exerciţiul elevilor
fizică matema-tice elemente din elementelor din - citirea corectă a
şi competenţe matematică, ştiinţe matematică şi denumirilor şi
de bază în şi tehnologie în ştiinţe pentru ex- termenilor geografici -Manualul
ştiinţe şi studierea mediului plicarea realităţii din limbile străine;
3. Germania – tehnologii terestru; geografice -exrciţii de calculare a
geografie europene; distanţelor între diferite -Lecturi Problematiza
umană 3.2 Explicarea fe- oraţe ale Europei geografice -rea
nomenelor şi pro- Centrale ţinând cont de -orală
ceselor naturale scara hărţilor;
4. Ungaria specifice geogra- - descrierea reliefului, a -Ilustrate
fiei Europei elementelor de
Centrale; hidrografie după o
5. România 3.3 Prezentarea imagine cartografică;
structurată a com- -exerciţii de utilizare a -Hărţi -lucrul cu
ponentelor geogra- semnelor şi culorilor contur harta
6. R. Moldova fice ale Europei, convenţionale pentru
ale re-giunilor şi descoperirea noilor -orală
ale ţărilor; cunoştinţe; -explicaţia
4.Raportarea 4.2 Citirea hărţii şi -prezentarea structurată
realităţii geografice utilizarea corectă a a componentelor geo- -Albume
la un suport semnelor şi culori- grafice ale Europei
cartografic şi grafic; lor convenţionale ; Centrale şi a ţărilor -descrierea
4.3 Poziţionarea insistând pe aspectele Calculator
corectă a elemente- specifice;
lor geografice pe - identificarea şi de ex-
reprezentările car- plicarea localizării ele- -probă
tografice ale mentelor climatice şi conversaţia scrisă
Europei Centrale ; biogeografice;
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1 Identificarea - explicarea relaţiilor
digitală utilizarea informaţiilor cu ca- dintre elementele re-
conţinuturilor cu racter geografic prezentate (clima-
character geografic referitoare la Eu- vegetaţie-fauna-soluri,
prin tehnologia ropa Centrală în resurse-ramuri
informaţiei şi baza de date acce- industriale);
comunicării; sibile prin internet; - descrierea unor ele-
Competenţa 6.Identificarea şi 6.2 Explicarea di- mente simple (hidro-
socială şi explicarea versităţii umane şi grafie, resurse naturale,
competenţe dimensiunii sociale, culturale a Europei ramuri industriale);
civice civice şi culturale a Centrale realizând -identificarea infor- -temă de
caracteristicilor corelaţii cu infor- maţiilor cu caracter casă
spaţiului geografic; maţiile dobândite geografic referitoare la
la alte discipline ţările Europei Centrale
şcolare; în baza de date
A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.8 Analizarea accesibile prin internet;
înveţi deprinderi şi tehnici elementelor din -explicarea diversităţii
de lucru pentru realitatea euro- umane şi culturale a
pregătirea peană (direct sau Europei realizând
permanentă; indirect); corelaţii cu istoria,
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor 8.1 Identificarea religia etc.
antreprenori- modele şi soluţii de soluţiilor de pro- -activităţi de cercetare
at organizare a spaţiu- tecţie a mediului (analiză, interpretare) a
lui geografic din geografic mediului din orizontul
perspective european. local şi apropiat;
dezvoltării durabile.
Unitatea de învăţare: Europa Mediteraneană
Nr. ore: 5

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
Comunicarea 1.Utilizarea 1.1Recunoaşterea - identificarea numelor
1. Europa în limba limbajului specific în termenilor geo- proprii in text şi pe hartă; -Harta
Meditera- maternă prezentarea şi grafici şi utiliza- - construirea unui text fizică şi conversaţia -orală
neana- explicarea realităţii rea lor în contex- coerent utilizând noţiuni politică a
specificul geografice; te cunoscute sau şi denumiri geografice; Europei
geografic şi în contexte noi; - raportarea textului scris
statele Comunicarea 2.Utilizarea corectă a 2.2 Citirea corec- la imaginea cartografică
în limbi numelor proprii şi a tă a denumirilor din manual şi atlase sau -explicaţia observare
străine termenilor în limbi şi a termenilor hărţi murale; sistemati-
străine; geografici din - citirea corectă a -Atlase că a
limbile străine denumirilor şi termenilor geografice elevilor
2. Spania europene; geografici din limbile
Competenţe 3.Transferarea unor 3.1Transferarea străine;
matematice şi elemente din elementelor din -exrciţii de calculare a -exerciţiul
competenţe matematică, ştiinţe şi matematică şi distanţelor între diferite
3. Portugalia de bază în tehnologie în ştiinţe pentru ex- oraţe ale Europei Sudice -Ilustrate -orală
ştiinţe şi studierea mediului plicarea realităţii ţinând cont de scara
tehnologii terestru; geografice hărţilor;
europene; -explicarea fenomenelor
4. Italia 3.2 Explicarea fe- şi proceselor specifice problematiza-
nomenelor şi pro- Europei Sudice folosind rea
ceselor naturale hărţile şi imaginile din
specifice geogra- manual;
fiei Europei - explicarea relaţiilor -Manualul -probă
5. Grecia Sudice; dintre elementele scrisă
3.3 Prezentarea reprezentate (relief-clima-
structurată a hidrografie, resurse-
componentelor ramuri industriale); -lucrul cu
geografice ale -prezentarea structurată a harta
Europei, ale re- componentelor geografice -Lecturi
giunilor şi ale ale Europei Sudice şi a geografice
ţărilor ; ţărilor insistând pe -explicaţia temă de
4.Raportarea realităţii 4.2 Citirea hărţii aspectele specifice; casă
geografice la un şi utilizarea co- - interpretarea suportului
suport cartografic şi rectă a semnelor cartografic;
grafic; şi culorilor - identificarea numelor descrierea
convenţionale; proprii pe hărţile ţărilor -reviste
4.3 Poziţionarea Europei Sudice;
corectă a elemen- -identificarea
telor geografice informaţiilor cu caracter
pe reprezentările geografic referitoare la conversaţia
cartografice ale ţările EuropeiSudice în -teste
Europei Sudice; baza de date accesibile
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1 Identificarea prin internet;
digitală utilizarea informaţiilor cu -explicarea diversităţii
conţinuturilor cu caracter geogra- umane şi culturale a
character geografic fic referitoare la Europei realizând
prin tehnologia Europa Sudică în interdisciplinaritatea cu
informaţiei şi baza de date ac- istoria, religia etc. calculator
comunicării; cesibile prin -exerciţii de consultare a
internet; dicţionarelor şi atlaselor;
Competenţa 6.Identificarea şi 6.2 Explicarea -exerciţii de interpretare a
socială şi explicarea diversităţii umane imaginilor din manual;
competenţe dimensiunii sociale, şi culturale a Eu- -exerciţii de observare şi
civice civice şi culturale a ropei Sudice rea- selectare a unor elemente
caracteristicilor lizând corelaţii cu simple (hidrografie,
spaţiului geografic; informaţiile do- resurse, ramuri
bândite la alte industriale) specifice
discipline Europei Sudice;
şcolare; -activităţi de cercetare
A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.8 Analizarea (analiză, interpretare) a
înveţi deprinderi şi tehnici elementelor din mediului din orizontul
de lucru pentru realitatea euro- local şi apropiat;
pregătirea peană (direct sau
permanentă; indirect);
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor 8.1 Identificarea
antreprenori- modele şi soluţii de soluţiilor de pro-
at organizare a spaţiului tecţie a mediului
geografic din pers- geografic
pective dezvoltării european.
durabile.

Unitatea de învăţare: Europa Estică


Nr. ore: 3

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
1. Europa Comunicarea 1.Utilizarea lim- 1.1.Recunoaşterea - identificarea numelor
Estică- în limba bajului specific în termenilor geo-grafici proprii in text şi pe hartă;
specificul maternă prezentarea şi ex- şi utiliza-rea lor în - construirea unui text
geografic şi plicarea realităţii contex-te cunoscute coerent utilizând noţiuni -Harta
statele geografice; sau în contexte noi; şi denumiri geografice fizică a conversaţia
Comunicarea 2.Utilizarea co- 2.2. Citirea corectă a specifice Europei Estice; Lumii
în limbi rectă a numelor denumirilor şi a ter- -exerciţii de consultare a -orală
străine proprii şi a terme- menilor geografici dicţionarelor şi atlaselor;
2. Federaţia nilor în limbi din limbile străine eu- -- citirea corectă a -exerciţiul
Rusă- străine; ropene (limba rusă) ; denumirilor şi termenilor
Condiţii Competenţe 3.Transferarea 3.1.Transferarea ele- geografici din limbile
naturale matematice şi unor elemente mentelor din matema- străine – limba rusă;
competenţe din matematică, tică şi ştiinţe pentru -descrierea după o
3. de bază în ştiinţe şi explicarea realităţii imagine cartografică a descrierea observare
Federaţia ştiinţe şi tehnologie în geografice europene ; reliefului, climei, -Harta sistemati-
Rusă- tehnologii studierea 3.2. Explicarea feno- vegetaţiei, apelor, politică că a
Populaţia, mediului terestru; menelor şi proceselor economiei; a Lumii elevilor
aşezările naturale specifice -exerciţii de observare
omeneşti şi geografiei Europei dirijată şi de comparare (a
economia Estice; suprafeţelor,a fluviilor,a
3.3. Prezentarea oraşelor ţărilor Europei problematiza-
structurată a compo- Estice cu ale ţărilor -Atlase rea
nentelor geografice invăţate); geografice
ale Europei, ale re- -prezentarea structurată a
giunilor şi ale ţărilor ; componentelor geografice
4.Raportarea 4.2 Citirea hărţii şi ale Europei Estice şi a
realităţii utilizarea corectă a ţărilor insistând pe -Lecturi lucrul cu
geografice la un semnelor şi culorilor aspectele specifice; geografice harta -orală
suport cartografic convenţionale ; - identificarea şi de
şi grafic; 4.3 Poziţionarea co- explicarea localizării
rectă a elementelor elementelor climatice şi
geografice pe repre- biogeografice; -Ilustrate -exerciţiul
zentările cartografice -exerciţii de observare,de
ale Europei Estice ; selectare a unor elemente observare
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1 Identificarea simple şi de descriere a sistemati-
digitală utilizarea conţi- informaţiilor cu lor -Atlase că a
nuturilor cu ca- caracter geografic (relief,hidrografie,resurse botanic explicaţia elevilor
racter geografic referitoare la Europa naturale,ramuri
prin tehnologia Estice în baza de date industriale);
informaţiei şi accesibile prin -identificarea
comunicării; internet; informaţiilor cu caracter Album conversaţia
Competenţa 6.Identificarea şi 6.2 Explicarea diver- geografic referitoare la
socială şi explicarea dimen- sităţii umane şi cultu- ţările Europei Estice în
competenţe siunii sociale, ci- rale a Europei Estice baza de date accesibile
civice vice şi culturale a realizând corelaţii cu prin internet;
caracteristicilor informaţiile dobân- -explicarea diversităţii Calculator
spaţiului dite la alte discipline umane şi culturale a
geografic; şcolare; Europei Estice realizând
A învăţa să 7.Dobândirea 7.8 Analizarea corelaţii cu istoria, religia
înveţi unor deprinderi şi elementelor din etc.
tehnici de lucru realitatea euro-peană -exerciţii de cercetare a
pentru pregătirea (direct sau indirect); mediului geografic al
permanentă; Europei Estice pe baza
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor 8.1 Identificarea surselor din mass-media
antreprenori- modele şi soluţii soluţiilor de protecţie şi de identificare a
at de organizare a a mediului geografic soluţiilor de protecţie a
spaţiului geogra- european. acestuia.
fic din perspecti-
ve dezvoltării
durabile.
Unitatea de învăţare: Europa Atlantică şi Nordică
Nr.ore: 6

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
Comunicarea 1.Utilizarea lim- 1.1Recunoaşterea - identificarea numelor -Harta conversaţia -orală
în limba bajului specific în termenilor geografici proprii in text şi pe hartă; fizică şi
1. Europa maternă prezentarea şi ex- şi utilizarea lor în - construirea unui text politică a
Atlantică- plicarea realităţii contexte cunoscute coerent utilizând noţiuni Europei
specificul geografice; sau în contexte noi; şi denumiri geografice; -exerciţiul
geografic şi Comunicarea 2.Utilizarea 2.2 Citirea corectă a - raportarea textului scris observare
statele în limbi corectă a numelor denumirilor şi a la imaginea cartografică sistemati-
străine proprii şi a termenilor geografici din manual şi atlase sau -Atlas că a
termenilor în din limbile străine hărţi murale; geografic elevilor
2. Franţa limbi străine; europene; - citirea corectă a -descrierea
Competenţe 3.Transferarea 3.1Transferarea ele- denumirilor şi termenilor
matematice şi unor elemente mentelor din mate- geografici din limbile
competenţe din matematică, matică şi ştiinţe străine; Manualul
3. Marea de bază în ştiinţe şi pentru explicarea -exerciţii de observare şi -orală
Britanie ştiinţe şi tehnologie în realităţii geografice de comparare a statelor
tehnologii studierea europene; Europei Vestice şi
mediului terestru; 3.2 Explicarea feno- Nordice după anumite -Lecturi Problematiza
menelor şi proceselor criterii; geografi- -rea
4. Europa naturale specifice - interpretarea ce
Nordică- geografieiEuropei reprezentărilor
specificul Vestice şi Nordice; cartografice şi a
geografic 3.3 Prezentarea struc- imaginilor din manual; -probă
turată a componen- -prezentarea structurată a lucrul cu scrisă
telor geografice ale componentelor geografice -Reviste harta
5. Norvegia Europei, ale regiuni- ale Europei Vestice şi
lor şi ale ţărilor; Nordice a ţărilor insistând
4.Raportarea 4.2 Citirea hărţii şi pe aspectele specifice;
realităţii utilizarea corectă a - descrierea după un -exerciţiul
6. Suedia geografice la un semnelor şi culorilor suport cartografic (hărţile -Albume
suport cartografic convenţionale; ţărilor Europei Vestice şi -temă de
şi grafic; 4.3 Poziţionarea co- Nordice); casă
rectă a elementelor -exerciţii de localizare pe
geografice pe repre- hartă a componentelor -explicaţia
zentările cartografice geografice
ale Europei Vestice şi ale Europei Vestice şi Calculator
Nordice; Nordice;
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1 Identificarea in- -identificarea conversaţia
digitală utilizarea formaţiilor cu carac- informaţiilor cu caracter
conţinuturilor cu ter geografic refe- geografic referitoare la
caracter geografic ritoare la Europa ţările Europei Centrale în
prin tehnologia Vestică şi Nordică în baza de date accesibile
informaţiei şi baza de date acce- prin internet;
comunicării; sibile prin internet; -explicarea diversităţii
Competenţa 6.Identificarea şi 6.2 Explicarea diver- umane şi culturale a
socială şi explicarea dimen- sităţii umane şi cul- Europei Vestice şi
competenţe siunii sociale, ci- turale a Europei Nordice realizând
civice vice şi culturale a Vestice şi Nordice iterdisciplinaritatea cu
caracteristicilor realizând corelaţii cu istoria, religia etc.
spaţiului informaţiile dobân- - identificarea relaţiilor
geografic; dite la alte discipline dintre fenomenele
şcolare; geografice (relief-clima-
A învăţa să 7.Dobândirea 7.8 Analizarea vegetaţie-soluri-
înveţi unor deprinderi şi elementelor din agricultură);
tehnici de lucru realitatea europeană -exerciţii de cercetare a
pentru pregătirea (direct sau indirect); mediului geografic al
permanentă; Europei Vestice şi
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor 8.1 Identificarea Nordice pe baza surselor
antreprenori- modele şi soluţii soluţiilor de protecţie din mass-media şi de
at de organizare a a mediului geografic identificare a soluţiilor de
spaţiului geogra- european. protecţie a acestuia.
fic din perspec-
tive dezvoltării
durabile.
GEOGRAFIA CONTINENTELOR EXTRAEUROPENE
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ (MACROPROIECTAREA INSTRUIRII)

Clasa a-VII-a
1 oră/ săptămână

Nr. Unitatea Competenţe Competenţe generale Competenţe specifice Nr. Săptă- Obs.
crt. de cheie ore mâna
învăţare (europene)
1. Asia - Comunicarea 1.Utilizarea limbajului speci- 1.2.Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului 7 1-7
caracteris- în limba fic în prezentarea şi expli- termenilor geografici de bază;
tici maternă carea realităţii geografice; 1.4.Construirea unui text coerent utilizând
generale termeni geografici;
Comunicarea 2.Utilizarea corectă a numelor 2.2.Citirea corectă a denumirilor şi termenilor
în limbi proprii şi a termenilor în limbi geografici din limbi srăine;
străine străine;

Competenţe 3.Transferarea unor elemente 3.2.Explicarea fenomenelor şi proceselor spe-


matemati-ce din matematică, ştiinţe şi cifice geografiei continentelor extaeuropene;
şi competenţe tehnologie în studierea 3.4.Analiza comparativă a elementelor din
de bază în mediului terestru; realitatea geografică extraeuropeană după
ştiinţe şi caracteristicile solicitate, stabilind asemănări
tehnologii şi deosebiri;

4.Raportarea realităţii 4.1.Identificarea principalelor elemente natu-


geografice la un suport rale şi socio-economice reprezentate pe hărţi
cartografic şi grafic; ale continentelor extraeuropene;
4.3.Poziţionarea corectă a elementelor
geografice pe reprezentările cartografice ale
continentelor extraeuropene;
Competenţa 5.Accesarea şi utilizarea 5.1.Utilizarea informaţiilor cu caracter geo-
digitală conţinuturilor cu caracter grafic referitoare la continentele extraeurope-
geografic prin tehnologia ne, la regiunile şi la ţările acestora din baze de
informaţiei şi comunicării; date accesibile pe internet;

Competenţa 6.Identificarea şi explicarea 6.2.Explicarea diversităţii naturale, umane şi


socială şi dimensiunii sociale, civice şi culturale a continentelor extraeuropene rea-
competenţe culturale a caracteristicilor lizând corelaţii cu informaţiile dobândite la
civice spaţiului geografic; alte discipline şcolare;

A învăţa să 7.Dobândirea unor deprinderi 7.4.Ordonarea elementelor, fenomenelor şi


înveţi şi tehnici de lucru pentru proceselor folosind diferite criterii de clasifi-
pregătirea permanentă; care: cantitative, calitative, cronologice,
teritoriale;
7.7.Explicarea relaţiilor între grupuri de ele-
mente, fenomene şi procese ale mediului
geografic;
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor modele şi 8.1.Identificarea unor soluţii de protecţie a
atreprenoriat soluţii de organizare a spaţiu- mediului geografic extraeuropean.
lui geografic din perspectiva
Sensibilizare dezvoltării durabile;
şi exprimare
culturală

2. Asia- Comunicarea 1.Utilizarea limbajului speci- 1.1.Recunoaşterea termenilor geografici în 7 8-14


regiuni şi în limba fic în prezentarea şi explica- texte diferite;
ţări maternă rea realităţii geografice; 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în
contexte cunoscute sau în contexte noi;
Comunicarea 2.Utilizarea corectă a numelor 2.2.Citirea corectă a denumirilor şi termenilor
în limbi proprii şi a termenilor în limbi geografici din limbi srăine;
străine străine;

Competenţe 3.Transferarea unor elemente 3.3. Prezentarea structurată a componentelor


matema-tice din matematică, ştiinţe şi teh- geografice ale continentelor extraeuropene, a
şi competenţe nologie în studierea mediului regiunilor şi ţărilor acestora;
de bază în terestru; 3.4. Analiza comparativă a elementelor din
ştiinţe şi rea-litatea geografică extraeuropeană după
tehnologii carac-teristicile solicitate, stabilind asemănări
şi deosebiri;
4.Raportarea realităţii geogra- 4.1. Identificarea principalelor elemente natu-
fice la un suport cartografic şi rale şi socio-economice reprezentate pe hărţi
grafic; ale continentelor extraeuropene;
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geo-
grafice pe reprezentările cartografice ale con-
tinentelor extraeuropene;
Competenţa 5.Accesarea şi utilizarea con- 5.1Utilizarea informaţiilor cu caracter
digitală ţinuturilor cu caracter geogra- geografic referitoare la continentele
fic prin tehnologia informaţiei extraeuropene, la regiunile şi la ţările
şi comunicării; acestora, din baze de date accesibile pe
internet;
Competenţa 6.Identificarea şi explicarea 6.2.Explicarea diversităţii naturale, umane şi
socială şi dimensiunii sociale, civice şi culturale a continentelor extraeuropene reali-
competenţe culturale a caracteristicilor zând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte
civice spaţiului geografic; discipline şcolare;

A învăţa să 7.Dobândirea unor deprinderi 7.4.Ordonarea elementelor, fenomenelor şi


înveţi şi tehnici de lucru pentru proceselor folosind diferite criterii de clasifi-
pregătirea permanentă; care: cantitative, calitative, cronologice,
teritoriale;
7.7.Explicarea relaţiilor între grupuri de
elemente, fenomene şi procese ale mediului
geografic;
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor modele şi 8.1.Identificarea unor soluţii de protecţie a
atreprenoriat soluţii de organizare a spaţi- mediului geografic extraeuropean.
ului geografic din perspectiva
Sensibilizare dezvoltării durabile;
şi exprimare
culturală
3. Africa Comunicarea 1.Utilizarea limbajului speci- 1.2.Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului 5 15-19
în limba fic în prezentarea şi explica- termenilor geografici de bază;
maternă rea realităţii geografice; 1.4.Construirea unui text coerent utilizând
termeni geografici;
Comunicarea 2.Utilizarea corectă a numelor 2.2.Citirea corectă a denumirilor şi termenilor
în limbi proprii şi a termenilor în limbi geografici din limbi srăine;
străine străine;

Competenţe 3.Transferarea unor elemente 3.2.Explicarea fenomenelor şi proceselor spe-


matema-tice din matematică, ştiinţe şi cifice geografiei continentelor extaeuropene;
şi competenţe tehnologie în studierea 3.4.Analiza comparativă a elementelor din
de bază în mediului terestru; realitatea geografică extraeuropeană după
ştiinţe şi caracteristicile solicitate, stabilind asemănări
tehnologii şi deosebiri;
4.Raportarea realităţii 4.1.Identificarea principalelor elemente natu-
geografice la un suport rale şi socio-economice reprezentate pe hărţi
cartografic şi grafic; ale continentelor extraeuropene;
4.3.Poziţionarea corectă a elementelor geo-
grafice pe reprezentările cartografice ale
continentelor extraeuropene;
Competenţa 5.Accesarea şi utilizarea co- 5.1.Utilizarea informaţiilor cu caracter geo-
digitală ţinuturilor cu caracter geogra- grafic referitoare la continentele extraeuro-
fic prin tehnologia informaţiei pene, la regiunile şi la ţările acestora, din baze
şi comunicării; de date accesibile pe internet;

Competenţa 6.Identificarea şi explicarea 6.2.Explicarea diversităţii naturale, umane şi


socială şi dimensiunii sociale, civice şi culturale a continentelor extraeuropene reali-
competenţe culturale a caracteristicilor zând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte
civice spaţiului geografic; discipline şcolare;

A învăţa să 7.Dobândirea unor deprinderi 7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi


înveţi şi tehnici de lucru pentru proceselor folosind diferite criterii de clasifi-
pregătirea permanentă; care: cantitative, calitative, cronologice,
teritoriale;
7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de ele-
Iniţiativă şi mente, fenomene şi procese ale mediului
atreprenoriat geografic;
8.Elaborarea unor modele şi 8.1. Identificarea unor soluţii de protecţie a
Sensibilizare soluţii de organizare a spaţi- mediului geografic extraeuropean.
şi exprimare ului geografic din perspectiva
culturală dezvoltării durabile;
4. America – Comunicarea 1.Utilizarea limbajului speci- 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului 6 20-25
elemente în limba fic în prezentarea şi expli- termenilor geografici de bază;
de maternă carea realităţii geografice; 1.4. Construirea unui text coerent utilizând
ansamblu termeni geografici;
Comunicarea 2.Utilizarea corectă a numelor 2.2. Citirea corectă a denumirilor şi
în limbi proprii şi a termenilor în limbi termenilor geografici din limbi srăine;
străine străine;

Competenţe 3.Transferarea unor elemente 3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor spe-


matema-tice din matematică, ştiinţe şi teh- cifice geografiei continentelor extaeuropene;
şi competenţe nologie în studierea mediului 3.4. Analiza comparativă a elementelor din
de bază în terestru; rea-litatea geografică extraeuropeană după
ştiinţe şi carac-teristicile solicitate, stabilind asemănări
tehnologii şi deosebiri;
4. Raportarea realităţii geo- 4.1.Identificarea principalelor elemente natu-
grafice la un suport carto- rale şi socio-economice reprezentate pe hărţi
grafic şi grafic; ale continentelor extraeuropene;
4.3.Poziţionarea corectă a elementelor geo-
grafice pe reprezentările cartografice ale
continentelor extraeuropene;
Competenţa 5. Accesarea şi utilizarea con- 5.1.Utilizarea informaţiilor cu caracter geo-
digitală ţinuturilor cu caracter geo- grafic referitoare la continentele extraeuro-
grafic prin tehnologia infor- pene, la regiunile şi la ţările acestora, din baze
maţiei şi comunicării; de date accesibile pe internet;

Competenţa 6. Identificarea şi explicarea 6.2.Explicarea diversităţii naturale, umane şi


socială şi dimensiunii sociale, civice şi culturale a continentelor extraeuropene
competenţe culturale a caracteristicilor realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la
civice spaţiului geografic; alte discipline şcolare;

A învăţa să 7. Dobândirea unor deprinderi 7.4.Ordonarea elementelor, fenomenelor şi


înveţi şi tehnici de lucru pentru proceselor folosind diferite criterii de clasi-
pregătirea permanentă; ficare: cantitative, calitative, cronologice,
Iniţiativă şi teritoriale;
atreprenoriat 7.7.Explicarea relaţiilor între grupuri de
elemente, fenomene şi procese ale mediului
Sensibilizare geografic;
şi exprimare 8. Elaborarea unor modele şi 8.1.Identificarea unor soluţii de protecţie a
culturală soluţii de organizare a spaţi- mediului geografic extraeuropean.
ului geografic din perspectiva
dezvoltării durabile;
5. America Comunicarea 1.Utilizarea limbajului speci- 1.1.Recunoaşterea termenilor geografici în 5 26-30
de Nord, în limba fic în prezentarea şi expli- texte diferite;
Centrală maternă carea realităţii geografice; 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în
şi de Sud - contexte cunoscute sau în contexte noi;
ţările Comunicarea 2.Utilizarea corectă a numelor 2.2.Citirea corectă a denumirilor şi termenilor
în limbi proprii şi a termenilor în limbi geografici din limbi srăine;
străine străine;

Competenţe 3.Transferarea unor elemente 3.3.Prezentarea structurată a componentelor


matema-tice din matematică, ştiinţe şi teh- geografice ale continentelor extraeuropene, a
şi competenţe nologie în studierea mediului regiunilor şi ţărilor acestora;
de bază în terestru; 3.4.Analiza comparativă a elementelor din
ştiinţe şi realitatea geografică extraeuropeană după
tehnologii caracteristicile solicitate, stabilind asemănări
şi deosebiri;
4. Raportarea realităţii geo- 4.1.Identificarea principalelor elemente natu-
grafice la un suport carto- rale şi socio-economice reprezentate pe hărţi
grafic şi grafic; ale continentelor extraeuropene;
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geo-
grafice pe reprezentările cartografice ale
continentelor extraeuropene;
Competenţa 5.Accesarea şi utilizarea con- 5.1.Utilizarea informaţiilor cu caracter geo-
digitală ţinuturilor cu caracter geogra- grafic referitoare la continentele extraeuro-
fic prin tehnologia informaţiei pene, la regiunile şi la ţările acestora, din baze
şi comunicării; de date accesibile pe internet;

Competenţa 6.Identificarea şi explicarea 6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi


socială şi dimensiunii sociale, civice şi culturale a continentelor extraeuropene
competenţe culturale a caracteristicilor realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la
civice spaţiului geografic; alte discipline şcolare;

A învăţa să 7.Dobândirea unor deprinderi 7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi


înveţi şi tehnici de lucru pentru proceselor folosind diferite criterii de
pregătirea permanentă; clasificare: cantitative, calitative, cronologice,
teritoriale;
Iniţiativă şi 7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de
atreprenoriat elemente, fenomene şi procese ale mediului
geografic;
Sensibilizare 8.Elaborarea unor modele şi 8.1.Identificarea unor soluţii de protecţie a
şi exprimare soluţii de organizare a spaţi- mediului geografic extraeuropean.
culturală ului geografic din perspectiva
dezvoltării durabile;
6. Australia Comunicarea 1.Utilizarea limbajului speci- 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului 3 31-33
şi în limba fic în prezentarea şi expli- termenilor geografici de bază;
Antarctica maternă carea realităţii geografice; 1.4. Construirea unui text coerent utilizând
termeni geografici;
Comunicarea 2.Utilizarea corectă a numelor 2.2. Citirea corectă a denumirilor şi
în limbi proprii şi a termenilor în limbi termenilor geografici din limbi srăine;
străine străine;

Competenţe 3.Transferarea unor elemente 3.2.Explicarea fenomenelor şi proceselor spe-


matema-tice din matematică, ştiinţe şi cifice geografiei continentelor extaeuropene;
şi competenţe tehnologie în studierea 3.4. Analiza comparativă a elementelor din
de bază în mediului terestru; realitatea geografică extraeuropeană după
ştiinţe şi caracteristicile solicitate, stabilind asemănări
tehnologii şi deosebiri;
4.Raportarea realităţii geogra- 4.1. Identificarea principalelor elemente natu-
fice la un suport cartografic şi rale şi socio-economice reprezentate pe hărţi
grafic; ale continentelor extraeuropene;
4.3.Poziţionarea corectă a elementelor
geografice pe reprezentările cartografice ale
continentelor extraeuropene;
Competenţa 5.Accesarea şi utilizarea con- 5.1.Utilizarea informaţiilor cu caracter geo-
digitală ţinuturilor cu caracter geogra- grafic referitoare la continentele extraeurope-
fic prin tehnologia informaţiei ne, la regiunile şi la ţările acestora, din baze
şi comunicării; de date accesibile pe internet;

Competenţa 6.Identificarea şi explicarea 6.2.Explicarea diversităţii naturale, umane şi


socială şi dimensiunii sociale, civice şi culturale a continentelor extraeuropene
competenţe culturale a caracteristicilor realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la
civice spaţiului geografic; alte discipline şcolare;

A învăţa să 7.Dobândirea unor deprinderi 7.4.Ordonarea elementelor, fenomenelor şi


înveţi şi tehnici de lucru pentru proceselor folosind diferite criterii de
pregătirea permanentă; clasificare: cantitative, calitative, cronologice,
teritoriale;
Iniţiativă şi 7.7.Explicarea relaţiilor între grupuri de
atreprenoriat elemente, fenomene şi procese ale mediului
geografic;
Sensibilizare 8.Elaborarea unor modele şi 8.1. Identificarea unor soluţii de protecţie a
şi exprimare soluţii de organizare a spaţi- mediului geografic extraeuropean.
culturală ului geografic din perspectiva
dezvoltării durabile;
7. Geografia Comunicarea 1.Utilizarea limbajului speci- 1.4. Construirea unui text coerent utilizând 2 34-35
continen- în limba fic în prezentarea şi expli- termeni geografici;
telor maternă carea realităţii geografice;
extraeu-
ropene Competenţe 3.Transferarea unor elemente 3.4. Analiza comparativă a elementelor din
(sinteză) matema-tice din matematică, ştiinţe şi realitatea geografică extraeuropeană după
şi competenţe tehnologie în studierea caracteristicile solicitate, stabilind asemănări
de bază în mediului terestru; şi deosebiri;
ştiinţe şi
tehnologii 4. Raportarea realităţii geo- 4.3. Poziţionarea corectă a elementelor
grafice la un suport geografice pe reprezentările cartografice ale
cartografic şi grafic; continentelor extraeuropene;

A învăţa să 7.Dobândirea unor deprinderi 7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de


înveţi şi tehnici de lucru pentru elemente, fenomene şi procese ale mediului
pregătirea permanentă; geografic;

Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor modele şi 8.1. Identificarea unor soluţii de protecţie a


atreprenoriat soluţii de organizare a spaţi- mediului geografic extraeuropean.
ului geografic din perspectiva
dezvoltării durabile;
Unitatea de învăţare: Asia –caracteristici generale
Nr. ore: 7

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
crt.
Comunica- 1.Utilizarea lim- 1.2.Precizarea, în cu- - identificarea numelor
1. Asia – rea în limba bajului specific în vinte proprii, a sen- proprii in text şi pe harta
poziţia maternă prezentarea şi ex- sului termenilor geo- fizică a Asiei; - Harta
geografică, plicarea realităţii grafici de bază; - construirea unui text co- fizică a conversaţia
limitele, geografice; 1.4.Construirea unui erent utilizând noţiuni şi lumii
întinderea text coerent utilizând denumiri geografice;
termeni geografici; - raportarea textului scris - orală
Comunica- 2.Utilizarea core- 2.2.Citirea corectă a la imaginea cartografică explicaţia
2. Relieful rea în limbi ctă a numelor pro- denumirilor şi ter- din manual şi atlase sau - Harta
Asiei străine prii şi a termenilor menilor geografici hărţi murale; fizică şi
în limbi străine; din limbi srăine; - citirea corectă a denu- politică a
Competenţe 3.Transferarea 3.2.Explicarea feno- mirilor şi termenilor geo- Asiei
matema-tice unor elemente din menelor şi proceselor grafici din limbile străine; -lucrul cu - orală
3. Clima Asiei şi matematică, specifice geografiei - observarea liberă şi diri- harta
competenţe ştiinţe şi tehnolo- continentelor jată a hărţii fizice a Asiei
de bază în gie în studierea extaeuropene; şi a hărţilor tematice şi -Atlase
ştiinţe şi mediului terestru; 3.4.Analiza compara- imaginilor din manual; geografice
tehnologii tivă a elementelor din -compararea elementelor, comparaţia
4. Hidrografia realitatea geografică fenomenelor şi proceselor
Asiei extraeuropeană după stabilind asemănări şi de- observare
caracteristicile solici- osebiri in funcţie de dife- Lecturi sistema-
tate, stabilind asemă- rite criterii (poziţie geo- geografice tică a
5. Vegetaţia, nări şi deosebiri; grafică, vârsta, modul elevilor
fauna şi 4.Raportarea rea- 4.1.Identificarea prin- de formare, caracteristici descrierea
solurile lităţii geografice cipalelor elemente ale elementelor climatice,
Asiei la un suport carto- naturale şi socio-eco- ale reţelei hidrografice Colecţii de
grafic şi grafic; nomice reprezentate etc.) reviste
pe hărţi ale continen- - descrierea după o ima-
telor extraeuropene; gine cartografică (hartă
6. Populaţia, 4.3. Poziţionarea co- reliefului, climatelor, hăr-
aşezările rectă a elementelor ţi ale elementelor clima- - Manualul Problemati-
umane şi geografice pe repre- tice, a vegetaţiei, a solu- zarea
harta zentările cartografice rilor, etc.);
politică a ale continentelor - raportarea textului scris - Imagini şi
Asiei extraeuropene; la imaginea cartografică fotografii
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1. Utilizarea infor- şi poziţionarea corectă a
digitală utilizarea maţiilor cu caracter elementelor pe harta -exerciţiul - orală
7. Resursele conţinuturilor cu geografic referitoare fizică a Asiei; Calculatoru
naturale şi caracter geografic la continentele extra- -exerciţii de redactare a l
economia prin tehnologia europene, la regiunile unei pagini de curiozităţi
Asiei informaţiei şi şi la ţările acestora, „ştiati că...?”,utilizând in-
comunicării; din baze de date formaţia din reviste, re- -explicaţia - probă
accesibile pe internet; portaje TV, internet refe- - Fişe de scrisă
Competenţa 6.Identificarea şi 6.2. Explicarea diver- ritoare la aspecte diferite lucru
socială şi explicarea dimen- sităţii naturale, uma- din continentul Asia.;
competenţe siunii sociale, ci- ne şi culturale a con- -explicarea diversităţii
civice vice şi culturale a tinentelor extraeuro- umane şi culturale a Asiei
caracteristicilor pene realizând core- realizând corelaţii cu isto- conversaţia
spaţiului laţii cu informaţiile ria, religia etc. -Albume
geografic; dobândite la alte -exerciţii de grupare a de- Observar
discipline şcolare; numirilor după criterii da- esistema-
A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.4. Ordonarea ele- te (trepte de relief, lacuri demonstraţia tică a
înveţi deprinderi şi mentelor, fenomene- tectonice, de acumulare, elevilor
tehnici de lucru lor şi proceselor folo- fluvii cu vărsare in Ocea-
pentru pregătirea sind diferite criterii nul Arctic, Pacific, Indi-
permanentă; de clasificare: cantita- an,etc.);
tive, calitative, crono- -exerciţii de corelare a
logice, teritoriale; elementelor de climă –
7.7. .Explicarea rela- vegetatie – faună şi
ţiilor între grupuri de soluri, resurse – econo-
elemente, fenomene mie, specifice Asiei;
şi procese ale mediu- - utilizarea, in context
lui geografic; nou, a informaţiilor pri-
Iniţiativă şi 8. Elaborarea unor 8. 1Identificarea unor mite din diferite surse;
atreprenoriat modele şi soluţii soluţii de protecţie a - corelarea informaţiei din
de organizare a mediului geografic mass-media cu invăţarea
spaţiului geografic extraeuropean. şcolară;
din perspectiva - identificarea unor feno-
dezvoltării mene de degradare a me-
Sensibili- durabile; diului (din presă, TV) şi
zare şi propunerea unor soluţii
exprimare de combatere a
culturală degradării;

Unitatea de învăţare: Asia – regiuni şi ţări


Nr. ore: 6

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
Comunicarea 1.Utilizarea lim- 1.1.Recunoaşterea - identificarea numelor
în limba bajului specific în termenilor geografici proprii în text şi pe harta - Harta
1. Asia de Vest maternă prezentarea şi ex- în texte diferite; fizică şi politică a Asiei; fizică şi conversaţia - orală
şi Sud-Vest plicarea realităţii 1.3 Utilizarea terme- -utilizarea termenilor politică
(Orientul geografice; nilor geografici sim- geografici în contexte a Asiei
Apropiat şi pli în contexte cunos- noi;
Mijlociu) cute sau în contexte - raportarea textului scris -explicaţia - orală
Caracteriza- noi; la imaginea cartografică
re generală Comunicarea 2.Utilizarea co- 2.2.Citirea corectă a din manual şi atlase sau
în limbi rectă a numelor denumirilor şi terme- hărţi murale ale Asiei; - Atlase
2. Israel şi străine proprii şi a terme- nilor geografici din - citirea corectă a geografice
Turcia nilor în limbi limbi srăine; denumirilor şi termenilor -lucrul cu
străine; geografici din limbile harta Observa-
Competenţe 3.Transferarea 3.3. Prezentarea străine; rea
3. Asia de Sud. matematice şi unor elemente structurată a compo- -prezentarea structurată a sistema-
India competenţe din matematică, nentelor geografice componentelor geografice - Manualul tică
de bază în ştiinţe şi ale continentelor ale regiunilor Asiei şi a comparaţia a elevilor
ştiinţe şi tehnologie în extraeuropene, a ţărilor insistând pe
4. Asia de Est tehnologii studierea regiunilor şi ţărilor aspectele specifice;
şi Sud-Est- mediului terestru; acestora; - compararea, - Ilustrate
caracteriza- 3.4. Analiza compa- identificând asemănări şi - orală
re generală rativă a elementelor deosebiri între două
- China din realitatea geogra- regiuni sau două state ale -descrierea
fică extraeuropeană Asiei.
după caracteristicile - descrierea după - Colecţii
solicitate, stabilind imaginile cartografice din de reviste
5. Japonia asemănări şi deose- manual ale regiunilor problematizar - orală
biri; geografice ale Asiei şi ale ea
4.Raportarea 4.1.Identificarea prin- statelor ce se studiază;
realităţii cipalelor elemente - raportarea textului scris - Lecturi
geografice la un naturale şi socio-eco- la imaginea cartografică; geografice
6. Asia -sinteză suport cartografic nomice reprezentate -exerciţii de reconstituire -exerciţiul
şi grafic; pe hărţi ale continen- esentializată a schiţelor Calculator
telor extraeuropene; de hartă ale statelor
4.3. Poziţionarea co- Israel, Turcia, India,
rectă a elementelor Japonia şi China;
geografice pe repre- - corelarea informaţiei din -explicaţia
zentările cartografice mass-media cu invăţarea -Albume -temă de
ale continentelor şcolară; casă
extraeuropene; -explicarea diversităţii
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1.Utilizarea infor- umane şi culturale a Asiei
digitală utilizarea maţiilor cu caracter realizând corelaţii cu
conţinuturilor cu geografic referitoare istoria, religia etc. conversaţia
caracter geografic la continentele extra- -ordonarea elementelor şi
prin tehnologia europene, la regiunile fenomenelor folosind
informaţiei şi şi la ţările acestora, criteriul de clasificare
comunicării; din baze de date acce- cantitativ (ordonarea demonstraţia
sibile pe internet; statelor în funcţie de
Competenţa 6.Identificarea şi 6.2. Explicarea diver- suprafaţă, numărul
socială şi explicarea dimen- sităţii naturale, uma- populaţiei etc.), calitativ (
competenţe siunii sociale, ci- ne şi culturale a con- în funcţie de gradul de
civice vice şi culturale a tinentelor extraeuro- dezvoltare economică)
caracteristicilor pene realizând core- sau teritorial;
spaţiului laţii cu informaţiile - corelarea elementelor de
geografic; dobândite la alte climă – vegetatie – faună
discipline şcolare; şi soluri, resurse –
A învăţa să 7.Dobândirea 7.4. Ordonarea ele- economie, specifice
înveţi unor deprinderi şi mentelor, fenome- regiunilor şi ţărilor Asiei;
tehnici de lucru nelor şi proceselor - identificarea unor
pentru pregătirea folosind diferite crite- fenomene de degradare a
permanentă; rii de clasificare: can- mediului (din presă, TV)
titative, calitative, şi propunerea unor soluţii
cronologice, de combatere a
teritoriale; degradării;
7.7. Explicarea rela-
ţiilor între grupuri de
elemente, fenomene
şi procese ale mediu-
Iniţiativă şi lui geografic;
atreprenoriat 8.Elaborarea unor 8.1. Identificarea
modele şi soluţii unor soluţii de
Sensibilizare de organizare a protecţie a mediului
şi exprimare spaţiului geogra- geografic
culturală fic din perspecti- extraeuropean.
va dezvoltării
durabile;

Unitatea de învăţare: Africa


Nr. ore: 5

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
1. Africa- Comunicarea 1.Utilizarea lim- 1.2.Precizarea, în cu- - identificarea numelor
poziţie, în limba bajului specific în vinte proprii, a sensu- proprii în text şi pe harta -Harta
limite şi maternă prezentarea şi ex- lui termenilor geo- fizică a Africii; fizică a conversaţia -orală
relieful plicarea realităţii grafici de bază; - construirea unui text lumii
Africii geografice; 1.4.Construirea unui coerent utilizând noţiuni
text coerent utilizând şi denumiri geografice; -Harta
Comunicarea termeni geografici; - raportarea textului scris fizică -explicaţia
2. Clima, în limbi 2.Utilizarea core- 2.2.Citirea corectă a la imaginea cartografică şi politică observare
vegetaţia, străine ctă a numelor denumirilor şi terme- din manual şi atlase sau a Africii sistemati-
fauna şi proprii şi a terme- nilor geografici din hărţi murale; că a
solurile nilor în limbi limbi srăine; - citirea corectă a -Atlase elevilor
Africii străine; denumirilor şi termenilor geografice -lucrul cu
Competenţe 3.Transferarea 3.2.Explicarea feno- geografici din limbile harta
matematice şi unor elemente din menelor şi proceselor străine; -Manualul -orală
3. Hidrogra- competenţe matematică, specifice geografiei - observarea liberă şi
fia Africii de bază în ştiinţe şi tehno- continentelor dirijată a hărţii fizice a -Lecturi
ştiinţe şi logie în studierea extaeuropene; Africii şi a hărţilor geografice comparaţia observare
tehnologii mediului terestru; 3.4.Analiza compa- tematice din manual; sistemati-
4. Populaţia, rativă a elementelor -compararea elementelor, -Ilustrate că a
aşezările din realitatea geogra- fenomenelor şi proceselor elevilor
omeneşti fică extraeuropeană stabilind asemănări şi -Reviste
după caracteristicile deosebiri în funcţie de
solicitate, stabilind diferite criterii ( -descrierea -temă
asemănări şi poziţie geografică, vârsta, - Harta pentru
5. Economia deosebiri; modul de formare, fizică a acasă
Africii 4.Raportarea rea- 4.1.Identificarea caracteristici ale lumii
lităţii geografice principalelor ele- elementelor climatice, ale Problematiza
6. Harta la un suport carto- mente naturale şi so- reţelei hidrografice etc.) rea -test
politică a grafic şi grafic; cio-economice repre- - descrierea unor - Colecţii secvenţi-
Africii zentate pe hărţi ale elemente simple (relief, de reviste al
continentelor hidrografie, aşezări -exerciţiul
extraeuropene; omeneşti, etc.);
4.3..Poziţionarea co- - descrierea după o
rectă a elementelor imagine cartografică - Manualul
geografice pe repre- (harta reliefului,
zentările cartografice climatelor, hidrografiei, -explicaţia
ale continentelor populaţiei, resurselor, - Imagini şi
extraeuropene; economiei); fotografii
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1.Utilizarea infor- - raportarea textului scris
digitală utilizarea conţinu- maţiilor cu caracter la imaginea cartografică;
turilor cu caracter geografic referitoare -exerciţii de redactare a Calculatoru
geografic prin la continentele extra- unei pagini de curiozităţi l conversaţia
tehnologia infor- europene, la regiunile „ştiaţi că...?”, utilizând
maţiei şi şi la ţările acestora, informaţia din reviste,
comunicării; din baze de date reportaje TV, internet
accesibile pe internet; referitoare la aspecte - Fişe de demonstraţia
Competenţa 6.Identificarea şi 6.2.Explicarea diver- diferite din continentul lucru
socială şi explicarea dimen- sităţii naturale, uma- Africa;
competenţe siunii sociale, ci- ne şi culturale a con- -explicarea diversităţii
civice vice şi culturale a tinentelor extraeuro- umane şi culturale a
caracteristicilor pene realizând core- Africii realizând corelaţii
spaţiului laţii cu informaţiile cu istoria, religia etc.
geografic; dobândite la alte - gruparea denumirilor
discipline şcolare; după criterii date (trepte
A învăţa să 7.Dobândirea 7.4. Ordonarea ele- de relief, lacuri tectonice,
înveţi unor deprinderi şi mentelor, fenomene- de acumulare, fluvii cu
tehnici de lucru lor şi proceselor folo- vărsare în Oceanul
pentru pregătirea sind diferite criterii Atlantic sau Indian;
permanentă; de clasificare: canti- -exerciţii de corelare a
tative, calitative, cro- elementelor de climă-
nologice, teritoriale; vegetaţie-faună-soluri;
7.7. Explicarea rela- - corelarea informaţiei din
ţiilor între grupuri de mass-media cu învăţarea
elemente, fenomene şcolară;
şi procese ale mediu- - identificarea unor
lui geografic; fenomene de degradare a
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor 8.1.Identificarea unor mediului (din presă, TV)
atreprenoriat modele şi soluţii soluţii de protecţie a şi propunerea unor soluţii
de organizare a mediului geografic de combatere a
Sensibilizare spaţiului geogra- extraeuropean. degradării;
şi exprimare fic din perspec-
culturală tiva dezvoltării
durabile;
Unitatea de învăţare: America-aspecte geografice generale
Nr. ore: 6

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
Comunicarea 1.Utilizarea lim- 1.2.Precizarea, în cu- - identificarea numelor
în limba bajului specific în vinte proprii, a sensu- proprii în text şi pe
1. America- maternă prezentarea şi ex- lui termenilor geogra- harta fizică a Americii;
poziţie, plicarea realităţii fici de bază; - construirea unui text conversaţia
limite, geografice; 1.4.Construirea unui coerent utilizând -Harta -orală
ţărmuri text coerent utilizând noţiuni şi denumiri fizică a
termeni geografici; geografice; Lumii
Comunicarea 2.Utilizarea core- 2.2.Citirea corectă a - raportarea textului -explicaţia
2. Relieful în limbi ctă a numelor denumirilor şi terme- scris la imaginea carto-
Americii străine proprii şi a terme- nilor geografici din grafică din manual şi
nilor în limbi limbi srăine; atlase sau hărţi murale; observare
străine; - citirea corectă a denu- -Harta sistemati-
Competenţe 3.Transferarea mirilor şi termenilor fizică şi -lucrul cu că a
3. Clima, matematice şi unor elemente 3.2.Explicarea feno- geografici din limbile politică a harta elevilor
vegetaţia, competenţe din matematică, menelor şi proceselor străine; Americii
animalele şi de bază în ştiinţe şi tehno- specifice geografiei - observarea liberă şi de Nord şi
solurile ştiinţe şi logie în studierea continentelor dirijată a harţii fizice a Sud
tehnologii mediului terestru; extaeuropene; Americii şi a hărţilor comparaţia
3.4.Analiza compa- tematice din manual; -orală
4. Hidrografia rativă a elementelor -compararea elemen-
Americii din realitatea geogra- telor, fenomenelor şi -Atlase
fică extraeuropeană proceselor stabilind geografice
după caracteristicile asemănări şi deosebiri
solicitate, stabilind in funcţie de diferite -descrierea
Populaţia, asemănări şi criterii: poziţie geogra-
5. aşezările deosebiri; fică, vârsta, modul de -Ilustrate -test
omeneşti 4.Raportarea 4.1.Identificarea prin- formare, caracteristici secvenţi-
realităţii cipalelor elemente ale elementelor clima- problematizar al
geografice la un naturale şi socio-eco- tice, ale reţelei ea
suport cartografic nomice reprezentate hidrografice etc.
şi grafic; pe hărţi ale conti- - descrierea după o -Lecturi
6. Resursele şi nentelor imagine cartografică geografice
economia extraeuropene; (harta reliefului, clima-
Americii 4.3. Poziţionarea co- telor,hidrografiei,popul -exerciţiul -temă
rectă a elementelor aţiei) a componentelor calculatorul pentru
geografice pe repre- geografice; acasă
zentările cartografice - utilizarea semnelor şi
ale continentelor culorilor convenţionale;
extraeuropene; -exerciţii de utilizare,în -Reviste -explicaţia
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1. Utilizarea infor- context nou, a informa-
digitală utilizarea maţiilor cu caracter ţiilor primite din alte
conţinuturilor cu geografic referitoare surse (alte discipline,
caracter geografic la continentele extra- mass-media);
prin tehnologia europene, la regiunile -exerciţii de corelare a
informaţiei şi şi la ţările acestora, informaţiei din mass- -Teste de conversaţia
comunicării; din baze de date acce- media cu învăţarea evaluare
sibile pe internet; şcolară;
Competenţa 6. Identificarea şi 6.2. Explicarea diver- -exerciţii de redactare a
socială şi explicarea dimen- sităţii naturale, uma- unei pagini de curiozi- demonstraţia
competenţe siunii sociale, ci- ne şi culturale a con- tăţi utilizând informaţii
civice vice şi culturale a tinentelor extraeuro- din reviste, internet şi
caracteristicilor pene realizând core- din mass-media referit-
spaţiului laţii cu informaţiile oare la continentul
geografic; dobândite la alte America;
discipline şcolare; -exerciţii de grupare a
A învăţa să 7.Dobândirea 7.4. Ordonarea ele- denumirilor după crite-
înveţi unor deprinderi şi mentelor, fenome- rii date (trepte de relief,
tehnici de lucru nelor şi proceselor lacuri tectonice, de acu-
pentru pregătirea folosind diferite cri- mulare, fluvii cu vărsa-
permanentă; terii de clasificare: re in Oceanul Arctic,
cantitative, calitative, Pacific, Atlantic ,etc.);
cronologice, -exerciţii de corelare a
teritoriale; elementelor de climă -
7.7. Explicarea rela- vegetaţie – faună şi so-
ţiilor între grupuri de luri, resurse – econo-
elemente, fenomene mie, specifice Americii;
şi procese ale medi- - identificarea unor fe-
ului geografic; nomene de degradare a
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor 8.1Identificarea unor mediului geografic al
atreprenoriat modele şi soluţii soluţii de protecţie a Americii (din presă, TV
de organizare a mediului geografic internet) şi propunerea
Sensibilizare spaţiului geogra- extraeuropean. unor soluţii de comba-
şi exprimare fic din perspecti- tere a degradării;
culturală va dezvoltării
durabile;

Unitatea de învăţare: America de Nord, Centrală şi de Sud


Nr. ore: 5

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
1. Canada Comunicarea 1.Utilizarea lim- 1.1.Recunoaşterea - identificarea numelor -Harta -conversaţia -orală
în limba bajului specific în termenilor geografici proprii în text şi pe har- fizică şi
maternă prezentarea şi ex- în texte diferite; ta fizică a Asiei; politică
plicarea realităţii 1.3 Utilizarea terme- - construirea unui text a Amercii
2. Statele Unite geografice; nilor geografici sim- coerent utilizând noţi- de Nord -explicaţia
ale pli în contexte cunos- uni şi denumiri -orală
Americii – cute sau în contexte geografice;
caracteriza- noi; - raportarea textului
re Comunicarea 2.Utilizarea co- 2.2.Citirea corectă a scris la imaginea carto- -Atlase
geografică în limbi rectă a numelor denumirilor şi terme- grafică din manual şi geografice -lucrul cu
(1) străine proprii şi a ter- nilor geografici din atlase sau hărţi murale; harta
3. menilor în limbi limbi srăine; - citirea corectă a denu- observare
S.U.A. – străine; mirilor şi termenilor sistemati
caracteriza- Competenţe 3.Transferarea 3.3.Prezentarea struc- geografici din limbile -Lecturi că a
re matematice şi unor elemente turată a componente- străine; geografice -comparaţia elevilor
geografică competenţe din matematică, lor geografice ale -compararea elemen-
(2) de bază în ştiinţe şi continentelor extraeu- telor, fenomenelor şi
ştiinţe şi tehnologie în ropene, a regiunilor şi proceselor stabilind
4. tehnologii studierea ţărilor acestora; asemănări şi deosebiri -Reviste
mediului terestru; 3.4.Analiza compara- în funcţie de diferite
Mexic tivă a elementelor din criterii(poziţie geogra- -descrierea
realitatea geografică fică, vârsta, modul de orală
extraeuropeană după formare, caracteristici
5. caracteristicile soli- ale elementelor clima- -Manualul
citate, stabilind ase- tice, ale reţelei hidro- problemati
Brazilia mănări şi deosebiri; grafice etc.) zarea
4.Raportarea rea- 4.1.Identificarea prin- - descrierea unor ele-
lităţii geografice cipalelor elemente mente simple (relief, -exerciţiul
la un suport car- naturale şi socio-eco- hidrografie, resurse na- Albume
tografic şi grafic; nomice reprezentate turale, ramuri industria-
pe hărţi ale continen- le) după o imagine
telor extraeuropene; cartografică; -explicaţia
4.3.Poziţionarea co- -exerciţii de utilizare a
rectă a elementelor semnelor şi culorilor Calculatoru
geografice pe repre- convenţionale; l
zentările cartografice -exerciţii de reconstitu- -conversaţia
ale continentelor ire esenţializată a unei
extraeuropene; schiţe de hartă (a Cana-
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1.Utilizarea infor- dei, SUA,Mexic);
digitală utilizarea conţi- maţiilor cu caracter - identificarea şi prelu- demonstraţia
nuturilor cu ca- geografic referitoare crarea informatiilor
racter geografic la continentele extra- preluate din reviste,
prin tehnologia europene, la regiunile internet şi mass-media
informaţiei şi şi la ţările acestora, referitoare la ţările
comunicării; din baze de date studiate;
accesibile pe internet; -explicarea diversităţii
Competenţa 6.Identificarea şi 6.2.Explicarea diver- umane şi culturale din
socială şi explicarea dimen- sităţii naturale, uma- diferite zone ale Ame-
competenţe siunii sociale, ci- ne şi culturale a con- ricii realizând corelaţii
civice vice şi culturale a tinentelor extraeuro- cu istoria, religia etc.
caracteristicilor pene realizând core- -exerciţii de grupare a
spaţiului laţii cu informaţiile denumirilor după crite-
geografic; dobândite la alte rii date (trepte de relief,
discipline şcolare; lacuri tectonice, de acu-
A învăţa să 7.Dobândirea 7.4.Ordonarea ele- mulare, fluvii cu văr-
înveţi unor deprinderi şi mentelor, fenomene- sare in Oc. Arctic,
tehnici de lucru lor şi proceselor fo- Pacific, Atlantic etc.);
pentru pregătirea losind diferite criterii - corelarea elementelor
permanentă; de clasificare: cantita- de climă – vegetatie –
tive, calitative, crono- faună şi soluri, resurse
logice, teritoriale; – economie, specifice
7.7. Explicarea rela- Americii;
ţiilor între grupuri de - corelarea informaţiei
elemente, fenomene din mass-media cu
şi procese ale mediu- invăţarea şcolară;
lui geografic; - identificarea unor
7.Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor 8.1.Identificarea unor fenomene de degradare
atreprenoriat modele şi soluţii soluţii de protecţie a a mediului (din presă,
de organizare a mediului geografic TV) şi propunerea unor
8.Sensibiliza- spaţiului geogra- extraeuropean. soluţii de combatere a
re şi fic din perspec- degradării;
exprimare tiva dezvoltării
culturală durabile;

Unitatea de învăţare: Australia şi Antarctica


Nr. ore: 3

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
1. Australia– Comunicarea 1.Utilizarea lim- 1.1Recunoaşterea ter- - identificarea numelor
caracteriza- în limba bajului specific în menilor geografici în proprii în text şi pe
re maternă prezentarea şi ex- texte diferite; harta fizică a Australiei; -Harta
geografică plicarea realităţii 1.3 Utilizarea terme- - construirea unui text fizică a conversaţia
(1) geografice; nilor geografici sim- coerent utilizând lumii -orală
pli în contexte cunos- noţiuni şi denumiri
cute sau în contexte geografice;
noi; - raportarea textului explicaţia
Comunicarea 2.Utilizarea co- 2.2.Citirea corectă a scris la imaginea
în limbi rectă a numelor denumirilor şi ter- cartografică din manual
străine proprii şi a ter- menilor geografici şi atlase sau hărţi
menilor în limbi din limbi srăine; murale; -Atlase -orală
2. Australia – străine; - citirea corectă a geografice -lucrul cu
caracteriza- Competenţe 3.Transferarea 3.3.Prezentarea struc- denumirilor şi harta
re matema-tice unor elemente turată a componen- termenilor geografici
geografică şi competenţe din matematică, telor geografice ale din limbile străine;
(2) de bază în ştiinţe şi continentelor extraeu- -compararea observa-
ştiinţe şi tehnologie în ropene, a regiunilor şi elementelor, -Lecturi rea
3. tehnologii studierea ţărilor acestora; fenomenelor şi geografice comparaţia sistema-
mediului terestru; 3.4.Analiza compara- proceselor stabilind tică a
Antarctica tivă a elementelor din asemănări şi deosebiri elevilor
realitatea geografică in funcţie de diferite
extraeuropeană după criterii( poziţie
caracteristicile solici- geografică, vârsta, -Reviste
tate, stabilind asemă- modul de formare,
nări şi deosebiri; caracteristici ale descrierea
4.Raportarea 4.1.Identificarea prin- elementelor climatice,
realităţii cipalelor elemente ale reţelei hidrografice,
geografice la un naturale şi socio-eco- ale faunei etc.) -orală
suport cartografic nomice reprezentate - descrierea unor -Manualul
şi grafic; pe hărţi ale continen- elemente simple problematiza-
telor extraeuropene; (relief, hidrografie, rea
4.3.Poziţionarea co- resurse naturale, ramuri
rectă a elementelor industriale) după o
geografice pe repre- imagine cartografică; -exerciţiul
zentările cartografice -exerciţii de utilizare a Calculator
ale continentelor semnelor şi culorilor
extraeuropene; convenţionale;
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1.Utilizarea infor- -exerciţii de
digitală utilizarea maţiilor cu caracter reconstituire -Albume -explicaţia
conţinuturilor cu geografic referitoare esenţializată a unei
caracter geografic la continentele extra- schiţe de hartă ( harta
prin tehnologia europene, la regiunile Australiei);
informaţiei şi şi la ţările acestora, -exerciţii de identificare
comunicării; din baze de date acce- şi prelucrare a
sibile pe internet; informatiilor preluate
Competenţa 6.Identificarea şi 6.2.Explicarea din reviste, internet şi
socială şi explicarea importanţei mediului mass-media
competenţe dimensiunii geografic din referitoare la cele două
civice sociale, civice şi continentele continentele studiate;
culturale a extraeuropene pentru -exerciţii de corelare a conversaţia
caracteristicilor om şi societate; elementelor de climă –
spaţiului vegetatie – faună şi
geografic; soluri, resurse –
A învăţa să 7.Dobândirea 7.7.Explicarea economie, specifice demonstraţia
înveţi unor deprinderi şi relaţiilor între grupuri Australiei;
tehnici de lucru de elemente, - utilizarea, in context
pentru pregătirea fenomene şi procese nou, a informaţiilor
permanentă; ale mediului primite din diferite
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor geografic; surse;
atreprenoriat modele şi soluţii - corelarea informaţiei
de organizare a 8.1.Identificarea unor din mass-media cu
spaţiului soluţii de protecţie a invăţarea şcolară;
Sensibilizare geografic din mediului geografic - identificarea unor
şi exprimare perspectiva extraeuropean. fenomene de degradare
culturală dezvoltării a mediului (din presă,
durabile; TV) şi propunerea unor
soluţii de combatere a
degradării, de protectie
a faunei specifică celor
două continente.
GEOGRAFIA ROMÂNIEI
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ (MACROPROIECTAREA INSTRUIRII)

Clasa a-VIII-a
Nr. ore/săptămână: 2 ore
Nr Unitatea de Competenţe Nr. Săptă Obs.
crt învăţare cheie Competenţe generale Competenţe specifice ore mâna
(europene)
1. Elemente Comunicare 1.Utilizarea limbajului 1.2 Definirea, în cuvinte proprii, a sensului 4 1-2
introducti- în limba specific în prezentarea termenilor geografici de bază;
ve maternă şi explicarea realităţii 1.5Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor
(Poziţia geografice; sau sistemelor geografice utilizând termeni
geografică geografici;
şi Competenţe 3.Transferarea unor 3.1 Transferarea elementelor din matematică şi
caracterele matematice şi elemente din matema- ştiinţe pentru explicarea realităţii geografice a
generale ale competenţe de tică, ştiinţe şi tehnolo- României;
reliefului bază în ştiinţe gie în studierea 3.5 Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la
României) şi tehnologii mediului terestru; nivel elementar;

4.Raportarea realităţii 4.2 Citirea hărţii şi utilizarea semnelor


geografice la un suport convenţionale
cartografic şi grafic; 4.6 Interpretarea reprezentărilor grafice simple;

A învăţa să 7. Dobândirea unor 7.3 Prelucrarea informaţiei: interpretarea unei


înveţi deprinderi şi tehnici de diagrame simple, elaborarea unui text pe baza unei
lucru pentru pregătirea diagrame, elaborarea unei scheme.
permanentă

2. Carpaţii şi Comunicare 1.Utilizarea limbajului 1.1 Identificarea termenilor geografici în texte 10 3-7
Depresiu- în limba specific în prezentarea diferite;
nea maternă şi explicarea realităţii 1.3 Utilizarea termenilor geografici în contexte
Colinară a geografice; cunoscute sau în contexte noi;
Transilva- 1.5 Descrierea elementelor, fenomenelor,
niei proceselor sau sistemelor geografice utilizând
termeni geografici;
Competenţe 3.Transferarea unor 3.3 Prezentarea structurată a sistemului teritorial
matematice şi elemente din matema- geografic al României;
competenţe de tică, ştiinţe şi 3.4 Corelarea realităţii geografice cu fenomene din
bază în ştiinţe tehnologie în studierea domeniul altor ştiinţe;
şi tehnologii mediului terestru;

4. Raportarea realităţii 4.3 Elaborarea unor desene schematice ale


geografice la un suport elementelor şi fenomenelor naturale;
cartografic şi grafic; 4.4 Localizarea unor elemente din realitate pe
reprezentări cartografice;
4.6. Interpretarea reprezentărilor cartografice şi
grafice simple;
Competenţa 5.Accesarea şi utiliza- 5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter geografic
digitală rea conţinuturilor cu în baza de date accesibile pe internet;
caracter geografic prin
tehnologia informaţiei
şi comunicării;

Competenţa 6.Identificarea şi expli- 6.1 Explicarea importanţei mediului geografic al


socială şi carea dimensiunii soci- României pentru om şi societate;
competenţe ale, civice şi culturale a
civice caracteristicilor
spaţiului geografic;

A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.2 Utilizarea metodelor simple de investigare


înveţi deprinderi şi tehnici de (observare, analiză, interpretare) a realităţii oferite
lucru pentru pregătirea de geografia României;
permanentă; 7.4 Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proce-
selor folosind criterii de clasificare: cantitative,
calitative, cronologice şi teritoriale;
7.6 Compararea elementelor, fenomenelor, proce-
selor şi structurilor teritoriale după caracteristicile
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri;

Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor mo- 8.2 Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului


antreprenoriat dele şi soluţii de orga- din perspectiva dezvoltării durabile.
nizare a spaţiului geo-
grafic din perspective
dezvoltării durabile.
3. Dealurile şi Comunicare 1.Utilizarea limbajului 1.2 Definirea, în cuvinte proprii, a sensului 6 8-10
podişurile în limba specific în prezentarea termenilor geografici de bază;
maternă şi explicarea realităţii 1.3 Utilizarea termenilor geografici în contexte
geografice; cunoscute sau în contexte noi;
1.5 Descrierea elementelor, fenomenelor,
proceselor sau sistemelor geografice utilizând
termeni geografici;
Competenţe 3.Transferarea unor 3.3 Prezentarea structurată a sistemului teritorial
matematice şi elemente din matema- geografic al României;
competenţe de tică, ştiinţe şi 3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din
bază în ştiinţe tehnologie în studierea domeniul altor ştiinţe;
şi tehnologii mediului terestru;

4. Raportarea realităţii 4.3 Elaborarea unor desene schematice ale


geografice la un suport elementelor şi fenomenelor naturale;
cartografic şi grafic; 4.4 Localizarea unor elemente din realitate pe
reprezentări cartografice;
4.6 Interpretarea reprezentărilor cartografice şi
grafice simple;
Competenţa 5.Accesarea şi utiliza- 5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter geografic
digitală rea conţinuturilor cu în baza de date accesibile pe internet;
caracter geografic prin
tehnologia informaţiei
şi comunicării;

Competenţa 6.Identificarea şi expli- 6.1 Explicarea importanţei mediului geografic al


socială şi carea dimensiunii soci- României pentru om şi societate;
competenţe ale, civice şi culturale a
civice caracteristicilor
spaţiului geografic;

A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.2 Utilizarea metodelor simple de investigare


înveţi deprinderi şi tehnici de (observare, analiză, interpretare) a realităţii oferite
lucru pentru pregătirea de geografia României;
permanentă; 7.4 Ordonarea elementelor, fenomenelor şi
proceselor folosind criterii de clasificare:
cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale;
7.6 Compararea elementelor, fenomenelor,
proceselor şi structurilor teritoriale după caracte-
risticile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri;
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor mo- 8.1 Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului
antreprenoriat dele şi soluţii de orga- geografic din ţara noastră.
nizare a spaţiului geo-
grafic din perspective
dezvoltării durabile.
4. Câmpiile Comunicare 1.Utilizarea limbajului 1.2 Definirea, în cuvinte proprii, a sensului 5 11-13
în limba specific în prezentarea termenilor geografici de bază;
maternă şi explicarea realităţii 1.3 Utilizarea termenilor geografici în contexte
geografice; cunoscute sau în contexte noi;
1.5 Descrierea elementelor, fenomenelor,
proceselor sau sistemelor geografice utilizând
termeni geografici;
Competenţe 3.Transferarea unor 3.3 Prezentarea structurată a sistemului teritorial
matematice şi elemente din matema- geografic al României;
competenţe de tică, ştiinţe şi tehnolo- 3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din
bază în ştiinţe gie în studierea domeniul altor ştiinţe;
şi tehnologii mediului terestru;

4. Raportarea realităţii 4.3 Elaborarea unor desene schematice ale


geografice la un suport elementelor şi fenomenelor naturale;
cartografic şi grafic; 4.4 Localizarea unor elemente din realitate pe
reprezentări cartografice;
4.6 Interpretarea reprezentărilor cartografice şi
grafice simple;
Competenţa 5.Accesarea şi utiliza- 5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter geografic
digitală rea conţinuturilor cu în baza de date accesibile pe internet;
caracter geografic prin
tehnologia informaţiei
şi comunicării;

Competenţa 6.Identificarea şi expli- 6.1 Explicarea importanţei mediului geografic al


socială şi carea dimensiunii soci- României pentru om şi societate;
competenţe ale, civice şi culturale a
civice caracteristicilor
spaţiului geografic;

A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.2 Utilizarea metodelor simple de investigare


înveţi deprinderi şi tehnici de (observare, analiză, interpretare) a realităţii oferite
lucru pentru pregătirea de geografia României;
permanentă; 7.4 Ordonarea elementelor, fenomenelor şi
proceselor folosind criterii de clasificare:
cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale;
7.6 Compararea elementelor, fenomenelor, proce-
selor şi structurilor teritoriale după caracteristicile
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri;
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor mo- 8.2 Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului
antreprenoriat dele şi soluţii de orga- din perspectiva dezvoltării durabile.
nizare a spaţiului geo-
grafic din perspective
dezvoltării durabile.
5. Clima şi Comunicare 1.Utilizarea limbajului 1.1 Identificarea termenilor geografici în texte 10 13-17
hidrografia în limba specific în prezentarea diferite;
maternă şi explicarea realităţii 1.3 Utilizarea termenilor geografici în contexte
geografice; cunoscute sau în contexte noi;
1.5 Descrierea elementelor, fenomenelor,
proceselor sau sistemelor geografice utilizând
termeni geografici;
Competenţe 3.Transferarea unor 3.3 Prezentarea structurată a sistemului teritorial
matematice şi elemente din matema- geografic al României;
competenţe de tică, ştiinţe şi tehnolo- 3.4 Corelarea realităţii geografice cu fenomene din
bază în ştiinţe gie în studierea domeniul altor ştiinţe;
şi tehnologii mediului terestru;

4. Raportarea realităţii 4.3 Elaborarea unor desene schematice ale


geografice la un suport elementelor şi fenomenelor naturale;
cartografic şi grafic; 4.4 Localizarea unor elemente din realitate pe
reprezentări cartografice;
4.6. Interpretarea reprezentărilor cartografice şi
grafice simple;
Competenţa 5.Accesarea şi utiliza- 5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter geografic
digitală rea conţinuturilor cu în baza de date accesibile pe internet;
caracter geografic prin
tehnologia informaţiei
şi comunicării;

Competenţa 6. Identificarea şi expli- 6.1 Explicarea importanţei mediului geografic al


socială şi carea dimensiunii soci- României pentru om şi societate;
competenţe ale, civice şi culturale a
civice caracteristicilor
spaţiului geografic;
A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.2 Utilizarea metodelor simple de investigare
înveţi deprinderi şi tehnici de (observare, analiză, interpretare) a realităţii oferite
lucru pentru pregătirea de geografia României;
permanentă; 7.4 Ordonarea elementelor, fenomenelor şi
proceselor folosind criterii de clasificare:
cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale;
7.6 Compararea elementelor, fenomenelor, proce-
selor şi structurilor teritoriale după caracteristicile
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri;
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor 8.1 Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului
antreprenoriat modele şi soluţii de geografic din ţara noastră.
organizare a spaţiului
geografic din
perspective dezvoltării
durabile.
6. Vegetaţia, Comunicare 1.Utilizarea limbajului 1.2 Definirea, în cuvinte proprii, a sensului 5 17-19
fauna, în limba specific în prezentarea termenilor geografici de bază;
soluri şi maternă şi explicarea realităţii 1.3 Utilizarea termenilor geografici în contexte
analiza geografice; cunoscute sau în contexte noi;
regională 1.5 Descrierea elementelor, fenomenelor,
proceselor sau sistemelor geografice utilizând
termeni geografici;
3.3 Prezentarea structurată a sistemului teritorial
Competenţe 3.Transferarea unor geografic al României;
matematice şi elemente din matema- 3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din
competenţe de tică, ştiinţe şi tehnolo- domeniul altor ştiinţe;
bază în ştiinţe gie în studierea
şi tehnologii mediului terestru;

4. Raportarea realităţii 4.3 Elaborarea unor desene schematice ale


geografice la un suport elementelor şi fenomenelor naturale;
cartografic şi grafic; 4.4 Localizarea unor elemente din realitate pe
reprezentări cartografice;
4.6 Interpretarea reprezentărilor cartografice şi
grafice simple;
Competenţa 5. Accesarea şi utiliza- 5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter geografic
digitală rea conţinuturilor cu în baza de date accesibile pe internet;
caracter geografic prin
tehnologia informaţiei
şi comunicării;

Competenţa 6. Identificarea şi expli- 6.1 Explicarea importanţei mediului geografic al


socială şi carea dimensiunii soci- României pentru om şi societate;
competenţe ale, civice şi culturale a
civice caracteristicilor
spaţiului geografic;

A învăţa să 7. Dobândirea unor 7.2 Utilizarea metodelor simple de investigare


înveţi deprinderi şi tehnici de (observare, analiză, interpretare) a realităţii oferite
lucru pentru pregătirea de geografia României;
permanentă; 7.4 Ordonarea elementelor, fenomenelor şi procese-
lor folosind criterii de clasificare: cantitative,
calitative, cronologice şi teritoriale;
7.6 Compararea elementelor, fenomenelor, procese-
lor şi structurilor teritoriale după caracteristicile
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri;
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor mo- 8.2 Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului
antreprenoriat dele şi soluţii de orga- din perspectiva dezvoltării durabile.
nizare a spaţiului geo-
grafic din perspective
dezvoltării durabile.
7. Populaţia Comunicare 1.Utilizarea limbajului 1.1 Identificarea termenilor geografici în texte 6 20-22
în limba specific în prezentarea diferite;
maternă şi explicarea realităţii 1.3 Utilizarea termenilor geografici în contexte
geografice; cunoscute sau în contexte noi;
1.5 Descrierea elementelor, fenomenelor,
proceselor sau sistemelor geografice utilizând
termeni geografici;
Competenţe 3.Transferarea unor 3.4 Corelarea realităţii geografice cu fenomene din
matematice şi elemente din matema- domeniul altor ştiinţe;
competenţe de tică, ştiinţe şi tehnolo- 3.5 Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la
bază în ştiinţe gie în studierea nivel elementar;
şi tehnologii mediului terestru;

4. Raportarea realităţii 4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe


geografice la un suport reprezentări cartografice;
cartografic şi grafic; 4.5 Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe
baza unor date ofertate;
4.6 Interpretarea reprezentărilor cartografice şi
grafice simple;
Competenţa 5.Accesarea şi utiliza- 5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter geografic
digitală rea conţinuturilor cu în baza de date accesibile pe internet;
caracter geografic prin
tehnologia informaţiei
şi comunicării;

Competenţa 6. Identificarea şi expli- 6.1 Explicarea importanţei mediului geografic al


socială şi carea dimensiunii soci- României pentru om şi societate;
competenţe ale, civice şi culturale a 6.2 Explicarea diversităţii naturale, umame şi
civice caracteristicilor culturale a ţării noastre, realizând corelaţii cu
spaţiului geografic; informaţiile dobândite la alte discipline;

A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.2 Utilizarea metodelor simple de investigare


înveţi deprinderi şi tehnici de (observare, analiză, interpretare) a realităţii oferite
lucru pentru pregătirea de geografia României;
permanentă; 7.3 Prelucrarea informaţiei: analizarea datelor din
tabele , interpretarea unei diagrame simple,
analizarea unei diagrame simple, elaborarea unui
text pe baza unei diagrame, eleborarea de scheme;
7.4 Ordonarea elementelor, fenomenelor şi
proceselor folosind criterii de clasificare:
cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale;
7.6 Compararea elementelor, fenomenelor, procese-
lor şi structurilor teritoriale după caracteristicile
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri;
8. Aşezările Comunicare 1.Utilizarea limbajului 1.1 Identificarea termenilor geografici în texte 8 23-26
omeneşti în limba specific în prezentarea diferite;
maternă şi explicarea realităţii 1.3 Utilizarea termenilor geografici în contexte
geografice; cunoscute sau în contexte noi;
1.5 Descrierea elementelor, fenomenelor,
proceselor sau sistemelor geografice utilizând
termeni geografici;
Competenţe 3.Transferarea unor 3.3 Prezentarea structurată a sistemului teritorial
matematice şi elemente din matema- geografic al României;
competenţe de tică, ştiinţe şi tehnolo- 3.4 Corelarea realităţii geografice cu fenomene din
bază în ştiinţe gie în studierea domeniul altor ştiinţe;
şi tehnologii mediului terestru;

4.Raportarea realităţii 4.4 Localizarea unor elemente din realitate pe


geografice la un suport reprezentări cartografice;
cartografic şi grafic; 4.6Interpretarea reprezentărilor cartografice şi
grafice simple;
Competenţa 5.Accesarea şi utiliza- 5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter geografic
digitală rea conţinuturilor cu în baza de date accesibile pe internet;
caracter geografic prin
tehnologia informaţiei
şi comunicării;

Competenţa 6.Identificarea şi expli- 6.1 Explicarea importanţei mediului geografic al


socială şi carea dimensiunii soci- României pentru om şi societate;
competenţe ale, civice şi culturale a 6.2 Explicarea diversităţii naturale, umame şi
civice caracteristicilor culturale a ţării noastre, realizând corelaţii cu
spaţiului geografic; informaţiile dobândite la alte discipline;

A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.2 Utilizarea metodelor simple de investigare


înveţi deprinderi şi tehnici de (observare, analiză, interpretare) a realităţii oferite
lucru pentru pregătirea de geografia României;
permanentă; 7.4 Ordonarea elementelor, fenomenelor şi
proceselor folosind criterii de clasificare:
cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale;
7.6 Compararea elementelor, fenomenelor, proce-
selor şi structurilor teritoriale după caracteristicile
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri;
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor mo- 8.2 Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului
antreprenoriat dele şi soluţii de orga- din perspectiva dezvoltării durabile.
nizare a spaţiului geo-
grafic din perspective
dezvoltării durabile.
9. Activităţile Comunicarea 1.Utilizarea limbajului 1.1 Identificarea termenilor geografici în texte 10 27-31
economice în limba specific în prezentarea diferite;
maternă şi explicarea realităţii 1.3 Utilizarea termenilor geografici în contexte
geografice; cunoscute sau în contexte noi;
1.5 Descrierea elementelor, fenomenelor,
proceselor sau sistemelor geografice utilizând
termeni geografici;
Competenţe 3.Transferarea unor 3.3 Prezentarea structurată a sistemului teritorial
matematice şi elemente din matema- geografic al României;
competenţe de tică, ştiinţe şi tehnolo- 3.4 Corelarea realităţii geografice cu fenomene din
bază în ştiinţe gie în studierea domeniul altor ştiinţe;
şi tehnologii mediului terestru;

4.Raportarea realităţii 4.3 Elaborarea unor desene schematice ale


geografice la un suport elementelor şi fenomenelor naturale;
cartografic şi grafic; 4.4 Localizarea unor elemente din realitate pe
reprezentări cartografice;
4.6Interpretarea reprezentărilor cartografice şi
grafice simple;
Competenţa 5.Accesarea şi utiliza- 5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter geografic
digitală rea conţinuturilor cu în baza de date accesibile pe internet;
caracter geografic prin
tehnologia informaţiei
şi comunicării;

Competenţa 6.Identificarea şi expli- 6.1 Explicarea importanţei mediului geografic al


socială şi carea dimensiunii soci- României pentru om şi societate;
competenţe ale, civice şi culturale a
civice caracteristicilor
spaţiului geografic;

A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.2 Utilizarea metodelor simple de investigare


înveţi deprinderi şi tehnici de (observare, analiză, interpretare) a realităţii oferite
lucru pentru pregătirea de geografia României;
permanentă; 7.4 Ordonarea elementelor, fenomenelor şi
proceselor folosind criterii de clasificare:
cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale;
7.6 Compararea elementelor, fenomenelor, proce-
selor şi structurilor teritoriale după caracteristicile
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri;
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor mo- 8.1 Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului
antreprenoriat dele şi soluţii de orga- geografic din ţara noastră.
nizare a spaţiului 8.2 Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului
geografic din perspec- din perspectiva dezvoltării durabile.
tive dezvoltării
durabile.
10. România Comunicare 1.Utilizarea limbajului 1.3 Utilizarea termenilor geografici în contexte 4 32-33
în Europa, în limba specific în prezentarea cunoscute sau în contexte noi;
în lume maternă şi explicarea realităţii 1.4 Elaborarea unui text coerent utilizând termeni
Caracterist geografice; geografici;
ici ale
mediului Competenţe 3.Transferarea unor 3.2 Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice
înconjură matematice şi elemente din matema- mediului înconjurător din ţara noastră;
tor competenţe de tică, ştiinţe şi tehnolo- 3.3 Prezentarea structurată a sistemului teritorial
Regiunile bază în ştiinţe gie în studierea geografic al României;
geografice şi tehnologii mediului terestru; 3.6 Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra
ale caracteristicilor geografice ale României;
României. 4.Raportarea realităţii 4.4 Localizarea unor elemente din realitate pe
Elemente geografice la un suport reprezentări cartografice;
ale cartografic şi grafic;
dezvoltării
durabile Competenţa 5.Accesarea şi utiliza- 5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter geografic
digitală rea conţinuturilor cu în baza de date accesibile pe internet;
caracter geografic prin
tehnologia informaţiei
şi comunicării;

Competenţa 6.Identificarea şi expli- 6.1 Explicarea importanţei mediului geografic al


socială şi carea dimensiunii so- României pentru om şi societate;
competenţe ciale, civice şi culturale
civice a caracteristicilor
spaţiului geografic;

A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.2 Utilizarea metodelor simple de investigare


înveţi deprinderi şi tehnici de (observare, analiză, interpretare) a realităţii oferite
lucru pentru pregătirea de geografia României;
permanentă;

Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor mo- 8.1 Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului


antreprenoriat dele şi soluţii de orga- geografic din ţara noastră;
nizare a spaţiului geo- 8.2 Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului
grafic din perspective din perspectiva dezvoltării durabile.
dezvoltării durabile.
11. Sinteză şi A învăţa să 7.Dobândirea unor 7.6 Compararea elementelor, fenomenelor, 2 7-
evaluare înveţi deprinderi şi tehnici de proceselor şi structurilor teritoriale după 11VI
Geografia lucru pentru pregătirea caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi
României permanentă; deosebiri;
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor mo- 8.2 Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului
antreprenoriat dele şi soluţii de orga- din perspectiva dezvoltării durabile.
nizare a spaţiului geo-
grafic din perspective
dezvoltării durabile.
Unitatea de învăţare: Geografia României-elemente introductive
Nr.ore: 4

Nr. Conţinuturi Competenţe Competenţe Competente Activităţi de invăţare Resurse Resurse Evaluare
crt. cheie generale specifice materiale procedurale
(europene)
1. Poziţia Comunicarea 1.Utilizarea lim- 1.2. Definirea, în cu- - construirea unui text -orală
geografică a în limba bajului specific în vinte proprii, a sensu- coerent utilizând noţi- - Harta Conversaţia
României maternă prezentarea şi ex- lui termenilor geo- uni şi denumiri fizică a
plicarea realităţii grafici de bază; geografice; lumii
Caracterele geografice; 1.5. Descrierea ele- - raportarea textului
2. generale ale mentelor, fenomene- scris la imaginea carto- Exerciţiul
reliefului lor, proceselor sau grafică din manual şi
(trepte de sistemelor geografice atlase sau hărţi murale; - Harta
relief, forme utilizând termeni - exerciţii de localizare fizică şi
de relief, geografici; ( pe un suport dat-con- politică Lucrul cu
tipuri de Competenţe 3.Transferarea 3.1 Transferarea turul României, pe a Europei harta observa-
relief) matematice şi unor elemente elementelor din mate- harta murală); rea siste-
competenţe din matematică, matică şi ştiinţe pen- -exerciţii de calculare a matică a
3. Caracterele de bază în ştiinţe şi tehno- tru explicarea reali- distanţelor ţinând sea- elevilor
generale ale ştiinţe şi logie în studierea tăţii geografice a ma de diferenţa de lati- - Harta
reliefului tehnologii mediului terestru; României; tudine şi de scara hărţii; fizică a Descrierea -orală
(proporţiona 3.5 Utilizarea opera- - descrierea unor siste- României
litatea, ţiilor şi noţiunilor me funcţinale (ex. ero-
varietatea, matematice la nivel ziune-transport- acu-
concentricita elementar; mulare) cu scopul inţe- Problemati- -temă
tea etc.) 4.Raportarea 4.2 Citirea hărţii şi legerii modului de for- - Atlase zarea pt. acasă
realităţii geogra- utilizarea semnelor mare a tipurilor de geografice
4. Unităţile fice la un suport convenţionale relief;
majore de cartografic şi 4.6 Interpretarea - exerciţii de identifi-
relief grafic; reprezentărilor care a elementelor com-
grafice simple; ponente pe harta - Harta Exerciţiul
A învăţa să 7.Dobândirea 7.3 Prelucrarea infor- României; geologică
înveţi unor deprinderi şi maţiei: interpretarea - exerciţii de transferare a
tehnici de lucru unei diagrame sim- a informaţiilor pe su- României
pentru pregătirea ple, elaborarea unui porturi cartografice şi
permanentă text pe baza unei grafice legate de poziţia
diagrame, elaborarea geografică a României - Manualul -orală
unei scheme. şi a caracteristicilor
reliefului;

Unitatea de învăţare: Carpaţii şi Depresiunea Colinară a Transilvaniei


Nr. ore: 10

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de invăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
1. Carpaţii Comunicarea 1.Utilizarea lim- 1.1 Identificarea ter- - construirea unui text -Harta conversaţia -orală
Orientali- în limba bajului specific în menilor geografici în coerent utilizând noţi- fizică a
caractere maternă prezentarea şi ex- texte diferite; uni şi denumiri lumii
generale plicarea realităţii 1.3 Utilizarea terme- geografice;
geografice; nilor geografici în - raportarea textului observa-
Carpaţii contexte cunoscute scris la imaginea carto- explicaţia rea siste-
2. Maramure- sau în contexte noi; grafică din manual şi -Harta matică
sului şi 1.5 Descrierea ele- atlase sau hărţi murale; fizică a a elevilor
Bucovinei mentelor, fenomene- - selectarea denumirilor Europei
lor, proceselor sau şi informaţiilor
Carpaţii sistemelor geografice esenţiale; - Harta
Moldo- utilizând termeni - descrierea unor siste- fizică a exerciţiul -orală
3. Transilvani geografici; me spaţiale şi observa- României
Competenţe 3.Transferarea 3.3 Prezentarea struc- bile direct sau indirect a
Carpaţii matema-tice unor elemente turată a sistemului lanţului carpatic, a ele- -fişe de
4. Curburii şi competenţe din matematică, teritorial geografic al mentelor proceselor şi lucru
de bază în ştiinţe şi României; fenomenelor legate de -orală
Carpaţii ştiinţe şi tehnologie în 3.4 Corelarea realită- acesta; -Atlase Problemati-
5. Meridionali- tehnologii studierea ţii geografice cu fe- - situarea in timp a unor geografice zarea
caractere mediului terestru; nomene din domeniul fenomene invăţate lega-
generale altor ştiinţe; te de Carpaţi şi Depre-
Grupa 4.Raportarea 4.3 Elaborarea unor siunea Colinară a -orală
Bucegi realităţii desene schematice ale Transilvaniei;
geografice la un elementelor şi feno- - identificarea elemen-
6. Grupele suport cartografic menelor naturale; telor de integrare;
Făgăraş, şi grafic; 4.4 Localizarea unor - exerciţii de localizare -Profile de -lucrul cu
Parâng şi elemente din realitate (pe un suport dat, pe relief harta
Retezat- pe reprezentări harta murală) a lanţului Observa-
Godeanu cartografice; carpatic; - Reviste rea siste-
4.6. Interpretarea re- - exerciţii de localizare explicaţia matică
prezentărilor carto- pe un suport dat ( limi- a elevilor
7. Carpaţii grafice şi grafice te, vârfuri, subunităţi de
Occidentali- simple; relief, forme deosebite);
caractere Competenţa 5.Accesarea şi 5.1 Identificarea -identificarea informa- - Lecturi descrierea
generale digitală utilizarea conţi- informaţiilor cu ţiilor despre Carpaţi şi geografice
Munţii nuturilor cu ca- caracter geografic în Depres. Transilvaniei în -orală
Banatului racter geografic baza de date baza de date accesibile
prin tehnologia accesibile pe internet; pe internet;
8. Munţii informaţiei şi - analiza poziţiei şi lo- - Manualul conversaţia
Apuseni comunicării; calizării componentelor -probă
Competenţa 6.Identificarea şi 6.1 Explicarea geografice (tipuri de re- -teste de scrisă
Depresiunea socială şi explicarea dimen- importanţei mediului lief: glaciar, vulcanic evaluare
9. Colinară a competenţe siunii sociale, ci- geografic al carstic);
Transilva- civice vice şi culturale a României pentru om - interpretarea informa-
niei caracteristicilor şi societate; ţiilor cartografice
spaţiului existente in manual;
10. Sinteză: geografic; - observarea dirijată şi
Caractere A învăţa să 7.Dobândirea 7.2 Utilizarea meto- analiza (grad de frag-
comune şi înveţi unor deprinderi şi delor simple de in- mentare,repartiţia alti-
diferenţieri tehnici de lucru vestigare (observare, tudinilor, alcatuire
pentru pregătirea analiză, interpretare) geologică,tipuri de
permanentă; a realităţii oferite de relief );
geografia României; - identificarea caracte-
7.4 Ordonarea ele- risticilor specifice pen-
mentelor, fenome- tru fiecare unitate şi
nelor şi proceselor grupă de relief;
folosind criterii de - exerciţii de grupare şi
clasificare: cantita- ierarhizare ( gruparea
tive, calitative, crono- în funcţie de modul de
logice şi teritoriale; formare, de tipurile de
7.6 Compararea ele- roci, de înălţime etc.);
mentelor, fenome- -compararea ramurilor
nelor, proceselor şi Carpaţilor în funcţie de
structurilor teritoriale caracteristicile
după caracteristicile solicitate stabilind
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri;
asemănări şi - identificarea formelor
deosebiri; de deteriorare a
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor 8.2 Identificarea mediului în regiunile cu
antreprenori- modele şi soluţii soluţiilor de turism intensiv /
at de organizare a organizare a spaţiului industrie dezvoltată;
spaţiului geogra- din perspectiva
fic din perspec- dezvoltării durabile.
tive dezvoltării
durabile.

Unitatea de învăţare: Dealurile şi podişurile României


Nr. ore: 6

Nr Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de invăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
1. Subcarpaţii Comunicarea 1.Utilizarea 1.2 Definirea, în cu- - construirea unui text -Harta conversaţia -orală
în limba limbajului vinte proprii, a sensu- coerent utilizând fizică a
maternă specific în lui termenilor geogra- noţiuni şi denumiri României
prezentarea şi fici de bază; geografice;
2. Podişul explicarea 1.3 Utilizarea terme- - raportarea textului
Getic realităţii nilor geografici în scris la imaginea -Atlase -explicaţia
Podişul geografice; contexte cunoscute cartografică din manual geografice Observa-
Mehedinţi sau în contexte noi; şi atlase sau hărţi rea siste-
1.5 Descrierea ele- murale; matică a
mentelor, fenomene- - selectarea denumirilor -Lecturi elevilor
3. Podişul lor, proceselor sau şi informaţiilor geografice
Moldovei sistemelor geografice esenţiale şi explicarea -exerciţiul
utilizând termeni lor;
geografici; - descrierea unor -Reviste
Competenţe 3.Transferarea 3.3 Prezentarea struc- sisteme spaţiale şi
Podisul matema-tice unor elemente turată a sistemului observabile direct sau
4. Dobrogei şi competenţe din matematică, teritorial geografic al indirect (a dealurilor şi -Profile de -orală
de bază în ştiinţe şi tehno- României; podişurilor, a relief Problematiza-
ştiinţe şi logie în studierea 3.4 Corelarea realită- elementelor proceselor rea
tehnologii mediului terestru; ţii geografice cu fe- şi fenomenelor legate
5. Dealurile de nomene din domeniul de acestea;
Vest altor ştiinţe; - situarea în timp a unor -Manualul
4.Raportarea 4.3 Elaborarea unor fenomene invăţate -lucrul cu -probă
realităţii desene schematice ale legate dealuri şi harta scrisă
geografice la un elementelor şi podişuri; -fişe de
Sinteză – suport cartografic fenomenelor naturale; -elaborarea unor desene lucru
6. caractere şi grafic; 4.4 Localizarea unor schematice cu scopul -explicaţia
comune elemente din realitate înţelegerii unor -teste de
şi pe reprezentări fenomene şi procese evaluare
diferenţieri cartografice; legate de regiunile
4.6 Interpretarea re- deluroase; -descrierea
prezentărilor carto- -exerciţii de localizare
grafice şi grafice pe un suport dat şi pe
simple; harta murală a calculator
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1 Identificarea dealurilor şi
digitală utilizarea conţi- informaţiilor cu podişurilor,a limitelor conversaţia
nuturilor cu ca- caracter geografic în şi diviziunilor lor;
racter geografic baza de date - interpretarea
prin tehnologia accesibile pe internet; informaţiilor
informaţiei şi cartografice existente in
comunicării; manual, legate de
Competenţa 6.Identificarea şi 6.1 Explicarea impor- dealuri şi podişuri;
socială şi explicarea dimen- tanţei mediului geo- - analiza poziţiei şi
competenţe siunii sociale, ci- grafic al României localizării
civice vice şi culturale a pentru om şi componentelor
caracteristicilor societate; geografice ( limite,
spaţiului subdiviziuni şi forme
geografic; de relief );
A învăţa să 7.Dobândirea -identificarea
înveţi unor deprinderi şi 7.2 Utilizarea meto- informaţiilor despre
tehnici de lucru delor simple de in- regiunile deluroase în
pentru pregătirea vestigare (observare, baza de date accesibile
permanentă; analiză, interpretare) pe internet;
a realităţii oferite de - observarea dirijată şi
geografia României; analiza unităţilor
7.4 Ordonarea ele- deluroase ( grad de
mentelor, fenomene- fragmentare,repartiţia
lor şi proceselor fo- altitudinilor, alcatuire
losind criterii de cla- geologică, tipuri de
sificare: cantitative, relief );
calitative, cronologi- - compararea unităţilor
ce şi teritoriale; de dealuri şi podişuri şi
7.6 Compararea ele- a diviziunilor lor după
mentelor, fenomene- caracteristicile solici-
lor, proceselor şi tate stabilind asemănări
structurilor teritoriale şi deosebiri;
după caracteristicile - identificarea formelor
solicitate, stabilind de deteriorare a mediu-
asemănări şi lui în regiunile cu tu-
deosebiri; rism intensiv / indus-
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor 8.1 Identificarea trie dezvoltată şi pro-
antreprenori- modele şi soluţii soluţiilor de protecţie punerea unor soluţii de
at de organizare a a mediului geografic organizare a spa-ţiului
spaţiului geogra- din ţara noastră. din perspectiva
fic din perspec- dezvoltării durabile;
tive dezvoltării
durabile
Unitatea de învăţare: Câmpiile României
Nr. ore: 5

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
1. Câmpia de Comunicarea 1.Utilizarea 1.2 Definirea, în cu- - construirea unui text -Harta conversaţia -orală
Vest în limba limbajului vinte proprii, a sensu- coerent utilizând noţiu- fizică a
maternă specific în lui termenilor geogra- ni şi denumiri geogra- României
prezentarea şi fici de bază; fice;
explicarea 1.3 Utilizarea terme- - raportarea textului
2. Câmpia realităţii nilor geografici în scris la imaginea car- -Atlase -explicaţia
Română geografice; contexte cunoscute tografică din manual şi geografice
sau în contexte noi; atlase sau hărţi murale; observare
1.5 Descrierea ele- - selectarea denumirilor a
mentelor, fenomene- şi informaţiilor esen- sistemati
3. Delta lor, proceselor sau ţiale şi explicarea lor; -Harta că a
Dunării şi sistemelor geografice - descrierea unor sis- Deltei -exerciţiul elevilor
luncile utilizând termeni teme spaţiale şi obser- Dunării
geografici; abile direct sau indirect
Competenţe 3.Transferarea 3.3 Prezentarea struc- ( a unităţilor de câmpie,
matematice şi unor elemente turată a sistemului a elementelor procese- -Planşe cu
4. Platforma competenţe din matematică, teritorial geografic al lor şi fenomenelor microforme
continentală de bază în ştiinţe şi României; legate de acestea; de relief Problematiza -orală
a M. Negre ştiinţe şi tehnologie în 3.4. Corelarea realită- - selectarea informaţiei rea
tehnologii studierea ţii geografice cu fe- şi identificarea elemen-
mediului terestru; nomene din domeniul telor specifice fiecarei -Lecturi
altor ştiinţe; unităţi de câmpie; geografice -test
5. Unităţile de 4.3 Elaborarea unor -elaborarea unor desene secvenţia
relief - desene schematice ale schematice pentru înţe- l
sinteză elementelor şi feno- legerea fenomenelor şi -Manualul
menelor naturale; proceselor legate de -lucrul cu
4.Raportarea rea- 4.4 Localizarea unor unităţile de câmpie; -Fişe de harta
lităţii geografice elemente din realitate -exerciţii de localizare lucru
la un suport pe reprezentări pe harta murală şi pe un
cartografic şi cartografice; suport dat a diviziunilor -explicaţia
grafic; 4.6 Interpretarea re- câmpiilor;
prezentărilor carto- -interpretarea repre-
grafice şi grafice zentărilor cartografice -teste de
simple; şi graficelor simple; evaluare -descrierea
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1 Identificarea - selectarea informaţiei
digitală utilizarea conţi- informaţiilor cu şi de identificarea ele-
nuturilor cu ca- caracter geografic în mentelor specifice fie-
racter geografic baza de date cărei unităţi de câmpie; calculatorul
prin tehnologia accesibile pe internet; - descrierea imaginilor conversaţia
informaţiei şi din manual şi din alte
comunicării; surse referitoare la
Competenţa 6.Identificarea şi 6.1 Explicarea unităţile de câmpie;
socială şi explicarea dimen- importanţei mediului -identificarea infor-
competenţe siunii sociale, ci- geografic al maţiilor despre câmpii
civice vice şi culturale a României pentru om în baza de date accesi-
caracteristicilor şi societate; bile pe internet;
spaţiului - observarea dirijată şi
geografic; analiza unităţilor de
A învăţa să 7.Dobândirea 7.2 Utilizarea meto- câmpie ( grad de frag-
înveţi unor deprinderi şi delor simple de in- mentare, repartiţia
tehnici de lucru vestigare (observare, altitudinilor, alcatuire
pentru pregătirea analiză, interpretare) geologică, tipuri de
permanentă; a realităţii oferite de relief );
geografia României; -ordonarea diviziunilor
7.4 Ordonarea ele- câmpiilor folosind cri-
mentelor, fenomene- teriul teritorial;
lor şi proceselor fo- - compararea unităţilor
losind criterii de cla- de câmpie şi a divizi-
sificare: cantitative, unilor lor după carac-
calitative, cronologi- teristicile solicitate
ce şi teritoriale; stabilind asemănări şi
7.6 Compararea ele- deosebiri;
mentelor, fenomene- -exerciţii de identificare
lor, proceselor şi a formelor de deterio-
structurilor teritoriale rare a mediului in regi-
după caracteristicile unile industriale şi cu
solicitate, stabilind turism intensiv din zona
asemănări şi câmpiilor şi a litoralului
deosebiri; şi precizarea măsurilor
Iniţiativă şi 8.Elaborarea unor 8.2 Identificarea de combatere a degra-
antreprenori- modele şi soluţii soluţiilor de dării şi de organizare a
at de organizare a organizare a spaţiului spaţiului din perspec-
spaţiului geogra- din perspectiva tiva dezvoltării
fic din perspecti- dezvoltării durabile. durabile;
ve dezvoltării
durabile.

Unitatea de învăţare:-Clima şi hidrografia


Nr.ore:10

Nr Competenţe Competenţe Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Resurse Evaluare


crt. Conţinuturi cheie generale materiale procedurale
(europene)
1. Factorii care Comunicarea 1.Utilizarea 1.1 Identificarea terme- -explicarea termenilor -Harta conversaţia -orală
influnţează în limba limbajului nilor geografici în texte geografici întâlniţi în fizică a
clima maternă specific în diferite; texte diferite; Lumii şi a
prezentarea şi 1.3 Utilizarea termeni- - construirea unui text Europei
2. Caracteristi- explicarea lor geografici în con- coerent utilizând noţi- observa-
cile realităţii texte cunoscute sau în uni şi denumiri geogra- explicaţia rea siste-
elementelor geografice; contexte noi; fice; -Harta matică a
climatice – 1.5 Descrierea elemen- - raportarea textului fizică a elevilor
temperatura telor, fenomenelor, pro- scris la imaginea carto- României
aerului ceselor sau sistemelor grafică din manual şi
geografice utilizând atlase sau hărţi murale;
Caracteristi- termeni geografici; - descrierea unor siste- -Atlas exerciţiul -orală
3 cile Competenţe 3.Transferarea 3.4 Corelarea realităţii me spaţiale, observabile geografic
elementelor matema-tice unor elemente geografice cu fenomene direct sau indirect (a
climatice – şi competenţe din matema- din domeniul altor fluviului Dunărea, a
precipitaţiile de bază în tică, ştiinţe şi ştiinţe; reţelei hidrografice din -Manualul -orală
şi vânturile ştiinţe şi tehnologie în 3.6 Identificarea influ- interior);
tehnologii studierea enţelor tehnologice a- -identificarea influenţe- Problematiza
mediului supra caracteristicilor lor tehnologice asupra rea
4. Nuanţe terestru; geografice ale reţelei hidrografice -Lecturi observa-
climatice României; (construcţiile de baraje, Geografi rea siste-
4.Raportarea 4.3 Elaborarea unor de- îndiguirile, canalizările ce matică a
Hidrografia. realităţii sene schematice ale ele- etc.) elevilor
5. Factorii care geografice la mentelor şi fenomene- -realizarea de corelaţii
influentează un suport lor naturale; între climă şi hidro-
hidrografia. cartografic şi 4.4 Localizarea unor grafie; -Fişe de -lucrul cu
Dunărea grafic; elemente din realitate -exerciţii de localizare a lucru harta
pe reprezentări valorilor elementelor -test
6. Râurile cartografice; climatice, etajelor cli- secvenţi-
interioare- 4.6.Interpretarea repre- matice, a domeniilor de explicaţia al
Grupa de zentărilor cartografice influenţă climatică pe
vest şi grafice simple; un suport dat; -Albume
Competenţţa 5.Accesarea şi 5.1 Identificarea infor- -realizarea unor desene -orală
7. Grupa digitală utilizarea conţi- maţiilor cu caracter schematice ale elemen- Descrier
râurilor de nuturilor cu ca- geografic în baza de telor şi fenomenelor ea
Sud racter geografic date accesibile pe naturale legate de Calculatoru
prin tehnologia internet; hidrografie; l
8 Grupa de est informaţiei şi -exerciţii de identificare
şi râurile comunicării; şi localizare a reţelei
dobrogene Competenţa 6.Identificarea 6.1 Explicarea impor- hidrografice pe harta -Teste de conversaţia
socială şi şi explicarea tanţei mediului geogra- murală ; evaluare
9. Lacurile şi competenţe dimensiunii so- fic al României pentru - identificare a elemen-
apele civice ciale, civice şi om şi societate; telor de integrare (tipuri
subterane culturale a ca- de climă,etaje de
racteristicilor climă);
10. Marea spaţiului -identificarea informa-
Neagră geografic; ţiilor despre climă şi
hidrografie în baza de
A învăţa să 7.Dobândirea 7.2 Utilizarea metode- date accesibile pe
înveţi unor deprinderi lor simple de investiga- internet;
şi tehnici de re (observare, analiză, - descrierea unor siste-
lucru pentru interpretare) a realităţii me spaţiale şi funcţio-
pregătirea oferite de geografia nale (sisteme hidrogra-
permanentă; României; fice, stări de vreme,
7.4 Ordonarea elemen- eroziune – transport
telor, fenomenelor şi acumulare);
proceselor folosind - interpretarea informa-
criterii de clasificare: ţiilor grafice şi carto-
cantitative, calitative, grafice din manual;
cronologice şi -ordonarea elementelor
teritoriale; şi fenomenelor folosind
7.6 Compararea ele- criteriul de clasificare
mentelor, fenomenelor, cantitativ ( în funcţie de
proceselor şi structuri- temperatură, cantitatea
lor teritoriale după ca- de precipitaţii, de lungi-
racteristicile solicitate, mea râurilor etc.), sau
stabilind asemănări şi criteriul teritorial;
deosebiri; - compararea noţiunilor
Iniţiativă şi 8.Elaborarea 8.1 Identificarea insuşite anterior cu fap-
antreprenori- unor modele şi soluţiilor de protecţie a te observate direct (ex.
at soluţii de mediului geografic din buletinul meteo, hidro-
organizare a ţara noastră. logic, succesiunea feno-
spaţiului menelor in cursul
geografic din anului);
perspectiva - identificarea formelor
dezvoltării de deteriorare a mediu-
durabile. lui, a transformărilor
naturale şi socio-econo-
mice (ex. transformarea
peisajului de la un an la
altul ) şi propunerea
unor soluţii de protecţie
a acestuia;
Unitatea de învăţare: Vegetaţia, animalele, solurile şi analiza regională
Nr. ore: 5

Nr. Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale Competenţe specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
1. Vegetaţia, Comunicarea 1.Utilizarea 1.2 Definirea, în cu- -explicarea termenilor -Harta
fauna şi în limba limbajului vinte proprii, a sensu- geografici întâlniţi în fizică a
solurile maternă specific în lui termenilor geogra- texte diferite; României
României prezentarea şi fici de bază; - construirea unui text conversaţia
explicarea 1.3 Utilizarea termeni- coerent utilizând noţiu-
realităţii lor geografici în con- ni şi denumiri
2. Vegetaţia, geografice; texte cunoscute sau în geografice;
fauna şi contexte noi; - raportarea textului -Atlase
solurile 1.5 Descrierea ele- scris la imaginea carto- georafice -explicaţia -orală
României mentelor, fenomene- grafică din manual şi
lor, proceselor sau sis- atlase sau hărţi murale;
temelor geografice u- - descrierea unor ele-
3. Monumentele tilizând termeni mente spaţiale şi obser- -Atlase
naturii geografici; vabile (etaje de vege- botanice observa-
Competenţe 3.Transferarea 3.3 Prezentarea struc- taţie); şi rea siste-
matematice şi unor elemente turată a sistemului - identificarea (pe hartă zoologice matică a
competenţe din matemati- teritorial geografic al şi in realitate) a ele- -exerciţiul elevului
Geografia de bază în că, ştiinţe şi României; mentelor de integrare
4. fizică a ştiinţe şi tehnologie în 3.4. Corelarea realită- (elemente specifice
orizontului tehnologii studierea me- ţii geografice cu feno- etajelor de vegetaţie);
local diului terestru; mene din domeniul -realizarea de corelaţii -Manualul
altor ştiinţe; între relief, climă, vege-
4.Raportarea 4.3 Elaborarea unor taţie, faună şi soluri;
realităţii desene schematice ale - interpretarea informa-
Sinteză şi geografice la elementelor şi feno- ţiilor cartografice, des- Problemati-
5. evaluare- un suport menelor naturale; pre repartiţia zonelor şi -Albume zarea
geografie cartografic şi 4.4 Localizarea unor etajelor de vegetaţie şi
fizică grafic; elemente din realitate a tipurilor de soluri,
pe reprezentări din manual şi atlase -Teste de
cartografice; geografice; evaluare
4.6 Interpretarea re- - analiza poziţiei şi lo-
prezentărilor cartogra- calizării componentelor -lucrul cu
fice şi grafice simple; geografice (vegetaţie, harta
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1 Identificarea faună , soluri);
digitală utilizarea con- informaţiilor cu -identificarea informa-
ţinuturilor cu caracter geografic în ţiilor legate de vegetaţia -orală
caracter geo- baza de date şi fauna României in
grafic prin teh- accesibile pe internet; baza de date accesibile -explicaţia
nologia infor- pe internet;
maţiei şi -explicarea importanţei
comunicării; mediului geografic
Competenţa 6.Identificarea 6.1 Explicarea impor- pentru om şi societate; -descrierea -test-
socială şi şi explicarea tanţei mediului geo- -observarea, analiza şi geografia
competenţe dimensiunii grafic al României interpretarea reprezen- fizică a
civice sociale, civice pentru om şi societate; tărilor cartografice şi a României
şi culturale a imaginilor din manual
caracteristici- sau din alte surse; conversaţia
lor spaţiului -ordonarea elementelor
geografic; folosind criteriul terito-
A învăţa să 7.Dobândirea 7.2 Utilizarea metode- rial, cantitativ şi
înveţi unor deprinde- lor simple de investi- calitativ;
ri şi tehnici de gare (observare, ana- -compararea etajelor de
lucru pentru liză, interpretare) a re- vegetaţie prezentând
pregătirea alităţii oferite de asemănări şi deosebiri
permanentă; geografia României; în funcţie de caracteris-
7.4 Ordonarea ele- ticile solicitate;
mentelor, fenomenelor - prezentarea
şi proceselor folosind structurală a elemente-
criterii de clasificare: lor ce caracterizează
cantitative, calitative, orizontul apropiat
cronologice şi (abordarea structurală a
teritoriale; reliefului: forma, struc-
7.6 Compararea ele- tura, alcatuire, tipuri
mentelor, fenomene- genetice, unităţi şi sub-
lor, proceselor şi unităţi, evoluţie);
structurilor teritoriale - identificarea formelor
după caracteristicile de deteriorare a mediu-
solicitate, stabilind a- lui, de analiză a trans-
semănări şi deosebiri; formărilor şi de identi-
Iniţiativă şi 8.Elaborarea 8.2 Identificarea ficare a unor soluţii de
antreprenori- unor modele şi soluţiilor de stopare a degradării
at soluţii de orga- organizare a spaţiului mediului;
nizare a spaţi- din perspectiva
ului geografic dezvoltării durabile.
din perspective
dezvoltării
durabile.

Unitatea de învăţare: Populaţia României


Nr. ore: 6

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse Resurse


crt Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
1. Numărul Comunicarea 1.Utilizarea .1 Identificarea ter- -explicarea termenilor -Harta conversaţia -orală
populaţiei şi în limba limbajului menilor geografici în geografici întâlniţi în fizică a
evoluţia maternă specific în texte diferite; texte diferite; României
numerică prezentarea şi 1.3 Utilizarea terme- - construirea unui text
explicarea nilor geografici în coerent utilizând observare
realităţii contexte cunoscute noţiuni şi denumiri explicaţia sistemati
geografice; sau în contexte noi; geografice; -Atlase că a
1.5 Descrierea ele- - raportarea textului geografice elevilor
mentelor, fenomene- scris la imaginea
2. Repartiţia lor, proceselor sau cartografică din manual
geografică sistemelor geografice şi atlase sau hărţi
utilizând termeni murale; exerciţiul
geografici; -descrierea Manualul -orală
Competenţe 3.Transferarea 3.4 Corelarea realită- fenomenelor şi
matematice şi unor elemente ţii geografice cu fe- proceselor legate de
3. Densitatea competenţe din matemati- nomene din domeniul populaţie (evoluţia
populaţiei de bază în că, ştiinţe şi altor ştiinţe; numărului populaţiei,
ştiinţe şi tehnologie în 3.5 Utilizarea opera- despre structura -Grafice problemati-
tehnologii studierea medi- ţiilor şi noţiunilor naţională a populaţiei, zarea
ului terestru; matematice la nivel despre migraţia -orală
4. Structura elementar; populaţiei);
populaţiei 4.Raportarea 4.4 Localizarea unor -efectuarea unor
realităţii elemente din realitate operaţii simple de -lucrul cu
geografice la pe reprezentări calculare a sporului -Imagini harta
5. Populaţia un suport cartografice; natural, a densităţii
activă cartografic şi 4.5 Realizarea repre- populaţiei etc.
grafic; zentărilor grafice -exerciţii de localizare Explicaţia
simple, pe baza unor pe un suport dat şi pe
Românii din date ofertate; harta murală a zonelor
6. afara 4.6 Interpretarea re- cu densitate diferită a
graniţelor prezentărilor carto- populaţiei; descrierea
grafice şi grafice -exerciţii de
simple; interpretare a
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1 Identificarea informaţiilor grafice şi
digitală utilizarea conţi- informaţiilor cu cartografice (densitatea
nuturilor cu ca- caracter geografic în populaţiei, spor natural, conversaţia
racter geografic baza de date piramida varstelor);
prin tehnologia accesibile pe internet; -exerciţii de transferare
informaţiei şi a informaţiilor despre
comunicării; populaţie pe suporturi
Competenţa 6.Identificarea 6.1 Explicarea impor- cartografice;
socială şi şi explicarea tanţei mediului geo- -identificarea
competenţe dimensiunii so- grafic al României informaţiilor despre
civice ciale, civice şi pentru om şi populaţie în baza de
culturale a ca- societate; date accesibile pe
racteristicilor 6.2 Explicarea diver- internet despre românii
spaţiului sităţii naturale, uma- din ţară şi românii din
geografic; ne şi culturale a ţării afara graniţelor;
noastre, realizând co- -explicarea diversităţii
relaţii cu informaţiile umane şi culturale a
dobândite la alte ţării noastre realizând
discipline; corelaţii cu alte
A învăţa să 7.Dobândirea 7.2 Utilizarea meto- discipline ( cu istoria,
înveţi unor deprinderi delor simple de in- cu religia etc.);
şi tehnici de vestigare (observare, - identificarea in sursele
lucru pentru analiză, interpretare) de informaţie a faptelor
pregătirea a realităţii oferite de specifice-date despre
permanentă; geografia României; evoluţia numerică,
7.3 Prelucrarea infor- despre structura
maţiei: analizarea da- populaţiei;
telor din tabele , in- -analiza şi interpretarea
terpretarea unei dia- datelor din tabele,
grame simple, anali- interpretarea
zarea unei diagrame diagramelor simple şi
simple, elaborarea elaborarea unor texte
unui text pe baza unei folosind noţiuni legate
diagrame, elaborarea de populaţie;
de scheme; -ordonarea elementelor
7.4 Ordonarea ele- şi fenomenelor folosind
mentelor, fenomene- criterii de clasificare
lor şi proceselor folo- diferite: teritorial,
sind criterii de clasifi- cronologic şi cantitativ;
care: cantitative, cali- -compararea diferitelor
tative, cronologice şi zone ale României după
teritoriale; caracteristicile
7.6 Compararea ele- solicitate
mentelor, fenomene- (valoarea sporului
lor, proceselor şi natural, densitatea
structurilor teritoriale populaţiei, structura
după caracteristicile naţională etc )
solicitate, stabilind
asemănări şi
deosebiri;
Unitatea de învăţare: Aşezările omeneşti
Nr. ore: 8

Nr. Conţinuturi Competenţe Competenţe Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Resurse Evaluare
crt cheie generale specifice materiale procedurale
(europene)
1. Vechimea şi Comunicarea 1.Utilizarea 1.1 Identificarea ter- -explicarea termenilor -Harta conversaţia
evoluţia în limba limbajului menilor geografici în geografici întâlniţi în fizică a
aşezărilor maternă specific în texte diferite; texte diferite; României
omeneşti prezentarea şi 1.3 Utilizarea terme- - construirea unui text
explicarea nilor geografici în coerent utilizând noţiu-
2. Aşezările realităţii contexte cunoscute ni şi denumiri geografi- -explicaţia -orală
rurale şi geografice; sau în contexte noi; ce; -Harta
tipologia lor 1.5 Descrierea ele- - raportarea textului administra-
mentelor, fenomene- scris la imaginea carto- tivă observa-
3. Aşezările lor, proceselor sau grafică din manual şi a României rea siste-
urbane sistemelor geografice atlase sau hărţi murale; matică a
utilizând termeni - descrierea unor siste- -exerciţiul elevilor
geografici; me spaţiale, observabile
4. Tipuri de Competenţe 3.Transferarea 3.3 Prezentarea struc- direct sau indirect (a -Harta
oraşe matema-tice unor elemente turată a sistemului aşezărilor rurale şi economică -orală
şi competenţe din matema- teritorial geografic al urbane); a
5. de bază în tică, ştiinţe şi României; -corelarea cunoştinţelor României
Caracterizare ştiinţe şi tehnologie în 3.4 Corelarea realită- despre aşezările omene- problematizar
a geografică tehnologii studierea me- ţii geografice cu fe- şti cu cunoştinţe din do- ea
a oraşului diului terestru; nomene din domeniul meniul istoriei;
Bucuresti altor ştiinţe; -exerciţii de localizare Manualul
6. 4.Raportarea 4.4 Localizarea unor pe harta murală şi pe un
Caracterizare realităţii geo- elemente din realitate suport dat a tipurilor de
a oraşelor grafice la un pe reprezentări sate şi a oraşelor;
principale suport cartogra- cartografice; - descrierea unor siste- -Atlase
7. fic şi grafic; 4.6.Interpretarea re- me spaţiale şi funcţio- geografice -lucrul cu
Organizare prezentărilor carto- nale(sisteme urbane, harta
administrativ- grafice şi grafice organizare administra-
teritoriala simple; tivă);
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1 Identificarea in- - interpretarea informa- -explicaţia
8. digitală utilizarea con- formaţiilor cu carac- ţiilor cartografice din
Sinteza- ţinuturilor cu ter geografic în baza manual privind aşezări-
Populaţia şi caracter geo- de date accesibile pe le omeneşti şi organiza- -Lecturi
aşezările grafic prin teh- internet; rea administrativă; geografice -descrierea
omeneşti nologia infor- - analiza localizării
maţiei şi componentelor sociale
comunicării; prin utilizarea informa- -orală
Competenţa 6.Identificarea 6.1 Explicarea impor- ţiilor cartografice; -Ilustrate
socială şi şi explicarea tanţei mediului geo- -exerciţii de transferare conversaţia
competenţe dimensiunii grafic al României a informaţiilor pe su-
civice sociale, civice pentru om şi societte; porturi cartografice (a
şi culturale a 6.2 Explicarea diver- oraşelor mari şi Calculator -orală
caracteristicilor sităţii naturale, uma- mijlocii şi a judeţelor);
spaţiului ne şi culturale a ţării -identificarea infor-
geografic; noastre, realizând co- maţiilor despre aşeză-
relaţii cu informaţiile rile omeneşti şi despre
dobândite la alte organizarea adminis-
discipline; trativ teritorială în baza
A învăţa să 7.Dobândirea 7.2 Utilizarea meto- de date accesibile pe
înveţi unor deprinderi delor simple de in- internet;
şi tehnici de vestigare (observare, -explicarea diversităţii
lucru pentru analiză, interpretare) naturale şi culturale ale -test
pregătirea a realităţii oferite de ţării noastre; secvenţial
permanentă; geografia României; -analiza şi interpretarea
7.4 Ordonarea ele- imaginilor şi hărţilor
mentelor, fenomene- tematice din manual;
lor şi proceselor folo- -ordonarea elementelor
sind criterii de clasifi- folosind criteriul de
care: cantitative, cali- clasificare teritorial;
tative, cronologice şi -compararea judeţelor
teritoriale; între ele , stabilind
7.6 Compararea ele- asemănări şi deosebiri,
mentelor, fenomene- în funcţie de caracte-
lor, proceselor şi risticile solicitate;
structurilor teritoriale - identificarea formelor
după caracteristicile de deteriorare a mediu-
solicitate, stabilind lui, a transformărilor
asemănări şi naturale şi socio-eco-
deosebiri; nomice (ex. transforma-
Iniţiativă şi 8.Elaborarea 8.2 Identificarea rea peisajului de la un
antreprenori- unor modele şi soluţiilor de an la altul ) şi propune-
at soluţii de orga- organizare a spaţiului rea unor soluţii de pro-
nizare a spaţiu- din perspectiva tecţie a acestuia din
lui geografic dezvoltării durabile. perspectiva dezvoltării
din perspective durabile;
dezvoltării
durabile.

Unitatea de învăţare: -Activităţile economice


Nr. ore: 10

Nr. Conţinuturi Competenţe Competenţe Competenţe specifice Activităţi de Resurse Resurse Evaluare
crt europene generale învăţare materiale procedurale
1. Agricultura- Comunicarea 1.Utilizarea 1.1 Identificarea terme- -explicarea -Harta
premise în limba limbajului nilor geografici în texte termenilor geografici fizică a
naturale. maternă specific în diferite; întâlniţi în texte României conversaţia -orală
prezentarea şi 1.3 Utilizarea termeni- diferite;
explicarea lor geografici în con- - construirea unui text
2. Cultura realităţii texte cunoscute sau în coerent utilizând
plantelor geografice; contexte noi; noţiuni şi denumiri -Harta observa-
1.5 Descrierea elemen- geografice; agriculturii explicaţia rea siste-
telor, fenomenelor, pro- - raportarea textului României matică
Creşterea ceselor sau sistemelor scris la imaginea a elevilor
3. animalelor şi geografice utilizând cartografică din
prelucrarea termeni geografici; manual şi atlase sau -Harta
produselor lor Competenţe 3.Transferarea 3.3 Prezentarea structu- hărţi murale; economică -orală
matematice şi unor elemente rată a sistemului terito- - descrierea unor a României exerciţiul
competenţe din matema- rial geografic al sisteme spaţiale,
4. Industria de bază în tică, ştiinţe şi României; observabile direct sau
energetică şi a ştiinţe şi tehnologie în 3.4 Corelarea realităţii indirect (a zonelor
energiei tehnologii studierea me- geografice cu fenomene agricole sau a -Atlase
electrice diului terestru; din domeniul altor regiunilor geografice
ştiinţe; industriale); problemati-
5. Industria 4.Raportarea 4.3 Elaborarea unor de- - identificarea în zarea
metalurgică şi realităţii sene schematice ale ele- sursele de informaţie
constructoare geografice la mentelor şi fenome- a faptelor specifice -Manualul
de maşini un suport nelor naturale; (date, denumiri, -orală
cartografic şi 4.4 Localizarea unor localizări);
grafic; elemente din realitate -exerciţii de -Lecturi
6. Industria pe reprezentări carto- localizare pe harta geografice
chimică, a grafice; murală şi pe un -lucrul cu
lemnului şi a 4.6Interpretarea re- suport dat a -Reviste harta -orală
materialelor prezentărilor carto- regiunilor agricole, a
de construcţii grafice şi grafice resurselor naturale şi
simple; a centrelor Calculator explicaţia
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1 Identificarea industriale;
Repartiţia digitală utilizarea conţi- informaţiilor cu - descrierea unor
7. geografică a nuturilor cu ca- caracter geografic în sisteme observabile;
industriei racter geografic baza de date accesibile - descrierea unor descriere
prin tehnologia pe internet; sisteme spaţiale (
8. Comerţul informaţiei şi sistem de transport );
interior şi comunicării; - analiza poziţiei şi
turismul Competenţa 6.Identificarea 6.1 Explicarea impor- localizării
socială şi şi explicarea tanţei mediului geogra- componentelor conversaţia
9. Transporturi- competenţe dimensiunii so- fic al României pentru geografice (a -test
le feroviare şi civice ciale, civice şi om şi societate; regiunilor agricole şi secvenţi-
rutiere culturale a ca- industriale); al
Transporturi- racteristicilor -exerciţii de
le fluviale, spaţiului interpretare a
maritime, geografic; informaţiilor
aeriene şi A învăţa să 7.Dobândirea 7.2 Utilizarea metode- cartografice din
telecomunica- înveţi unor deprinderi lor simple de investiga- manual referitoare la
ţiile şi tehnici de re (observare, analiză, industrie, agricultură
lucru pentru interpretare) a realităţii şi transporturi;
10. Geografia pregătirea oferite de geografia - transferarea
economică- permanentă; României; informaţiilor
sinteză 7.4 Ordonarea elemen- referitoare la
telor, fenomenelor şi agricultură sau ramuri
proceselor folosind industriale pe
criterii de clasificare: suporturi
cantitative, calitative, cartografice;
cronologice şi -identificarea infor-
teritoriale; maţiilor despre eco-
7.6 Compararea ele- nomia României din
mentelor, fenomenelor, diferite surse;
proceselor şi structu- - compararea diferite-
rilor teritoriale după lor zone ale ţării din
caracteristicile solicita- punct de vedere eco-
te, stabilind asemănări nomic stabilind ase-
şi deosebiri; mănări şi deosebiri;
Iniţiativă şi 8.Elaborarea 8.1 Identificarea -identificarea zonelor
antreprenori- unor modele şi soluţiilor de protecţie a degradate ale mediu-
at soluţii de orga- mediului geografic din lui geografic;
nizare a spaţiu- ţara noastră. -identificarea soluţii-
lui geografic 8.2 Identificarea solu- lor de protecţie a me-
din perspective ţiilor de organizare a diului şi identificarea
dezvoltării spaţiului din perspec- soluţiilor de organiza-
durabile tiva dezvoltării rea a spaţiului geo-
durabile. grafic din perspectiva
dezvoltării durabile;

Unitatea de învăţare:-România în Europa şi în lume şi probleme ale mediului înconjurător


Nr. ore: 4

Nr. Competenţe Competenţe Competente Resurse Resurse


crt Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare materiale procedurale Evaluare
(europene)
1. Locul Comunicarea 1.Utilizarea 1.3 Utilizarea terme- -explicarea termenilor
României în în limba limbajului spe- nilor geografici în geografici întâlniţi în conversaţia
economia maternă cific în prezen- contexte cunoscute texte diferite; -Harta
europeană şi tarea şi explica- sau în contexte noi; - construirea unui text politică a -orală
mondială. rea realităţii 1.4 Elaborarea unui coerent utilizând lumii explicaţia
geografice; text coerent utilizând noţiuni şi denumiri
termeni geografici; geografice;
2. Caracteristici Competenţe 3.Transferarea 3.2 Explicarea feno- - raportarea textului
ale mediului matematice şi unor elemente menelor şi proceselor scris la imaginea
înconjurător competenţe din matema- specifice mediului cartografică din manual -Harta exerciţiul -temă
de bază în tică, ştiinţe şi înconjurător din ţara şi atlase sau hărţi fizică a pentru
ştiinţe şi tehnologie în noastră; murale; României acasă
3. Regiunile tehnologii studierea me- 3.3 Prezentarea struc- - observarea dirijată şi
geografice ale diului terestru; turată a sistemului analiza
României. teritorial geografic al situaţiei României pe problematiza-
Analiza unei României; plan mondial din punct Manualul rea -orală
regiuni 3.6 Identificarea in- de vedere economic;
geografice fluenţelor tehnologii- -exerciţii de folosire a
4. lor asupra caracteris- conceptelor studiate în
ticilor geografice ale situaţii noi; -Reviste
Elemente ale României; - realizarea şi susţinerea
dezvoltării 4.Raportarea 4.4 Localizarea unor unei lucrări -lucrul cu
durabile realităţii elemente din realitate independente privind calculator harta
geografice la pe reprezentări mediul geografic;
un suport cartografice; - identificarea
cartografic şi componentelor
grafic; specifice ale mediului
Competenţa 5.Accesarea şi 5.1 Identificarea in- inconjurător ( fizico- explicaţia
digitală utilizarea conţi- formaţiilor cu carac- geografice şi social-
nuturilor cu ca- ter geografic în baza economice);
racter geografic de date accesibile pe -identificarea
prin tehnologia internet; informaţiilor cu privire
informaţiei şi la mediul înconjurător
comunicării; în baza de date descrierea
Competenţa 6.Identificarea 6.1 Explicarea accesibile pe internet;
socială şi şi explicarea importanţei mediului - identificarea formelor
competenţe dimensiunii geografic al de deteriorare a
civice sociale, civice României pentru om mediului;
şi culturale a şi societate; - analiza
caracteristicilor transformărilor şi conversaţia
spaţiului identificarea unor
geografic; soluţii de combatere a
A învăţa să 7.Dobândirea 7.2 Utilizarea meto- degradării mediului;
înveţi unor deprinderi delor simple de in- -identificarea soluţiilor
şi tehnici de lu- vestigare(observare, de organizare a
cru pentru pre- analiză, interpretare) spaţiului din
gătirea perma- a realităţii oferite de perspectiva dezvoltării -orală
nentă; geografia României; durabile.
Iniţiativă şi 8.Elaborarea 8.1 Identificarea so-
antreprenori- unor modele şi luţiilor de protecţie a
at soluţii de orga- mediului geografic
nizare a spaţiu- din ţara noastră;
lui geografic 8.2 Identificarea so-
din perspective luţiilor de organizare
dezvoltării a spaţiului din pers-
durabile. pectiva dezvoltării
durabile.
GEOGRAFIE FIZICĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ (MACROPROIECTAREA INSTRUIRII)
CLS. a-IX-a
Competenţe generale
1. Utilizarea corectă a terminologiei specifice pentru explicarea mediului geografic utilizând limbaje diferite
2. Raportarea elementelor semnificative din societate, ştiinţe şi tehnologie la mediul înconjurător ca întreg şi sistemele sale
componente
3. Integrarea aspectelor din natură şi societate într-o structură obiectivă(mediul înconjurător) şi o disciplină de sinteză (geografia)
4. Relaţionarea elementelor şi fenomenelor din realitate(natură şi societate) cu reprezentările lor cartografice, grafice, pe imagini
satelitare sau modele
5. Dobândirea unor priceperi, deprinderi, metodici generale de învăţare (inclusiv TIC), care să faciliteze o pregătire permanentă
asumată
6. Dobândirea unor competenţe sociale, interpersonale, interculturale, civice şi antreprenoriale pe baza studierii geografiei

Nr Unitatea de Conţinuturi Competenţe specifice vizate Nr. Săptă Obs.


Crt. învăţare ore mâna
1. Pământul - Universul şi Sistemul 1.1 – utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare 4 1-4
o entitate a Solar specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei
Universului informaţii pertinente
Evoluţia Universului şi a 1.2 – argumentarea unui demers explicativ
Terrei 1.3 – utilizarea unor elemente terminologice minime din
limbile străine
Caracteristicile 2.1 – operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific
Pământului şi ştiinţelor
consecinţele geografice 2.2 – formalizarea informaţiilor
3.2 – analiza interacţiunilor dintre elementele naturale
4.6 – descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau
identificate pe modele
5.1 – identificarea surselor de informare şi a informaţiei utile
în sistemele multimedia
5.2 – utilizarea tehnologiei documentării bibliografice
eficiente
6.1 – dezvoltarea interesului pentru cercetarea ştiinţifică a
comunităţii
2. Măsurarea Coordonatele geografice 1.1 – utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare 4 5-8
şi specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei
reprezenta- Reprezentări cartografice informaţii pertinente
rea 1.2 – argumentarea unui demers explicativ
spaţiului Măsurarea şi calculul 2.2 – formalizarea informaţiilor
terestru distanţelor şi al 3.1 – transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în
suprafeţelor pe hărţi domeniul geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea
geografice şi în orizontul caracteristicilor planetei ca întreg
local 3.2 – analiza interacţiunilor dintre elementele naturale
4.1 – identificarea principalelor elemente naturale şi socio-
Reprezentările economice reprezentate pe hărţi
cartografice şi societatea 4.2 – citirea hărţilor şi utilizarea semnelor convenţionale
umană 4.4 – trecerea de la o scară la alta
3. Relieful Scoarţa terestră ca suport 1.1 – utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare 6 9-14
terestru al reliefului –structură şi specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei
alcătuire petrografică informaţii pertinente
1.2 – argumentarea unui demers explicativ
Unităţile majore ale 1.3 – utilizarea unor elemente terminologice minime din
reliefului terestru limbile străine
1.4 – descrierea şi explicarea mediului natural
Agenţi, procese şi forme 2.2 – formalizarea informaţiilor
de relief 3.2 – analiza interacţiunilor dintre elementele naturale
4.3 – elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi
Tipuri şi unităţi de relief fenomenelor naturale
4.4 – trecerea de la o scarăă la alta
Analiza şi interpretarea 4.6 –Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau
reliefului identificate pe modele
5.4 – utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice
Relieful şi societatea diferitelor discipline stiinţifice, pentru analiza unor elemente
umană ale climei, hidrografiei şi învelişul biogeografic în contextul
mediului înconjurător
Relieful orizontului local 5.6 – aplicarea modalităţilor de analiză pe elemente simple,
sisteme, succesiuni
6.1 – dezvoltarea interesului pentru cercetarea ştiinţifică a
comunităţii
4. Atmosfera Alcătuirea şi structura 1.1 – utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare 8 15-22
terestră atmosferei specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei
informaţii pertinente
Factorii genetici ai climei 1.2 – argumentarea unui demers explicativ
2.1 – operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific
Climatele Terrei ştiinţelor
2.2 – formalizarea informaţiilor
Evoluţia şi tendinţele de 3.2 – analiza interacţiunilor dintre elementele naturale
evoluţie ale climei 4.4 – trecerea de la o scară la alta
4.5 – relaţionarea funcţională a unor elemente naturale şi
Hărţile climatice şi harta sociale (prin studii de caz)
sinoptică 4.6 – descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau
identificate pe modele
Analiza şi interpretarea 5.2 – utilizarea tehnologiei documentării bibliografice
datelor eficiente
5.4 – utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice
Clima şi societatea diferitelor discipline stiinţifice, pentru analiza unor elemente
omenească ale climei, hidrografiei şi învelişului biogeografic în
contextul mediului înconjurător
Clima orizontului local 6.2 – îmbinarea diferitelor tipuri de analiză (empirică,
holistică, etc.)
5. Apele Componetele hidrosferei 1.1 – utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare 5 23-27
Terrei specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei
Apele continentale şi informaţii pertinente
oceanice 1.2 – argumentarea unui demers explicativ
2.1 – operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific
Analiza şi interpretarea ştiinţelor
unor date hidrologice 2.2 – formalizarea informaţiilor
3.2 – analiza interacţiunilor dintre elementele naturale
Hidrosfera şi societatea 4.1 – citirea şi interpretarea informaţiilor grafice şi
umană cartografice
4.3 – elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi
Hidrografia orizontului fenomenelor naturale
local 4.6 –Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau
identificate pe modele
Aplicaţii practice în 5.1 – identificarea surselor de informare şi a informaţiei utile
orizontul local în sistemele multimedia
5.2 – utilizarea tehnologiei documentării bibliografice
eficiente
5.3 – utilizarea unor metode de analiză directă sau mediată
5.4 – utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice
diferitelor discipline stiinţifice, pentru analiza unor elemente
ale climei, hidrografiei şi învelişului biogeografic în
contextul mediului înconjurător
6.1 – dezvoltarea interesului pentru cercetarea ştiinţifică a
comunităţii
6. Viaţa şi Biosfera şi organizarea ei 1.1 – utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare 4 28-31
solurile pe specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei
Terra Evoluţia vieţii pe Terra informaţii pertinente
1.2 – argumentarea unui demers explicativ
Pedosfera 2.1 – operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific
ştiinţelor
Zonele biopedoclimatice 2.2 – formalizarea informaţiilor
3.2 – analiza interacţiunilor dintre elementele naturale
Biosfera, solurile şi 4.1 – citirea şi interpretarea informaţiilor grafice şi
activitatea umană cartografice
4.2 – citirea hărţilor şi utilizarea semnelor convenţionale
Aplicaţii practice în 5.1 – identificarea surselor de informare a informaţiei utile în
orizontul local sistemele multimedia
5.2 – utilizarea tehnologiei documentării bibliografice
eficiente
5.4 – utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice
diferitelor discipline stiinţifice, pentru analiza unor elemente
ale climei, hidrografiei şi învelişului biogeografic în
contextul mediului înconjurător
5.5 – utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea
mediului geografic
6.1 – dezvoltarea interesului pentru cercetarea ştiinţifică a
comunităţii
7. Mediul, Interacţiunile dintre 1.1 – utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare 4 32-35
peisajul şi elementele naturale ale specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei
societatea mediului informaţii pertinente
omenească 1.2 – argumentarea unui demers explicativ
Interacţiunile dintre Om 1.3 – utilizarea unor elemente terminologice minime din
şi mediul terestru limbile străine
1.4 – descrierea şi explicarea mediului natural
Peisajele naturale 2.3 – înţelegerea proceselor elementare din natură şi a
specificului mediului înconjurător
Factorii geoecologici 2.4 – Relaţionarea spaţială a elementelor naturale ale unui
naturali anumit teritoriu
2.5 – Sesizarea unor legături observabile între elemente
Tipurile de mediu naturale şi sociale
natural 3.2 – analiza interacţiunilor dintre elementele naturale
4.5 – relaţionarea funcţională a unor elemente naturale şi
Rolul mediului geografic sociale (prin studii de caz)
în evoluţia şi dezvoltarea 5.5 – utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea
societăţii omeneşti mediului geografic
5.9 – formarea unui comportament critic constructiv în raport
Mediul orizontului local cu elementele calitative ale mediului
Unitatea de învăţare: I. Pământul- o entitate a Universului
Nr. ore: 4
Nr. Conţinuturi Competenţe Competenţe Competenţe Activităţi de Resurse Evaluare
crt. cheie generale specifice învăţare
(europene) Procedurale Materiale
1. Universul şi Comunicarea în 1. Utilizarea 1.1. Utilizarea ter- -prezentarea şi expli- Conversaţia Manual Test
Sistemul solar limba maternă corectă a minologiei ştiinţi- carea noţiunilor şi euristică predictiv
terminologiei fice şi disciplinare faptelor specifice:
specifice pentru specifice(concepte, univers, galaxie, Demonstra-
explicarea noţiuni) pentru constelaţie, stea, sis- ţia
mediului prezentarea unei tem solar, cometă, Atlase Observare
geografic informaţii meteorit, mişcare de Enciclo- sistematică
Comunicarea în utilizând limbaje pertinente; rotaţie şi de revoluţie Explicaţia pedii
limbi străine diferite 1.2. Argumentarea etc.
unui demers expli- -explicarea formării Orală
cativ; Universului, Siste- Grafice
1.3. Utilizarea mului solar şi Terrei;
unor elemente ter- -utilizarea termenilor Problemati-
2. Evoluţia minologice mini- geografici învăţaţi în zarea Observare
Universului şi me din limbile contexte cunoscute şi Grafice sistematică
a Terrei străine în contexte noi;
Competenţe 2. Raportarea 2.1. Operarea cu -identificarea şi ana- Imagini
matematice(3.1.) elementelor sem- sistemul concep- lizarea legăturilor în- satelitare
şi competenţe de nificative din so- tual şi metodologic tre elementele, feno- Învăţarea
bază în ştiinţe şi cietate, ştiinţe şi specific ştiinţelor menele şi procesele prin descope-
tehnologii(3.2.) tehnologie la me- 2.2. Formalizarea învăţate; rire
diul înconjurător informaţiilor -transferarea elemen-
ca întreg şi siste- telor din matematică Orală
mele sale compo- şi ştiinţe în domeniul Calcula-
nente geografiei; tor
3. Integrarea as- 3.2. Analiza -utilizarea suporturi-
Competenţa pectelor din natu- interacţiunilor lor grafice şi
socială şi ră şi societate în- dintre elementele modele-lor pentru Activitate de Orală
competenţe tr-o structură naturale descrierea, grup
civice obiectivă (mediul -explicarea şi
înconjurător) şi o compa-rarea
disciplină de caracteristicilor
sinteză(geografia) geografice ale
A învăţa să 4. Relaţionarea 4.1. Citirea şi in- Terrei;
Caracteristicile înveţi elementelor şi terpretarea infor- -identificarea conse- Observare
3.
Pământului şi fenomenelor din maţiei cartografice cinţelor geografice Demonstraţia Glob sistematică
consecinţele realitate(natură şi şi grafice ale caracteristicilor geografic
geografice societate) cu 4.2. Operarea cu Terrei;
reprezentările lor simboluri, semne -sesizarea consecin- Comparaţia
cartografice, şi convenţii ţelor geografice ale
grafice, pe 4.6. Descrierea şi caracteristicilor Te-
imagini satelitare explicarea faptelor rrei prin utilizarea
sau modele observate pe teren unor metode simple
sau identificate pe de investigare (ob- Glob
modele servare, analiză, geografic
Competenţa 5. Dobândirea 5.1. Identificarea interpretare); Activitate de
digitală(TSI – unor priceperi, surselor de infor- -selectarea şi prelu- grup
Tehnologia deprinderi, mare şi a informa- crarea informaţiilor
Societăţii metodici generale ţiei utile în siste- cu caracter geografic
Informaţiei) de învăţare mele multimedia în baze de date acce- Observare
(inclusiv TIC), 5.2. Utilizarea teh- sibile prin internet sistematică
care să faciliteze nologiei documen- sau în mass-media; Internet
o pregătire tării bibliografice -aplicarea cunoştin- Mass-
permanentă eficiente ţelor şi deprinderilor media
asumată 5.4. Utilizarea învăţate în simulări Învăţarea prin
unor metode şi AEL sau pe calcula- descoperire
tehnici simple spe- tor;
cifice diferitelor -identificarea repe- Orală
iscipline ştiinţifice relor observabile de
pentru analiza timp;
unor caracteristici -selectarea şi prelu-
ale Terrei crarea informaţiilor Conversaţia Calcula-
5.6. Aplicarea mo- cu caracter geogra- euristică tor
dalităţilor de anali- fic, utilizând metode AEL
ză pe elemente şi tehnici specifice
simple, sisteme, altor discipline
succesiuni ştiinţifice;
5.7. Utilizarea -identificarea legătu-
unor metode ex- rilor între elemen- Activitate de
perimentale şi de tele, procesele şi fe- grup Grafice
Competenţa simulare nomenele învăţate, Observare
socială şi 6. Dobândirea 6.1. Dezvoltarea utilizând metode sistematică
competenţe unor competenţe interesului pentru simple de investigare
civice sociale, interper- cercetarea ştiinţi- şi diferite modele de Glob
sonale, intercul- fică a comunităţii simulare; geografic
Iniţiativă şi turale, civice şi 6.2. Îmbinarea -aplicarea cunoştin- Orală
antreprenoriat antreprenoriale diferitelor tipuri de ţelor şi deprinderilor
pe baza studierii analiză(empirică, învăţate în vederea
Sensibilizare şi geografiei holistică etc.) stimulării interesului
exprimare pentru cercetare
culturală ştiinţifică;

Unitatea de învăţare: Măsurarea şi reprezentarea spaţiului terestru


Nr.ore: 4

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Activităţi de Resurse


crt Conţinuturi cheie generale specifice învăţare Evaluare
(europene) Procedurale Materiale

1. Coordonatele Comunicarea în 1.Utilizarea corectă 1.1. Utilizarea ter- -prezentarea şi ex- Conversaţia Harta Orală
geografice limba maternă a terminologiei minologiei ştiinţifi- plicarea noţiunilor euristică fizică a
specifice pentru ce şi disciplinare de emisfere, meri- lumii
explicarea specifice (concept- diane, paralele, lati-
mediului geografic te,noţiuni) pentru tudine, longitudine, Explicaţia Manual
utilizând limbaje prezentarea unei in- proiecţii cartogra-
diferite formaţii referitoare fice, plan,scară de
la coordonatele proporţie,hărţi
geografice tematice etc Demonstra- Atlase Observa-
1.2.Argumentarea -utilizarea termeni- ţia geografice rea siste-
unui demers expli- lor geografici în matică
cativ contexte cunoscute
1.3. Utilizarea unor şi în contexte noi Lucrul cu
elemente termino- -citirea şi interpre- harta
logice minime din tarea unor hărţi noi
limbile străine şi a informaţiilor
Competenţe 2.Raportarea ele- 2.1.Operarea cu sis- cartografice Lucrul cu Hărţi ale
matematice(3.1 mentelor semnifi- temul conceptual şi -compararea imagi- harta continente
) şi competenţe cative din societa- metodologic nilor din realitate lor, Româ-
de bază în te, ştiinţă şi specific ştiinţelor cu reprezentarea lor niei,jude-
ştiinţe şi tehnologie la grafică ţului Bihor
tehnologii(3.2) mediul înconjurător -dezvoltarea limba-
Reprezentări ca întreg şi jului formal prin Comparaţia Planul
2. cartografice sistemele sale operarea cu simbo- oraşului
componente 4.1.Citirea şi inter- luri şi convenţii Conversaţia Oradea
A învăţa să 4.Relaţionarea ele- pretarea informaţiei -exerciţii de calcul euristică Planul
înveţi mentelor şi feno- grafice şi cartogra- a diferitelor distan- sălii de
menelor din realita- fice ţe în funcţie de sca- clasă Orală
te (natură şi soci- 4.2.Operarea cu ra hărţii,pe diferite Activitate de Schiţe
etate) cu reprezen- simboluri,semne şi tipuri de hărţi, in- grup cartogra-
tările lor grafice, convenţii clusiv din surse fice Observa-
cartografice, pe 4.4.Trecerea de la o multimedia rea siste-
3. Reprezenta- imagini satelitare scară la alta -utilizarea hărţii ca Activitate de Hărţi matică
rea şi calculul sau modele 4.5.Construirea u- mijloc de informare grup diferite
distanţelor şi nor schiţe cartogra- -citirea şi interpre-
suprafeţelor fice simple tarea unor hărţi noi
pe hărţi Competenţa 5.Dobândirea unor 5.1. Identificarea şi a informaţiilor Surse
geografice şi digitală(TSI- priceperi, deprinde- surselor de infor- cartografice multime-
în orizontul Tehnologia ri,metode şi tehnici mare şi a informa- Conversaţia dia
local Societăţii generale de învăţa- ţiei în sistemele euristică
Informaţiei) re (inclusiv TIC) multimedia
care să faciliteze o 5.2.Utilizarea teh- Problemati- Hărţi
Reprezentă- pregătire perma- nologiei documen- zarea diferite
4.
rile cartogra- nentă asumată tării bibliografice
fice şi Competenţa 6.Dobândirea unor eficiente
societatea socială şi competenţe sociale, 6.1.Dezvoltarea
umană competenţe interculturale,civice interesului pentru
civice şi antreprenoriale cercetarea ştiinţi-
Iniţiativă şi pe baza studierii fică a comunităţii.
antreprenoriat geografiei
Unitatea de învăţare: Relieful terestru
Nr. ore: 6

Nr. Competenţe Competenţe Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale Competenţe specifice Activităţi de învăţare Evaluare
(europene) Procedurale Materiale
1. Scoarţa Comunicare 1. Utilizarea 1.1. Utilizarea termino- - definirea noţiunii de Conversaţia Manual Orala
terestră ca a în limba corectă a ter- logiei ştiinţifice şi disci- relief euristică
suport al maternă minologiei spe- plinare specifice (con- - prezentarea straturilor
reliefului: cifice pentru cepte, noţiuni) pentru scoarţei terestre Explicaţia Planşe cu Orala
structură şi explicarea me- prezentarea unei infor- - cunoaşterea alcătuirii dinamica
alcătuire Comunicare diului geogra- maţii pertinente; petrografice a scoarţei litosferei
petrografică a în limbi fic utilizând 1.2. Argumentarea unui terestre
străine limbaje diferite demers explicativ; - prezentarea principa- Colecţie
1.3. Utilizarea unor ele- lelor tipuri de roci de
mente terminologice mi- - identificarea unor suc- minerale
nime din limbile străine cesiuni de fenomene şi şi roci
2.1. Operarea cu procese Problemati- Orale
Unităţile Competenţe 2. Raportarea zarea Planşe
2.
majore ale elementelor sistemul conceptual şi - argumentarea unor re- aparat
mate-
reliefului semnificative metodologic specific alităţi observate direct vulcanic
matice(3.1.)
ştiinţelor sau indirect
terestru şi compe- din societate,
ştiinţe şi tehno- - identificarea şi locali- Observa-
tenţe de Harta
zarea unităţilor majore Demonstra-ţia
fizică a re siste-
bază în logie la mediul
înconjurător ca de relief matică
ştiinţe şi lumii
întreg şi siste- -analiza ştiinţifică a re-
tehnologii
mele sale liefului pe baza unor Lucrul cu
Agenţi, (3.2.) Imagini
componente imagini,modele etc. harta
3. procese şi
4. Relaţionarea - înţelegerea reliefului ca
forme de A învăţa să 4.1. Citirea şi interpreta-
elementelor şi bază a amenajării Conversaţia
relief înveţi rea informaţiei cartogra- Modele
fenomenelor teritoriului euristică
fice şi grafice
din realitate - identificarea principa-
4.2. Operarea cu simbo-
lilor agenţi morfogene- Planşe cu
(natură şi so- luri, semne şi convenţii Învăţarea prin
tici evoluţia
cietate) cu re- 4.6. Descrierea şi expli- descoperire
- prezentarea agenţilor continen-
prezentările lor carea faptelor observate
interni şi externi telor
cartografice, pe teren sau identificate
- descrierea formării şi
grafice, pe ima- pe modele evoluţiei continentelor şi
gini satelitare a bazei acestora Planşe cu
sau modele - definirea unor procese relieful
5. Dobândirea 5.1 Identificarea surse- geomorfologice Conversaţia glaciar, Orală
Tipuri şi Competenţa unor priceperi, lor de informare şi a in- - descrierea reliefului euristică relieful
4. unităţi de digitală deprinderi, me- formaţiei utile în major al bazinelor vulcanic,
relief (TSI- tode şi tehnici sistemele multimedia oceanice relieful Orala
Tehnologia generale de în- 5.2 Utilizarea tehnolo- - descrierea reliefului carstic,
Societăţii văţare (inclusiv giei documentării major al continentelor relieful
Informaţiei) TIC), care să bibliografice eficiente - prezentarea unor tipuri litoral
faciliteze o pre- generice de relief Observa-
5.3 Utilizarea unor me- ,relief
gătire perma- - compararea tipurilor Problemati- re siste-
tode de analiză directă fluvial
Analiza şi nentă asumată zarea matică
sau mediată generice de relief din etc.
5. interpreta- 5.4. Utilizarea unor me- punct de vedere al a-
rea tode şi tehnici simple, genţilor geomorfologici Conversaţia
reliefului
specifice diferitelor dis- modelatori şi a proce- euristică
Internet
cipline stiinţifice, pentru selor geomorfologice
analiza unor elemente care se produc Mass-
ale climei, hidrografiei - recunoaşterea forme- media
şi învelişului biogeogra- lor de relief pe diferite Învăţare prin Orală
fic în contextul mediului suporturi grafice şi car- descoperire
Relieful şi înconjurător tografice
Calculator
societatea 5.6. Aplicarea modalită- - compararea unor
AEL
6. unităţi de relief
omenească. ţilor de analiză pe ele-
Relieful mente simple, sisteme, - cunoaşterea mecanis- Activitate de
orizontului succesiuni mului eroziunii terenu- grup
local 5.7. Utilizarea unor me- rilor datorită interven-
Aplicaţii tode experimentale şi de ţiei umane Machete
practice in simulare - realizarea unor inves-
orizontul 5.9 – formarea unui tigaţii directe asupra
local comportament critic reliefului orizontului Ieşirea pe
local Învăţare prin teren
constructiv în raport cu
- prezentarea reliefului descoperire
elementele calitative ale
mediului orizontului local Macheta
6.1. Dezvoltarea intere- - identificarea formelor localităţii
sului pentru cercetarea de relief din orizontul
6. Dobândirea local utilizând hărţi
Competenţa unor compe- ştiinţifică a comunităţii topografice Schiţe de
socială şi tenţe sociale, 6.2. Îmbinarea - întocmirea unor hărţi Modelarea hărţi
competenţe interpersonale, diferitelor tipuri de generale ale reliefului
civice interculturale, analiză(empirică, îmbinând mai multe
A învăţa să civice şi antre- holistică etc.) metode de analizare şi
înveţi prenoriale pe reprezentare
baza studierii
Iniţiativă şi geografiei
antrepreno-
riat

Unitatea de învăţare: Atmosfera terestră


Nr. ore: 8
Nr. Conţinuturi Competenţe Competenţe Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. cheie generale specifice
(europene) Procedurale Materiale
1. Alcătuirea Comunicarea în 1. Utilizarea co- 1.1. Utilizarea termi- - definirea termenilor de Conversaţia Harta Orala
şi structura limba maternă rectă a termino- nologiei ştiinţifice şi climă (ciclon, anticiclon, euristică climatică
atmosferei logiei specifice disciplinare magnetosferă, a Terrei
Comunicarea în pentru explicarea specifice (concepte, ozonosferă, etc.)
limbi străine mediului geogra- noţiuni) pentru - utilizarea terminologiei
fic utilizând prezentarea unei ştiinţifice referitoare la Problemati- Manual
limbaje diferite informaţii climă zarea
Factorii pertinente; - explicarea unor
2.
genetici ai 1.2. Argumentarea fenomene climatice
climei unui demers explica- - descrierea structurii at-
Atlase Observa-
tiv; mosferei şi
Explicaţia re siste-
1.3. Utilizarea unor caracteristicilor fiecărui
elemente terminolo- strat matică
gice minime din - precizarea compoziţiei
limbile străine atmosferei Planşe
Competenţe 2. Raportarea 2.1. Operarea cu sis- - definirea unor noţiuni Învăţarea
3. Climatele matematice(3.1.) elementelor sem- temul conceptual şi cli-matice: front prin Calculator
Terrei şi competenţe de nificative din so- metodologic specific atmosferic, masă de aer, descoperire AEL
bază în ştiinţe şi cietate, ştiinţe şi ştiinţelor bilanţ radiativ,
tehnologii tehnologie la me- amplitudine termică etc
(3.2.) diul înconjurător - clasificarea maselor de
ca întreg şi sis- aer după regiunea de
temele sale formare
componente - înţelegerea
A învăţa să 4. Relaţionarea mecanismului formării
4. Evoluţia şi 4.1. Citirea şi inter-
înveţi elementelor şi musonurilor şi a brizelor
tendinţele pretarea informaţiei Internet
fenomenelor din - compararea a două
de evoluţie cartografice şi
realitate(natură şi tipuri de climate
a climei grafice
societate) cu - sesizarea consecinţelor Activitate de
4.2. Operarea cu
reprezentările lor geografice ale factorilor grup Mass- Orală
sim-boluri, semne şi media
cartografice, fizico-geografici asupra
convenţii
grafice, pe Terrei, prin utilizarea
Hărţi 4.6. Descrierea şi
5. imagini satelitare unor unelte simple de Observa-
climatice şi ex-plicarea faptelor
sau modele inves-tigaţie (observaţia, re siste-
hărţi ob-servate pe teren
5. Dobândirea
sau identificate pe
analiza, etc) matică
sinoptce Competenţa unor priceperi, - sesizarea tendinţelor de Compara-
modele
digitală deprinderi, evoluţie a climei ţia
5.4. Utilizarea unor
(TSI-Tehnologia metode şi tehnici - prezentarea unor conse-
metode şi tehnici
Analiza şi Societăţii generale de cinţe ale încălzirii
6. sim-ple, specifice Staţia
interpreta- Informaţiei) învăţare(inclusiv generale a climei
diferi-telor meteo
rea datelor TIC), care să - selecţionarea şi
discipline ştiin-
faciliteze o prelucra-rea unor date
ţifice, pentru analiza
pregătire climatice pe baza unor
unor elemente ale Orală
Clima şi permanentă observaţii individuale
cli-mei, în contextul
7. societatea asumată - alcătuirea unui scenariu
mediului
umană pentru un viitor afectat
înconjurător
de poluare Învăţarea
5.6. Aplicarea moda-
- descrierea prin
lităţilor de analiză pe
topoclimatului descoperire
elemente simple,
6. Dobândirea orizontului local
sisteme, succesiuni
unor competenţe - întocmirea unor Termo-
5.7. Utilizarea unor
Iniţiativă şi buletine meteo pe baza metre
Clima sociale, interper- metode
antreprenoriat datelor de la staţia meteo
8. orizontului sonale, intercul- experimentale şi de
locală
local Sensibilizare şi turale, civice şi simulare - identificarea legăturilor
exprimare antreprenoriale 6.1. Dezvoltarea între elemente, procese şi Higro-
culturală pe baza studierii inte-resului pentru fenomene climatice Explicaţia metre
geografiei cerce-tarea ştiinţifică - aplicarea cunoştinţelor
a comunităţii şi deprinderilor învăţate
6.2. Îmbinarea în vederea stimulării Modele
diferitelor tipuri de interesului pentru (date Orală
analiză (empirică, cercetarea ştiinţifică meteo)
holistică etc.)
Unitatea de învăţare: Apele Terrei
Nr.ore: 5

Nr. Conţinuturi Competenţe Competenţe Competenţe Activităţi de Resurse Evaluare


crt cheie generale specifice învăţare
(europene) Procedurale Materiale

1 Componen- Comunica- 1.Utilizarea corectă 1.1.Utilizarea termi- - definirea termenilor Conversaţia Manual Orală
tele rea în limba a terminologiei nologiei ştiinţifice şi şi noţiunilor noi: hi- euristică
hidrosferei maternă pentru explicarea disciplinare specifice drosferă, hidrologie,
mediului geografic (concepte,noţiuni) bazin hidrografic, Observarea
Comunicarea utilizând limbaje pentru prezentarea banchiză, maree, Planşa-
în limbi diferite unei informaţii referi- curenţi oceanici, sali- Lucrul cu Circuitul
străine toare la hidrosferă nitate, desalinizare, harta apei în Obser-
Apele 1.2.Argumentarea u- debit, nivel, regim natură varea
2 continentale nui demers explicativ hidrologic, nival, plu- Explicaţia sistema-
şi 1.3.Utilizarea unor e- vial, albie minoră, al- tică
oceanice lemente terminologi- bie majoră, talveg, Harta fizică
ce minime din limbile ape freatice etc a lumii
străine .-prezentarea circui- Activitate de
Competen-ţe 2.Raportarea ele- 2.1.Operarea cu sis- tului apei în natură şi grup Orală
3 Analiza şi matema- mentelor semnifi- temul conceptual şi a fenomenelor care se
interpreta- tice(3.1) şi cative din societate, metodologic specific produc
rea competenţe ştiinţă şi tehnologie ştiinţelor -enumerarea compo- Lucrul cu Harta obser-
unor date de bază în la mediul înconju- 2.2.Formalizarea nentelor hidrosferei: harta şi cu climatică a varea
hidrologice ştiinţe şi rător ca întreg şi informaţiilor ape continentale, ape planşe lumii sistema-
tehnologii- sistemele sale com- oceanice, apa din tică
(3.2) ponente atmosferă Foi flip-
Competenţa 3.Integrarea aspec- 3.2.Analiza -explicarea factorilor chart
socială şi telor din natură şi interacţiunilor dintre care determină dif- Orală
competenţe societate într-o elementele naturale erenţieri ale apelor Harta fizică
4 civice structură obiectivă oceanice Activitate de a judeţului
(mediul înconjură- -utilizarea termenilor grup Bihor
Hidrosfera tor) şi o disciplină geografici învăţaţi în
şi societatea de sinteză contexte cunoscute şi Planşa-
omenească (geografia) în contexte noi Bazinul
A învăţa să 4.Relaţionarea ele- 4.1.Citirea şi interpre- -transferarea elemen- hidrogra-
5 înveţi mentelor şi feno- tarea informaţiei gra- telor din matematică fic al
menelor din reali- fice şi cartografice şi ştiinţe în domeniul Crişurilor
Hidrografia tate (natură şi soci- 4.5.Construirea unor geografiei Activitate de
orizontului etate) cu reprezen- schiţe cartografice -utilizarea unor meto- teren în Valea
local tările lor grafice, simple de simple pentru ana- orizontul Crişului
cartografice, pe 4.6.Descrierea şi ex- liza unor elemente de local Repede Obser-
imagini satelitare plicarea faptelor ob- hidrografie varea
sau modele servate pe teren sau -selectarea şi inter- Manual sistema-
identificate pe pretarea informaţiei Explicaţia Surse tică
modele despre elemente şi media
Competenţa 5.Dobândirea unor 5.1.Identificarea sur- fenomene din hidros-
digitală (TSI- priceperi, deprin- selor de informare şi feră, inclusiv din Planşe cu
Tehnologia deri, metode şi teh- a informaţiei utile în sursele multimedia Problematiza formarea
6 Aplicaţii Societăţii nici generale de sistemele multimedia -explicarea transfor- -rea mareelor
practice în Informaţiei) învăţare (inclusiv 5.2.Utilizarea tehno- mărilor din hidrosferă
orizontul TIC) care să facili- logiei documentării -selectarea surselor Comparaţia Tabele cu Orală
local teze o pregătire bibliografice eficiente de informaţie cu ca- fluviile,la-
permanent asumată 5.4.Utilizarea unor racter geografic curile
metode şi tehnici -utilizarea unor meto- Terrei
simple,specifice dife- de simple pentru Învăţarea Histogra
ritelor discipline analiza unor elemente prin descope- me
ştiinţifice,pentru ana- de hidrografie rire
liza unor elemente ale -evidenţierea caracte-
climei,hidrografiei şi rului finit şi fragil al Calculator
învelişului biogeo- hidrosferei
Iniţiativă şi grafic în contextul -înţelegerea necesi- Lecţii AEL Orală
antreprenori- 6.Dobândirea unor mediului înconjurător tăţii ocrotirii Surse
at competenţe sociale, 6.1.Dezvoltarea hidrosferei media
interpersonale,inter interesului pentru
Sensibilizare -culturale,civice şi cercetarea ştiinţifică a
şi exprimare antreprenori-ale pe comunităţii
culturală baza stu-dierii
geografiei
Unitatea de învăţare: Viaţa şi solurile pe Terra
Nr.ore:4

Nr. Competenţe Competenţe Resurse


crt Conţinuturi cheie generale Competenţe specifice Activităţi de Evaluare
(europene) învăţare Procedurale Materiale
1. Biosfera şi Comunica- 1.Utilizarea corectă a 1.1.Utilizarea terminolo- -definirea şi Conversaţia Manual Orală
organizarea rea în limba terminologiei pentru giei ştiinţifice şi discipli- utilizarea euristică
ei maternă explicarea mediului nare specifice (concepte, terminologiei Dicţionare
geografic utilizând noţiuni) pentru prezen- ştiinţifice noi
Comunica- limbaje diferite tarea unei informaţii re- referitoare la
rea în limbi feritoare la biosferă şi biosferă: bio-
străine pedosferă cenoză, bio-
1.2.Argumentarea unui top, ecosis-
demers explicativ tem, domeniu
2. Evoluţia 1.3.Utilizarea unor ele- de viaţă etc. Demonstraţia
vieţii pe mente terminologice mi- -identificarea Enciclope-
Terra nime din limbile străine relaţiilor de dii
Competenţe 2.Raportarea 2.1.Operarea cu sistemul interacţiune
matema- elementelor conceptual şi metodolo- dintre biosfe- Imagini Orală
tice(3.1) şi semnificative din gic specific ştiinţelor ră şi celelalte
3. Pedosfera competenţe societate, ştiinţă şi 2.2.Formalizarea infor- geosfere
de bază în tehnologie la mediul maţiilor -descrierea şi
ştiinţe şi înconjurător ca întreg şi 2.3.Înţelegerea proceselor explicarea Explicaţia Manualul Observa-
tehnologii- sistemele sale elementare din natură şi a unor succesi- Problemati- rea siste-
(3.2) componente specificului mediului uni şi trans- zarea matică
înconjurător formări
2.4.Relaţionarea spaţială -analiza re-
a elementelor naturale ale prezentărilor Harta
unui anumit teritoriu cartografice Lucrul cu Biomuri-
3.2.Analiza interacţiuni- referitoare la harta lor Terrei
Competenţa 3.Integrarea aspectelor lor dintre elementele învelişul bio- Planşe Orală
socială şi din natură şi societate naturale pedogeogra- Mostre de
competenţe într-o structură fic Lucrul cu sol
civice obiectivă (mediul -compararea planşe şi
înconjurător) şi o unor zone mostre de sol
4. Zonele disciplină de sinteză 4.1.Citirea şi interpretarea biopedocli-
biopedo- (geografia) informaţiei grafice şi matice din Imagini
climatice A învăţa să 4.Relaţionarea cartografice punct de
înveţi elementelor şi 4.3.Utilizarea convenţii- vedere al Comparaţia Manualul
fenomenelor din lor în citirea şi interpre- intervenţiei Grafice
realitate (natură şi tarea suporturilor antropice Observa-
societate) cu cartografice -prezentarea rea siste-
reprezentările lor 4.6.Descrierea şi explica- unor referate Problema- matică
grafice, cartografice, pe rea faptelor observate pe cu informaţii tizarea
5. Biosfera, imagini satelitare sau teren sau identificate pe selectate din
solurile şi modele modele diverse surse
activitatea 5.1.Identificarea surselor bibliografice,
omenească de informare şi a infor- inclusiv me- Dezbaterea Referate
maţiei utile în sistemele dia locală,
multimedia referitoare la
Competenţa 5.Dobândirea unor 5.2.Utilizarea tehnologiei aspecte pozi-
digitală (TSI- priceperi,deprinderi, documentării bibliogra- tive şi nega-
Tehnologia metode şi tehnici fice eficiente tive ale inter- Orală
Societăţii generale de învăţare 5.4.Utilizarea unor meto- venţiei antro-
Informaţiei (inclusiv TIC) care să de şi tehnici simple, spe- pice în ori-
faciliteze o pregătire cifice diferitelor discipli- zontul local, Activitate de Prezentări
Aplicaţii permanent asumată ne ştiinţifice, pentru ana- însoţite de grup Power-
6. practice în liza unor elemente ale cli- imagini Point
orizontul mei, hidrografiei şi înve- -evidenţierea Observa-
local lişului biogeografic în respectului rea siste-
contextul mediului pentru bio- matică
înconjurător diversitatea
5.5.Utilizareareprezentări Terrei prin Dezbaterea
lor cartografice în inves- precizarea
tigarea mediului unor măsuri
geografic de conservare
Iniţiativă şi 6.Dobândirea unor 6.1.Dezvoltarea şi ocrotire a
antrepreno- competenţe sociale, interesului pentru mediului de Problema-
riat interpersonale,intercul- cercetarea ştiinţifică a viaţă tizarea Imagini
Sensibilizare turale,civice şi antre- comunităţii
şi exprimare prenoriale pe baza
culturală studierii geografiei
Unitatea de învăţare: Mediul, peisajul şi societatea omenească
Nr.ore: 4

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Activităţi de Resurse


crt Conţinuturi cheie generale specifice învăţare Evaluare
(europene) Procedurale Materiale

1. Interacţiuni- Comunicarea 1.Utilizarea corectă 1.1.Utilizarea terminolo- -utilizarea unei Conversaţia Manual Orală
le în limba a terminologiei giei ştiinţifice şi discipli- terminologii noi: euristică Dicţionare
dintre maternă pentru explicarea nare specifice (concepte, mediu geografic,
elementele mediului geografic noţiuni) pentru prezenta- peisaj,geosistem, Explicaţia Manual
naturale ale Comunicarea utilizând limbaje rea unei informaţii refe- antropizare etc Imagini
mediului în limbi diferite ritoare la biosferă şi -înţelegerea spe- Observa-
străine pedosferă cificului mediului Conversaţia Dicţionare rea siste-
1.2.Argumentarea unui înconjurător, a di- euristică matică
2. Interacţiuni- demers explicativ ferenţelor dintre
le dintre Om 1.3.Utilizarea unor ele- mediu şi peisaj Encicloped
şi mediul mente terminologice mi- etc. Observarea ii
terestru nime din limbile străine -recunoaşterea di-
1.4.Descrierea şi expli- verselor denumiri
carea mediului natural ale mediului în-
Competenţe 2.Raportarea 2.1.Operarea cu sistemul conjurător în lim- Comparaţia Imagini
matema- elementelor conceptual şi metodolo- bile străine (envi- videopro-
3. Peisaje tice(3.1) şi semnificative din gic specific ştiinţelor ronment,landşaft) iectate
naturale competenţe societate,ştiinţă 2.3.Înţelegerea procese- -identificarea di- Orală
de bază în şi tehnologie la lor elementare din natură feritelor tipuri de
ştiinţe şi mediul înconjurător şi a specificului mediului relaţii între ele- Explicaţia
tehnologii ca întreg şi înconjurător mentele mediului Manual
(3.2) sistemele sale 2.4.Relaţionarea spaţială geografic Problematiza-
componente a elementelor naturale -compararea dife- rea Imagini Observa-
ale unui anumit teritoriu ritelor tipuri de videopro- rea siste-
2.5.Sesizarea unor legă- peisaje naturale iectate matică
turi observabile între pentru a evidenţia
elemente naturale şi intervenţia antro- Lucrul cu
sociale pică redusă harta Harta
Competenţa 3.Integrarea 3.2.Analiza interacţiuni- -descrierea şi ex- peisajelor
socială şi aspectelor din lor dintre elementele plicarea interac- României
4. Factorii competenţe natură şi societate naturale ţiunilor dintre e-
geoecologici civice într-o structură lementele diferi- Lucrul cu Orală
naturali obiectivă (mediul telor tipuri de harta şi cu Harta
înconjurător) şi o medii imagini zonelor de
disciplină de -utilizarea unor vegetaţie
sinteză (geografia) modalităţi noi de ale Terrei
A învăţa să 4.Relaţionarea ele- 4.5.Relaţionarea funcţio- reprezentare car- Imagini Observa-
înveţi mentelor şi feno- nală a unor elemente na- tografică Manual rea siste-
menelor din reali- turale şi sociale (prin -sesizarea legătu- Invăţarea prin matică
tate (natură şi soci- studii de caz) rilor existente în- descoperire Surse
etate) cu reprezen- 4.6.Descrierea şi expli- tre natură şi bibliografi-
tările lor grafice, carea faptelor observate societate ce
5. Tipurile de cartografice, pe pe teren sau identificate -utilizarea diferi- Internet
mediu imagini satelitare pe modele telor surse biblio- Surse
natural sau modele grafice şi de in- media
Competenţa 5.Dobândirea unor 5.1.Identificarea surselor formare pentru a
digitală (TSI- priceperi,deprinderi de informare şi a infor- sesiza rolul medi- Demonstraţia
Tehnologia ,metode şi tehnici maţiei utile în sistemele ului geografic în
6. Rolul Societăţii generale de multimedia evoluţia de an-
mediului Informaţiei) învăţare (inclusiv 5.2.Utilizarea tehnologi- samblu a societă-
geografic în TIC) care să ei documentării biblio- ţii umane
evoluţia şi faciliteze o pre- grafice eficiente -sesizarea aspec-
dezvoltarea gătire permanent 5.5.Utilizarea reprezen- telor negative ale Conversaţia
societăţii asumată tărilor cartografice în influenţei antro- euristică Surse
omeneşti investigarea mediului pice asupra cali- media
geografic tăţilor mediului Problematiza- Imagini
5.9.Formarea unui com- -prezentarea unor rea
portament critic con- soluţii pentru di-
structiv în raport cu ele- minuarea inter-
7. Mediul Iniţiativă şi 6.Dobândirea unor mentele calitative ale venţiei antropice
orizontului antrepreno- competenţe sociale, mediului negative la nive- Surse
local riat interpersonale, 6.1.Dezvoltarea interesu- lul orizontului lo- media
interculturale, lui pentru cercetarea cal,selectate din Imagini
Sensibilizare civice şi antrepre- ştiinţifică a comunităţii diverse surse de
şi exprimare noriale pe baza informare,precum
culturală studierii geografiei şi soluţii proprii
GEOGRAFIE UMANĂ
PLANIFICARE ANUALĂ (MACROPROIECTAREA INSTRUIRII)
CLASA a X-a
Competenţe generale
1.Utilizarea corectă a terminologiei specifice pentru explicarea mediului geografic utilizând limbaje diferite.
2. Raportarea elementelor semnificative din societate, ştiintă şi tehnologie la mediul înconjurător că întreg şi sistemele sale
componente.
3. Integrarea aspectelor din natură şi societate într-o structură obiectivă (mediul înconjurător) şi o disciplină de sinteză (geografia).
4. Relaţionarea elementelor şi fenomenelor din realitate (natură şi societate) cu reprezentările lor cartografice, grafice, pe imagini
satelitere sau modele.
5. Dobândirea unor priceperi, deprinderi, metode şi tehnici generale de învăţare (inclusiv TIC) care să faciliteze o pregetire
permanentă asumată

Nr. Unitatea de Conţinuturi Competenţe specifice vizate Nr. Săptă Obs.


crt. învăţare ore mâna
I. Geografie Statele şi grupările regionale de 1.1. Utilizarea terminologiei stiinţifice şi disciplinare 6 1-6
politică state specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei
informaţii referitoare la geografie politică
Evoluţia în timp a hărţii politice 1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime
din limbile străine
Principalele probleme actuale de 4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi
geografie politică grafice referitoare la state
II. Geografia A. Geografia populaţiei 1.1. Utilizarea terminologiei stiinţifice şi disciplinare 6 7-12
populaţiei Dinamica populaţiei specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei
şi a Bilanţul natural al populaţiei informaţii referitoare la populaţie
aşezărilor Mobilitatea teritorială a populaţiei 1.2. Argumentarea unui demers explicativ
umane Bilanţul total al populaţiei 2.2. Formalizarea informaţiilor
Evoluţia numerică a populaţiei 3.2. Analiza interacţiunilor dintre mediul natural şi
Tipuri de medii de viaţă populaţie
Răspândirea geografică a 4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi
populaţiei grafice referitoare la populaţie
Structuri demografice (rasială, 4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii
confesională, etnolingvistică, pe 4.4. Trecerea de la o scară la alta
grupe de vârstă şi sexe, 4.5. Construirea unor schiţe cartografice simple
socioeconomică, pe medii) 5.1. Identificarea surselor de informare şi a
Populaţia, protecţia mediului informaţiei utile în sistemele multimedia
înconjurător şi dezvoltarea 5.2. Utilizarea tehnologiei documentării bibliografice
durabilă. eficiente
B.Geografia aşezărilor umane 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare 6 13-18
Habitatul uman: definiţie şi specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei
componente informaţii referitoare la aşezări
Urbanizarea 1.2. Argumentarea unui demers explicativ
Dinamica urbană şi explozia 1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime
urbană din limbile străine
Funcţiile şi structura funcţională a 3.2. Sesizarea unor succesiuni în evoluţia asezărilor
aşezărilor omeneşti 4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii
Forme de aglomerare umană 4.5. Construirea unui text structurat utilizând o
Metropole-megalopolisuri informaţie cartografică sau grafică
Peisaje rurale 5.3. Utilizarea unor metode de analiza directă sau
Organizarea spaţiului urban şi imediată a aşezărilor umane
rural 5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple,
Planul oraşului specifice diferitelor discipline ştiinţifice, pentru
Amenajarea locală şi regională analiza unor elemente ale aşezărilor omeneşti
5.6. Aplicarea modalitatilor de analiza pe elemente
simple, sisteme, succesiuni
5.7. Utilizarea unor metode experimentale şi de
simulare
6.1. Dezvoltarea interesului pentru cercetarea
ştiinţifică a comunităţii

III. Geografie A. Resurse naturale 1.1. Utilizarea terminologiei stiintifice si disciplinare 13 19-31
economică Resurse extraatmosferice şi ale specifice (concepte, notiuni) pentru prezentarea unei
atmosferei informaţii de Geografie economică
Resursele litosferei 1.2. Argumentarea unui demers explicativ
Resursele hidrosferei 3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi
Resursele biosferei procese social-economice
4.1.Citirea şi interpretarea informatiei grafice şi
B. Agricultura cartografice de geografie economică
Evoluţia în timp şi spaţiu a 4.5. Construirea unui text structurat utilizând o
practicilor agricole informaţie cartografică sau grafică
Tipuri şi structuri teritoriale 4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe
agricole teren sau identificate pe modele
Regiuni şi peisje agricole 5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple,
specifice diferitelor discipline ştiinţifice, pentru
C. Industria analiza unor elemente referitoare la resurse,
Evoluţia activităţilor industriale agricultura, industrie şi servicii
Industria energiei electrice 5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în
Regiunile industriale investigarea mediului geografic
Studiu de caz: analiza a două 5.1. Identificarea surselor de informare şi a
regiuni industriale (o regiune din informaţiei utile în sistemele multimedia
Europa şi o regiune din 5.2. Utilizarea tehnologiei documentării bibliografice
continentele extraeuropene) eficiente
5.8. Relaţionarea funcţională a unor elemente
D. Serviciile naturale şi sociale (prin studii de caz)
Definiţie şi tipuri 6.2. Îmbinarea diferitelor tipuri de analiză (empirică,
Căi de comunicaţie şi transporturi holistică)
Comerţ, turism
IV. Ansamblu- Marile ansambluri economice şi 1.1. Utilizarea terminologiei stiinţifice şi disciplinare 4 32-35
rile geopolitice ale lumii specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei
economice informaţii
şi Uniunea Europeană şi un 2.4. Relaţionarea spaţială a elementelor economice şi
geopolitice ansamblu extraeuropean geopolitice
ale lunii 2.5. Sesizarea unor legături observabile între
elementele economice şi politice
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în analiza
dimensiunii geopolitice a lumii
5.9. Formarea unui comportament constructiv în
raport cu problemele lumii contemporane
Unitatea de învăţare: Geografie politică
Nr. ore: 6

Nr. Competenţe Competenţe Activităţi de Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale Competenţe specifice învăţare Evaluare
(europene) Materiale Procedurale
1. Statele şi Comunicarea 1. Utilizarea 1.1.Utilizarea -utilizarea Manual Conversaţia
grupările în limbă corectă a terminologiei ştiinţifice şi limbajului
regionale de maternă terminologiei disciplinare specifice specific în Observa-
state specifice pentru (concepte, noţiuni) pentru prezentarea şi re siste-
Comunicarea explicarea mediului prezentarea unei explicarea mati
Evoluţia în în limbi geografic utilizând informaţii referitoare la noţiunilor de că
timp a hărţii străine limbaje diferite. geografia politică geopolitică,
2. Harta Explicaţia
politice geografie politică,
politică a
1.3.Utilizarea unor stat;
lumii
elemente terminologice -utilizarea corectă
a numelor Problemati-
minime din limbile
zare
Principalele străine geografice
3. existente în
probleme
4.1.Citirea şi interpretarea programa şcolară;
actuale de Competenţe 4. Relaţionarea
geografie elementelor şi informaţiei cartografice şi
matematice şi Învăţare
politică grafice referitoare la state -citirea şi Evalua-
competenţe fenomenelor din prin re
interpretarea
de bază în realitate (natură şi descoperire secven-
suporturilor Atlase
ştiinţe şi societate) cu ţială
cartografice
tehnologii reprezentările lor
pentru explicarea
cartografice,
terminologiei
grafice, pe imagini
conceptelor şi Demonstraţia
satelitere sau
termeni specifici
modele.
Unitatea de învăţare: Geografia populaţiei şi a aşezărilor umane
Nr.ore: 12

Nr. Competenţe Competenţe Resurse


crt Conţinuturi cheie generale Competenţe specifice Activităţi de învăţare Materiale Procedurale Evaluare
(europene)
1. A. Geografia Comunica- 1.Utilizarea 1.1.Utilizarea termino- -identificarea relaţiilor Manual Conversaţia
populaţiei rea în limbă corectă a logiei ştiinţifice şi dis- dintre populaţie, factori
Dinamica maternă terminologiei ciplinare specifice naturali şi cei Explicaţia
populaţiei specifice pentru (concepte, notiuni) pen- economici, etc.
Bilanţul na- explicarea tru prezentarea unei in- -cunoaşterea noilor Hărţi Investigaţia
2.
tural al mediului formaţii referitoare la concepte referitoare la politice
populaţiei geografic populaţie dinamica populaţiei Grafice
teritorială a utilizând 1.2.Argumentarea unui -analiza diferenţiată pe
categorii de state a
populaţiei limbaje demers explicativ
bilanţului total şi a
Bilanţul diferite. 1.3.Utilizarea unor ele-
evoluţiei numerice a Atlase
3. total al mente terminologice populaţiei pe baza
populaţiei minime din limbile materialului grafic şi
4. Evoluţia străine Observar
cartografic Diagrame
numerică a 2.2.Formalizarea Problematiza ea
2. Raportarea -elaborarea unui text
populaţiei Competenţe elementelor informaţiilor coerent referitor la
re sistemati
5. Tipuri de matematice şi semnificative diversitatea structurilor că
medii de competenţe din societate, geode-mografice şi
viaţă de bază în ştiintă şi tehno- corelarea acestora cu
6. Răspândirea ştiinţe şi logie la mediul aspecte specifice Demonstraţia
geografică a tehnologii înconjurător că mediului dintr-un Reviste de
populaţiei întreg şi siste- anumit teritoriu pe baza specialitate Învăţarea
7. Structuri mele sale com- materialului cartografic prin
demografice ponente. -analiza şi interpretarea descoperire
(rasială, 3.2.Analiza
3. Integrarea piramidei populaţiei Harţi
confesională, interacţiunilor dintre politice
Competenţa aspectelor din mediul natural şi două state cu nivel de
etnolingvisti socială şi natură şi socie- dezvoltare economică
că, pe grupe populaţie
competenţe tate într-o diferit
de vârstă şi civice structură -analiza elementelor
sexe, socio- obiectivă(medi an-tropice, care
economică, ul înconjurător) determină transformări
pe medii) şi o disciplină directe la ni-velul
Populaţia, de sinteză mediului şi ale pei-
8. protecţia (geografia). sajelor utilizând
mediului 4. Relaţionarea 4.1.Citirea şi interpreta- termeni geografici şi
înconjurător elementelor şi rea informatiei carto- prezentarea lor în
şi fenomenelor grafice şi grafice format electronic
A învăţa să Grafice Conversaţia
dezvoltarea din realitate - analiza şi interpretarea
înveţi referitoare la populaţie
durabilă. (natură şi soci- 4.2.Operarea cu simbo- unor hărţi tematice
-prezentarea şi Explicaţia
B.Geografia etate) cu repre- luri, semne şi convenţii
aşezărilor zentările lor 4.4.Trecerea de la o explicarea unor noţiuni
9. umane cartografice, specifice; habitat, Atlase Investigaţia
scara la alta
Habitatul grafice, pe ima- 4.5.Construirea unor componentele ha-
uman:defini- gini satelitere schiţe cartografice bitatului, urbanizare
ţie şi com- sau modele. simple -utilizarea corectă a nu- Problemati-
ponente 5.Dobândirea melor geografice zare
5.1.Identificarea surse- Reviste de
Urbanizarea unor priceperi, lor de informare şi a in- existente în programa
Dinamica de-prinderi, şcolară; specialitate
formaţiei utile în siste-
10. urbană şi Competenţa metode şi mele multimedia -identificarea a 5 areale Demonstraţia
11 explozia digitală tehnici generale 5.2.Utilizarea tehnolo- intens urbanizate pe
Evaluare
urbană de învăţare giei documentării bibli- baza materialului
secvenţia
Funcţiile şi (inclusiv TIC) ografice eficiente cartografic precizând
cauzele care determină lă
structura care să facili- 5.3.Utilizarea unor me-
12
functională teze o pregetire tode de analiza directă situaţia respectivă
a aşezărilor permanentă sau mediată a aşeză- -compararea diferitelor
omeneşti asumată. rilor umane forme de organizare a
Forme de 5.4.Utilizarea unor me- aşezărilor
aglomerare tode si tehnici simple, -analiza elementelor,
Manual
13 umană specifice diferitelor dis- pro-ceselor şi
Metropole- fenomenelor, Demonstraţia
cipline stiintifice, pen-
megalopoli- tru analiza unor ele- referitoare la
14 suri mente ale aşezărilor organizarea spaţiului
Peisaje omeneşti observate(direct sau
rurale 5.6.Aplicarea modalită- indirect) stabilind Hărţi
15 Organizarea ţilor de analiză pe ele- asemănări sau deosebiri politice
spaţiului mente simple, sisteme, -identificarea
16 urban succesiuni principale-lor relaţii
şi rural spaţiale, tempo-rale şi Evalua-
Planul 5.7.Utilizarea unor me- de condiţionare re- rea siste-
oraşului tode experimentale şi prezentate pe hărţi Conversaţia matică
Amenajarea de simulare - reprezentarea grafică
17 locală şi 6.Dobândirea 6.1.Dezvoltarea a unor situaţii din Atlase
regională unor competen- interesului pentru realitatea
ţe sociale, in- cercetarea ştiinţifică a înconjurătoare
terpersonale, comunităţii -elaborarea unor
18
interculturale, proiecte de amenajare
Iniţiativă şi Explicaţia
civice şi an- locală şi regională
antreprenori- -Fotografii
at treprenoriale pe
tematice
baza studierii
geografiei
Investigaţia

Evaluare
sumativă

Unitatea de învăţare: Geografie economică


Nr.ore: 13

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse


crt Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare Materiale Procedurale Evaluare
(europene)
1. A. Resurse Comunicarea 1.Utilizarea co- 1.1.Utilizarea termi- -identificarea pe baza Manual Conversaţia
naturale în limbă rectă a termino- nologiei ştiinţifice şi materialului cartografic
Resurse maternă logiei specifice disciplinare specifice a diferitelor categorii de Explicaţia
extraatmosfe pentru explica- (concepte, noţiuni) resurse naturale
rice şi ale rea mediului pentru prezentarea - analiza factorilor care Harti
atmosferei. geografic utili- unei informaţii de determină răspândirea politice
2. Problemati-
Resursele zând limbaje Geografie economică neuniformă a resurselor zare
litosferei diferite 1.2.Argumentarea u- naturale la nivelul
3.
Resursele nui demers explicativ mediului geografic
Grafice Observare
hidrosferei. 3. Integrarea 3.2.Sesizarea unor -analiza categoriilor de
4. Competenţe Demonstraţia
Resursele matematice şi aspectelor din succesiuni de feno- practici şi activităţii sistemati-
biosferei. competenţe natură şi socie- mene si procese agricole că
5. B. de bază în tate într-o social-economice -identificarea pe baza
Agricultura ştiinţe şi structură obiec- materialului cartografic
Evoluţia în tehnologii tivă (mediul în- a principalelor regiuni Atlase
timp şi conjurător) şi o şi peisaje agricole
spaţiu a disciplină de -identificarea tipurilor
practicilor sinteză de structuri teritorial
agricole. (geografia). agricole din orizontul Reviste de
6. Tipuri şi 4. Relaţionarea local specialitate
4.1.Citirea şi interpre- Investigaţia
structuri elementelor şi -identificarea pe baza
tarea informaţiei gra- -Harta
teritoriale fenomenelor materialului cartografic
fice şi cartografice de fizică a
agricole. din realitate a 2 regiuni industria-
geografie economică
7. Regiuni şi (natură şi lizate lumii
4.5.Construirea unui -identificarea elemen-
peisaje societate)
text structurat utili- telor definitorii în orga- Manual
agricole cu
zând o informaţie nizarea spaţiului unor
8. C. Industria reprezentările
cartografică sau regiuni industriale
Evoluţia lor
grafică -analiza comparativă a -Fotografii
activităţilor cartografice,
Conversaţia
4.6.Descrierea şi ex- două regiuni industria- tematice
industriale. grafice, pe
plicarea faptelor ob- lizate pe baza informa-
9. Industria imagini
servate pe teren sau ţiilor din revistele de Explicaţia
energiei satelitere sau
identificate pe specialitate Grafice
electrice. modele.
modele -identificarea a 5 rute
Regiunile 5. Dobândirea
10. 5.1.Identificarea sur- de transport cunoscute Problematiza-
industriale. unor priceperi,
Competenţa selor de informare şi pe baza materialului re
Studiu de deprinderi, Atlase
11. caz:analiza a digitală metode şi
a informaţiei utile cartografic
în sistemele -elaborarea unor
două tehnici generale Observare
multimedia materiale cartografice Demonstraţia
regiuni de învăţare sistemati-
5.4.Utilizarea unor cu ajutorul unor
industriale (inclusiv TIC) că
A învăţa să metode şi tehnici elemente digitale
(o regiune care să
înveţi simple, specifice specifice Hărţi
din Europa faciliteze o
diferitelor discipline -analiza comparativă a tematice
şi o regiune pregetire
ştiinţifice, pentru ana- diferitelor tipuri de
din permanentă
liza unor elemente servicii corelate cu Reviste de
continentele asumată.
referitoare la resurse, activităţile economice specialitate
extraeurope
agricultura, industrie specifice regiunii
ne)
12. D. Serviciile şi servicii
Definiţie şi 5.5.Utilizarea repre-
tipuri. Căi zentărilor cartogra-
de comuni- fice în investigarea
caţie şi mediului geografic
transporturi 5.8.Relaţionarea
Comerţ, funcţională a unor
13.
turism elemente naturale şi
sociale (prin studii de Evaluare
caz) sumativă

Unitatea de învăţare: Marile ansambluri economice şi geopolitice ale lumii


Nr. ore: 4

Nr. Competenţe Competenţe Activităţi de Resurse


crt. Conţinuturi cheie generale Competenţe specifice învăţare Materiale Procedurale Evaluare
(europene)
1. Marile Comunicarea 1.Utilizarea corectă 1.1. Utilizarea termi- -utilizarea Manual Conversaţia
ansambluri în limbă a terminologiei spe- nologiei stiinţifice şi limbajului specific
economice şi maternă cifice pentru expli- disciplinare specifice în prezentarea şi
geopolitice carea mediului (concepte, noţiuni) explicarea Observare
ale lumii geografic utilizând pentru prezentarea unei noţiunilor de Hărti
Explicaţia sistemati-
limbaje diferite. informaţii geopolitică politice

Uniunea Competenţe 2. Raportarea ele- 2.4. Relaţionarea spa-
2.
Europeană matematice şi mentelor semnifi- ţială a elementelor eco- -elaborarea unui
şi un competenţe cative din societate, nomice şi geopolitice text coerent în
ansamblu de bază în ştiintă şi tehnologie 2.5. Sesizarea unor vederea evidenţierii
legături observabile Problemati-
extraeuro- ştiinţe şi la mediul înconju- trăsăturilor Atlase
rător că întreg şi între elementele zare
pean tehnologice comune, economice
sistemele sale com- economice şi politice şi geopolitice
ponente. impuse de poziţia
Competenţa
5. Dobândirea 5.5. Utilizarea repre- geografică
digitală
unor priceperi, de- zentărilor cartografice -organizarea unor
prinderi, metode şi Reviste de Ddemonstraţia
în analiza dimensiunii workshop-uri
tehnici generale de geopolitice a lumii privind diferite specialitate
A învăţa să învăţare (inclusiv 5.9. Formarea unui grupări regionale
înveţi TIC) care să faci- comportament cons- de state
liteze o pregătire tructiv în raport cu
Iniţiativă şi permanentă problemele lumii Evaluare
antreprenori- asumată. contemporane sumativă
at
GEOGRAFIE: PROBLEME FUNDAMENTALE ALE LUMII CONTEMPORANE
PLANIFICAREA ANUALĂ (MACROPROIECTAREA INSTRUIRII)
CLS. a XI-a

Competenţe generale
1.Utilizarea adecvată a terminologiei şi limbajelor speciice, pentru explicarea mediului geografic
2.Raportarea elementelor semnificative din societate, ştiinţă şi tehnologie la mediul înconjurător ca întreg şi la sistemele sale
componente
3.Relaţionarea elementelor şi a fenomenelor din natură şi din societate cu reprezentările lor cartografice, grafice sau pe modele

Nr. Unitatea de Conţinuturi Competenţe specifice vizate Nr. Săptă Obs.


crt. învăţare ore mâna
1. Mediul Mediul înconjurător – 1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii ale 12 1-12
înconjură- aspecte generale mediului înconjurător, utilizând corect şi coerent terminologia
tor specifică domeniului
Factorii geoecologici – 1.2. Prezentarea rezultatelor investigaţiilor realizate asupra
aspecte generale mediului înconjurător, cu ajutorul terminologiei specifice
geografiei
Geosistemul, ecosistemul 1.3. Explicarea unei realităţi investigate (direct sau indirect),
şi peisajul geografic prin utilizarea limbajului ştiinţific specific domeniului
1.4. Documentarea asupra problematicii domeniului,
Tipurile de medii valorificând adecvat semnificaţiile termenilor cheie de
geografice specialitate
2.1. Explicarea proceselor naturale din mediul înconjurător
Tipurile de peisaje (geografic) ca reflectare a fenomenelor şi a proceselor studiate
geografice în cadrul ştiinţelor naturii (Fizică, Biologie, Geologie, Chimie)
2.2. Aplicarea elementelor semnificative, conceptuale şi
metodologice, specifice ştiinţelor naturii şi ştiinţelor sociale,
pentru studierea mediului înconjurător
2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, tehnologie
şi mediul înconjurător, prin analiza unor sisteme şi structuri
(teritoriale şi funcţionale)
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele
3.1. Utilizarea unor reprezentări grafice şi cartografice, pentru
interpretarea şi prezentarea realităţii observate
2. Mediul Hazarde naturale şi 1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii ale 6 13-18
înconjură- antropice mediului înconjurător, utilizând corect şi coerent terminologia
tor specifică domeniului
(Degrada- Despăduririle, 1.2. Prezentarea rezultatelor investigaţiilor realizate asupra
rea şi deşertificarea şi poluarea – mediului înconjurător, cu ajutorul terminologiei specifice
protecţia efecte ale activităţilor geografiei
mediului) umane asupra mediului 1.4. Documentarea asupra problematicii domeniului,
valorificând adecvat semnificaţiile termenilor cheie de
Protecţia, conservarea şi specialitate
ocrotirea mediului 2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, tehnologie
şi mediul înconjurător, prin analiza unor sisteme şi structuri
Managementul mediului (teritoriale şi funcţionale)
înconjurător 3.1. Utilizarea unor reprezentări grafice şi cartografice, pentru
interpretarea şi prezentarea realităţii observate
3. Regionali- Dimensiunile şi domeniile 1.5. Formularea de probleme referitoare la regionalizare şi 5 19-23
zarea şi regionalizării şi globalizării globalizare, utilizând corect şi coerent terminologia specifică
globaliza- domeniului
rea lumii Identitatea, uniformizarea 2.1. Explicarea proceselor naturale din mediul înconjurător
contempo- şi diversitatea lumii (geografic) ca reflectare a fenomenelor şi a proceselor studiate
rane contemporane în cadrul ştiinţelor naturii (Fizică, Biologie, Geologie, Chimie)
2.7. Aplicarea de elemente explicative semnificative, specifice
ştiinţelor sociale, în interpretarea proceselor referitoare la
globalizare
3.2. Utilizarea informaţiei cartografice, pentru explicarea
problemelor legate de regionalizare şi globalizare
4. Populaţia Evoluţii geodemografice 1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii 7 24-30
resursele contemporane. Diferenţieri referitoare la populaţie, la resurse şi la dezvoltarea lumii
naturale şi regionale contemporane, utilizând corect şi coerent terminologia
dezvoltarea Resursele umane şi specifică domeniului
lumii dezvoltarea 1.4. Documentarea asupra problematicii domeniului,
contempo- Raportul dintre aşezări şi valorificând adecvat semnificaţiile termenilor cheie de
rane; dezvoltare. Tendinţe ale specialitate
elemente de evoluţiei aşezărilor umane 2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, tehnologie,
geografie Resursele naturale şi populaţie, resurse şi dezvoltare, prin analiza unor sisteme şi
socială agricole. Impactul structuri (teritoriale şi funcţionale)
exploatării şi valorificării 2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale
resurselor asupra mediului. şi umane (integrate)
Gestionarea resurselor, 2.7. Aplicarea de elemente explicative semnificative, specifice
dezvoltarea economică şi ştiinţelor sociale, în interpretarea proceselor referitoare la
dezvoltarea durabilă globalizare
5. Sistemul Evoluţia economiei mondi-
economic şi ale şi sistemul economic 1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii 5 31-35
sistemul mondial referitoare la sistemul economic şi geopolitic mondial,
geopolitic Sistemul geopolitic mondi- utilizând corect şi coerent terminologia specifică domeniului
al actual
Ansambluri economice şi 2.4. Explicarea relaţiilor observabile între sistemele lumii
geopolitice mondiale actu- contemporane
ale (Uniunea Europeană,
APEC etc.) – aspecte 3.4. Utilizarea informaţiei cartografice, pentru explicarea
generale sistemului economic şi geopolitic mondial
Rolul unor state în sistemul
mondial actual: Statele
Unite ale Americii, Fede-
raţia Rusă, Japonia, China,
India, Brazilia.
Organizarea spaţiului mon-
dial (ţări în dezvoltare, ţări
dezvoltate, alte categorii de
ţări).
Raportul Nord – Sud
De la lumea unipolară la
lumea multipolară
Unitatea de învăţare: Mediul înconjurător, factorii geoecologici, tipuri de medii şi peisaje
Nr. ore: 12

Nr. Competenţe Competenţe Resurse


crt Conţinuturi cheie generale Competenţe specifice Activităţi de învăţare Evaluare
(europene) Materiale Procedurale
1. Mediul Comunicarea 1.Utilizarea 1.1. Prezentarea în scris şi -utilizarea limbajului - manualul conversaţia verificare
înconjurător în limbă adecvată a orală a aspectelor defini- specific în prezentarea euristică frontală
– aspecte maternă terminologiei torii ale mediului înconju- şi explicarea mediului -harta -explicaţia
generale şi limbajelor rător, utilizând corect şi înconjurător fizică a -descrierea
specifice, coerent terminologia spe- explicarea corectă a Lumii
Comunicarea pentru expli- cifică domeniului termenilor utilizaţi conversaţia
în limbi carea medi- 1.2. Prezentarea rezultate- pentru medul -imagini euristică
străine ului geogra- lor investigaţiilor realiza- înconjurător în limbi investigaţia
fic te asupra mediului încon- străine -fotografii comparaţia
jurător, cu ajutorul termi- -identificarea -lucrul cu
nologiei specifice geogra- legăturilor şi relaţiilor -atlas harta şi
2. Factorii fiei între elementele, geografic manualul
geoecologici 1.3. Explicarea unei reali- fenomenele şi procesele şcolar
– aspecte tăţi investigate (direct sau mediului înconjurător -lucrul cu
generale indirect), prin utilizarea -analiza principalelor -hărţi calculatorul Observa-
limbajului ştiinţific spe- relaţii spaţiale, tematice investigaţia rea siste-
cific domeniului temporale şi de conversaţia matică
Competenţe 2.Raportarea 2.1. Explicarea proceselor condiţionare calculator problematizar
matematice şi elementelor naturale din mediul în- -elaborarea unui text ea
Geosistemul, competenţe semnificative conjurător (geografic) ca coerent despre internetul explicaţia
3. ecosistemul de bază în din societate, reflectare a fenomenelor diversitatea şi demonstraţia
şi peisajul ştiinţe şi ştiinţă şi şi a proceselor studiate în transformările tipurilor videopro-
geografic tehnologii tehnologie la cadrul ştiinţelor naturii de medii şi ale iector explicaţia proiecte
mediul (Fizică, Biologie, Geo- peisajelor utilizând
A învăţa să înconjurător logie, Chimie) termeni geografici şi -fişe de comparaţia
4. Tipurile de înveţi ca întreg şi la 2.3. Explicarea relaţiilor prezentarea lor în lucru -învăţare prin
medii sistemele sale observabile dintre ştiinţe, format electronic descoperire
geografice componente tehnologie şi mediul în- -explicarea diversităţii investigaţia
5. conjurător, prin analiza peisajelor naturale şi
Tipurile de unor sisteme şi structuri antropice pe baza unor
peisaje (teritoriale şi funcţionale) date accesate prin
geografice 3.Relaţionare 3.1. Utilizarea unor repre- internet
Competenţa a elementelor zentări grafice şi carto- -compararea
socială şi şi a fenome- grafice, pentru interpre- elementelor,proceselor
competenţe nelor din na- tarea şi prezentarea rea- şi fenomenelor
civice tură şi din so- lităţii observate observate(direct sau
cietate cu re- indirect) stabilind
Iniţiativă şi prezentările asemănări sau deosebiri
anteprenoriat lor cartogra- între tipurile de medii
fice, grafice geografice
sau pe
modele

Unitatea de învăţare: Mediul înconjurător (Degradarea şi protecţia mediului)


Nr. ore: 6

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Resurse


crt Conţinuturi cheie generale specifice Activităţi de învăţare Materiale Procedurale Evaluare
(europene)
1. Hazarde Comunicarea 1.Utilizarea 1.1. Prezentarea în - Utilizarea limbajului manualul Conversaţia verificare
naturale şi în limbă adecvată a scris şi orală a aspec- specific în prezentarea şi euristică frontală
antropice maternă terminologiei şi telor definitorii ale explicarea hazardelor -imagini
limbajelor mediului înconjură- naturale şi antropice
specifice, tor, utilizând corect şi - Raportarea regiunilor fotografii Lucrul cu
Despăduriri- Comunicarea pentru coerent terminologia geografice afectate de harta
2.
le, deşertifi- în limbi explicarea specifică domeniului poluare la un suport -harta
carea şi străine mediului 1.2. Prezentarea re- cartografic şi grafic fizică a
poluarea – geografic zultatelor investiga- - Accesarea şi utilizarea Lumii -lucrul cu
efecte ale ţiilor realizate asupra conţinuturilor referitoare calculatorul
activităţilor mediului înconjură- la sursele de poluare şi -atlas
umane tor, cu ajutorul ter- măsurile de protecţie şi geografic investigaţia Observa-
asupra minologiei specifice conservare a mediului şcolar ţia siste-
mediului geografiei prin tehnologia informa- matică
1.4. Documentarea ţiei şi comunicării -hărţi - observaţia
asupra problematicii - Identificarea şi expli- tematice -explicaţia
3. Protecţia, domeniului, valorifi- carea dimensiunii sociale calculator conversaţia
conservarea când adecvat semnifi- şi civice a managemen- ul
şi ocrotirea caţiile termenilor che- tului mediului înconjură- internetul
mediului ie de specialitate tor videoproie investigaţia portofo-
Competenţe 2.Raportarea 2.3. Explicarea rela- -Dobândirea unor deprin- ctorul liu
matematice şi elementelor ţiilor observabile din- deri şi tehnici de lucru problematiza-
competenţe semnificative tre ştiinţe, tehnologie pentru investigarea me- -fişe de rea
Managemen de bază în din societate, şi mediul înconjură- diului din orizontul local. lucru
4. tul mediului ştiinţe şi ştiinţă şi tehno- tor, prin analiza unor -Elaborarea unor modele investigaţia
înconjurător tehnologii logie la mediul sisteme şi structuri şi soluţii pentru protejarea -observaţia
înconjurător ca (teritoriale şi funcţi- mediului geografic din - analiza
întreg şi la sis- onale) perspectiva dezvoltării
A învăţa să temele sale durabile.
înveţi componente -Utilizarea metodelor - descrierea
3.Relaţionarea 3.1. Utilizarea unor simple de investigare
Iniţiativă şi elementelor şi a reprezentări grafice şi (observare, analiză,
anteprenoriat fenomenelor cartografice, pentru interpretare) a surselor de
din natură şi interpretarea şi pre- poluare din orizontul
din societate cu zentarea realităţii local.
reprezentările observate -Descrierea tipurilor de
lor cartografi- hazarde observate (direct
ce, grafice sau sau indirect) în orizontul
pe modele local.

Unitatea de învăţare: Regionalizarea şi globalizarea lumii contemporane


Nr. ore: 5

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Activităţi de Resurse


crt Conţinuturi cheie generale specifice învăţare Evaluare
(europene) Materiale Procedurale
1. Dimensiuni- Comunicarea 1.Utilizarea adecvată 1.5. Formularea de -Utilizarea limbaju- - manualul -conversaţia verificare
le şi în limbă a terminologiei şi probleme referitoa- lui specific în pre- -imagini euristică frontală
domeniile maternă limbajelor speciice, re la regionalizare zentarea şi explica- -fotografii -explicaţia
regionaliză- Comunicarea pentru explicarea şi globalizare, rea globalizării, re- -descrierea
rii şi în limbi mediului geografic utilizând corect şi gionalizării şi di- -harta
globalizării străine coerent terminolo- versităţii lumii fizică a -
gia specifică contemporane. Lumii -lucrul cu observaţi
domeniului -Accesarea şi utili- -atlas harta, a
Competenţe 2.Raportarea elemen- 2.7. Aplicarea de zarea conţinuturilor geografic calculatorul sistemati
matematice şi telor semnificative elemente explicati- referitoare la globa- şcolar şi manualul că
competenţe din societate, ştiinţă ve semnificative, lizare, regionalizare
de bază în şi tehnologie la specifice ştiinţelor prin tehnologia in- calculatorul
2. Identitatea, ştiinţe şi mediul înconjurător sociale, în interpre- formaţiei şi -internetul
uniformiza- tehnologii ca întreg şi la tarea proceselor re- comunicării.
rea şi sistemele sale feritoare la -Identificarea şi ex- videoproiec
diversitatea A învăţa să componente globalizare plicarea dimensiu- torul
lumii înveţi 3.2. Utilizarea nii impactului soci- -investigaţia
contempo- 3.Relaţionarea informaţiei al, civic şi cultural problematizar
rane Competenţa elementelor şi a cartografice, pentru pe care îl are -fişe de ea
socială şi fenomenelor din explicarea globalizarea. lucru -fişă de
competenţe natură şi din societate problemelor legate lucru
civice cu reprezentările lor de regionalizare şi
cartografice, grafice globalizare
Iniţiativă şi sau pe modele
anteprenoriat

Unitatea de învăţare: Populaţia, resursele naturale şi dezvoltarea lumii contemporane.


Nr. ore: 7

Nr. Competenţe Competenţe Activităţi de Resurse


crt Conţinuturi cheie generale Competenţe specifice învăţare Evaluare
(europene) Materiale Procedurale
1. Evoluţii Comunicarea 1.Utilizarea 1.1. Prezentarea în scris -Identificarea legă- - manualul -Investigaţia verificare
geodemo- în limbă adecvată a şi orală a aspectelor turilor dintre resur- frontală
grafice maternă terminologiei şi definitorii referitoare la sele naturale şi ni- -harta -Lucrul cu
contempo- limbajelor populaţie, la resurse şi velul dezvoltării politică a harta şi
rane. Comunicarea speciice, pentru la dezvoltarea lumii economice. Lumii manualul
2. Diferenţieri în limbi explicarea contemporane, utili- -Prezentarea struc- -atlas
regionale străine mediului zând corect şi coerent turată a resurselor geografic
3. Resursele geografic terminologia specifică umane ale planetei şcolar -Conversaţia
umane şi domeniului ca întreg şi ale euristică
dezvoltarea 1.4. Documentarea asu- orizontului local.
4. Raportul pra problematicii do- -Localizarea prin- -hărţi
dintre meniului, valorificând cipalelor ţări produ- tematice - Lucrul cu
aşezări şi adecvat semnificaţiile cătoare de resurse harta
dezvoltare. termenilor cheie de naturale pe repre-
5. Tendinţe ale specialitate zentări cartografice. -Analiza
evoluţiei Competenţe 2.Raportarea 2.3. Explicarea relaţii- -Ordonarea resur-
aşezărilor matematice şi elementelor lor observabile dintre selor naturale
umane competenţe semnificative din ştiinţe, tehnologie, po- folosind diferite -Descrierea
6. Resursele de bază în societate, ştiinţă pulaţie, resurse şi dez- criterii de clasifi- Observa
naturale şi ştiinţe şi tehnologie la voltare, prin analiza care: cantitative, -Problemati- ţia
agricole. tehnologii mediul unor sisteme şi structuri calitative şi calculatorul zarea sistematic
7. Impactul înconjurător ca (teritoriale şi funcţio- teritoriale. -internetul ă
exploatării şi Competenţa întreg şi la nale) -Descrierea aspec-
valorificării digitală sistemele sale 2.4. Explicarea telor pe care le are videoproiec -Lucrul cu
resurselor componente relaţiilor observabile impactul valorifi- torul calculatorul
asupra Competenţa dintre sistemele cării şi exploatării
mediului. socială şi naturale şi umane asupra mediului pe -fişă de
Gestionarea competenţe (integrate) baza unor date -fişe de -Explicaţia lucru
8. resurselor, civice 3.Relaţionarea 3.3 Utilizarea unor re- accesate pe lucru
dezvoltarea elementelor şi a prezentări grafice şi internet.
economică şi A învăţa să fenomenelor din cartografice minime, -Explicarea rolului
dezvoltarea înveţi natură şi din soci- pentru interpretarea şi dezvoltării durabile
durabilă etate cu reprezen- exprimarea realităţii pentru om şi
tările lor carto- analizate imediat societate.
grafice, grafice
sau pe modele
Unitatea de învăţare: Sistemul economic şi sistemul geopolitic
Nr. ore: 5
Nr. Conţinuturi Competenţe Competenţe Competenţe Activităţi de Resurse Evaluare
crt cheie generale specifice învăţare
(europene) Materiale Procedurale
1. Evoluţia economiei Comunicarea 1.Utilizarea 1.1.Prezentarea -Elaborarea unui text - manualul conversaţia
mondiale şi sistemul în limbă adecvată a în scris şi orală coerent utilizând ter- euristică
economic mondial maternă terminologiei şi a aspectelor de- menii geografici pen- -harta -descrierea
2. Sistemul geopolitic limbajelor finitorii referi- tru a evidenţia rolul politică a
mondial actual Comunicarea speciice, pentru toare la siste- unor state în sistemul Lumii verificare
3. Ansambluri econo- în limbi explicarea mul economic mondial actual. -atlas frontală
mice şi geopolitice străine mediului şi geopolitic -Raportarea realităţii geografic
mondiale actuale geografic mondial, utili- economice şi geopo- şcolar
(Uniunea Europea- zând corect şi litice la un suport -lucrul cu
nă, APEC etc.) – coerent termi- cartografic şi grafic. -hărţi harta şi
aspecte generale nologia speci- -Accesarea şi utiliza- tematice manualul
4. Rolul unor state în fică domeniului rea informaţiilor cu
sistemul mondial Competenţe 2.Raportarea 2.4. Explicarea privire la gruparea
actual: Statele Unite matematice şi elementelor relaţiilor economică şi geopo-
ale Americii, competenţe semnificative observabile litică a statelor prin calculatorul
Federaţia Rusă, de bază în din societate, între sistemele tehnologia informa- investigaţia
Japonia, China, ştiinţe şi ştiinţă şi tehno- lumii ţiei şi comunicării. -internetul - lucrul cu Observa-
India, Brazilia. tehnologii logie la mediul contemporane -Dobândirea unor de- videoproiec calclatorul ţia siste-
Organizarea spa- înconjurător ca prinderi şi tehnici de torul matică
5. ţiului mondial (ţări întreg şi la lucru pentru utilizarea
în dezvoltare, ţări sistemele sale suporturilor grafice şi -lucrul cu
dezvoltate, alte componente cartografice referi- - Harta harta şi
categorii de ţări). Competenţa 3.Relaţionarea 3.4. Utilizarea toare la rolul unor poitică şi manualul
6. Raportul Nord – socială şi elementelor şi a informaţiei state în sistemul economică
Sud competenţe fenomenelor cartografice, mondial actual. a lumii
7. De la lumea uni- civice din natură şi pentru -Elaborarea unor mo- - descrierea -referate
polară la lumea din societate cu explicarea dele şi soluţii de or- Problematiza
multipolară A învăţa să reprezentările sistemului ganizare a spaţilui -fişe de -rea
înveţi lor cartografi- economic şi geografic pornind de lucru
ce, grafice sau geopolitic la lumea unipolară la
pe modele mondial lumea multipolară
GEOGRAFIE: EUROPA-ROMANIA-UNIUNEA EUROPEANĂ
PLANIFICAREA ANUALĂ (MACROPROIECTAREA INSTRUIRII)
CLS. a XII-a

Competenţe generale:
1. Utilizarea adecvată a terminologiei şi a limbajelor specifice, pentru explicarea mediului geografic
2. Raportarea elementelor semnificative din societate, ştiinţă şi tehnologie la mediul înconjurător ca întreg şi la sistemele sale
componente
3. Relaţionarea elementelor şi a fenomenelor din natură şi din societate cu reprezentările lor cartografice, grafice sau pe modele

Nr. Unitatea de Competenţe specifice vizate Conţinuturi Nr. Săptă Obs


crt. învăţare ore mâna
1. Europa şi 1.1. Prezentarea, în scris şi oral, a aspectelor definitorii Spaţiul românesc şi spaţiul 8 S1
România- ale spaţiului european şi national, utilizând corect şi european.
geografie coerent terminologia specifică domeniului 1. Elemente fizico-geografice
fizică 1.2. Raportarea rezultatelor documentării (informării) definitorii ale Europei şi ale
asupra problematicii fundamentale a Europei şi a României:
României, cu ajutorul noţiunilor şi al conceptelor 1.1. Relieful major – trepte şi S2
corespunzătoare unităţi morfostructurale
1.3. Explicarea unei realităţi investigate (direct sau 1.2. Tipuri genetice şi untăţi S3
indirect), prin utilizarea limbajului ştiinţific specific de relief
domeniului 1.3. Unităţi majore de relief
1.4. Identificarea, prin documentare, a informaţiilor 1.4. Clima (factorii genetici, S4
specifice problematicii geografice a Europei şi a elemnetele climatice şi
României, valorificând adecvat semnificaţiile regionarea climatică
termenilor-cheie de specialitate 1.5. Harta sinoptică a Europei S5
şi a României
2.1. Explicarea proceselor naturale din mediul 1.6. Hidrografie-aspecte S6
înconjurător (geografic), la nivelul continentului, prin generale
conexiuni sugerate de analiza modelelor grafice, 1.7. Dunărea şi Marea Neagră
cartografice şi a imaginilor 1.8. Învelişul biopedogeografic S7
1.9. Resursele naturale S8
2. Europa şi 2.1. Explicarea proceselor naturale din mediul 2. Elemente de geografie
România – înconjurător (geografic), la nivelul continentului, prin umană ale Europei şi ale 6
geografie conexiuni sugerate de analiza modelelor grafice, României
umană cartografice şi a imaginilor 2.1. Harta politică a Europei. S9
2.2. Utilizarea elementelor semnificative, conceptuale România ca stat al Europei
şi metodologice, specifice ştiinţelor naturii şi ştiinţelor 2.2. Populaţia şi caracteristicile S10
sociale, pentru studierea comparativă a geografiei ei demografice
Europei şi a României 2.3. Sistemul de oraşe al S11
2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, Europei
tehnologie şi mediul înconjurător, la nivelul 2.4. Analiza geografică a unor S12
continentului, prin analizarea unor sisteme şi structuri oraşe: Londra, Paris, Viena,
teritoriale şi funcţionale Moscova
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele 2.5. Analiza geografică a unor
naturale şi umane ale mediului geografic european, oraşe: Bucureşti, Constanţa,
utilizând date statistice, modele geografice şi Timişoara
reprezentări cartografice adecvate 2.6. Activităţile economice – S13
2.5. Explicarea unor sisteme şi a unor structuri naturale caracteristici generale
şi umane, pe baza unor informaţii obţinute prin diferite 2.7. Analiza unei ramuri
mijloace de documentare şi a unor materiale industriale – energia electrică
demonstrative 2.8. Sisteme de transport S14
3. Europa şi 2.3. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, 3.1. Mediu înconjurător şi 4 S15
România – tehnologie şi mediul înconjurător, la nivelul peisaje
mediu, continentului, prin analizarea unor sisteme şi structuri 3.2.Regiuni geografice în S16
peisaje, teritoriale şi funcţionale Europa şi România
regiuni, 2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele 3.2.1. Carpaţii – studiu de caz S17
ţări vecine naturale şi umane ale mediului geografic european, al unei regiuni geografice
utilizând date statistice, modele geografice şi 3.2.2. Ţările vecine României S18
reprezentări cartografice adecvate – caracterizare geografică
2.5. Explicarea unor sisteme şi a unor structuri naturale succintă
şi umane, pe baza unor informaţii obţinute prin diferite
mijloace de documentare şi a unor materiale
demonstrative
2.6. Prezentarea unor informaţii geografice structurate,
pe baza activităţii de documentare independentă
3.1. Interpretarea reprezentărilor grafice şi cartografice,
pentru prezentarea unei realităţi investigate
4. Uniunea 1.1. Prezentarea, în scris şi oral, a aspectelor definitorii 4.1. Formarea Uniunii 7
Europeană referitoare la elemente geografice ale U.E., utilizând Europene şi evoluţia S19
corect şi coerent terminologia specifică domeniului integrării europene
1.4. Identificarea, prin documentare, a informaţiilor 4.2. Caracteristici geografice, S20
specifice problematicii geografice a U.E. şi a politice şi economice actuale
României, ale U.E.
valorificând adecvat semnificaţiile termenilor-cheie de 4.3. Statele Uniunii
specialitate Europene:
2.4. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele 4.3.1. Privire generală şi S21
naturale şi umane ale mediului geografic al U.E., sintetică
utilizând date statistice, modele grafice şi reprezentări 4.3.2. Studii de caz: Franţa, S22-
cartografice adecvate Germania, Regatul Unit, Italia, 25
2.7. Aplicarea unor elemente explicative semnificative Spania, Portugalia, Grecia şi
specifice ştiinţelor sociale, în interpretarea proceselor Austria
referitoare la globalizare din perspectiva U.E.
3.2. Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice
adecvate, pentru interpretarea şi exprimarea realităţii
geografice a U.E. şi a unor ţări din componenţa
acesteia
3.3. Transferul informaţiei statistice, grafice şi
cartografice în alte forme de prezentare (texte, modele
etc.)
5. România ca 2.7. Aplicarea unor elemente explicative semnificative 5. România ca parte a
parte a specifice ştiinţelor sociale, în interpretarea proceselor Uniunii Europene
Uniunii referitoare la globalizare din perspectiva U.E. 5.1. Oportunităţile geografice
Europene 3.2. Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice ale României cu semnificaţie 3 S26
I adecvate, pentru interpretarea şi exprimarea realităţii pentru Uniunea Europeană
geografice a U.E. si a unor tări din componenta 5.2. România şi ţările U.E. – S27
acesteia interdependenţe geografice,
3.3. Transferul informaţiei statistice, grafice şi economice şi culturale
cartografice 5.3. Problema energiei în U.E. S28
în alte forme de prezentare (texte, modele etc.) şi în România
3.4. Interpretarea datelor statistice şi a modelelor
grafice referitoare la U.E. şi la România
3.5. Construirea unor reprezentări grafice şi
cartografice minimale, utilizând informaţii ofertate

6. Europa şi 1.1. Prezentarea, în scris şi oral, a aspectelor definitorii 6.1. Probleme fundamentale 5 S29
Uniunea referitoare la rolul Europei în sistemul economic şi ale lumii contemporane
Europeană geopolitic mondial, utilizând corect şi coerent 6.2. Rolul Europei în S30
în lumea terminologia specifică domeniului construirea lumii
contempor 1.5. Formularea de probleme referitoare la contemporane
ană regionalizare şi la globalizare, din perspectivă 6.3. U.E. şi ansamblurile S31
europeană, utilizând corect şi coerent terminologia economice şi geopolitice ale
specifică domeniului lumii contemporane – privire
2.4. Explicarea relaţiilor observabile între sistemele comparativă
lumii contemporane şi Europa 6.4. Mondializare, S32
3.4. Interpretarea datelor statistice şi a modelelor internaţionalizare şi
grafice referitoare la Europa, U.E, România şi lumea globalizare din perspectivă
contemporană europeană
6.5. Europa, Uniunea S33
Europeană şi România în
procesul de evoluţie a lumii
contemporane în următoarele
decenii
7. Sinteză şi 1.1. Prezentarea în scris şi orală a aspectelor definitorii Sinteză: Europa-România-
evaluare ale spaţiului european şi naţional, utilizând corect şi Uniunea Europeană 2 S34-
coerent terminologia specifică domeniului. S35
3.5. Utilizarea mijloacelor de reprezentare grafică şi
cartografică a spaţiului social şi cultural, la nivelul
Europei şi al României
Unitatea de învăţare: I. Europa şi România-geografie fizică
Nr. ore: 8

Nr. Competenţe Competenţe Competenţe Activităţi de Resurse


crt Conţinuturi cheie generale specifice învăţare Evaluare
(europene) Materiale Procedurale
1. Spaţiul Comunicare 1. Utilizarea 1.1.Prezentarea în -analiza unor ele- Harta Expunerea Evaluare
românesc şi în limba adecvată a scris şi orală a aspec- mente de referinţă fizică a Conversaţia predicti-
spaţiul maternă terminologiei si a telor definitorii ale cu privire la spa- Europei Învăţarea vă
european. limbajelor spaţiului european şi ţiul european şi Harta prin
Comunicare specifice, pentru naţional, utilizând co- românesc fizică a descoperire
2. Relieful în limbi explicarea mediului rect şi coerent termi- - identificarea a 3 României
major trepte străine geografic nologia specifică caracteristici ale Exerciţiul
şi unităţi domeniului. reliefului Europei Calculator
morfostruc- 1.2.Raportarea rezul- şi al României; Videopro- Explicaţia
turale tatelor documentării - explicarea formă- iector
(informării) asupra rii a 3 tipuri de re- Problemati
Clima- problematicii funda- lief; Harta zarea
3. mentale a Europei şi - identificarea pe Obs.
factorii fizică a
a României, cu ajuto- hartă a 3 unităţi Sistema-
genetici, ele- Europei Învăţarea tică
mentele rul noţiunilor şi con- majore de relief; Harta prin
climatice, ceptelor corespunză- - compararea relie- fizică a descoperire
regionarea toare. fului continental României
4. climatică; 1.3.Explicarea unei cu cel al României; Atlase Comparaţia
realităţi investigate - descoperirea a 4 geografice
Harta prin utilizarea limba- factori care influ-
Demonstraţia
sinoptică a jului ştiinţific speci- enţează clima con- Harta
5. Învăţarea
Europei şi a fic. tinentului şi a Ro- fizică a prin
României 1.4.Identificarea in- mâniei; Europei Evaluare
descoperire
formaţiilor specifice - analizarea ele- Harta secven-
problematicii geogra- mentelor caracteris- fizică a ţială
fice a Europei şi a tice climei conti- României
Hidrografia Comparaţia
României, valorifi- nentale şi naţionale; Hărţi
6. – aspecte
când adecvat semnifi- - compararea climei climatice
generale; Exerciţiul
caţiile termenilor Europei cu cea a Ateliere de
Dunărea şi
Marea cheie de specialitate. României; lucru Comparaţia
Neagră. 2.1.Explicarea proce- - identificarea a 4
2. Raportarea ele- selor naturale din me- particularităţi hi- Conversaţia
Învelişul Competenţe mentelor semnifi- diul înconjurător drologice ale con- Calculator euristică
biopedogeo- matematice şi cative din societate, (geografic) la nivelul tinentului şi ale videoproiec Demonstraţia
grafic competenţe stiintă si tehnologie continentului, prin ţării; tor
7.
de bază în la mediul încon- conexiuni sugerate de - localizarea pe Problematiza
ştiinţe şi jurător ca întreg si analiza modelelor hartă a 5 artere hi- rea
tehnologii la sistemele sale grafice, cartografice drografice impor- Atlase
componente şi a imaginilor. tante şi a 5 lacuri; botanice Conversaţia
- argumentarea di- Atlase euristică
versităţii zonelor geografice
8. Resursele
bio- geografice de Problemati-
naturale. la nivelul conti- zarea Evaluare
A învăţa să nentului si al Conversaţia suma-
înveţi Romaniei; tivă
- corelarea zonali- Atlase şi
manual Observaţia
tăţii latitudinale şi
altitudinale a cli-
mei cu vegetaţia şi Grafice şi
solurile; diagrame
- remarcarea diver- Demonstraţia
sităţii resurselor
naturale de la nive- Conversaţia
lul continentului;
- propunerea unor
soluţii pentru con-
servarea resurselor
epuizabile
Unitatea de învăţare: II. Europa şi România-geografie umană
Nr. ore: 6

Nr. Conţinuturi Competenţe Competenţe Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


crt cheie generale specifice Materiale Procedurale
(europene)
1. Harta .Comunicare 2. Raportarea 2.1. Explicarea -realizarea unor activităţi Harta Expunerea Obs.
politică a în limba elementelor proceselor natu- investigative sau de docu- politică a sistemati-
Europei. maternă semnificative rale din mediul mentare minime; Europei Conversaţia că
România ca din societate, înconjurător -exersarea terminologiei
stat al ştiinţă şi (geografic), la ni- specifice (în formă orală şi Explicaţia
Europei tehnologie la velul continentu- Atlase
scrisă) prin forme şi struc-
mediul lui, prin conexiuni geografice Învăţarea
2. Populaţia şi Competenţe înconjurător sugerate de anali- turi atractive: prezentări Manual prin
caracteristi- matematice şi ca întreg şi la za modelelor gra- structurate, relaţionarea in- descoperire
cile ei competenţe sistemele sale fice, cartografice formaţiei cartografice cu in-
demografice de bază în componente şi a imaginilor formaţia scrisă; Grafice şi Exerciţiul
ştiinţe şi 2.2. Utilizarea ele- -realizarea de exerciţii de a- diagrame
tehnologii mentelor semnifi- naliză, comparaţie referitoa-
cative, conceptua- re la informaţiile prezentate; Explicaţia
3. Sistemul de le şi metodologice, -raportarea terminologiei spe- Harta
oraşe al specifice stiintelor cifice la terminologia altor dis- politică a Problemati-
Europei naturii şi ştiinţelor cipline şcolare; Europei zarea
sociale, pentru stu- -identificarea cauzelor care
dierea comparati- au determinat modificări pe Harta Învăţarea
vă a geografiei harta politică a continentului administra prin
4. Analiza Europei şi a nostru; tivă a descoperire
geografică a României -analizarea statelor continen- României
unor oraşe: A învăţa să 2.3. Explicarea re- tului după mărime, forma de Demonstraţia
Londra, înveţi laţiilor observabile guvernământ şi gruparea aces- Date Evaluare
Paris, Viena, dintre ştiinţe, teh- tora după poziţia în cadrul statistice Exerciţiul Secven-
Moscova nologie şi mediul continentului; şi imagini ţială
înconjurător la - remarcarea diversităţii etni- Comparaţia
nivelul continen- ce, lingvistice şi confesionale a
tului, prin analiza- populaţiei europene; Învăţarea
rea unor sisteme şi - explicarea diferenţelor pri- Harta prin
structuri teritoriale vind densitatea populaţiei de economică descoperire
Analiza şi funcţionale la nivelul continentului şi a a
geografică a Sensibilizare 2.4. Explicarea re- ţării; României Expunerea
unor oraşe: şi exprimare laţiilor observabile - analizarea datelor statistice
Bucureşti, culturală dintre sistemele privitoare la populaţie şi re- Atlase
Constanţa, naturale şi umane prezentarea grafică a acestora; geografice Demonstraţia
Timişoara ale mediului geo- - identificarea cauzelor migra-
grafic european, ţiilor şi ale fluxului acestora Exerciţiul
utilizând date sta- - analizarea diferenţelor Harta
5. Activităţile tistice, modele privind gradul de urbanizare administra Explicaţia
economice – geografice şi re- de la nivelul continentului; -tivă a
caracteristici Competenţa prezentări carto- - localizarea centrelor urbane României Problematiza
generale digitală (TSI grafice adecvate importante ale Europei şi -rea
– Tehnologia 2.5. Explicarea României; Date
Analiza unei Societăţii unor sisteme şi a - analiza unor oraşe mari din statistice Conversaţia
ramuri informaţiei) unor structuri na- Europa şi din România; şi imagini euristică
industriale – turale şi umane, pe - explicarea varietăţii econo-
energia baza unor infor- miei uropei şi specificul celei Problematiza
electrică maţii obţinute prin româneşti; Harta -rea
Iniţiativă şi diferite mijloace - remarcarea concentrării re- economică
6. Sisteme de antreprenori- de documentare si surselor energetice la nivelul a Conversaţia
transport at a unor materiale continentului; României
demonstrative - propunerea unor resurse e-
nergetice alternative;
- argumentarea diferenţelor Evaluare
privind dezvoltarea reţelei de sumati-
transport de la nivelul conti- vă
nentului; Atlase
- analizarea principalelor sis- geografice
teme de transport din Europa
şi România.
Unitatea de învăţare: III. Europa şi România- mediu, peisaje, regiuni, ţări vecine
Nr. ore: 4

Nr. Conţinuturi Competenţe Competenţe Competenţe specifice Activităţi de Resurse Evaluare


crt. cheie generale învăţare
(europene) Materiale Procedurale
1. Mediul Comunicare 2. Raportarea 2.3. Explicarea relaţiilor -utilizarea unor Atlase Expunerea
înconjură- în limba elementelor observabile dintre ştiinţe, ilustrări carto- geografi - Explicaţia
tor şi maternă semnificative din tehnologie şi mediul în- grafice şi grafi- ce Problemati-
peisaje societate, ştiinţă şi conjurător, la nivelul con- ce intuitive, re- zarea
Comunicare tehnologie la tinentului, prin analizarea feritoare la Eu- Imagini Obs.
în limbi mediul înconjurător unor sisteme şi structuri ropa şi sistemati-
străine ca întreg şi la teritoriale şi funcţionale România; Manual că
sistemele sale 2.4. Explicarea relaţiilor -realizarea unor
componente observabile dintre siste- activităţi inves-
Regiuni mele naturale şi umane tigative sau de
Competenţe Explicaţia
2. geografice ale mediului geografic documentare
matema-tice Conversaţia
în Europa şi competenţe european, minime;
Harta
şi în de bază în utilizând date statistice, -exersarea ter-
fizică a
România ştiinţe şi modele geografice şi minologiei spe-
reprezentări cartografice cifice (în formă
Europei Învăţarea
tehnologii prin
adecvate orală şi scrisă),
2.5. Explicarea unor sis- prin forme şi Harta observare
Carpaţii – fizica a independentă
teme şi a unor structuri structuri atrac-
studiu de Competenţa Români -
naturale şi umane, pe ba- tive: prezentări Evaluare
3. caz al unei digitală (TSI ei
za unor informaţii obţinu- structurate, re- Secvenţia-
regiuni – Tehnologia Exerciţiul
te prin diferite mijloace laţionarea in- lă
geografice Societăţii Calcula -
de documentare şi a unor formaţiei carto-
informaţiei) tor
materiale demonstrative grafice cu in-
2.6. Prezentarea unor in- formaţia scrisă; Videopro
Ţările vecine formaţii geografice struc- -realizarea de iector
României turate, pe baza activităţii exerciţii de a-
(caracterizare de documentare inde- naliză compa- Învăţarea
geografică Atlase
4. succintă) pendentă raţie referitoare geografi - prin
A învăţa să la informaţiile ce descoperire
înveţi 3.Relaţionarea ele- 3.1. Interpretarea repre- prezentate;
mentelor şi a feno- zentărilor grafice şi carto- -raportarea ter- Evaluare
Iniţiativă şi menelor din natură grafice, pentru prezenta- minologiei spe- sumativă
antreprenori- şi din societate cu rea unei realităţi cifice la termi-
at reprezentările lor investigate nologia altor
cartografice, grafice discipline
sau pe modele şcolare

Unitatea de învăţare: IV. Uniunea Europeană


Nr. ore: 7

Nr. Conţinuturi Competenţe Competenţe Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt cheie generale
(europene) Materiale Procedurale
1. Formarea Comunicare 1. Utilizarea 1.1. Prezentarea, în scris - observarea etapelor Harta Expunerea Obs.
Uniunii în limba adecvată a şi oral, a aspectelor de- importante ale cons- Uniunii Demonstaţia sistem
2. Europene şi maternă terminologiei finitorii referitoare la trucţiei europene; Europe - Explicaţia atică
evoluţia şi a limbajelor elemente geografice ale - expunerea şi interpre- ne
integrării. specifice, U.E., utilizând corect şi tarea obiectivelor prin- Expunerea
Comunicare pentru coerent terminologia cipale ale UE.; Problema-
explicarea specifică domeniului - identificarea statelor Manual tizarea
în limbi
străine mediului 1.4. Identificarea, prin membre UE pe harta Învăţarea prin
geografic documentare, a informa- Europei; Atlase descoperire
Caracteris- ţiilor specifice proble- - prevederea posibilită- Exerciţiul
geogra -
tici geogra- maticii geografice a UE ţilor de aderare a noi fice Conversaţia
3. fice, politice şi a României, valorifi- state; Demonstraţia
şi când adecvat semni- - demonstrarea ca UE.
economice ficaţiile termenilor-cheie este cel mai important Grafice Învăţarea prin
4. actuale ale de specialitate actor economic de pe şi observare
2.4. Explicarea relaţiilor Glob; diagra - independentă Evaluare
U.E. 2. Raportarea
Competenţe observabile dintre sis- - analizarea nivelului me Exerciţiul secvenţia-
elementelor
matema-tice semnificative temele naturale şi umane de dezvoltare europea- lă
şi competenţe din societate, ale mediului geografic al nă, în funcţie de Problema-
de bază în ştiinţă si UE, utilizând date stati- PIB/loc.; tizarea
ştiinţe şi tehnologie la stice, modele grafice şi - identificarea şi expli- Calcula - Expunerea
Statele tehnologii mediul reprezentări cartografice carea diferenţelor exis- tor
înconjurător ca adecvate tente între statele mem-
Uniunii
întreg şi la 2.7. Aplicarea unor ele- bre UE.; Video - Comparaţia
Europene
Competenţa sistemele sale mente explicative sem- - analiza fizico-geogra- proiec - Demonstraţia
5. -privire nificative specifice ştiin- fică, economică, demo-
socială şi componente tor
generală şi competenţe ţelor sociale, în interpre- grafică şi culturală a
sintetică civice tarea proceselor referi- statelor studiate;
Harta Comparaţia
toare la globalizare din - compararea statelor
Uniunii Expunerea
-studii de perspectiva UE. din vestul Europei cu
caz: Franţa, 3.Relaţionarea 3.2. Utilizarea reprezen- cele care au aderat Europe -
Germania, elementelor şi tărilor grafice şi carto- mai târziu din estul ne
Competenţa
Regatul Unit, grafice adecvate, pentru UE.;
digitală (TSI a fenomenelor Explicaţia
Italia,
din natură şi interpretarea şi expri- - prezentarea diviziuni-
6. – Tehnologia Imagini
Spania, marea realitătii geogra- lor regionale ale UE.şi
Societăţii din societate
Demonstraţia
Evaluare
Portugalia, fice a UE. şi a unor ţări a particularităţilor sumativă
informaţiei) cu
Grecia, reprezentările din componenţa acesteia acestora;
7.
Austria. lor 3.3. Transferul informa- - explicarea modului
Sensibilizare
ţiei statistice, grafice şi în care dezvoltarea
şi exprimare cartografice,
cartografice în alte for- economică a influenţat
culturală grafice sau pe
modele me de prezentare (texte, organizarea spaţiului în
modele etc.) U.E şi în România.
A învăţa să
înveţi
Unitatea de învăţare: V. România - parte a Uniunii Europene
Nr. ore: 3

Nr. Conţinuturi Competenţe Competenţe Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt cheie generale
(europene) Materiale Procedurale
1. Oportunită- Comunicare 2. Raportarea 2.7. Aplicarea unor ele- -identificarea perioade- Harta fizică Explicaţia Obs.
ţile geogra- în limba elementelor mente explicative semni- lor de evoluţie paralelă a Europei sistema-
fice ale maternă semnificative ficativespecifice ştiinţelor şi comună a UE. şi a Harta Conversaţia tică
României cu din societate, sociale, în interpretarea României; politică a Învăţarea
semnificaţie Comunicare ştiinţă şi proceselor referitoare la -analizarea a 3 conse- Europei prin
pentru în limbi tehnologie la globalizare din perspecti- cinţe ce decurg din Manual descoperire
Uniunea străine mediul va UE. statutul de stat mem-
Europeană înconjurător bru UE. în plan econo- Harta Problemati-
România şi ca întreg şi la mic, social şi politic; Uniunii zarea
2. ţările UE. – sistemele sale - argumentarea impor- Europene Exerciţiul
interdepen- componente tanţei Carpaţilor, a Du-
denţe 3.Relaţiona- 3.2. Utilizarea reprezentă- nării şi a Mării Negre, Harta fizică
Competenţe Demonstra-
geografice, rea elemen- rilor grafice şi cartografi- ca punţi de legatură cu a Europei ţia
matema-tice
economice şi telor şi a fe- UE; Harta
şi competenţe ce adecvate, pentru inter-
culturale de bază în
nomenelor pretarea şi exprimarea - stabilirea a trei mode- fizică a Comparaţia
Problema din natură şi realităţii geografice a UE. le de organizare a spa- Romaniei Evaluare
ştiinţe şi
3. energiei în din societate si a unor tări din compo- ţiului în UE. şi în Secven-
tehnologii Conversaţia
U.E. şi în cu reprezen- nenta acesteia România; Grafice şi ţială
România tările lor car- 3.3. Transferul informa- - identificarea cauzelor diagrame Expunerea
Probleme tografice, ţiei statistice, grafice şi declinului demografic
comune: stu- Competenţa grafice sau pe la nivelul UE;
digitală (TSI cartografice în alte forme Observarea
dii de caz, la modele -stabilirea a 3 consecin-
– Tehnologia de prezentare (texte, Harta fizică
alegere, do- modele etc.) ţe pentru România,
Societăţii a Europei
uă dintre 3.4. Interpretarea datelor determinate de fluxul
mediu în- informaţiei) migratoriu spre vest;
Atlase
statistice şi a modelelor geografice
conjurător, grafice referitoare la U.E. -analiza modului de
Date
probleme ale Iniţiativă şi organizare a spaţiului
antreprenori- şi la România statistice Evaluare
dezvoltării 3.5. Construirea unor re- în Depresiunea
economice şi at Braşovului. sumativă
prezentări grafice şi car-
sociale, dis- A învăţa să tografice minimale, utili-
parităţile re- înveţi zând informaţii ofertate
gionale, evo-
luţiile geode- Sensibilizare
mografice, şi exprimare
agricultură culturală

Unitatea de învăţare: VI. Europa şi Uniunea Europeană în lumea contemporană. Elemente de


geografie socială şi culturală
Nr. ore alocate: 5

Nr. Conţinuturi Competenţe Competenţe Competenţe specifice Activităţi de Resurse Evaluare


crt cheie generale învăţare
(europene) Materiale Procedurale
1. Probleme Comunicare 1. Utilizarea 1.1. Prezentarea, în -identificarea a trei Harta Explicaţia Obs.
fundamentale în limba adecvată a scris şi oral, a aspecte- organizaţii internaţio- politică a Sistema-
ale lumii maternă terminologiei lor definitorii referitoa- nale care au obiecti- Europei Conversaţia tică
contemporane şi a re la rolul Europei în ve economice apro-
Comunicare limbajelor sistemul economic şi piate de cele ale UE; Harta Învăţarea
în limbi specifice, geopolitic mondial, -explicarea faptului Uniunii prin
străine pentru utilizând corect şi că multe asociaţii / Europene descoperire
explicarea coerent terminologia organizaţii interna-
Rolul Europei în mediului specifică domeniului ţionale au ca model Explicaţia
2. geografic 1.5. Formularea de pro- UE;
construirea Date
lumii bleme referitoare la re- -compararea UE cu statistice Problemati-
contemporane gionalizare şi la globa- o altă organizaţie cu zarea
lizare, din perspectivă obiective asemănă- Atlase
europeană, utilizând toare; geografice Exercitiul
corect şi coerent termi- -expunerea relaţiilor
nologia specifică complexe dintre
3. U.E. şi domeniului NATO şi UE; Harta Comparaţia
ansamblurile 2.4. Explicarea relaţii- - analizarea şi de- politică a
economice şi Competenţe 2. Raportarea lor observabile între monstrarea extinderii Europei Demonstraţia
geopolitice ale matema-tice elementelor sistemele lumii con- procesului de globa-
lumii contem- şi competenţe semnificative temporane şi Europa lizare dinspre Europa Harta Expunerea Evaluare
porane – privire de bază în din societate, spre alte spaţii fizică a secven-
comparativă ştiinţe şi ştiinţă si teh- geografice; României Comparaţia ţială
Mondializare, tehnologii nologie la -identificarea a trei
internaţionaliza mediul în- efecte pozitive ale Harta Învăţarea
4. re şi globalizare globalizării pentru
Competenţa conjurător ca politică a prin
din perspectivă digitală (TSI întreg şi la România; lumii descoperire
europeană – Tehnologia sistemele sale -expunerea sintetică
Europa, Societăţii componente a particularităţilor Manual
3.4. Interpretarea cadrului natural euro-
Uniunea informaţiei) 3.Relaţiona- datelor statistice şi a Demonstraţia
Europeană şi Competenţa rea elemen- pean şi românesc;
modelelor grafice Calculator
5. România în socială şi telor şi a fe- -menţionarea princi-
referitoare la Europa, Videopro-
procesul de competenţe nomenelor palelor probleme eco-
U.E, România şi lumea nomice şi sociale cu
iector
evoluţie a lumii civice din natură şi contemporană care se confruntă
contemporane în din societate Harta
următoarele Europa şi România;
Iniţiativă şi cu reprezen- Uniunii
-înţelegerea, însuşirea
decenii antreprenori- tările lor Europene Evaluare
cartografice, şi interpretarea prin-
at Manual sumativă
cipalelor obiective ale
Sensibilizare grafice sau pe
UE.
şi exprimare modele
culturală