Sunteți pe pagina 1din 4

SC D.Z.

BASIC TECHNOLOGY SRL

FISA POSTULUI

Nume şi prenume: MIKO EMERIC

1. DENUMIREA FUNCŢIEI : STRUNGAR UNIVERSAL

2. CODUL FUNCŢIEI : 722413

3. SCOPUL POSTULUI : - realizarea obiectului contractului individual de muncă;

4. STUDII ŞI/SAU CALIFICĂRI NECESARE : studii medii şi/sau calificare specifică

5. RELAŢII ORGANIZATORICE :
relaţii ierarhice :- se subordonează : Director tehnic
- are în subordine : nu are angajati in subordine
relaţii funcţionale : - cu personalul firmei
relaţii de colaborare : - cu personalul firmei

6. CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ :


 Utilizează maşini şi echipamente puse la dispoziţie de firmă: strunguri convenţionale
şi cucontrol numeric, strunguri revolver, maşini de alezat, sisteme automate de
fabricaţie,ustensile manuale pentru întreţinerea uzuală etc.
 Utilizează materiale puse la dispoziţie de firmă.
 Munca se desfăşoară în hala industrială/ secţie/ atelier .
 Mediul ambiental de lucru nu ofera confort organic datorită existenţei curenţilor de
aer , vibraţiilor ,zgomotului de intensitate ridicată

7. CERINŢELE POSTULUI :
8. şcoală profesională în domeniu sau curs de calificare
9. vechimea în specialitate: minim 1 an
10. imaginaţie spaţială
11. precizie şi acurateţe
12. capacitatea de a reacţiona rapid
13. capacitate de comunicare interactivă şi de lucru în echipă
14. disponibilitate de a lucra în ture.

8. ATRIBUŢIUNI şi SARCINI DE SERVICI


-Generale și specifice:
 interpretarea şi utilizarea documentaţiei tehnice;
 selectarea vitezei, ustensilelor şi materialelor, a uneltelor de fixat şi pieselor de lucru;
 reglarea dispozitivelor maşinii;
 pregătirea locului de muncă în vederea prelucrării prin aşchiere pe maşini de
strunjit;
 pregătirea materialelor în vederea prelucrării prin aşchiere;
 prelucrarea la rece a materialelor metalice şi aliajelor;
 prelucrarea cu maşina a pieselor de diferite forme şi mărimi, aducându-le la
dimensiunile,acurateţea şi finisajul de suprafaţă specificate, efectuarea tăieturilor fine;
 controlul pieselor prelucrate prin strunjire;
 întreţinerea maşinilor specifice.

1
9. ALTE ATRIBUŢIUNI :

 respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile


de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii,
decizii, circulare si hotărâri ale Conducerii;
 respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului precum şi alte sarcini
stabilite de conducătorul ierarhic superior;
 asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a
legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de
serviciu;
 în cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau
probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin
prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;
 respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi
sarcinilor de serviciu;
 răspunde de deteriorarea dispozitivelor de măsură şi control, utilajelor, maşinilor-
unelte, sculelor urmare unor acţiuni necorespunzătoare;
← răspunde de producerea de rebuturi în cadrul procesului de lucru datorată acţiunilor
sale.

10. RESPONSABILITATEA POSTULUI:

-Legat de sarcinile de serviciu:


 Respectă procedurile privind asigurarea calităţii şi asigurarea ergonomică a
locului demuncă;
 Răspunde de respectarea termenelor de executare a operaţiunilor desfăşurate;
 Realizează produsele conform normelor de calitate;
 Responsabilitatea realizării sarcinilor de serviciu este 2ecu de atribuţiile
de serviciucuprinse în fişa postului;
 Răspunde altor sarcini stabilite de şeful ierarhic direct şi care au legătură
2ecuri cuobiectivul postului ocupat.

-Legat de disciplina muncii, răspunde de:


 Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate;
 Păstrarea secretului de serviciu;
 Păstrarea în bune condiţii a utilajelor şi utilizarea resurselor existente 2ecuritat
în interesulfirmei;
 Respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la
postul său;
← Respectă normele de sănătate şi 2ecuritate în muncă, normele de prevenire şi
stingere aincendiilor şi de protecţie a mediului înconjurător.

2
11. ATRIBUŢIUNI PE LINIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI
SITUAŢII DE URGENŢĂ :

• Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si


masurile de aplicare a acestora ;
• Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane
participante la procesul de munca ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica
sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de
propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si
sa il informeze de indata pe conducatorul locului de munca ;
• Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare , corespunzator
scopului pentru care a fost acordat si, dupa utilizare, il inapoiaza si il pune la locul
destinat pentru pastrare;
• Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
• Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si utilizeaza corect aceste
dispozitive;
• Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele
desemnate, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si
conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in
domeniul sau de activitate;
• Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele
desemnate, pentru realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii
de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
• Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul
• securitatii si sanatatii in munca

12. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


 Să respecte cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor cu caracter
personal, precum și procedurile privind securitatea informatică;
 Să păstreze în condiţii de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu
caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu;
 Nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștință de parolele și
mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în
desfășurarea atribuțiilor de serviciu;
 Nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în
sistemele informatice ale societății, cu excepția situațiilor în care această activitate se
regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său
ierarhic;

3
 Să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la canalele de
accesare a datelor personale disponibile pe computerul societății cu ajutorul căruia își
desfășoară activitatea;
 Să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces în
virtutea atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție, atât în ce privește conservarea
suporturilor, cât și în ce privește depunerea lor în locurile și în condițiile stabilite în
procedurile de lucru;
 Nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod
nemijlocit, cât și, eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care comunicarea
datelor cu caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost
autorizată de către superiorul său ierarhic;
 Nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter
personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul societății sau care sunt
accesibile în afara societății, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-
mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic;
 Respectarea de către salariat a tuturor obligațiilor referitoare la protecția datelor cu
caracter personal prevăzute în regulamentul intern, fișa postului și instrucțiunile
directe ale superiorilor ierarhici este foarte importantă pentru societate, nerespectarea
lor este sancționată potrivit regulamentului intern.

13. OBIECTIVELE DE PERFORMANTA SI DESCRIEREA LOR


1. Orientarea spre succes.
2. Preocuparea pentru ordine si calitate.
3. Initiativa.
4. Culegerea de informatii.
5. Orientarea catre servicii de calitate oferite clientilor.
6. Impactul si influenta.
7. Capacitatea de a lega relatii interumane.
8. Munca în echipa si cooperarea.
9. Gândirea analitica.
10. Încrederea în sine.

14. Nerespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare în limitele
prevăzute de Codul muncii şi contractul colectiv de muncă, răspunderea patrimonială
sau penală după caz.

Prezenta fişă a postului face parte integrantă din C.I.M. semnat între salariat şi conducere.

Data semnarii: 15.07.2021

MIKO EMERIC -am luat la cunostiinta

ZAMFIR DANIEL-aprobat

S-ar putea să vă placă și