Sunteți pe pagina 1din 10

Introducere în Managementul Ciclului

Proiectului - instrument de identificare,


pregătire şi implementare a proiectelor

Managementul Ciclului Proiectului:


Proiectului: abordarea teoretică
teoretică

Întrebare:

Care credeţi că sunt componentele principale ale unui plan sau


ale unui proces de planificare?

1
Managementul Ciclului Proiectului:
Proiectului: abordarea teoretică
teoretică

Definiţii:

Proi
Proiect – o serie de activităţi ce vizează atingerea unor
obiective clar specificate, într-o anumită perioadă de timp şi cu
un buget stabilit.

Un proiect se derulează într-o anumită regiune geografică, cu


anumite resurse materiale, umane, informaţionale etc., pentru
un anumit grup ţintă, cu scopul de a rezolva probleme
specifice sau pentru a duce la îmbunătăţirea unei situaţii
anume.

Un proiect poate fi descris ca un proces în care: se utilizează


resursele disponibile, se derulează activităţi, se obţin rezultate
în vederea atingerii unui impact predefinit.

Managementul Ciclului Proiectului:


Proiectului: abordarea teoretică
teoretică

Un proiect trebuie să aibă:

¾ părţi interesate (stakeholders) clar identificate, inclusiv


grupul ţintă principal şi beneficiarii finali;

¾ coordonare, management şi aranjamente financiare clar


stabilite;

¾ un sistem de monitorizare şi evaluare (care să sprijine


realizarea performanţelor);

¾ un nivel adecvat al analizei financiare şi economice, care


indică dacă beneficiile proiectului depăşesc costurile acestuia.

2
Managementul Ciclului Proiectului:
Proiectului: abordarea teoretică
teoretică

Definiţii:

Program – o serie de proiecte, ale căror obiective coroborate


contribuie la un obiectiv general comun.

Vorbim despre programe atunci când mai multe proiecte într-


un anumit sector, sub-sector ori regiune sunt legate printr-un
concept clar definit.

Un program asigură baza strategică pentru proiecte, este mai


larg ca şi acţiune, furnizează liniile directoare şi principiile, iar
în Fondurile Structurale conţine priorităţi şi măsuri.

Pentru a obţine finanţare de la Uniunea Europeană, proiectele


trebuie să se încadreze într-un anumit program.

Managementul Ciclului Proiectului:


Proiectului: abordarea teoretică
teoretică

Definiţii:

Managementul proiectului – structurarea şi organizarea unor


procese în vederea atingerii unui obiectiv prestabilit.

Managementul este împărţit în funcţii pentru a putea descrie


toată gama de sarcini. Principalele funcţii sunt:
- stabilirea obiectivelor
- planificarea
- luarea deciziilor
- motivarea
- organizarea
- informarea
- monitorizarea
- evaluarea

3
Managementul Ciclului Proiectului:
Proiectului: abordarea teoretică
teoretică

Definiţii:

Ciclul proiectului:

¾ întreaga “viaţă” a proiectului: de la idee la finalizare

¾ asigură cadrul pentru consultarea părţilor interesate

¾ defineşte deciziile cheie, necesarul de informaţii şi


responsabilităţile

¾ evaluare: preluarea experienţei în elaborarea viitoarelor


programe şi proiecte

Managementul Ciclului Proiectului:


Proiectului: abordarea teoretică
teoretică

Definiţii:

Managementul Ciclului
Ciclului Proiectului (PCM):
(PCM): defineşte
diferitele faze din “viaţa” proiectului, nivelul de implicare a
diferitelor părţi interesate, activităţile de management şi
procedurile de luare a deciziilor.

Managementul Ciclului Proiectului este o metodologie


pentru:
¾ pregătirea
¾ implementarea şi
¾ evaluarea
proiectelor, pe baza unei abordări integrate, care asigură
cadrul pentru concentrarea pe obiective şi probleme de
sustenabilitate.

4
Când şi de ce a fost introdus PCM?

Comisia Europeană a adoptat PCM în anul 1992, pentru


managementul acţiunilor sale de cooperare externă, în vederea
asigurării:
¾ concentrării pe obiective clare şi realiste
¾ distincţiei clare între obiective şi mijloacele de atingere a lor
¾ utilizării abordării “în funcţie de cerere” în locul abordării
“în funcţie de ofertă”
¾ analizei detaliate a situaţiei
¾ urmăririi impactului verificabil
¾ concentrării pe efectele pe termen lung = asigurarea
sustenabilităţii în locul viziunilor pe termen scurt
¾ colectarea standardizată şi regulată a informaţiilor

Fazele Managementului Ciclului Proiectului

Evaluare şi audit Programare

Implementare Identificare

Formulare

5
Fazele Managementului Ciclului Proiectului

Ciclul proiectului începe cu identificarea unei idei care se


transformă într-un plan de acţiuni ce va fi implementat şi
evaluat.

Indiferent de context, ciclul proiectului respectă trei mari


reguli:
reguli
1. Ciclul defineşte deciziile, necesităţile de informaţii şi
responsabilităţile cheie pentru fiecare fază;
2. Toate fazele sunt progresive, fiecare fază trebuind să fie
finalizată pentru ca următoarea să fie abordată cu succes;
Evaluare şi audit Programare 3. Ciclul foloseşte evaluarea în vederea
utilizării experienţei din proiectele curente
Implementare Identificare în programele şi proiectele viitoare.
Formulare

Fazele Managementului Ciclului Proiectului

1. Faza de programare:
Analiza situaţiei de la nivel naţional/regional/sectorial/local
(analiza indicatorilor socio-economici + priorităţile “donorilor”
la nivel naţional/regional).
Consensul asupra principalelor obiective şi priorităţi
sectoriale ca bază strategică în care proiectul poate fi
identificat şi elaborat.
2. Faza de identificare:
Identificarea şi revizuirea ideilor de proiecte
Evaluare şi audit Programare pentru studiul ulterior.
Decizia privind relevanţa (beneficiari +
Implementare Identificare programe) = care idei ar trebui selectate
pentru a fi studiate apoi în faza de formulare.
Formulare

6
Fazele Managementului Ciclului Proiectului

3. Faza de formulare:
Dezvoltarea ideilor relevante de proiecte în planuri
operaţionale de proiecte de către părţi interesate şi beneficiari.
Evaluarea fezabilităţii (posibilitatea de succes) şi
sustenabilităţii (beneficiul pe termen lung). Este propus
programul detaliat de implementare, inclusiv Matricea Logică
a Proiectului. Rezultatul va fi decizia de a propune sau nu
proiectul pentru finanţare.
Agenţia care asigură finanţare examinează
propunerea şi decide sau nu finanţarea lui. Se
Evaluare şi audit
elaborează documentul legal prin care se
Programare

agreează finanţarea şi modalităţile de


Implementare
implementare.
Identificare

Formulare

Fazele Managementului Ciclului Proiectului

4. Faza de implementare:

Presupune executarea activităţilor proiectului, inclusiv, dacă


este cazul, organizarea licitaţiei de atribuire.
Managementul proiectului evaluează progresul actual faţă de
cel planificat (monitorizare). Dacă este necesar se decide
reorientarea proiectului.

5. Faza de evaluare:
Evaluarea realizărilor şi identificarea
Evaluare şi audit Programare
“lecţiilor învăţate”

Implementare Identificare

Formulare

7
Ciclul programului

Ciclul programului este comparabil cu ciclul proiectului.

Programele (sectoriale) au trei caracteristici principale:


1. Printr-un document strategic de politică sectorială
administraţia îşi asumă responsabilitatea de a stabili politici,
priorităţi şi standarde care se aplică tuturor activităţilor
publice din sector, inclusiv celor finanţate de donori.
2. Toate finanţările pentru sector sprijină o singură politică
sectorială şi programele de cheltuieli ale administraţiei.
3. Partenerii adoptă abordări comune pentru sector şi sub-
sectoare şi încearcă să dezvolte, atunci când condiţiile permit,
co-finanţarea şi suportul bugetar.

Abordarea Cadrului Logic

Metodologia aplicată pentru planificarea, managementul şi


evaluarea proiectelor poartă numele de Abordarea Cadrului
Logic .
Abordarea Cadrului Logic a fost elaborată în anii 70’ şi este în
prezent larg utilizată. Ea vizează:
¾ prezentarea rezultatelor analizei într-un asemenea mod încât
obiectivele proiectului/programului să fie stabilite sistematic şi
logic;
¾ reflectarea relaţiilor cauzale între diferitele nivele;
¾ sprijinirea evaluării dacă obiectivele au fost atinse;
¾ stabilirea ipotezelor aflate în afara controlului
proiectului/programului ce pot influenţa succesul acestuia;
¾ este utilizată în elaborarea proiectului, dar şi în timpul
implementării şi evaluării proiectului.

8
Abordarea Cadrului Logic

Abordarea Cadrului Logic este o metodologie de planificare


strategică ce poate fi utilizată pentru elaborarea mai multor
tipuri de proiecte.

Rezultatul Abordării Cadrului Logic este Matricea Logică a


Proiectului.

Utilizarea Abordării Cadrului Logic este solicitată de multe


instituţii internaţionale finanţatoare (cum ar fi Banca Mondială)
şi este obligatorie pentru proiectele finanţate din programele
Uniunii Europene.

O Matrice Logică bine realizată reprezintă o sinteză uşor de citit


a propunerii de proiect, care descrie legăturile logice esenţiale şi
parametrii proiectului.

Proiecte de bună
bună calitate

Ce este un proiect de bună calitate?


Un proiect bun este :
• relevant
• fezabil
• sustenabil

Proiectele relevante sunt cele care:


• sunt legate de obiectivele sectoriale şi naţionale ale Comisiei;
• implică beneficiarii de la început în procesul de planificare;
• se bazează pe o analiză a problemelor;
• au obiective clar definite în termeni de beneficii pentru
grupurile ţintă

9
Proiecte de bună
bună calitate

Proiectele fezabile sunt cele care:


• au obiective logice şi măsurabile;
• iau în considerare riscurile şi ipotezele.

Proiectele sustenabile sunt cele care:


• sunt viabile din punct de vedere economic şi financiar şi
generează beneficii pe termen lung;
• utilizează tehnologii adecvate (Ex: resurse regenerabile)
• iau în considerare mediul socio-cultural al populaţiei;
• iau în considerare capacitatea de management a instituţiilor
(publice şi private) implicate
• iau în considerare problemele de gen şi încearcă să le reducă

Documente şi decizii majore

Evaluare şi audit: Programare:


studii, cum se utilizează programe: priorităţi,
rezultatele în studiile viitoare sectoare, planuri de lucru

Implementare:
Identificare:
documente de licitaţii,
studii de pre-fezabilitate,
rapoarte de monitorizare şi evaluare
decizii privind opţiunile de analizat
decizii de reorientare şi extensie

Formulare:
studii de fezabilitate,
decizii de finanţare, buget

10

S-ar putea să vă placă și