Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară nr.5:Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii;


Obiectivul specific 2 : Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și
orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextual mecanismului de
DLRC.
Titlul proiectului: Operaționalizarea Centrului Multifuncțional de Incluziune Socială Fălciu
Contract :POCU/303/5/2/ 130179 nr 7859/21.07.2020

Avizat de :

Coordonator P3 : Pr. Vladimir Beregoi

RAPORT DE SITUAȚIE
Data: _______________________
Nume și prenume beneficiar : _____________________________________________________
Expunera
situației:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Motivul încetării acordării serviciilor din cadrul Centrului de zi după cum sunt expune în
Procedura de încetare:
 în urma a cel puțin 3 luni de frecventare a centrului;
 la încheierea perioadei de acordare a serviciilor;
 dacă beneficiarul dorește încetarea acestora, după expirarea perioadei de trei luni;
 la cererea reprezentantului copilului beneficiar al serviciilor sociale, după
expirarea perioadei de trei luni;
 în urma nerespectării repetate a regulamentelor centrului de zi pentru copii;
 în urma comportamentului dezinteresat al părinților;
 la împlinirea vârstei de 18 ani.

Concluzii:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Elaborat de responsabil grup țintă P3: Iosif Ionela-Cătălina