Sunteți pe pagina 1din 99

UNIVERSITATEA “GEORGE BACOVIA” DIN BACĂU

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE


SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR DIN ADMINISTRAŢIA
PUBLICĂ

MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANȚARE


NERAMBURSABILĂ
- Suport de curs -

Titular de disciplină,
Conf. univ. dr. Andreia-Simona MELNIC

Bacău
2020
TEMATICA CURSULUI

1. Orientarea pe proiecte ca strategie managerială. Proiecte, programe, portofolii de proiecte,


ciclul de viaţă a proiectelor. Fezabilitatea proiectelor.
2. Cadrul conceptual al managementului de proiect. Grupurile de procese din managementul
de proiect
3. Finanţarea proiectelor. Proiecte cu finanţare nerambursabilă. Finanţarea proiectelor de la
Uniunea Europeană.
4. Rolurile şi responsabilităţile echipei de proiect. Managementul echipei. Managementul
conflictelor
5. Managementul timpului în proiecte
6. Asigurarea calităţii în proiecte
7. Comunicarea în proiecte. Proceduri de comunicare. Disfuncţiile lucrului în echipă
8. Riscul în proiecte. Registrul riscurilor. Planul de gestionare a riscurilor
9. Managementul achiziţiilor în proiecte
10. Managementul financiar al proiectelor
11. Monitorizarea şi raportarea în proiecte

Tematica proiectelor la disciplina Strategii şi tehnici de atragere a fondurilor


nerambursabile

Formularul de aplicaţie (cererea de finanţare) pentru obţinerea de finanţare în instituţiile


publice.

Notă: Cererea de finanţare trebuie să includă cel puţin următoarele rubrici: titlu,
justificare, obiective, activităţi, durata, gup ţintă / beneficiari, rezultate şi se va realiza în
grupe de 3-4 studenţi.
1. ORIENTAREA PE PROIECTE CA STRATEGIE MANAGERIALĂ. PROIECTE,
PROGRAME, PORTOFOLII DE PROIECTE, CICLUL DE VIAŢĂ A
PROIECTELOR. FEZABILITATEA PROIECTELOR

1.1 Conceptul de proiect

Literatura de specialitate din România preia o serie de definiţii din literatura străină
care prezintă proiectul ca prima descompunere a unui program, cu un început şi un sfârşit,
format dintr-un set de acţiuni legate între ele şi planificate să se deruleze pe o anumită
perioadă de timp, cu un buget propriu, stabilit pentru atingerea unui obiectiv/set de obiective
bine fixate.
Pentru orice proiect trebuie să existe un suport financiar adecvat care să permită
mobilizarea resurselor necesare atingerii scopurilor. Este vorba de resursele umane, materiale,
informaţionale, informatice. Pentru fiecare proiect trebuie să existe o echipă de gestiune a
proiectului, cu un manager de proiect care să-şi orienteze acţiunile pe funcţiunile
managementului tradiţional (planificare, organizare, conducere/coordonare, control).
Proiectul este o investiţie de resurse pe o perioadă determinată, având ca scop
realizarea unui obiectiv sau unui set de obiective precise. În alţi termeni, un proiect este o idee
de îmbunătăţire a unei stări de lucruri. Astfel, proiectul nu este sinonim nici cu planul de
afaceri (care trebuie să evidenţieze situaţia unei organizaţii şi a mediului său economic
concurenţial la un moment dat), nici cu studiul de fezabilitate (care trebuie să evidenţieze
necesitatea şi avantajele implementării ideii unui proiect).
Proiectul reprezintă o serie de activităţi organizate, desfăşurate în vederea atingerii
unor obiective predefinite, care necesită resurse şi efort şi care reprezintă o întreprindere unică
– şi, prin urmare, riscantă -, pe baza unui buget şi a unui program.1
Proiectul reprezintă demersul prin care resursele umane, materiale, financiare sunt
organizate într-un mod specific pentru realizarea unei lucrări dintr-un domeniu de activitate,
cu specificaţii date, cu restrictii de cost şi timp, urmând un ciclu de viaţă standard pentru a
realiza schimbări benefice definite prin obiective cantitative si calitative.2
Alte definiţii prezintă proiectul astfel:3
 O activitate (sau număr de activităţi conexe) care se desfăşoară conform unui plan
prestabilit;
 Un grup de activităţi intercondiţionate desfăşurate într-o manieră organizată,cu un punct de
plecare şi un punct final bine definite, în vederea realizării unor rezultate specifice dorite
pentru a satisface o serie de obiective clar definite;

1
http://www.scribd.com/doc/70106483/CARTE-Curs-Manager-de-Proiect, accesat la 10.02.2012
2
SR 13465:2002
3
Proiect Management Gruppo Soges, Program Phare, Comisia Europeană MIE, Editura Filaret, Bucureşti, 2000,
citat de Androniceanu, A. Managementul proiectelor cu finanţare externă, Editura Universitară, Bucureşti, 2006,
p. 10
 Un ansamblu de activităţi ce trebuie realizate într-o succesiune logică pentru a îndeplini
obiectivele prestabilite indicate de client/beneficiar.
Androniceanu, A. defineşte proiectul astfel: „Un proiect implică o serie de activităţi
intercorelate cu durată limitată, prestabilită şi are ca scop elaborarea unei lucrări, obţinerea
unui produs sau realizarea unui serviciu cu caracter de unicat, viabil din punct de vedere
funcţional şifinanciar, în condiţiile respectării termenelor de implementare, bugetului alocat şi
specificaţiilor de calitate prevăzute.”4
Roland Gareis afirmă că: „Un proiect este o organizare temporară a unei organizaţii
orientată pe proiecte, care are drept scop derularea unui proces de afaceri strategic, relativ
mic, pe termen scurt sau mediu.”5
O definiţie complexă o oferă M. Mocanu şi C. Schuster: „Proiectele sunt activităţi
unice, orientate spre obiectiv, cu un grad ridicat de noutate şi cu o sarcină de lucru complexă.
Ele sunt limitate în timp şi din punct de vedere al resurselor materiale şi umane, necesitând de
obicei o colaborare interdisciplinară în cadrul unei structuri organizatorice speciale, precum şi
metodici speciale şi implicând riscuri specifice. Obiectivul urmărit îl reprezintă crearea unei
valori noi (produs, serviciu, structură ş.a.). Sau mai pe scurt: Proiectul presupune efectuarea
unei activităţitemporare în scopul creării unui produs sau serviciu nou.”6
Autorul R. Gareis defineşte proiectele ca fiind: „entităţi organizatorice
temporare,utilizate de către organizaţii pentru realizarea de procese de afaceri ample, relativ
unice”.7

1.2. Caracteristicile proiectului

Există o serie de elemente pe care le regăsim în orice proiect, indiferent de domeniul


în care acesta este dezvoltat. Astfel, orice proiect:
 este un instrument al schimbării - derularea proiectului va produce în mod obligatoriu o
schimbare faţă de starea iniţială, de la începutul proiectului;
 este unic - pe de o parte unicitatea este dată de faptul că proiectul îşi propune să realizeze
ceva ce nu s-a mai făcut până atunci, iar pe de altă parte, este dată de modul de realizare,
modul de combinare a resurselor, de tehnicile şi instrumentele folosite;
 are un scop clar definit - Scopul unui proiect este, în primul rând, de a rezolva o problemă,
de a modifica, în sens pozitiv, situaţia actuală, aceasta afectând în mod negativ grupul ţintă,
beneficiarii proiectului;
 are obiective generale şi specifice - Obiectivele trebuie să fie SMART - Specifice,
Măsurabile, posibil de Atins, Realiste şi încadrate în Timp, care pot fi evaluate, astfel putând-
se aprecia dacă s-a făcut ce s-a propus, la calitatea dorită. Definirea clară a obiectivelor

4
Androniceanu, A. şi alţii, Managementul proiectelor cu finanţare externă, Editura Universitară, Bucureşti,
2006, p. 10
5
Gareis, R., Happy Projects!, Editura ASE, Bucureşti, 2006, p. 42
6
Mocanu, M., Schuster, C. , Managementul proiectelor, Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, pag. 4
7
Gareis, R., Op. cit, pag.10
constituie cea mai importantă premisă a unui proiect şi a desfăşurării managementului
proiectului;
 se adresează unui grup ţintă bine definit - Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din
persoanele cărora i se adresează proiectul şi care au în comun aceeaşi nevoie sau problemă.
Grupul ţintă reprezintă entitatea care va fi afectată în mod pozitiv de implementarea
proiectului, pentru şi cu care se lucrează îndeaproape în cadrul proiectului. Grupul ţintă
trebuie să fie cuantificat, localizat, definit ca structură, identificat după nevoile comune;
 are un termen de început şi un termen de finalizare clar definite;
 are un set de activităţi interdependente, intercondiţionate - Activităţile sunt mijloacele de
obţinere a rezultatelor proiectului;
 are un anume plan riguros după care se desfăşoară întregul proiect, metodă de a prezenta
activităţile unui proiect în succesiune logică şi cu toate dependenţele care există între ele
(nimic nu este lăsat la voia întâmplării, totul trebuie analizat, prevăzut şi planificat în
detaliu);
 are rezultate măsurabile, concrete - Rezultatele sunt "'produsele" activităţilor desfăşurate
în perioada de implementare a proiectului, iar realizarea lor conduce la îndeplinirea
obiectivelor specifice şi a obiectivului general. Rezultatele sunt active tangibile sau
intangibile create de proiect şi pot fi reprezentate de modele, sisteme şi produse de diferite
tipuri. Ele pot fi reprezentate şi de procese operaţionale, schimbări organizaţionale etc. Relaţia
activitate - resurse - rezultat - obiectiv este cheia logicii proiectului;
 are indicatori - Indicatorii sunt instrumente ce măsoară performanţa, modul îu care au fost
îndeplinite obiectivele (generale şi specifice) şi dacă au fost obţinute rezultatele, atât pe
parcursul, cât şi la finalul proiectului. Indicatorii sunt cantitativi şi calitativi;
 are resurse limitate - cu referire la resursele materiale, umane, informaţionale. financiare şi
de timp, estimate între anumite limite în care proiectul trebuie să se încadreze;
 implică în mod normal o echipă de proiect special constituită - derularea unui proiect
presupune existenţa unor resurse umane dedicate, specializate, coordonate de un manager.
Echipa se constituie strict pentru proiectul în care este implicată, la finalul acestuia ea se
dizolvă;
 are buget limitat - Bugetul presupune reunirea categoriilor de costuri de pe fiecare
activitate în formatul solicitat de finanţator. Fiecare finanţator defineşte categoriile de costuri:
eligibile şi neeligibile şi, de asemenea, decide asupra limitelor aplicate categoriilor de costuri
precum şi a valorii proiectului;
 are întotdeauna un set unic de stakeholderi {factori interesaţi) - Persoane sau organizaţii
implicate activ în proiect sau ale căror interese pot fi afectate fie pozitiv, fie negativ de
execuţia proiectului şi care pot să-şi exercite influenţa asupra proiectului sau rezultatului său
 implică riscuri şi incertitudini - Aspecte care pot influenţa sau impacta în mod
negativderularea cu succes a proiectului. Acţiunile şi procesele specifice sunt caracterizate
întotdeauna de un grad de risc; ca urmare, managementul riscului prezintă importanţă
deosebită în cazul proiectelor. Nu există două proiecte perfect identice şi, chiar un proiect care
se repetă, va fi de fiecare dată diferit într-unul sau mai multe din aspectele sale administrative,
sociale, politice sau fizice
 are nevoia de a fi continuat.

1.3. Tripla constrângere în managementul de proiect

Pentru a se asigura succesul unui proiect este necesară atingerea obiectivelor acestuia,
cu respectarea parametrilor referitori la buget şi termene. Aceste trei elemente: performanţe,
cost şi durată sunt cunoscute sub denumirea de tripla constrângere.
Între cele trei elemente există o strânsă interdependenţă, orice modificare asupra uneia
dintre ele, le afectează pe celelalte două.
Dacă, de exemplu, este necesară accelerarea proiectului şi reducerea duratei, ar fi logic
ca şi munca în sine să se reducă. Dacă însă trebuie livrat acelaşi conţinut într-un timp mai
scurt, a treia latură a triplei constrângeri va creşte, pentru a menţine echilibrul. Va fi necesară
sporirea efortului, ceea ce duce la creşterea costului, fie prin ore peste program, fie prin
aducerea mai multor resurse în proiect.
În cazul în care conţinutul creşte, costul şi/sau durata vor creşte de asemenea. Dacă se
lucrează mai mult,costul (efortul) va fi mai mare şi probabil proiectul va dura mai mult.
Similar, dacă se reduce conţinutul proiectului,costul (efortul) şi/sau durata ar trebui să scadă.
Harold Kerzner adaugă acestui triunghi o nouă constrângere: acceptanţa clientului.8
Proiectul va fi considerat un succes dacă el satisface cerinţele clientului şi acesta va fi
mulţumit de rezultatul obţinut.

Figura nr.1. Constrângerile proiectului

8
Harold Kerzner, PH.D., Project Management, A Systems Aproach to Planning, Sheduling and Controling, 10th
ed., Jhon Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 2009, pp 5-6,
http://books.google.ro/books?id=4CqvpWwMLVEC&printsec=frontcover&dq=Harold+Kerzner&hl=en&sa=X
&ei=OhJnT83bKIj5sgas-6zyBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Harold%20Kerzner&f=false, accesat la 10
februarie 2012
1.4. Programe şi portofolii de proiecte

Programul este format din mai multe proiecte intercorelate conduse în mod coordonat
ce permit realizarea unor obiective în cadrul unei strategii cuprinzătoare şi obţinerea unor
beneficii suplimentare celor care s-ar putea obţine prin conducerea lor separată.
Programele pot conţine şi procese pe lângă proiectele corelate.
Exemplu de program: program de modernizare a administraţiei publice. Dacă în cadrul
acestui program nu am proiecte care se derulează în mod coordonat pentru a atinge acelaşi
obiectiv, este foarte posibil să ajung la eşec. Proiecte componente:
 schimbarea grilei de salarizare
 perfecţionarea funcţionarilor publici (posibilităţi de promovare)
 schimbarea traseului profesional pentru funcţionarii publici;
 schimbarea percepţiei sociale cu privire la relevanţa profesiei etc.
Dacă unul dintre aceste proiecte lipseşte sau nu se corealează cu celelalte
(perfecţionare şi educaţie, de exemplu, fără clarificarea traseului profesional, a posibilităţilor
de promovare), programul poate fi un eşec, în sensul că nu se ajunge niciodată la
modernizarea administraţiei publice, la stabilizarea personalului etc.
Diferenţierea program-proiect are implicaţii practice în:
a) activitatea de planificare, de stabilire a obiectivelor;
b) activitatea de dimensionare a finanţării;
c) activitatea de stabilire a indicatorilor de progres;
d) activitatea de monitorizare;
e) activitatea de organizare (managementul programului vs. managementul
proiectului).
De exemplu, evaluarea programelor şi a proiectelor este diferită. La nivel de proiect,
se măsoară "output-urile" (de exemplu, km de autostradă construiţi/reabilitaţi), la nivel de
program se evaluează "impactul" ("scurtarea timpului de deplasare între x si y, creşterea
gradului de satisfacţie a şoferilor din regiunea z, creşterea oportunităţilor de afaceri în regiune
ca urmare a reabilitării drumurilor).
Prima condiţie pentru ca un program să fie de succes este ca proiectele care îl compun
să conveargă, prin rezultate, pentru atingerea unui obiectiv mai general; altfel, este vorba
despre proiecte disparate, de eforturi şi demersuri inutile. Putem derula proiecte "excelente",
dar dacă ele nu sunt văzute ca o modalitate de a atinge, în mod concertat, un obiectiv general
al unui program, nu se ajunge la impact, ci doar la "cheltuirea banilor", la o "absorbţie a
fondurilor" în sine.
Portofoliul de proiecte este o colecţie de proiecte sau programe şi alte activităţi ce
sunt grupate pentru a facilita un management eficient al acestora în sensul atingerii
obiectivelor strategice. Proiectele şi programele implicate nu sunt în mod obligatoriu
interdependente sau corelate în mod direct.
Diferenţa esenţială dintre program şi portofoliu este faptul ca în cadrul unui program toate
activităţile sunt corelate, fie printr-un scop comun, fie prin interdependente, în timp ce un
portofoliu este mai complex şi poate include proiecte şi programe complet independente unele
faţă de altele.
De multe ori, proiectele sunt grupate în portofolii după o caracteristică comună: de
exemplu, portofoliul de proiecte de peste 5 milioane euro sau portofoliul de proiecte din
regiunea X.

1.5. Fazele şi ciclul de viaţă al unui proiect

Pentru a putea fi mai uşor controlate, proiectele sunt împărţite în faze mai uşor de
urmărit şi care pot fi legate de activităţile uzuale desfăşurate de organizaţie.
Totalitatea acestor faze este cunoscută sub numele de ciclul de viaţă al unui proiect.
Ciclul de viaţă al unui proiect se referă la secvenţa logică de faze prin care trece respectivul
proiect în vederea atingerii obiectivelor. Care sunt aceste faze (sau etape) depinde de
specificul proiectului.
Împărţirea pe faze o face managerul de proiect, urmând metodologia companiei sau
experienţa lui anterioară.
Realizarea fiecarei faze a unui proiect este marcată prin finalizarea unuia sau a mai
multor livrabile. Un livrabil este un produs tangibil al proiectului: livrabil poate fi un studiu
de fezabilitate, un proiect de ansamblu, sau chiar un prototip. La finalul fiecarei faze se
analizeaza performantele obţinute, se ia decizia de continuare sau stopare a proiectului, se
identifică eventualele erori şi se iau acţiunile corective ce se impun.
Nu există un singur ciclu de viaţă care să se poată aplica tuturor proiectelor.
Indiferent cât sunt de lungi sau scurte, simple sau complexe, toate proiectele urmează
un ciclu de viaţă cu etapele de mai jos:9
 Definire: analiza cerinţelor, studiul de fezabilitate, specificaţii funcţionale, dezvoltare de
scenarii, analiza cost-beneficiu, fixarea obiectivelor, compararea alternativelor;
 Planificare: identificarea sarcinilor, planificarea succesiunii sarcinilor, identificarea
activităţilor critice, recrutarea personalului, estimarea timpului şi a costurilor, determinarea
necesarului de personal;
 Organizare: organizarea echipei, stabilirea instrumentelor de control, repartizarea lucrărilor;
 Execuţie: emiterea ordinelor de execuţie/schimbare, analiza situaţiei proiectului, instalarea
produsului la client, rapoarte asupra proiectului, revizuiri asupra bugetelor şi a calendarelor de
lucrări;
 Închidere: obţinerea acordului clientului, întocmirea documentaţiei, semnătura de recepţie
produs/proiect, audit post-implementare, mentenanţă, “lessons learned”.

9
Ştefănescu, Gh., Management de proiect, http://management.ccmimm.ro/data/cursuri/management_1.pdf,
accesat la 10 decembrie 2011
1.6. Tipuri de proiecte

În practică există o foarte mare varietate de proiecte. Orice încercare de epuizare a


subiectului ar avea totdeauna dezavantajul limitării. De obicei, proiectele sunt clasificate
astfel:10

 După amploare:
 proiecte de interes internaţional – Democraţia – o cale de a realiza o dezvoltare durabilă
 proiecte de interes regional – Centrul regional de perfecţionare continuă pentru
întreprinzatori
 proiecte de interes naţional - Era valorificării antreprenoriatului feminin, Formare prin
cultură – măsuri inovatoare de combatere a şomajului în economia cunoaşterii
 proiecte de interes local – Proiect de formare în managementul sănătăţii publice pentru o
echipă multidisciplinară la nivel local, Proiect de management ambulatoriu de specialitate
diabet, nutriţie şi boli metabolice,
 proiecte de interes organizaţional – Proiect pentru îmbunătăţirea siguranţei şi a sănătăţii la
locul de muncă, Dezvoltarea paletei de servicii, Introducerea managementului proiectelor ca
formă alternativă de conducere, Introducerea unui nou sistem de distribuţie.

 După domeniile de referinţă:
 proiecte economice: proiecte de cercetare-dezvoltare (elaborarea unui software nou,
dezvoltarea unui produs nou, a unei noi tehnologii), proiecte de marketing (realizarea unei
campanii de marketing şi PR pentru strângere de fonduri), proiecte de investiţii - de
modernizare şi dezvoltare a obiectivelor existente, de realizare a unora noi, de restructurare
(retehnologizarea unei secţii, dezvoltarea unei noi secţii), proiecte de dotare, de achiziţii,
transport, desfacere etc.;
 proiecte sociale (proiecte de conştientizare a populaţiei privind alimentaţia raţională,
privind controalele medicale anuale);
 proiecte culturale (campanie de marketing pentru modernizarea unei biblioteci);
 proiecte de cercetare - cercetarea posibilităţilor de utilizare a Internetului în sănătate, în
învăţământ (Internet Medical), telematica în sănătate (sisteme de telediagnostic şi teleasistenţă
medicală);
 proiecte ecologice (percepţia riscului pentru sănătate privind poluarea mediului);
 proiecte educaţionale (prevenirea separării de familie a copiilor nou-născuţi prematur,
proiect de organizare a unui cabinet de educaţie specifică pentru pacienţii cu diabet zaharat).

 După ramura de aplicaţie:


o proiecte industriale;
o proiecte pentru agricultură;
o proiecte de transport

10
Vasilescu, I., Pregătirea, evalaurea şi auditul proiectelor, Eficon Press, Bucureşti, 2006, pp. 26-27
o proiecte pentru sănătate
o proiecte pentru învăţământ
o proiecte pentru administraţia publică
o proiecte pentru turism etc.

 După forma de finanţare:


o proiecte cu finanţare internă;
o proiecte cu finanţare externă;
o proiecte cu finanţare mixtă.

1.7. Factorii de succes a proiectelor

Pentru a fi considerat de succes un proiect trebuie să respecte următoarele condiţii:


 Obiectivele proiectului sunt clar definite în planurile proiectului (şi se respectă întocmai
prin activităţile desfăşurate).
 Personalul implicat în proiect este competent.
 Susţinerea de sus, adică proiectul este susţinut de conducere. Sprijinul conducerii poate fi
obţinut dacă aceasta este încredinţată că proiectul reprezintă un mijloc important de
îndeplinire a misiunii şi obiectivelor majore ale organizaţiei.
 Resursele - financiare, de timp, materiale şi de personal - trebuie să fie suficiente pentru
realizarea activităţilor.
 Comunicarea şi controlul - Canalele de comunicare între managerul de proiect şi
conducere, între managerul de proiect şi liderii echipelor şi membrii acestora, între grupul de
proiect şi client trebuie să funcţioneze şi să fie adecvate. Trebuie să existe canale pentru
furnizarea de feedback privind conţinutul rapoartelor, privind produsele/serviciile livrate şi
privind calitatea. Mecanismele de control trebuie să existe şi să funcţioneze. Punctele de
delimitare trebuie comparate cu graficul de execuţie. Rezultatele proiectului trebuie să fie
palpabile şi să fie verificate în scopul asigurării calităţii.

1.8. Fezabilitatea financiară a proiectelor

Analiza fezabilităţii unei idei de proiect poate determina dacă investiţia care va fi
realizată va fi una de succes sau decizia de a investi poate genera pierderi de bani, resurse,
timp, proiectul dovedindu-se unul neprofitabil. O astfel de analiză permite obţinerea de
răspunsuri la mai multe întrebări:
 Este organizaţia capabilă să investească în proiectul respectiv?
 Există condiţíi favorabile şi fonduri suficiente pentru a termina cu succes investiţia
respectivă?
 Implementarea proiectului este supusă unor riscuri? Ce soluţii de răspuns la risc se pot
aplica pentru contracararea acestora?
 Odată realizată investiţia, aceasta va fi profitabilă?

Studiul fezabilităţii unei idei de proiect se face din mai multe puncte de vedere:
 Fezabilitatea pieţei care permite evaluarea potenţialului pieţii pentru a valida viabilitatea
proiectului şi a adopta o poziţie concurenţială corectă; ea determină dacă ideea de proiect este
fezabilă în condiţiile actuale ale pieţei;
 Fezabilitatea tehnică şi organizaţională care determină dacă organizaţia deţine sau are
acces la resursele materiale, tehnologice şi umane necesare pentru a implementa proiectul,
efectele pe care proiectul le poate genera asupra mediului înconjurător, analizează contextul
legislativ în care se va derula proiectul, precum şi pe cel politic pentru a identifica factorii
care ar putea genera piedici în realizarea proiectului;
 Fezabilitatea financiară care trebuie să decidă asupra rentabilităţii proiectului şi asupra
posibilităţii de finanţare a acestuia.

Fezabilitatea financiară este una dintre axele studiului de fezabilitate a unui proiect şi
este centrată pe rentabilitatea financiară a proiectului şi posibilitatea de finanţare a acestuia.
Studiul de fezabilitate financiară este realizat tocmai pentru a evita iraţionalitatea în
luarea deciziilor, în esenţă la nivel strategic, însă aceeaşi analiză poate fi aplicată deciziilor
tactice şi operaţionale. El constă în furnizarea de date cuantificate ce vor fi utilizate pentru a
stabili ipotezele de bază şi scenariile care urmăresc să răspundă la o serie de întrebări, înainte
de a dezvolta un proiect:
 se dispune de resursele necesare pentru dezvoltarea proiectului?
 dacă nu, se poate mobiliza capitalul extern şi în ce condiţii?
 care sunt costurile reale ale proiectului?
 care sunt limitele actuale?
 care sunt nivelele critice, limitele de abandon al proiectului şi costul rezidual al acestuia?
Atunci când este analizată fezabilitatea financiară a unui proiect trebuie avute în
vedere următoarele aspecte:
 Determinarea costurilor cu investiţia şi a modalităţii de realizare în timp; determinarea
costurilor operaţionale zilnice/lunare
 Prognozarea veniturilor, pe baza vânzărilor estimate şi a politicii de preţ
 Proiecţia veniturilor şi a cheltuielilor (contul de rezultate) şi a bilanţului
 Analiza diverşilor indicatori economici
 Proiecţia necesarului de fond de rulment (creanţe curente - datorii curente).
 Proiecţia fluxurilor de numerar viitoare
 Identificarea surselor de finanţare (interne, credite bancare, furnizori, majorare de capital,
fonduri nerambursabile, etc)
 Determinarea momentului în care veniturile sunt egale cu cheltuielile, adică profitul este
egal cu zero
 Calculul duratei de recuperare a investiţiei

Utilizarea analizei cost-beneficiu în analiza fezabilităţii financiare a unui proiect

Analiza cost-beneficiu este o metodă de asistare a deciziilor care evaluează avantajele


şi beneficiile unui proiect, precum şi posibilele consecinţe (pozitive sau negative) ale
deciziilor luate privitoare la acesta. Ea poate fi aplicată tuturor tipurilor de decizii, indiferent
de importanţa acestora.

Metoda permite măsurarea oportunităţii unui proiect, precum şi a repercusiunilor sale


financiare. Este un instrument de management financiar care poate fi utilizat înainte de a lua
decizia de a investi, pentru evaluarea riscurilor, de exemplu, sau după decizie, pentru
evaluarea rezultatelor obţinute şi pentru a verifica dacă obiectivele stabilite anterior au fost
atinse. Ea presupune:11

• Identificarea, specificarea şi evaluarea costurilor, care includ costurile de achiziţie,


construcţie, întreţinere, reparaţii şi exploatare (consumul de energie, chirii) aferente unei
propuneri pe perioada sa de viaţă prevăzută;
• Identificarea, specificarea şi evaluarea beneficiilor aferente propunerii pe perioada sa de
viaţă prevăzută.

În analiza cost beneficiu pot fi utilizate mai multe metode de evaluare:


• metoda perioadei de recuperare;
• metoda valorii actualizate nete;
• metoda ratei interne de rentabilitate.
Toate cele trei metode menţionate evaluează financiar un proiect pe baza fluxului de numerar
al acestuia.

a) Metoda perioadei de recuperare este o metodă simplistă care calculează durata de timp
care se scurge până la recuperarea investiţiei iniţiale în proiect, pe baza fluxurilor de numerar
aşteptate.
În aplicarea metodei perioadei de recuperare trebuie luate în considerare următoarele aspecte:
- Fluxurile de numerar trebuie calculate după deducerea impozitelor (metoda
presupune recuperarea investiţiei din venitul net obţinut de proiect)
- Se exclud costurile de amortizare din costurile de exploatare (cheltuielile de capital
sunt incluse la început)
- Costurile de finanţare – reale sau teoretice – din perioada de recuperare trebuie
incluse în fluxul de numerar în costurile de exploatare.

11
Centrul de guvernare elecronică, Curs de iniţiere pentru CeT şi manageri IT,
http://old2.ms.gov.md/sites/default/files/programe_strategii/glosar_de_termeni.pdf,
Metoda nu poate fi considerată una de bază în evaluarea unui proiect, însă poate fi
utilizată atunci când se obţin valori egale în calculul valorii actualizate nete şi a ratei interne
de rentabilitate a două proiecte de investiţii, fiind ales proiectul cu termenul de recuperare mai
mic.
Termenul de recuperare se calculează fie ca raport între costul investiţiei iniţiale şi
valoarea medie anuală a fluxurilor de numerar (termenul de recuperare actualizat), fie prin
adunarea algebrică a valorilor fluxurilor anuale ale proiectului -fluxuri de ieşiri şi fluxuri de
intrare-, până când totalul devine pozitiv (termenul real de recuperare).

b) Metoda valorii actualizate nete (VAN)


Valoarea actualizată netă este valoarea obţinută prin actualizarea fluxului de numerar în
raport cu anul în care se desfăşoară proiectul, luând astfel în considerare evoluţia în timp a
valorii banilor.

n
FN i Vr
VAN  I  
i 0 (1  a ) i

(1  a ) n  1
unde:
I - investiţia iniţială
n – perioada de actualizare (numărul de ani în care se desfăşoară proiectul)
FNi – fluxul de numerar la momentul i
a - rata de actualizare
Vr - valoarea reziduală a proiectului

Valoarea banilor se depreciază în timp, în principal, din cauza inflaţiei. Rata de


actualizare depinde de modalitatea în care este calculat factorul de actualizare. Factorul de
actualizare poate fi dictat de: rata inflaţiei, rata dobânzii, rata de risc investiţional.
Dacă VAN > o, investíţa este considerată profitabilă şi se ia decizia de investire în
proiect, dacă VAN= 0, investiţia este respinsă, din motive de precauţie, dacă VAN < 0,
investiţia este neacceptată.

c) Metoda ratei interne de rentabilitate


În aplicarea acestei metode se porneşte de la ipoteza că valorile actualizate ale fluxurilor de
numerar nete din viitor vor putea acoperi investiţia iniţială şi se calculează rata internă de
rentabilitate. Rata internă de rentabilitate se obţine prin aproximări succesive sau se
calculează utilizând un program de calcul.
Rata internă de rentabilitate reprezintă valoarea ratei de actualizare pentru care valoarea VAN
este egală cu valoarea 0.

Dacă RIR este mai mică decât rata de actualizare, atunci proiectul de investiţii nu mai este
eficient deoarece cheltuielile investiţionale totale actualizate devin mai mari decât fluxurile de
numerar actualizate şi VAN va avea valoare negativă (VAN < 0).
Pentru RIR mai mare decât rata de actualizare, proiectul de investiţii este eficient, iar VAN
este pozitiv (VAN > 0).
Dacă evaluarea se face pentru mai multe alternative pe baza RIR, se va alege acel proect
pentru care RIR este mai mare.

Calculul valorii actualizate nete şi a ratei interne de rentabilitate cu ajutorul funcţiilor


statistice

Funcţiile statistice NPV şi IRR din programul tabelar Excel pot fi utilizate pentru
calculul valorii actualizate nete şi a ratei interne de rentabilitate.
Pentru exemplificare, considerăm următorul caz: O organizaţie doreşte să realizeze un
proiect cu o investiţie iniţială de 200.000 $ şi există două propuneri din care se poate alege.
Propunerea A necesită o investiţie de 200.000 $ şi are un flux de numerar net pozitiv de
60.000 $ pentru fiecare din primii cinci ani. Propunerea B necesită şi ea o investiţie de
200.000 $, dar are un flux de numerar negativ în Anul 1, dupã care fluxul de numerar devine
pozitiv. Fluxurile de numerar pentru anii 1 – 5 sunt prezentate în tabelul 1.1.

Tabelul nr. 1
Fluxurile de numerar pentru cele două soluţii
Anul Propunerea A Propunerea B
($) ($)
0 (200000) (200000)
1 60000 -10000
2 60000 70000
3 60000 80000
4 60000 70000
5 60000

Pentru calculul valorii actualizate nete se utilizează funcţia statistică NPV. Se


consideră o rată de actualizare de 10%.
Figura nr. 2. Calculul valorii actualizate nete cu funcţia statistică NPV

Pentru calculul ratei interne de rentabilitate, se utilizează funcţia statistică IRR:

Figura nr. 3. Calculul ratei interne de rentabilitate cu funcţia statistică IRR

Analiza prin cele două metode demonstrează că prima propunere de proiect este
fezabilă din punct de vedere financiar. La prima propunere, valoarea actualizată netă este
pozitivă, ceea ce arată că investiţia este recuperată la sfârşitul celor 5 ani, obţinându-se şi
profit, în cazul al doilea valoarea actualizată netă este negativă, ceea ce demonstrează că
investiţia nu se recuperează pe parcursul orizontului de viaţă de 5 ani al proiectului.
Aceeaşi concluzie se obţine şi prin calcularea ratei interne de rentabilitate, în cazul primei
variante rată internă de rentabilitate mai mare decât în cazul celei de -a doua şi este superioară
ratei de actualizare.
2. CADRUL CONCEPTUAL AL MANAGEMENTULUI DE PROIECT. GRUPURILE
DE PROCESE DIN MANAGEMENTUL DE PROIECT

Managementul proiectelor reprezintă planificarea, organizarea, monitorizarea şi


controlul tuturor aspectelor unui proiect şi motivarea tuturor celor implicaţi pentru a realiza în
siguranţă obiectivele proiectului, în limita timpului, costului şi criteriilor de performanţă
stabilite. Conţine totalitatea sarcinilor şi măsurilor care decurg din leadership.12
Managementul proiectelor este un concept managerial, care poate susţine în mod
deosebit din punct de vedere metodic (organizare procesuală), structural(organizare
structurală) şi al managementului resurselor umane o activitate complexă într-un mediu
dinamic.”13
Altă sursă defineşte managementul proiectelor astfel: „Managementul proiectelor:-
reuneşte un ansamblu de procese dinamice care se desfăşoară într-un cadru bine definitîn care
se organizează şi utilizează resursele necesare într-o manieră controlată şi structurată,
cuscopul realizării unor obiective precis definite.- constă în planificarea, coordonarea,
conducerea, controlul proiectului pe durata cicluluide viaţă al acestuia astfel încât să se
realizeze obiectivele proiectului în termenele, cu costurile şi de calitate stabilite. [...]”14
Decizia implementării initiaţivelor de management de proiect trebuie să fie a
managerului executiv al organizaţiei, decizie sprijinită de întreg managementul superior.
Implementarea acestor iniţiative se face de către un departament specializat în acest sens.
Acest departament poartă denumirea de Project Management Office sau Departament de
management de proiect. Acesta are rolul de a implementa iniţiativele de management de
proiect, unitar, în întreaga organizaţie.
În practică există mai multe standarde de management de proiect: TenStep Project
Management Process, PMI – Project Management Body of Knowledge, CMM Capability
Maturity Model, Prince2 (PRojects IN a Controlled Environment), Six Sigma, Agile
Development etc. În continuare vom trata procesele de management de proiect din perspectiva
PMBOK, standardul în management de proiect al Project Management Institute.
Proiectele sunt compuse din procese. Acestea pot fi definite ca o serie de acţiuni care
conduc la un rezultat şi sunt de două tipuri:
• Procese de management al proiectelor – descriu, organizează şi realizează activităţile
proiectului. Aceste procese sunt aplicabile unei majorităţi largi a proiectelor, în majoritatea
cazurilor.
• Procese orientate pe produs – descriu şi crează produsul proiectului. Aceste procese sunt
definite prin ciclul de viaţă al proiectelor, cicluri de viaţă de diferite tipuri, în funcţie de
domeniul specific în care se realizează proiectul.

12
SR 13465:2002, citat în Asociaţia Project Management România, Managementul proiectelor, Glosar, Editura
Economică, Bucureşti, 2002, p. 86
13
Mocanu, M., Schuster, C., Managementul proiectelor, Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. 19
14
Androniceanu, A. şi alţii, Managementul proiectelor cu finanţare externă, Editura Universitară, Bucureşti,
2006, p. 12
Procesele de management de proiect pot fi organizate în cinci grupe, fiecare conţinând
unul sau mai multe procese15:
1. Grupul proceselor de iniţiere
2. Grupul proceselor de planificare
3. Grupul proceselor de execuţie
4. Grupul proceselor de monitorizare si control
5. Grupul proceselor de închidere

Grupe de procese
1. Grupul proceselor de iniţiere – Sunt procese efectuate pentru definirea unui nou
proiect sau a unei noi faze a unui proiect existent prin obţinerea autorizaţiei de începere a
proiectului sau a fazei respective. Este definit conţinutul iniţial al proiectului (ce anume
trebuie realizat, caracteristicile şi graniţele proiectului), sunt angajate resusele financiare
iniţiale, sunt identificate părţile interesate interne şi externe care vor interacţiona şi influenţa
rezultatul general al proiectului. Va fi nominalizat şi împuternicit managerul de proiect, dacă
acesta nu este deja alocat. Aceste informaţii vor fi incluse în Carta proiectului, Registrul
părţilor interesate şi Strategia de management al părţilor interesate. Atunci când cartea
proiectului este aprobată, proiectul devine în mod oficial aprobat.
2. Grupul de procese de planificare cuprinde procesele efectuate pentru stabilirea
conţinutului detaliat, definirea şi detalierea obiectivelor şi selectarea strategiei optime de
atingere a acestora, şi anume:
• Elaborarea planului de management al proiectului (integrarea şi coordonarea tuturor
planurilor din proiect în vederea creării unui document consistent şi coerent – Planul de
management al proiectului);
• Planificarea managementului conţinutului;
• Colectarea cerinţelor (definirea şi documentarea necesităţilor părţilor interesate în vederea
îndeplinirii obiectivelor proiectului);
• Definirea conţinutului proiectului (elaborarea descrierii detaliate a proiectului şi
produsului);
• Crearea WBS (divizarea livrabilelor majore şi a lucrării proiectului în componente mai
mici, mai uşor de urmărit);
• Planificarea managementului planului de execuţie;
• Definirea activităţilor (identificarea activităţilor specifice ce trebuie să fie realizate în
vederea producerii livrabilelor proiectului);
• Ordonarea activităţilor (identificarea şi documentarea dependenţelor între activităţile
proiectului);
• Estimarea resurselor activităţilor (estimarea tipurilor şi cantităţilor de resurse – materiale,
umane, echipamante, componente, necesare pentru realizarea activităţilor individuale);
• Estimarea duratelor activităţilor (aproximarea perioadelor de timp necesare pentru
finalizarea activităţilor individuale cu resursele estimate);

15
PMI, Ghidul cunoştinţelor în managementul proiectelor (Ghidul PMBOK), Ediţia a 4-a, Tradus de PMI
România Chapter, Editura Zeta Books, 2010, pp. 73-97
• Elaborarea programului de execuţie (analiza precedenţelor, a duratelor, a necesarului de
resurse şi a contrângerilor de grafic de execuţie pe activitate pentru crearea graficului de
execuţie a proiectului);
• Planificarea managementului costurilorş
• Estimarea costurilor (realizarea unei aproximări a resurselor monetare necesare pentru
finalizarea activităţilor proiectului);
• Determinarea bugetului (agregarea costurilor activităţilor individuale în vederea obţinerii
unei versiuni de referinţă pentru cost);
• Planificarea managementului calităţii (identificarea cerinţelor/standardelor de calitate
pentru proiect sau produs şi documentarea modului în care proiectul îşi va demonstra
conformitatea);
• Planificarea managementului resurselor umane (identificarea şi documentarea rolurilor,
responsabilităţilor şi a aptitudinilor necesare, relaţiilor de raportare şi crearea unui plan al
asigurării cu personal pentru proiect);
• Planificarea managementului comunicării (determinarea cerinţelor de informare a părţilor
interesate ale proiectului şi de definire a abordării comunicării);
• Planificarea managementului riscurilor (definirea modului de desfăşurare a activităţilor de
management al riscurilor pentru un proiect);
• Identificarea riscurilor (identificarea riscurilor care ar putea afecta proiectul şi
documentarea caracteristicilor lor);
• Efectuarea analizei calitative a riscurilor (stabilirea priorităţii riscurilor în vederea analizei
sau măsurilor ulterioare, prin evaluarea şi îmbinarea a doi parametri: probabilitatea de apariţie
şi impactul acestora);
• Efectuarea analizei cantitative a riscurilor (analiza numerică a efectului riscurilor
identificate asupra obiectivelor globale ale proiectului);
• Planificarea răspunsurilor la riscuri (elaborarea opţiunilor şi a acţiunilor în vederea
extinderii oportunităţilor şi reducerii ameninţărilor la nivelul obiectivelor proiectului);
• Planificarea managementului achiziţiilor proiectului (documentarea deciziilor de achiziţie
pentru proiect, prin specificarea abordării şi identificarea potenţialilor furnizori);
• Planificarea managementului părţilor interesate.

3. Grupul proceselor de execuţie cuprind procesele efectuate pentru finalizarea


lucrării definite în planul de management al proiectului în vederea satisfacerii specificaţiilor
proiectului. Procesele din acest grup sunt următoarele:
• Conducerea şi administrarea lucrărilor proiectului (efectuarea lucrării definite în planul de
management al proiectului în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului);
• Efectuarea asigurării calităţii (auditarea cerinţelor de calitate şi a rezultatelor măsurătorilor
de control al calităţii pentru asigurarea utilizării standardelor de calitate şi a definiţiilor
operaţionale adecvate);
• Constituirea echipei de proiect (confirmarea disponibilităţii resurselor umane şi obţinerea
echipei necesare pentru finalizarea sarcinilor de proiect);
• Dezvoltarea echipei de proiect (dezvoltarea competenţelor, interacţiunilor şi a mediului
general al echipei pentru a îmbunătăţi execuţia proiectului);
• Managementul echipei de proiect (urmărirea realizărilor membrilor echipei, oferirea de
feedback, soluţionarea problemelor şi gestionarea schimbărilor în vederea optimizării
execuţiei proiectului);
• Managementul comunicării în proiect (punerea la dispoziţia persoanelor interesate a
informaţiilor relevante, conform planificării);
• Gestionarea achiziţiilor (obţinerea răspunsurilor de la furnizori, selectarea unui furnizor şi
acordarea unui contract);
• Managementul implicării părţilor interesate (comunicarea cu părţile interesate ale
proiecului în vederea îndeplinirii necesităţilor acestora şi soluţionării situaţiilor pe măsură ce
acestea apar).

4. Grupul proceselor de monitorizare şi control cuprinde procesele necesare pentru


asigurarea atingerii obiectivelor proiectului prin monitorizarea şi măsurarea continuă a
progresului în vederea identificării abaterilor de la plan şi prin acţiuni corective necesare
atunci când apar aceste abateri.
Procesele conţinute în acest grup sunt următoarele:
• Monitorizarea şi controlul lucrărilor proiectului (urmărirea, revizuirea şi reglementarea
evoluţiei proiectului în vederea îndeplinirii obiectivelor de execuţie definite în planul de
management al proiectului);
• Efectuarea controlului integrat al schimbărilor (evaluarea şi aprobarea schimbărilor din
proiect);
• Validarea conţinutului (acceptarea formală a livrabilelor din proiect)
• Controlul conţinutului (controlul asupra schimbărilor aduse asupra versiunii de referinţă
pentru conţinutul proiectului);
• Controlul programului de execuţie (controlul schimbărilor aduse asupra versiunii de
referinţă a graficului de execuţie);
• Controlul costurilor (controlul schimbărilor asupra bugetului proiectului);
• Controlul calităţii (monitorizarea rezultatelor specifice ale proiectului pentru a se
determina conformitatea lor cu standardele de calitate relevante pentru proiect şi identificarea
căilor de eliminare a cauzelor care pot afecta performanţele cerute);
• Controlul comunicării (colectarea şi diseminarea informaţiilor referitoare la performaţtele
proiectului);
• Controlul riscurilor (implementarea planurilor de răspuns la riscuri, monitorizarea
riscurilor reziduale, identificarea de noi riscuri, precum şi evaluarea eficacităţii procesului
privind riscurile pe parcursul proiectului);
• Controlul achiziţiilor (gestionarea relaţiilor de achiziţie, monitorizarea execuţiei
contractelor, efectuarea de schimbări şi corecţii conform necesităţii)
• Controlul implicării părţilor interesate.
5. Grupul proceselor de închidere are în vedere închiderea formală a proiectului, a unei faze
din proiect sau a obligaţiilor contractuale.
Procesele conţinute în acest grup sunt următoarele:
• Inchiderea proiectului (finalizarea tuturor activităţilor şi a proceselor de management de
proiect în vederea inchiderii formale a proiectului sau a unei faze din proiect)
• Încheierea achiziţiilor (finalizarea fiecărei achiziţii din proiect).
Aceste grupe de procese sunt legate prin ieşirile pe care le produc. Ieşirile unui proces
devin de cele mai multe ori intrări pentru alt proces sau sunt livrabile ale proiectului.
Procesele managementului de proiect nu sunt procese discrete care se realizează doar
o singură dată, ele se repetă şi se suprapun în cadrul fiecărei faze din ciclul de viaţă al
proiectului respectiv.
Grupele de procese prezentate mai sus sunt acceptate ca fiind posibil de aplicat pentru
majoritatea proiectelor. Totuşi, există şi cazuri în care, fie din cauza simplităţii sau a
anvergurii reduse, fie din cauza specificităţii proiectului respectiv, anumite procese să nu fie
necesare, iar anumite interdependenţe să nu se materializeze.
3. FINANŢAREA PROIECTELOR. PROIECTE CU FINANŢARE
NERAMBURSABILĂ. FINANŢAREA PROIECTELOR DE LA
UNIUNEA EUROPEANĂ

Finanţarea proiectelor reprezintă sprijinul financiar acordat de o instituţie sau


organizaţie (organism finanţator) unei alte instituţii sau organizaţii în vederea derulării unui
proiect care corespunde uneia sau mai multor priorităţi ale finanţatorului.
Finanţarea proiectelor în administraţia publică locală poate fi o finanţare internă,
externă sau mixtă. Astfel, proiectele pot avea ca sursă: bugetul local, bugetul de stat (de
exemplu, Programul Naţional de Dezvoltare Locală), împrumuturi de la băncile comerciale,
obligațiuni municipale, alte instrumente financiare, împrumuturi de la instituțiile financiare
internaționale, sume nerambursabile acordate de diverse organisme internaţionale (Uniunea
Europeană, Banca Modială, Unicef etc.).

3.1. Cererea de finanţare


Cererea de finanţare/ formularul de candidatură este documentul standard pe baza
căruia se evaluează propunerea de proiect şi se decide dacă aceasta va fi finanţată sau nu.
În funcţie de natura propunerii de proiect, cererea de finanţare este însoţită de o serie
de documente, care împreună alcătuiesc dosarul de proiect: aviz de mediu, plan de afaceri,
studiu de fezabilitate, analiza cost – beneficiu, proiect tehnic, certificat de urbanism,
documente financiare, documente de confirmare a contribuţiei solicitantului, CV-urile
persoanelor implicate în managementul implementării proiectului etc.
Rubricile cheie ale cererii de finanţare sunt: titlu, justificare, obiective generale şi
specifice, grup ţintă/beneficiari, activităţi, durată, buget, rezultate, sustemabilitate,
management.
Cererea de finanţare sintetizează efortul de planificare a proiectului (etapă care ar
cuprinde: identificarea nevoii, conceptualizarea ideii de proiect, analiza stakeholderilor,
arborele de probleme, arborele de obiective, selectarea strategiei, completarea matricei logice,
conceperea planului resurselor etc.). Ea face legătura dintre etapa de planificare şi etapa de
implementare.
Întrebările la care trebuie să răspundă o propunere de proiect, indiferent de formatul în
care trebuie prezentată sunt:
• Cine? (informaţii despre instituţia promotoare şi despre echipa care îşi va asuma
responsabilitatea pentru derulare);
• Ce? (informaţii despre aria de cuprindere/domeniul de activitate al proiectului);
• De ce? (informaţii despre ce îşi propune proiectul, ca obiective generale şi specifice);
• Cum? (informaţii despre metodologia de derulare efectivă a proiectului);
• Cu ce efect? (informaţii despre impactul proiectului);
• Asupra cui? (informaţii despre grupul ţintă vizat de proiect).
Aceste întrebări trebuie avute în vedere atât în faza de redactare a propunerii, cât şi în cea de
derulare a proiectului.
3.2. Caracteristicile proiectelor cu finanţare nerambursabilă
Finanţarea nerambursabilă (grant) se caracterizează prin faptul că finanţatorul acordă o
parte din suma necesară pentru finanţarea programului sau proiectului dacă sunt respectate
criteriile de eligibilitate anunţate anterior (prin ghid, de exemplu), adică eligibilitatea ideii, a
activităţilor, beneficiarului, a grupului ţintă, a cheltuielilor etc. Finanţatorul nu îşi propune să
recupereze suma de bani acordată iniţial şi să obţină o plată suplimentară.
Proiectele cu finantare nerambursabilă sunt finanţate numai în baza unei propuneri
scrise (cerere de finanţare), trebuie să se încadreze în politica finanţatorului (UE, Banca
Mondială etc.), au o durată de desfăşurare impusă, au un buget dat (doar anumite cheltuieli
sunt eligibile).
La finanţarea nerambursabilă există constrângeri impuse de finanţator, nu de piaţă sau
proprii.
La finanţarea nerambursabilă documentele financiare se păstrează şi pot fi auditate
pentru o perioadă de timp după finalizarea proiectului, existând riscul "eşecului" şi returnării
banilor chiar şi după implementare.
La acest tip de finanţare există reguli stricte privind momentele în care se alocă banii
(apeluri de proiecte).
Proiectele cu finanţare nerambursabilă trebuie să respecte un set de condiţii de
eligibilitate impuse de finanţator: ideea de proiect să se încadreze într-un anumit domeniu,
valoarea de investiţie să fie între anumite limite financiare, trebuie respectate condiţiile de
implementare impuse de finanţator: raportări periodice, audit de proiect etc.
Toate acestea nu sunt impuse în cazul proiectelor cu autofinanţare.
În cazul proiectelor cu finanţare nerambursabilă derulate prin programele Uniunii
Europene, formularul standard este o prezenţă obligatorie.
Finanţările sunt acordate în scopul promovării unei anumite politici a Uniunii
Europene; prin urmare, obiectivele sursei de finanţare – acelea de a promova o anumită
politică – trebuie cunoscute şi luate în consideraţie. În felul acesta, ele exercită constrângeri
mai accentuate asupra obiectivelor organizaţiei; dacă cele două tipuri de obiective nu coincid,
propunerea nu este eligibilă; de exemplu, dacă un program european are drept obiectiv
sprijinirea învăţământului de scurtă durată şi a pregătirii continue, o propunere care are în
vedere învăţământul de lungă durată (studii universitare complete) nu este eligibilă, indiferent
cât de argumentată ar fi cererea de finanţare, indiferent cât de presantă problema, indiferent
cât de bogată expertiza organizaţiei care şi-ar dori proiectul
Durata proiectelor cu finanţare nerambursabilă este impusă, ceea ce creează o
diferenţă marcantă faţă de proiectele comerciale; în cazul celor din urmă, este deosebit de
importantă decizia cu privire la numărul relevant de ani pentru care să fie evaluată viabilitatea
unui proiect
Bugetul este, şi el, mai degrabă o constrângere decât un obiectiv (mai exact, principala
provocare este cum să exploatezi la maxim un buget dat şi nu cum să atingi anumite obiective
cu efortul financiar cel mai mic posibil – cum este cazul proiectelor comerciale)
Managementul (performant) al proiectelor europene realizează un echilibru între:
• constrângerile de timp;
• resursele prestabilite (bugetul fix);
• constrângerile/procedurile/standardele impuse de Uniunea Europeană.
Analiza obiectivelor, stabilirea obiectivelor, redactarea propunerii de proiect
reprezintă faze mult mai importante decât în proiectele obişnuite, cele comerciale sau cele
care sunt iniţiate în interiorul unei organizaţii de către diferitele sale departamente.
Consultarea documentelor sursei de finanţare – Ghidul programului/Ghidul
solicitantului/Ghidul promotorului, consultarea termenilor de referinţă ai proiectului,
familiarizarea cu obiectivele generale ale sursei de finanţare constituie tot atâtea etape
suplimentare, care lipsesc din proiectele obişnuite;
Finanţatorul nu îşi propune să îşi recupereze suma de bani acordată iniţial şi să obţină
o plată suplimentară (dobândă); recuperarea „ creditului”, sau recuperarea „investiţiei” se fac
sub forma promovării unei anumite politici; de aici, accentul pe rezultate, pe durabilitatea
rezultatelor, pe metodele de diseminare/promovare a acestora.

3.3. Finanțarea de la Uniunea Europeană. Cadrul instituţional al fondurilor structurale


Programele operaţionale şi structurile administrative de gestionare a acestora

Conform obiectivelor Strategiei Europa 2020, perspectiva financiară 2014-2020 a UE


prevede o nouă abordare în materie de programare strategică pentru politica de coeziune care
implică:
 Cadrul Strategic Comun - adoptat de Comisia Europeană;
 Acordul de Parteneriat - document strategic naţional, elaborat de fiecare Stat Membru şi
negociat cu Comisia, ce fundamentează şi stabileşte obiectivele tematice de dezvoltare şi
alocarea indicativă a fondurilor europene ui perioada 2014 - 2020;
 Programe operaţionale - documente ce transpun elementele prevăzute de Acordul de
Parteneriat şi care conţin angajamente ferme ale Statelor Membre privind îndeplinirea
obiectivelor Uniunii Europene prin programarea fondurilor comunitare.
Acordul de Parteneriat 2014-2020 - reprezintă strategia la nivel naţional privind
fondurile structurale în România, document ce a fost aprobat de Comisia Europeană în data de
6 august 2014.
Pentru perioada 2014-2020, pentru a contribui la strategia Uniunii şi la misiunile
specifice fondurilor în temeiul obiectivelor bazate pe tratate, inclusiv coeziunea economică,
socială şi teritorială, Fondurile Structurale şi de Investiţii Europene (ESI) îşi direcţionează
sprijinul către un număr limitat de obiective tematice (OT), după cum urmează:
1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării;
2. Îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii TIC;
3. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol
(FEADR) şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii (FEPAM);
4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate
sectoarele;
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor;
6. Conservarea şi protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
7. Promovarea sistemelor de transport durabilei şi eliminarea blocajelor din cadrul
reţelelor de infrastructură majore;
8. Promovarea sustenabilităţii si calităţii locurilor de muncă şi sprijinirea mobilităţii
forţei de muncă;
9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi discriminării;
10. Investiţii în educaţie, formare, si formare profesionala pentru competenţe şi învăţare
pe tot parcursul vieţii;
11. Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi a părţilor interesate şi o
administraţie publică eficientă.
Obiectivele tematice sunt transpuse în priorităţi specifice pentru fiecare dintre fondurile
ESI şi sunt stabilite în normele specifice fondurilor.
Fondurile ESI sunt instrurnentele financiare prin care Uniunea Europeană acţionează
pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale între regiuni şi anume:
 Fondul de coeziune – FC
 Fondul european de dezvoltare regională - FEDR
 Fondul social european – FSE
 Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime - FEPAM
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală - FEADR
Fondul de Coeziune (FC) - Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM)
contribuie la proiecte de infrastructură foarte mari, cum ar fi construcţia culoarelor
transeuropene de transport (TEN-T) şi investiţii la scară largă în sectorul protecţiei mediului
(adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor, sectoarele apei şi deşeurilor,
biodiversitatea, inclusiv prin infrastructuri ecologice, mediul urban, economia cu emisii
reduse de dioxid de carbon).
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) - Programul Operaţional Regional
(POR). Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), Programul Operaţional
Competitivitate (POC): FEDR sprijină investiţiile în diferite tipuri de infrastructură, premise
pentru noi afaceri, dezvoltarea turismului, regenerare urbană, unităţi medicale, unităţi de
învăţământ, îmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi dezvoltarea reţelelor locale şi
regionale de transport şi a mijloacelor de transport în comun etc, de tip sprijin financiar şi
consultanţă pentru IMM-uri, cercetare şi dezvoltare, iniţiative de transfer tehnologic.
Fondul social european (FSE) - Programul Operaţional Capital Uman (POCU),
Programul Operaţional Capacitate Administrativa (POCA): FSE este unul dintre cele
cinci fonduri europene structurale şi de investiţii (ESI). Din 2014, acestea au un cadru
de funcţionare comun şi urmăresc obiective politice complementare. Ele reprezintă
principala sursă de investiţii la nivelul UE pentru a ajuta statele membre să
restabilească şi să continue procesul de creştere, asigurând o redresare cu multe locuri
de muncă în condiţiile unei dezvoltări durabile, conform obiectivelor Europa 2020.
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) - Programul
Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR): FEADR are ca scop creşterea
competitivităţii în sectorul agricol, dezvoltarea mediului rural şi îmbunătăţirea calităţii
vieţii în zonele rurale, prin promovarea diversificării activităţilor economice şi prin
acţium specifice destinate protecţiei mediului înconjurător.
Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM) - Programul
Operaţional pentru Pescuit (POPAM): FEPAM investeşte în dezvoltarea resurselor
acvatice vii, în modernizarea ambarcaţiunilor de pescuit şi în îmbunătăţirea prelucrării
şi comercializării produselor piscicole.
Fondul European de Ajutor pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD) -
finanţat din alocarea FSE.

Tabelul nr. 2
Tipurile de fonduri şi programele aferente

FC FEDR FSE FEADR FEPAM FEAD


POIM POR POAT POC POCU POCA PNDR POPAM cotă din FSE

În perioada 2014-2020, datorită simplificării structurii instituţionale, sistemul


de implementare a fondurilor europene este mult mai bine coordonat şi mai eficient. Astfel,
România are o structură concentrată/centralizată, fiind stabilite atribuţii de autoritate de
management numai la nivelul a trei ministere, în ceea ce priveşte gestionarea Fondurilor ESI,
după cum urmează:
• Ministerul Fondurilor Europene - autoritate de management pentru: Programul
Operaţional Infrastructura Mare, Programul Operaţional Capital Uman, Programul
Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Asistenţă Tehnică;
• Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - autoritate de
management pentru: Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional
Capacitate Administrativă, respectiv pentru programele de cooperare teritorială
europeană;
• Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - autoritate de management pentru
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, respectiv Programul Operaţional pentru
Pescuit şi Afaceri Maritime.
Cu excepţia POCA, POPAM şi POAT, toate celelalte Programe Operaţionale au
Organisme Intermediare. În cazul Programelor de cooperare teritorială, există o tipologie
diferită de structuri, respectiv:
o Secretariate Tehnice Comune
o Autorităţi Naţionale
o Puncte de Contact
o Birouri regionale.
Programele Operaţionale 2014 - 2020 sunt structurate pe obiective tematice,
priorităţi de invetiţii, axe prioritare, obiective specifice, acţiuni, indicatori de realizare,
indicatori de rezultat precum şi rezultate.

Pentru perioada 2021-2027, politica regională va avea un număr de cinci obiective


tematice, astfel:
• Obiectivul 1 – Europa mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și
susținerea întreprinderilor mici și mijlocii;
• Obiectivul 2 – Europa mai verde, cu emisii reduse de carbon, prin punerea în aplicare a
Acordului de la Paris și prin investiții în tranziția energetică, surse regenerabile și combaterea
schimbărilor climatice;
• Obiectivul 3 – Europa mai conectată, prin transport strategic și rețele digitale;
• Obiectivul 4 – Europa mai socială, care îndeplinește obiectivele Pilonului european al
drepturilor sociale și susține locurile de muncă de calitate, învățământul, competențele,
incluziunea socială și accesul egal la servicii medicale;
• Obiectivul 5 – Europa mai apropiată de cetățeni, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare
plasate sub responsabilitate locală și dezvoltarea urbană durabilă.
Alocările financiare pentru perioada 2021-2027 sunt prezentate pe fiecare stat membru
în Figura 4. În cadrul acestor alocări, Marea Britanie nu mai este menționată.

Figura nr. 4. Alocarea financiară prin politica regională în perioada 2021-2027 (mld. Euro)

Comparativ cu perioada actuală de programare, pentru unele țări au fost suplimentate


fondurile destinate dezvoltării regionale, astfel: cu 8% pentru Grecia, România și Bulgaria, cu
6% pentru Italia, cu 5% pentru Finlanda și Spania (Figura nr. 5). În același timp, unele țări vor
primi mai puține fonduri, astfel: –24% Ungaria, Lituania, Estonia, Cehia și Malta, –23%
Polonia, –22% Slovacia. Țările care au primit o alocare asemănătoare cu perioada anterioară
de programare sunt: Danemarca, Olanda, Belgia, Austria și Luxemburg.
Figura nr. 5. Analiză 2021-2027 vs 2014-2020

Programele operaționle pentru perioada 2021-2027 sunt:


1. Programul Operaţional Tranziție Justă (POTJ)
2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
3. Programul Operațional Transport (POT)
4. Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare
(POCIDIF)
5. Programul Operațional Sănătate (POS)
6. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
7. Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
8. Programe Operaţionale Regionale
9. Programul Operațional Asistență Tehnică

3.4. Finanţarea proiectelor


Finanţarea presupune:
 Evaluarea propunerii de proiect de către finanţator;
 Evaluarea documentelor de sprijin;
 Semnarea contractului de finanţare

După ce aţi fost înştiinţaţi că aţi primit finanţarea, este necesară parcurgerea unei etape
de analiză a cererii de finanţare aprobată pentru cunoaşterea premiselor de la care se porneşte
în implementare, ceea ce presupune identificarea problemei, a nevoilor, a grupului ţintă, a
stakeholder-ilor (factorilor interesaţi), a activităţilor planificate, a resurselor prevăzute in
proiect, precum şi înţelegerea contextului în care acesta se manifestă.
De multe ori, echipa care se ocupă de implementare nu este aceeaşi cu cea care a
elaborat cererea de finanţare, pe de o parte, iar pe de altă parte pot să apară modificări ale
cererii depuse în urma parcurgerii etapei de evaluare de către finanţator.
În această etapă se contractează finanţarea şi se operează eventualele modificări
solicitate de către finanţator. În acest context, etapa de analiză este piatra de temelie pentru o
implementare corespunzătoare a unui proiect. În această etapă se vor utiliza cât mai mult
analizele care s-au elaborat în momentul realizării cererii de finanţare, de tipul: arborele
problemei, analiza obiectivelor, analiza factorilor interesaţi, alegerea strategiei de
implementare, planificarea activităţilor (WBS- structura descompusă a activităţilor), analiza
riscurilor, etc.
Avantajele realizării etapei de analiză sunt:
 facilitează estimarea corectă şi alocarea eficientă a resurselor umane, materiale,
tehnologice, de timp;
 permite stabilirea clară a atribuţiilor în cadrul echipei de implementare a proiectului;
 facilitează stabilirea clară a responsabilităţilor în echipă şi evitarea suprapunerilor;
 facilitează identificarea jaloanelor (acele activităţi esenţiale pentru implementarea
proiectului, astfel încât să se aloce din timp resursele necesare pentru implementare;
 facilitează aprecierea corectă a resurselor de timp necesare pentru implementarea
proiectului, printr-o analiză şi planificare riguroasă a activităţilor in timp;
 permite identificarea principalelor riscuri care pot influenţa derularea proiectului şi
stabilirea măsurilor de minimizare a acestora.
În această etapă, se impune reunirea partenerilor, realizarea planului real al proiectul -
cu termene şi responsabilităţi clare, precum şi repartizarea sarcinilor între părţile implicate.
Astfel, pornind de la obiectivele incluse şi aprobate în cererea de finanţare şi a planului de
activităţi care decurge din acestea, va trebui să se realizeze o serie de planificări, astfel încât
să vă asiguraţi că distribuirea resurselor şi metodele de implementare pe care le alegeţi sunt
cele mai adecvate pentru atingerea indicatorilor.
Implementarea unui proiect presupune utilizarea de resurse financiare, materiale,
umane, tehnologice prevăzute pentru implementarea activităţilor incluse în proiect şi
îndeplinirea scopului propus.
Aşadar, în funcţie de rezultatul acestor analize se va stabili strategia exactă prin care se
va implementa proiectul: se vor alege metodele de implementare, resursele umane, se va
realiza planificarea în timp a fiecărei activităţi şi subactivităţi şi se elaborează planul de
management al proiectului care presupune: operaţionalizarea activităţilor din proiect şi
modalităţile în care acestea se implementează (realizarea fişelor de activităţi), stabilirea
programului de reuniuni ale echipei de proiect, creionarea sistemului de raportare şi
monitorizare a proiectului, cu stabilirea frecvenţei raportării, a formatului raportării, a
responsabililor şi a indicatorilor pentru sistemul de monitorizare şi control; stabilirea
responsabilităţilor în cadrul echipei de proiect; stabilirea rolului exercitat de manager în
timpul implementării proiectului.
Din acest moment se poate afirma că a început executarea efectivă a proiectului.
Implementarea proiectului
Etapa de implementare cuprinde:
 Executarea contractului de finanţare:
 Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie din cadrul contractului;
 Verificarea rapoartelor de progres: indicatori realizaţi în mod real vs. indicatori
planificaţi, a timpului, a bugetului alocat, etc.
 Ajustarea planificării.
Activităţile implementate în cadrul proiectului pot fi împărţite în două categorii majore
pentru o mai uşoară înţelegere a fazelor de implementare, respectiv:
 activităţi generale - stabilirea scopului proiectului şi a cerinţelor de management integrat,
planificarea activităţilor şi a jaloanelor, organizarea procesului de comunicare, conducerea
echipei de management de proiect, asigurarea managementului calităţii şi al riscului;
 activităţi specifice - organizarea cadrului administrativ pentru demararea proiectului şi
semnarea contractului de finanţare, gestionarea relaţiei cu Autoritatea de
Management/Organismul Intermediar şi cu partenerii (dacă este cazul), organizarea şi
derularea procedurilor de achiziţii, urmărirea executării contractelor, asigurarea asigurarea
vizibilităţii proiectului, asigurarea managementului financiar, monitorizarea, controlul şi
evaluarea proiectului, finalizarea proiectului.
Implementarea proiectului presupune derularea activităţilor incluse în proiect, iar
evoluţia acestora este monitorizată (se urmăreşte progresul proiectului) şi, după caz, se propun
ajustări impuse de schimbarea condiţiilor iniţiale. În paralel cu acestea, trebuie să se
desfăşoare monitorizarea şi controlul proiectului, evaluarea proiectului şi raportarea în cadrul
acestuia. Această etapă implică numeroase achiziţii, contractări şi raportări, aspecte ce vor fi
dezbătute pe larg în cadrul celorlalte capitole.
În cele ce urmează vor fi prezentate, schematic, activităţile ce se desfăşoară în etapa de
implementare a proiectelor cu finanţare europeană (Tabelele nr. 2 şi 3).
Fiecare dintre aceste etape presupune realizarea de analize şi aplicarea de metode de
analiză variate pentru a putea ajunge o imagine cât mai clară a şi mai relevantă asupra
proiectului în vederea atingerii obiectivelor şi rezultatelor stabilite, la nivelul de calitate dorit
şi în termenul stabilit (Tabelele 2 şi 3).

Tabelul nr. 2
Instrumentele de management de proiect grupate pe activităţi generale

Scopul şi managementul • Arborele problemelor şi obiectivelor


integrat • WBS Descopunerea în structuri elementare
• Cerere de finanţare, Grilă de evaluare. Manual
Implementare
Activităţi şi jaloane • Grafic Gantt
• Jaloane ale proiectului
• Diagrama PERT, Metoda Drumului critic
Procesul de comunicare • Sistem de comunicare
• Procedură de implementare
• Şedinţe şi rapoarte
Conducerea echipei • Matrice de alocare a responsabilităţilor
• Analiză multicriterială
• Evaluare de performanţe
Managementul calităţii şi • Plan de calitate şi de configuraţie a rezultatelor
riscurilor • Diagrama Os de peşte, Flux, Analiza Pareto, Fişa de
inspecţie
• Registru de riscuri, Plan de gestionare a riscurilor
Tabelul nr. 3
Activităţi generale desfăşurate în etapa de implementare a proiectelor cu finanţare externă

Managementul calităţii şi Scopul şi managementul


Conducerea echipei Procesul de comunicare Activităţi şi jaloane integrat
riscurilor
Întocmirea Planului de Stabilirea activităţilor, Identificarea şi stabilirea Definirea detaliată a Identificarea nevoilor, analiza
calitate şi de configuraţie a planificarea şi repartizarea cerinţelor de comunicare activităţilor din proiect şi fundamentarea acestora
rezultatelor sarcinilor

Aplicarea procedurilor Coordonarea şi îndrumarea Adaptarea sistemului şi a Estimarea duratei şi a resurselor Stabilirea scopului,
pentru planificarea, echipei procedurilor de comunicare pentru activităţile din proiect obiectivelor şi a rezultatelor
asigurarea şi controlul
calităţii
Utilizarea instrumentelor Alocarea resurselor şi Colectarea datelor, Identificarea relaţiilor şi Urmărirea etapelor elaborării
şi tehnicilor pentru asigurarea condiţiilor pt. analizarea şi procesarea dependenţelor dintre activităţi şi implementării unui proiect
planificare şi control desfăşurarea activităţilor finanţat

Identificarea riscurilor Monitorizarea îndeplinirii Menţinerea relaţiei cu Identificarea constrângerilor de Descompunerea proiectului
care pot afecta sarcinilor, controlarea şi grupul ţintă şi factorii programare a termenelor de în structuri elementare
implementarea evaluarea performanţelor interesaţi timp şi a resurselor

Conceperea Registrului Luarea deciziilor şi rezolvarea Raportarea realizărilor şi Ordonarea activităţilor şi Asigurarea conformităţii cu
riscurilor şi a Planului de conflictelor susţinerea prezentărilor trasarea graficului de execuţie cerinţele de reglementare ale
gestionare a riscurilor finanţatorului Autorităţii de
Management
Tabelul nr. 4
Activităţi specifice desfăşurate în etapa de implementare a proiectelor cu finanţare externă

Cadrul Relaţia cu Monitorizare, Teme orizontale


Activităţile Achiziţiile Executarea Management Finalizare şi
administrativ Autoritatea de evaluare şi şi asigurarea
proiectului publice contractelor financiar sustenabilitate
Management raportare vizibilităţii

Realizarea Formularea de Elaborarea Stabilirea Emiterea Asigurarea Monitorizarea Îndeplinirea Asigurarea


eventualelor răspunsuri Planului detaliat Planului de ordinelor respectării respectării aspectelor legate păstrării
modificări oricărei solicitări de implementare achiziţii publice, administrative regulilor de Contractului de de temele documentelor
impuse de a AM a proiectului specifice pentru eligibilitate a finanţare şi a orizontale
finanţator şi Gestionarea proiectului începerea cheltuielilor Graficului de
Semnarea contractului de contractelor implementare
Contractului finanţare
de finanţare de
către
Beneficiar şi
AM
Stabilirea Respectarea Actualizarea Organizarea Monitorizarea Generarea unor Întocmirea şi Respectarea şi Organizarea
echipei de prevederilor procedurilor de procedurilor de periodică a previziuni cu transmiterea promovarea pentru furnizarea
proiect Manualului de management achiziţie publică îndeplinirii privire la fluxul Rapoartelor de temelor documentelor în
conform Implementare contractelor de numerar şi progres orizontale cadrul
Cererii de monitorizarea verificărilor ex-
finanţare evoluţiei post
Emiterea Elaborarea Instruirea echipei Participarea la Analizarea Întocmirea Realizarea de Conceperea Documentarea
actelor Actelor cu privire la elaborarea oportunităţii Cererilor de analize a unui Plan de lecţiilor învăţate
administrative Adiţionale şi/sau proceduri şi Documentaţiei modificării rambursare, a timpului şi a promovare a şi a bunelor
pentru Notificărilor cerinţe AM/OI contractelor, Rapoartelor costurilor pentru proiectului practici
de atribuire
numirea pentru financiare şi activităţile
Echipei de optimizarea documentelor programate şi
proiect implementării justificative realizate

Transmiterea Organizarea în Derularea tuturor Asistarea Verificarea Solicitarea Evaluarea Respectarea Dezvoltarea şi
Notei interne bune condiţii a activităţilor compartimentulu rapoartelor de rambursării gradului de prevederilor implementarea
de informare procedurilor proiectului, i în formularea progres, a cheltuielilor şi îndeplinire a din Manualul unui plan de
cu privire la speciale de conform de clarificări, cantităţilor monitorizarea scopului şi de Identitate măsuri pentru
rezultatelor Vizuală
semnarea monitorizare Contractului de puncte de furnizate şi a sumelor asigurarea
proiectului
contractului finanţare vedere, facturilor validate sustenabilităţii
contestaţii emise

Întocmirea Asigurarea Asigurarea Asigurarea Recepţia Realizarea Asigurarea Pregătirea şi Transferul know
fişelor de respectării trasabilităţii atribuirii rezultatelor şi Raportului de colectării, publicarea how-ului,
post pentru recomandărilor şi activităţilor Contractelor de eliberarea audit al păstrării şi comunicatelor echipamentelor
fiecare aplicării acţiunilor desfăşurate furnizare, Certificatelor activităţilor, arhivării şi organizarea şi rezultatelor
documentelor evenimentelor
membru al corective servicii şi de constatatoare înregistrărilor proiectului
de promovare
Echipei de lucrări şi de îndeplinire şi contului
proiect semnarea a obligaţiilor proiectului
acestora
Tabelul nr. 5
Instrumentele de management de proiect grupate pe activităţi specifice
Cadrul administrativ • Matrice de alocare a responsabilităţilor
• Manual Operaţional de Implementare
• Proceduri proprii de management şi Fişe de Post
Relaţia cu Autoritatea de • Contract de finanţare
Management • Act adiţional, Notă explicativă
• Notificare
Relaţia cu partenerii • Acord de parteneriat
• Corespondenţă între parteneri
• Întâlniri ale partenerilor
Activităţile proiectului • Plan detaliat de implementare a proiectului
• Rapoarte membri echipă de proiect, Fişe de pontaj
• Formular identificare grup ţintă
Achiziţiile publice • Plan de achiziţii publice, Caiet de sarcini, Graficul de
execuţie
• Documentaţie de atribuire
• Contract de furnizare, de servicii şi de lucrări
Executarea contractelor • Plan de monitorizare periodică a contractului
• Notificare către furnizor, Act adiţional la Contract
• Proces verbal de recepţie, Document constatator
Monitorizare, evaluare şi • Sistem de monitorizare, raportare şi evaluare
raportare • Raport tehnic de progres, Fişă de asistenţă
• Plan de acţiune pt implementarea măsurilor după
control
Management financiar • Grafic estimativ privind depunerea cererilor de
rambursare
• Raport financiar, Raport de audit financiar
• Cerere de rambursare, Cerere de plată, Documente de
plată
Teme orizontale, • Manual de identitate vizuală
informare şi publicitate • Plan de promovare, Comunicat şi conferinţă de presă
• Plan de acţiuni pentru atingerea obiectivelor orizontale
10. Finalizare şi • Plan de asigurare a sustenabilităţii
sustenabilitate • Situaţie centralizată acţiuni întreprinse pt sustenabilitate
Important de înţeles este faptul că fiecare pas pe care îl faceţi trebuie să se raporteze la
nevoia/problema căreia vă adresaţi, la grupul ţintă definit prin proiect, la obiectivele pe care
doriţi să le atingeţi, la timpul şi resursele pe care le aveţi la dispozţie.

Monitorizarea şi controlul sunt activităţi absolut indispensabile pe parcursul


implementării unui proiect, care pot să indice permanent modul în care se derulează activităţile
proiectului în scopul atingerii rezultatelor. Monitorizarea constă în culegerea, înregistrarea şi
raportarea informaţiilor despre proiect, iar controlul valorifică datele culese comparând
rezultatele obţinute cu rezultatele prevăzute, analizând stadiul de realizare a obiectivelor, precum
şi eficacitatea utilizării resurselor.
Ciclul planificare-monitorizare-control constituie un proces de forma unei bucle
închise, desfăşurat până la terminarea proiectului. Planificarea corectă joacă un rol cheie, iar o
bună monitorizare oferă datele strict necesare unui control riguros. La nivel de proiect este
necesar un sistem informaţional perfect, nu neapărat informatizat, astfel încât informaţiile oferite
să constituie suportul celor mai bune decizii.
Ultima etapă, cea de evaluare, are ca scop stabilirea relevanţei şi îndeplinirii obiectivelor,
a eficienţei, eficacităţii, impactului şi a sustenabilităţii. Evaluarea reprezintă estimarea sistematică
şi obiectivă a unui proiect aflat în derulare sau finalizat, în fazele de concepţie şi implementare,
precum şi a rezultatelor sale.
Principiile fundamentale ale evaluării necesare pentru a inspira încredere în procesul de
evaluare şi pentru a asigura credibilitatea evaluării, sunt:
• imparţialitatea şi independenţa procesului de evaluare faţă de funcţiile de programare şi
implementare;
• credibilitatea procesului de evaluare, prin folosirea de specialişti independenţi şi bine
pregătiţi şi prin larga promovare a rezultatelor evaluării:
• participarea părţilor interesate pentru asigurarea luării în considerare a diferitelor puncte
de vedere:
• utilitatea rezultatelor evaluării, prin prezentarea la momentul oportun a informaţiilor
clare, concise şi relevante pentru factorii decidenţi.
Dacă monitorizarea ajută la urmărirea şi înţelegerea progresului făcut în realizarea
activităţilor proiectului, analizând performanţele pe termen scurt prin comparaţie cu ceea ce s-a
planificat, în urma evaluării pot fi furnizate informaţii credibile şi utile, care permit încorporarea
de lecţii învăţate şi bune practici în procesul de luare a deciziilor şi totodată, comparând coerenţa
rezultatelor proiectului cu obiectivele propuse, se poate lua decizia de a continua, a revizui sau a
sista un proiect.

Având în vedere că monitorizarea, evaluarea şi auditul sunt procese diferite, este necesar a
se face distincţia dintre acestea.
Tabelul nr. 6
Distincţia monitorizare-evaluare-audit

Monitorizare Evaluare Audit

Definiţie Analiza permanentă a Evaluarea calităţiii Evaluarea legalităţii şi


progresului unui proiect în proiectelor eficienţei veniturilor şi
relaţie cu rezultatele cheltuielilor
aşteptate
Scopul Îmbunătăţirea procesului Îmbunătăţirea politicilor Asigurarea
procesului de luare a deciziilor şi programelor viitoare corectitudinii şi a
pe baza lecţiilor învăţate. răspunderii
Cine Managementul proiectului Evaluatori externi Auditori externi
realizează proiectului şi partenerilor proiectului certificaţi
procesul de proiect
Când se Continuu pe parcursul Periodic (intermediară - Ex-ante şi ex-post
realizează desfăşurării proiectului la mijlocul perioadei, ex-
procesul post)

Comisia Europeană foloseşte cinci criterii de evaluare şi anume:


• Relevanţa - coerenţa obiectivelor proiectului cu problemele pe care doreşte să le
amelioreze şi cu mediul instituţional în care operează (calitatea design-ului
proiectului).
• Eficienţa - rezultatele proiectului au fost atinse la costuri rezonabile (comparând
alternativele, care este cel mai eficient mod de a atinge rezultatele)
• Eficacitatea - contribuţia rezultatelor la atingerea obiectivelor specifice ale proiectului şi
modul în care riscurile au afectat aceste rezultate.
• Impactul - efectul proiectului asupra mediului extern, asupra obiectivelor generale.
• Sustenabilitatea - evaluarea modului în care beneficiile produse de proiect continuă să
fie livrate după încheierea asistenţei financiare.

Criteriile reprezintă aspecte considerate relevante pentru aprecierea performanţei


activităţii supuse evaluării. Aspectele ce se pot măsura în timpul activităţii vor face obiectul
monitorizării, în vreme ce altele, care ţin de impact, vor fi abordate prin evaluare.
Rezultatele evaluării pot fi încorporate în raportul final care cuprinde următoarele:
• obiectivele avute în vedere;
• scurtă informare cu privire la necesitatea atingerii acelor obiective;
• ce anume informaţii şi date au fost colectate şi cum au fost ele colectate şi analizate;
• ce demonstrează informaţiile colectate;
• cum a fost făcută evaluarea şi cine a fost implicat;
• dacă au fost atinse obiectivele fixat la început;
• ce alte rezultate au fost atinse,
• ce noi necesităţi, din care ar rezulta noi obiective au apărut pe parcursul proiectului şi ce
anume îşi propune instituţia sa întreprindă în legătură cu ele;
• ce recomandări se fac pentru viitor?

Încheierea proiectului vizează atât predarea rezultatelor beneficiarului, cât şi încheierea


administrativă a acestuia. În această etapă din viaţa unui proiect se încheie toate angajamentele
avute cu finanţatorul, cea mai importantă activitate revine managerului de proiect şi este legată de
realizarea raportului final al proiectului.
În funcţie de procedurile finanţatorului se pot identifica formulare de raportare foarte
complexe sau unele extrem de simple care se completează pe parcursul a câteva pagini. În aceste
documente trebuie decontate cu exactitate toate sumele primite sub formă de finanţare şi trebuie
raportate toate activităţile care au fost prevăzute. Eventualele neconcordanţe (dintre proiectul
propus şi activităţile realizate) trebuie explicate.
De regulă, raportul final include două părţi: raportul narativ (tehnic), care trebuie să
conţină o prezentare fidelă a modului în care s-a derulat proiectul şi care cuprinde aspecte legate
de obiectivele şi activităţile din cadrul proiectului, rezultatele atinse, piedici sau probleme apărute
pe parcursul implementării proiectului, planul de continuare a proiectului şi raportul financiar,
care trebuie să arate clar şi precis cum au fost utilizate fondurile în cadrul proiectului şi cum au
fost decontate cu exactitate toate sumele primite sub formă de finanţare.

3.4. Etapa de precontractare. Contractul de finanțare


Etapa de precontractare este etapa imediat următoare selecţiei cu succes a proiectului. În
cadrul acestei etape beneficiarul primeşte o notificare din partea finanţatorului în care se
menţionează ce documente trebuie să pregătească pentru semnarea contractului. Punerea la
dispoziţie a acestor documente tehnice şi financiare are un termen stabilit de finanţator, iar
nerespectarea acestuia poate atrage după sine imposibilitatea semnării contractului de finanţare şi
implicit pierderea finanţării.
Etapa de precontractare include verificarea tuturor documentelor aferente cererii de
finanţare, cum ar fi de exemplu bugetul, acordul de parteneriat, bugetele partenerilor, toate
documentele suport şi tehnice (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documente de proprietate).
Mai mult, în această etapă Autoritatea de Management poate efectua vizite de precontractare la
sediul beneficiarilor şi poate solicita modificarea anumitor elemente din cererea de finanţare
(doar in condiţiile în care aceste modificări nu afectează decizia de acordare a finanţării).
De asemenea, solicitantul are obligaţia de a transmite Autorităţii de management
următoarele documente:
• Certificatul de înregistrare fiscală;
• Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice emis de ANAF;
• Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi
alte venituri ale bugetului local în această etapă.
Pe lângă certificatele mai sus amintite, tot în această etapă de contractare, aveţi obligaţia
de a completa şi transmite Autorităţii de management următoarele formulare:
• Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare:
• Formularul de identificare financiară;
• Formularul Specimen de semnături.
După primirea tuturor documentelor solicitate, Autoritatea de Management transmite
contractul de finanţare pe circuitul intern de avizare Contractul de finanţare va fi trimis
solicitantului spre semnare de către reprezentantul legal al acestuia şi în maximum X zile
lucrătoare de la primire documentelor solicitate, aplicantul are obligaţia de a remite contractul
semnat şi ştampilat, urmând ca Autoritatea de management să iniţieze procedura internă de
semnare. Aveţi obligaţia de a citi cu atenţie contractul de finanţare întrucât, odată cu semnarea
acestuia, vă asumaţi termenii şi condiţiile în care veţi primi finanţarea nerambursabilă,
angajându-vă să implementaţi pe proprie răspundere proiectul pentru care primiţi finanţare şi să
respectaţi legislaţia naţională şi comunitară incidentă.

Contractul de finanţare
Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării ultimei părţi. Contractul dintre
Beneficiar şi Autoritatea de Management cuprinde, ca anexă, versiunea finală a Cererii de
Finanţare cu toate solicitările de clarificări din perioada de evaluare şi acoperă toate aspectele
implementării proiectului.
Contractul de finanţare reprezintă semnalul că proiectul poate începe. Odată cu semnarea
contractului de finanţare implementarea proiectului începe să curgă. Contractul de finanţare este
documentul care reprezintă "legea părţilor" consfinţind ceea ce Beneficiarul a fost de acord să
întreprindă, iar finanţatorul să finanţeze. În funcţie de finanţator, Contractul de finanţare poate
îmbrăca diverse forme, însă oricare dintre acestea ar fi, va avea câteva elemente componente de
bază, cum ar- fi:
• părţile semnatare;
• date de identificare complete ale semnatarilor;
• obiectul contractului;
• durata;
• valoarea;
• obligaţiile şi drepturile părţilor;
• modul de intrare în vigoare;
• modalităţile de încheiere.
Cu cât rnai puţin complex este obiectul contractului, cu atât mai redus în prevederi este
contractul. Gradul de complexitate a contractului trebuie privit prin prisma obiectului contractului
(proiectul) şi prin cea a numărului şi cerinţelor contributorilor financiari.
Fie că privim proiectul ca "o serie de activităţi'" sau ca un "set unic de procese" sau ca
"realizarea unor activităţi finalizate cu rezultate", este clar că vorbim despre mai multe activităţi
pentru care se impun prevederi specifice (de ex. de monitorizare şi raportare, de informare şi
publicitate etc.)
Finanţările nerambursabile prin instrumente financiare ale Comisiei Europene nu fac
obiectul unor contracte simple. Finanţările prin Programele operaţionale sunt rezultatul efortului
financiar a cel puţin două entităţi, Comisia Europeană şi Guvernul României, la care se adaugă
finanţarea proprie a Beneficiarului finanţării nerambursabile. În aceste condiţii, contractul nu
poate fi simplu deoarece trebuie să reflecte dorinţele, dar şi condiţiile şi principiile de lucru a
două entităţi cu rol de autorităţi publice.
În aceste circumstanţe, Contractul de finanţare reprezintă documentul cadru în care sunt
cuprinse toate cerinţele (obligaţii, termene, proceduri) impuse de finanţator, precum şi condiţiile
de acordare şi menţinere a finanţării.
O parte dintre cerinţele finanţatorilor, transpuse în prevederi contractuale, sunt foarte strict
legate de proiect, iar o altă parte, cea mai consistentă, constă din prevederi comune, generale ca
principiu sau abordare la nivel de instrument de finanţare sau finanţator.
Prima parte a contractului include prevederile referitoare la: părţi, obiectul contractului,
durata, valoarea proiectului şi sursele de finanţare, iar acestea sunt şi datele personalizate ale
proiectului. În ceea ce priveşte durata contractului atenţia ar trebui îndreptată spre cele două
precizări şi mai ales spre diferenţa dintre acestea, respectiv durata contractului şi durata de
implementare. Durata de implementare este acea perioadă în care se vor desfăşura activităţile
prevăzute în proiect şi totodată cea care se ia în considerare atunci când se întocmesc raportările,
atât cele de progres cât şi cele financiare.
De regulă, valoarea proiectului este dată în lei. În cazul proiectelor finanţate prin
intermediul proiectelor de cooperare teritorială, valoarea proiectelor este în euro. Pentru
implementarea activităţilor pe teritoriul României se va folosi cursul mediu de schimb valutar
inforeuro.
Valoarea totală a proiectului se compune din valoare eligibilă şi valoare neeligibilă.
Detalierea valorii contractului pe surse de finanţare este şi ea o informaţie deosebit de utilă în
contextul în care planificarea, consumarea şi raportarea bugetului se fac respectând nişte limite,
valorice şi procentuale.
Trebuie ştiut că pe parcursul derulării proiectului valoarea totală poate fi majorată, însă
acest lucru se întâmplă doar prin modificarea contribuţiei proprii, valoarea finanţării
nerambursabile va rămâne neschimbată. Contractul reprezintă documentul de căpătâi care
stabileşte modul în care trebuie pus în practică proiectul de către toate părţile implicate. Lectura
lui şi a anexelor are fac parte integrantă din acesta, trebuie să constituie primul pas din etapa de
debut a proiectului. Este recomandat ca echipa de proiect să dedice o întâlnire specială acestui
scop, ocazie cu care coordonatorul / managerul de proiect să facă o prezentare a prevederilor
contractului, punctând astfel responsabilităţile membrilor echipei în îndeplinirea acestor
prevederi. Contractul de finanţare este un document complex şi dens, iar elemente proiectului
sunt reflectate în prevederi ce trebuie corelate, ceea ce înseamnă o lectură atentă a capitolelor,
secţiunilor şi anexelor. Pentru ca implementarea proiectului să se facă în condiţiile contractului,
este necesară prelucrarea informaţiilor cuprinse în acesta din urmă şi proiectarea de instrumente
cât mai simple cu putinţă, care să permită întregii echipe să se asigure de corectitudinea şi
eficienţa activităţii lor. Beneficiarul implementează proiectul pe propria răspundere, respectiv va
răspunde pentru modul de aplicate sau nerespectare a reglementărilor cu privire la Contractul de
finanţare (instrucţiuni/legislaţie comunitară /legislaţie naţională), precum şi pentru prejudiciile
cauzate terţilor din culpa sa în perioada de implementare (respectiv pentru prejudiciile cauzate
altor persoane cu intenţie, din neglijenţă sau din imprudenţă în timpul proiectului).
Valoarea contractului poate fi redusă oricând total/parţial, dacă apar dificultăţi în cadrul
bugetului de stat, precum şi în cazul în care indicatorii tehnici prevăzuţi nu sunt îndepliniţi. De
regulă, durata de implementare a proiectelor poate varia între 12 şi 36 de luni în funcţie de timpul
acestora. De asemenea, doar în anumite cazuri specifice, perioada de implementare poate fi
prelungită (cu aprobarea Comisiei Europene).
Contractul se poate modifica prin acordul părţilor, prin aprobarea unei notificări sau prin
încheierea unui act adiţional. Contractul se poate modifica automat în situaţia apariţiei unor
modificări determinate de schimbări în legislaţia naţională şi/sau europeană care vor intra în
vigoare la data menţionată în actul normativ respectiv. Contractul se reziliază în cazul în care nu
a început implementarea Proiectului în termen de 3 luni de la data prevăzută pentru începerea
perioadei de implementare.
Beneficiarul nu poate să transfere Contractul, obligaţiile şi/sau drepturile contractuale
către o altă entitate. Proprietatea, titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială
privind rezultatele Proiectului, raportările şi alte documente legate de acesta aparţin
Beneficiarului. Beneficiarul va acorda AM-ului/OIR-ului delegat, după caz, dreptul de a utiliza
gratuit şi după cum consideră necesar toate documentele rezultate în uma proiectului, oricare ar fi
forma acestora, dacă nu se încalcă drepturile existente de proprietate industrială şi intelectuală.
Atât notificările, cât şi actele adiţionale se realizează înainte ca modificarea să fi fost
operată şi să înceapă să producă efecte. O atenţie deosebită trebuie acordată termenului prevăzut
în contract, în care se pot realiza şi finaliza aceste modificări, dar şi opţiunilor de modificare,
întrucât este foarte probabil ca modificarea prin notificare să nu fie permisă.
Datorită circumstanţelor (economice, politice, legislative) complexe şi schimbătoare în
care se implementează proiectele, pe parcursul derulării contractului pot să apară situaţii care să
producă efecte asupra tuturor proiectelor finanţate de acelaşi finanţator / instrument de finanţare.
În acest caz, modificarea contractului se face de către finanţator prin instrucţiuni care au puterea
unui act adiţional şi care devin parte integrantă a contractului.Toate modificările apărute pe
parcursul derulării contractului trebuie aduse la cunoştinţa echipei de implementare şi transpuse
în instrumentele de lucru (grafice, planuri, proceduri operaţionale, tabel cu conditionalităţi etc)

3.5. Roluri şi responsabilităţi pe perioada de implementare a proiectului

Părţile contractante sunt, de regulă, Autorităţile de Management (AM) şi Beneficiarii.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT (AM):


• AM este structura desemnată în cadrul unui minister, cu rol în gestionarea şi
implementarea asistenţei financiare nerarnbursabile alocate Programului Operaţional
(PO)
• AM acordă asistenţă Beneficiarului prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care le
consideră necesare pentru implementarea Proiectului.
• AM se asigură că există un sistem de management financiar şi control adecvat la nivelul
Beneficiarului pentru prevenirea neregulilor, precurn şi pentru identificarea, constatarea şi
recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli.
• AM solicită Beneficiarului rapoarte de progres şi orice alt document privind derularea
implementării proiectului.
• AM poate solicita Beneficiarului orice informaţie, date, documente în legătură cu proiectul pe
toată durata de implementare a acestuia
• AM efectuează controale pe toată perioada de implementare a proiectului, precum şi în
termen de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional (PO).
• AM are dreptul să modifice cuantumul finanţării alocate sau să rezilieze prezentul contract de
finanţare dacă Beneficiarul îndeplineşte necorespunzător sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile
contractuale.
• AM are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată, precum şi cu
privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către Comisia Europeană cu
impact asupra Proiectului.
• AM are obligaţia de a efectua cel puţin o vizită de monitorizare, precum şi verificări tehnice
şi financiare la faţa locului de desfăşurare a Proiectului, pe durata de implementare a acestuia.
• AM are dreptul de a impune şi aplica corecţii financiare, ca urmare a nerespectării de către
Beneficiari a procedurii de achiziţie publică
• AM păstrează înregistrări pentru fiecare activitate în forma originală sau versiuni certificate,
conforme cu originalele, pe suporturi de date acceptate şi în condiţii corespunzătoare.
• AM va infomia Beneficiarul despre data închiderii oficiale a PO prin mijloace publice de
informare.

BENEFICIARUL
• Prin Beneficiar se înţelege persoana juridică publică sau privată cu care AM încheie un
contract de finanţare şi care este responsabilă de implementarea corectă, legală a proiectului în
conformitate cu contractul de finanţare.
• Beneficiarul are obligaţia să respecte toate prevederile contractului de finanţare şi prevederile
legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
• Beneficiarul asigură implementarea proiectului cu maximum de profesionalism şi eficienţă.
• Beneficiarul are obligaţia de a lua toate maşinile şi de a respecta recomandările primite din
partea AM/OI, astfel încât să identifice riscurile şi să asigure corectitudinea utilizării fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
• Beneficiarul are dreptul să primească sumele reprezentând finanţarea, în termenii şi condiţiile
stabilite în prezentul contract de finanţare, pe care declară că le cunoaşte şi le acceptă
• Beneficiarul utilizează finanţarea numai în scopul realizării proiectului supus evaluării AM/OI
pentru care s-a încheiat contractul
• Beneficiarul întocmeşte şi transmite AM, în termenul stabilit, rapoartele tehnice de progies
însoţite de documente justificative precum şi cererile de rambursare aferente acestora pe toată
perioada de implementare, privind stadiul implementării proiectului
• Beneficiarul are responsabilitate exclusivă faţă de AM pentru implementarea Proiectului, sau,
după caz, pentru implementarea proiectului în parteneriat în vederea atingerii obiectivelor şi
indicatorilor proiectului
• În cazul în care vreunul dintre Parteneri se retrage sau nu-şi îndeplineşte obligaţiile conform
Acordului de parteneriat încheiat cu Beneficiarul, acesta din urmă are obligaţia de a prelua
activităţile Partenerului în cauză, indiferent de prevederile acordului de parteneriat.
• Beneficiarul nu poate înlocui partenerii aprobaţi prin cererea de finanţare
• Beneficiarul transmite AM în termenele şi condiţiile specificate în contractul de finanţare,
notificări şi note explicative în vederea încheierii de acte adiţionale/note de fundamentare la
contract, în cazuri bine justificate
• Beneficiarul are obligaţia de a furniza toate informaţiile de natura administrativă, tehnică sau
financiară legate de proiect şi documentele solicitate de către AM, Autoritatea de certificare şi
plată, Autoritatea de audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat
• Beneficiarul are obligaţia de a furniza AM, la solicitarea acesteia, orice informaţie, date,
documente în legătură cu Proiectul pe toată durata de implementare a acestuia
• Beneficiarul se va asigura de respectarea tuturor măsurilor de informare şi publicitate, aşa
cum sunt ele prevăzute in contract şi în Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele
structurale
• Beneficiarul are obligaţia de a ţine evidenţa contabilă folosind conturi analitice distincte
pentru proiect. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare
• Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la finalizarea
proiectului, activele corporale/necorporale achiziţionate în scopul implementării prezentului
proiect
Pe durata de implementaie a proiectului, în calitate de Beneficiar, veţi interacţiona cu mai
multe structuri din cadrul AM/OI, spre exemplu:
• Serviciul contractare - care are responsabilitatea de a evalua, contracta şi monitoriza
proiectele.
• Serviciul Management Financiar - care are responsabilitatea asigurării corectitudinii şi
regularităţii cheltuielilor declarate în cadrul proiectelor derulate prin PO, prin verificarea tehnică
şi financiară a prefinanţării şi a cererilor de rambursare/cererilor de plată; de a face verificarea
administrativă a contractelor de achiziţie publică încheiate de către Beneficiarii PO, în scopul
protejării intereselor financiare ale bugetului naţional şi comunitar; de a face verificarea
conflictului de interese: precum şi de a valida cheltuielile eligibile
• Monitorizare proiecte şi verificare la faţa locului - care are responsabilitatea de a verifica la
faţa locului modul de implementare a proiectelor finanţate din PO

GREŞELI FRECVENTE
• Inacţiunea de a solicita punctul de vedere al AM-ului/OIR-ului cu privire la situaţiile care
afectează implementarea Proiectului.
• Confuzia de a considera perioada de valabilitate a Contractului ca fiind egală cu perioada de
implementare a proiectului.
• Nerespectarea regulilor cu privire la identitatea vizuală aplicabile rezultatelor proiectului.

RECOMANDĂRI PENTRU BENEFICIARII CONTRACTELOR DE FINANŢARE


• Citiţi foarte bine Contractul şi Ghidul solicitantului aferente Cererii de propuneri pentru care
aţi aplicat;
• Verificaţi eligibilitatea grupului ţintă şi a indicatorilor din proiect potrivit Ghidului
indicatorilor specific PO şi Instrucţiunilor aferente;
• Verificaţi coerenţa informaţiilor din Cererea de finanţare (activităţi - rezultate -indicatori -
grup ţintă) şi, dacă sunt necesare modificări, vă recomandăm să le faceţi în primele 2 luni ale
perioadei de implementare.
• Durata contractului de finanţare - contractul rămâne în vigoare şi după finalizarea perioadei de
implementare a proiectului, respectiv Contractul de finanţare încetează la data executării integrale
a oricăreia şi a tuturor obligaţiilor părţilor contractante.
• Punctul de vedere oficial al AM-ului/OIR-ului - în cazul în care apar situaţii care afectează
implementarea Proiectului sau există neclarităţi cu privire la clauzele Contractului de finanţare,
solicitaţi în scris punctul de vedere oficial al AM/OIR cu privire la aceste aspecte.
• Documentele corespunzătoare utilizării finanţării - trebuie păstrate până la data de 31
decembrie 2021 (cu posibilitate de prelungire a termenului) şi puse la dispoziţia organismelor
abilitate să efectueze verificări.
• Garanţii constituite în favoarea unei instituţii de credit - în termen de maxim 10 zile
lucrătoare de la semnarea Contractului de credit, transmiteţi AM/OI o copie a contractului de
credit şi gaj/ipotecă
• Contractul se reziliază - dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanţări
din fonduri publice naţionale şi/sau comunitare şi/sau a mai beneficiat de finanţare din alte
programe naţionale sau comunitare.
• Riscul financiar - beneficiarul trebuie să ia în calcul riscul financiar cu privire la
implementarea proiectului.

4. ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE ECHIPEI DE PROIECT.


MANAGEMENTUL ECHIPEI. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR

Echipa poate fi definită ca fiind un grup de oameni cu aptitudini, abilitaţi şi cunoştinţe


complementare care sunt motivaţi de aceiaşi scop, valori şi obiective, pentru care se susţin şi se
sprijină reciproc.
Echipa poate fi deci definită ca fiind un grup de oameni care:
 au pregătire, abilitaţi şi aptitudini diferite, dar complementare
 doresc să atingă acelaşi scop
 lucrează împreună să atingă acest scop (cooperează, planifică, etc.)
 comunică Ia un nivel înalt
 sărbătoresc împreună succesul
De ce să lucrăm in echipă
 pentru că individul este limitat în posibilităţile sale fizice şi intelectuale
 pentru creşterea eficacităţii
 pentru creşterea calităţii
 pentru creşterea randamentului
 pentru dezvoltarea şi perfecţionarea individuală
 pentru obţinerea satisfacţiei în muncă
 pentru participarea colectivă în procesul de luare a deciziei
 pentru prietenie
 pentru a obţine angajamentul susţinut în activitate
 pentru a economisi timp
 pentru a economisi bani
Determinanţii eficientei unei echipe de proiect sunt:
 Existenţa unui scop comun
 Formularea de roluri şi sarcini concrete pentru fiecare membru al echipei
 Cooperarea şi respectul reciproc între membrii echipei
 Comunicarea în interiorul echipei
 Dorinţa şi participarea efectivă la identificarea şi rezolvarea conflictelor interne
 Angajamentul echipei

Tipuri de echipe de proiect


Echipa funcţională
O echipă funcţională este o echipă în care activitatea este efectuată de grupuri organizate
funcţional, compuse din persoane provenind de la diferite departamente ale instituţiei (şi astfel de
echipe pot executa o muncă de proiect). în organizaţiile în care structura funcţională este rigidă,
im proiect trece de la o echipă funcţională la alta. până la finalizarea lui. De exemplu, un proiect
care constă în realizarea unui produs nou poate trece de la marketing, unde a apărut ideea
produsului, la secţia de cercetare-dezvoltare, unde se ia în considerare fezabilitatea tehnică a
ideii, apoi la proiectare şi în sfârşit Ia producţie. O caracteristică a acestui tip de echipă este faptul
că interacţiunea dintre diferitele sub-componente ale echipei este foarte redusă.

Echipa cu structură matriceală


O structură matriceală este caracterizată prin faptul că un angajat se poate subordona mai
multor manageri, de cele mai multe ori managerului de proiect şi managerului funcţional.
Structurile matriciale se întâlnesc adesea, deşi nu exclusiv, în organizaţiile care lucrează pe
proiecte. Pentru ceea ce lucrează în cadrul unui proiect, angajaţii sunt conduşi de managerul
acelui proiect; pentru celelalte aspecte ale activităţii lor (evaluarea performanţei, instruire,
promovarea în carieră ori sarcinile de "rutină"), răspund managerii de linie din serviciile
funcţionale. În această formă de organizare, personalul provenit din diferite domenii funcţionale
(proiectare, dezvoltare de software, producţie, marketing) este "împrumutat" sau detaşat in
diferite echipe de proiect, cu normă întreagă sau parţială. în acest fel. managerul de proiect are la
dispoziţie o echipă clar definită şi îşi asumă responsabilitatea şi controlul asupra activităţii ei în
cadrul proiectului.

Echipele pe contract
Aceste echipe sunt aduse din afara companiei, în baza unui contract, pentru a executa anumite
lucrări în cadrul proiectului, responsabilitatea pentru realizarea lucrărilor fiind asumată în mod
clar de managerul de proiect. Activitatea acestor tipuri de echipe este mai dificil de controlat
direct de beneficiarul proiectului. Dar pentru că beneficiarul este cel care evaluează în final
succesul proiectului, managerul de proiect trebuie să fie în permanenţă atent la prestaţia acelor
angajaţi aduşi din afara organizaţiei ca să execute diferite părţi ale activităţii.

Avantaje şi dezavantaje ale unei echipe


Fiecare tip de echipă are avantajele şi dezavantajele ei, fiecare dintre ele poate fi sau nu
potrivit pentru anumite proiecte sau chiar pentru anumite sarcini în cadrul unui proiect. Nu este
deloc neobişnuit ca echipele de proiect să fie mixte. Astfel, putem găsi într-o echipă care execută
un proiect atât persoane care lucrează cu normă întreagă şi se subordonează în întregime
managerului de proiect, cât şi persoane care lucrează cu normă parţială şi se subordonează
managerului de proiect numai pentru orele efectuate în proiectul respectiv. Aceştia din urmă sunt
ceruţi pe proiect atunci când este nevoie de contribuţiile unor specialişti.

Etape de dezvoltare ale unei echipe


Grupurile trec printr-o serie de etape de dezvoltare, înainte de a atinge "maturitatea"
reprezentată prin formarea echipei. Aceste stadii au fost definite de Tuckman (1965):
1. Formarea - în acest stadiu avem de a face cu o "adunătură" de indivizi. Relaţiile personale sunt
caracterizate prin dependenţă: membrii se bazează pe comportamente cunoscute, pe autoritatea
conducătorului. Grupul trebuie să le dea impresia de siguranţă. Mare parte din timp este alocată
de către fiecare membru acceptării sale de către ceilalţi. Se strâng informaţii, date, care vor folosi
apoi la crearea de subgrupuri. Se evită confruntările şi de aceea se evită subiectele delicate sau
foarte grave. Se discută mult despre definirea sarcinii, modul de abordare. Trecerea la etapa
următoare are loc arunci când se renunţă la evitarea conflictului.
2. Furtuna - Se caracterizează prin conflict şi competiţie. Pe măsură ce se avansează rezolvarea
sarcinii, apar momente tensionate, în care membrii trebuie să-şi modeleze comportamente, idei,
convingeri pentru a le face compatibile. Ierarhia informală a grupului se structurează şi ea,
apărând şi de aici tensiuni, conflicte. Din cauza disconfortului ce apare în această etapă, unii
membri au un comportament de retragere, în timp ce alţii manifestă tendinţa de a domina.
3. Normarea - Se caracterizează prin creşterea coeziunii între membrii grupului. În acest moment
dispar grupuleţele, apare conştiinţa de apartenenţă la grup. Problemele pot fi rezolvate în grup cu
participarea tuturor. Grupul stabileşte norme şi tipare de funcţionare. Există un real şi eficient
schimb de informaţii între toţi membrii grupului. Creativitatea este mare. Periculos în această
etapă este faptul că membrii grupului devin extrem de ataşaţi grupului aşa cum este el, opunându-
se schimbărilor de orice natură (includerea de noi membri etc.)
4. Funcţionarea - Nu toate grupurile ajung în această etapă. Aici apare interdependenţa reală între
membrii grupului. În această etapă se poate lucra la fel de bine individual, în subgrupe sau cu
întreg grupul. Loialitatea grupului este maximă. La fel şi eficienţa sa. Identitatea grupului este
completă, membrii sunt foarte siguri de ei. Teama de schimbare dispare.
5. Încheierea - Neluarea în considerare a existenţei acestei etape poate duce la crize majore. In
principiu, în această etapă membrii grupului se concentrează pe terminarea sarcinii,
comportamentele de menţinere ocupând un loc secundar. Când încheierea nu se realizează,
problemele neterminate într-un grup vor fi transferate către alte grupuri, blocându-le. Se poate
deci, ca în loc de un grup să fie afectate mai multe. Este deci foarte important pentru sănătatea
grupului, ca fiecare acţiune să fie dusă la bun sfârşit, încheierea reprezintă atingerea unui
echilibru între participanţi care le va permite să se despartă şi să plece chiar dacă există un
conflict. Această etapă necesită păstrarea contactului până la identificarea problemelor terminate
şi neterminate. Sfârşitul cauzează sentimente diverse: mânie, tristeţe, uşurare care se
exteriorizează sub diferite forme "mascate" mai mult sau mai puţin dăunătoare grupului: atitudini
violente, apatie, dezinteres pentru definitivarea sarcinii etc. Pentru a uşura procesul de încheiere,
membrii grupului pot identifica sisteme de sprijin, fiind astfel liberi de a se îndrepta către noi
experienţe.
Este bine ca un manager să ştie să recunoască aceste etape şi să încerce să le aloce timpul
necesar. Nu există "scurtături" în viaţa unui grup. Grăbirea procesului sau "sărirea peste etape" nu
pot aduce nimic bun.

Succesul unui proiect depinde, în primul rând, de uniformitatea şi gradul de coagulare a


echipei, nu de vârfurile, de „talentele" acesteia. Proiectul reprezintă, aşa cum am relevat în
repetate rânduri, un efort concertat, coordonat, depus pentru atingerea unui obiectiv asumat de
către fiecare membru al echipei în parte. Dacă există inegalităţi marcante între membrii echipei
sau inegalităţi pronunţate între performanţele aceleiaşi persoane în momente de timp diferite,
derularea proiectului are de suferit.
Indiferent cât de mare este presiunea sub care lucraţi, găsiţi-vă timp pentru a anunţa în
mod oficial proiectul la nivelul organizaţiei. În felul acesta, eforturile dumneavoastră devin
cunoscute şi dobândiţi sprijinul de care aveţi nevoie la nivel organizaţional. În plus, dacă
proiectul este sprijinit, acceptat la nivel organizaţional, membrii echipei sunt mult mai motivaţi în
activitatea de derulare.

Echipa de implementare a proiectului


Două aspecte sunt importante în acest caz.
1. Echipa proiectului are atât răspunderea cât şi autoritatea de a administra proiectul cât mai
autonom. Desigur că, utilizarea resurselor proiectului va fi sub supervizarea conducerii, atât pe
linie ierarhică, cât şi financiar-contabilă. Dar, odată planificarea şi organizarea proiectului
aprobate, membrii echipei îşi pot planifica propriul program de lucru pe care îl raportează doar
coordonatorului de proiect. De asemenea, odată bugetul aprobat, trebuie asigurat că utilizarea
banilor în limitele acestui buget urmează o procedură mai fluidă, distinctă de controlul standard.
2. Echipa proiectului este frecvent constituită din manageri şi angajaţi din diferite domenii
funcţionale, care lucrează împreună la o problemă comună (de exemplu, deschiderea unei noi
uzine de tratare a apei sau realizarea unui profil comunitar). În acest caz vor trebui delimitate
sarcinile şi timpul de lucru pe care fiecare dintre aceştia îl vor acorda proiectului, pentru a evita
posibile conflicte între conducerea proiectului şi cea funcţională.
Atunci când alegem resursele umane pentru echipa de proiect ne putem pune următoarele
întrebări:
 cine sunt acestea?
 ce pregătire profesională trebuie să aibă?
 la ce activităţi vor fi folosite?
 cât timp vor fi folosite în proiect?

Echipa de implementare a proiectului este formată din două grupe distincte de personal:
Echipa de management de proiect, care trebuie să cuprindă obligatoriu minim trei
categorii de personal:
 un manager de proiect;
 un responsabil financiar:
 un consilier juridic.
Echipa tehnică, care este formată din toţi ceilalţi specialişti/ experţi care intervin la un
moment dat în implementarea proiectului: formatori, consultanţi, mediatori, etc. Experţii
responsabili pentru realizarea activităţilor tehnice specifice, care pot fi: experţi pe termen lung
(minim 6 luni consecutive); experţi pe termen scurt (până la 6 luni consecutive).

Managerul de proiect - roluri şi responsabilităţi


Managerul de proiect are responsabilitatea de coordonare şi integrare a activităţilor de-a
lungul mai multor linii funcţionale. Pentru a îndeplini sarcinile profesionale ce-i revin, managerul
de proiect trebuie să aibă aptitudini de comunicare interpersonală puternice, să fie familiarizat cu
activităţile din fiecare departament/secţie şi trebuie să posede cunoştinţe generale despre
tehnologia utilizată cu excepţia cazului în care proiectul este din domeniul cercetării-dezvoltării
în care cunoaşterea tehnologiei trebuie să fie peste nivelul de înţelegere generală. Oricare ar fi
situaţia, managerul de proiect nu trebuie să se implice direct în activităţile tehnice, deoarece
încetează de a mai fi manager, devenind un alt tehnician.
În mediul proiectului, totul pare să graviteze în jurul managerului de proiect, care trebuie
sa realizeze interfaţa între „organizaţia proiectului" şi „organizaţia mamă", colaborând cu
managementul superior, managementul funcţional, clienţii şi multe alte grupuri.
Începând din faza de planificare iniţială, managerul de proiect le va prezenta membrilor
echipei de proiect o sinteză a acestuia, astfel încât aceştia să înţeleagă proiectul în ansamblul său.
Aceasta va constitui baza pentru defalcarea pe activităţi prin care proiectul este împărţit în
„pachete de lucru". De aici, se pot evidenţia uşor categoriile de specialişti care sunt necesari
pentru fiecare activitate. De o mare importanţă este rolul pe care managerul de proiect îl are în
formarea echipei necesare pentru realizarea activităţilor proiectului. Managerul de proiect este cel
care va coordona întreaga echipă. Unii membrii ai echipei pot participa pe întreaga durată a
proiectului, alţii vor fi integraţi în proiect pe parcurs, în timp ce o parte a membrilor echipei îşi
vor finaliza activităţile şi nu va mai fi nevoie de ei. Toţi membrii echipei trebuie să fie capabili să
se adapteze din mers la evoluţia proiectului, chiar dacă unii pleacă şi alţii vin.

Rolul principal al oricărui manager de proiect constă în:


 stabilirea problemei, scopului, obiectivelor, strategiei, activităţilor, estimarea orarului şi a
timpilor de realizare, ca şi a costurilor
 stabilirea echipei de proiect şi alocarea resurselor
 coordonarea activităţilor şi acţiunilor individuale
 controlul proiectului, inclusiv stabilirea modificărilor activităţilor, orarului, resurselor, etc.
în cazul când este necesar pentru a asigura atingerea scopului proiectului
 optimizarea utilizării resurselor
 menţinerea unei relaţii constante de comunicare cu conducerea organizaţiei şi asigurarea
permanentă a acordului superiorilor (în funcţie de autoritatea primită)
Pentru a putea realiza acestea, managerul unui proiect trebuie:
 Să aibă nu doar răspunderea, dar şi autoritatea necesară ducerii la capăt a proiectului.
Esenţial este în acest sens ca managerul de proiect să poată avea dreptul de decizie asupra
colaboratorilor din echipa de proiect.
 Să fie eliberat din toate activităţile sale non-proiect (sau programul zilnic de conducere a
proiectului să fie bine delimitat de alte responsabilităţi şi respectat ca atare).
 Să beneficieze în permanenţă de sprijinul autorităţii ierarhice superioare care supervizează
proiectul.

Un bun manager de proiect este cel care realizează obiectivele proiectului în timpul şi
conform bugetului specificat. Esenţial este să existe un echilibru între responsabilităţile pe care le
primeşte şi autoritatea cu care e investit. Dacă managerul de proiect este în poziţia unui angajat
oarecare şi nu are nici o autoritate în cadrul organizării proiectului, atunci altcineva va răspunde
de fapt de proiect. În acest caz "managerul" proiectului este doar punctul central de comunicare
în cadrul proiectului. Pe de altă parte, managerul de proiect poate fi investit cu un oarecare grad
de autoritate asupra colaboratorilor săi. Atunci vor trebui clarificate şi formal limitele autorităţii
sale, care să fie respectate şi de către conducerea funcţională (de exemplu, conducătorul unui
anume departament nu poate modifica programul unui angajat din acel departament care lucrează
şi pentru proiect, în cazul în care aceasta interferă cu sarcinile din proiect ale angajatului, fără
ştirea managerului de proiect).

Matricea alocării sarcinilor în cadrul echipei de proiect


Cel mai utilizat instrument pentru alocarea sarcinilor şi responsabilităţilor în
managementul proiectului este matricea de alocare a responsabilităţilor RAM (Responsability
Assignment Matrix). Pentru fiecare din activităţile identificate în proiect managerul de proiect
alocă responsabilitatea pentru realizarea activităţii respective unui membru al echipei de proiect.
Principala regulă este existenţa unui singur responsabil pentru fiecare activitate. La
realizarea activităţii pot participa sau pot fi consultaţi şi/sau informaţi mai mulţi membri ai
echipei, însă responsabilitatea aparţine unei singure persoane. Se recomandă a fi trecute în
matrice şi responsabilităţi de genul: 'cine semnează1 sau 'cine auditează' anumite
rezultate/produse proiectului. Prin matricea responsabilităţilor sunt alocate nu numai
responsabilităţi ci pot fi definite şi relaţiile de raportare. Un alt rezultat important al acestui
proces este planul de lucru al proiectului, plan care descrie când şi cum îşi vor începe activitatea
membrii echipei de proiect.
Planul poate fi prezentat detaliat sau foarte pe scurt, formal sau informal, în funcţie de
necesităţile proiectului.

Elaborarea fişelor de post şi a rapoartelor de activitate


Fişa de post trebuie să conţină :
A. descrierea postului - se concentrează asupra a ceea ce este de făcut în cadrul postului. Ea
explică, în formă scrisă, denumirea postului, ceea ce trebuie făcut, când trebuie făcut şi cum
trebuie făcut. Forma în care se prezintă descrierea postului diferă de la proiect la proiect dar, în
principal, ea trebuie să cuprindă :
• denumirea postului;
• încadrarea organizatorică a postului;
• departamentul:
• cui îi este subordonat postul;
• ce posturi are în subordine;
• principalele relaţii de colaborare pe care le presupune postul;
• data elaborării;
• sumarul (obiectivul) postului:
• sarcinile de executat;
• responsabilităţile presupuse de executarea sarcinilor;
• autoritatea conferită de post;
• mediul de muncă (condiţiile de muncă);
B. specificaţia postului - se concentrează asupra caracteristicilor pe care trebuie să le
întrunească ocupantul postului. Principalele componente ale specificaţiei postului se referă la:
• cerinţe legate de educaţie – pregătire profesională:
• utilizarea instrumentelor de lucru (birotică , PC, unelte, etc.);
• competenţe specifice (lucru în echipă , comunicare interpersonală . negociere, etc.)

Rapoarte de activitate
Rapoartele de activitate sunt formate standard, specifice fiecărui program de finanţare şi se
întocmesc lunar de către toţi membrii echipei de proiect, şi de toţi cei care sunt plătiţi prin
proiect. Ele cuprind date referitoare la programul de finanţare, proiectul aflat în implementare,
informaţii cu privire la tipurile de activităţi realizate de persoana respectivă în luna de
implementare în care a fost plătită, rezultatele obţinute şi indicatorii atinşi. Rapoartele de
activitate trebuie să conţină informaţii relevante cu privire la activităţile prestate şi să fie corelate
cu fişele de pontaj. In caz contrar, plăţile aferente salariilor/onorariilor nu se pot efectua. Este
bine de reţinut ca fişa de pontaj să fie corelată cu raportul de activitate. Rapoartele de activitate
trebuie avizate de managerul de proiect şi reprezintă document justificativ de plată a
salariilor/onorariilor.

Dezvoltarea echipei de proiect


Aceasta include îmbunătăţirea competenţelor, a interacţiunii şi a mediului general al
echipei pentru a intensifica performanţa proiectului. Dezvoltarea ca o echipă este critică, pentru
ca proiectul să îşi îndeplinească obiectivele. Ea este adesea complicată atunci când membri sau
indivizi ai unei echipe sunt răspunzători atât faţă de managementul funcţional, cât şi faţă de
managementul proiectului.
Dezvoltarea echipei de proiect se poate realiza prin activităţi de training, de team-
building, dezvoltarea aptitudinilor interpersonale (empatie, creativitate, influenţă, facilitarea
grupului), stabilirea unor reguli de bază care precizează care sunt aşteptările cu privire la
comportamentul acceptabil membrilor echipei de proiect, gruparea echipei, apreciere şi acordarea
de recompense.
Activităţile de team building includ acţiuni ale managementului sau individuale
desfăşurate în cadrul unor evenimente organizate în scopul creşterii performanţelor echipei.
Aceste activităţi variază de la 5 minute din agenda întâlnirilor de evaluare a stadiului proiectului
până la activităţi profesioniste de team building, desfăşurate în afara companiei şi destinate
îmbunătăţirii relaţiilor personale între persoanele cheie interesate de proiect. Exemple de astfel de
evenimente: implicarea echipei în procesele de planificare, definirea de reguli pentru abordarea
neînţelegerilor din cadrul echipei, activităţi în afara organizaţiei , activităţi pentru îmbunătăţirea
aptitudinilor interpersonale.
De asemenea, echipa proiectului trebuie să fie evaluată periodic pentru a se determina
nivelul de performanţă al acesteia, nivel în funcţie de care se vor identifica activităţile specifice
de training, coaching, mentoring, asistenţă necesare pentru îmbunătăţirea acestei performanţe.
Managementul echipei de proiect este procesul care implică urmărirea performanţelor
membrilor echipei de proiect, furnizarea de feedback asupra performanţei, soluţionarea situaţiilor
şi gestionarea schimbărilor în vederea optimizării performanţei proiectului. Echipa de
management al proiectului observă comportamantul echipei, evaluează execuţia proiectului,
gestionează conflictele, soluţionează problemele. Managerul de proiect se va folosi de
aptitudinile sale de leadership, influenţare, comunicare, negociere, luare eficace a deciziilor
pentru a analiza situaţiile şi a interacţiona în mod corespunzător cu membrii echipei.

Managementul conflictelor
Termenul de conflict descrie o serie de stări afective ale indivizilor, cum ar fi neliniştea,
ostilitatea, rezistenţa, agresiunea deschisă (Schmidt şi Kochan, 1972), precum şi toate tipurile de
opoziţie şi interacţiune antagonistă, inclusiv competiţia (Robbins, 1974).
În orice tip de relaţie sau grup apar diferenţe. Oamenii gândesc în mod diferit, au valori
diferite, interpretează informaţia în mod diferit. Diversitatea stă la baza evoluţiei indivizilor,
relaţiilor şi organizaţiilor. Omogenitatea poate părea atrăgătoare, însă ea poate duce pe termen
lung la stagnare. Conflictul apare atunci când diferenţele nu pot fi conciliate în mod satisfăcător.
Diversitatea se transforma în conflict atunci când oamenii nu sunt dispuşi să accepte alte valori,
priorităţi sau puncte de vedere decât cele proprii.
Oamenii au standarde diferite sau neclare privind acţiunile, comportamentele adecvate sau
performanţa şi le este imposibil să cadă de acord asupra mior standarde comune. Conflictul nu
este simplu de gestionat, însă atunci când este tratat în mod eficient, poate oferi unui grup şi
membrilor săi ocazia de a învăţa şi de a evolua.

Tipuri de conflicte
Criteriile pe baza cărora putem clasifica conflictele sunt numeroase. In cele ce urmează,
sunt prezentate câteva dintre ele, care reprezintă tot atâtea perspective din care conflictele pot fi
privite,
a) din punct de vedere al nivelului de apariţie:
 conflict individual interior - apare atunci când individului nu îi este clară direcţia în care
trebuie să se îndrepte, primeşte sarcini contradictorii sau atunci când ceea ce trebuie să facă
contravine posibilităţilor, intereselor sau valorilor sale. în general, o astfel de stare conflictuală
interioară potenţează cu timpul toate celelalte tipuri de conflict;
 conflictul dintre indivizi (aparţinând aceluiaşi grup, la grupuri diferite sau chiar organizaţii
diferite) - apar, de regulă, din cauza diferenţelor de personalitate.
 conflictul dintre indivizi şi grupuri - poate fi un efect al presiunii pe care grupul îl exercită
asupra individului. Uneori individul este pus în situaţia să suporte consecinţele unor acţiuni ale
grupului, de care el se delimitează.
 conflictul inter-grupuri - este principalul tip de conflict inclus în categoria conflictelor
organizaţionale. "Stingerea" acestui tip de conflicte intră deja în competenţa managerilor
superiori. Adeseori, asemenea conflicte apar între compartimente, sectoare cu profiluri foarte
diferite (ex. cele productive şi cele "neproductive", între conducerea administrativa şi sindicate
etc.) De multe ori, asemenea conflicte sunt cauzate de iniţiale conflicte inter-individuale sau între
indivizi şi grupuri.
 conflictul între organizaţii - în mod frecvent acest tip de conflict se manifestă sub forma
competiţiei pentru lansarea unui produs, serviciu etc. Un asemenea conflict se poate naşte şi în
urma competiţiei pentru resurse. Ca şi în cazul precedent, acest tip de conflict poate uneori să fie
precedat de conflicte interpersonale.
b.) din punct de vedere al efectelor pe care le generează:
 conflicte distinctive - sunt cele în care resursele personale şi/sau cele organizaţionale se
consumă în condiţii de ostilitate, fără beneficii mari, existând o permanentă stare de nemulţumire.
Asemenea conflicte se pot solda cu destrămarea organizaţiilor, pierderea unor membri, acte de
violenţa etc.
 conflicte benefice - atunci când conflictele sunt recunoscute de timpuriu şi corect abordate,
ele pot face ca indivizii, grupurile, organizaţiile să câştige în creativitate şi eficienţă. In orice
organizaţie, un anumit nivel de conflict este absolut necesar, pentru ca dinamica dezvoltării
organizaţiei să fie bună. Conflictul benefic este acela pentru care poate fi găsită o soluţie
acceptabilă pentru toate părţile implicate deoarece părţile sunt dispuse să comunice corect şi să
stea la masa tratativelor.
c) din punct de vedere al nivelelor cauzelor declanşatoare de conflict:
• conflicte de nivel informaţional - declanşate de lipsa mior informaţii, transmiterea unor
informaţii greşite sau distorsionate etc. Sunt cel mai simplu de rezolvat, din moment ce
informaţiile lipsa pot fi completate, iar cele greşite, corectate. Situaţiile mai dificile sunt cele în
care lipsa de informaţii s-a datorat lipsei sau nefuncţionării canalelor informaţionale: în acest caz,
"construirea" sau " repararea" acestor canale vor rezolva problema.
• conflicte la nivelul strategiilor - apar atunci când există diferenţe de opinie în ceea ce priveşte
modul în care trebuie abordată o problemă sau situaţie.
• conflicte la nivelul scopurilor - apar atunci când există diferenţe de opinie privind acţiunile
care trebuie întreprinse.
• conflicte la nivelul normelor - apar atunci când comportamentele manifestate nu sunt cele
aşteptate: nu sunt conforme cu normele acceptate sau impuse.
• conflicte la nivel de valori - dacă prunele 4 nivele de conflict pot fi soluţionate prin obţinere
/oferire de informaţii, comunicare şi negocierea unei soluţii, acest tip de conflict este mai dificil
de abordat. Oamenii reacţionează de obicei violent arunci când le sunt "călcate în picioare"
valorile. De multe ori, asemenea conflicte nu pot fi rezolvate decât dacă protagoniştii cad de
acord că nu pot fi de acord.

Cauzele conflictelor
Când sunt căutate sursele unui conflict, este important să se ţină cont de faptul că nimeni
nu deţine adevărul absolut. Aspecte care par absolut clare dintr-o perspectivă, devin mai puţin
clare dacă sunt luate în considerare alte puncte de vedere. Persoanele implicate în rezolvarea
conflictelor trebuie să fie dispuse să asculte şi să ia în serios toate punctele de vedere, chiar dacă
ele sunt neplăcute sau dificile.
Principalele cauze care generează conflicte:
 comunicarea defectuoasă: oferirea de informaţii insuficiente sau incomplete, folosirea de
mijloace sau canale de comunicare inadecvate, folosirea unui limbaj neadecvat interlocutorului
(fie el ca forma ori conţinut), sunt exemple de potenţiale cauze de conflict.
 sistemele de valori diferite: dezacordurile pot viza aspecte etice, limitele şi modalităţile în
care trebuie exercitată puterea, limitele între care acţiunile pot fi considerate morale sau corecte
etc.
 existenţa unor scopuri diferite
 incoerenţa sistemului managerial, inconsecvenţa masurilor luate, necunoaşterea şi
nerespectarea ierarhiei, neparticiparea tuturor nivelelor la luarea deciziilor (în aceeaşi măsura ca
delegarea absolută şi necontrolată), inexistenţa unui sistem coerent de apreciere a performanţei şi
de motivare sunt toate posibile cauze de conflict.
 resurse limitate; limitarea oricărei resurse poate da naştere la conflict: timpul, banii, resursele
materiale, cele umane şi informaţia.
 diferenţe inter-grup de statut social: faptul că membrii unui grup au un statut profesional
considerat în exterior mai bun faţă de cel al membrilor (de acelaşi nivel socio - profesional) din
alt grup constituie o importantă cauză de conflict.

Căi de rezolvare a conflictelor


Alegerea căii de abordare a unui conflict depinde de context, complexitatea situaţiei,
priceperea părţilor, vechimea şi virulenţa conflictului, costurile fiecărui procedeu etc. Principalele
căi de rezolvare a unui conflict sunt prezentate în cele ce urmează.
Negocierea. Constă în discuţii nemijlocite, purtate în scopul de a ajunge la o înţelegere, la
încheierea unei tranzacţii sau la rezolvarea unei probleme. înţelegerea se stabileşte atunci când
este acceptată de toate părţile: ea trebuie deci să satisfacă nevoile tuturor părţilor implicate. Atât
modul în care decurge procesul de negociere, cât şi conţinutul discuţiilor şi a acordurilor finale
depind exclusiv de negociatori.
Medierea. Uneori, mai ales atunci când părţile sunt numeroase sau problema foarte
complexă, se întâmpină greutăţi în stabilirea şi respectarea regulilor şi procedurilor. In acest caz,
există riscul ca negocierile să devină haotice şi să se termine într-un eşec. O soluţie este folosirea
unuia sau mai multor facilitatori, persoane imparţiale şi neutre, care au în sarcină modul de
desfăşurare a discuţiilor. Conţinutul discuţiilor rămâne sub controlul exclusiv al pârtilor
implicate.
Arbitrajul Atunci când părţile nu reuşesc sa găsească împreună soluţia unei probleme, pot
alege alternativa arbitrajului. Acest lucru se întâmpla de obicei când părţile nu se simt competente
sa judece situaţia, când între ele există diferenţe ireconciliabile sau când comunicarea este
profund alterata. Părţile trebuie sa se oblige sa respecte decizia arbitrului, indiferent care va fi ea.
Arbitrul este im expert independent care analizează şi interpretează aspectele diferendului şi
propune o soluţie. Participanţii au influenta numai în alegerea arbitrului.
Judecata. Oamenii preferă adesea procedurile juridice deoarece accepţiunea generală este
că ele sunt cele mai legitime şi definitive. Litigiile sunt analizate pe baza unui sistem de legi în
vigoare, care nu sunt altceva decât un sistem de norme oficial. Demersul juridic constituie un
procedeu care nu necesită acordul celeilalte părţi. Sarcinile de negociere ale părţilor sunt adeseori
preluate de avocaţi. Părţile au influenţa asupra alegerii avocaţilor - restul intră sub controlul
acestora, al judecătorului, al codului de legi.

Delegarea ca mijloc eficient de lucru în echipă


Delegarea reprezintă, pentru un manager de proiect, o aptitudine esenţială. Managerul
unui proiect trebuie să facă uz de capacitatea sa de influenţă pentru a-şi atrage sprijinul echipei în
realizarea acestora. Prin delegare, sunt clarificate astfel rolurile membrilor echipei. Structura de
alocare a lucrărilor (WBS) împreună cu matricea alocării responsabilităţilor (RAM) ajută
managerul de proiect să identifice sarcinile ce trebuie realizate. De regulă într-un proiect,
deciziile privind persoanele care trebuie să îndeplinească fiecare sarcina nu pun probleme, pentru
că însăşi apartenenţa cuiva la echipa de proiect este determinată de calificarea specifica pe care o
are.
Pentru reuşita delegării unei sarcini vă recomandăm :
• Delegarea unui sub-proiect, fază, etapă sau activitate trebuie să fie neapărat însoţită de atribuirea,
către persoana respectivă, a autorităţii asupra resurselor necesare acelui sub-proiect, fază, etapă
sau activitate. O responsabilitate fără autoritatea corespunzătoare înseamnă o poziţie extrem de
ingrată, care poate duce la frustrări şi genera alte tipuri de probleme
• Delegaţi, dar evitaţi apoi să vă amestecaţi prea mult în ceea ce face persoana respectivă; în
practică, delegarea înseamnă să discutaţi cu persoana vizată abordările pe care aceasta ar
putea sa le adopte dar, după ce discuţiile s-au încheiat, trebuie să fiţi în stare să acceptaţi
eventualele greşeli fără iritare şi reproşuri.
• Oamenii învaţă din greşelile pe care le fac - de aceea, trebuie să aibă libertatea să le facă. Ei pot
trage rapid concluzii din erorile comise şi, dacă sunt lăsaţi să şi le corecteze singuri fără să li se
reproşeze, ei pot câştiga încrederea de a adopta mai târziu abordări noi şi inovative. Desigur că,
dacă un membru al echipei care răspunde de o anumită etapă a proiectului este pe cale sa facă o
greşeală serioasă, managerul de proiect nu poate sta de-o parte, lăsând lucrurile să se agraveze.

5. MANAGEMENTUL TIMPULUI ÎN PROIECTE

Managementul timpului în proiecte cuprinde procesele necesare pentru gestionarea


finalizării la timp a proiectelor: 16

16
Project Management Institute, Ghidul ansamblului de cunoştinţe ale managementului de proiect (Ghidul PMBOK),
ediţia a cincea, 2014, pp. 178-228
Planificarea managementului programului de execuţie este procesul de stabilire a
politicilor, procedurilor şi documentaţiilor pentru planificarea, dezvoltarea, managementul,
execuţia şi controlul programului de execuţie.
Definirea activităţilor este procesul de identificare a acţiunilor specifice care trebuie
efectuate în vederea producerii livrabilelor definite ale proiectului. Pachetele de lucrări sunt
detaliate la nivel de sarcini de lucru posibil de estimat cu suficientă acurateţe ca durată, cost şi
resurse.
Definirea activităţilor se concretizează, de obicei, într-o WBS mult mai detaliat. Ieşirile
acestui proces sunt lista de activităţi, atributele activităţii (ID de activitate, numele activităţii,
descrierea acesteia, activităţi precedente, succesoare, termene impuse, cerinţe de resurse etc.) şi
lista reperelor.17
Secvenţierea activităţilor este procesul de identificare a relaţiilor dintre activităţile
proiectului. Activităţile sunt ordonate prin intermediul dependenţelor logice. Fiecare activitate,
execpţie făcând prima şi ultima este legată de cel puţin predecesor şi un succesor.
Tipurile de dependenţe care pot interveni sunt următoarele:
 Dependenţe obligatorii: cele cerute prin contract sau care sunt inerente date fiind condiţiile şi
natura activităţilor de executat
 Dependenţe opţionale: bazate pe experienţă, preferinţe
 Dependente externe: cele impuse de o terţă parte, din afara proiectului
Este posibil să fie necesară utilizarea unui timp de devansare sau întârziere între activităţi
pentru a susţine un grafic de execuţie realist şi realizabil.
Estimarea resurselor activităţilor este procesul de estimare a tipului de resurse
materiale, umane, de echipamente şi alte componente necesare pentru efectuarea fiecărei
activităţi, a competenţelor cerute pentru resursele umane, cantităţilor necesare pentru fiecare tip
de resursă în parte, precum şi a surselor de unde se vor putea obţine respectivele resurse.
Estimarea acestor resurse este importantă mai ales în proiectele complexe, care necesită
echipe multidisciplinare, proiecte care se bazează pe procese tehnice diverse şi deci necesită
resurse tehnice diversificate (proiecte de integrare, de exmplu)
Punctul de plecare pentru acest proces îl constituie lista de activităţi (pentru a vedea care
sunt activităţile care necesită resurse), informaţiile istorice disponibile (pentru a vedea ce resurse
au fost necesare în proiecte similare deja finalizate), descrierea resurselor disponibile, politica
organizaţiei (care ne va da regulile pentru achiziţionarea resurselor), calendarele resurselor
(pentru a vedea cât timp vor fi utilizate resursele).
În urma prelucrării acestor informaţii, se vor obţine cerinţele de resurse pe activitate,
precum şi structura defalcată a resurselor, o structură ierarhică de resurse identificate după
categorie şi tip de resurse.

17
Reperul este un punct sau un eveniment important în proiect
Un software de management de proiect poate realiza planificarea, organizarea şi
gestionarea fondului de resurse şi elaborarea estimărilor de resurse.
Estimarea duratelor activităţilor este procesul de estimare a numărului de perioade de
lucru necesare pentru finalizarea activităţilor individuale cu resursele estimate. Estimarea
duratelor pe activitate utilizează informaţii despre conţinutul activităţii, tipurile de resurse cerute,
cantităţile estimate de resurse şi calendarele resurselor. Pentru estimarea duratelor se poate face o
estimare prin analogie utilizându-se parametrii (cum ar fi durată, buget, mărime, greutate,
complexitate) din proiecte similare anterioare ca bază pentru estimarea aceluiaşi parametru pentru
un proiect viitor. De mare utilitate este şi expertizarea bazată pe informaţii istorice.
Elaborarea programului de execuţie este procesul de analiză a succesiunii activităţilor,
duratelor, resurselor necesare şi contrângerilor programului pentru a crea modelul pentru
programul de execuţie al proiectului. Acest proces conduce la realizarea reţelei proiectului. Există
mai multe tipuri de reţele:
1) Diagrama Gantt care prezintă activităţile proiectului sub formă de bare în funcţie de timp.

Figura nr. 6. Exemplu de diagramă Gantt

2) Diagrame de precedenţă:
a) Reţele cu activităţi pe săgeţi când activităţile sunt reprezentate prin săgeţi, iar nodurile
reprezintă evenimente: începutul sau sfârşitul activităţilor. Un eveniment are durata 0.
b) Reţele cu activităţi în noduri când activităţile sunt reprezentate în noduri, iar dependenţele sunt
reprezentate prin săgeţi.
Controlul programului de execuţie este procesul de monitorizare a stadiului activit[ílor
proiectului în vederea actualizării progresului proiectului şi managementului schimbărilor aduse
versiunii de referinţă a programului de execuţie.
Un aspect important al procesului de control al programului de execuţie este de a decide
dacă variaţia de timp faţă de versiunea de referinţă necesită acţiuni corective. De exemplu,
întârzirea majoră a unei activităţi care nu se află pe drumul critic poate avea un efect minor
asupra graficului general de execuţie a proiectului, în timp ce o întârziere mai mică a unei
activităţi critice sau aproape critice poate necesita o acţiune imediată.
Un software de mangement al proiectelor oferă posibilitatea de a urmări termenele
planificate faţă de termenele efective şi de a previziona efectele schimbărilor aduse programului
de execuţie a proiectului.
6. ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN PROIECTE

Managementul calităţii în proiect include procesele şi activităţile organizaţiei care


determină politicile, obiectivele şi responsabilităţile referitoare la calitate astfel încât proiectul să
răspundă necesităţilor pentru care a fost întreprins.
Calitatea este reprezentată de totalitatea proprietăţilor şi caracteristicilor unui produs sau
serviciu care influentează capacitatea acestora de a satisface necesităţile explicite sau implicite.
(ISO9000). (Cerinţele implicite vor trebui să fie transformate în cerinţe explicite şi incluse în
planul de proiect.)
Cele mai multe organizaţii înţeleg astăzi calitatea mai degrabă ca un proces decât ca un
produs. Mai mult decât atât, acest proces este supus unei îmbunătăţiri continue, experienţele
anterioare fiind utilizate în vederea optimizării şi creşterii calităţii produselor şi serviciilor,
permiţând astfel organizaţiilor nu numai să-şi păstreze clienţii existenţi, dar şi să-şi recapete
clienţii pierduţi şi să câştige noi clienţi.
Nu organizaţiile sunt cele care definesc calitatea, ea este definită de către client.
Obiectivele calităţii sunt următoarele:
 Satisfacţia clientului, adică evaluarea, definirea şi managementul aşteptărilor în vederea
îndeplinirii cerinţelor clientului. Acest lucru implică o combinaţie între conformitatea cu cerinţele
şi adecvarea la utilizare (fitness for purpose) – satisfacerea unor cerinţe reale
 Întâietatea previziunii asupra inspecţiei deoarece costul prevenirii greşelilor este în general
mai mic decât costul corectării acestora după ce sunt detectate prin inspecţie.
 Îmbunătăţirea continuă care constă în optimizări ale produselor sau proceselor (în paşi mici,
dar în permanenţă). Iniţiativele de îmbunătăţire trebuie să amelioreze atât calitatea
managementului, cât şi calitatea produsului
Vorbind de calitate în contextul proiectelor trebuie neaparat clarificat la ce ne referim: la
calitatea produselor rezultate în urma finalizării proiectului sau la calitatea proceselor de
management? Evident că în acest context, ambele aspecte sunt vizate.
Calitatea produsului se referă la modul în care produsul are funcţionalitatea cerută, este
adecvat scopului în care a fost realizat, iar clientul este satisfăcut.
Calitatea procesului de management se referă la respectarea unei metodologii de
management de proiect – presupunând că există şi se aplică în compania care realizează proiectul.
În lipsa unei metodologii proprii, devenită standard al companiei în ceea ce priveşte conducerea
proiectelor, este suficientă respectarea unor proceduri standard de realizare a acestora, proceduri
care impun reguli de practică optimă adaptate la specificul proiectelor respective. Aceste
proceduri trebuie evaluate la final de proiect. iar noile cunoştinţe practice acumulate trebuie
introduse în corpul de proceduri standard ale companiei.
Managementul calităţii în proiecte are în vedere următoarele procese:18
Planificarea managementului calităţii este procesul prin care se identifică care sunt
cerinţele de calitate şi /sau standardele de calitate relevante pentru proiect şi prin are se determină
modul în care proiectul va demonstra conformitatea cu acestea.
Acest proces trebuie derulat în paralel cu celelalte procese de planificare, astfel încât să
poată lua în considerare toate modificările aplicate în urma multiplelor iteraţii necesare într-un
proces de realizare a unui plan de proiect.
Procesul de planificare a calităţii îşi propune dezvoltarea unui plan de management al
calităţii, plan care descrie modul în care echipa de proiect va implementa politica de calitate
agreată. Este vorba de structura organizaţională, responsabilităţile, procedurile, procesele şi
resursele necesare implementării managementului calităţii (ISO 9000: descrierea sistemului de
calitate al unui proiect). Planul poate fi prezentat detaliat sau foarte pe scurt, formal sau informal,
în funcţie de necesităţile proiectului şi este o componentă a planului de proiect.
Un alt rezultat al procesului de planificare a calităţii este definirea unor criterii de
măsurare a calităţii care descriu atributele proiectului sau produselor şi modul în care acestea vor
fi măsutate în procesul de control al calităţii. De asemenea, se obţin liste de verificări de calitate,
utilizate pentru a verifica dacă un anumit set de etape necesare a fost executat.
Una din tehnicile utilizate în planificarea calităţii este şi analiza cost-beneficiu. Ea constă
în determinarea argumentelor pro şi contra pentru iniţierea unui proces, produs sau activitate. În
contextul planificarii calităţii, această analiză ia în calcul beneficiile activităţilor impuse de
managementul calităţii faţă de costurile implicate de aceste activităţi. Analiza trebuie să reflecte
următoarele considerente majore:
 Beneficii: finalizarea unor lucrări de calitate creşte productivitatea, deoarece nu mai trebuie
refăcute lucrări de proastă calitate. Când activitatea este finalizată de prima dată la nivelul
aşteptat, nu sunt necesare fonduri suplimentare pentru repetarea unor anumite lucrări.
 Costuri: finalizarea unor lucrări de calitate poate costa mai mult decât merită lucrările
respective. Livrarea unor lucrări de o calitate superioară nivelului aşteptat implică costuri
suplimentare. Anumite activităţi specifice managementului calităţii şi care sunt incluse în planul
de proiect în vedere garantării unui anumit nivel al calităţii nu sunt întotdeauna necesare,
existenţa lor depinzând de tipul şi anvergura proiectelor.
 Gold plating: clientul nu vrea sau nu are nevoie de mai mult decât a cerut. Gold plating este
numit procesul de adăugare a unor capabilităţi suplimentare care conduc la creşterea costurilor şi
afectează termenul de finalizare. Echipa de proiect trebuie să se concentreze în a livra strict ceea
ce i s-a cerut.
Efectuarea asigurării calităţiii este procesul prin intermediul căruia se evaluează
performanţele la nivelul proiectului în vederea asigurării respectării standardelor de calitate
relevante şi în urma căruia are loc actualizarea planului de management al calităţii.
18
Project Management Institute, Ghidul cunoştinţelor în managementul proiectelor (Ghidul PMBOK), ediţia a IV-a,
Editura Zeta Books, 2010, pp. 221-246
Asigurarea calităţii poate fi evaluată cu ajutorul auditului de calitate. Acesta este o analiză
structurată a activităţilor din cadrul managementului calităţii având ca obiectiv identificarea
tututror decalajelor/deficienţelor, precum şi identificarea acelor aspecte experimentate pe proiect
(lessons learned) care pot duce la îmbunătăţirea performanţelor pentru activităţile viitoare.
Auditul poate fi realizat intern, de către specialişti ai organizaţiei sau extern, prin contractarea
unei terţe părţi.
Controlul calităţii este procesul de monitorizare şi înregistrare a rezultatelor execuţiei
activităţilor de calitate în vederea evaluării execuţiei şi recomndării schimbărilor necesare.
Controlul de calitate nu urmăreşte doar produsul creat în urma realizării proiectelor, ci şi
procesele de management de proiect.
Instrumente şi tehnici utilizate în controlul calităţii sunt următoarele:
 Inspecţii, adică măsurare, examinare şi testare pentru a determina dacă rezultatele sunt
conforme cu cerinţele.
 Diagrame de flux pentru determinarea etapelor de proces eşuate şi identificarea
oportunităţilor potenţiale de îmbunătăţire a proceselor
 Diagrame Pareto
 Diagrame cauză-efect
 Eşantioane statistice – efectuarea măsuratorilor asupra unor eşantioane reprezentative
 Diagrame de proces
 Analiza tendinţelor – metode matematice de previzionare a rezultatelor viitoare bazat pe
rezultatele istorice
Rezultatele procesului de efectuare a controlului calităţii se concretizează în:
 îmbunătăţiri ale calităţii;
 decizii de acceptare: elementele inspectate vor fi fie acceptate fie refuzate;
 activităţi de corecţie a elementelor refuzate;
 ajustări ale proceselor.

7. COMUNICAREA ÎN CADRUL PROIECTULUI. PROCEDURI DE


COMUNICARE. DISFUNCŢIILE LUCRULUI ÎN ECHIPĂ
J.J.Van Cuilenburg, O. Scholten, G.W.Noomen definesc comunicarea ca „un proces prin
care un emiţător transmite informaţii receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a
produce asupra receptorului anumite efecte.”19 Astfel, indiferent de forma pe care o îmbracă,
orice proces de comunicare are câteva elemente structurale caracteristice:
• existenţa a cel puţin doi parteneri - emiţător şi receptor. Emiţătorul este cel cariniţiază
mesajul, iar receptorul este cel care ii primeşte.

19
Cuilenburg, J.J.Van, Scholten, O., Noomen, G.W. , Ştiinţa comunicării, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004
• capacitatea partenerilor de a emite şi recepta semnale intr-un anumit cod, cunoscut de ambii
parteneri
• existenta unui canal de transmitere a mesajului - adică "drumul", "calea" urmata de mesaj.
Există canale de comunicare formale, stabilite ierarhic şi canale neformale, stabilite prin
relaţii de prietenie, preferinţe, interes personal. Mijloacele de comunicare sunt toate canalele de
comunicare care au un suport tehnic, pentru a sprijini un proces de comunicare - telefon, fax,
calculator, mijloacele audio-video. Mesajul reprezintă informaţia care se transmite între partenerii
comunicării. Feed-back-ul este un mesaj specific, prin care emiţătorul primeşte de la receptor im
anumit răspuns cu privire la mesajul comunicat. Mediul comunicării este influenţat de mijloacele
de comunicare - există mediu oral, mediu scris, mediu vizual. Barierele de comunicare reprezintă
perturbaţiile ce pot interveni în procesul de comunicare. Perturbarea poate fi atât de intensă, încât
între mesajul transmis şi mesajul receptat să existe diferenţe majore. Perturbaţiile pot fi: 1) de
natură internă - factori fiziologici ca şi o anumită durere fizică, sau un anumit defect de vorbire
sau de auz. 2) de natură interpersonală - o anumită istorie de relaţionale sau 3) de natură externă
(zgomot mare, întreruperi repetate etc.).
Managementul în patru direcţii este un concept prezentat de David Body şi David
Buchanon în cartea „Preluaţi conducerea", concept care prezintă responsabilităţile managerului
de proiect, precum şi instrumentele prin care poate să-şi asigure suportul stakeholderi-lor, toate
acestea privite prin prisma comunicării.

Managementul în sus
Succesul unui proiect poate depinde în mod decisiv de sprijinul şi asistenţa conducerii.
Acest lucru nu presupune doar resursele care trebuie obţinute, ci şi angajarea conducerii faţă de
scopurile proiectului, susţinerea şi promovarea acestora. Pentru a obtţne toate aceste lucruri, o
componentă importantă a atribuţiilor managerului este sa le ofere celor din conducere atât
informaţiile necesare despre mersul lucrărilor, cât şi argumente care să-i convingă de beneficiile
pe care proiectul le poate aduce întregii organizaţii.
Pentru a avea relaţii bune cu managementul superior, managerul de proiect trebuie să se
gândească ce anume doreşte acesta să obţină de la proiect şi ce anume trebuie să i se ceară.
De exemplu, sponsorul trebuie:
 să se înţeleagă bine şi să aiba încredere în managerul de proiect şi în echipa sa;
 să fie încredinţat că atât el, sponsorul, cât şi managerul de proiect au aceeaşi viziune asupra
ţelurilor proiectului;
 să vadă că echipa este bine motivată şi dedicată activităţii respective;
 să fie ţinut la curent cu mersul lucrărilor, cu succesele înregistrate şi cu dificultăţile
întâmpinate;
 să cunoască mai multe date despre proiect decât alţi manageri din eşalonul superior al
organizaţiei.
Pe de altă parte, sponsorul trebuie să ofere managerului de proiect (printre alte lucruri):
 un interes activ faţă de proiect;
 o imagine foarte clară despre ceea ce aşteaptă de la proiect;
 definirea clară a parametrilor şi a restricţiilor cu care trebuie să opereze proiectul;
 avertizarea promptă cu privire la eventualele modificări aduse scopurilor proiectului la nivelul
organizaţiei
Totodată, managerul de proiect trebuie să fie capabil să modifice aşteptările sponsorului
pe măsură ce apar schimbări în componenţa proiectului.
Pentru majoritatea proiectelor, resursele nu provin doar de la sponsori. Prin urmare,
managerul de proiect trebuie să ia în considerare şi relatiile cu ceilaţti membrii ai conducerii,
cărora trebuie:
 să le asigure date despre conţinutul general al proiectului, care trebuie să fie prompte şi lesne
de asimilat de nişte persoane care nu au prea mult timp de irosit cu un proiect de care nu rpspund
direct;
 să-i ferească de surprize printr-o informare sistematică şi directă, provenită din partea
managerului sau sponsorului proiectului; o informare prin intermediul "telefonului fără fir" ar
denota faptul ca managerul nu a fost capabil să-şi creeze canalele de comunicare
corespunzătoare;
 să le notifice din timp eventualele dificultăţi şi defecţiuni; managerii din eşalonul superior
doresc să se simtă cât de cât implicaţi în găsirea soluţiilor.

Managementul relaţiilor transversale (Networking)


Majoritatea proiectelor depind de cooperarea cu celelalte departamente sau cu diverse
organizaţii terţe, cum ar fi cele ale sub-contractanţilor. Managerul de proiect trebuie să apeleze la
aceste relaţii pentru a obţine asistenţă de specialitate, pentru consultaţii în privinţa lucrărilor de
specialitate, pentru a recruta specialişti pentru echipa de proiect sau pentru a încerca să schimbe
modul în care lucrează anumite departamente. odată introduse anumite schimbări. Date fiind
situaţiile şi interesele diferite ale fiecărui departament, această sarcină este adesea foarte dificilă,
deoarece ea înseamnă de multe ori nu numai să se ia măsuri ca departamentele să ştie ce anume
trebuie să facă, ci şi să-şi păstreze disponibilitatea pentru efectuarea schimbărilor propuse, mai
ales atunci când aceste schimbări afectează propriile resurse.
Conflictele şi dezacordurile cu diferitele grupuri de interese trebuie rezolvate prin
negociere. în permanenţă fiind necesar să se depună eforturi pentru întreţinerea sentimentului de
proprietate faţă de proiect.
Managerii de proiect trebuie, de asemenea, să-şi creeze, să utilizeze şi să dezvolte câte o
reţea de contacte. Chiar dacă acestea nu sunt direct asociate cu problema asupra căreia se
lucrează, ele pot servi la informarea permanentă a managerilor în legătură cu schimbările din alte
locuri, schimbări ce ar putea avea implicaţii asupra proiectului lor.

Managementul echipei
Managerul de proiect trebuie să insufle membrilor echipei lor şi să le menţină sentimentul
de motivare şi de implicare, indiferent dacă aceştia lucrează la proiect cu normă întreaga sau
parţială. Caracterul temporar al echipelor de acest fel, nivelul total diferit de cunoştinţe şi
diferenţele între interesele membrilor lor, precum şi loialitatea lor impărţită trasformă conducerea
unui astfel de grup într-o sarcină foarte dificilă. Managerii trebuie nu numai să coordoneze cu
abilitate reuniunile grupului, ei trebuie să gestioneze procesele de comunicare şi să asigure
calitatea, atât în interiorul echipei, cât şi între aceasta şi departamentele care îi susţin activitatea.

Managementul personalului
Managerul de proiect trebuie să convingă personalul afectat de proiect să se implice în
activităţile acestuia, deoarece numai acest lucru poate determina succesul proiectului. Unii
trebuie convinşi să-si schimbe modul de lucru, alţii trebuie mobilizaţi să ajute echipa de proiect
să gaseasca diverse soluţii sau trebuie convinşi să depună o muncă suplimentară pentru adaptarea
la schimbare, păstrând însă în exploatare şi vechile sisteme cu care trebuie să livreze în
continuare produse sau servicii către clienţi. Toate aceste activităţi necesită întreţinerea unui grad
ridicat de implicare şi motivare în rândul utilizatorilor, adică a acelora care urmează să fie afectaţi
de planificarea şi implementarea schimbărilor implicate de proiect.

Managementul comunicării în proiecte include procesele necesare pentru asigurarea


corespunzătoare şi la timp a generării, colectării, diseminării, stocării, diseminării, stocării,
regăsirii şi diponibilizării informaţiilor din proiect. Aceste procese sunt descrise în cele ce
urmează:20

20
Project Management Institute, Ghidul cunoştinţelor în managementul proiectelor (Ghidul PMBOK), Ediţia a IV-a,
Editura Zeta Books, 2010, pp. 275-303
Planificarea managementului comunicării este procesul de dezvoltare a unei abordări şi
a unui plan al modalităţilor de comunicare în cadrul proiectului pe baza necesităţilor de informare
şi a cerinţelor părţilor interesate ale proiectului şi în baza mijloacelor organizaşionale disponibile.
Managerii de proiect îşi consumă 90% din timp comunicând: întâlniri, rapoarte,
convorbiri telefonice, email-uri, prezentări, şedinte de proiect etc. Ce comunică? Informaţii, idei
şi cunoastere. Dată fiind importanţa deosebit de mare pe care o are comunicarea, este evident că
aceasta trebuie planificată în mod adecvat. Managerul de proiect trebuie să identifice cerinţele
părţilor interesate în ceea ce priveşte comunicarea, să determine informaţiile care sunt necesare,
şi momentul în care vor fi furnizate, după care, respectând condiţiile specifice proiectului, să
planifice modul în care vor fi furnizate aceste informaţii.
Planificarea comunicării se realizează de obicei în fazele timpurii ale etapei de planificare
din ciclul de viaţă al proiectului. Rezultatul acestui proces va trebui însă revăzut în mod regulat
pe parcursul derulării proiectului şi actualizat ori de câe ori este necesar.
Rezultatul procesului de planificare a comunicării se concretizează în planul de
management al comunicării, plan care va conţine: cerinţele de comunicare cu părţile interesate,
metodele care vor fi utilizate pentru a colecta şi arhiva diverse tipuri de informaţii, detalii privind
modul în care va fi distribuită informaţia: către cine, când şi prin ce metode (e-mail, note,
comunicate de presă etc.), descrierea informaţiei ce va fi distribuită, inclusiv formatul, conţinutul,
nivelul de detaliere, convenţiile şi/sau definiţiile ce vor fi utilizate, motivul diseminării
informaţiilor respective, persoana responsabilă pentru comunicarea informaţiilor, resursele
necesare pentru activităţile de comunicare, inclusiv bugetul timpul şi bugetul, alte detalii necesare
şi, nu în ultimul rând, modul în care se va actualiza planul de comunicare pe măsură ce proiectul
progresează.
Planul poate fi prezentat detaliat sau foarte pe scurt, formal sau informal, în funcţie de
necesităţile proiectului şi este o componentă a planului de management al proiectului.
Managementul comunicării în proiect este procesul de creare, colectare, diseminare,
stocare, căutare şi găsire, şi de punere la dispoziţie a informaţiilor relevante pentru părţile
interesate ale proiectului, la momentele de timp stabilite. Acest proces are în vedere
implementarea planului de management al comunicării, cât şi răspunsuri la solicitări de informaţii
care nu au fost prevăzute. Diseminarea informaţiilor are loc prin diseminarea de documente
tipărite, prin comunicare electronică şi cu ajutorul instrumentelor de conferinţă (e-mai, fax,
mesagerie vocală, conferinţă video şi web, site-uri ş pagini web), prin instrumente electronice
pentru managementul proiectelor (aplicaţii software pentru şedinţe şi birou virtual şi instrumente
colaborative de administrare a activităţii).
Rezultatele acestui proces se concretizează în:
 documente legate de proiect: corespondenţă, memo-uri, documente ce descriu proiectul;
 prezentări ale proiectului;
 feedback de la părţile interesate.
Controlul comunicării este procesul de monitorizare şi control al comunicării pe
parcursul întregului ciclu de viaţă al proiectului pentru a se asigura faptul că necesarul de
informaţii al părţilor interesate a fosrt satisfăcut. Astfel, sunt oferite informaţii privind execuţia
proiectului sau privind problemele apărute şi pot apărea actualizări ale planului de management al
proiectului şi cereri de schimbare generate în urma evaluărilor performanţelor pe proiect.

Proceduri de comunicare
Un manager de proiect trebuie să gândească încă din faza de început a formării unei
echipe la modul în care va comunica cu fiecare membru al echipei, fie că este vorba de întâlniri
(individuale sau în grup), prin telefon, în scris, e-mail sau combinaţii ale acestora. în faza de
planificare, aceste aspecte pot li incluse în „strategia de comunicare„ Dacă veţi utiliza
comunicarea în scris trebuie să definiţi ce trebuie să se comunice, nivelul de detaliere şi formarul
comunicării. Trebuie să ţineţi cont că formatul să fie creat în aşa fel încât să poată fi utilizat de
oricare membru al echipei indiferent de nivelul lui de instruire. Indiferent de metoda adoptată
important este ca managerul de proiect să se gândească la cât de des este nevoie să comunice cu
echipa. Unii membri ai echipei au nevoie sau doresc să comunice mai des decât alţii. De aceea,
existenţa unui document privind modul de comunicare şi a unui plan formal al întâlnirilor echipei
de proiect, vă va scuti de consumul inutil de resurse şi timp. În crearea unui plan de comunicare
eficient se recomandă:
• implicarea tuturor membrilor echipei de proiect în realizarea planului de comunicare;
• lucrul cu fiecare membru al echipei pentru a se stabili când şi cum se va comunica;
• dezvoltarea unei strategii prin care să vă asiguraţi că informaţia ajunge la fiecare membru al
echipei fără întârzieri, lipsuri sau cu neclarităţi.

Şedinţele eficiente ca mijloc de comunicare

Unul dintre cele mai importante instrumente de comunicare folosite în perioada de


execuţie, atât pentru coordonarea activităţilor, pentru motivarea oamenilor, cât şi pentru controlul
proiectului îl constituie organizarea, cât mai des, de şedinţe de lucru cu întreaga echipă. Pentru ca
o astfel de întâlnire să fie eficientă insă, trebuie ca atât înainte ca ea să aibă loc. cât şi în timpul
desfăşurării ei şi după terminare, să fie parcurşi o serie de paşi pe care încercăm să îi propunem în
cele ce urmează
• înainte de şedinţă
- revizuiţi agenda şi concluziile şedinţei precedente, pentru a vedea ce s-a discutat atunci şi ce
sarcini erau de îndeplinit sau ce măsuri de pus în practică în intervalul care s-a scurs;
- redactaţi o agendă pentru şedinţa care urmează, în care să figureze nu numai subiectele, ci şi
momentele in care fiecare membru trebuie să intervină cu o eventuala prezentare sau precizare şi
trimiteţi-o din timp tuturor membrilor echipei;
- cereţi propuneri de completare a agendei şi atunci când consideraţi propunerile ca fiind
binvenite, operaţi modificările de rigoare;
- dacă există modificări de substanţă, distribuiţi forma finală a agendei, înainte de întâlnire.
• în timpul şedinţei
- revizuiţi agenda, împreună cu toţi participanţii;
- stabiliţi cine anume urmează să ia notiţe cu privire la ce se discută;
- începeţi discuţiile prin invitaţia adresată fiecărui participant de a-i informa pe ceilalţi cu privire
la stadiul sarcinilor de care este responsabil;
- informaţi participanţii la şedinţă cu privire la mersul proiectului;
- încurajaţi pe toată lumea să ia cuvântul;
- nu permiteţi devierile de la subiect;
- nu vă grăbiţi să luaţi anumite decizii sau să le supuneţi la vot până nu se epuizează toate
argumentele pro şi contra;
- pentru fiecare decizie care se adoptă, stabiliţi cine este responsabilul de punerea ei in practică şi
termenul până la care acest lucru trebuie să se întâmple;
- la sfârşitul şedinţei, revizuiţi împreună cu participanţii deciziile care au fost adoptate şi ce
anume are fiecare de făcut în perioada imediat următoare;
• după şedinţă
- redactaţi o listă cu toate sarcinile care trebuie îndeplinite, ca urmare a deciziilor adoptate, cu
responsabilul şi termenul pentru fiecare sarcină şi trimiteţi-o fiecărui membru al echipei de
proiect;
- urmăriţi modul in care fiecare îşi îndeplineşte sarcinile.

Disfuncţiile lucrului în echipă

Indiferent de stadiul în care se află echipa în dezvoltarea ei, există o serie de factori - urni
dintre ei obiectivi, alţii subiectivi, care determină blocaje în ceea ce priveşte luciul în echipă.
Conştientizarea existenţei. în cadrul echipei cu care avem de-a face. in calitate de manageri, a
acestor factori, ne poate ajuta să înlăturăm blocajele prin diminuarea sau înlăturarea cauzelor care
le produc. în cele ce minează sunt prezentaţi principalii factori care blochează lucrul în echipă
a. Lipsa de claritate a obiectivelor
Obiectivele proiectului trebuie cunoscute foarte bine de către fiecare membru al echipei,
indiferent de rolul pe care acesta urmează să-l aibă în cadrul echipei. Altminteri, membrii echipei,
nu vor şti ce către ce anume trebuie să se îndrepte echipa şi le va fi greu să înţeleagă ce anume se
petrece.
b. Lipsa de claritate a rolurilor şi responsabilităţilor
Acest lucru duce, aproape inevitabil, la situaţii în care fie anumite responsabilităţi sunt
asumate de mai mulţi, fie nu sunt asumate de nimeni, fiecare membru al echipei lăsându-le pe
seama celorlalţi. Bineînţeles că efectul acestui lucru va fi acela că rămân sarcini neîndeplinite de
nimeni. Pe de altă parte însă, faptul că oameni nu îşi cunosc clar responsabilităţile este adesea o
sursă de conflicte.
Pentru înlăturarea acestei cauze trebuie început prin a concepe fişele de post de aşa natură
încât fiecăruia să îi fie foarte clar ce responsabilităţi are, cui i se subordonează, pe cine are în
subordine, etc.
c Lipsa informaţiei sau informaţia nepotrivită
Acurateţea informaţiei este, adesea, un element esenţial pentru eficienţa muncii fiecăruia
dintre noi. De multe ori, fie din lipsă de timp, fie dintr-un anumit interes (de a nu împărtăşi
informaţia cu ceilalţi), informaţia nu ajunge la cine trebuie. O atenţie deosebită trebuie acordată şi
informării fiecărui membru al echipei cu privire la activitatea şi rezultatele celorlalţi. Din moment
ce vorbim despre o echipă, înseamnă că activitatea fiecăruia este, într-un grad mai mic sau mai
mare, dependentă de a celorlalţi, iar faptul că anumite persoane nu cunosc activitatea colegilor lor
poate să ducă la fie la situaţii în care anumite activităţi sunt duplicate, fie la situaţii în care
iniţiativele unora sunt greşite în contextul dat de activitatea celorlalţi (context necunoscut de
autorii acelor iniţiative).
d. Procese consultative defectuoase
Cei responsabili de anumite domenii nu reuşesc, uneori, să-i implice pe ceilalţi, lucru care
trebuie remediat. Totodată, cei care consideră că au dreptul de a afla anumite informaţii trebuie să
le ceară cu fermitate. Clarificarea din timp a tipului de informaţie la care are acces fiecare în
procesul de luare a deciziilor poate fi extrem de utilă.
e. Proceduri neadecvate de luare a deciziilor
Fie că este vorba de faptul că procesul de consultare se prelungeşte la nesfârşit, cei care ar
trebui să îşi asume răspunderea deciziei evitând să facă acest lucru, fie că există tendinţa de a se
trece foarte repede la vot. astfel încât divergenţele din cadrul grupului să fie rezolvate prin
impunerea voinţei majorităţii, fie că nu există nici un fel de consultare, putem avea de-a face cu
un mod ineficient de a adopta deciziile.
f. Lipsa de cooperare
Acest element are drept cauză, cel mai adesea, conflictele interpersonale, dar poate fi
generat şi de lipsa abilităţilor necesare lucrului în echipă, cum ar fi problemele de comunicare cu
ceilalţi. O posibilă soluţie ar putea consta în organizarea de întâlniri (şedinţe de lucru) cu
participarea întregii echipe, cât mai des cu putinţă (fără însă ca acest lucru să împiedice
derularea activităţilor proiectului).
g. Dominarea
Persoanele care, în general, au tendinţa de a adopta un comportament dominator sunt cele
din „vârful ierarhiei" şi „veteranii".
h . Conflictele
Conflictele reprezintă unul din cei mai importanţi şi des întâlniţi factori care dăunează
lucrului in echipă.
i. Lipsa de încredere
Adesea, oamenii nu au încredere unii în ceilalţi în privinţa abilităţii de luare a deciziilor
sau rezolvării de probleme. De multe ori însă, avem de-a face cu lipsa de încredere în propriile
abilităţi. Soluţia poate consta în sesiunile de supervizare, în instruire periodică şi susţinere, în
asigurarea unui climat în care greşelile nu sunt condamnate în mod brutal.
j Teama de implicare
Unora pur şi simplu le este teamă că ar putea lua o hotărâre greşită care ar putea duce la
un eşec. În astfel de cazuri, managerul trebuie să adopte o atitudine menită a înlătura astfel de
temeri. Oamenii vor fi mai dispuşi să-şi asume riscuri într-o atmosferă în care domină încrederea
şi convingerea că din greşeli se învaţă.
k. Lipsa finalizării
Pentru fiecare decizie adoptată trebuie să existe una sau mai multe persoane responsabile
de punerea ei în practică. Dacă deciziile adoptate nu sunt puse în practică, în timp, membrii
echipei vor ajunge să nu mai acorde nici un fel de importanţă actului decizional. Măsura
eliminării cauzelor care pot duce la îngreunarea lucrului în echipă nu este nici ea suficientă însă,
decât pe termen scurt. Şi asta deoarece, în timp, în cadrul echipei poate să apară una dintre cele
mai dificile probleme, din punctul de vedere al posibilităţilor de rezolvare - pierderea, de către
membrii echipei, a motivaţiei de a munci la randament maxim.
.

8. RISCUL ÎN PROIECTE

Managementul riscului în proiecte cuprinde procesele de efectuare a planificării riscului,


identificării, analizei, planificării răspunsului, monitorizării şi controlului riscului într-un
proiect.21
Riscurile apar în cadrul tuturor activităţilor socio-economice, pentru fiecare dintre acestea
îmbrăcând forme particulare, în funcţie de tipul, modul de manifestare, precum şi de intensitatea
acestora. Orice activitate presupune cunoaşterea şi asumarea unor riscuri. Pentru succesul
activităţii este necesară identificarea tuturor riscurilor posibile, cuantificarea lor, precum şi
asumarea acestora pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii.
Având în vedere că de succesul implementării unui proiect poate depinde viitorul unei
organizaţii şi că atingerea excelenţei în proiecte se poate realiza numai prin eliminarea riscurilor
asociate, se poate afirma că managementul riscurilor este o investiţie în viitorul organizaţiei. Ceea
ce diferenţiază riscul de proiect de alte tipuri de risc este fapt ul că sunt cunoscute deja tipurile de

21
Project Management Institute, Ghidul cunoştinţelor în managementul proiectelor (Ghidul PMBOK), ediţia a IV-a,
Editura Zeta Books, 2010, pp. 305-344
probleme pe care echipele care se ocupă de proiect s-ar putea să le întâlnească pe parcurs. De
asemenea, se cunosc sursele previzibile ale problemelor organizaţionale, ale eforturilor
inevitabile în administrarea nevoilor şi cerinţelor şi ale problemelor legate de planificarea şi
controlul inadecvat. 22
Cea mai bună metodă de a administra riscul de proiect este aplicarea procedurilor
standard de management al riscului. Adică, trebuie să-ţi planifici eforturile administrării riscului,
să identifici riscurile, să faci analize calitative şi cantitative ale impactului riscului, să stabileşti
strategii de administrare a riscului şi să monitorizezi şi să controlezi cu grijă riscurile odată cu
începerea proiectului.
Managementul riscului cuprinde metodele şi mijloacele prin care este gestionată
incertitudinea, ca bază majoră a factorilor de risc, în scopul îndeplinirii obiectivelor descrise în
cadrul proiectului23. Managementul riscurilor este o activitate care poate fi realizată de către
echipa de proiect sau de către un compartiment specializat pentru astfel de activităţi. El nu trebuie
privit doar prin perspectiva singulară a unui capitol component al managementului global al unui
proiect, datorită complexităţii sale situându-se în categoria ştiinţelor de graniţă care necesită în
general coroborarea informaţiilor din mai multe domenii: economic, tehnic, juridic, statistic şi
psihologic.
Managementul riscurilor într-un proiect acoperă practic tot ciclul de viaţă al acestuia,
fiind cu atât mai eficient cu cât începe mai devreme, chiar din faza de iniţiere, când costurile se
păstrează destul de reduse şi decizia de demarare a proiectului nu este încă luată.
Întrebările la care trebuie să răspundă întotdeauna un manager de risc sunt următoarele 24:
– Care sunt riscurile pentru prezentul proiect?
– Care sunt pierderile ce pot rezulta din riscurile asumate în proiect?
– Cât de mari sunt pierderile în proiect raportate la totalul de costuri de investiţii?
– Cât de grave ar putea fi pierderile în situaţia în care s-ar adeveri prognozele cele mai pesimiste?
– Care sunt alternativele pe care le pot avea pentru rezolvarea situaţiei de criză?
– Cum pot fi eliminate sau reduse pierderile?
– Alternativele decizionale acceptate vor conduce către asumarea unor riscuri mai mari?
În urma răspunsurilor înregistrate la aceste întrebări sunt identificate într-o primă formă
principalele riscuri ce pot conduce către eşec sau situaţii critice. Realizând o analiză globală,
managerii îşi pot defini într-o formă primară strategia de acţiune în cadrul proiectului respectiv.
Managerul de proiect îşi va asuma numai acele riscuri majore, capabile să conducă la nerealizarea
punctuală a obiectivelor proiectului.
Indiferent de aptitudinile sau cunoştinţele profesionale ale unui manager, acesta nu va
putea identifica absolut toţi factorii de risc existenţi pentru un proiect, de aici rezultând
imposibilitatea de a-i gestiona. Este însă necesară cunoaşterea şi gestionarea principalilor factori

22
Davidson Frame, J., Managing risk in organization, Jossey-Bass, San Francisco, 2003, p. 236
23
Gareis, R., Happy Projects!, Ediţia a II-a, Editura ASE, Bucureşti, 2006, p. 131
24
Idem, p. 143
de risc capabili să conducă într-un final la nerealizarea obiectivelor proiectului, deci la eşecul său.
Pentru a putea decide însă care sunt factorii de risc major şi care sunt cei a căror acceptare intră în
sfera normalului, ar trebui o cunoaştere a priori a acestora şi a gravităţii consecinţelor pe care le-
ar avea efectele lor.Procesele ce au în vedere managementul riscului sunt următoarele:
Planificarea managementului riscurilor este procesul de definire a modului de
desfăşurare a activităţilor de management al riscurilor pentru un proiect.
Rezultatul acestui proces de planificare este planul de management al riscurilor, plan care
descrie modul în care vor fi structurate şi realizate toate procesele din aria de cunoaştere ce se
referă la managementul riscurilor: identificarea riscurilor, analiza calitativă şi cantitativă a
riscurilor, planificarea răspunsului la risc şi monitorizarea şi controlul riscurilor.
Planul de management al riscurilor nu identifică riscurile – aceasta se realizează în
procesul de identificare a riscurilor -, nu descrie strategia ce se va aplica în cazul apariţiei
riscurilor identificate - aceasta realizându-se în procesul de planificare a răspunsului la risc -, ci
defineşte modalităţile de abordare, instrumentele şi sursele de date care pot folosite în vederea
realizării tuturor proceselor de management al riscurilor. Tot în acest plan sunt descrise rolurile şi
responsabilităţile legate de procesele de management ale riscurilor, bugetul, frecvenţa cu care se
vor realiza aceste procese pe parcursul derulării proiectului, metodele de evaluare şi interpretare a
riscurilor ce se vor folosi în procesele de analiză cantitativă şi calitativă a riscurilor, modul în care
vor fi documentate, analizate şi comunicate rezultatele tuturor proceselor de management al
riscurilor, alte informaţii necesare.
Echipele de proiect ţin şedinţe pentru a elabora planul de management aal riscului. La
aceste şedinţe pot participa managerul de proiect, membrii selectaţi ai echipei de proiect şi părţile
interesate, orice persoană din organizaţie care are responsabilitatea de a gestiona planificarea
riscului şi activităţile de execuţie.
Identificarea riscurilor este procesul prin care se identifică riscurile care ar putea afecta
proiectul şi se documentează caracteristicile lor. În identificarea acestor riscuri se pleacă de la
WBS.
Riscul este definit în managementul de proiect ca un eveniment sau o condiţie incertă care
– în cazul în care se manifestă – are un efect pozitiv sau negativ asupra obiectivelor proiectului.
Dacă riscul are un impact pozitiv, el se numeşte oportunitate şi trebuie exploatată. În loc să
reducem posibilitatea de apariţie sau impactul, încercăm să le mărim. Ca urmare, la lansarea unui
proiect, se analizează care sunt acele evenimente care s-ar putea întampla în viitor şi care ar putea
afecta proiectul în cauză.
Identificarea riscurilor asociate unui proiect se realizează prin utilizarea mai multor
tehnici: realizarea unei liste a riscurilor posibile, realizarea unui profil de risc, stabilirea riscurilor
pe baza experienţelor precedente, compararea riscurilor cu cele survenite în cadrul proiectelor
similare, stabilirea riscurilor ce pot surveni în derularea activităţilor şi a bugetului proiectului,
analiza SWOT etc.
Procesul de identificare a riscurilor este un proces regulat, care trebuie să ia în considerare
atât riscurile interne, cât şi pe cele externe. Riscurile interne sunt acele riscuri care apar ca
urmare a activităţii organizaţiei, acestea pot fi controlate de către manageri prin reglarea
activităţilor. Riscurile externe sunt acele riscuri care nu apar ca urmare a activităţii organizaţiei
dar o pot influenţa. Aceste riscuri nu sunt controlabile de către echipa managerială, dar pot fi
cunoscute, analizate şi se poate lua o decizie de minimizare a efectelor ce se pot produce, sau
chiar de eliminare a lor.
Rezultatul procesului de identificare a riscurilor se concretizează într-o listă a riscurilor
identificate ce se pot manifesta în proiectul respectiv şi a simptomelor sau a semnalelor de alarmă
care indică apariţia sau iminenţa lor.
Efectuarea analizei calitative a riscurilor este procesul prin care se realizează o analiză
calitativă a riscurilor şi a conditiilor acestora de manifestare în vederea prioritizării acestora în
funcţie de implicaţiile lor asupra obiectivelor proiectului. Cu alte cuvinte, se evaluează
probabilitatea de apariţie a fiecărui risc identificat în procesul precedent şi impactul acestuia
asupra obiectivelor proiectului. Se prioritizează apoi aceste riscuri în funcţie de efectul pe care se
preconizează a-l avea asupra proiectului.
Rezultatul final al acestui proces îl constituie o listă cu riscurile prioritizate după anumite
criterii şi o evaluare generala (un scor) a proiectului din punct de vedere al riscurilor.
Efectuarea analizei cantitative a riscurilor constă în măsurarea probabilităţii şi a
impactului riscurilor identificate asupra proiectului şi estimarea implicaţiilor lor asupra
obiectivelor proiectului. Această analiza numerică a probabilităţii de apariţie a fiecărui risc şi
consecinţele apariţiei sale asupra obiectivelor proiectului pot fi evaluate prin diferite tehnici cum
ar fi simularea Monte Carlo sau analiza decizională.
Rezultatele acestui proces se concretizează în lista riscurilor cu prioritatea cea mai mare
(respectiv impactul cel mai mare şi probabilitatea de apariţie considerată cea mai mare),
previziuni asupra planificării proiectului şi a estimărilor de cost, precum şi probabilitatea atingerii
obiectivelor proiectului conform planificării existente în condiţiile riscurilor identificate şi
evaluate în procesul de analiza cantitativă a riscurilor.
Planificarea răspunsurilor la riscuri este procesul prin care se dezvoltă proceduri si
tehnici de exploatare a oportunităţilor şi de reducerea a ameninţărilor asupra obiectivelor
proiectului. Sunt posibile mai multe startegii de răspuns la risc. În cazul fiecărui risc trebuie
aleasă acea strategie care are cea mai mare probabilitate de eficacitate. Este bine ca pentru fiecare
risc identificat să existe o strategie recomandată, dar şi una de rezervă.
Strategiile pentru riscurile negative sunt următoarele:
 evitarea riscului;
 reducerea probabilităţii sau impactului riscului;
 întocmirea unor planuri pentru situaţii neprevăzute sau de contingenţă (care să fie puse în
aplicare dacă riscul se materializează);
 transferarea riscului asupra altora (prin încheierea unor asigurări);
 acceptarea riscului (limitarea la monitorizarea situaţiei).
Evitarea riscurilor are loc atunci cand apar modificari semnificative in procesul de
derulare a proiectului, moment in care managerul de proiect hotaraste sa inlature total aceste
riscuri, mergand chiar pana la stoparea executarii proiectului.
Reducerea riscului înseamnă diminuarea probabilităţii de apariţie, a impactului sau a
ambelor. Reducerea riscului este o strategie importantă, care poate sau nu să fie costisitoare. În
cele mai multe situaţii, reducerea riscului este rentabilă dacă se compară cu costurile pe care le-ar
cauza riscurile care s-ar materializa.
Planurile pentru situaţii neprevăzute (de contingenţă) se referă la identificarea unor
opţiuni alternative care să contribuie la recuperarea unor eventuale pierderi. Pentru fiecare
opţiune alternativă definită trebuie să i se identifice avantajele şi dezavantajele, iar varianta
optimă trebuie prezentată conducerii în vederea aprobării. Strategiile generale care pot fi adoptate
în alcătuirea unui plan de contingenţă sunt următoarele:
 să nu se facă nimic (alegerea acestei opţiuni trebuie făcută în cunoştinţă de cauză)
 să se pregătească dinainte proceduri alternative descrise în detaliu sau să se prevadă
metodologii alternative care să fie adoptate în momentul materializării riscului;
 sa se discute cu celelalte organizaţii interesate (client, contractor sau subcontractor) anumite
aranjamente privind disponibilizarea unor resurse şi facilităţi necesare în situaţia materializării
riscului.
Transferarea riscului (prin încheierea unor asigurări) presupune trecerea parţială sau totală
a impactului financiar pe care îl are materializarea unui risc, împreună cu responsabilitatea
managementului acestuia, către un terţ.. O asigurare contra incendiilor sau furturilor înseamnă o
compensaţie financiară pentru pierderile suferite. Compensaţia respectivă poate să nu fie
suficientă pentru menţinerea desfăşurării proiectului, fiind gândită doar ca să acopere într-o
măsură sau alta timpul şi resursele pierdute de către organizaţie.
Strategia de acceptare a riscului este adoptată pentru că eliminarea tuturor riscurilor dintr-
un proiect este foarte rar posibilă. Uneori este prea costisitor să se pună la punct câte un plan de
contingenţă pentru eliminarea tuturor ameninţărilor dintr-un proiect. În timpul desfăşurării
proiectului, însă este necesar să se revizuiască lista riscurilor şi a factorilor de risc pentru a se
afla:
 dacă un risc identificat anterior este pe cale să devină critic;
 dacă a apărut un nou risc care trebuie evaluat şi pentru care poate fi nevoie de un plan de
contingenţă sau de o măsură imediată.
În oricare din cazuri, riscurile şi planurile generale sau pentru situaţii neprevăzute trebuie
revizuite periodic, pentru ca managerul să se asigure ca, indiferent de ce se poate întâmpla, el are
o idee despre ceea ce trebuie să facă.
Strategiile pentru riscurile pozitive sunt următoarele:
Exploatarea este o strategie care poate fi selectată pentru riscurile cu impact pozitiv atunci
când organizaţia doreşte să se asigure că oportunitatea este realizată.
Partajarea unui risc implică alocarea integrală sau parţială a responsabilităţii oportunităţii
către un terţ care poate cel mai bine să capteze oportunitatea în beneficiul proiectului.
Extinderea este o strategie uitilizată pentru a creşte probabilitatea de apariţie şi/sau
impacturile pozitive ale unei oportunităţi.
Acceptarea unei oportunităţi reprezintă disponibilitatea de a profita de aceasta atunci când
apare, dar fără a o urmări în mod activ.
Rezultatele procesului de planificare a răspunsului la risc trebuie să includă, printre altele:
 riscurile identificate, descrierea lor, elementul din WBS afectat, cauzele posibile şi modul în
care pot afecta obiectivele proiectului;
 responsabilităţile alocate pentru răspunsul la riscul respectiv;
 strategiile de răspuns convenite;
 riscurile reziduale estimate după implementarea răspunsurilor planificate, cât şi cele care au
fost acceptate în mod deliberat;
 acţiunile specifice pentru implementarea strategiei alese;
 bugetul şi timpul alocat pentru fiecare răspuns;
 planuri de contingenţă (de rezervă).
Rezultatele procesului de planificare a răspunsului la risc trebuie încorporate în planul de
proiect pentru a se asigura implementarea şi monitorizarea acţiunilor agreate, ca parte a
proiectului în desfăşurare.
Controlul riscurilor este procesul de implementare a palnurilor de răspuns la risc, de
urmărire a riscurilor identificate, de monitorizare a riscurilor reziduale, de identificare de noi
riscuri şi de evaluare a eficacităţii proceselor aferente riscurilor pe parcursul proiectului. Procesul
este continuu deoarece pe măsură ce proiectul evoluează, riscurile se schimbă, apar riscuri noi,
dispar riscuri anticipate. Reevaluările riscurilor trebuie să fie programate în mod regulat.
Riscurile sunt monitorizate pentru a se determina dacă:
 Răspunsul la risc a fost implementat conform planificării;
 Răspunsul la risc a dat rezultate şi dacă nu sunt necesare alte răspunsuri. Prin auditurile de risc
se examinează eficacitatea răspunsurilor la risc, cât şi eficacitatea procesului de management al
riscului;
 Ipotezele de lucru sunt în continuare valabile;
 Au apărut riscuri noi care nu au fost anticipate ;
 Sunt urmate procedurile corecte etc.
Controlul riscului poate implica alegerea unor strategii alternative, implementarea unor
planuri de contingenţă, realizarea de acţiuni corective sau chiar refacerea planului de proiect.
Fiecare risc identificat trebuie să aibă un responsabil alocat care să raporteze managerului de
proiect eficacitatea modului de abordare ales şi urmat, efecte neaşteptate.
În procesul de monitorizare şi control al riscului sunt utilizate următoatoarele instrumente
si tehnici:
 audituri ale răpunsurilor la risc
 evaluări periodice ale riscurilor pe proiect
 metoda valorii dobândite
 măsurători ale gradului de realizare
 planuri de răspuns suplimentare ca urmare a identificării de noi riscuri.
Rezultatul acestui proces se concretizează în acţiuni corective, cereri de schimbare,
actualizări ale planului de răspuns la risc, o bază de date a riscurilor identificate şi manifestate pe
proiect etc.
În managementul riscurilor proiectului prima etapă constă în identificarea riscurilor din
proiect, apoi se estimează probabilitatea de materializare pentru fiecare risc, precum şi efectul pe
care îl poate avea asupra obiectivelor proiectului. Fiecărui risc i se asociază o valoare a
probabilităţii de manifestare (cât de des apare în mod normal riscul respectiv), apoi se estimează
cât de grav este impactul asupra obiectivelor proiectului (niveluri de gravitate). Produsul valorilor
din aceste două coloane reprezintă probabilitatea de pierdere cauzată de riscul respectiv. De
exemplu, să presupunem că folosim o scară cu 3 niveluri, pe care probabilitatea riscului este de 3,
iar impactul (severitatea) este 2. În acest caz, nivelul de risc este 6 (3 x 2), deci avem de-a face cu
un risc mediu.
Pe baza acestor date se determină care riscuri trebuie abordate cu prioritate şi ce resurse
sunt necesare pentru aceste măsuri. Este posibil ca proiectul să fie supus unui risc de mare
gravitate, dar a cărui probabilitate de apariţie este mică (riscuri catastrofice), deci să aibă un nivel
mediu. Pe de altă parte, unele riscuri cu gravitate mică pot să se manifeste des, astfel încât efectul
lor cumulat să fie mare.
Succesul unui proiect depinde în mare măsură de opţiunile pe care un manager le face în
momentul adoptării unor decizii cu privire la riscurile pe care acesta este dispus să le accepte.

9. MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR ÎN PROIECTE


Managementul achiziţiilor în proiect include procesele necesare pentru achiziţia de
produse, servicii sau rezultate care trebuie obţinute din afara echipei de proiect. El include
procesele de gestionare a contractelor şi control al schimbărilor necesare pentru dezvoltarea şi
administrarea contractelor sau comenzilor de achiziţie emise de membrii autorizaţi ai echipei de
proiect.
Procesele incluse în managementul achiziţiilor sunt următoarele:25
Planificarea managementului achiziţiilor constă în determinarea obiectului achiziţiilor
şi a momentului achiziţionarii acestuia. Procesul identifică cerinţele care pot fi satisfăcute prin

25
Project Management Institute, Ghidul cunoştinţelor în managementul proiectelor (Ghidul PMBOK), ediţia a IV-a,
Editura Zeta Books, 2010, pp 345-376
achiziţia de produse sau servicii din afara organizaţiei, fără a se depăşi aria de cuprindere a
proiectului. Sunt analizate aspecte legate de necesitatea achiziţiei, cum se achiziţionează, ce se
achiziţionează, în ce cantitate şi în ce moment.
Rezultatul procesului de planificare a achiziţiei se concretizează în planul de management
al achiziţiei, plan care detaliază modul în care se administreaza procesele de achiziţie: ce tipuri de
contracte vor fi folosite, dacă sunt sau nu necesare estimări independente, care vor fi criteriile de
evaluare, cine le va realiza şi când, daca organizaţia respectivă are departament de achiziţii, care
sunt acţiunile care pot fi întreprinse de echipa de proiect, care sunt documentele standardizate ce
trebuie utilizate şi unde pot fi găsite acestea, alte detalii necesare şi, nu în ultimul rand, modul în
care se va actualiza planul de management al achiziţiei pe măsura ce proiectul progresează.
Planul poate fi prezentat detaliat sau foarte pe scurt, formal sau informal, în funcţie de
necesităţile proiectului şi este o componentă a planului de proiect.
În urma planificării achiziţiilor se mai obţin fişele de date ale achiziţiilor care includ
specificaţiile, cantitatea dorită, nivelurile de calitate, date de execuţie, loc de livrare, perioada de
realizare. Se obţin şi documentele de achiziţie utilizate pentru a solicita oferte de la vânzătorii
potenţiali (invitatie pentru participare la licitaţie, cerere de ofertă, cerere de propunere, invitaţie la
negociere). Criteriile de selecţie a sursei sunt cel mai adesea introduse în documentele de
solicitare pentru achiziţii.
Gestionarea achiziţiilor este procesul de obţinere a răspunsurilor de la furnizori,
selectare a unui furnizor şi încheiere a contractului. Furnizorul este ales dintre potenţialii ofertanţi
conform criteriilor de evaluare determinate în procesul de planificare a achiziţiilor. În proces pot
fi utilizate liste de vânzători potenţiali sau calificaţi anterior, acorduri de colaborare şi informaţii
despre experienţa relevantă, pozitivă şi negativă, anterioară cu vânzătorii. Au loc discuţii cu
ofertanţii, se utilizează tehnici de evaluare a ofertelor sau pot fi căutate pe internet o serie de
mărfuri, componente, articole standard.
În urma derulării procesului se selectează vânzătorii şi se încheie contracte de achiziţii cu
aceştia. Contractul va cuprinde descrierea lucrării sau a livrabilelor, versiunea de referinţă pentru
graficul de execuţie, raportarea realizărilor, perioada de execuţie, roluri şi responsabilităţi, locul
de execuţie al vânzătorului, stabilirea preţului, condiţii de plată, locul livrării, garanţia, criteriile
de inspecţie şi de acceptanţă, penalizări, bonificaţii.
Controlul achiziţiilor este procesul de gestionare a relaţiilor de achiziţie, monitorizare a
execuţiei contactelor şi de efectuare de schimbări şi corecţii conform necesităţii. Pot fi organizate
inspecţii şi audituri pentru a se verifica conformitatea proceselor sau livrabilelor furnizorului sau
revizuiri de execuţie a achiziţiilor pentru identificarea reuşitei sau eşecului realizărilor, a evoluţiei
faţă de fişa de date a achiziţiei şi a neconformităţilor contractuale. În urma acestui proces se fac
acualizări ale planului de management al achiziăiilor, se întocmeşte documentaţia achiziţiilor care
include contractul de achiziţie cu toate graficele de execuţie justificate, cererile de schimbare
aprobate şi neaprobate, facturi şi înregistrări de plată, rapoarte de realizări ale furnizorului etc.
Finalizarea achiziţiilor este procesul de finalizare a tuturor achiziţiilor din proiect. Se
realizează audituri pentru achiziţii, se soluţionează prin negociere situaţiile, revendicările şi
litigiile deschise. Cumpărătorul înaintează vânzătorului o notificare formală scrisă prin care
informează că livrabilele au fost acceptate sau respinse. Cerinţele pentru acceptarea formală a
livrabilelor şi modul de tratare a livrabilelor neconforme sunt definite de obicei în contract.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice sunt (Art.2/ Legea
98/2016):
a) nediscriminarea:
b) tratamentul egal;
c) recunoaşterea reciprocă;
d) transparenţa;
e) proporţionalitatea;
f) eficienţa utilizării fondurilor;
g) asumarea răspunderii
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică au următoarele
semnificaţii:
a) nediscriminarea, respectiv asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale
astfel încât orice operator economic, să aibă dreptul de a participa la procedura de atribuire;
b) tratamentul egal, respectiv stabilirea şi aplicarea, în toate etapele procedurii de
atribuire, a unor reguli, cerinţe şi criterii, identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât
orice participant la procedură să beneficieze de şanse egale de a dobândi, in condiţiile legii,
calitatea de contractant:
c) recunoaşterea reciprocă, respectiv acceptarea.
- produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piaţa Uniunii Europene;
- diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autorităţile competente din alte
state;
- specificaţiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naţional;
d) transparenţa, respectiv aducerea la cunoştinţa tuturor celor interesaţi a informaţiilor
referitoare la aplicarea procedurii de atribuire;
e) proporţionalitatea, respectiv asigurarea corelaţiei între necesitatea obiectivă a
autorităţii contractante, obiectul contractului de achiziţie publică şi cerinţele formulate in
contextul aplicării procedurii de atribuire;
f) eficienţa utilizării fondurilor, respectiv aplicarea procedurii de atribuire astfel încât să
se obţină o maximizare a rezultatului urmărit şi utilizarea unor criterii de atribuire care să reflecte
în primul rând avantajele de natură economică ale ofertelor prezentate;
g) asumarea răspunderii, respectiv determinarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor
persoanelor implicate în procesul de achiziţie publică, urmărindu-se asigurarea:
- profesionalismului
- imparţialităţii
- independenţei deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces

Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice.


După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi definitiva planul
anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor
fonduri. Planul anual se publică pe SICAP.
Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări ulterioare în programul anual al
achiziţiilor publice. În cazul în care modificările au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au
fost cuprinse iniţial în programul anual al achiziţiilor publice (de exemplu, aprobarea în cursul
anului a unor proiecte finanţate din fonduri europene), introducerea acestora în program este
condiţionată de asigurarea surselor de finanţare.
Pentru finanţările din fonduri UE, achiziţiile se vor menţiona la fiecare poziţie a
programului anual, ca achiziţie distinctă în cadrul aceluiaşi cod CPV (codul vocabularului comun
al achiziţiilor publice).
Achiziţiile din fonduri UE se vor constitui în Planul achiziţiilor prevăzute în proiect, plan
ce va fi transmis după caz Autorităţii de Management sau Organismului Intermediar, pentru
avizare şi includere în contractul de finanţare, conform ghidului solicitantului.
Planul achiziţiilor prevăzute în proiect, va cuprinde:
 număr curent;
 denumirea contractului de achiziţie publică/obiectul contractului;
 codul vocabularului comun al achiziţiilor publice CPV;
 responsabilul cu achiziţia (beneficiar sau partener după caz);
 valoarea estimată fără TVA, în lei şi euro;
 procedura de atribuire aplicată;
 data estimată pentru începerea procedurii;
 data estimată pentru finalizarea procedurii;
 persoana responsabilă de achiziţíe
Autoritatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziţii având în vedere
valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice
eventuale forme de opţiuni şi prelungiri ale contractului menţionate în mod explicit în
documentele achiziţiei.
Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai
multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă
la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita
aplicarea obligativităţii autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice.
Valoarea estimată a achiziţiei se determină înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi
este valabilă la momentul iniţierii procedurii de atribuire.
Iniţierea procedurii de atribuire se realizează prin una dintre următoarele modalităţi:
a) transmiterea spre publicare a anunţului de participare;
b) în cazul achiziţiei de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2
din lege, transmiterea spre publicare a anunţului de participare ori a anunţului de intenţie care
este valabil în mod continuu;
c) transmiterea invitaţiei de participare la procedura de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare.
Autoritatea contractantă îşi poate face cunoscute intenţiile cu privire la achiziţiile
planificate prin publicarea unui anunţ de intenţie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi la
nivel naţional,
Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de
participare atunci când:
a) iniţiază procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau
negociere competitivă ori un parteneriat pentru inovare, pentru atribuirea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor-cadru;
b) lansează un sistem dinamic de achiziţii;
c) organizează un concurs de soluţii;
d) iniţiază procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru
pentru servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu excepţia cazului în
care a fost publicat un anunţ de intenţie valabil în mod continuu.
Publicarea anunţului de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este
obligatorie în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru este mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin.
(1).din Legea 96/2016. Anunţul de participare se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
şi la nivel naţional, în conformitate cu prevederile art. 146 – 148 din lege.
Anunţul de atribuire se publică în acelaşi loc unde s-a publicat anunţul de participare,
clarificările, răspunsurile la clarificări şi contestaţiile (SICAP şi după caz JOUE).

Autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine


toate informaţiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă
şi precisă cu privire la cerinţele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a
procedurii de atribuire.
Specificaţiile tehnice sunt stabilite prin documentaţia de atribuire şi definesc
caracteristicile solicitate privind lucrarea, serviciul sau produsele care fac obiectul achiziţiei.

Procedurile de atribuire
Procedurile de atribuire reglementate de Legea 98/2016 se aplică în cazul atribuirii
contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală
sau mai mare decât următoarele praguri valorice - art.7, alin (1), modificat prin
REGULEMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1828 AL COMISIEI de modificare a Directivei
2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului:
a) 25 013 925 lei (5 350 000 EUR), pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de
lucrări;
b) 649 895 lei (139 000 EUR), pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de
produse şi de servicii;
c) 3 506 625 lei (750 000 EUR), pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de
servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din
Lege.
Art. 7, alin (2) - Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie
publică/acordurile-cadru şi organizează concursurile de soluţii care privesc achiziţii publice a
căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1)
prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)
din Lege.
Prin normele metodologice de aplicare a Legii 98/2016 se stabilesc condiţiile şi
modalităţile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2).
Condiţiile şi modalităţile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2)
presupun cel puţin termene mai scurte decât cele prevăzute în cuprinsul legii şi formalităţi
procedurale reduse faţă de cele prevăzute în cuprinsul acesteia pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică, acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii a căror valoare estimată este mai
mare decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1).
Art. 7, alin.(5) - Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau
servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei,
respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât
441.730 lei.

ART. 68 Legea 98/2016


Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o
valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele:
a) licitaţia deschisă;
b) licitaţia restrânsă;
c) negocierea competitivă;
d) dialogul competitiv;
e) parteneriatul pentru inovare;
f) negocierea fără publicare prealabilă;
g) concursul de soluţii;
h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;
i) procedura simplificată.
Instrumentele şi tehnicile specifice de atribuire a contractelor de achiziţii publice
a) Acordul cadru - înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi
contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea
elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi
atribuite într-o perioadă dată , în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile
avute în vedere, pentru o perioadă de până la 4 ani;
b) Sistemul dinamic de achiziţie - procesul de achiziţie organizat integral prin mijloace
electronice şi deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care
îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie, pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici
general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile autorităţii contractante;
c) Licitaţia electronică - procesul repetitiv desfăşurat prin mijloace electronice după o
evaluare iniţială completă a ofertelor, în cadrul căruia ofertanţii au posibilitatea de a reduce
preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite
clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare;

Criteriile de atribuire ale contractelor de achiziţie publică


Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică/acordul-cadru ofertantului
care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Autoritatea contractantă
stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire
şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentele achiziţiei. Pentru determinarea ofertei celei
mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica
unul dintre următoarele criterii de atribuire:
a) preţul cel mai scăzut;
b) costul cel mai scăzut;
c) cel mai bun raport calitate-preţ;
d) cel mai bun raport calitate-cost.
Cel mai bun raport calitate-preţ/calitate-cost se determină pe baza unor factori de evaluare
care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale, în legătură cu obiectul contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru.
Factorii de evaluare pot fi: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional,
caracteristici de mediu, costuri de funcţionare, servicii post-vânzare şi asistenţă tehnică, termenul
de livrare sau de execuţie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.
10. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTELOR

10.1. Principii de bază ale managementului financiar

Principiile de bază ale intervenţiei prin Fondurile Structurale şi de Investiţii sunt:


1. Principiul adiţionalităţii
2. Principiul cofinanţării
3. Principiul rambursării
4. Dezangajarea automată (regula N+2 / N+3)
5. Respectarea reglementărilor naţionale privind:
• Ajutorul de stat
• Achiziţiile publice
• Protecţia mediului
• Egalitatea de şanse

Beneficiarii şi partenerii de contract au obligaţia să deschidă conturi dedicate pentru


primirea sumelor aferente prefinanţării, precum şi conturi pentru rambursarea cheltuielilor
efectuate în cadrul proiectului.
Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 actualizat,
contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor
efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută.
În baza Reglementărilor contabile, conform Directivei a IV-a a Comunităţii Economice
Europene, cu modificările şi completările ulterioare, parte componentă a Reglementarilor
contabile aprobate prin OMFP 3055/2009, datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât
în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor, cât şi în valută. Prin cursul de
schimb de la data operaţiunilor se înţelege cursul de schimb comunicat de BNR.
Pentru plăţile în numerar, în contabilitatea Beneficiarului se înregistrează suma în valută
şi echivalentul ei în lei, la cursul de schimb de la data operaţiunilor.
Pentru serviciile achiziţionate de către beneficiar în devize, beneficiarul va primi o factură
în valută, sumă pe care acesta o va înregistra în contabilitate în lei, la cursul de schimb de la data
operaţiunii.
În schimb, la momentul plăţii, beneficiarul va înregistra în contabilitate plata datoriei la
cursul valutar de la data plăţii, aceasta fiind şi suma ce se va cere spre rambursare. Contractul de
finanţare instituie cerinţe legate de contabilitate:
• Contabilitate analitică a proiectului;
• Conturi analitice distincte;
• Înregistrări contabile separate şi transparente;
• Identificarea uşoară a tuturor veniturilor şi cheltuielilor proiectului;
• Înregistrarea primirii banilor şi cheltuielile realizate;
• Înregistrarea separată a cheltuielilor eligibile şi neeligibile;
• Cheltuielile eligibile şi cele neeligibile trebuie să fie prezentate separat în toate
facturile;
• Păstrarea tuturor documentelor financiare şi datarea lor corectă;
• Înregistrarea valorii tuturor veniturilor generate (dacă este cazul).
Bugetul exprimă resursele financiare, detaliate pe surse de provenienţă, care vor fi
utilizate pentru diferite destinaţii, astfel încât să se realizeze scopurile propuse.
Bugetul unui proiect prezintă totalitatea resurselor financiare prevăzute pentru
realizarea obiectivelor acestuia, provenite din finanţare de la autoritatea contractantă
(finanţator), de la beneficiar şi partenerii de contract.
Există în esenţă trei categorii de planuri financiare specifice unui proiect;
• bugetul de venituri şi cheltuieli, care reflectă veniturile şi cheltuielile estimate ale
proiectului pentru un segment de timp (de obicei durata proiectului, iar în cazul proiectelor cu
o durată de peste 1 au - detaliate pe fiecare an). De multe ori, bugetul anual este estimat şi pe
perioade mai restrânse (lună, trimestru sau semestru) pentru a se putea realiza cu uşurinţă o
monitorizare a aplicării acestuia;
• bugetul de capital (al investiţiilor), care exprimă angajmentele pe termen scurt
privind proiectele de investiţii prevăzute în cadrul proiectului;
• previziunea cash-flow-ului, prin intermediul căruia se pot identifica perioadele în
care nivelurile de resurse financiare devin critice.
Bugetul proiectului îndeplineşte câteva funcţii specifice:
• planificare - un buget este necesar - pentm a planifica un nou proiect, astfel încât
decidenţii să-şi facă o idee completă despre costurile proiectului. In luarea deciziei de a
începe proiectul contează disponibilitatea fondurilor şi eficienţa cu care vor fi folosite:
• obţinere de fonduri (fundraising) - bugetul este punctul critic al oricărei negocieri
în relaţia cu finanţatorii. Aceştia sunt interesaţi in primul rând de eficienţa banilor investiţi de
ei. adică de raportul beneficii/costuri;
• implementarea proiectului - un buget clar este necesar pentru a monitoriza
proiectul, în timpul derulării lui. În acest sens, se poate realiza compararea costurilor actuale
cu cele din buget, iar dacă este necesară o revizuire a proiectului va trebui să se realizeze o
revizuire a bugetului;
• evaluarea proiectului - bugetul este un instrument de bază în evaluarea succesului
proiectului.
Pentru a-şi îndeplini funcţiile, bugetul proiectului trebuie realizat pe baza metodei de
bugetare bazată pe activităţi, care presupune luarea în considerare a tuturor activităţilor,
estimarea costurilor şi veniturilor, analizarea lor, stabilirea legăturilor dintre activităţile analizate
şi obiectivele propuse.
Bugetul proiectului este un document prin care se stabileşte costul estimativ global al
tuturor activităţilor individuale şi ale locurilor de muncă, precum şi sursele de finanţare ale
acestora.
Altfel spus, bugetul unui proiect prezintă totalitatea resurselor financiare prevăzute pentru
realizarea obiectivelor acestuia, provenite din finanţare de la autoritatea contractantă
(finanţator), de la beneficiar şi partenerii de contract. Pentru stabilirea bugetului, documentele de
intrare sunt:
• estimările costurilor (aşa cum ar fi trebuit detaliate în Cererea de finanţare);
• structura activităţilor şi subactivităţilor pentru care vor fi alocate costuri;
• calendarul proiectului, care stabileşte datele de început şi de final, informaţie necesară
pentru corelarea costurilor potrivit perioadei în care acestea apar.
Pe lângă bugetul proiectului şi bugetul de capital (al investiţiilor) este necesar să se
realizeze şi situaţia fluxului de numerar. Realocările vor putea fi realizate doar conform
obligaţiilor contractuale, după cum urmează:
• prin Notificare
• prin Act adiţional.

Decontarea cheltuielilor
Decontarea cheltuielilor se face în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.
 Cereri de prefinanţare
În conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, prefinanţarea este acordată
beneficiarilor pentru a-i sprijini cu resurse financiare necesare iniţierii implementării proiectului.
Prefnanţarea se acordă, de regulă în procent de max 35% din valoarea eligibilă a contractului de
finanţare încheiat între AM/OI şi beneficiar.
În vederea obţinerii prefinanţarii, beneficiarul transmite o Cerere de prefinanţare/CP,
însoţită de o scrisoare de garanţie bancară (doar pentru proiecte care intră sub incidenţa ajutorului
de stat/de minimis), precum şi lista contractelor de achiziţie bunurilor / servicii / construcţii
încheiate în cadrul proiectului (doar pentru proiecte care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de
mimmis) sau Formularul de identificare financiară şi comunicarea /convenţia emisă de
Trezorerie/banca comercială privind deschiderea contului dedicat proiectului alături de Anexe aşa
cum sunt ele solicitate de către Autorităţile de Management.
Verficarea la nivelul AM/OI se axează în principal pe următoarele două aspecte:
• Verificarea formală a CP - şi anume verificarea completării şi
corectitudinii informaţiilor a CP-ului precum şi a documentelor însoţitoare.
• Verificarea administrativă a CP - şi anume verificarea dacă valoarea de prefinanţare
solicitată este calculată corect, precum şi dacă contractele au fost efectiv încheiate în
cadrul proiectului.
 Cereri de rambursare
Beneficiarii asistenţei financiare nerambursabile transmit Cererea de Rarnbursare/CR, de
regulă în conformitate cu graficul de rambursare ataşat la contractul de finanţare. CR raportează
toate cheltuielile făcute în perioada de referinţa în cadrul proiectului finanţat şi este însoţită de
toate documentele suport necesare să justifice cheltuielile respective şi să dovedească
eligibilitatea lor în cadrul proiectului.
Verificarea acestora se realizează pe baza unei Liste de Verificare a Cererilor de
Rambursare -LVCR în vederea atestării legalităţii, regularităţii precum şi a corectitudinii
cheltuielilor. Conform structurii Listei de Verificare a CR, verificarea se axează în principal pe
utmătoarele aspecte:
• Verificarea formală a CR - care cuprinde: verificarea completării CR în conformitate
cu instrucţiunile de completare; verificarea exactităţii sumelor cuprinse în CR precum şi a
calculelor aritmetice; existenţa semnatarilor precum şi a ştampilelor autorizate, existenţa a
documentelor justificative conform OPIS-ului ataşat la CR.
• Verificarea administrativă a CR, care cuprinde:
o Verificarea legalităţii si regularităţii - şi anume verificarea eligibilităţii cheltuielilor
cuprinse în CR (şi anume conformitatea cheltuielilor declarate cu contractul de finanţare; cu
ordinele de aprobare a cheltuielilor eligibile precum şi cu alte reglementări privind eligibilitatea
cheltuielilor) precum şi verificarea respectării legislaţiei comunitare şi naţionale inclusiv privind
informarea şi publicitatea, ajutorul de stat, mediul, egalitate de şanse etc. Respectarea legislaţiei
în domeniul achiziţiilor poate face obiectul unei verificări ex-ante, care este realizată înainte de
înaintarea CR-ului.
o Verificarea corectitudinii - şi anume verificarea rezonabilităţii cheltuielilor cu preţurile
de pe piaţă precum şi verificarea dovezilor că cheltuielile s-au efectuat.
În vederea rambursării cheltuielilor eligibile, Beneficiarul transmite către AM / OI o CR
care cuprinde:
Cererea de Rambursare propriu zisă. CR este întocmită utilizând modelul de CR utilizat
de fiecare program de finanţare, precum şi a contractului de finanţare.
Anexele CR, de regulă, şi anume:
Anexa 1 - Raport de progres. Modelul de raport de progres este parte a modelului CR
Anexa 2 - Raport de audit. Raport de audit realizat de un auditor financiar extern trebuie
anexat fie CR-ilor Intemediare, fie CR finale.
Anexa 3. Documentele însoţitoare. Documentele însoţitoare permit verificarea legalităţii /
regularităţii precum şi corectitudinii cheltuielilor declarate în CR şi cuprind cel puţin
următoarele:
• Documente de plată şi contabile - Facturi, documente de plată, extrase bancare, alte
documente justificative cum ar fi note contabile, fişe de cont pentru conturile analitice utilizate în
evidenţa contabilă a proiectului, balanţa de verificare.
• Documentele privind procedurile de achiziţie.
• Documente privind achiziţiile de bunuri: contract cu furnizorul şi acte adiţionale, copie
certificată NIR, copie certificată după procesul verbal de predare-primire sau după proces verbal
de punere în funcţiune.
• Documente privind achiziţii de servicii: contractul cu prestatorul şi acte adiţionale:
evidenţa serviciilor prestate - inclusiv aprobarea beneficiarului pentru documentele remise în
cadrul serviciului prestat, copiile documentelor elaborate de prestator sau alte documente legate
de serviciile prestate (de exemplu, în caz de cursurilor de formare, foaia de prezenţă, fişe de
evaluare, poze din timpul cursului, statele de plată ale traineri-lor etc).
• Documentele pentru informare si publicitate. Fotografii, anunţuri, comunicate, filmate
sau orice alt document de orice natură care să dovedească respectarea normelor de informare şi
publicitate în cadrul proiectului.
Ca urmare a verificării Cererilor de rambursare se pot identifica situaţiile următoare:
1. Toate cheltuielile declarate în CR sunt eligibile. În acest caz plata este aprobată
pentru aceeaşi sumă solicitată spre rambursare prin CR
2. Toate cheltuielile declarate în CR sunt neeligibile.
3. Cheltuielile sunt parţial eligibile. În acest caz se specifică sumă aprobată la plată,
precum şi suma respinsă. Motivele care au dus la respingere sunt prezentate pe scurt. Suma
aritmetică pentru plata aprobată şi plata respinsă va fi egală cu suma solicitată spre rambursare
prin CR
4. In cazul în care clarificările şi completările primite de la Beneficiar încă nu
sunt suficiente/suficient de clare în vederea aprecierii eligibilităţii pentru o cheltuială suspendată
sau mai multe, cheltuiala respectivă (cheltuielile respective) este (sunt) respinsă(e).

Beneficiarii care apelează la mecanismul Cererilor de plată pot depune o singură cerere
de plată pe lună.
Pe originalele facturilor incluse în cererile de plată se va menţiona şi "Factura a fost
inclusă
în cererea de plata nr ..... / ........".
Pentru Cererile de plată, Beneficiarul are obligaţia depunerii documentelor justificative în
procent de 100%.
Pentru primirea sumelor aferente Cererilor de plată. Beneficiarul are obligaţia deschiderii
unui cont de disponibilităţi distinct la trezoreria starului

10.3. Eligibilitatea cheltuielilor, reguli şi documente justificative


Din punctul de vedere al aplicabilităţi eligibilităţii, putem evidenţia 3 mari categorii:
A. Eligibilitatea beneficiarilor
B. Eligibilitatea proiectelor/ activităţilor
C. Eligibilitatea cheltuielilor
A. Eligibilitatea aplicanţilor
Există criterii obligatorii ce se aplică beneficiarilor/ solicitanţilor de cofinanţare din
fonduri publice. De cele mai multe ori acestea sunt criterii de natură instituţională, legală şi
financiară conform prevederilor din Ghidurile aplicatului/ solicitantului care sunt elaborate
conform regulamentelor europene în vigoare şi în conformitatea cu normele legale din statele
unde se derulează operaţiunea/ intervenţia.
Aplicatul/ solicitantul = entitate de drept public, privat sau parteneriat de entităţi de drept
public şi/ sau privat care elaborează/ propune/ implementează şi eventual operează o intervenţie
cofinanţată din fonduri publice

B. Eligibilitatea proiectelor/ activităţilor


În elaborarea aplicaţiei de finanţare este necesar ca aplicantul/ solicitantul să elaboreze
propria descriere precum şi evaluarea sumară, dar riguroasă a proiectului. Nu este suficientă doar
furnizarea de detalii privind proiectul, ci trebuie prezentate principalele argumente ce justifică
propunerea făcută. În cazul în care această categorie de informaţii nu este suficient de clară iar
propunerea este insuficient fundamentată, AM/OI va reveni cu solicitări de clarificări. Există
câteva categorii documente care pot fi utilizate în acest sens - rapoarte ale consultanţilor, planuri
de afaceri, registre de contabilitate. În cazul proiectelor generatoare de venituri, este necesară
elaborarea unui plan de afaceri detaliat care sa conţină previziuni financiare pentru un orizont de
timp stabilit, în concordanta cu recomandările comunitare în domeniu.
Evaluarea eficientă şi în timp util presupune obţinerea de informaţii clare şi relevante din
partea aplicantului, motiv pentru care solicitarea acestor informaţii încă din faza iniţială
facilitează procesul şi împiedica întârzierile. Aplicaţia precum şi informaţiile adiţionale transmise
trebuie să dovedească că toate condiţiile de obţinere a finanţării au fost îndeplinite. Proiectul
astfel evaluat trebuie să demonstreze că este în conformitate cu regulile privind achiziţiile publice
şi publicitatea.

C. Eligibilitatea cheltuielilor
Criteriile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate de către beneficiarii proiectelor finanţate
prin intermediul fondurilor europene sunt definite riguros în legislaţia comunitară şi naţională.
Astfel, în Hotararea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european şi Fondul de coeziune 2014-2020, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:
a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţtiile legii între 1 ianuarie 2014 şi
31 decembrie 2023
b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului
în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează
obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii
efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate
c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat între autoritatea de
management sau organismul intermediar şi beneficiar
e) să fie rezonabilă şi necesară realizarii operaţiunii;
f) să respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului.

Rambursarea cheltuielilor eligibile se face conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă


nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020, cu modificările ulterioare.

Recomandări privind rambursarea cheltuielilor


 Asiguraţi finanţarea tuturor cheltuielilor proiectului până la momentul rambursării de către
Autoritatea de Management a sumelor solicitate
 Pentru rambursarea cheltuielilor trebuie deschis un cont într-o bancă comercială, fie în
sistemul Trezoreriei Statului, conform specificaţiilor din contractul de finanţare
 Moneda în care se efectuează plăţile este moneda naţională (lei).
 Dacă există modificări în graficul de rambursare, este necesară notificarea AM/OI cu cel puţin
30 zile înainte de termenul de depunere a cererii de rambursare
 Dacă cererea de rambursare nu este depusă la sediul AM/OI la data menţionată în graficul de
rambursare din contract şi nu sunt justificate în scris, până la această dată, motivele nerespectării
acesteia, AM/ OI are dreptul de a rezilia contractul
 Autoritatea de Management/Organismul Intermediar au dreptul de a solicita documente
suplimentare pentru înţelegerea eventualelor neclarităţi
 Facturile trebuie să menţioneze detaliat bunul achiziţionat sau serviciul prestat.
 Pentru evitarea dublei finanţări, toate facturile vor fi inscripţionate pe faţă, sub semnătura
reprezentantului legal al beneficiarului, cu PO...., Axa prioritară [ ], denumirea
proiectului, codul SMIS - CSNR şi numărul contractului de finanţare.
 În cazul nerespectării prevederilor contractuale Organismul Intermediar/Autoritatea de
Management poate suspenda, aproba parţial sau respinge la plată cererea de rambursare.
11. MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA ÎN PROIECTE

11.1. Monitorizarea proiectelor - aspecte generale


Monitorizarea, Evaluarea şi Controlul sunt procese ale managementului de proiect. Ele
presupun măsurarea şi verificarea, în mod regulat, a progresului proiectului, precum şi
identificarea soluţiilor/strategiilor, astfel încât să poată fi efectuate acţiuni corective, dacă este
necesar, în vederea atingerii obiectivelor proiectului.
Monitorizarea unui proiect începe în momentul semnării contractului de finanţare şi se
desfăşoară pe toată perioada de implementare a proiectului, continuând şi după finalizarea
proiectului, pe o perioadă conform contractului de finanţare (perioada post-implementare).
Monitorizarea proiectului reprezintă :
 analiza periodică a resurselor, activităţilor şi rezultatelor proiectului, astfel încât să se cunoască în
permanenţă starea acestuia;
 un instrument de management de proiect, bazat pe utilizarea unor instrumente de monitorizare şi
a unor proceduri clare;
 un proces continuu, realizat pe toată perioada de implementare a proiectului;
 evidenţierea abaterilor faţă de planificarea iniţială;
 baza pentru controlul proiectului.

Evaluarea proiectului se realizează periodic şi se raportează la obiectivele şi rezultatele


planificate.

Monitorizarea şi evaluarea proiectului se realizează intern, de echipa de management a


proiectului şi extern de AM sau OI delegat.

Controlul proiectului depinde de experienţa şi abilităţile managerului de proiect şi a


echipei de management şi se finalizează cu luarea de măsuri.

Monitorizarea proiectelor cofinanţate din instrumentele structurale are 3 dimensiuni


 tehnică / fizică: măsoară realizările şi rezultatele atinse raportat la cele propuse;
 financiară: măsoară gradul de utilizare a bugetului unui proiect;
 procedurală: măsoară gradul de implementare a activităţilor şi etapelor proiectului raportat la
planificarea aprobată prin cererea de finanţare.
Pe parcursul implementării, managementul proiectului monitorizează şi controlează
activităţile şi rezultatele realizate în raport cu cele planificate, atât din punct de vedere a calităţii,
cât şi din punct de vedere a duratei şi resurselor alocate.
Monitorizarea constă în colectarea, analiza datelor, comunicarea şi utilizarea informaţiilor
obţinute despre progresul unui proiect. În esenţă, monitorizarea este o descriere a situaţiei
proiectului la un moment dat.
În timpul implementării proiectului, monitorizarea asigură colectarea datelor ce vor
genera informaţii despre stadiul îndeplinirii obiectivelor, constituind o sursă importantă de
informaţii privind „lecţiile învăţate" pentru perioada următoare a implementării proiectului,
precum şi pentru alte proiecte în domeniu.
Procesul de monitorizare permite factorilor interesaţi (atât la nivelul proiectului cât şi la
nivelul AM/OI) să identifice problemele potenţiale înainte de apariţia acestora sau imediat după
aceea.
Implementarea unor măsuri de monitorizare corespunzătoare dă posibilitatea
beneficiarilor de a aplica măsuri corective care să menţină implementarea normală a proiectului.
De aceea, monitorizarea trebuie percepută mai mult ca un instrument de management
decât un mecanism de control.
Întâlnirn în practică două categorii de instrumente de monitorizare, aflate într-o strânsă
corelare: instrumente de monitorizare utilizate de beneficiari (monitorizare internă) şi
instrumente de monitorizare a progresului implementării proiectului utilizate de AM/OI
(monitorizare externă).

11.2 Instrumente de monitorizare utilizate de beneficiari - monitorizarea internă


Pentru beneficiari, monitorizarea proiectului face parte din managementul zilnic. A
monitoriza înseamnă a cerceta ceea ce se întâmplă în timp ce se întâmplă. Mecanismul de
monitorizare se proiectează încă din faza de planificare a proiectului şi poate include următoarele
instrumente, în funcţie de programul de finanţare:
 calendare lunare şi plan de urmărire;
 rapoarte periodice pe activităţi;
 întâlniri de monitorizare (periodice şi ad-hoc) la nivel de echipă de proiect / parteneriat;
 fişe de pontaj;
 rapoarte de activitate ale experţilor;
 graficul activităţilor proiectului sau alte instrumente de planificare (matrice alocare resurse);
 rapoarte de progres (conform contract de finanţare - formă, număr, subiecte, periodicitate);
 plan de acţiune;
 rapoarte de monitorizare care să prezinte activităţile realizate faţă de cele planificate;
 urmărirea permanentă a stadiului implementării contractelor (de execuţie lucrări, prestări
servicii, furnizare de bunuri);
 verificarea îndeplinirii obiectivelor cheie ale proiectelor.
Echipa de management a proiectului, condusă de managerul de proiect, va fi responsabilă
cu monitorizarea şi controlul desfăşurării activităţilor prevăzute, respectiv realizarea indicatorilor
precizaţi în cererea de finanţare.
În cazul în care se constată o deviaţie în realizarea activităţilor faţă de planificarea iniţială,
este recomandat ca managerul de proiect, împreună cu experţii implicaţi în activităţile respective,
să realizeze un plan de contingenţă. Acesta include descrierea situaţiei apărute, consecinţele
neintervenţiei şi opţiunile existente pentru corectarea acesteia. împreună cu planul de
implementare a opţiunilor şi recomandări. Măsurile corective ce au fost decise vor fi incluse în
documentele de management aie proiectului, cu implicaţii în implementarea acestuia, astfel încât,
prin planificarea revizuită, să se respecte obiectivele proiectului în terrneni de timp, calitate şi
resurse.

Rapoartele de progres
Pentru o monitorizare eficientă, trebuie asigurat încă de la începutul proiectului
managementul documentelor.
Beneficiarul elaborează periodic rapoarte prin care descrie progresul proiectului,
schimbările realizate, problemele apărute etc. Raportarea poate implica :
 Rapoarte intermediare
 Raport final
 Rapoarte de evaluare
 Rapoarte speciale, la cererea finanţatorului.
Rapoartele de progres sunt standardizate şi fiecare AM are instrucţiuni de completare
pentru beneficiari. Acestea trebuie să conţină informaţii privind modul de desfăşurare a
activităţilor prevăzute în cererea de finanţare, precum şi gradul de realizare a indicatorilor şi a
rezultatelor proiectului. Beneficiarul finanţării are obligaţia de a completa şi de a transmite
rapoartele de progres în forma şi la termenele stabilite de către AM, conform modelelor anexate
la manualul de implementare. La înocmirea rapoartelor de progres trebuie completate toate
secţiunile şi corelate informaţiile inserate in rapoarte cu cele prevăzute în Cererea de finanţare.
Raportul de progres este un instrument de monitorizare atât a activităţilor proiectului, cât
şi a operaţiunilor contabile şi financiare derulate în perioada de raportare.
Procesul de monitorizare începe din momentul semnării Contractului de finanţare şi se
termină la 36 / 60 de luni după finalizarea proiectului, în funcţie de tipul solicitantului şi/sau al
Programului Operaţional.
Pentru monitorizarea proiectelor de către AM/OI rapoartele tehnice de progres trimise de
către Beneficiar conţin informaţiile esenţiale. Astfel, acestea trebuie să conţină informaţii privind
modul de desfăşurare a activităţilor prevăzute în cererea de finanţare, precum şi gradul de
realizare a indicatorilor şi a rezultatelor proiectului. Pe lângă descrierea stadiului proiectului
raportat la scop, cost, timp şi calitate, rapoartele de progres trebuie să prevadă şi trendul, stabilind
acţiunile necesare pentru obţinerea indicatorilor planificaţi şi/sau pentru remedierea eventualelor
deviaţii.
Beneficiarul finanţării are obligaţia de a completa şi de a transmite rapoartele tehnice de
progres în forma şi la termenele stabilite de către AM/OI, conforrn modelelor anexate fie la
manualul de implementare, fie la contract sau la instrucţiunile elaborate. De regulă, modelele
rapoartelor de progres se regăsesc şi pe site-ul oficial al Autorităţii de management a PO şi/sau pe
site-urile specializate/dedicate finanţărilor europene.
În principal rapoartele de progres cuprind:
 rezumatul privind progresul proiectului;
 indicatori fizici şi financiari care se compară cu graficul de activităţi şi de resurse;
 realizările prevăzute comparate cu cele atinse până la data raportării.
Rapoartele de progres sunt folosite pentru:
 identificarea devierilor de la plan;
 identificarea problemelor şi oportunităţilor apărute;
 elaborarea acţiunilor corective şi a metodelor alternative.
Elaborarea şi transmiterea rapoartelor de progres reprezintă o obligaţie contractuală a
beneficiarului de finanţare, fiind prevăzute expres în toate contractele de finanţare, dar tipologia,
formatul, periodicitatea şi documentele justificative ataşate diferă de la un program de finanţare
la altul.

11.3. Instrumente de monitorizare utilizate de AM/OI

Rapoartele tehnice de progres trimise de către Beneficiar conţin informaţiile esenţiale


pentru monitorizarea proiectelor de către AM/OI. Acestea utilizează următoarele instrumente
specifice de monitorizare :
 verificarea rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare transmise de beneficiari către
AM / OI - monitorizare standard
 realizarea de vizite la faţa locului (sau vizite de monitorizare) – monitorizare specifică
 efectuarea de verificări suplimentare.
Monitorizarea realizată de AM/OI se poate face:
 pe perioada de implementare a proiectelor
 după finalizarea proiectelor (pe o perioadă de 3/5 ani după finalizarea implementării
proiectelor, funcţie de programul de finanţare).

Monitorizarea standard se realizează prin analizarea şi prelucrarea rapoartelor de


progres şi a cererilor de rambursare transmise de beneficiari către AM / OI.
Cererea de rambursare reprezintă înregistrarea de bază a progresului proiectului şi este un
document principal de monitorizare. Dacă cererile de rambursare sunt incorecte sau inconsistente,
acest lucru va alerta AM/OI cu privire la problemele potenţiale legate de implementarea
proiectului! Cererile de rambursare suni cele care reflectă ceea ce proiectul a obţinut în realitate,
până la momentul înaintării cererii. Solicitantul va trebui să ofere anexate toate evidenţele care
susţin cererea (facturi,chitanţe, contracte).

Proceduri specifice de monitorizare: vizite la faţa locului şi verificări suplimentare.


Vizitele de monitorizare
Vizitele de monitorizare a unui proiect sunt întâlniri oficiale care au loc la sediul
beneficiarului sau la locul de implementare al proiectului (la una sau la mai multe activităţi
esenţiale ale proiectului, inclusiv la partener/parteneri), pe durata de implementare a proiectului,
în cadrul cărora participă reprezentanţi ai Beneficiarului şi reprezentanţi ai OI/AM (ofiţeri de
proiect sau experţi externi, funcţie de programul de finanţare).
Scopul vizitelor de monitorizare este verificarea conformităţii între situaţia descrisă în
rapoarte şi documentele aferente şi situaţia reală de la locul implementării proiectului, în vederea
prevenirii erorilor de implementare sau eventuale fraude şi a limitării efectelor eventualelor erori
sau fraude deja înfăptuite. De asemenea, în cadrul acestor vizite se vor discuta problemele
apărute şi măsurile întreprinse de beneficiar pentru soluţionarea acestora. După caz, vor fi
recomandate beneficiarului posibile modalităţi de eficientizaie şi/sau acţiuni corective, care se
vor consemna în Raportul de vizită. În plus, se vor consemna şi diferenţele între raportare şi
situaţia de pe teren.
Prin vizitele de monitorizare de la locul implementării proiectului. AM/OI urmăreşte
următoarele:
 să verifice furnizarea de produse şi servicii cofinanţate şi să controleze dacă toate cheltuielile
declarate de beneficiari pentru operaţiimi au fost suportate efectiv şi sunt în conformitate cu
normele comunitare şi naţionale
 să se asigure de existenţa unui sistem de înregistrare şi stocare, sub formă electronică, a
documentelor contabile pentru fiecare operaţiune şi de disponibilitatea acestora;
 să se asigure că Beneficiarii şi alte organisme care participă la aplicarea operaţiunilor aplică,
fie im sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile
privind operaţiimea. iară a aduce atingere standardelor contabile naţionale:
 să se asigure că proiectul există „fizic;
 să culeagă mai multe detalii decât cele prevăzute în rapoartele de progres;
 să monitorizeze evoluţia activităţilor conform ţintelor propuse
 să verifice dacă beneficiarul furnizează AM informaţii reale (relevă realitatea evoluţiei
activităţilor, obţinerii rezultatelor, atingerii ţintelor indicatorilor de program şi a obiectivului
general al proiectului)
 dacă dosarul proiectului existent la sediul proiectului couţine toate documentele, de la
depunerea proiectului la AM până la contractare, precum şi cele provenite din procesul de
implementare
 se asigură cu privire la respectarea obligaţiilor în materie de informare şi de publicitate.

Derularea vizitelor de monitorizare


Pentru a asigura buna desfăşurare a vizitelor de monitorizare, beneficiarii vor fi înştiinţaţi
în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligaţia Beneficiarului este de a pune la
dispoziţia echipei de verificare la faţa locului, toate documentele administrative şi contabile
solicitate în original, de a asigura accesul la sistemele informatice şi la toate documentele stocate
în format electronic privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Totodată Beneficiarul
are obligaţia de a garanta prezenţa, în timpul verificării, a persoanelor împuternicite să dea toate
informaţiile utile la nivel administrativ, contabil şi tehnic. Aspectele verificate pe parcursul unei
vizite de monitorizare sunt următoarele :
 îndeplinirea condiţiilor privind capacitatea Beneficiarului (a echipei de management a
proiectului) de a implementa acţiunile prevăzute în proiect;
 legalitatea, regularitatea şi realitatea operaţiunilor financiare;
 înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operaţiunilor aferente proiectului;
 respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale în materie de achiziţii publice;
 îndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea vizibilităţii şi publicităţii proiectului:
 stadiul tehnic de realizare a activităţilor proiectului în conformitate cu obligaţiile asumate prin
contractul de finanţare / ordinul de finanţare.
Pentru asigurarea transparenţei, vizitele de monitorizare sunt stipulate în contractul de
finanţare semnat între AM şi beneficiar. AM are obligaţia de a efectua cel puţin o vizită de
monitorizare, precurn şi verificări tehnice şi financiare la faţa locului de desfăşurare a proiectului,
pe durata de implementare a acestuia.
Prin contractul de finanţare, AM are dreptul să efectueze controale pe toată perioada de
implementare a proiectului.
Vizitele de monitorizare se desfăşoară, de regulă, înainte de depunerea unei cereri de
rambursare sau în momentul desfăşurării unei activităţi prevăzute în cererea de finanţare.
Vizitele de monitorizare sunt iniţiate de către AM/OI şi pot fi de mai multe tipuri:
a) planificate / periodice;
b) ad-hoc (anunţate şi neanunţate).
Vizitele de monitorizare planificate efectuate de AM/OI au ca obiectiv verificarea
aspectelor tehnice privind rmplementarea proiectelor. Beneficiarul va fi înştiinţat în scris înainte
de efectuarea vizitei, în vederea asigurării condiţiilor necesare efectuării vizitei şi a
disponibilităţii personalului implicat în proiect precum şi a documentelor justificative. Urmare
înştiinţării primite de la AM/OI, beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea
persoanelor din echipa de implementare a proiectului şi de a pregăti documentaţia şi logistica
necesare vizitei.
Vizitele de monitorizare ad-hoc pot avea loc de fiecare dată când se consideră necesară
verificarea realităţii activităţilor aflate în derulare şi/sau dacă apar probleme deosebite în
implementarea proiectului care trebuie constatate la locul de implementare (de exemplu
nerespectarea termenelor de transmitere al clarificărilor solicitate, verificarea unei activităţi a
proiectului în timpul derulării acesteia, etc).
Vizitele de monitorizare ad-hoc vizează în mod special minatoarele elemente :
autenticitatea proiectului, respectarea termenului prevăzut pentru executarea activităţilor,
furnizarea bunurilor/serviciilor, gradul de executare al proiectului, respectarea regulilor
comunitare cu privire la publicitate, respectarea temelor orizontale asumate în cadrul proiectului.
Vizita de monitorizare ad-hoc anunţată se desfăşoară la sediul beneficiarului/locul de
implementare al proiectului/locul de desfăşurare al activităţilor pentru a verifica conformitatea
între situaţia descrisă în rapoarte/documente şi situaţia reală de la locul implementării proiectului.
Vizitele de monitorizare se finalizează cu întocmirea unui raport al vizitei de
monitorizare, document oficial, întocmit de către reprezentanţii AM/OI, pe baza observaţiilor
directe, a discuţiilor cu reprezentanţii beneficiarilor şi a documentelor prezentate şi verificate şi
propune beneficiarului măsuri corective ce trebuie adoptate în vederea unei bune implementări.
Raportul de vizită cuprinde o prezentare a stadiului implementării proiectului la momentul
vizitei, justificări pentru abaterile/întârzierile de la calendarul şi/sau condiţiile contractului de
finanţare şi concluziile vizitelor de monitorizare cu eventuale recomandări şi termene de
îiideplinire a acestora.
Problemele identificate în timpul vizitelor de monitorizare sunt înregistrate şi expuse în
Raportul de vizită, conform unui model standard, stabilindu-se metodele de corectare-prevenire a
acestora în cadrul tabelului privind monitorizarea acţiunilor subsecvente vizitei de
monitorizare.
Ofiţerii de proiect/experţii externi pot solicita ridicarea unor înscrisuri, copii conforme cu
originalul după documentele prezente la dosar, certificate de către Beneficiar prin semnarea
acestora.
Monitorizarea măsurilor corective se realizează de AM/OI prin intermediul tabelului
privind monitorizarea acţiunilor subsecvente vizitei de monitorizare, completat de către
beneficiar în momentul implementării recomandării. De asemenea, monitorizarea măsurilor
corective se realizează şi prin completarea de către Beneficiar a secţiunii dedicate din cadrul
raportului de progres anexat cererii de rambursare. Implementarea măsurilor corective şi a
recomandărilor semnalate în urma vizitei de monitorizare vor fi urmărite de AM/OI în următorul
raport de progres.
Raportul de vizită va fi completat de către reprezentanţii OI/AM şi va fi transmis
Beneficiarului, spre informare. După primirea acestui document, beneficiarul poate transmite
observaţii şi comentarii cu privire la informaţiile prezentate în cuprinsul Raportului de vizită.
Monitorizarea implementării fizice a proiectului se realizează prin măsurarea indicatorilor (de
realizare imediată şi de rezultat) şi evoluţia lor în timp şi măsurarea rezultatelor proiectului.
Indicatorii care se urmăresc la monitorizarea proiectelor
 indicatori de realizare - monitorizaţi şi raportaţi în perioada implementării contractului de
finanţare (exemple : active tangibile/intangibile achiziţionate, lucrări realizate, persoane instruite
etc.)
 indicatorii de rezultat - monitorizaţi în perioada post-implementare, dar a căror îndeplinire
trebuie pregătită încă din perioada de implementare (exemplu : creşterea numărului de persoane
angajate ca urmare a realizării activităţilor prevăzute în contract).
Ţinta preconizată pentru indicatorii de program incluşi în proiect, reprezintă valoarea
minimă a respectivului indicator ce trebuie realizată pe durata implementării proiectului.
Conform contractului de finanţare şi legislaţiei incidente în vigoare, AM îşi rezervă
dreptul de a diminua corespunzător finanţarea acordată în situaţia în care indicatorii tehnici ai
proiectului prevăzuţi în cererea de finanţare sunt neîndepliniţi şi/sau nerealizaţi conform cererii
de finanţare.
Vizitele de monitorizare facilitează contactul dintre reprezentanţii OI/AM şi beneficiari.
Ele trebuie privite ca un mijloc de a corecta probleme sau discrepanţe în timpul desfăşurăriii
proiectului (când se mai pot corecta) şi ca mod de a împărtăşi cele mai bune practici între OI/AM
şi beneficiari.
Beneficiarul va colabora cu consultantul care asigură managementul proiectului,
constructorul, dirigintele de şantier/consultantul pentru supervizare şi alţi experţi subcontractaţi în
vederea respectării tuturor cerinţelor de monitorizare şi raportare ale OI/AM, Comisiei Europene
şi ale altor organisme abilitate conform legii.

Verificările suplimentare
Se efectuează în cazuri excepţionale, dacă în implementarea proiectului intervin probleme
deosebite, aspecte neclare sau situaţii care necesită verificări de documente şi discuţii între
AM/OI şi beneficiari. în astfel de cazuri, beneficiarul are obligaţia de a prezenta pentru veiificăn
suplimentare toate documentele solicitate de AM, ori de câte ori va primi o solicitare în acest
sens.
În urma verificărilor suplimentare efectuate, beneficiarul va primi din partea AM un raport
care va cuprinde, după caz : constatări, recomandări de acţiuni corective şi terrnene propuse
pentru remediere, observaţii. AM va urmări îndeplinirea de către beneficiar a recomandărilor şi
realizarea acţiunilor corective, prin verificarea rapoartele trimestriale ulterioare şi, după caz, prin
efectuarea de vizite suplimentare în teritoriu sau invitarea beneficiarului la sediul AM.
11.4. Monitorizarea în perioada post-implementare
Imediat după finalizarea proiectului urmează o perioadă de monitorizare, cu o durată între
3 şi 5 ani, în funcţie de programul accesat. În această perioadă. AM/OI poate desfăşura misiuni
de verificare ex-post (pentru proiectele finalizate), care, în principiu, urmăresc următoarele :
 sustenabilitatea proiectului, conform cererii de finanţare:
 gradul de realizare al indicatorilor prevăzuţi a fi realizaţi după finalizarea proiectului
(dacă este cazul);
 situaţia activelor/stocurilor, respectiv resurselor materiale dobândite prin proiect
 modul în care s-a realizat reconcilierea între cererea de plată finală validată şi
contabilitatea beneficiarului;
 arhivarea documentelor;
 modul în care beneficiarul a respectat şi promovat principiile egalităţii de şanse şi
nediscriminării.
Monitorizarea se face prin vizite periodice la faţa locului de către reprezentanţi ai AM/OI
pentm a observa şi a evalua modul în care sunt respectate angajamentele contractuale ale
beneficiarilor. Dintre aceste angajamente, cele mai importante vizează menţinerea proprietăţii
asupra bunurilor achiziţionate prin proiect, menţinerea destinaţiei de folosinţă a acestora sau
atingerea unor indicatori de performanţă care au fost declaraţi la întocmirea cererii de finanţare.
Exemple de cei mai des întâlniţi indicatori monitorizaţi post-implementare :
 cifra de afaceri / numărul de angajaţi / amplasarea investiţiei (dacă au fost punctate la
evaluare)
 domeniul de activitate finanţat
 proprietatea asupra bunurilor finanţate.
Nerespectarea anumitor clauze ale contractului de finanţare de către beneficiar poate duce
până la recuperarea integrală a ajutorului financiar de către AM.

11.5. Asistenţa post-contractare


Asistenţa post-contractare reprezintă ajutorul oferit beneficiarilor de către AM / OI în
implementarea proiectelor în conformitate cu planul de activităţi din cererea de finanţare, fiind,
în acelaşi timp, o modalitate posibilă de monitorizare şi acţiune pentru a îmbunătăţi eficacitatea şi
performanţa internă.
Asistenţa post-contractare constă în următoarele forme de sprijin a beneficiarilor pe
perioada implementării proiectelor acestora:
 help-desk;
 întâlniri la sediul beneficiarului (inclusiv cu ocazia vizitelor de monitorizare) sau la sediul AM
/ OI;
 seminarii tematice.
Pe toată perioada de implementare a proiectelor, AM/OI oferă sprijin beneficiarilor în
vederea clarificării problemelor aferente implementării. Pentru orice întrebări şi informaţii de
natură să asigure implementarea eficientă a proiectelor sunt puse la dispoziţia Beneficiarilor linii
telefonice, fax şi adrese de e-mail.
După semnarea contractului de finanţare cu AM / OI beneficiarul se adresează ofiţerului
de proiect desemnat pentru orice problemă sau nelămurire legată de implementarea proiectului.
Programul activităţii de help - desk asigurate de către ofiţerii de proiect se desfăşoară zilnic.
AM/OI poate organiza, de-a lungul perioadei de implementare, seminarii tematice
destinate sprijinirii beneficiarilor în implementarea proiectelor. In cadrul acestor seminarii pot fi
furnizate informaţii noi, exemple de bună practică şi sunt prezentate greşelile frecvente care pot
apărea în implementare, în vederea prevenirii acestora.
BIBLIOGRAFIE

1. Androniceanu, A.(coordonator), Managementul proiectelor cu finanţare externă, Editura


Universitară, Bucureşti, 2004
2. Bârgăoanu, A., Fondurile europene, Strategii de promovare şi utilizare, Editura Tritonic,
Bucureşti, 2009
3. Ciobanu, R. M., Managementul proiectelor, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, Centrul
de Educaţie şi Formare Continuă CETEX, Şcoala de Studii Postuniversitare, Programul MBA,
2003
4. Gareis, R., Happy Projects, Ediţia a doua, Editura ASE, Bucureşti, 2006
5. McCollum, J.K., Bănacu, C. S., Management de proiect. O abordare practică, Ediţie bilingvă
engleză-română, Editura Universitară, Bucureşti, 2007
6. Melnic A., Managementul proiectelor, în Valoarea euristică a informaţiei în acţiunile
manageriale, coordonator Willi Păvăloaia, Editura Tehnopress, Iaşi, 2012
7. Mocanu, M., Schuster, C., Managementul proiectelor, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
8. Nedelcu, D., Pruteanu, O., Managementul proiectelor, Editura Politehnium, Iaşi, 2005
9. Opran C. (coord.), Managementul proiectelor, Note de curs, comunicare.ro, Bucureşti, 2002
10. Oprea, D., Managementul proiectelor, Teorie şi cazuri practice, Editura Sedcom Libris, Iaşi,
2001
11. Şerban, O., Managementul cunoaşterii. Factor determinat în accelerarea procesului de
absorţie a fondurilor europene, Editura Economică, 2014
12. Vasilescu, I., Pregătirea, evaluarea şi auditul proiectelor, Editura EfiCon Press, Bucureşti,
2006
13. Wolfgang, L., Managentul proiectelor: cum să planificpm eficient proiecte şi să le
transpunem cu succes în practică, traducere de Roxana Vidican, Editura Bic All, Bucureşti, 2007
14. ***, Ghidul ansamblului de cunoştinţe ale managementului de proiect (Ghidul PMBoK),
ediţia a cincea, tradus de PMI Chapter România, Bucureşti, 2014
15. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai
2016, cu modificările şi completările ulterioare

Webografie:
1. Kerzner, Harold, PH.D., Project Management, A Systems Aproach to Planning, Sheduling
and Controling, 10th ed., Jhon Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 2009, pp 5-6,
http://books.google.ro/books?id=4CqvpWwMLVEC&printsec=frontcover&dq=Harold+Kerzner
&hl=en&sa=X&ei=OhJnT83bKIj5sgas-
6zyBQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Harold%20Kerzner&f=false, accesat la 10 februarie 2012
2. http://www.scribd.com/doc/70106483/CARTE-Curs-Manager-de-Proiect, accesat la
10.02.2012
3. Ştefănescu, Gh., Management de proiect,
http://management.ccmimm.ro/data/cursuri/management_1.pdf, accesat la 10 decembrie 2011
4. http://www.finantare.ro

S-ar putea să vă placă și