Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Scoala Gimnazială Breaza


Data: 31.05.2021
Clasa: a VII-a
Profesor: Dumitrescu Carmen
Disciplina : Matematica -Geometrie
Unitatea de învăţare: Relatii metrice in triunghiul dreptunghic
Subiectul : Rezolvarea triunghiului dreptunghic
Tipul lecţiei : De fixare și consolidare a cunostintelor

Competenţe specifice:

1.7. Recunoaşterea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o configuraţie geometrică dată
2.7. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia
3.7. Deducerea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic
4.7. Exprimarea în limbaj matematic a relaţiilor dintre elementele unui triunghi dreptunghic
5.7. Interpretarea unor relații metrice ăntre elementele unui triunghi dreptunghic
6.7. Implementarea unei strategii pentru rezolvarea unor situatii date, utilizand relatii metrice in triunghiul dreptunghic

Obiective operaţionale:
Elevul va fi capabil sa:
O1. Sǎ determine, folosind metode adecvate, lungimi de segmente, mǎsuri de unghiuri
O2. Sǎ utilizeze teorema lui Pitagora, teorema catetei, a înălţimii pentru a calcula lungimile anumitor segmente;
O3. Sǎ-şi aminteascǎ proprietǎţile triunghiului dreptunghic şi sǎ le foloseascǎ in rezolvarea problemelor ;
O4. Sa-si amintească definiţiile funcţiilor geometrice şi valorile corespunzătoare unghiurilor de 30°,45°,si 60°
Strategii didactice:

Metode şi procedee:explicația, demonstrația,învățarea prin descoperire, exercițiul


Mijloace de realizare:manualul, instrumente de geometrie, table, fișe de lucru
Forme de organizare:individuală, frontal
Bibliografie: Matematică – manual clasa a VII-a, editura INTUITEX, Culegere editura Bookle
Desfășurarea lecției

Etapele lecţiei OB. Desfăşurarea activităţii


OP. Strategii didactice
Metode, Forma de Evaluare
procedee organizare
- verificarea prezenţei elevilor și a ținutei acestora; conversaţia frontala
I Moment - asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna desfăşurare a orei;
Organizatoric
II Verificarea - verificarea temei elevilor prin sondaj, utilizând dialogul profesor –elev, Activitate Observare
cunoştinţelor elev-elev, prin confruntarea rezultatelor. În cazul în care apar diferenţe mari comună frontala sistematică
anterioare şi a la rezultat se rezolvă exerciţiul la tablă; Se cere titlul lecţiei anterioare
temei pentru Valorile funcţiilor trigonometrice ale unghiurilor de 300 ,450 ,600 intr-un
acasă triunghi dreptunghic.
III Anunţarea Elevii vor completa Fişa 1 din mapa de lucru. Fişa contine noţiunile teoretice Aprecieri
temei şi a de care elevii au nevoie în acest capitol. Elevii muncesc individual, fişele verbale
competenţelor sunt concepute diferenţiat pe 3 nivele şi distribuite de către profesor în mod Explicaţia
urmărite corespunzator.
O3 Timpul de lucru este acelaşi dar sarcinile de lucru diferă ca număr şi grad de Conversaţia frontala
dificultate.
Mai întâi profesorul le cere elevilor să spună teoremele învățate la triunghiul Exerciţiul
dreptunghic, sub formă de formule așa cum au fost învățați.
O4 Teorema înălţimii: h2= proiecţia catetei1 ∙ proiecţiacatetei 2
cateta 1∙ cateta 2
A doua teoremă a înălțimii: h =
ipotenuză
Teorema catetei: catetă2= ipotenuză ∙proiecţiacatetei
Teorema lui Pitagora: catetă2+ catetă2= ipotenuză2
Proprietatea unghiului de 30 0: lungimea catetei care se opune unghiului de
300= jumatate dn lungimea ipotenuzei
Profesorul întreabă ce elemente de trigonometrie au fost discutate ora trecută
şi cere elevilor să specifice şi formula corespunzătoare fiecăruia.
cateta opusă unghi ului
sin unghi = cos unghi=
ipotenuză
cateta alăturată unghi ului
ipotenuză

cateta opusă unghi ului


tg unghi= ctg unghi=
catetă alăturată unghi ului
cateta alăturată unghi ului
catetă opusă unghi ului
Astăzi vom rezolva probleme în care va trebui să punem în aplicare tot
ceea ce am învățat la triunghiul dreptunghic, inclusiv elementele de
trigonometrie.
Rezolvarea triunghiului dreptunghic (scriu titlul pe tablă)
După completarea tabelului din planşă vom trece la rezolvarea problemelor
de pe fișa primită la clasă.
Se rezolvă următoarele probleme
IV
Intensificarea 1) Ştiind că în triunghiul ABC, dreptunghic în A,
retinerii şi 2 Frontala
sin B= şi că lungimea ipotenuzei este de 12 cm, calculaţi lungimea
asigurarea 3 Aprecieri
transferului catetelor şi tg C. verbale
Rezolvare:

O1 Conversaţia

O2 Exercițiul individuala

Explicaţia
O3
Aplicăm funcţia sin în triunghiul ABC.

AC 2 AC 2 ∙ 12
sin B = => = =¿ AC = =¿ AC =8 cm
BC 3 12 3

Aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul ABC.


AB 2=BC 2− AC 2=122−82=144−64=80
=>AB = 4√ 5 cm

AB 4 √ 5 √ 5
Aplicăm funcţia tg. tg C = = = .
AC 8 2

2. În triunghiul oarecare ABC se ştie că m(∢B)=60º, AB = 6cm, BC Aprecieri


=9cm, iar AD⊥BC, D∈(BC). Calculaţi lungimile segmentelor AD, BD, verbale
respectiv AC si aria triunghiului ABC. Conversaţia

Exercițiul

Explicaţia

Aplicăm funcțiile sin si cos in triunghiul ABD cu m(∢D)=90º.


AD AD √ 3 = AD ,deci AD=3 3cm;
sin B=  sin 60º=  √
AB 6 2 6

BD BD 1 BD
cos B= cos 60º=  = , deci BD=3cm.
AB 6 2 6

DC=BC-BD=9cm-3cm=6cm.
Aplicăm teorema lui Pitagora in triunghiul ADC cu m(∢D)=90º.

AC 2= AD 2+ CD2=63, deci AC=3 √ 7cm


BC ∙ AD 27 √ 3 2
O4 A ABC = = cm Aprecieri
2 2 verbale
3. Să se calculeze aria unui triunghi oarecare, ascuţitunghic, cunoscând
lungimile a două laturi şi măsura unghiului determinat de ele. Învǎţarea prin
descoperire

Exerciţiul

Construim AD⊥BC, D∈(BC). Aplicăm funcţia sin în triunghiul ABD cu


m(∢D)=90º.

AD AD
sinB= =>sinB= =>AD=c∙sinB.
AB c
BC ∙ AD a ∙ c ∙∈B
Deci A ABC = =
2 2

Reţineţi!
Aria unui triunghi este egală cu jumătate din produsul lungimilor a două
laturi şi sinusul unghiului cuprins între ele.

b ∙ c ∙ sinA
A ABC =
2

a ∙ c ∙ sinB
A ABC =
2
b ∙ a ∙ sinC
A ABC =
2
V Asigurarea Elevii sunt rugati sa rezolve aplicatia practica din fisa de lucru si se verifică frontala
feedback-ului rezultatul cu ajutorul video-proiectorului.
VI.Evaluarea Aprecierea elevilor care s-au remarcat la lecţie ( +, – ; eventual finalizare cu Aprecieri
performanţei notă în catalog). verbale

VII. Tema Problemele care nu s-au rezolvat în clasă, vor rămâne ca temă; Conversaţia
pentru acasǎ profesorul oferă indicaţii pentru rezolvarea temei explicaţia

Rezolvarea triunghiului dreptunghic


Teorema înălţimii: h2= pr1∙ pr2
cateta 1∙ cateta 2
A doua teoremă a înălțimii: h = ipotenuză
Teorema catetei: c12= ip ∙ pr1
Teorema lui Pitagora: c12+ c22= ip2
Proprietatea unghiului de 30 0: lungimea catetei care se opune unghiului de 300=lungime ipotenuza/2

Formule trigonometrice Valori trigonometrice


cateta opusă x 300 450 600
sin x= ipotenuză
cateta alăturată sin x 1 √2 √3
cos x= ipotenuză 2 2 2
cateta opusă cos x √3 √2 1
tg x= cateta alăturată 2 2 2
cateta alăturată tg x √3 1 √3
ctg x= cateta opusă 3
ctg x √3 1 √3
3

Fişa de probleme

2
1) Ştiind că în triunghiul ABC, dreptunghic în A, sin B= 3 şi că lungimea ipotenuzei este de 12 cm, calculaţi lungimea
catetelor si tg C.

2) În triunghiul oarecare ABC se ştie că m(∢B)=60º, AB=6cm, BC=9cm, iar AD⊥BC, D∈(BC). Calculaţi lungimile
segmentelor AD, BD, respectiv AC si aria triunghiului ABC.

3) Să se calculeze aria unui triunghi oarecare, ascuţitunghic, cunoscând lungimile a două laturi şi măsura unghiului
determinat de ele.
5
4) În triunghiul ascuţitunghic ABC, înălţimea [AD] are lungimea de 60 cm, iar sinC=0,8 şi cosB= 13 . Să se determine
perimetrul triunghiului şi lungimea înălţimii [BE]

5) Fie un triunghi ABC cu m(∢C)=90 º. Rezolvaţi triunghiul pe baza datelor din tabelul de mai jos:
a) b) c) d) e) f) g) h)
AB 14 6 2√ 2 √ 18
BC 3 √6 6√ 3
AC 2√ 3 5 18 3
m(∢A) 30 º 60 º 45 º
m(∢B)= 60 º 45 º

S-ar putea să vă placă și