Sunteți pe pagina 1din 6

Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni,

Romȃnia & Filiala Republica Moldova


Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație
în parteneriat cu Direcția Educație Edineț & Direcția Învă ță mâ nt Hîncești &
Direcția Educație Dondușeni

PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER


Dezvoltarea profesionalӑ a cadrelor didactice prin activitӑți de voluntariat,
mentorat și cercetare pentru un sprijin semnificativ în carierӑ / Professional
development of teachers through volunteering, mentoring and research
activities for significant career support
(iulie-septembrie 2021)

WORKSHOP PEDAGOGIC INTERNAŢIONAL ŞI ATELIER DE CREATIVITATE


Odă Limbii Române
Ediția II, 2021

cu genericul:

Graiul este purtătorul de steag în vremuri de restriște și de primejdie pentru


ființa națională. (Grigore Vieru)

Să luăm aminte!

Avem un grai cu ochi umezi de dor și istorie. Cu pașnice și delicate unghii formate din
cristalizarea sudorilor rostogolite pe aerul vetrei în atâtea crâncene bătălii, unghii
care la înstrâmtorări s-au preschimbat în săbii de foc. Un grai cu tâmple brobonite
de roua trudei creatoare. Nicăieri dorul nostru de desăvârșire nu s-a arătat mai clar
și mai cu tărie ca în cuprinsul limbii. Limba este cea mai mare dreptate pe care
poporul și-a făcut-o sieși. (Grigore Vieru, 1983)

Îndemn...

Privește în ochii Limbii Române până când te va recunoaște

și va izbucni în plâns. (Grigore Vieru)


August 2021
1
Regulamentul de participare la lucrările
atelierelor de creativitate
Septembrie 2021

Simpozionul Național cu participare internaționalӑ


REPERE ALE IDENTITӐŢII ŞI EDUCAŢIEI (4 septembrie 2021, Chișinӑu)

Argument:
Workshop-ul pedagogic internațional (2021) este un manifest de pledoarie pentru Limba
noastră cea Româ nă .

Extras din

REZOLUȚIA SIMPOZIONULUI NAȚIONAL (cu participare internațională)

ODĂ LIMBII ROMÂNE, ediția I, din 22 august 2020

Manifestul de azi și de mâine pentru perpetuarea Limbii Române

În numele participanților la SIMPOZIONUL NAȚ IONAL „ODĂ LIMBII ROMÂ NE”, noi,
organizatorii acestui eveniment, declară m:

Nu ne putem considera patrioți adevă rați, atâ ta timp câ t nu manifestă m interes pentru
originile stră bune. De-acolo începe Limba Româ nă , din dorința de a ne cunoaște etnogeneza și de
a ne apropia de filonul limbilor romanice. Suntem promotorii acestei limbi trecută prin foc și
prin sabie, iar activitatea de astă zi dedicată mă reției LIMBII ROMÂ NE, ne unește într-o singură
suflare pentru a transmite tuturor mesajul: Vorbiți, scrieți româ nește pentru Dumnezeu!

Să nu uită m că limba e cea mai de preț bogă ție a unui popor. Ea  dă glas gâ ndurilor și
sentimentelor noastre, naște râ nduri de poezie, așezâ ndu-le pe albul hâ rtiei și ne ajută să ne
înțelegem.

Limba Româ nă a fost și va ră mâ ne pentru totdeauna șuvoiul câ ntecului, a freamă tului de


frunze, a adierii calde de vâ nt, a frumosului din viața noastră . Încă din cetatea familiei suntem
datori de a învă ța copilul să cunoască limbajul elevat. Iar un vorbitor cult se formează doar într-
un mediu cult funcțional. E imperios necesar astă zi, mai mult ca niciodată , să ne solidariză m ca
să scoatem vorbirea elevată din imperiul disciplinelor filologice pentru a deveni o normă în
comunitatea educațională și în societate, la general.

Ne ră mâ ne încă multe de realizat, dar un pas înainte în conjugarea eforturilor pentru


perpetuarea Limbii Româ ne literare a însemnat organizarea Simpozionului dedicat valoriză rii
limbii materne. Gustul lingvistic trebuie educat cu precă dere în familie, cum am mai menționat,
apoi în cadrul instituțiilor de învă ță mâ nt. Nimic nu e ușor, deși posibil de a se realiza. Limba unui
neam are nobila misiune de a-l reprezenta, de a-l ridica la nivelul altor popare, de a educa și a
crește noi generații. E de datoria noastră , a tuturor, s-o pă stră m cu sfințenie, să semă nă m
gră untele limbii româ ne în sufletele tinere ale copiilor cu mare grijă și atenție, pentru ca peste
ani și ei, copiii noștri, să facă același lucru, să simtă aceeași mare ră spundere și o datorie față de
limba neamului nostru.

Suntem avantajați și ne bucură m zilnic de savoarea verbului matern, de aceea colega


noastră , dna Tatiana Crețu de la Gimnaziul Bujor, raionul Hîncești, vine cu urmă torul îndemn:
2
Lăsați-mă să-mi laud graiul, lăsați-mă să-l cânt mereu!
Căci doar prin el sfințit-au plaiul strămoșii dârzi ai neamului meu.
Rămâneți strajă limbii noastre, rămâneți buni apărători!
Căci doar prin grai avem onoare și mai sperăm la viitor.
Veni-vor timpuri mai frumoase, să-ți fie bine-n țara ta,
Dar fără limbă, recunoaște, vei fi străin, cu soartă grea...
Suntem popor român și cale ușoară nu ne-a fost nicicând,
Dar graiul strămoșesc anume ne ține vii pe-acest pământ.
Iubește-ți limba ca pe mama!
Închină-te la vatra ta!
Și nu uita îndemnul care te face mândru de țara ta!

Obiectivele activității:
I. Valorificarea limbii româ ne culte în societatea contemporană ;
II. Formarea atitudinii conștiente pentru limba maternă ;
III. Dezvoltarea sentimentului civic și a identită ții naționale.
IV. Valorizarea modelelor de bună practică în vederea îmbună tă țirii actului instructiv-
educativ.
V. Promovarea educației pentru bunӑ stare, educației prin atașament, educației pentru
empatie în școli.

Termene (durata proiectului): iulie-septembrie 2021;


Înregistrarea participanților pentru secțiunea atelierului: pâ nă la 15 august 2021;
Perioada de recepționare a lucrărilor proprii pentru atelier: 01 – 15 august 2021.
Evaluarea lucrărilor: 16-25 august 2021;
Anunțarea rezulatelor: 27 august 2021;
Expedierea diplomelor și a adeverințelor de participare: 31 august 2021;

Notă : Înregistrarea pentru conferința de totalizare, planificată pentru data de 4 septembrie, va fi


posibilă conform altui formular de participare (și alt regulament).

Formular de înregistrare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-bBch34hm-


tUv5mA2J4txYZ_Lm91bhULHKbYski6f1FHCCw/viewform?usp=sf_link

Secțiuni de participare:

Nr. Opțiunea Secțiuni și condiții de participare

1. Elev/ student/ Creații literare proprii (nepublicate în cadrul altor


Cadru didactic/ evenimente culturale) la tematica simpozionului, culese
bibliotecar computerizat într-un fișier Word, Times New Roman, cu
indicarea datelor personale (titlul lucrării, nume și prenume,
vârsta, (de indicat dacă face studii în domeniul artelor),
3
instituția de învățământ, localitatea, coordonator*).

Atenție! Recepționă m creații de tipul: poezie proprie, eseu,


discurs persuasiv (scris), reflectă ri tematice. Nu acceptă m
referate, comentarii literare, plagieri.

Volumul textului: elevi/ studenți – 1 pagină A4;

Cadre didactice – pâ nă la 2 pagini A4.

2. Elev/ student/ Lucrări plastice (nepublicate în cadrul altor evenimente


Cadru didactic/ culturale) la tematica simpozionului, fotografiate sau
bibliotecar scanate calitativ, cu indicarea datelor personale (titlul lucrării,
nume și prenume, vârsta, (de indicat dacă face studii în
domeniul artelor), instituția de învățământ, localitatea,
coordonator*).

Atenție! Participantul poate expedia o singură lucrare


realizată în diverse tehnici, prin care să promoveze dragostea
pentru limba româ nă .

Subiecte de referință: Graiul artistic al limbii romane;


Cristalizarea cromatica a limbii române; Pledoaria limbii
române în artă; Limba – comoară de preţ a unui popor

3. Elev/ student/ Discurs video/ Recital video (nepublicat în cadrul altor


Cadru didactic/ evenimente culturale) la tematica simpozionului, cu
bibliotecar indicarea datelor personale (titlul lucrării, nume și prenume,
vârsta, (de indicat dacă face studii în domeniul artelor),
instituția de învățământ, localitatea, coordonator*).

Atenție! Discursul/ recitalul va dura cel mult 3 minute, însoțit


de un fondal muzical (instrumental) patriotic (autohton).

Participanţii pot aplica doar la una din secţiunile propuse, cu o singură lucrare!

Criterii importante:
1. Lucră rile vor fi expediate obligatoriu la adresa de corespondență :
simpozionlr2@gmail.com Atenție! În momentul când expediați lucrarea, oferiți
acces liber, fără restricționărea fișierului. Neapă rat veți primi un mesaj de confirmare
(recepționarea lucră rii/ lucră rilor) din partea Echipei. La adresa respectivă vom trimite
diploma de participare/ certificatul.
2. După încheierea atelierului, borderourile de totalizare (informația rezumativă ) și
lucră rile participanților vor fi publicate în grupurile de Facebook (APDP/ Asociatia

4
profesorilor și dascălilor români de pretutindeni
https://www.facebook.com/groups/190385845691249; Blogul PRO EDUCAȚIE
https://www.facebook.com/groups/2474466866154403),
Gimnaziul Bujor https://www.facebook.com/groups/1803298769801143. De
asemenea, vom mediatiza totalurile atelierului în cadrul unui reportaj TV – Cine vine la
noi, Postul Public de Televiziune Moldova 1, în cadrul emisiunii ORA COPIILOR (Radio
Moldova), inclusiv pe paginile web ale partenerilor media.
3. Nu se percepe taxă de participare pentru participare la atelier;
4. Înregistrarea este obligatorie, conform formularului:
https://forms.gle/9xA3NocQGrgR1GGG7
5. Diplomele/ adeverințele/ certificatele vor fi eliberate doar în variantă electronică , la
solicitarea participanților.

Organizatori:
● Institutul de Cercetӑ ri, Politici și Evaluare în Educație – Asociația Profesorilor și
Dascӑ lilor de Pretutindeni;
● Filiala R.Moldova a Asociației Profesorilor și Dascӑ lilor de Pretutindeni;
● Facultatea de Ştiințele Educației și Informaticӑ , Universitatea Pedagogicӑ de Stat ION
CREANGӐ din Chișinӑ u;
● Casa Corpului Didactic Neamț (Romȃ nia)
● Institutul Postuniversitar de Perfecţionare a Cadrelor Didactice din regiunea Cernä uţi;
● Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Romȃ nӑ din Ucraina (Cernӑ uți, Ucraina);
● Direcția Educație Edineț;
● Direcția Învă ță mâ nt Hîncești;
● Direcția Educație Dondușeni;
● Revista școlară Clipa, Gimnaziul Bujor, Hîncești;
● Revista raională Pro Educație, Direcția Educație a Consiliului Raional Dondușeni;
● Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, satul Sudarca, raionul Dondușeni RM;
● Gimnaziul Bujor, satul Bujor, raionul Hîncești RM;
● Gimnaziul-Gră diniță „Constantin Negruzzi”, satul Tîrnova, raionul Dondușeni RM;
● Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Edineț RM;
● Blogul educațional Pro Educație (Republica Moldova);

Parteneri externi/ media:


- Curierul de Hîncești; Să ptă mâ nalul Florile dalbe; Teleradio-Moldova; Generația ARS
ADOLESCENTINA; Semnal Junior; PROFESOR.MD; Blogul PRO EDUCAȚ IE.

Echipa Organizatorică:
● Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU, Facultatea de Psihologie și Ş tiințele Educației USH
(București) /director, Institutul de Cercetӑ ri Politici și Evaluare în Educație APDP.
● Prof. metodist Elena Roxana IRINA, Casa Corpului Didactic Neamț (Romȃ nia)
● Prof.drd. Cristian SERDEŞNIUC, cercetă tor științific stagiar la Institutul de Filologie
Româ nă „Bogdan Petriceicu- Hasdeu” al MECC; Ş coala Doctoralä de Ş tiinţe Umaniste,
Universitatea de Stat din Moldova; coordonator educațional Institutul de Cercetӑ ri Politici
și Evaluare în Educație APDP, Filiala Republica Moldova;
5
● Prof. Sergiu ȘTEFAN, Gimnaziul Bujor, satul Bujor, raionul Hîncești; Președintele Revistei
școlare Clipa; coordonator educațional Institutul de Cercetӑ ri Politici și Evaluare în
Educație APDP, Filiala Republica Moldova;
● Angela MORARU, profesor de limba și literature româ nă Grad Didactic Superior;
specialist principal, Direcția de Educație a Consiliului Raional Edineț, R. Moldova; membru
Institutul de Cercetӑ ri Politici și Evaluare în Educație APDP, Filiala Republica Moldova;
● Prof. Lilia GOVORNEAN, metodist formator la Institutul Postuniversitar de Perfecţionare
a Cadrelor Didactice din regiunea Cernä uţi, Preşedintele Asociației Cadrelor Didactice de
Etnie Romȃ nӑ din Ucraina (Cernӑ uți, Ucraina);
● Prof. Natalia ZAIAȚ, directorul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, satul Sudarca, raionul
Dondușeni, RM; membru Institutul de Cercetӑ ri Politici și Evaluare în Educație APDP,
Filiala Republica Moldova;
● Prof. Maria CROITORU, profesor de educaţie plastică , GD I, Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu”, or. Hînceşti, RM;
● Prof. Maria JUCOV, profesor de educaţie plastică , GD Superior, Liceul Teoretic „Ş t.
Holban”, or. Hînceşti, RM;
● Prof. Mihail SÎRBU, conducă torul trupei de teatru „Ghioceii” din Mingir, Hîncești, GD I;
● Prof. Inga ZUBCU, conducă torul cercului dramatic „Flacă ra”, GD I, Gimnaziul Bujor,
Hîncești;

Echipa Referenți științifici:


● Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU, Facultatea de Psihologie și Ş tiințele Educației USH
(București) /director, Institutul de Cercetӑ ri Politici și Evaluare în Educație APDP;
● Conf.univ.dr. Larisa SADOVEI, decan, Facultatea de Ştiințele Educației și Informaticӑ ,
Universitatea Pedagogicӑ de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑ u;
● Conf.univ.dr. Bogdan DANCIU, Institutul de Filosofie şi Psihologie “C.Ră dulescu-Motru”,
Academia Româ nă / Facultatea de Psihologie şi Ş tiinţele Educaţiei, USH (București);
● Director Prof. Gabriela BANU, Casa Corpului Didactic Neamț (Romȃ nia);
● Lect.univ.dr. Mihaela BARBU-CHIRIMBU, Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației
USH (București).

Echipa Onorifică (Republica Moldova)


 Mariana ODOBESCU, Ș eful Direcției Educație Edineț;
 Valentina TONU, Ș eful Direcției Învă ță mâ nt Hâ ncești;
 Gulnara GRIGORIEV, Ș eful Direcției Educație Dondușeni.