Sunteți pe pagina 1din 7

F'LAVIA BADIC

Planul Atracfiei

LETRAS
Prornov6m autorli romdnl

r
Capitolul I
Sdmb[td dup6-amiazd, Ele imi trimite un mesaj: "Lia vezi cd
vin spre tine. Avem de povestit."
Oare de ce cred prietenele mele cd sunt mereu umirul lor liber,
salteaua lor de salvarare, sfbtuitorul, inlelegdtorul qi orice alte
utllizdri imi mai atribu ie?
De fapt, cred cd sunt un fel de bucdtar-psiholog pentru ele:
gdtesc qi ascult. Cdteodatd mai tom qi in pahare. Frumos... nu?
Alfii ar p16ti bani mulli pentru serviciile astea! Asa cd
the joke's on me...

$i c[ veni vorba de bani, realizez cd deqi m-am mutat in acest


oraq deja de doud luni, nu am reuqit s[=mi glsesc de muncd.
Iau telefonul qi tastez repede un "K. Te a;tepf', dupd care m5
gdndesc sd folosesc prilejul pentru a discuta cu Ele despre CV-ul
meu.
Eleonora Firu este genul de femeie care ili rdmdne in minte,
chiar dacd o vezi o singurd datd: blondd cu forme pline gi cu o
prezen[d intimidantd. Ea este jurist la cea mai mare firmd de
avocaturd din oraq.
Norocoasa a fost aj*atd de cdtre prietena noastrd comunS,
Manuela Goicea, care lucreazd acolo la resurse umane, incd de
c0nd a ieqit de pe b[ncile facultdlii.
Noi trei formbm grupul perfect : blondd - roEcatd- brunetd.
Este chiar imposibil sd nu fim remarcate atunci cAnd ie;im in oraq
impreund.
Ne ;tim de cind eram copi! gi bdteam ulifa in sus gi in jos pe la
lardla bunici.
PLANUL ATRACTIEI Flavia ll[dic

Pe vremea aceeavia[a era atdt de simpl6, incdt imi amintesc cu in timp ce rearanjez lucrurile, simt un puternic miros de ars.
nostalgie momentele fericite gi lipsite de griji. Ne-am impdrtdqit OOOH SHIT!! Asta e sosul meu.
cele mai dubioase int0mpl6ri, aventuri sau secrete. Nu ne Fug spre bucdtdrie, md lovesc de marginea unui fotoliu
ascundem nimic qi am incercat mereu sd ne ajutdm una pe (o sd am o vdnitaie magnifici), mi se impletice;te papucul in
cealaltd. cablul de la telefonul fix (adu-fi aminte sd faci ceva cu firuI 6sta)
De fiecare datd cdnd simt nevoia sd vorbesc cu cineva, ele sunt Ei m[ trezesc brusc pe jos. Minunat!
singurele care qtiu sigur cd mI pot inlelege. Cdte dileme am Colac peste pupdzd... sund qi soneria. Not my day!
impdrtdqit impreun[. . . 6'-JntrAl E deschis." M[ trezesc urlAnd in procesul de adunare
Sunt norocoasd cd le cunosc. a membrelor de pe jos.
Unul dintre avantajele faptului de a avea un prieten de o Jenant, qtiu. Dar asta sunt eu! M-am implcat de mult cu mine.
grdmadd de vreme, este cd qtii exact ce se agteaptd sd gdseascd Nici mdcar nu mai incerc sd caut justific[ri pentru neatenlia mea.
c6nd vine la tine. in cazul lui Ele, acel ceva sunt pastele saupizza. Am depdqit acest moment anul trecut, cdnd m-am hotdr6t sd
Drept pentru care, md apuc repede de niqte spaghete, astfel accept cd asta face parle din mine.
incdt sd fie treaba mdcar pe jumdtate gata pdn6. apare ea la uqd. "-Hey Lia! Ce Dumnezeu faci acolo pe jos?" imi zice Ele cu
CAt se fierbe sosul, md duc in dormitor s[-mi organizez ingrijorare.
qifonierul. Doar n-a$ putea sd stau! Sunt o susfindtoare
$tiu cd line la mine dar in astfel de momente, ag prefera sd nu
a principiului "fiecare clipd trebuie folosit[ la maxim". empatizeze nimeni cu mine. Ignore pls! !!!
Md intreb cum unele femei reugesc s[ stea degeaba. "-Hey miss! Fd-te ci nu md vezi! Doar ;tii cum sunt.
Eu una n-aq putea! Deqi de obicei toate lucrurile sunt puse la linie, Am simfit c[ se prinde ceva pe foc Ei m-am impiedicat pe traseu."
mai am momente in care mai deraiez de la "magia ordinii".
Recunosc cd, am o obsesie ca fiecare lucru sd he pus intr-un
"-Ok, sun6 a ceva ce doar tu ai face. Altd vAndtaie la
purtdtor?"
anumit fel qi nimeni nu poate face asta mai bine ca mine.
Decdt sd fie altfel, mai bine nu mai este de loc. Nu-i aqa? "-Bineinfeles! Vrei sa ifi ardt colec{ia de pe piciorul drept?"
Probabil din acest motiv sunt inc[ singurd la 35 de ani. "-Nope. Hai dd-i cu amestecatul acolo ca sd nu ludm foc!
Cu norocul tdu... cine stie?!"
Nu cd n-aq fi avut numeroase ocazii! Doar cd le-am dat cu
piciorul la toate, rdnd pe rAnd.
GAndesc prea mult fiecare acfiune, analizez prea mult fiecare in astfel de momente imi apreciez gAndurile Ei faptul cd nu le
persoand gi g[sesc mereu motive pentru a nu alege. Creierul meu poate auzi toati lumea: Ha-ha ce sd zic?|. Cdnd e de mdncat iti
nu se opreqte niciodatd qi devine foarte frustrant cAteodatd. place! Nu mai faci comentarii rdutdcioase.
Aq avea mare nevoie de un shut down.

10 11
PLANUL ATRACTIEI lilavia llildio

Cdt Ele se instaleazd, pe canapea, eu termin spaghetele, scot M-a tachinat e pufin spus! "Cdnd te-ai gdndit sd te tmbraci
o apd din frigider qi o chem. aSa, nu ai luat tn considerare cd s-ar putea ca tot clubul sd tragd
('-Hai sd mdncdm repede ceva si pe urmi te ascult." de tine? " imi aduc aminte ca ieri prima lui replicd.
((-Cred Ce nepoliticos!!!
cd n fr mai bine sd asculli qi pe urm[ mai vedem gi cu
mdncatul." Ca sd nu mai zic cd privirea lui, trdgea qi ea intr-un hal
de mine...de sus pdnd jos.
What??? Ce afi frcut cu prietena mea? Cred cd a fost rdpitd de
extratereqtri. Sau cel mai probabil este vorba de ceva grav, E qi ce?? M-am imbrdcat super strAmt, super scurt, super negru,
dacd, alege vorbitul in detrimentul m6ncatului. super tocuri: bitchy style cu ruj roqu, care dddea senzafia de
kiss my lips.
Ea este gurmandul inrdit. O invidiez de fapt. Poate sd mdndnce
gi un porc gi e mereu in formd. Cum poate sd arate a;a? Eram dupd o despdrfire qi fetele m-au convins sd incerc ceva
indrdznet. Muuuuult preaindrdzne[ aq zicel
Revenind la ale noastre, oare ce vrea sa imi spund e aga de grav
co-Mda, parcd mi-l amintesc. Ce-i cu el?"
de nu imi putea povesti la telefon?
Nu pdrea supdratd, tercizatd...poate doar super agitatd. Nu puteam sd ii dau satisfaclia de a recunoaqte frlis cdincd, md
gdndesc la el. Am discutat toate trei cdteva zlle la rdnd acelaqi
Nu am sesizat sd aibe vreo durere in ultima vreme.
subiect p0nd m-am decis cd era cazul sd-l pun de-o parte in caseta
S-a certat cu soful ei? Are probleme cu copilul? Vine taic['su
cu amintiri.
la ea? Pleac5 iar in delegafie? Are probleme cu colegii pisilogi de
((-Cred cd l-am vdzlt la muncd ieri seard. Intra in sala de
la muncd? Mai inventariez repede cdteva supozilii qi md decid cd
mai bine o ascult. Sigur nu poate fi aqa de grav! oonferin!6." imi spune ea zdmbind. "Cred cd vrea sd se angajeze
pe postul de secretard rdmas liber dupd scandalul de marli cu
Md agez pe canapea qi aqtept sb vld cu ce informatie mb
Sonia, care a fost datd afard intre timp. Tipa aia se credea peste
loveqte.
to!i: venea gi pleca c0nd avea chef, comenta mereu dacd trebuia sd
'(-lis, mai lii minte cd ne-ai povestit de Mister Dark? stea peste program... inleleg cd era sexy qi o {ineau sd le aduc[
Tipul dla qaten cu fepi, care te-atachinat in club in noaptea in care cafelele, dar totuqi ce e prea mult e prea mult. Se zvonea prin
am s[rbdtorit mutarea ta aici?" department cd se suia cu fundul pe biroul directorului.
Serios??? Asta era ce trebuia sd discutdm pe nerdsuflate? Problema nu e cd directorului nu ii pldcea, ci c[ era cdt pe-aci sd
Asta era mai important decdtmdncarea? divorfeze din cauza ei. Sonia n-a vdzvt cd era de f{d qi Doamna
Eva in acel birou. Probabil cd firma caut[ acum pe cineva mai
Fetele astea qi-au frcut un hobby din a m[ cupla cu oricine,
doar sd md vadd cu un bFrbat litngd mine. Offf fetelor! serios."
(6-Q4sl Nasol moment. Dar nu in{eleg ce treabd am
Totuqi. . ...UUUU. . ..cum sd il uit? Cum poli uita aqa ceva? eu
qi Mister Dark in povestea asta."

12 13
PLANUL ATRACTIEI lrlavia Litrdic
(6-f631
nu vrei sa ?fi rdpeascd qansa de a te angaja! in sf6rqit a Iau de pe birou laptop-ul (oare cine mai are laptop auriu ca
ap[rut un post liber la noi. Asta este de fapt marea veste! rnine?) qi md intorc ?n sufragerie.
Hai cd de data asta ai gi o pil6 buna la resurse umane. ildeschid, caut documentul cu istoria carierei mele de pAnd
Aceeaqi pil5 m-a ajutat qi pe mine. Ti-u programat Manu un
acum qi i-l dau sd-l citeascd.
interviu pentru luni diminea!6."
"-}{ai sd vedem ce avem aici: qcoal[, diplome, cursuri,
Procesez rapid informalia cu job-ul de secretard...not bad.
hobby... Bineee! Obiectiv profesional...Rdu-rdu-rdu! Cum sd
Este o super ;ansd pt mine. Luni dimineafd mi-a zis cd, e interviul.
scrii cd vrei s[ fii cea maibund????"
Ok, am destul timp sd md pregdtesc. Azi e abea s6mbdtd. Stai aqa! .-Pdi asta vreau!" E personal challenge: nimeni nu-;i poate
E sdmbdt[ sear6!!!! Trebuie sd imi scriu CV-ul, s[ imi fac
lua laudele in locul meu. E ceva rdu ?n asta?
unghiile, sd md gAndesc cu ce ma ?mbrac.... Doamne! Cu ce md
(s-Spune-o
imbrac??? Trebuie si md duc la shopping! Nu md potprezentala qi tu mdcar altfel. Cd nu dd bine de loc."
interviu cu o cdmaqd de cdnd era bunica fat6,. Oarc de ce nu mi-am Punct ochit, punct lovit! S-ar putea sd zicd bine. Ia sd vedem
cump[rat nimic pdnd acum? cum putem refraza chestia asta...
"-ALOOOI Tu auzi ce !i-am spus?" Cred c[ Ele qi-a dat "-Qsvs gen: doresc sd imi continui cariera, investind in
seama cd am intrat in analyse mode. Speram cd procesarea clozvoltarea mea personald, profesional[ implicit in cea a
;i
informafionald anterioard, sd nu fi durat aqa de mult. Se pare cd companiei." continud Ele, intrerupdndu-mi tentativa de
trebuie sd pun pe pauzd, qi ;5 dau drumul la gurd in schimb. rclbrmulare a propriului obiectiv. C0t de stupid pare sd-!i seteze
'(-D.g, te-am auzit." altcineva obiectivul profesional?
66-Si de ce
eqti aqa calmd?" "-Stii ceva? Stai cd fac eu aici ce modificdri consider.
66-De ce eqti Ai incredere in mine?" Insistd ea.
tu aga disperat6?"
Replica asta a facut-o pe Ele sd inchidd gura. Voia sa-mi mai
"- )s. Doar cd urdsc sd te porfi cu mine de parcd aq fi un
copil neajutorat. Puteam ;i eu sd modific."
zicd" ceva dar s-a rdzgdndit. Aqa cd pot continua eu:
O vdd pe Ele cd iqi dd ochii peste cap, ca Ei cdnd ar sptme yeah
"-l
c. ?
ncercam sd priorilizez lucruri I e pAnd I un i."
(6-Hai scoate laptop-ul sure.Dar o las s[ butoneze. Trebuie sd fiu cu o clasd mai sus decdt
repede! Trebuie sd ne uitdm peste Mister Dark! Cel pulin de aceastd datd.
CV-ul tdu qi trebuie sd ne asigurdm cd, este perfect."
Acum nu mai suntem in club, nu mai sunt amelitd Ei am un
Da, recunosc c[ am momente cdnd imi trebuie un qut in fund. scop: postul trebuie sd fie al meu!
Eeeee, aga mai da: asta numesc eu ajutor. M[ ridic cu grijd de Dacd soarta ne face sd ne intdlnim ;i a doua oard (deqi sper din
data asta, ca sd nu m[ rdstorn iar pe jos Ei sd mi trezesc cu vreo suflet sd evit contactul pentru cI nu qtiu dacd md voi putea
vdndtaie pe fa!d., de care nu aE putea scdpa in timp util. controla in faja lui) n-o s[ mai fiu in dezavantaj. De data asta o sd

t4 15
PLANUL ATRACTIEI

fim care pe care qi cum uleiul sti de obicei deasupra... ia ghiceEte


cine e apa ;i cine e uleiul dintre noi doi?
Nu apuc sd-mi duc gdndurile la bun sfbr;it, cd sunt brusc Capitolul 2
intreruptd.
(6-{6 terminat miss! L-am Ei trimis la biroul de resurse Rise and shine!
umane pe mail. Ziceai ceva de mdncare?" Este duminicd dimineafa qi avem o gr[madd de treabd azi:
Unzdmbet imens qi niqte ochi mari verzi se uitd la mine. ou Ei cu mine, bineinfeles. Md bag in duq qi dupl 15 minute ies
Imi vine sd r6d. Sd nu te pui cu blondele cdnd le este foame! rcvigoratd.

Se pare cd Ele a depdgit momentul ei de seriozitate, a;a cd Nu m[ spil pe cap acum pentru cd nu am timp sd-l araryez
suntem back on track. intr-o formd comercial[. Parul meu std mereu cum vrea el,
lucru care m[ scoate din s5rite. Nu e cel mai bun prieten al meu
Pun repede doud farfurii qi ne aqezdm la masd.
((-p4i gi tu ceva de bdut in afard de ap6? Doar clar cumva trebuie sd convieluim impreund. El qtie cd md
nu crezi cd am oxaspereaz[ de fiecare datd cdnd incerc sd-l pieptdn qi constat cd
fdcut aqa muncd pentru tine degeaba." glumeste ea si-mi face cu so incurcd, iar eu Etiu cd fErd el nu a$ avea farmecul meu de
ochiul. coafurd semi-deranj atdlsemi-ar anjatd, car e atr age mereu privirile
6(-Am doar o sticld de cidru de vreo trei sdptdmdni intr-un sens bun.
?n frigider.
Merge?" incerc sd m[ revansez eu cu o tentativd de zdmbet qi cu imi fac porfia mea preferatd de iaurt cu cereale,imi beau sucul
un clipit de pleope, mi;care care stiu cd o amuzd, de fiecare datd. tlc fructe, trag pe mine o rochifd galbend lejerd ;i imi caut cheile
('-Jesus! Dar ca s[ ies pe ugd.
tu chiar nu mai bei miss? D[-o incoace cd nu
expir[ a;a de repede! itr plus, chiar nu qtii ce pierzil" Afard e soare aEa cd imi pot lua balerinii, sandalele sau papucii.
Nu vdd s5 fie qanse de ploaie, aqa cd m5 decid pentru sandalele
nraro. La ftx, md gi asortez cu geanta.
les pe strad[ qi in timp ce md indrept spre zona comerciald,
rn[ g0ndesc ce mi-ar trebui de fapt? Fustd, rochie, cdmas6,
blr-126....Ce culoare? Ce lungime? Ce pantofi?...combinajii
rnultiple qi obositoare. Md decid s[ intru in cel mai sohsticat
rnagazin. O data imi permit qi eu s6-mi iau haine de firmd!
Aleg cdteva variante si intru in cabina de probi. $tii senzalia
aceea din cabind cdnd te analizezi ?n oglindi qi parci nu vezi

t6 T7

r
PLANUL ATRACTIEI lrlavia lltrtlic

nimic ?nregul[? Te intrebi cum te vdd cei din jur gi constafi cd nu (lheltuiala asta md va aluta sd fac o bun[ impresie,
egti aqa atractivd, cum !i-ai dori tu. conform principiului haina il face pe om. Deqi de-a lungul anilor
Aqa sunt eu acum: fund prea plat, abdomen lipsit de pdtrdfele, rm incercat insistent sd dezmint acest mit, am ajuns in punctul in
s6ni prea mici, nas prea asculit. Frate! Parcd oglinzile astea scot in care chiar cred cd are un sAmbure de adevlr.
evidenfd doar defecte. TotuEi m[ duc la o firmd de avocaturd...nu md pot ?mbrdca din
imi limpezesc repede gdndurile hazar in fala oamenilor influenli care se perindd pe acolo.
Ei imi amintesc c[ ce e mai rdu
e mereu ?n gdndul toeu. in rcalitate nu e aga! Altfel nu s-ar mai fi Sunt happy cu decizia pe care am luat-o qi in plus, azi sunt mai
uitat nici naiba la mine. olrtirnistd ca oricdnd. Starea de bine imi dd mereu un vibe pozitiv.
Aleg pdnd la urmd o jinutd care strigd de la o po;td business Ziua trece cu mii de scenarii pe care le fac ca r[spuns la
type: fustd neagrd trei sferturi, strdmtd, talie ?nalt[; cbmag[ albl cu irrtreb[rile ce mi se vor pune mAine.
nasturi negri, pdtrati gi guler inalt; pantofi stiletto roqii. Nu m-am Nu am neapdrat emolii. Am mai degrabd o stare de anxietate
putut abfine! Trebuia sd imi satisfac obsesia mea pentru roEu. pcntru cd qtiu ce qi cdt pot oferi eu, doar c[ nu delin ;i controlul de
Acum oglinda cabinei de probd este de acord gi ea cu mine. r i rr uenfa decizia oamenilor din conducere.
r 11

Ardta femeie: ))))) l)flnd la urm6, vasta mea experienfd intr-o firmd de renume
Aqa mai merge. Pdnd qi stima de sine este la cote inalte in acest rrr trcbui sd fie un atu.
moment. Sper sb rdmdnd acolo. llineinfeles c6 md vor intreba de ce am plecat Ei nu le-aq putea
imi fac repede o pozd. gi o trimit pe grupul fetelor de pe sf )unc cd qeful meu imi frceavr{a un calvar.

whatsapp: "Ce ziceli de asta? Merge pentru mdine?" Send. l)lecarea mea bruscd, fdrd notificare prealabild, frrd preaviz,
Manu e prima care rdspunde: "Smocking Hot", dup[ care intrd Ei lirri'r terminarea sarcinilor pe final de an, poate pdrea suspicioasd
mesajul de la Ele "Vrei sd cauzezi infarctul angajatorului?" .rr icrri.
"Dacd nici una dintre noi 3 nu are palpitalii :D, inseamnd cd 'l'rcbuie sd md gdndesc bine ce spun ca sd nu creadd cumva cd e
se oprobd. Md duc sd pldtesc" Le anun! eu. vorba de neglijenld profesionald.
"Vezi sd nu foloseqti rujul tdu ro;u! Nu e necesar sd asortezi 'l'otuqi ar putea oricine, oric6nd, sd sune acolo qi sd verifice:
pantofii cu el!" imi zice Manu. Ioli lirqtii colegi vor avea numai cuvinte de laudd la adresa mea.
"LOL. Am sd lin cont miss!" lrr 1rlus, nimeni nu a qtiut prin ce am trecut in ultimii 2 an|
Ies din cabind, pun toate hainele pe care le-am ales in fafa I)upd moartea tatdlui meu, am rdmas ca intem in firm5,
vdnzdtoarei...pardon! consultantei vestimentare (in magazinele rrrsir pafienerul lui a frcut o obsesie din "a avea grljd de mine".
astea fancy-schmancy existd altd titulaturl) qi ?mi lin respirafia. l,ll'ctiv md sufoca.
"-in total 1360 vd rog!" Mda...se putea qi mai rdu de atdt. La inceput imi trimitea mesaje dupd ce plecam de la birou,
Economiile mele s-au cam dus, dar nu pe apa sAmbetei sper. nrrrsaie la carc nu-i r[spundeam sub nici o formd.
18 I9

S-ar putea să vă placă și