Sunteți pe pagina 1din 8
61. Un mol de gaz Ideal este comprimat izoterm pana ja dublarea presiunil. Urmatoarele afirmatil sunt adevarate: A. densitatea gazului scade de doud ori B. energia intend a gazului este zero C. volumul gazului scade de patru ori D. presiunea gazului variaza direct proportional cu volumul acestuia E. densitatea gazului creste cu 100% 62. Un mol de gaz ideal absoarbe 700 J intr-o Inc&lzire lzobara $1 500 J intr-o incalzire Izocord. Stiind cé, tn ambele procese, variatia temperaturil gazulul este aceeasi, valoarea exponentului adiabatic Y al gazului este: A.1,2 8.1.25 c.1,3 D.1,4 E. 1,66 \ ‘Creuttul din Figur’ fectueazs transformares 83. In ain Sursele sunt reaie $1 identice etn rot cn ger “a Tr. fesle ce tegtturd sunt eale Grperce check 12 tot a sa. omer * Ceokeazd aceeas! putere pe circu exter, coordonate (W.1). Este adeviral nee eastorul Rare recsterga 9G sav tee v Resistenta intend =s A lucrul mecanic uti este egal cu aria cicului din Figura Q B.a20 8b, 18a Pp. =py 8.200 0-104 951< 1005431 E.2aa se re¥ea de difractie, avand ¢ 67. 0 persoan obsarvi (prvind din aer, n,_ 1}, gb 64.0 = rma Ne2um, este incidenf§ normald, 0 pia’ afath pe fundul unui basin he ria i de edancime Heim (n,.m43), Oy eft para rad inane fetal de masime care ca pot ‘aps forma este: Nolcat piatra fats de Aindul bazinuluig A.0,05m Cmagen de mass me2ieg Ide cn primesteo cantons ac ‘U5OK. CBldura speciics eve a Sse calcuteze grasimea mim a A100 ikg-k) acestela, rece ii reese pe cele dou fate ale 8. 200 ka. n) . $2 obtine un minim de interterents ©.250 yikg.e) muctty: D. 400 sikg-Ky * O08 ban E500 Jtkg-x) B. 0,18 um €.0,21 pm 0.042 um E.0,5 um Pagina 1/12 (69. In circuitul din figura aldturats, Indicatis ampermetrutul este 22rd, lar rele de legBturd sunt i este asevirath A Uae” ac 8. Uap 4. In punetul P se formeaz un minim de interferentd daca ser arene 76. Despre aparatele de mAsuri a mirimilor ebectrice sunt adevirate urmitoareie afirmatit: 1. guntul ampermetrutui se monteazé in serle cu acesta 2. ampermetrul ideal are rezistent’ infinitd 3. suntul ampermetrutui are o rezistent& mult mai mare ect rezistenta ampermetrulul 4. voltmetrul ideal are rezistent3 nula 77. In circultul din figuré toate rezistoarele sunt Identice, firele de legiturd sunt ideale, iar surta este Feald (E, 1). UrmBtoarele afirmatil sunt adevarate: 4. Ug 34R std (n1,5), biconcev tents dn te eendtoarele afemat siritrieB, stat 261 (ger )> sunt adevirate: Alenia este convergent 2 tentia este divergent® 5 entila are convergente nuts tentita formeazh imagini virtuale ale oblectelor reale 79. Se consider’ un Circuit shplu format dintr-o surs& reall de tem, (E, 1) sl un reaistor R. La bomele rezistorulul se conecteaz’ tn paralel cu acesta un rezistor Identic. Dupl conectarea celui de-al dollea rexistor este adevirat Cl: 1. intensitatea curentului prin sursd Se dubleaz’ 2. randamentul transmisiei puterii de te sursé 1a Greuitul exterior scade 3, ciderea interioar’ de tensiune pe sursd (u) se Gubieazh 4, cAderea de tensiune la bernele sursei (U} scade 80. Folosind conventia geometric’ de semne (cea din manual), despre mirirea transversal8 6 8 unel lentile este adevirat cB: 2 1. dac& > 0, imagines este dreapts 2. dac& |B] < 1, imaginea este micgorata 3.dack § =-1, imaginea este reala si egal cu obiectul 4. dack B <0, imaginea este micsorata 81. Un mol de gaz ideal se destinde adiabatic. Unmitoarele afirmatii sunt adevirate: 1. gazul se raceste 2. presiunea gazului scade 3.0U = *L 4. gazul cedeaz3 cAldura 182. In care ainere figuitle Incdizirea Hrocord 8 unel mase constant Je denstate ©) LTy=5T, 2. AU 9-8 YC,T, 3. gazul se tncdlzeste 4.tU,)"0 Pagina 10112 a =—=—hs$$s« &S?3P—“‘———S 94, un lepoattlv Young are distant ‘t=2me, lar distant dire pervert con o ecronul da observatie D=2m. Dispozitivu est, simulttan cv doud radtati! moncrematice avang a cau e 2. interferenta este nelocalizats tel 3.1,90.4. mm 4,1g20,8 mm A 2 165. Despre vitezs de evaporare 2 Unut lichid este adevirat ci: 1. creste cu cresteren supratetel libere 8 lichiduly 2. este direct proportionalé cu presiunea atmosterics 3. este cu at8t mai mare cu €8t temperatura ichicuy este mai ridicatS du este aceeasi pentru toate lichidele, In aceleasi conditii de presiune si temperaturs 86, Despre fenomenul de dispersie a luminil este adevirot ch 1, tn dispersia normals, Indicele de refractie pentru Jumina violet (y=400nm) este mai mare decit Indicele de refractie pentru lumina rosie (y=7000m) 2este fenomenul de ocolire de eBtre lumind a obstacolelor de dimensiuni de ordinul micronitor 3, explicS formarea curcubeului 4, este anomala dach indicele de refractie ereste confin mae difecte (mg! ma) da gaze keale ia Drestunlcerte (p, $1) # tamperaturlditerite (, gf Tq). Cele doud vase sunt puse in comunicare printrsun ‘tub de volum negiljabll, Pentru sistemul astfel obtinut, este adevibrat cA: Levy ty 2. Ter +1, 3.mam, +m, 4 pep, +p, 90. Se considerd un sistem afocal format din doul lente convergente subtin, prima lentil aviind distanta focaldf =10cm, far cea dea doua f,=20em. Urmitosrele afrrnatl sunt adevrate: 1. distanfa focald a sistemului este intnits 2.mbrirea transversalé a sistemulul este 0.5 3. distanta dintre centrele optice ale lentilelor este de 30 om, 4. convergenta sistemulul este oe 15 dioptrl 92, Despre rezistivitatea unui matertal conductor este adevirat cb: 1. este direct proportionalé cu aria sectivni transwersale a conductorulul 2. este invers proportionali. cu lungimes conductorulai 3. nu depinde de natura conductorglui 4. se m3soare in Oem 92. Unmiitoarele mérimi fizice depind de masa sistemutul: 1, cBldura mojaré ta volum constant 2. cBldura latent 3. exponentul adiabatic 4. capacitatea caloried 93. Urmitoarete afirmagil referitoare ia microseap sunt adevarate: 1. oblectivul formesz5 o imagine reala si risturnat’ 2. puterea optics Pa microscopului este cu atét mai ‘mare cu CBt convergentele ebiectivulul si ocularului sunt mai maci 3. ocularul formeazs a Imagine virtuald printra paremetel Intensiv de stare se numBr’: 1 temperature 2ebiaura 3. preslunea 4. fucrul mecankc 95, In circutu din figure alfturats toate becustle sunt Identice, lar fete de legiturd sunt ideale, Urrndtoarele ‘afirmatil sunt adevirate: 2. becurile 8 #8, luminea2d la fel 2. becul B, lurnineaz cel mal puternic 3, becul B. ny lumineazs 4, arderea lui B, determina stingerea tuturor becurilor 96. Fle patru gaze reale cy temperaturile critice T.3100K, Toq200K, T.3®300K, respectiv T,4=400K. Aceste gaze sunt comprimate izoterm la T=300K. Este adevarat ch: 1. gazele 1 $12 pot filicheriate 2. numai gazul 3 poate fi lichefiat 3. numai gazul 4 poate filichefiat 4. gazele 3 gi4 pot fichefiate 4. grosismentul microscopului se ealculeaz8 cu formula GmaP Pagina 142 i 97. In circultul electric din figure’ aparatele de misur8, 100. Se consider’ ciciul termodinamic din figura, sursa de te.m. $l firele de leg8turd sunt ideale, lar parcurs de un mol de gaz ideal, tn care transformarea Ry >Ra- Yernbtoarele afirmatii sunt adevirate: 2443 este lzoterms, To=2T), Py=P3 $ Wy=¥2- Urmitoarele afirmatii sunt adevarate: { E Ry Wa V2 Vy ¥ 1. transformarea 3-+1 densitatea gazului scade trul A, indics 0 valoare mai mich decat 2. randamentul unui motor termic care ar functiona 1, ampermé dups acest ciclu termodinamic nu poate depasi ampermetrul Ay 2. cele dous voltmetre, V; 31 Vp, indicd acceasi valoare valoarea de 50% 3, voltmetrul V; indicB 0 valoare mai micd decht 3. viteza termicS a particulelor gazului este mai mare in voltmetrul V2, 4, ampermetrul A, indicé o valoare mai mare decat starea 2 decat in starea 3 ALV3=2Vy ampermetrul A 198, 0 persoand poate citi dack tine cartea la ce! putin ‘im fath de ochi, UrmBtoarele afirmatil sunt adevirate: 1, aceast8 persoand suferd de hipermetropie sau prezbitism 2, imaginea obiectelor situate la mai mult de 6 mse formeazs pe retina 3. pentru a putea citi, fin8nd cartea la 0,25 m de ochi, persoanei i se recomanda lentile sferice convergente cu convergenta dé 3 dioptrii 4. corectia vederii se face cu lentile sferice divergente 99. Un rezistor cu rezistenja R s¢ conecteaz& in serie cu un rezistor din acelasi material conductor, avand aceeas! secjiune, dar de lungime dublé. Despre gruparea serle obtinutl este adevSrat C3: 1. are rezistivitatea de trei ori mai mare decat @ rezistorulul initial 2, are rezistenta 2R 3. are conductanta egalé eu a rezistorutul initial 4. are aceeasi conductivitate ca si rezistorul initial Pagina 12/32 Numa de concurs te pe leaomatie) 29000 900 #00000 %00000 3 @0000 2 0OCOe 3 @0 “OO