Sunteți pe pagina 1din 157

giannijollys

AUTOR

Prima iubire

ALCRIS
Romance
giannijollys

Prolog

Travis Richards se opri la marginea lanului de porumb [i privi


cu triste]e spre mica ferm` ce se z`rea \n lumina argintie a lunii
pline. Refuza cu toat` puterea s` cread` c` Frannie \[i va pune \n
practic` planul de plecare, atât de des evocat \n cursul discu]iilor
lor.
O adiere u[oar` \i aduse miresmele plantelor [i florilor de
câmp. Dar toate miresmele câmpiei n-ar fi putut s` risipeasc`
parfumul lui Frannie, a c`rui amintire \i impregna \nc` pielea.
Noaptea trecut` f`cuser` \n sfâr[it dragoste, [i niciodat` Travis nu
sim]ise o fericire atât de mare.
“Nu poate s` plece”, \[i repet` el cu disperare.
Arunc` o privire la ceas. Curând vafi miezul nop]ii.
“Voi pleca mâine la miezul nop]ii, \i [optise ea \n timp ce se
odihnea \n bra]ele lui. Dac` vrei s` vii cu mine, ne \ntâlnim \n fa]a
casei. Nu te voi a[tepta decât dou`-trei minute, niciunul \n
6 AUTOR

plus...”
Dup` tot ce tr`iser` [i \mp`rt`[iser`, cum putea s` vorbeasc`
despre desp`r]ire? Gândindu-se la trupul ei perfect, la
\mbr`]i[`rile [i la gemetele ei \n`bu[ite, Travis \nchise ochii
\ndurerat. Toat` ziua se str`duise s` g`seasc` un mijloc s-o re]in`.
Zadarnic.
|i atrase brusc aten]ia o fereastr` care se deschidea. Era
fereastra camerei ei.
Amintirile \l n`p`dir` atunci, irezistibile ...
Prima oar` când o v`zuse pe Frannie, abia dac` \mplinise
unsprezece ani. |ntr-o noapte, dup` ce mama sa [i surorile mai
mici adormiser`, se strecurase afar` ca s` \ncerce s`-[i z`reasc`
noua vecin`. Aflat chiar \n locul \n care [edea acum, la ad`postul
porumbului \nalt, v`zuse fascinat o pereche de picioare sub]irele
ie[ite pe fereastra de la primul etaj; picioru[ele goale g`sir`
curând un sprijin pe spalierul de lemn al fa]adei; urm` apoi
corpul, [i o feti]` sl`bu]` cu un p`r lung [i negru ateriz` \n iarb`.
|[i plimb` mul]umit` privirea \n jurul ei, [i aproape imediat se
c`]`r` din nou pe spalier [i intr` \n cas`.
|n cei opt ani care se scurseser` de atunci, Frannie folosise de
multe ori aceea[i cale. Mai \ntâi ca s` scape de severitatea
bunicului s`u; apoi, pentru a se repezi \n bra]ele lui Travis ...
Zgomotul \nfundat al unei valize c`zute pe jos \i \ntrerupse
brusc [irul amintirilor. Frannie alunec` de-a lungul spalierului de
lemn cu agilitatea pe care ]i-o d` obi[nuin]a, [i \[i lu` repede
valiza.
TITLU 7

Travis f`cu un pas lateral pentru a se ascunde printre tulpinile


\nalte de porumb. Dac` se \ntâmpla s`-l z`reasc`, se va gândi
imediat c` se hot`râse s-o \nso]easc`. El \ns` nu putea s` plece.
Frannie privi \n jurul ei. Trupul p`rea s`-i vibreze de o energie
[i o emo]ie cu greu st`pânit`.
“Nu pleca ...”
Travis ar fi vrut s`-i strige aceste cuvinte. {i pentru prima oar`
\n via]a lui, \ncepu s`-[i doreasc` intens ca bunicul ei s` se
trezeasc` pe nea[teptate. Ar fi putut s` conteze pe furia lui Pappy
[i pe faptul c` [i-ar fi obligat nepoata s` intre imediat \n cas`. |n
felul acesta,
Travis ar fi dispus de un r`gaz ca s` mai \ncerce s-o conving`
... dar capul lui Pappy nu ap`ru la fereastr`. Casa r`mase disperat
de lini[tit`.
Ca de obicei, Frannie se eclipsase cu succes.
Travis, care sim]ea un nod sufocant \n gât, o v`zu privindu-[i
ceasul, apoi ridicând privirea spre el. Nu putea s`-l vad`, dar
inima lui \ncepu totu[i s` bat` cu putere.
Era evident c` Frannie contase pe faptul c` el va veni. De
fiecare dat`, \n decursul anilor ce se scurseser`, el r`spunsese la
chemarea ei.
Ast`zi \ns`, era imposibil. Trebuia s-o lase s` plece singur`, [i
s` \ncerce s` dep`[easc` durerea care-l r`v`[ea. Mama [i surorile
lui aveau prea mare nevoie de el.
De altfel, ca pentru a-i \nt`ri aceast` dureroas` decizie,
suferin]ele mamei sale fuseser` \n acea zi mai puternice ca
8 AUTOR

oricând. V`zând-o atât de sl`bit` [i lipsit` de orice sprijin, Travis


nu mai [ov`ise. Va r`mâne lâng` ea ...
Frannie se mai uit` o dat` la ceas, cu umerii u[or \ncovoia]i.
Dac` ar fi putut m`car s` ias` din ascunz`toare, s` alerge spre ea
[i s-o conving` s` r`mân` la Cooperville! O va iubi atât de p`tima[
\n fiecare zi a vie]ii lui, \ncât va uita dorin]a de a p`r`si acest
or`[el pierdut din Nebraska!
Inima aproape i se opri când o v`zu luându-[i valiza cu un gest
hot`rât.
Travis? [opti ea \n noapte. Travis, e[ti aici?
El \[i ]inu r`suflarea [i strânse pumnii. Nu sim]ise niciodat`, cu
o intensitate atât de sfâ[ietoare, \n ce m`sur` via]a lui f`r` ea va fi
de acum \ncolo insuportabil` [i lipsit` de sens.
Acum plec, relu` ea \n [oapt`.
Ezit` o clip`, apoi travers` curtea.
“Nu pleca.” O durere cumplit` \i strângea inima \n timp ce o
privea \ndep`rtându-se cu un pas ferm [i hot`rât. Lacrimi fierbin]i
\i umplur` ochii [i-i inundar` obrajii.
|n lumina lunii, silueta fin` a lui Frannie se mic[or` tot mai
mult. Un nor gros \ntunec` pentru o clip` peisajul. Când lumina
argintie [i blând` sc`ld` din nou câmpia, nu mai z`ri pe nimeni.
Travis r`mase \ndelung buim`cit, incapabil s` cread` c` ea
plecase cu adev`rat. C` drumurile lor se despart iremediabil.
Frannie ...
|i [opti numele ca [i cum aceste dou` silabe rostite \n noapte
ar fi putut s-o aduc` \napoi. Dar \i r`spunse doar ecoul b`t`ilor
TITLU 9

inimii lui. Cea mai bun`, singura lui prieten` plecase. {i o


cuno[tea destul de bine pe Frannie \ncât s` [tie c`, \n afara
vreunui eveniment neprev`zut, nu se va mai \ntoarce la
Cooperville.
Niciodat`.
Capitolul 1

Pappy ... Sunt aici.


Francine Webster st`tea \n pragul u[ii, a[teptând ca b`trânul
a[ezat \n balansoarul s`u s` cadactiseasc` s`-i fac` un semn.
A[adar ... te-ai \ntors, exclam` el cu vocea-i aspr`.
Francine oft`. {i se gândise c` bunicul s`u va fi fericit s-o
revad`! |nainte s` plece, este adev`rat c` nu-i ar`tase niciodat` o
afec]iune debordant`. De ce i s-ar fi schimbat azi sentimentele,
când se \ntorcea f`r` un ban \n buzunar, cu un copil nelegitim \n
bra]e [i, pe deasupra, [i cu un c`]el de pripas?
Obosit`, \[i d`du la o parte o [uvi]` lung` de p`r ce-i c`zuse
pe frunte. C`l`toria o epuizase, pur [i simplu. {aptesprezece ore
de drum \ntr-o ma[in` rablagit`, cu o feti]` de patru ani foarte
vioaie [i un c`]elu[ \ntr-o cutie de carton!
Wynona, vin-o s`-l salu]i pe str`bunicul t`u, zise Francine
\ntorcându-se spre feti]`.
TITLU 11

Copila se apropie. O lini[te ap`s`toare se l`s` \n \nc`pere.


Leg`narea balansoarului \ncet` brusc.
Bun` ziua, Pappy, sunt bucuroas` s` te cunosc, spuse feti]a cu
o voce sub]iric`, repetând cuvintele pe care Francine se str`duise
o or` s-o \nve]e.
E[ti bucuroas` s` m` cuno[ti? bomb`ni b`trânul \ncruntându-
se. Dar de unde [tii c` nu sunt un om foarte r`u [i c` n-o s` m`
placi deloc?
Wynona \l privi câteva clipe \n t`cere, apoi \i adres` un zâmbet
luminos.
Dar cu siguran]` o s` te plac. Nu po]i s` fii un om r`u, dac`
e[ti bunicul meu ...
Pu]in descump`nit, Pappy tu[i u[or ca s`-[i dreag` vocea [i-[i
\ncrunt` sprâncenele stufoase.
A venit ora de culcare, remarc` el f`r` s` ridice ochii spre
Francine. Am pus un pat pliant \n vechea ta camer` de copil.
{i balansoarul \[i relu` leg`narea, ceva mai repede de data
asta. Francine [tia din experien]` c` acesta era felul lui de a pune
cap`t discu]iei.
Vino, draga mea. Am avut o zi lung`, [i trebuie s` scoatem [i
bagajele din ma[in`.
Cu un oftat obosit, o lu` pe Wynona de mân`.
Zgomotul sec al por]ii din fier forjat care se \nchise \n urma lor
\i trezi imediat o mul]ime de amintiri. De câte ori, \n incon[tien]a
copil`riei ei, nu-[i dorise s` aud` acest zgomot pentru ultima
oar`? Ast`zi, \i r`suna \n urechi asemeni simbolului unei
12 AUTOR

dureroase \nfrângeri.
Belle!
Wynona l`s` jos speteaza scaunului din fa]` [i se fofil` \n
spate. Din cutia de carton, scuturat` de agita]ia c`]elului, se
auzeau ni[te smiorc`ieli de-]i frângeau inima. Copila deschise
cutia de carton [i-l eliber` pe c`]el.
Nu [tiu cum o s` reac]ioneze str`bunicul t`u când o va vedea
pe Belle.
La drept vorbind, acest nume nu i se potrivea deloc micu]ei
corcituri pe care o g`siser` \ntr-o pubel` din Central Park. Dar
c`]elu[ul, cu bl`ni]a lui bicolor` [i \ncurcat` toat`, [i cu botul
turtit, cucerise imediat inima Wynonei.
Oh ... Pappy o s` se obi[nuiasc` repede cu Belle ... cum se va
obi[nui [i cu mine, gânguri ea \n timp ce c`]elul se str`duia s`-i
ling` obrajii.
Francine \[i ascunse un zâmbet plin de duio[ie. |n timp ce
scotea bruma de bagaje din ma[in`, nu putu s` nu mul]umeasc`
Cerului, o dat` \n plus, c` i-o d`ruise pe Wynona. Copilul acesta
era o bincuvântare, un dar miraculos care o \mpiedica s` cad` \n
pr`pastia disper`rii ...
Mireasma dulce a caprifoiului \mb`ls`ma aerul serii, [i
tulpinile \nalte ale porumbului fo[neau u[or. Totul vibra de o
familiaritate pe care cei cinci ani de absen]` n-o [tirbiser`.
Francinei i se p`rea chiar c` va auzi cu siguran]`, dup` cotitura
c`r`rii, râsetele vesele din trecut, clare [i cristaline. Un sentiment
ciudat de bucurie amestecat` cu triste]e \i strânse inima. |ntoarse
TITLU 13

privirea spre casa vecin`, de unde de atâtea ori, noaptea,


ajunseser` pân` la ea semnalele luminoase.
Belle va putea dormi cu mine? \ntreb` Wynona.
Ferestrele erau \ntunecate. Era evident c` nu era nimeni
\n`untru. Oare familia lui Travis mai locuia aici? Francine sim]i
acea strângere de inim` care ap`rea de fiecare dat` când se
gândea la el.
Poate, mam`? insist` Wynona tr`gând-o de tricou.
Poftim? murmur` Francine, trezit` din visare.
Belle va putea dormi cu mine?
Nu. Va dormi \n buc`t`rie. Va trebui s` \ntindem ni[te ziare
pe jos, pentru c` \nc` nu este chiar curat`.
Dar o s` fie singur`! gemu Wynona.
Se va obi[nui foarte repede, nu-]i face griji, o asigur` Francine
cu un zâmbet. Iar tu vei dormi cu mine, \n fosta mea camer`.
Cred c` o s`-mi plac` aici, spuse feti]a, consolat` imediat de
aceast` perspectiv`.
Când intrar`, balansoarul era gol [i \n cas` domnea lini[tea.
Unde este Pappy?
F`r` \ndoial`, s-a dus la culcare.
Dar nu mi-a dat un pupic pentru noapte! protest` Wynona.
Pappy nu este prea “pup`cios”, s` [tii, \i explic` Francine cu
o am`r`ciune pe care se str`dui s-o ascund`.
Wynona o privi mirat`.
Ba da, trebuie s`-i plac` s`-mi dea un pupic, doar este bunicul
meu!
14 AUTOR

Francine \[i mu[c` buzele [i consider` c` este preferabil s` nu


mai comenteze. O lu` pe feti]` de mân` [i o conduse \n c`m`ru]a
unde, cu excep]ia patului pliant, nimic nu se schimbase.
Vino, zise ea punând jos valizele. O s` ne ocup`m acum de
Belle, [i apoi o s` te a[ez \n patul t`u.
Dup` ce f`cu un culcu[ din ziare vechi \ntr-un col] al
buc`t`riei, aproape de sob`, Francine g`si undeva o scândur`
\ndeajuns de lat`, [i o a[ez` \n diagonal`, delimitând astfel
teritoriul Bellei pe perioada nop]ii.
A[a, va sta foarte bine aici, o asigur` ea pe Wynona, stingând
lumina. Acum, este rândul t`u s` te culci, draga mea.
O s` r`mânem aici, mam`? \ntreb` feti]a dup` ce se strecur`
\n pat.
Francine se a[ez` lâng` ea [i-i ciufuli cu tandre]e buclele
brune.
Pentru o vreme, da ...
Ceea ce era sigur, era faptul c` nu va r`mâne definitiv aici.
Doar cât s`-[i g`seasc` o slujb` [i s` economiseasc` suficien]i bani
pentru a pleca mai departe.
Asta chiar era camera ta când erai mic`? relu` Wynona cu o
voce somnoroas`.
Bine\n]eles. St`team la oglinda aceasta, aici, [i m` pref`ceam
c` sunt o mare actri]`. Aveam o sticlu]` de parfum pe care o
foloseam ca microfon, [i \ncepeam s` cânt ca ...
Dar Wynona adormise deja. Francine se ridic` \ncet, se
dezbr`c` [i \[i puse tricoul lung, care \i servea drept c`ma[` de
TITLU 15

noapte. Trecând prin fa]a oglinzii, nu rezist` tenta]iei de a se


privi, ca pentru a vedea mai bine urmele l`sate de anii care
trecuser`.
Din oglind` nu se mai reflecta imaginea acelui copil plin de
vise, nici m`car adolescenta revoltat`, a c`rei unic` dorin]` era s`
fug` din acest or`[el uitat de lume [i de b`trânul sever care o
cre[tea.
Tân`ra pe care o vedea \n oglind` i se p`rea o str`in`. {i pe
fiecare tr`s`tur` a chipului ei se putea citi e[ecul. Chiar dac` nu
avea decât dou`zeci [i trei de ani, uneori avea impresia c` are
cincizeci. Re\ntoarcerea aici nu era chiar m`rturia evident` a unui
e[ec?
|[i \ndrept` brusc umerii [i \[i \ntoarse fa]a de la oglind`. Un
e[ec? Nu! Era mai bine s` nu priveasc` astfel lucrurile. Sigur,
[ansa nu-i fusese favorabil`, dar poate c` mai avea nevoie de
pu]in timp, de un pic de noroc ... Atunci, se va re\ntoarce la New
York \n cu totul alte condi]ii.
Dac` n-ar fi fost Wynona, Francine nu s-ar mai fi \ntors
niciodat` la Cooperville, unde o n`p`deau atâtea amintiri
dureroase. S-ar fi zb`tut altfel cu soarta, ar fi fost \n stare s`
“locuiasc`” \n ma[ina ei numai pentru a reu[i s`-[i realizeze visul.
Dar fiica sa merit` s` doarm` \ntr-un pat, s` locuiasc` \ntr-o
cas`, s` se bucure de soare [i de aer curat m`car câteva
s`pt`mâni. A[a c`, atunci când s-a trezit f`r` un ban \n buzunar [i
f`r` cas`, n-a avut alt` solu]ie decât s` se \ntoarc` aici. Cu o
imens` durere \n suflet.
16 AUTOR

Era ferm hot`rât` s` nu m`rturiseasc` nim`nui ce i se


\ntâmplase. Pentru oamenii din Cooperville, care-i fuseser` atât
de ostili, ea va fi o “vedet`”, revenit` \n Nebraska natal` pentru
câteva zile de vacan]` [i pentru a-[i prezenta fiica bunicului s`u.
Aerul din c`m`ru]a mic` era sufocant, [i se duse s`
\ntredeschid` fereastra. Istovit` de drum, dar prea asaltat` de
emo]ii ca s`-[i poat` g`si somnul, se plimb` prin camer` \nainte
de a se opri \n fa]a unui panou de plut` atârnat pe perete. |nc`
mai erau \nfipte \n el câteva amintiri din anii de [coal` ... Dar erau
doar ni[te imagini fugare, fragmentare, care dovedeau clar c`
nu-[i g`sise niciodat` locul \n Cooperville. Or`[elul nu o voia,
bunicul ei o respingea [i, peste toate, chiar [i Travis o
abandonase.
“Ai face bine s` te duci s` bei un pahar cu lapte ca s` te
calmezi”, \[i zise ea. {i ca o sfidare, \l va bea direct din sticl`,
pentru c` Pappy avea oroare s-o vad` c` nu folose[te paharul ...
Dup` ce arunc` o privire spre fiica ei care adormise, ie[i din
camer` \n vârful picioarelor, cobor\ scara [i intr` \n buc`t`ria
cufundat` \n \ntuneric. Micul bec al frigiderului care clipi fu
unicul martor al sacrilegiului pe care era pe cale s`-l comit`. Lu`
sticla de plastic, \i desf`cu dopul [i o duse la buze.
A[adar, feti]a cea r`t`citoare s-a \ntors ...
Francine tres`ri auzind aceste cuvinte rostite de o voce grav`.
Sc`p` sticla din mân`, [i un [uvoi de lapte rece \i inund`
picioarele. Imediat se auzi un l`trat vesel, urmat de lip`itul
pofticios al c`]elului.
TITLU 17

Când se aprinse lumina, primul lucru pe care-l v`zu Francine


fu c`]elu[ul de la picioarele sale aflat \ntr-un lac de lape, apoi \l
z`ri pe b`rbatul a[ezat lini[tit la mas`.
Picior peste picior, \n echilibru pe picioarele din spate ale
scaunului, era \mbr`cat \n ni[te blugi toci]i [i un tricou alb prin
care se ghiceau mu[chii puternici [i pielea bronzat`. }inea \n
mân` o sticl` de bere, cealalt` fiind strecurat` neglijent \n centura
blugilor.
Travis ... Ce faci aici? \ntreb` Francine, cu vocea gâtuit` de
surpriz`.
Cele dou` picioare ale scaunului aflate \n aer atinser`
podeaua.
Trec \n fiecare sear`, s` verific dac` totul este \n regul` cu
Pappy.
Francine \[i feri privirea. Nimic nu o preg`tise pentru aceast`
\ntâlnire, [i se sim]i cuprins` de un val de emo]ii. Lu` sulul de
hârtie care servea de [ervet de buc`t`rie [i \ncepu s` [tearg` cu
stâng`cie podeaua, stânjenit` c`, \n pozi]ia asta, tricoul ei era
prea scurt.
Nu era nevoie s` mai vii, din moment ce eu sunt aici.
Cred totu[i c` marea onoare pe care ne-o faci cu vizita ta nu
trebuie s` schimbe nimic din obiceiurile mele, r`spunse el u[or
iritat.
Francine nu avu curajul s` r`spund` la aceast` \n]ep`tur`. Era
prea obosit` ca s`-i dea o replic`, prea demoralizat` ca s`
trezeasc` amarele amintiri ale trecutului lor.
18 AUTOR

Lu` c`]elul \n bra]e \l puse la locul lui [i bloc` astfel scândura


\ncât acesta s` nu mai poat` sc`pa. Sim]ea ap`sarea privirii lui
Travis la fiecare mi[care a ei. Stingherit` de situa]ie, termin` de
[ters laptele de pe podea.
T`cerea [i \ncordarea care domnea \n \nc`pere deveni \n scurt
timp ap`s`toare. Travis nu f`cu niciun efort s` destind` situa]ia,
mul]umindu-se s`-[i soarb` berea f`r` s-o piard` din ochi.
Nu se schimbase. Cu buclele lui negre [i ciufulite, cu o umbr`
de barb` pe maxilar, sem`na tot cu b`iatul s`lbatic care-i fusese
cel mai bun prieten, cu adolescentul care devenise ap`r`torul ei
p`tima[ ... Cu b`rbatul care, pentru o noapte, fusese iubitul ei.
Inima \ncepu s`-i bat` din ce \n ce mai repede pe m`sur` ce
imaginile trecutului \i reveneau \n minte, [i se \nfurie \n sinea ei
c` nu-[i putea st`pâni mai bine emo]iile.
Travis \[i termin` berea [i se ridic` s` arunce sticla \n mica
pubel`.
Se pare c` ai o feti]`?
Da ... O cheam` Wynona, zise ea strângând cu putere \n mân`
sulul de hârtie.
Ce [tia el de fapt, despre Wynona?
Pre] de câteva secunde interminabile, el o privi cu ochii lui
negri [i p`trunz`tori.
Câ]i ani are? Aproape trei, nu-i a[a?
Francine \ncuviin]` din cap aproape imperceptibil.
Ar fi trebuit s` fie fiica mea, Frannie, spuse el \nainte s` se
\ntoarc` [i s` p`r`seasc` \nc`perea f`r` a mai arunca o privire \n
TITLU 19

urma lui.
A[adar, Travis nu [tia. Sprijinindu-se de perete, ea l`s` s`-i
scape un oftat de u[urare. Slav` Domnului, el nu [tia c` Wynona
era fiica lui! {i dac` depindea numai de ea, nu va afla niciodat`.
Când urc` din nou \n camera ei care \ntre timp se r`corise, se
strecur` \ncet \n pat [i respir` adânc aerul proasp`t [i \nmiresmat,
a[a cum f`cea odinioar`. O briz` u[oar` \i aducea parfumul de
caprifoi, trezindu-i senza]ii [i imagini din trecut. Se rev`zu la
vârsta de zece ani, o copil` ad`postit` de bunicul s`u dup`
accidentul care-i costase via]a pe p`rin]ii ei. {i ast`zi, ca [i atunci,
se sim]ea singur` [i nefericit`, preocupat` \n mod tulbur`tor de
viitorul ei. Un singur lucru era sigur: Travis Richards nu-[i avea
locul \n el.

***

Travis trânti u[a, scoase o bere din frigider [i se l`s` s` cad` pe


un scaun. Naiba s-o ia pe Francine Webster!
B`u cu sete, ca pentru a uita am`r`ciunea care-i tulbura
gândurile.
Adeseori, \n cei cinci ani care trecuser`, se gândise la
\ntoarcerea Francinei. Nu [i-o putea imagina decât schimbat` \n
r`u de [ederea ei la New York, de nerecunoscut \n asemenea
m`sur` \ncât n-ar fi mai fi dorit-o ... {i iat-o c` r`s`rise la fel de
20 AUTOR

frumoas` [i de senzual` ca \n momentul plec`rii ei. P`rul \i c`dea


la fel de m`t`sos pân` la jum`tatea spatelui, pielea ei p`rea la fel
de fin` [i catifelat` ca odinioar`. Singura schimbare remarcabil`
era privirea ei: scânteia s`lbatic` de odinioar` care ardea \n
adâncul ochilor ei disp`ruse.
Travis \[i termin` berea [i mai lu` una. |l cuprinsese o poft`
nest`vilit` de a bea. |l bântuia imaginea picioarelor fine [i
musculoase ale Franniei pe care tricoul ei bleu prea scurt, le
descoperise. De \ndat` ce lumina se aprinsese, \n buc`t`ria lui
Pappy, \[i amintise dulcea senza]ie a acestor picioare \nl`n]uite cu
ale sale, rotunjimea sânilor ei \n palmele lui, pielea ei catifelat`
sub buzele sale.
Se ridic` brusc [i v`rs` berea \n chiuvet`. Inutil s` se mai
am`geasc`. Chiar [i beat mort, amintirea Franniei nu va \nceta
s`-l bântuie [i s`-l sfâ[ie dureros.
Urc` \n camera lui, se dezbr`c` [i se preg`ti de culcare. Dar se
trezi \n fa]a ferestrei ... Fereastra aflat` fa]`-n fa]` cu cea a
Franniei.
De câte ori, aflat \n acest loc, pândise semnalul luminos pe
care ea i-l trimitea? De \ndat` ce-l z`rea, le l`sa pe surorile lui [i
pe mama lui adormite, [i se strecura afar` din cas` pentru a se
\ntâlni cu Frannnie \n lanul de porumb, locul \ntâlnirilor lor
secrete.
Nu mai [tia exact când se \ndr`gostise de ea. Poate c` o iubise
\ntotdeauna ...
Cu un oftat de frustrare, trase perdelele [i se l`s` s` cad` pe
TITLU 21

pat. Francine Webster cea pe care o iubea, fata pentru care se


b`tuse de atâtea ori, la care visase mereu, nu mai exista.
Aceasta era acum o femeie oarecare, o mam` ... Avea de acum
o poveste, o via]` amoroas` \n care el nu juca niciun rol.
{i acesta era un lucru insuportabil pentru el.
O ura pentru c`-l uitase atât de repede, pentru c` se aruncase
\n bra]ele altui b`rbat, care-i d`ruise acest copil.
De ce naiba se \ntorsese \n acest or`[el pe care-l ura? La acest
b`trân care-i repro[a, dup` cum pretinsese ea \ntotdeauna,
moartea p`rin]ilor ei?
Fire[te, \i trimisese lui Pappy câteva c`r]i po[tale, \n care
vorbea despre apari]ia ei \ntr-o pies` de teatru pe Broadway,
despre rolul de figurant` \ntr-un serial de televiziune. {i chiar
dac` Travis nu vorbise niciodat` despre ea cu b`trânul, acesta
f`cea \ntotdeauna \n a[a fel \ncât s` lase uitate aceste c`r]i po[tale
pe masa din buc`t`rie, acolo unde [tia sigur c` el le va observa.
Travis nu-[i putu re]ine un zâmbet duios gândindu-se la
Pappy. |ntre ei se legase o profund` [i solid` afec]iune. O
afec]iune pe care nu voia s-o vad` \mpiedicat` de \ntoarcerea
inopinat` a lui Frannie. Dup` cum nici nu avea de gând s` sufere
pentru o femeie care s-a gr`bit, odinioar`, s` fug` de fericirea
simpl` [i modest` pe care el i-o oferea.
|[i \ncercase norocul o dat`, [i n-avea deloc de gând s-o ia de
la cap`t.
Capitolul 2

Leg`nat` vag de un zgomot \ndep`rtat de voci, Francine se


trezi \ncet din somn. Probabil c` Wynona privea deja desenele
animate de diminea]`. Se auzi apoi un l`trat, urmat de o dojan` a
unei voci masculine. Se ridic` \n capul oaselor, con[tient` brusc
de realitate: nu se afla \n micul ei apartament din New York, ci \n
Cooperville ... La bunicul s`u.
|ntoarse ochii spre p`tu]ul Wynonei [i observ` c` era gol; avu
un sentiment de panic`. Unde s-o fi dus feti]a? Dar Pappy?
S`ri din pat, \[i puse \n grab` un capot [i se repezi \n
buc`t`rie. Spectacolul care i se \nf`]i[` \n fa]a ochilor era ultimul
la care s-ar fi a[teptat.
Pappy, \n picioare lâng` aragaz, era ocupat s` fac` ni[te cl`tite,
\ntors cu spatele spre u[`. Belle, legat` afar`, ap`sa cu boticul ei
deja turtit \n geamul u[ii. Cât despre Wynona, aceasta cu fruntea
\ncruntat` de concentrare, plia cu grij` [erve]elele de hârtie.
TITLU 23

Am terminat, Pappy, anun]` ea dup` ce a[ez` [i ultimul


[erve]el lâng` unul din cele trei tacâmuri a[ezate pe mas`. Ce pot
s` mai fac, acum?
Scoate laptele [i untul din frigider, apoi du-te s-o treze[ti pe
mama ta. Aici, la mine, cine vrea s` ia micul dejun se treze[te
devreme.
M-am trezit, zise Francine care se str`dui s` nu ia \n seam`
tonul sever al b`trânului.
Bun` diminea]a, mam`! exclam` Wynona zâmbindu-i radios.
Pappy face cl`tite.
Ce-ar fi s` vii s`-mi dai un pupic de diminea]`? spuse Francine
a[ezându-se la mas`.
Wynona \i s`ri \n bra]e [i o cuprinse cu bra]ele ei mici dup`
gât. Francine o strânse la piept, bucurându-se s` simt` c`ldura
trupului ei mic [i nevinovat, abia trezit din somn.
Pappy spune c` Belle trebuie s` stea afar`. Dar a zis c` o s`-i
fac` un culcu[.
Foarte dr`gu] din partea lui, o lini[ti Francine privind spatele
drept [i inflexibil al bunicului s`u. Pot s` te ajut, Pappy?
Totul este gata, spuse el \ntorcându-se \n sfâr[it spre ea cu o
farfurie plin` de cl`tite. Cafeaua este pe aragaz, dac` vrei s` bei o
cea[c`.
|[i umplur` farfuriile [i mâncar` \n t`cere, acea t`cere
ap`s`toare care o nelini[tea atât de mult pe vremea când era
copil. Ani de mese \mp`r]ite \ntre un b`trân posac [i o feti]`
\mbufnat` [i trist`. Din cauza Wynonei, f`cu un efort s` rup`
24 AUTOR

aceast` perdea de plumb.


Cum \]i mai merg afacerile cu restaurantul?
Este greu s` g`sesc un ajutor, r`spunse Pappy dup` ce mai lu`
o cl`tit`. Este destul` treab` de f`cut, dar nimeni nu mai vrea s`
fie chelneri]`.
A[ putea s` te ajut eu ... cât mai stau pe aici, propuse Francine
f`r` s` ezite.
Nu era situa]ia la care visa, dar cel pu]in va avea ceva de lucru
[i va economisi ni[te bani.
Cum vrei tu.
{i eu te-a[ putea ajuta, interveni Wynona. Eu [i cu mama,
aveam obiceiul s` mergem la restaurant, la New York.
Nu, draga mea. Dac` eu voi lucra la restaurant, \]i voi g`si o
bon`.
Poate s` stea aici cu mine, zise Pappy. Eu nu m` mai duc prea
des. Am un gestionar care se ocup` de treburile curente.
Francine fu cât pe ce s` refuze propunerea. Nu voia ca
Wynona s` suporte la rândul ei indiferen]a lui Pappy, t`cerile lui
care o scoseser` din min]i [i o \mpinseser` s` fug` de acas`. Dar
cum s` refuze, când motivul oficial al venirii ei aici era acela de a
i-o prezenta pe Wynona bunicului ei? |n plus, va putea economisi
cheltuielile pentru o bon`, ceea ce i-ar fi fost greu s` nu ia \n
seam`.
De altfel, experien]a se anun]a interesat`: cine va ie[i
câ[tig`tor, feti]a mereu zâmbitoare sau bunicul taciturn?
Pappy, pot s` te ajut s`-i construie[ti culcu[ul lui Belle. {i
TITLU 25

poate c` am putea s`-i vopsim c`su]a \n ro[u. Cred c` Bellei i-ar


pl`cea foarte mult s` aib` o c`su]` ro[ie.
Un cote] pentru un câine nu este nevoie s`-l vopse[ti,
bomb`ni Pappy.
Wynona \l privi lini[tit` pe b`trân, apoi d`du din cap.
Ai dreptate. Bellei o s`-i plac` la fel de mult o c`su]` din lemn
simplu.
Pappy o privi câteva clipe, apoi, oarecum surprins, mai
bomb`ni ceva doar pentru el. Câteva minute mai târziu,
terminar` micul dejun.
Wynona, du-te [i te \mbrac` pân` strâng masa, spuse
Francine.
Ai putea s-o duci pe feti]` lâng` vechiul porumbar. Al`turi este
o cu[c` \n care am câ]iva iepuri cu ni[te pui[ori, ar interesa-o cu
siguran]`.
Pe “feti]`” o cheam` Wynona.
{tiu, replic` Pappy umplând chiuveta cu ap`.
Wynona Marie Webster. Marie este numele mamei mele.
A[tept` din partea lui o reac]ie sau un semn oarecare.
Zadarnic, ca de obicei.
Dup` ce termin` de sp`lat vasele, urc` \n camera ei. O g`si pe
Wynona \n fa]a panoului de plut`, \mbr`cat` \n blugi [i cu un
tricou roz.
Ce-i asta? \ntreb` micu]a, ar`tând cu degetul spre ni[te flori
uscate [i \ng`lbenite.
Un buche]el de flori oferite de un prieten, pentru a-mi
26 AUTOR

\mpodobi rochia \ntr-o sear` de bal.


Francine \ntinse mâna s` le ating`, [i nu fu surprins` când
petalele uscate se transformar` \ntr-un praf fin ...
|n noaptea aceea, trebuia s` fie partenera lui Travis pentru
balul \ndr`gosti]ilor. Dar, din cauza unei pozne pe care o f`cuse,
Pappy o pedepsise s` stea \n cas`. Câte lacrimi nu mai v`rsase
atunci \n camera ei, blestemându-l pe b`trânul ne\ng`duitor!
Spre miezul nop]ii, o lantern` f`cea semnale luminoase pe
pere]ii camerei ei. {i o [tersese de acas` pe calea obi[nuit`. |n
mijlocul lanului de porumb, Travis, \mbr`cat \n cel mai frumos
costul al lui, \i \ntinsese buchetul. Apoi o invitase s` danseze \n
sunetul muzicii emise de un mic tranzistor hârbuit.
Ai avut mul]i prieteni? o \ntreb` Wynona. Sunt sigur` c` da,
pentru c` e[ti atât de frumoas`!
Francine izbucni \n râs [i \[i lu` fiica \n bra]e.
Nu. Când eram mic`, nu eram deloc frumoas`. Eram pric`jit`,
slab` [i mai s`lbatic` decât o vulpe. Dar am vorbit destul despre
mine ... Ce-ai zice s` te duci s` vezi pui[orii de iepure?
Adev`ra]i? \ntreb` feti]a f`când ochii mari.
Adev`ra]i, \i confirm` Francine râzând. Vino, vreau s` ]i-i ar`t.
Dup` câteva clipe ie[eau \n curtea sc`ldat` \n soare [i o luar`
pe o c`r`ruie \ntortocheat`. Francine se feri cu grij` s` \ntoarc`
privirea spre casa din vecini. |i ar`t` pe rând Wynonei toate
acareturile fermei.
Vezi porumbarul acela vechi de colo? Când eram mic`, m`
jucam zicând c` aceea este casa mea. Doar a mea.
TITLU 27

Crezi c` Pappy m` va l`sa s` m` joc [i eu \n ea?


Va trebui s`-l rogi, murmur` Francine pe care o asaltar` din
nou amintirile copil`riei.
De câte ori se refugiase \n acel porumbar, cople[it` de
suferin]`, ca s` scape de asprimea bunicului s`u! |ntre pere]ii
strâm]i ai vechiului porumbar, \[i imagina c` este \n vacan]` cu
p`rin]ii ei. Aici era locul unde \[i v`rsa lacrimile pe care refuza s`
le arate altora. Tot aici se s`rutase prima oar` ... cu Travis.
Oh, mam`, prive[te! Cât sunt de dr`g`la[i!
}op`ind de emo]ie, Wynona se aplec` peste porti]a din fier a
cu[tii cu iepuri.
Vrei s` iei unul \n mân`?
Pot? [opti Wynona cu o voce extaziat`.
Francine trase z`vorul [i \ncerc` s` prind` unul dintre
ghemele de bl`ni]`, \n timp ce fiica ei râdea \n hohote. |n sfâr[it,
reu[i s` prind` unul [i i-l \ntinse Wynonei, care se a[ez` \n iarb`
[i-l strânse la piept.
Un zgomot de motor o facu dintr-o dat` s` ridice privirea. De
ele se apropia un tractor care t`ia buruienile [i tufi[urile care
\nconjurau hele[teul din vecin`tate.
Travis era la volan. P`rea relaxat [i fericit. Soarele f`cea s`-i
str`luceasc` torsul bronzat, gol sub o salopet` decolorat`, [i o
adiere f`cea s`-i fluture buclele negre. Francine \[i \ntoarse
privirea. De ce Travis nu s-o fi \ngr`[at [i n-a chelit? I-ar fi fost
mult mai u[or s`-l priveasc` dac` n-ar fi r`mas atât de seduc`tor!
Vino, draga mea ... Putem s` mai venim aici [i mai târziu.
28 AUTOR

Deocamdat`, va trebui s` termin`m de desf`cut bagajele.


La revedere, iepura[ule, zise Wynona punând pui[orul \n
paiele din cu[c`. Mam`, cine este pe tractorul acela?
Travis le f`cu un semn de salut cu mâna.
Un vecin.
Crezi c` ar vrea s` m` plimbe [i pe mine cu tractorul? \ntreb`
feti]a f`cându-i [i ea semn la rândul ei.
Nu. E[ti prea mic` ... Hai, vino, s` intr`m \n cas`.
Francine era gr`bit` s` intre \n cas`, unde nu va mai fi supus`
ispitei de a-l privi pe Travis.
Abia atunci deveni con[tient` de durerea sfâ[ietoare pe care
i-o provoca aceast` reg`sire. Trebuia cu orice pre] s` dep`[easc`
acest sentiment. Pentru c` Travis era probabil deja c`s`torit. Cu
vreo fat` din Cooperville a c`rei singur` ambi]ie era aceea de a-[i
\ndeplini perfect rolul de nevast` de fermier. {i cu siguran]`, avea
[i vreo doi copii care-l a[teptau acas`.
Gândul acesta f`cu s`-i fie mai u[oar` perspectiva de a-l
revedea. Dar m`car dac` Travis ar fi fericit! |n felul acesta,
alegerea pe care o f`cuse \n urm` cu cinci ani de a fugii de acas`
ar fi fost pe deplin justificat`.
{i totu[i, Francine nu se putea ab]ine s` urasc` dinainte
eventuala fericire a fostului ei iubit.

***
TITLU 29

|i trebui aproape \ntreaga diminea]` ca s` aranjeze lucrurile ei


[i ale Wynonei \n c`m`ru]a mic`. Era aproape de prânz când
coborâr` \n buc`t`rie, unde Pappy era tot \n fa]a aragazului, de
parc` nu s-ar fi clintit de acolo toat` diminea]a.
Hm ... ce bine miroase, remarc` Wynona.
Sunt spaghete cu sos de ro[ii f`cut \n cas`, preciz` Francine
adulmecând mirosul.
Ador spaghetele!
Francine se sim]i chiar mi[cat` de str`dania b`trânului de a
preg`ti masa.
Pappy, n-ar fi trebuit s` te obose[ti atâta ...
Este mar]i. |ntotdeauna mar]ea fac sos de ro[ii. Spaghete
mar]ea, chiftelu]e miercurea.
Hot`rât lucru, nu se schimbase deloc. Avea mereu acela[i mod
t`ios de a o face s` priceap` c` nu se str`duia prea mult pentru
ea!
Hei, Pappy, spuse Wynona, ai pus mai multe farfurii pe mas`.
Nu, replic` el \n timp ce scurgea pastele prin strecur`toarea
din chiuvet`. Vom fi patru la mas`. Travis m`nânc` \mpreun` cu
mine aproape \n fiecare zi.
Dar ... n-are [i el o nevast` care s`-i fac` mâncare? \ntreb`
Francine, \ncruntându-[i sprâncenele.
Nu este \nsurat.
Cine este Travis? \ntreb` Wynona.
Un vecin, r`spunse Francine.
Cel cu tractorul?
30 AUTOR

Francine d`du din cap, [i Wynona b`tu din palme cu


entuziasm.
Super! Pare foarte dr`gu].
“Dr`gu]? gândi Francine. El care mi-a frânt inima? El care era
cel mai bun prieten al meu, singura mea iubire, [i care m-a
abandonat tocmai când aveam cea mai mare nevoie de el?”
Pappy, am ]inut \n bra]e un iepura[, m`rturisi Wynona
b`trânului. Era atât de dr`g`la[ [i \[i mi[ca mereu n`sucul roz
a[a...
Vrând s`-l imite, ajutându-se de dege]el, feti]a se str`dui s`-[i
mi[te nasul.
Pappy o privi pe copil` de parc` ar fi fost un vizitator venit de
pe alt` planet`. Totu[i dar fu o impresie fugar` Francinei i se
p`ru c` z`re[te umbra unui zâmbet ridicându-i col]ul buzelor.
Hmm ... ce bine miroase, Pappy!
Salut! Eu sunt Wynona, se repezi feti]a s`-l anun]e pe
noul-venit cu un zâmbet cuceritor.
Travis se l`s` \n jos pentru a fi la \n`l]imea ei. Francine sim]ea
un nod \n stomac. Oare va b`nui ceva? Era cu putin]` s`-[i
reg`seasc` pe chipul feti]ei propriile lui tr`s`turi?
Salut, Wynona. M` bucur s` te cunosc. Eu sunt Travis.
Am ]inut un iepura[ adev`rat \n bra]e!
Chiar a[a? spuse Travis ridicându-se. Poate c` pe timpul
[ederii voastre aici, mama ta te va aduce [i pe la mine. Pisica mea
tocmai a f`cut pisoi.
Pisoia[i! exclam` Winona b`tând cu \ncântare din palme.
TITLU 31

Mam`, o s` mergem?
Vom vedea ... r`spunse Francine mai relaxându-se un pic
când \l v`zu pe Travis \ndep`rtându-se de Wynona [i
\ndreptându-se spre baie ca s` se spele pe mâini.
Am tuns iarba [i am t`iat l`st`ri[ul de pe lâng` hele[teu, \l
anun]` Travis pe Pappy dup` ce se a[ezar` la mas`.
Foarte bine, spuse Pappy \ntorcându-se spre Francine. C` tot
veni vorba de hele[teu, poate ai vrea s-o duci pe feti]` s`
pescuiasc`?
Oh, nu, mama nu [tie s` pescuiasc`! obiect` Wynona, Mi-ar
pl`cea mai mult s` m` duci tu, Pappy. Doar bunicii sunt cei care
[tiu s` pescuiasc`.
Cum naiba [tii tu atâtea lucruri despre bunici? \ntreb` Pappy
pe un ton ursuz.
Când mama mi-a spus c` o s` venim aici ca s`-l vedem pe
bunicul ei, i-am \ntrebat pe prietenii mei de la gr`dini]` [i ei
mi-au spus c` bunicii sunt ni[te oameni dr`gu]i ... [i buni. {tiu s`
pescuiasc`, s` ridice un zmeu, s` construiasc` uneori lucruri
caraghioase [i s` aib` aproape mereu bomboane prin buzunare.
Pappy d`du din cap [i bomb`ni ceva.
Travis \ncepu s` râd`, [i râsul acesta grav trezi \n sufletul
Francinei amintiri dureroase.
Am impresia c` va trebui s` fii la \n`l]ime, Pappy.
|n loc de orice r`spuns, acesta bomb`ni din nou.
Ce mai face mama ta, Travis? \ntreb` atunci Francine.
Ochii lui se \ntunecar` [i privirea \i deveni rece când \i
32 AUTOR

r`spunse.
A murit acum doi ani.
Oh ... \mi pare r`u. Dac` a[ fi [tiut ... a[ fi ...
Ai fi trimis o coroan` de flori?
Francine ro[i, descump`nit` de furia re]inut` care-i \ntunecase
privirea.
{i ... surorile tale?
Ele sunt foarte bine. Margaret tocmai a plecat la universitate,
a intrat \n anul \ntâi, [i Susie s-a m`ritat acum trei luni.
Trebuie s` fii foarte mândru de ele.
Da, m`rturisi el pe un ton ceva mai relaxat. Sunt \ntr-adev`r
ni[te fete extraordinare.
|[i amintea el oare de ne\ncetatele tachin`ri cu care \i h`r]uiau
cele dou` surori? |i urm`reau cu \nc`p`]ânare peste tot [i cântau
cu vocile lor pi]ig`iate: “|ndr`gosti]ii! |ndr`gosti]ii!” Travis [i cu
ea devenir` repede exper]i \n a-[i pierde repede urma, pentru ca
fetele s` nu-i mai g`seasc`.
Dar Francine se str`duia s` se concentreze din nou asupra
momentului de fa]`, s` se \ndep`rteze de amintirile din
adolescen]` care o cople[eau cu emo]ii pe cât de dulci, pe atât de
amare.
Travis, [tii c` am un c`]el? interveni Wynona, a c`rei guri]` era
plin` de sos de ro[ii.
Cel care este legat afar`?
Da. O cheam` Belle, zise feti]a aplecându-se spre el [i
continuând mai \n [oapt`. Nu-i chiar atât de frumoas` pe cât i-ar
TITLU 33

spune numele, dar \i spunem a[a ca s` se simt` mai bine.


E[ti \ntr-adev`r foarte delicat` cu ea, \ncuviin]` Travis,
zâmbindu-i larg.
Francine sim]i din nou un nod \n stomac. Nu [i-ar fi imaginat
niciodat`, dup` ce s-a n`scut Wynona, c` aceasta se va afla \ntr-o
zi al`turi de tat`l s`u, flec`rind cât se poate de firesc.
Am g`sit-o \ntr-o pubel`, continu` Wynona. |]i dai seama?
Cineva a aruncat-o!
Ei bine, se poate spune c` este un c`]el care a avut noroc,
spuse Travis aplecându-se spre ea ca s`-i [tearg` guri]a cu un
[erve]el.
Francine nu-[i putu re]ine un fior. Era evident c` Travis ar fi
fost un tat` formidabil. Nu vorbea el, odinioar`, despre visul lui
cel mai drag de a-[i \ntemeia o familie?
Wynona, zise ea deodat`, dornic` s`-l \ndep`rteze pe tat` de
fiic`, dac` ai terminat, po]i s` te duci s` te speli pe mâini [i pe
fa]`.
Bine.
S`ri de pe scaun, se \ndrept` spre baie, dar se opri \n prag.
Travis, ]ie \]i place s` pescuie[ti?
Bine\n]eles. Ador s` pescuiesc.
Atunci, poate o s` vii [i tu când Pappy m` va duce la pescuit?
Cu pl`cere, domni[oar`, r`spunse acesta pe un ton
ceremonios.
Apoi se \ntoarse spre Francine.
Este \ntr-adev`r o dulcea]`. Nu credeam c` un copil de trei ani
34 AUTOR

poate s` fie atât de dezghe]at.


Este ... este foarte vioaie pentru vârsta ei, bâigui Francine.
Vorbe[te prea mult, obiect` Pappy.
Pappy, spuse Travis izbucnind \n râs, ]ie ]i s-ar p`rea
vorb`rea]` [i o mumie egiptean`!
Din nou, Francinei i se p`ru c` z`re[te schi]a unui zâmbet pe
buzele b`trânului. Era de mirare, pentru c` nu-[i amintea s`-l fi
v`zut vreodat` zâmbind.
|]i seam`n` mult, continu` Travis adresându-se Francinei.
Aceasta \[i ]inu r`suflarea. O va \ntreba oare ceva despre tat`l
Wynonei? Spre u[urarea ei, nu f`cu a[a ceva.
Las`, zise Pappy dup` ce terminar` masa, strâng eu. Mai bine
du-te cu Travis s` vezi dac` Belle are ap` \n vasul ei.
Francine \l urm` f`r` tragere de inim` pe Travis \n curte. La
câ]iva metri de ei, a[ezat` pe p`mânt, Wynona desena cu
dege]elul pe nisip [i Belle, cu capul plecat, o urm`rea cu aten]ie.
Travis se sprijini de stâlpul cerdacului [i-[i l`s` privirea s`
r`t`ceasc` peste lanurile de cereale care se \ntindeau \n fa]a lor.
M` ocup [i de p`mânturile lui Pappy. |mp`r]im beneficiile [i
mânc`m \n fiecare zi \mpreun`.
Nu-mi datorezi nicio explica]ie.
Ai dreptate, r`spunse el pe un ton rece. Nu-]i datorez nimic.
Respir` adânc [i-[i trecu mâna prin p`rul ciufulit. Dup` câteva
clipe de t`cere ap`s`toare, \ntreb`:
Cât timp ai de gând s` stai pe aici?
Nu [tiu sigur. |n clipa aceasta, sunt ... \ntre dou` proiecte. Nu
TITLU 35

m` gr`be[te nimic. De ce?


Este dr`gu] din partea ta c` ai adus-o pe Wynona s-o vad` [i
Pappy. {tii bine c` nu \ntinere[te. Dar s` nu r`mâi prea mult,
Francine. Nu-i frânge inima \nc` o dat` ...
F`r` s` mai a[tepte reac]ia ei, cobor\ treptele cerdacului [i se
\ndrept` spre tractorul lui, parcat ceva mai departe.
Buim`cit`, Francine nu putu decât s`-l priveasc`
\ndep`rtându-se. “Nu-i frânge inima?” Ce glum`! Pappy era rece
ca o piatr` [i nu avea inim`!
Trecând pe lâng` Wynona, Travis \i ciufuli p`rul cu tandre]e
[i-i ap`s` n`sucul cu vârful degetului, ceea ce o f`cu pe feti]` s`
izbucneasc` \n râs.
Francine tres`ri la auzul râsului cristalin [i \[i jur` ca de a doua
zi s` se duc` s` munceasc` la restaurant. Cu cât mai repede va
câ[tiga bani, cu atât mai repede va pleca de aici. {i de data asta,
pentru totdeauna.
Nu se va mai \ntoarce niciodat`.
Capitolul 3

A doua zi diminea]`, dup` micul dejun, Francine \i d`du


câteva indica]ii lui Pappy \n privin]a Wynonei [i s`ri \n ma[ina sa.
Restaurantul se afla la vreo doisprezece kilometri de cas`, \n
centrul ora[ului Cooperville.
Prin geamul coborât al ma[inii, un parfum matinal de p`mânt
umed [i iarb` t`iat` p`trunse [i-i gâdil` pl`cut n`rile. Mergând
de-a lungul lanurilor de porumb, ale c`ror tulpini se ridicau \n
aceast` lun` august la \n`l]imea unui om, \[i d`du seama cât de
mult \i lipsise acest peisaj [i miresmele din jur.
Fire[te c` adora New Yorkul, tumultul [i agita]ia permanent`
a acestui ora[. I se \ntâmplase totu[i ca, \n unele nop]i de
singur`tate, s`-[i aminteasc` leg`natul balansoarului lui Pappy,
mirosul fânului proasp`t cosit, nuan]ele de bleu pe care doar
cerul din Nebraska le putea avea. Atunci, sim]ea cum i se sfâ[ie
inima ...
TITLU 37

{i ast`zi, trebuia s` recunoasc` faptul c` \n to]i ace[ti ani \i


lipsise [i Travis, prietenul [i complicele ei de ne\nlocuit ... Se
\nfiora pl`cut când \[i amintea cu emo]ie vremea când fiecare
putea s` termine o fraz` \nceput` de cel`lalt. |ntre ei se stabilise
o excep]ional` armonie, \n asemenea m`sur` \ncât comunicau
destul de greu cu ceilal]i. P`reau s` mearg` pe un drum al c`rui
secret doar ei singuri \l [tiau ...
Plecând, Francine distrusese aceast` armonie. {i Travis, pe de
alt` parte, l`sând-o s` plece. Ce mai r`m`sese acum din acele
vremuri \ndep`rtate \n afar` de un amestec dureros de regrete [i
de resentimente?
Pân` ajunse \n parcarea restaurantului, se mai lini[tise.
Restaurantul “Della” purta numele bunicii sale prematur
disp`rut`, pe care nu o cunoscuse, iar Pappy nu g`sise de cuviin]`
s` schimbe numele restaurantului.
|n loc s` coboare din ma[in`, Francine r`mase câteva clipe
nemi[cat`, pierdut` \n contemplarea acestui loc care-i fusese un
adev`rat c`min. Fugind de casa goal` [i prea t`cut`, venea s` se
refugieze aici dup` [coal`. {i bac[i[urile pe care le adunase cât
f`cea pe chelneri]a, o ajutaser` cu timpul s` strâng` suma
necesar` pentru a pleca din Cooperville. Ca o ironie a sor]ii, iat`
c` azi se \ntorcea \n punctul de plecare ...
Când \n sfâr[it se hot`r\ s` deschid` u[a, se auzi un clinchet de
clopo]el, [i imediat sim]i mirosul \mbietor al unor mânc`ruri
familiare.
Betty Jean Prather, gestionara cea voinic` [i cu p`rul ro[u ca
38 AUTOR

focul, se repezi spre ea cu bra]ele deschise.


Iat-o pe mica noastr` vedet` care vine s` ne salute! exclam`
ea strângând-o la piept peste [or]ul mare, din care emana un
miros familiar de ceap`, scor]i[oar` [i ap` de colonie.
Betty Jean fusese singura prezen]` feminin` din via]a
Francinei. Ea fusese cea care o dusese s`-[i cumpere primul
sutien, ei \i revenise sarcina delicat` da o informa despre
realit`]ile vie]ii.
Las`-m` s` te privesc, spuse ea desprinzându-[i bra]ele [i
dându-se un pas \napoi. E[ti superb` ... pentru o or`[eanc`! {tii
c` te-am v`zut \n serialul de televiziune, draga mea? Dumnezeu
mi-e martor, a fost momentul cel mai emo]ionant din via]a mea!
Mi-am sunat toat` familia [i prietenii la telefon ca s` le spun c`
micu]a mea Francine joac` la televizor ... Acum, e[ti o vedet`!
Stânjenit` [i \nduio[at` \n acela[i timp de aceast` admira]ie
naiv`, Francine se c`]`r` pe un scaun de lâng` tejghea. Betty
credea cu sinceritate c` ea “reu[ise” \n lumea spectacolului.
M-am distrat \ntr-adev`r de minune ... P`cat c` am fost “ucis`”
\n episodul al treilea.
Dar ce frumos ai murit! obiect` Betty râzând. O s`-]i fac o
cafea. Pappy m-a sunat azi-diminea]` s`-mi spun` c` vei veni s`
lucrezi la noi cât timp mai stai pe aici. O s` ai ce face, mai ales la
prânz, când este aglomera]ie. Cea mai bun` chelneri]` a mea a
plecat s`pt`mâna trecut`.
Pot s` vin când vrei tu.
Dac` po]i veni \n weekend, la prânz [i seara, ar fi preferabil.
TITLU 39

Nicio problem`.
Betty se aplec` peste tejghea [i lu` dou` farfurii aburinde pe
care le duse la una dintre mese. Francine profit` de ocazie pentru
a-[i plimba privirea prin sal`, [i zâmbi câtorva persoane
cunoscute.
Am auzit c` ai o feti]`, zise Betty, \ntorcându-se lâng` ea.
Da ... Se nume[te Wynona.
Probabil c` te-a orbit vreun tip frumos din ora[! spuse Betty
cu un zâmbet u[or dezam`git. {i eu care a[ fi pariat [i c`ma[a de
pe mine c` tu [i cu Travis v` ve]i c`s`tori [i ve]i avea o droaie de
copii ...
O durere ascu]it` str`punse inima Francinei.
Am ... Am fost surprins` s` aflu c` \nc` nu s-a \nsurat.
{i n-a[ spune c`-i lipsesc ocaziile! Travis este burlacul cel mai
râvnit din toat` regiunea. Toate fetele [i jum`tate dintre mame
[i-au \ncercat norocul. Dar [tii, eu cred c` ...
Betty se aplec` peste tejghea [i spuse \n [oapt`:
... atunci când tu ai plecat din Cooperville, a fost ca [i cum
ceva s-a frânt \n sufletul lui.
|n clipa aceea, un client f`cu semn [i Betty trebui s` se
\ndep`rteze. R`mas` singur`, Francine \[i a]inti privirea pe cea[ca
de cafea. Ultimele cuvinte ale lui Betty \i mai r`sunau \nc` \n
urechi, redeschizându-i vechea ran`. “Ceva s-a frânt \n sufletul
lui...” Atunci, de ce n-a urmat-o? Sau m`car s-o fi \mpiedicat s`
plece?
Dar la ce bun s` r`scoleasc` acum trecutul? Nimic nu mai
40 AUTOR

putea schimba cursul lucrurilor. Va trebui s` \nve]e s` tr`iasc` [i


cu aceste amintiri dureroase.
Betty, preg`te[te-mi o fi[` de program, spuse ea punând
cea[ca pe tejghea. Sunt ner`bd`toare s` \ncep lucrul.
Diminea]a trecu repede, clien]ii veneau [i plecau, buc`tarul
abia f`cea fa]` comenzilor. Spre marea ei stânjeneal`, mul]i
consumatori evocar` cu \nfl`c`rare scurtele ei apari]ii pe micul
ecran. To]i p`reau dispu[i s` cread` c` aceast` vedet` local`
venit` s` se mai odihneasc`, nu lucra la restaurant decât pentru
a-l ajuta pe bunicul ei. Pu]inele ilustrate trimise lui Pappy, \n care
se str`duise s`-[i mai umfle anemicele succese, se vede treaba c`
circulaser` printre obi[nui]ii restaurantului. {i ast`zi, jalnicele ei
minciuni \i ap`reau \n fa]` \n fiecare clip`.
Un b`rbat a[ezat la o mas` din fundul s`lii o strig` cu un gest
amical.
Hei, Francine!
Uitase cât de istovitoare era meseria asta din punct de vedere
fizic, [i nu-[i dorea acum decât un singur lucru: s`-[i scoat`
pantofii [i s`-[i maseze picioarele dureroase.
Ce dori]i? \ntreb` ea, apropiindu-se de mas`.
Sunt Barry Simmons, spuse tân`rul \ntinzându-i mâna. Sunt
redactor-[ef la “Cooperville Press”.
M` bucur s` v` cunosc ...
Era un tân`r seduc`tor, blond, cu o privire cald`. S` tot fi avut
vreo treizeci de ani.
Cu ce v` pot ajuta?
TITLU 41

S` m` aju]i s`-]i scriu povestea. {tii, ceva de genul “una dintre


concet`]enele noastre are onoarea s` ...”
Oh, nu, v` rog! protest` Francine scuturând hot`rât` din cap.
Dar ar fi al naibii de interesant ...
Domnule Simmons, eu sunt aici \n vacan]`. Ultimul lucru pe
care mi l-a[ dori ar fi acela de a-mi vedea povestea etalat` \n ziare.
Respir` adânc \nainte s` continue.
De altfel, nu sunt deloc o “vedet`” local`. Sunt la fel ca
majoritatea actri]elor din New York: abia reu[esc s`
supravie]uiesc.
Dup` felul \n care vorbe[te Betty Jean despre dumneata,
r`spunse interlocutorul ei cu un zâmbet dezarmant, credeam c`
e[ti cel pu]in nominalizat` pentru un Oscar ...
Francine nu se putu ab]ine s` nu râd`.
Am jucat \ntr-un serial televizat \n trei episoade, [i \ntr-o pies`
oarecare pe Broodway timp de [ase s`pt`mâni. Plus câteva roluri
de figura]ie. A[a c`, vede]i, nu exist` nimic extraordinar \n cariera
mea. Oamenii de pe aici au tendin]a s` amplifice ...
|]i apreciez onestitatea, Francine. Ei bine, \n locul unei
pove[ti, poate vei accepta s` te \ntâlne[ti cu mine \ntr-o sear`,
\nainte s` te \ntorci la New York?
Brusche]ea propunerii o l`s` pe Francine buim`cit`. De când
nu mai avusese o \ntâlnire galant`?
|nc` nu ... nu [tiu ce program voi avea. Cu siguran]`, voi fi
foarte ocupat` \mp`r]indu-m` \ntre munca mea de aici [i feti]a
mea. {i apoi ... nu prea ies \n lume.
42 AUTOR

Barry ridic` din umeri cu un aer fatalist, f`r` s`-[i piard`


zâmbetul.
Cine nu \ncearc` s` joace, n-are cum s` câ[tige ...
Francine \i zâmbi [i ea, \ncântat` c` \ntâlnise un b`rbat atât de
fair play.
M` bucur c` te-am cunoscut, Barry. Dar trebuie s` m` \ntorc
la treab` mai \nainte ca Betty s`-mi fac` observa]ie.
Câteva minute mai târziu, \n timp ce debarasa masa lui Barry,
Betty o prinse de mân`.
De ce n-ai acceptat propunerea lui Barry? o \ntreb` ea.
Betty Jean! chicoti Francine. |ntotdeauna tragi cu urechea!
Nicidecum, frumoasa mea, chiar el mi-a spus, replic` Betty
zâmbind. De ce n-ai acceptat? Este un b`iat atât de dr`gu] ... [i
partida cea mai interesant` din ora[ ... m` rog ... aproape!
Afl` c` nu sunt \n c`utarea unor astfel de ocazii. Ar fi de altfel
o prostie, dat fiind c` n-am de gând s` r`mân aici decât vreo dou`
luni.
Se ab]inu s`-i m`rturiseasc` lui Betty c`, de la plecarea din
Cooperville, nu mai avusese o rela]ie serioas` cu vreun b`rbat.
Când Travis o l`sase s` plece f`r` s` reac]ioneze \n vreun fel,
sim]ise c` ceva se sfâ[iase \n sufletul ei ...
{i acest “ceva” nu era decât inima ei.

***
TITLU 43

A[ezat pe verand`, cu o bere \n mân`, Travis \i privea pe Pappy


[i pe Wynona agitându-se s` construiasc` viitoarul cote] al Bellei.
|n aceast` dup`-amiaz`, soarele arunca o lumin` blând`, aurie
peste toate [i aerul era \nmiresmat de mirosul ierbii proasp`t
tunse.
B`u o gur` de bere f`r` s`-[i poat` desprinde privirea de la
feti]`. P`rul ei lung [i negru, ochii alba[tri [i gropi]a de pe obrazul
stâng, totul \i amintea de Francine. |n schimb, nu observ` nimic
care ar fi putut s`-i dea vreo indica]ie \n privin]a tat`lui.
Gândindu-se la acest b`rbat care o ]inuse pe Francine \n bra]e,
o iubise ... [i-i d`ruise un copil, nu se putu \mpiedica s` resimt`
o imens` am`r`ciune. Când se gândea c`, \n urm` cu câ]iva ani,
vie]ile lor p`reau iremediabil legate! {i mai ales, când se gândea
c` Francine, doar la câteva luni dup` plecarea din Cooperville,
c`zuse sub vraja unui alt b`rbat!
Ar fi vrut s-o poat` ur\ pe Wynona, rodul tr`d`rii, dar nu era
\n stare. Copila era atât de vioaie, de luminoas`, de \ncrez`toare!
|n privin]a asta, era total diferit` de mama ei, a c`rei copil`rie [i
adolescen]` se derulase sub semnul unei permanente revolte:
\mpotriva sor]ii care-i r`pise p`rin]ii, \mpotriva lui Pappy care
n-o iubea, \mpotriva lumii \ntregi ...
Dar poate c` via]a ei la New York [i succesele \i mai atenuaser`
resentimentele [i o f`cuser` fericit`?
D`du din cap cu resemnare [i se apropie de Wynona [i de
Pappy.
|ncepe s` arate bine pentru o cu[c` frumoas`, remarc` el.
44 AUTOR

{tiam eu c` Pappy va face cea mai frumoas` cu[c` din lume,


\ncuviin]` Wynona râzând fericit`. Este cel mai bun bunic care
exist`!
Cu capul plecat, Pappy p`rea c` se concentreaz` doar asupra
cuiului pe care urma s`-l bat`, dar Travis constat` amuzat c`
b`trânul se str`duia s`-[i ascund` un zâmbet de pl`cere. Prezen]a
Wynonei nu putea s` fie decât benefic` pentru b`trânul ursuz [i
singuratic. Pentru c` Pappy, a[a cum observase Travis de-a lungul
anilor, ascundea o inim` de aur sub \nf`]i[area lui posac` [i
sever`.
Dinspre [osea se z`rea un nor de praf care semnala apropierea
unei ma[ini.
Este mama! exclam` Wynona alergând spre ma[ina care opri
pe alee.
Francine abia apuc` s` deschid` portiera c` feti]a i se [i arunc`
\n bra]e. |mbr`cat` \n uniforma \n dungi alb cu roz a
restaurantului, p`rea istovit` dup` ziua ei de munc`.
|n timp ce Wynona o tr`gea de mân` spre cote]ul pe jum`tate
terminat, Travis se strecur` \n`untru [i lu` o sticl` de bere din
frigider.
O g`si pe Francine a[ezat` pe trepte, cu spatele sprijinit de
unul dintre stâlpii verandei, contemplându-i pe cei doi
“constructori” la lucru.
Poftim, zise el \ntinzându-i berea.
Mul]umesc, murmur` ea punându-[i sticla rece pe frunte.
Uitsem câteva lucruri despre Nebraska ...
TITLU 45

Ce, de exemplu? \ntreb` el a[ezându-se lâng` ea.


Mai \ntâi, cât de cald este aici \n august.
|[i l`s` capul spre spate [i puse apoi sticla aburit` pe gât, apoi
o rostogoli u[or. Gestul acesta de o senzualitate ciudat` trezi \n
Trevis o dorin]` pe care se str`dui imediat s` [i-o reprime,
surprins [i iritat totodat`. |i lu` sticla din mân`, o deschise dup`
care i-o \napoie.
Mmm ... oft` ea dup` ce lu` câteva \nghi]ituri. Gustul unei
beri bune [i reci dup` o zi torid` de var` ...
|[i scoase pantofii [i-[i mi[c` degetele de la picioare cu
desf`tare.
Al doilea lucru pe care-l uitasem, este c` e foarte greu s` stai
\n picioare o zi \ntreag`.
Acum c` e[ti o actri]` recunoscut`, probabil c` duci o via]`
mai u[oar`.
Francine \i arunc` o privire piezi[` [i deschise gura s` spun`
ceva. Se r`zgândi \ns` [i-[i \ntoarse privirea c`tre Pappy [i
Wynona.
Toamna o s` vin` repede, continu` el \ntinzându-[i picioarele
\n fa]`, [i curând o s` am [i eu destul` treab` de f`cut. Este de
cules porumbul, de cur`]at tractorul [i celelalte ma[ini pentru a
le preg`ti de iarn` ...
Vorbe[ti ca un adev`rat fermier.
Eu sunt fermier, o corect` el privind-o cu intensitate. {i asta
voi fi toat` via]a: un simplu fermier.
Citi \n ochii Francinei un repro[ nerostit ca [i cum \l \ndemna
46 AUTOR

s` m`soare limita unei astfel de existen]e. Din nou vru s` spun`


ceva, dar se mul]umi s` ofteze [i s`-[i \ntoarc` privirea.
De cât timp lucreaz` la cote]? \ntreb` ea ar`tând spre Pappy [i
Wynona.
De câteva ore ... |n timpul `sta, Pappy ar fi putut construi vreo
trei cote]e, dar o las` pe Wynona s` fac` tot ce vrea ea, ceea ce
\ncetine[te considerabil ritmul “lucr`rilor”.
Pappy d` la iveal` un tezaur de r`bdare ... murmur` ea cu o
not` de regret \n glas. Cine ar fi putut crede a[a ceva?
Au trecut cinci ani, Francine. Oamenii se mai schimb`.
Pappy nu s-a schimbat, replic` ea dându-[i spre spate p`rul
lung cu un gest nervos. Doar c` este imposibil s` fii r`u cu
Wynona, atâta tot.
|n timp ce ea mai sorbi câteva guri de bere, Travis, cu mâinile
\n buzunare, \[i strânse pumnii, st`pânindu-[i dorin]a brutal` de
a-[i trece mâna prin p`rul ei lung [i m`t`sos. De ce ar continua
s-o mai doreasc`, atâta vreme cât ea fugise [i-i frânsese inima?
Unde este tat`l ei? \ntreb` el brusc.
Nu face parte din via]a noastr`, r`spunse ea dup` un moment
de surprindere.
Este trist ... Eu care mi-am pierdut tat`l foarte devreme, [tiu
ce gol las` \n urma ei o asemenea absen]`.
Wynona nu sufer` din cauza asta, replic` ea imediat. Este un
copil perfect echilibrat. Eu \ncerc s`-i \ndeplinesc toate dorin]ele.
{i cred c` o pot iubi cât doi p`rin]i la un loc.
Opre[te-te! spuse Travis ridicând ambele mâini. N-ai de ce s`
TITLU 47

te justifici fa]` de nimeni.


Francine continu` totu[i ideea \nceput`.
Ea nu m-a \ntrebat niciodat` nimic despre tat`l ei. La gr`dini]a
la care merge, mul]i copii tr`iesc al`turi de un singur p`rinte. |n
ziua \n care \mi va pune \ntreb`ri, voi fi sincer` cu ea.
Deocamdat`, nu este nicio problem`.
Mam`, prive[te! strig` Wynona, \n picioare lâng` cu[ca
terminat`, radiind de mândrie. Este gata! Belle are o cas`!
Este superb`, draga mea.
|n timp ce Wynona \i prezenta Bellei noul ei domiciliu, Pappy
li se al`tur` Francinei [i lui Travis pe verand`.
Betty Jean ]i-a f`cut o zi grea ast`zi? o \ntreb` el direct pe
Francine.
Nu mai mult decât \nainte ... Trebuie s` recunosc \ns` c` are
o energie pe care multe tinere i-ar invidia-o.
Este o mân` de fier. O comoar`. Totul merge ca pe roate de
când gestioneaz` ea.
Dar este [i cea mai afurisit` bârfitoare din tot ora[ul, ad`ug`
Travis pe un ton sec.
Aici, ai dreptate! recunoscu Francine izbucnind \n râs. Abia
am apucat s` lucrez un sfert de or` c` deja am aflat toat` cronica
din Cooperville de la plecarea mea \ncoace!
Travis se ridic`, sim]ind nevoia s` pun` o oarecare distan]`
\ntre ei. Râsul ei, parfumul p`rului, rotunjimea sânilor ghicit` sub
bluza sub]ire ... totul contribuia la accentuarea acelei dorin]e pe
care se str`duia de câteva clipe s-o alunge.
48 AUTOR

Trebuie s` plec acas`.


Nu vrei s` r`mâi la cin`? \ntreb` Pappy.
Nu, mul]umesc. Mai am o mul]ime de treburi de f`cut.
Salut, Trevis! strig` Wynona v`zându-l \ndreptându-se spre
camionet`.
El \i f`cu semn cu mâna [i demar`. Soarele coborâse spre
asfin]it. |n timp ce urca drumul care desp`r]ea p`mânturile lui
Pappy de ale lui, Travis nu se putu ab]ine s` nu-[i aminteasc`
vremurile acelea \ndep`rtate când, odat` cu \nserarea, inima
\ncepea s`-i bat` mai repede. Pe atunci, oricât ar fi fost de obosit
dup` orele de [coal` [i dup` munca la câmp, nu lipsea niciodat`
de la \ntâlnirea cu Francine, care a[tepta c`derea \ntunericului
pentru a se putea strecura afar` din camera ei. Adeseori, se
\ntâmpla s` stea pur [i simplu unul lâng` altul, f`r` s` schimbe un
cuvânt sau m`car o mângâiere, fiecare bucurându-se de prezen]a
celuilalt. Alteori, se \mbr`]i[au pân` \[i pierdeau r`suflarea, [i
Travis, \nfiebântat de o dorin]` aproape de nest`pânit, nu mai
reu[ea apoi s`-[i g`seasc` somnul.
|n ultima lor noapte, se iubiser` cu o pasiune aproape
disperat`. Amintirea aceasta nu \nceta s`-l urm`reasc` pe Travis,
\nc`lzindu-i inima. Dar nu era decât o amintire. Nimic mai mult.
Francine Webster f`cea parte dintr-o perioad` trecut` a vie]ii lui.
Ceea ce sim]ise pentru ea, cu câteva minute \nainte, nu era decât
un reflex al trecutului a c`rui amintire o \ndr`gea, [i care-i trezea
o emo]ie absolut fireasc`.
Capitolul 4

Pe mâine! \i strig` Francine lui Betty Jean \ndreptându-se


c`tre u[a restaurantului.
|nainte s` se a[eze la volan, pip`i mul]umit` buzunarul cu
bac[i[urile câ[tigate. Trei sute de dolari \ntr-o s`pt`mân` ... Putea
s` fie mândr` de ea.
Ceea ce o surprindea \ns` mai mult decât generozitatea
clien]ilor, era pl`cerea pe care o sim]ea legând prietenii cu ei,
str`duindu-se s` le \ndeplineasc` orice dorin]`.
Cât despre Wynona [i Pappy, acesta era un alt subiect de
uimire. P`reau s` se \n]eleag` de minune [i aveau multiple
activit`]i comune \n absen]a ei.
De dou` ori deja, Pappy o dusese pe feti]` la pescuit, [i de
acum c`dea \n seama ei sarcina, atât de emo]ionant`, de a hr`ni
iepura[ii.
Dar recuno[tin]a Francinei fa]` de bunicul ei, care \i f`cea
50 AUTOR

acest imens serviciu de a o supraveghea pe Wynona, se amesteca


totu[i cu o oarecare am`r`ciune. {i chiar mai mult ... De ce Pappy
se purta cu totul altfel cu feti]a, nu mai era ursuz [i sever, când
Francine nu putuse s`-i smulg` nici m`car un zâmbet pe vremea
când era ea \ns`[i doar o feti]`? Nu g`sise la el nicio urm` de
afec]iune.
|n vreme ce ma[ina mergea de-a lungul lanului de porumb, nu
se putu ab]ine s` nu se gândeasc` la Travis, pe care abia \l z`rise
toat` s`pt`mâna. Când o \ntrebase brusc despre tat`l Wynonei,
crezuse c` i se va opri inima. O cuprinsese atunci un profund
sentiment de culpabilitate. N-ar fi trebuit oare s`-i m`rturiseasc`,
dup` atâ]ia ani, c` unica lor noapte de dragoste nu r`m`sese f`r`
urm`ri? La pu]in` vreme dup` ce plecase din Cooperville, ezitase
un pic, dar pân` la urm` alesese s` tac`. Mai \ntâi, pentru c` era
sigur` c` nu va mai pune niciodat` piciorul \n acest or`[el. Apoi,
pentru c` Travis, cople[it de responsabilit`]i, cu mama lui
bolnav` [i cele dou` surori mai mici, n-avea nevoie de o grij` \n
plus.
{i acum, trecuse prea mult timp. A dezv`lui acest secret n-ar
face decât s` complice via]a fiec`ruia.
Când parc` ma[ina lâng` cas` [i-i v`zu pe Pappy [i pe Wynona
a[eza]i unul lâng` altul pe trepte, avu pentru prima oar` ciudata
impresie c` se \ntoarce acas`.
Bun` ziua, mam`! strig` Wynona aruncându-se \n bra]ele ei.
Bun`, pui[or! }i-ai petrecut bine ziua?
Oh, da! Am pescuit doi pe[ti[ori [i am v`zut un [arpe [i ...
TITLU 51

Feti]a ar`t` cu degetul spre cote]ul câinelui, de un ro[u mai


aprins chiar decât o ma[in` de pompieri.
... tocmai am terminat de vopsit `sta. Este frumos, nu-i a[a?
Este minunat, \ncuviin]` Francine aruncând o privire spre
Pappy, ai c`rui pome]i [i b`rbia erau \mpodobi]i cu urme de
vopsea ro[ie.
Pari foarte obosit, \i spuse ea.
Chiar sunt.
Credeam c` n-o s-o mai vopsi]i.
Glume[ti! Copila asta m-ar fi h`r]uit f`r` \ncetare. Când \[i
pune ceva \n gând ... Se pare c` neap`rat corcitura trebuia s` aib`
un cote] ro[u ...
Wynona \i zâmbi recunosc`toare [i se a[ez` lâng` el.
Ast`zi, ce fel de maz`re o s` m`nânci?
|ntrebarea aceasta devenise un fel de joc \ntre ei. Pappy se
pref`cu \ngândurat [i, pân` la urm` \i r`spunse:
Maz`re ... cu sos de ment`.
Wynona izbucni \n râs, ca [i cum ar fi fost omul cel mai glume]
pe care-l cunoscuse vreodat`. O lic`rire care sem`na a afec]iune
trecu prin privirea b`trânului. {i acela[i sentiment dulce-amar \[i
f`cu loc \n inima Francinei.
M` duc s` preg`tesc cina, spuse ea urcând treptele.
Ajuns` \n camera ei, puse tot m`run]i[ul câ[tigat ca bac[i[uri
\ntr-un sertar, \mbr`c` o rochie u[oar` f`r` mâneci [i-[i ridic`
p`rul \n coad` de cal, fericit` c` nu trebuie s`-i mai suporte
greutatea pe ceaf`.
52 AUTOR

Dup` vreo or`, tocmai terminau to]i trei de mâncat când


ap`ru Travis.
Am sim]it arom` de cafea tocmai de la mine, spse el
apropiindu-se de aragaz.
Mai este [i pentru tine, zise Pappy. Serve[te-te.
De ce nu v` duce]i voi s` be]i cafeaua afar` \n timp ce eu
termin de strâns masa? le suger` Francine.
Prefera s`-l vad` pe Travis pu]in mai departe de ea; mirosul
pielii lui proasp`t sp`late, pe lâng` privirea insistent` a ochilor lui
negri, o tulbura mai mult decât [i-ar fi dorit.
Bun` idee, \ncuviin]` Pappy ridicându-se.
Wynona \l lu` imediat de mân` pe Travis.
Am vopsit cu[ca Bellei ast`zi ... S` vezi ce frumoas` este.
|n timp ce \ncepuse s` spele vasele \n chiuvet`, Francine
arunc` o privire piezi[` spre Pappy, care la rândul lui \i urm`rea
pe Travis [i pe Wynona.
Un b`rbat ca el ar fi trebuit s` aib` deja copii ... morm`i acesta
când cei doi trecur` pragul u[ii.
Francine r`mase cu privirea plecat`. Era oare felul lui de a o
face s` \n]eleag` c` \i b`nuia secretul? Sau pur [i simplu era una
din acele remarce anodine ale lui, ursuze, a[a cum lansa Pappy
uneori, f`r` s` se \ntrebe m`car dac` \l asculta cineva?
Dup` spusele lui Betty Jean, multe femei din Cooperville
râvnesc dup` el ...
|n fine, Pappy se preg`tea [i el s` ias`, cu cea[ca de cafea \n
mân`.
TITLU 53

De ce n-ai veni [i tu lâng` noi dup` ce termini treaba?


P`i ... Bine, poate vin ... peste câteva minute, r`spunse
Francine, descump`nit` de aceast` invita]ie atât de pu]in
obi[nuit` pentru Pappy.
Oare b`trânul voia s`-i dea de \n]eles c` nu-l deranja prezen]a
ei? Era pu]in probabil ... Degeaba pretindea Travis c` \n ultimii
cinci ani b`trânul se schimbase, ea se \ndoia de asta. Tot ce i-ar fi
putut Poppy oferi venea prea târziu, [i nu va reu[i s` umple
niciodat` golul ce se s`pase \n ea pe timpul copil`riei [i
adolescen]ei.
Cu toate acestea, p`stra \nc` o lic`rire de speran]`. Se gr`bi s`
[tearg` vasele [i li se al`tur` celor doi pe verand`. Wynona se juca
fericit` cu Belle, str`duindu-se s-o \nve]e s`-i aduc` b`]ul aruncat.
Francine se a[ez` pe treapta de sus a sc`rii [i-[i sprijini capul
de balustrad`. Era o sear` superb`. O adiere u[oar` aducea spre
ei parfumul dulce de iarb` [i flori.
Wynona, plictisit` de insuccesul de a o dresa pe Belle, veni
lâng` mama ei.
Mami, nu vrei s` te joci cu mine?
De-a ce ai vrea s` ne juc`m?
Nu [tiu ... Oh, ba da! Ne-am putea juca to]i “de-a v-a]i
ascunselea”!
Draga mea, nu cred c` o s` g`se[ti pe cineva de aici care s` fie
dornic s` se joace “de-a v-a]i ascunselea”.
Te rog ... o implor` feti]a. Ar fi a[a de dr`gu]! Pappy puse
cea[ca de cafea lâng` el.
54 AUTOR

Trebuie s`-mi mai fi r`mas un pic de energie pentru o mic`


partid`, spuse el ridicându-se \ncet.
Oh, Pappy! exclam` Wynona \mbr`]i[ându-i picioarele pân`
unde ajungea ea. {tiam c` e[ti cel mai formidabil bunic din lume!
O fac pentru c` altfel cu siguran]` ne-ai fi b`tut la cap pân`
când am fi acceptat, morm`i b`trânul tu[ind u[or.
Te previn, Wynona, spuse cu solemnitate Travis ridicându-se
la rândul lui, eu am fost \ntotdeauna cel mai bun la descoperit
ascunz`tori din lume. Când eu [i cu mama ta ne jucam “de-a v-a]i
ascunselea”, ea avea nevoie de ore \ntregi pân` s` m` g`seasc`.
Wynona f`cu ochii mari.
Tu [i cu mama? V-a]i jucat “de-a v-a]i ascunselea”? \ntreb` ea.
Travis d`du din cap aruncândi o privire Francinei. Aceasta \i
zâmbi, bucuroas` s`-l aud` evocând acele clipe fermecate din
copil`ria lor.
Dac` \mi amintesc bine, nu eram chiar ultima \n a-]i g`si
ascunz`torile.
Oh, o s` fie super! exclam` Wynona, b`tând din palme. Eu o
s` num`r pân` la o sut`, [i voi v` ascunde]i.
Alerg` la copacul din mijlocul cur]ii, \[i puse fruntea peste
bra]ele \ndoite [i \ncepu s` numere. Cei trei adul]i se ascunser`
fiecare pe unde putea. Pappy se \ndrept` direct spre hambar, \n
timp ce Francine privea \n jurul ei s` g`seasc` un loc. Un stejar
gros \i atrase aten]ia, dar cu siguran]`, Wynona va c`uta \n primul
rând acolo.
|n schimb, tulpinile \nalte de porumb [i frunzele lor
TITLU 55

fo[nitoare \i ofereau o ascunz`toare grozav`. Merse f`r` zgomot


printre rânduri, apoi se ghemui.
Patruzeci [i doi, patruzeci [i opt, cincizeci ...
Francine se gândi zâmbind c`, \n timpul acestei vacan]e, n-ar
strica s` mai repete cu Wynona num`r`toarea.
Marile spirite se \ntâlnesc ...
Ea tres`ri când Travis ap`ru al`turi, cu un smoc de m`tase de
porumb \ncurcat \n p`r.
Du-te \n alt` parte, tri[orule! \i [opti ea. Eu am venit prima
aici.
Nu ai totu[i monopol asupra lanului de porumb, nu? r`spuse
el ghemuindu-se lâng` ea.
Francine avu atunci impresia c` lanul de porumb se
mic[oreaz`, [i c` parfumul lui Travis, acel amestec de soare,
s`pun [i ap` de colonie c`ruia nu-i uitase nuan]ele, o \nv`luia.
Ar fi vrut s` fug`, s` caute o alt` ascunz`toare, un loc \n care
aceast` mireasm` evocatoare de amintiri s` n-o ating`.
O sut`! Am plecat s` v` caut! strig` Wynona cu o voce
emo]ionat`.
Prea târziu. Dac` se mi[ca acum, fiica ei, cu privirea-i ager`, va
vedea tulpinile mi[cându-se. Se a[ez` a[adar \n [an]ul dintre
rânduri, str`duindu-se s` fie cât mai departe de Travis. Degeaba.
Se a[ez` [i el chiar lâng` ea, cu coapsa lipit` de a ei.
|]i aminte[ti noaptea aceea \n care am stat ascun[i aici \n timp
ce Pappy tuna [i fulgera din cauza examenelor tale?
|n ciuda stânjenelii pe care o sim]ea, ea nu se putu ab]ine s`
56 AUTOR

nu zâmbeasc`.
Da. Era al naibii de furios. Eram sigur` c` dac` m-ar fi prins,
m-ar fi jupuit de vie.
Avea dreptate s` fie furios, nu? {tia bine c` e[ti destul de
inteligent` ca s` po]i mai mult.
Este adev`rat, a[ fi putut mai mult.
A fost prima [i unica oar` când te-am v`zut plângând,
murmur` el aplecându-se [i trecându-[i u[or un deget peste
obrazul ei. Plângeai cu [iroaie de lacrimi, [i eu eram teribil de
sup`rat pe Pappy c`-]i face asta.
Inima Francinei \ncepu s` bat` mai repede. Ar fi vrut s` fug`
departe de Travis, s` nu accepte acest gest de tandre]e din partea
lui. Dar nu era \n stare. R`mânea ]intuit` pe loc, prizonier` a
acestei dulci intimit`]i.
|]i era atât de team` ca Pappy s` nu te trimit` la internat ... Ai
plâns ore \ntregi \n bra]ele mele ...
Francine d`du u[or din cap, luptându-se cu dorin]a de a-[i
oferi obrajii mângâierilor lui Travis. |nchise ochii, [i \[i aminti
exact clipa aceea \n care \[i spusese c` n-ar putea supravie]ui
departe de Travis.
Francine ... [opti el cu o voce tandr`.
Când deschise ochii, [tiu c` el o va s`ruta.
{tia de asemenea [i c` ar trebui s`-l opreasc` din toate
puterile.
Buzele lui Travis se a[ezar` u[or peste ale ei, mai \ntâi
[ov`itoare, apoi arzând de dorin]`. Francine se sim]i cuprins` de
TITLU 57

scântei fierbin]i [i, \ntredeschizând buzele \l \ncuraj` s`-[i


continue mângâierile. Travis, punându-i o mân` pe ceaf`, o trase
\n bra]ele lui [i o s`rut` cu pasiune.
Vreme de cinci ani, se str`duise s`-[i [tearg` din memorie tot
ceea ce-l privea pe Travis, \nfl`c`rarea s`rut`rilor lui, tandre]ea
mângâierilor ... {i iat` c`, doar cu o \mbr`]i[are, toate aceste
senza]ii ie[iser` din nou la suprafa]`, mai ame]itoare ca odinioar`.
Cu o mân` gr`bit`, el \i desf`cu benti]a care-i ]inea p`rul
strâns, [i valurile lui \ntunecate i se rev`rsar` \n palme.
Pappy, te-am g`sit!
Râsul vesel al Wynonei rupse vraja care o cuprinsese pe
Francine. Se retrase brusc.
|n ochii negri [i adânci ai lui Travis citi aceea[i dorin]`
imperativ` ca [i \n urm` cu atâ]ia ani, [i se sperie. |n ciuda
distan]ei, \n ciuda dep`rt`rii, dorin]a aceasta r`m`sese la fel de
puternic` [i de nest`pânit. Neatins`.
M` dau b`tut`! strig` Wynona. Ie[i]i!
N-ar fi trebuit s` faci asta, \i spuse \ncet Francine lui Travis.
{tiu, se mul]umi el s` r`spund`, aruncându-i o privire
enigmatic`.
Apoi se ridic` s` li se al`ture lui Pappy [i Wynonei.
Francine mai r`mase nemi[cat` câteva minute, str`duindu-se
s`-[i potoleasc` palpita]iile inimii ei speriate. Cu mâna \nc`
tremurând, \[i lu` de jos benti]a [i-[i leg` p`rul \n coad` de cal.
Când \n sfâr[it crezu c` \[i revenise, se ridic` [i ie[i dintre
tulpinile \nalte.
58 AUTOR

Mai jucar` trei alte partide “de-a v-a]i ascunselea”, \n cursul


c`rora Francine evit` cu grij` s` se afle \n preajma lui Travis. Doar
\nserarea reu[i s` pun` cap`t \nfl`c`r`rii Wynonei.
Haide, Wynona, este ora de f`cut b`i]`, [i apoi, la culcare ...
{i pentru mine este timpul s` m` duc acas`, spuse Travis.
Salut, Travis! strig` Wynona ag`]ându-se de el ca s`-l s`rute pe
obraz. O s` ne mai juc`m [i data viitoare, [i sunt sigur` c` atunci
o s` te g`sesc imediat.
Travis râse [i-i atinse vârful n`sucului cu evident` duio[ie.
Noapte bun`, puiule.
Apoi se \ntoarse spre Francine.
Vise pl`cute, Frannie.
Ea d`du din cap [i-l privi plecând.
Frannie.
|n afar` de Pappy [i de Travis, nimeni nu-i mai spusese a[a.
R`mase mult timp nemi[cat` \n prag, pân` când v`zu lumina
aprinzându-se la vecinul s`u.
Oare se gândea la ea \n clipa asta? La s`rutul lor? De ce o
s`rutase? {i ea, de ce se l`sase s`rutat`?
Se \nfior` u[or, se \ntoarse [i intr` \n cas`. Pappy disp`ruse \n
camera lui, iar Wynona se dezbr`ca \n sala de baie.

***
TITLU 59

O or` mai târziu, Francine o \nvelea pe feti]` \n patul ei [i-i


\nl`tura cu un gest tandru o bucl` rebel` c`zut` pe frunte.
A fost simpatic s` ne juc`m, mam`, nu-i a[a?
Da, ne-am distrat bine, r`spunse Francine.
R`mânem aici pentru totdeauna, mam`? Mie \mi place aici. |i
iubesc pe Pappy [i pe unchiul Travis ...
Pe “unchiul” Travis?
Am hot`rât s` m` prefac c` este unchiul meu, \i explic`
Wynona, pe al c`rei obraz ap`ru o mic` gropi]`. Chiar \l iubesc
foarte tare. P`i ...
Francine fu atât de descump`nit` de aceast` brusc` declara]ie,
\ncât nu-[i g`si imediat cuvintele.
Nu-]i vor lipsi prietenii de la gr`dini]`?
Ba da, un pic. Dar aici este mai bine ca la New York.
Francine se aplec` [i o s`rut` u[or pe frunte. Acum este timpul
s` dormi. O s` mai vorbim despre asta [i mâine ...
|nchizând u[a camerei, Francine oft` adânc. Trebuia cu orice
pre] s` evite ca Wynona s` se ata[eze prea mult de acest loc,
pentru c` situa]ia ar deveni insuportabil`. Se gândi iar`[i la
s`rutul lui Travis, [i \[i jur` s` nu-l mai lase s` se apropie de ea.
Nici vorb` s`-i mai frâng` inima \nc` o dat`. |n interesul ei [i al
Wynonei, era important s` câ[tige destui bani ca s` poat` pleca
mai repede.

***
60 AUTOR

Travis s`ri de pe canapea ca s` r`spund` la telefon.


Ah, te-ai \ntors ... Am \ncercat s` te sun mai devreme, dar nu
mi-a r`spuns nimeni.
Era bucuros s` aud` vocea lui Susie.
Am fost la Pappy, \i explic` el, luând telefonul pe canapea.
Da? Se pare c` s-a \ntors Francine ...
Da.
{i? \ntreb` Susie pe un ton plin de sub\n]elesuri.
{i ce? zise el u[or iritat.
Dup` recenta ei nunt`, Susie p`rea s` se fi transformat \n
consiliera matrimonial` a fratelui s`u.
{i ... ai v`zut-o? Mai exist` vreo scânteie \ntre voi?
O scânteie? Mai degrab` un “incendiu” al \ntregului lui trup!
Asta sim]ise când o s`rutase pe Francine. Dar refuza s`
recunoasc` ... mai ales fa]` de sora lui mai mic`, fire[te bine
inten]ionat`, dar cu siguran]` prea curioas`!
M` gândeam [i eu ... continu` Susie, oftând dezam`git`.
Speram c` ...
Nu este nimic de sperat, o \ntrerupse Travis cu strângere de
inim`. Francine a venit aici \n vacan]`, atâta tot. Locul ei este la
New York, unde are o carier`. Presupun c` acolo ora[ul este plin
de tineri fermec`tori care o duc la restaurantele la mod` [i o
\nso]esc la premierele de pe Broadway. Un simplu fermier nu
\nseamn` nimic pentru ea.
Travis, [tii bine c` e[ti mai mult decât un simplu fermier!
Pentru mine, tu vei fi \ntotdeauna un erou ...
TITLU 61

Fa]` de aceast` izbucnire naiv` de admira]ie, Travis nu se putu


ab]ine s` nu zâmbeasc`. |ntreaga lui fiin]` fu cuprins` de un val
de c`ldur` care risipi un pic am`r`ciunea cauzat` de \ntoarcerea
Francinei. El nu se considera un erou, departe de el gândul
acesta. Dar se str`duise \ntotdeauna s` d`ruiasc` altora afec]iunea
[i grija de care se sim]ea \n stare.
Un om simplu, legat de p`mântul s`u [i mul]umit de via]a pe
care o ducea, iat` ce era el dintotdeauna, [i avea de gând s`
r`mân` a[a.
Capitolul 5

Dup` ce [terse cu buretele tejgheaua, Francine se uit` la ceas.


Era nou` [i jum`tate. |nc` o jum`tate de or` \nainte s` aga]e
t`bli]a cu “|nchis” pe u[`, [i apoi putea s` plece acas`. Betty
plecase cu vreo dou`zeci de minute \n urm`, nec`jit` pe bun`
dreptate de pu]inii clien]i de miercuri seara. Din buc`t`rie se
auzeau zgomote de vesel`. Benny, buc`tarul, stinsese deja
focurile de la aragaz, [i-i spusese Francinei c` dac` mai apare
vreun consumator \ntârziat la ora asta, va trebui s` se
mul]umeasc` doar cu mâncare deja preparat`.
Ea \[i turn` o cea[c` de cafea [i se a[ez` pe un taburet. |ntre
munca ei la restaurant [i Wynona, timpul trecea cu o vitez`
\nsp`imânt`toare. Erau deja dou` s`pt`mâni de când se afla aici!
Avusese ocazia s`-[i \ntâlneasc` mai mul]i fo[ti colegi de
[coal`, care se purtaser` cu ea surprinz`tor de amabil, [i chiar
u[or intimida]i.
TITLU 63

Era evident c`, pentru ei, Francine avea deja nu statut de


vedet` pe care-l evocau \ntotdeauna cu un amestec de team` [i de
invidie. O atitudine cu atât mai ciudat` cu cât, \n copil`rie, n-o
menajaser` deloc de sarcasmele lor. |ntr-un or`[el \n care familia
reprezenta \nc` o norm` obligatorie, simplul fapt c` ea nu mai
avea p`rin]i f`cuse din ea ]inta perfect` a cruzimii lor.
Deodat`, clopo]elul de la u[` sun`. Francine ridic` ochilor, [i
puse \ncet jos cea[ca pe care se preg`tea s-o duc` la gur`.
Travis.
Nu se mai v`zuser` din seara \n care se jucaser` “de-a v-a]i
ascunselea”.
Nu pari foarte ocupat`! spuse zâmbindu-i larg, \n timp ce ea
\[i relu` locul \n spatele tejghelei. Pot s` beau [i eu o cafea?
Bine\n]eles. Atâta vreme cât nu comanzi nimic de la buc`t`rie,
nu ri[ti s` atragi asupra ta furia dragului de Benny.
Dar o tart` cu mere?
Nicio problem`, spuse ea punându-i o por]ie mare pe o
farfurie.
Francine, eu plec! strig` Benny din buc`t`rie.
Bine. Noapte bun`.
De ce nu vii lâng` mine s`-]i termini cafeaua?
Francine ezit` o clip`, apoi d`du din cap [i se a[ez` pe un
taburet din dreapta lui Travis.
Benny face \ntr-adev`r ni[te tarte ca nimeni altul, remarc` el
dup` ce savur` prima \mbuc`tur`.
|n col]ul ochilor i se formar` mici riduri \n timp ce o privea
64 AUTOR

zâmbind.
|]i aminte[ti povestea cu tarta aceea care a fost cât pe ce s` ne
coste via]a?
Francine nu se putu ab]ine s` nu pufneasc` \n râs.
Cum a[ putea s-o uit? Am fost bolnavi mai bine de o
s`pt`mân`!
Niciodat` nu mi-a mai fost atât de r`u de la stomac.
Eu eram sigur` c` trebuie s` se foloseasc` mere necoapte,
verzi ... Dup` cum, \n plus, nici n-am copt tarta decât o jum`tate
de or`, [i am mâncat amândoi câte o jum`tate!
Zâmbetul lui Travis se l`rgi.
Am petrecut clipe frumoase \mpreun`, nu-i a[a?
Cele mai frumoase din via]a mea, r`spunse ea f`r` [ov`ire.
T`cerea care urm` nu avea nimic stânjenitor. Dimpotriv`. Era
complicitatea a doi prieteni car-[i aminteau minunatele momente
petrecute \mpreun`.
Travis mai sorbi o gur` de cafea, apoi \[i ridic` din nou ochii
spre ea.
Ce-ar fi s`-mi vorbe[ti despre New York, Frannie?
Ce ai vrea s` [tii? \ntreb` ea f`r` s` se mire.
Unde locuie[ti, ce faci, dac` ]i s-au \mplinit speran]ele [i
visele...
Avem un apartament confortabil \ntr-un cartier din zona de
vest. Nimic extraordinar, bine\n]eles, dar ne sim]im acas`.
|[i plec` ochii spre cea[ca de cafea, incapabil` s`-i sus]in`
privirea p`trunz`toare. Nu putea s`-i m`rturiseasc` faptul c`, din
TITLU 65

lips` de bani, cu toate c` muncea cu norm` \ntreag`, trebuise s`


plece din micul ei apartament.
Ora[ul este absolut incredibil, continu` ea. Este o agita]ie
necontenit`, frenetic` [i molipsitoare ... Este un loc foarte
impresionant.
|i era de asemenea imposibil s`-i vorbeasc` despre teama sa,
despre r`ceala [i indiferen]a oamenilor din marile ora[e, de acea
singur`tate cu atât mai f`r` speran]` cu cât oamenii mi[unau \n
jurul ei. Ar fi vrut s`-i povesteasc` despre profunda ei decep]ie
profesional`, dar, din orgoliu, prefer` s` schimbe subiectul.
Dar tu? Poveste[te-mi ce ai f`cut \n ace[ti ultimi cinci ani ...
Nu mare lucru, zise el ridicând din umeri. Duc o via]` cât se
poate de simpl`. Lucrez p`mântul, \l vizitez pe Pappy, m` duc la
pescuit [i din când \n când la cinematograf. Toate astea pot p`rea
un pic cam plictisitoare, comparate cu via]a ta newyorkez`.
Nu-i adev`rat, obiect` ea cu o fermitate care o surprinse pe ea
\ns`[i.
Se ridic` [i se duse s` umple din nou ce[tile de cafea.
Sunt sigur, relu` Travis, c` Pappy apreciaz` ajutorul t`u aici.
Ca s` fiu sincer`, \mi place meseria asta. Apropo, ghice[te cine
a venit alalt`ieri pe aici? Glenda Snider! Mi s-a rupt sufletul s-o
v`d pe fosta “trestie” a liceului cu dou`zeci [i cinci de kilograme
\n plus [i zb`tându-se s`-[i potoleasc` cei trei copii insuportabili.
“}i s-a rupt sufletul”? \ntreb` el cu o u[oar` ironie. Chiar a[a?
Bine, de acord ... M`rturisesc c` am avut un sentiment de
satisfac]ie vinovat` constatând c` nu mai este atât de ...
66 AUTOR

seduc`toare. Dar [tii ce r`ut`cioas` a fost cu mine pe vremea


aceea!
Credeam c` acest conflict a fost \ncheiat \n ziua \n care i-ai
servit o tart` “ à la Glenda” ...
Francine \ncepu s` râd`, [tiind foarte bine la ce f`cea el aluzie.
|ntr-o zi, dup` ore, Glenda [i micul ei grup de admiratori veniser`
la restaurant. Ca de obicei, se \ntrecuser` \n r`ut`]i \n privin]a
Francinei, care-i servea. Scoas` din s`rite, aceasta f`cuse \n a[a fel
\ncât s` r`stoarne “accidental” desertul comandat de Glenda,
astfel c` “trestia” liceului se trezi plin` de \nghe]at` de vanilie din
cap pân`-n picioare.
I-a povestit totul fratelui ei, care m-a amenin]at cu o corec]ie.
|]i aminte[ti?
Perfect. {i eu i-am spus ca dac` se atinge de un fir de p`r din
capul t`u, \i sparg fa]a!
Ce pereche mai eram! murmur` Francine, dând \ngândurat`
din cap. Sincer, nu [tiu ce m-a[ fi f`cut dac` n-ai fi fost aici ...
F`r` \ndoial`, aveam un reflex de supravie]uire ... Eram
cumva \mpotriva tuturor.
F`cu o pauz` \nainte s` adauge:
{i apoi ... am crescut.
Da, am crescut, repet` ea \ncet, \ntorcându-se \n spatele
tejghelei.
O n`p`deau prea multe amintiri. Plimbarea aceasta pe c`r`rile
memoriei se dovedeai periculoas`.
Ai [tiut c` Pappy a avut o criz` cardiac` imediat dup` plecarea
giannijollys
TITLU 67

ta?
Po ... poftim?
A stat o s`pt`mân` \n spital. Din momentul acela, am \nceput
s` m` ocup [i de p`mântul lui.
Francine avu impresia c` totul se cl`tina \n jurul ei. Pappy, la
spital? El care, \nainte, p`rea indestructibil [i nu s-a dus niciodat`
la doctor? I se strânse inima când [i-l imagin` pe un pat de spital,
f`r` nimeni la c`p`tâiul s`u.
Dar ... acum este bine, nu-i a[a? \ntreb` ea cu \ngrijorare.
Se pare c` da. Nu-]i face griji, nu va \ncerca s`-]i creeze vreun
sentiment de culpabilitate ca s` te oblige s` r`mâi.
Vrei cumva s` insinuezi c` ar trebui s` m` simt vinovat`? De
aceea mi-ai vorbit despre acest atac de cord? Vreau s` [tiu exact
ce vrei s` spui ...
Nimic special, replic` Travis pe un ton u[or iritat. Am apreciat
c` ar trebui s` [tii, atâta tot.
|mi pare r`u c` Pappy a avut probleme de s`n`tate, dar
problemele lui nu m` vor convinge s` nu m` \ntorc la New York.
A supravie]uit cinci ani f`r` mine, cred c` va supravie]ui [i dup`
plecarea mea.
Am \n]eles. Vai de cei care ar \ncerca s` se pun` de-a
curmezi[ul drumului Francinei Webster [i a viselor ei de glorie!
Doar câteva cuvinte fuseser` de-ajuns ca amintirile tandre
trezite de evocarea unei prietenii pozna[e [i de ne\nlocuit s` se
risipeasc`. Francine deschise brusc robinetul de ap` cald`, [i puse
ce[tile \n chiuvet`. Apoi ridic` ochii spre el.
68 AUTOR

{tii ceva, Travis? spuse ea pe un ton cu atât mai violent cu cât


se sim]ea profund r`nit`. Cred c` e[ti invidios pe faptul c` eu, eu
am avut curajul s` plec.
El se ridic`, drept [i cu maxilarele \ncle[tate.
Iar tu e[ti furioas` pentru c` nu te-am urmat! Pentru c`
pentru prima oar` \n via]a noastr` ]i-am spus nu. Mama [i surorile
mele depindeau \n \ntregime de mine, \n cazul \n care ai uitat!
Acestea sunt doar scuze! Prive[te adev`rul \n fa]`, Travis. N-ai
avut curajul s` treci pragul.
Abia apucase s` rosteasc` aceste cuvinte c` v`zu o flac`r`
periculoas` aprinzându-se \n ochii lui. Dar trebuia s` mearg`
pân` la cap`t cu repro[urile. Timp de cinci ani, gândul c` Travis
n-o iubise \ndeajuns cât s` plece \mpreun` cu ea o m`cinase zi [i
noapte ...
}i-a fost team` s` la[i totul \n urma ta, ]i-a fost team` s`-]i
desfaci aripile [i s` zbori! Eu, am zburat ... [i am de gând s` zbor
\n continuare.
Te recunosc \n tot ceea ce spui, e[ti aceea[i, replic` el sco]ând
portofelul [i l`sând doi dolari pe tejghea. Niciodat` nu lucrezi cu
m`nu[i, [i nu contene[ti cu invectivele \mpotriva celor c`rora le
pas` de soarta ta.
Oh, te rog! Trebuie s`-]i amintesc cât de mult \i p`sa lui Pappy
de soarta mea când eram mic`? Trebuie s`-]i amintesc de toat`
“dragostea” pe care mi-o d`ruia, \ntre t`cerile lui [i regulile lui
inflexibile? Cât prive[te ceea ce sim]eam unul pentru altul, s` fim
sinceri. N-avea nimic de-a face cu dragostea ... Eu aveam nevoie
TITLU 69

de cineva care s` aib` grij` de mine, [i tu mi-ai alimentat revolta


pentru c` ai fost prea la[ ca s` te revol]i tu \nsu]i!
Este pentru a dou` oar` când m` acuzi de la[itate, Francine,
zise el cu o voce egal` care nu prevestea nimic bun. Eu [tiu cine
sunt [i ce vreau.
Alegerea pe care am f`cut-o nu \nseamn` la[itate.
Se \ndrept` spre u[` cu pumnii strân[i, dar se \ntoarse \nainte
de a trece pragul.
}i-am mai spus s` nu r`mâi prea mult` vreme pe aici. {i cred
c` deja vizita ta s-a prelungit cam mult.
Cu aceste cuvinte, ie[i trântind u[a \n urma lui.
Francine rezist` tenta]iei de a arunca dup` el cafetiera pe care
o strângea acum \n mâna crispat`.
Se mul]umi s` traverseze \n grab` [i s` \ntoarc` brusc t`bli]a
pe care scria “|nchis”.
Apoi se \ntoarse la tejghea cu ochii \n lacrimi, pe care se
str`duia s` le re]in` mu[cându-[i violent buzele. Ea nu plângea
prea u[or, dar nu sim]ise niciodat` o asemenea dorin]` de a
izbucni \n plâns.
Cum putuse s`-[i piard` astfel controlul \ncât s` profereze
acuza]ii pe cât de crude pe atât de nedrepte? Travis trebuie s-o fi
considerat acum ca pe un monstru de egoism [i de insensibilitate.
Nu ridicase tonul la ea, dar ochii erau \ndeajuns de expresivi \ncât
s`-i transmit` toat` repulsia pe care i-o inspira!
|[i puse coatele pe tejghea, cople[it` [i prea tulburat` pentru
a pleca imediat acas`.
70 AUTOR

***

Ie[ind din restaurant, Travis se for]` s` inspire de mai multe


ori pentru a \ncerca s` se calmeze. Nu-[i amintea s` mai fi sim]it
vreodat` o asemenea furie. {i mai ales, nu-i venea s` cread` c`
Francine mai are \nc` puterea de a-l face s` reac]ioneze atât de
violent ... La urma urmei, din moment ce vie]ile lor se
desp`r]iser` pentru totdeauna, de ce i-ar mai p`sa ce crede
despre el?
Un la[.
Cuvântul \i mai r`suna \nc` \n urechi când urc` \n ma[in`, [i
mâinile i se crispar` pe volan. S`-l fac` la[ pentru c` nu vrusese
s` contribuie la realizarea visului unei adolescente revoltate!
De altfel, Francine \l \ntrebase vreodat` despre visele lui?
Un impuls brusc \l f`cu s-o ia pe drumul care ducea la sora lui.
So]ul lui Susie lucra \n tura de dup`-amiaz` [i nu se \ntorcea
niciodat` \nainte de miezul nop]ii. A[a c` o va g`si \nc` treaz`.
Avu confirmarea când se opri \n fa]a por]ii: lumina din salon
era aprins`.
Dar nu cobor\ imediat din ma[in`, dornic s`-[i recapete mai
\ntâi st`pânirea de sine. Afurisita de Francine! Pentru prima oar`,
se surprinsese \ntrebându-se dac` hot`rârea lui de acum cinci ani
fusese bun`. Oare d`duse \napoi de teama de a \nfrunta
TITLU 71

necunoscutul?
L`s` s`-i scape o \njur`tur` \n`bu[it` [i cobor\ din ma[in`.
|nainte chiar s` bat` la u[`, Susie \i deschise, \ncântat` dar [i u[or
surprins` de vizita lui.
Travis! M` gândeam eu c` e[ti tu, spuse ea s`rutându-l pe
obraz. Intr` ... Totul este \n ordine?
Da, da ... Treceam pe aici [i am vrut s` te v`d.
|ntotdeauna m` bucur s`-mi v`d fratele preferat, spuse ea
conducându-l \n salon.
Este nevoie s`-]i reamintesc c` nu-mi este prea greu s`
“suport” acest titlu?
Susie \ncepu s` râd` [i se a[ezar` al`turi pe canapea.
{i acum, spuse ea privindu-l cu aten]ie [i plin` de
solicitudine, spune-mi adev`ratul motiv al vizitei tale.
Ce vrei s` spui?
Travis, spuse ea zâmbindu-i tandru, nu face pe nevinovatul cu
mine. Ceva te tracaseaz`, v`d \n ochii t`i.
Travis se cufund` mai bine \n pernele canapelei [i-[i trecu o
mân` prin p`r.
{tii c` acum cinci ani, când Francine a plecat, voia s-o \nso]esc
[i eu?
Susie zâmbi din nou, apoi o umbr` \i \nv`lui privirea.
Travis, mie [i Margaretei nu ne-au sc`pat prea multe lucruri.
Eram terorizate de gândul c` ai putea pleca.
Dar niciuna dintre voi nu mi-a vorbit despre a[a ceva, replic`
Travis, privind-o cu surprindere din ce \n ce mai mare. De ce nu
72 AUTOR

mi-a]i spus c` v` teme]i c` am s` plec? De ce nu mi-a]i cerut s`


r`mân?
Margaret voia s-o fac`. Biata de ea, n-avea decât treisprezece
ani [i se temea mai mult ca mine de eventuala ta plecare. Dar am
convins-o c` aceast` hot`râre trebuie s-o iei doar tu. Nu voiam s`
te sim]i obligat s` r`mâi, ci s` faci a[a cum vei crede de cuviin]` ...
S` r`mâi din dragoste pentru noi, nu din obliga]ie sau din sim]ul
datoriei.
E[ti \ntr-adev`r cea mai \n]eleg`toare [i mai inteligent` dintre
fete! exclam` Travis, a c`rui inim` se umplu de tandre]e pentru
sora lui.
Voiam doar s` nu regre]i niciodat` decizia ta ...
Ezit` o clip` \nainte de a continua.
Acum, regre]i?
Travis se aplec` spre ea [i-i d`du un ghiont u[or.
Nu. Au fost o mul]ime de lucruri pe care le-am regretat, dar
nu hot`rârea de a r`mâne cu voi.
Erai ancora noastr`, punctul nostru de sprijin, Travis. Tata
murise, mama era [i ea pe moarte ... nu ne mai r`mâneai decât tu.
Iat` de ce venise pân` aici. Ca s` se \nc`lzeasc` la tandre]ea
acestor cuvinte simple. Nu, nu ac]ionase a[a din la[itate, ci ca un
om responsabil [i iubitor, pentru care sim]ul datoriei era acela[i
lucru cu iubirea alor s`i.
{tiu c` a fost greu pentru tine, continu` Susie. |mi imaginez
câte ai sacrificat când ai devenit \n acela[i timp [i mam` [i tat`
pentru dou` adolescente.
TITLU 73

N-am sacrificat nimic, protest` el cu o voce r`gu[it` de


emo]ie.
Ba da. N-aveai decât dou`zeci [i doi de ani, [i ai pus cruce
meciurilor de fotbal, petrecerilor cu prietenii [i ie[irilor de
sâmb`t` seara. {tiu c` unii \[i b`teau joc de tine, pe vremea aceea,
pentru c` trebuia mereu s` te \ntorci acas` ca s` te ocupi de noi.
Nu era mare lucru, haide ...
{i, dup` atâ]ia ani, gândea sincer astfel. Chiar dac` atunci i se
\ntâmplase s` vad` lucrurile altfel, [i s` simt` o furie st`pânit` la
gândul vie]ii care ar fi putut-o duce al`turi de Francine.
A[ face mai bine s` plec, spuse el ridicându-se cu inima mai
u[oar` ca la sosire. S-a f`cut târziu, [i so]ul t`u o s` vin` curând.
Travis, murmur` Susie \nainte ca el s` deschid` u[a, am s`-]i
dau o mic` veste.
Care?
O s` fii unchi.
Travis o privi cu ochi mari, apoi, sco]ând un chiot de bucurie,
o lu` \n bra]e [i o strânse cu putere.
Când?
Ei, nu chiar imediat, r`spunse Susie râzând. Sunt doar \n
dou` luni. Dac` va fi b`iat, \l vom boteza Travis Richard.
Prea emo]ionat ca s` mai scoat` o vorb`, Travis mângâie duios
obrazul surorii lui, o mai s`rut` o dat` [i ie[i vesel ca un copil.
Se \ntoarse acas` cu inima plin` de aceast` veste nea[teptat`.
Surioara lui cea mai mic` va avea un copil! Având \n vedere
\ntors`tura pe care o luau evenimentele, poate va trebui s` se
74 AUTOR

mul]umeasc` doar cu copiii surorii lui ... El care visase mai mult
ca orice s`-[i \ntemeieze propria familie ... vis pe care Francine
n-a vrut s` i-l asculte, prea cople[it` de visul ei de evadare [i de
reu[it` \n via]`.
Toat` furia \mpotriva ei \ns`, acum disp`ruse. Dac` aspira]iile
lor nu s-au putut \ntâlni \n acela[i vis, vina nu mai era a Francinei,
ci doar a lui. Fiecare dintre ei alesese \n cuno[tin]` de cauz` calea
care i se p`rea mai potrivit`. Nu folosea deci la nimic s`-[i arunce
unul altuia repro[uri [i acuza]ii, a[a cum f`cuser` \n aceast` sear`
jalnic`!
Cobor\ din ma[in` [i r`mase o clip` \n picioare \n curte, cu
privirea a]intit` ca odinioar` spre casa vecin`. Ma[ina Francinei
era pe alee, [i lumina unei veioze lumina fereastra de la primul
etaj. Acea fereastr` prin care ea se fofila pe când avea doar zece
ani, sub privirea fascinat` [i definitiv cucerit` a lui Travis. Din acea
prim` noapte, niciodat` n-a mai plecat din locul privilegiat pe
care-l ocupa \n inima lui.
Dar nu venise oare momentul s` se scuture de amintiri [i de
regrete, [i s` treac` mai departe?
Nu trebuia oare s` \ncerce \n sfâr[it s`-[i realizeze propriul vis,
decât s` alerge dup` umbrele trecutului care nu vor deveni
niciodat` realitate?
Capitolul 6

Francine [tia bine c`, mai devreme sau mai târziu, trebuia s`
se scuze fa]` de Travis. Comportamentul ei fusese inadmisibil, [i,
f`r` \ndoial`, el era cumplit de sup`rat pentru acuza]iile pe care i
le adusese.
A doua zi dup` cearta lor, el nu veni la cin`, a[a cum obi[nuia
s` fac`. {i atmosfera fu posac`, de parc` prezen]a lui Travis [i
micile lui complicit`]i cu Wynona deveniser` indispensabile ...
Dup` ce Pappy se retrase \n camera lui [i Wynona adormi pro-
fund, Francine se a[ez` \n fa]a ferestrei de lâng` patul ei, cu ochii
a]inti]i spre casa lui Travis. |n salon se z`rea lumin`, a[adar nu se
culcase \nc`.
Cuvintele crude pe care i le aruncase \i revenir` \n minte, a[a
cum se \ntâmplase de altfel toat` ziua. O va ierta oare vreodat`
pentru c`-l f`cuse la[? Acuza]ia era absurd`, [tia bine asta. Dac`
refuzase s` fug` cu ea, era pentru c` n-o iubise suficient de mult.
76 AUTOR

Pentru ea, era singura explica]ie.


O durere ascu]it` \i str`punse inima. Ce-i lipsise oare \ncât s`
nu trezeasc` afec]iunea lui Pappy, sau dragostea necondi]ionat` a
lui Travis? Primul r`m`sese rece fa]` de ea, cel de-al doilea nu-i
oferise pasiunea oarb` la care visase cu disperare. Mult` vreme,
nutrise o furie nest`pânit` \mpotriva lor. Ast`zi, mai r`m`sese
doar o profund` [i amar` triste]e. La urma urmei, cine poate s`
for]eze sentimente care nu exist` ... sau exist` doar pe jum`tate?
Brusc, \i veni ideea s` se duc` la Travis [i s` se scuze, ca s` se
\mpace pentru cât va mai sta pe aici. Cu atât mai mult cu cât era
nedrept s`-i lipseasc` pe Pappy [i pe Wynona de prezen]a lui. Dar
nu mai avu timp s` plece de la fereastr`, pentru c` lumina din fa]`
se stinse.
Cu inima grea, mai privi câteva minute casa cufundat` \n
\ntuneric, [i oft` adânc. N-avea deloc chef s` se culce.
Atunci abia \i veni \n minte visul ei din noaptea precedent`.
Se f`cea c` juca \ntr-o pies` de teatru [i, la c`derea cortinei
dup` ultimul act, mul]imea \ncepuse s` scandeze: “Frannie!
Frannie!” Urcând din nou repede pe scen`, cu bra]ele \ntinse
c`tre public, sim]ise admira]ia acestuia venind spre ea [i
cople[indu-i sufletul. Dup` ce se trezise, hot`rârea ei de a se
\ntoarce la New York [i de a-[i atinge ]elul \i ap`ruse mai limpede
[i mai imperativ` ca niciodat`.
Dar lumina care se aprinse \n camera lui Travis o smulse brusc
din visele ei de viitor.
{i imediat \i veni o idee.
TITLU 77

Era o idee care mersese cu câ]iva ani \n urm`. {i atunci, de ce


n-ar merge [i acum? Lu` din sertar o lantern` [i reveni \n fa]a fer-
estrei.
De câte ori nu se \n]eleseser` astfel, pentru \ntâlnirile lor noc-
turne din lanul de porumb! |ndrept` fasciculul luminos spre casa
vecin`, apoi stinse [i aprinse de dou` ori lanterna. Cele dou`
semnale erau codul folosit pentru \ntâlnire. A[tept` o clip`,
\nainte s` repete semnalul. Lumina din camera lui Travis se
stinse.
“Probabil s-a culcat”, gândi ea, dezam`git`. {i de altfel, de ce
s-ar fi uitat pe fereastr` la aceast` or` tardiv`?
Deodat`, inima \i tres`ri \n piept: din casa vecin` \i r`spunse
un semnal identic. F`r` s` stea pe gânduri, mânat` de un reflex
câ[tigat de-a lungul anilor de copil`rie [i adolescen]`, se repezi la
fereastr`, s`ri peste pervaz [i se ag`]` de spalierul de lemn.
Slav` Domnului, Pappy t`iase trandafirii f`r` s` scoat` [i
spalierul pe care ace[tia se c`]`rau, ceea ce-i permise s` coboare
pân` pe p`mânt f`r` s`-i fie team` c` se va \n]epa \n spini. Pentru
prima oar` dup` atâ]ia ani, se sim]i din nou tân`r`, liber` [i
u[oar` \n timp ce alerga spre lanul de porumb.
Când ajunse la locul lor de \ntâlnire, luminat de argintul lunii,
se opri, cu inima b`tându-i nebune[te. Oare va veni Travis, dup`
tot ce-i spusese ieri?
Se a[ez` pe p`mânt, adulmecând cu nesa] mireasma bogat` a
tulpinilor [i [tiule]ilor \n formare. |n ciuda amintirilor minunat de
senzuale pe care i le evocau aceste locuri, \[i repet` c` se afl` aici
78 AUTOR

doar pentru a-[i cere iertare pentru cuvintele nedrepte. Pentru a


semna un tratat de pace. Nimic mai mult.
Un fo[net de frunze o avertiz` de sosirea lui. S`ri \n picioare,
incapabil` s`-[i st`pâneasc` b`t`ile din ce \n ce mai repezi ale
inimii.
{i brusc, el \i ap`ru \n fa]`, \mbr`cat doar \n blugi [i o pereche
de teni[i, cu p`rul ud. Un parfum proasp`t de s`pun [i ment` \i
confirm` faptul c` tocmai ie[ise de sub du[.
Nu ... nu eram sigur` c` vei veni, spuse ea f`r` s` fie m`car
con[tient` de ce spunea.
El \[i afund` mâinile \n buzunare.
{i de ce nu? Tocmai ie[eam din baie [i m` preg`team s` intru
direct \n pat când ]i-am observat semnalul.
|nclinându-[i capul pe o parte, o privi cu curiozitate.
Totul este \n regul`?
Da ... p`i ... De fapt, nu este. Travis, ]i-am spus ni[te civinte
oribile asear` la restaurant, [i voiam sincer s`-mi cer iertare.
Ne-am cam ambalat amândoi, replic` el pe un ton cât se poate
de blând.
F`r` \ndoial` ... Dar tu [tii, eu am tendin]a de a dep`[i limitele
când sunt furioas`.
Dac` ar fi altfel, nu te-a[ mai recunoa[te.
Zâmbetul care \nso]i aceste cuvinte \nsemna limpede c` nu
era sup`rat pe ea. Francine \i zâmbi la rândul ei, cu sufletul u[urat
parc` de o mare greutate.
Am fost dezam`gi]i s` nu te vedem ast`-sear` la cin`.
TITLU 79

Am fost invitat la Susie [i la so]ul ei. Sora mea a[teapt` un


copil [i am s`rb`torit evenimentul.
Oh, este formidabil! exclam` Francine. Trebuie s` fii nebun
de bucurie ...
|ntr-adev`r. {i dac` va fi b`iat, \l va chema ca pe mine.
|i zâmbi din nou [i un val de c`ldur` str`b`tu trupul Francinei.
|nc` demult, cât putea s`-[i aminteasc`, zâmbetul lui Travis avus-
ese asupra ei acest efect. Trebui s` reziste tenta]iei de a s`ri de
gâtul lui ca s`-l felicite. |n adâncul ei, o voce \i [optea c` era mai
bine s` nu se aventureze pe acest teren periculos.
M` bucur atât de mult pentru tine! Zilele trecute, Pappy toc-
mai spunea c` ar cam trebui s` ai [i tu deja o droaie de copiii.
Zâmbetul lui Travis disp`ru, l`sând locul unei expresii pe cât
de serioase pe atât de intense.
Mult` vreme mi-am imaginat c` tu vei fi cea care-mi va d`rui
copii.
Cuvintele acestea le rostise pe un ton aproape solemn,
r`mânând câteva secunde suspendate \ntre ei.
Nu ]i-am ascuns niciodat` c` aceast` aspira]ie nu era [i a mea,
spuse \n sfâr[it Francine, cu o voce surd`. Tu [tiai ce era impor-
tant pentru mine.
Da, dar credeam c` este vorba doar despre un vis de copil. A[a
cum toate feti]ele viseaz` s` devin` balerine, sau b`ie]ii pilo]i de
avioane ...
Francine \[i \ncruci[` bra]ele pe piept frisonând u[or. Mai bine
schimba subiectul discu]iei, pentru c` evocarea viselor lor irec-
80 AUTOR

onciliabile risca s` reaprind` cearta de ieri.


Pentru când este prev`zut` sosirea bebelu[ului?
Pe la sfâr[itul lui martie. {i dup` câte am \n]eles, nu va r`mâne
singur la p`rin]i, pentru c` Susie vrea o familie numeroas` ... Cel
pu]in cinci copii.
{i Margaret?
Deocamdat`, ea se concentreaz` pe [coal`. Dar cred c` [i ea
\[i dore[te s` devin` cât de curând mam`.
Tu mai p`strezi chitara din copil`rie?
Mda ... Dar n-am mai scos-o de mult` vreme din dulap.
|mi pl`cea s` te aud cântând. {i lui Pappy, de altfel. Erai la fel
de bun precum cânt`re]ii de country pe care-i auzi la radio.
Diferen]a era, Francine, spuse el zâmbind din nou, c` n-
aveam alte ambi]ii decât s` cânt cântece de leag`n copiilor mei.
Pe Francine o cuprinse un brusc sentiment de culpabilitate.
Nu se putea ab]ine s` [i-l imagineze pe Travis leg`nând-o pe
Wynona [i fredonându-i cântece melancolice.
Dac` ar fi r`mas la Cooperville ar fi reu[it oare s`-[i cl`deasc`
o via]` comun`? Nimic nu era mai pu]in sigur, având \n vedere
tinere]ea lor [i grelele responsbilit`]i familiale care ap`sau atunci
pe umerii lui Travis.
Oricum, acum era prea târziu. Mult prea târziu.
Trebuie s` intru \n cas`, Travis. Dar voiam neap`rat s` ...
\nchei nu pact cu tine pe timpul [ederii mele aici.
|n]eleg ... Ia spune-mi, [tii c` \n weekendul acesta este un
bâlci \n apropiere? De ce n-am merge cu to]ii sâmb`t`? Cu sigu-
TITLU 81

ran]`, Wynona se va bucura foarte mult, nu?


P`i ... bâigui Francine, care se gândea cu oarecare team` la
perspectiva de a petrece câteva ore \n compania lui Travis. Bine
... de acord. Oricum, Betty crede c` nu va veni prea mult` lume
la restaurant din cauza serb`rii, [i mi-a dat o zi liber`.
O s` vin s` v` iau pe la ora unsprezece.
Vom fi gata.
Se preg`tea s` plece când el \i puse mâna pe bra]. Nu era nicio
\ndoial`, pericolul pe care-l presim]ise cu câteva clipe \nainte era
iminent.
Privirea lui Travis o ardea ca un foc devorator. Când o trase
spre el [i-i c`ut` buzele, nu opuse nicio rezisten]`. Se abandon`
dorin]ei care o mistuia, atingându-i cu o mân` febril` bustul gol.
Cu o voluptate de nedescris, \i sim]i c`ldura pielii [i fermitatea
viguroas` a mu[chilor.
Glasul interior \ncerc` s-o avertizeze: “Nu trebuie ... Nu face
asta ...” Dar Francine refuz` s`-l asculte. De \ndat` ce se va
\ntoarce la New York, amintirea acestui s`rut va ac]iona asupra ei
ca un balsam, ca o sus]inere \n clipele de singur`tate [i de dis-
perare.
Când mâna lui Travis \i ridic` bluza [i-i mângâie un sân,
Francine gemu f`r` s` vrea. Se cambr` u[or spre el, cedând
dorin]ei brutale care-i \mpingea unul c`tre altul.
Frannie, murmur` el cu o voce r`gu[it`, vino ... Vino la mine
[i las`-m` s` te iubesc ...
Ea \[i aminti imediat acea noapte de dragoste \n care trupurile
82 AUTOR

[i sufletele lor se contopiser` atât de intim. |[i dorea cu ardoare


s` reg`seasc` acea senza]ie, s`-[i aline dorin]a dureroas` care
f`cea s`-i fiarb` sângele \n vene. Dar mica voce interioar` deveni
mai insistent`, [i pân` la urm` ra]iunea, sau instinctul de conser-
vare, triumf`.
Travis ... [opti ea \ndep`rtându-se de el. Este o nebunie ... |mi
pare r`u, n-ar fi trebuit s` las lucrurile s` ajung` atât de departe.
Nu e[ti singura vinovat`, murmur` el oftând. {i cred c` ai
dreptate. Eram gata s` facem o mare prostie ...
Chiar dac` se sim]ea u[urat` c` evitase pericolul, Francine era
\n mod inexplicabil dezam`git` s`-l aud` pe Travis resemnându-
se atât de repede.
Eu voi pleca peste vreo dou` s`pt`mâni. N-ar avea niciun rost
s` facem dragoste.
Bine\n]eles, recunoscu el cu un zâmbet for]at. Doar c` eu mi-
a[ fi potolit dorin]a.
Respir` adânc [i continu`:
N-o s` te mint, Francine. Te doresc cu pasiune. Ne-am sim]it
atât de bine prima oar` ... M` gândeam doar c` ar fi fost pl`cut s`
ne amintim ...
La aceste cuvinte, inima Francinei se strânse de durere.
A[adar, ceea ce el sim]ea când \l \mbr`]i[a [i-l s`ruta era doar o
simpl` senza]ie “pl`cut`”. Pentru ea \ns`, fusese un sentiment atât
de profund, atât de intens ...
Niciodat` Travis nu \n]elesese aceast` profunzime [i aceast`
intensitate. {i de aceea, \n momentul plec`rii ei, se trezise sin-
TITLU 83

gur`. El n-o iubea \ndeajuns \ncât s-o \nso]easc`, [i de atunci


nimic nu se schimbase.
Eu plec. Nu vreau ca Wynona s` se \ntrebe unde sunt, \n caz
c` se treze[te.
Atunci, ne vedem sâmb`t` diminea]`.
Francine \ncuviin]` din cap [i plec`. De data aceasta, el nu mai
f`cu niciun gest s-o opreasc`.
Ea se \ntoarse \ncet spre cas`, cu tot corpul \ncordat de frus-
trare, cu inima r`nit` de aceast` revela]ie: nu dragostea era cea
care-l f`cea pe Travis s-o s`rute [i s-o mângâie, ci simpl` dorin]a
de a ob]ine o satisfac]ie carnal`.
Niciodat` pân` acum, \n decursul ultimelor zile, nu sim]ise cu
o asemenea for]` nevoia de a se \ntoarce la New York.
Nu-i mai r`mânea decât s` munceasc` din r`sputeri pentru a-
[i realiza visul unei reu[ite profesionale.
Pentru c`, hot`rât lucru, celelalte vise muriser` ...
Travis o privi \ndep`rtându-se, [i chiar se apropie de casa lui
Pappy când Francine \ncepu s` escaladeze spalierul pentru a intra
\n camer`. Mult` vreme dup` ce lumina se stinse, r`mase la mar-
ginea lanului de porumb, frustrat, tulburat cum arareori mai fus-
ese.
Ar fi vrut s-o urasc`, a[a cum se str`duise zadarnic s-o fac` \n
ultimii cinci ani.
Pentru el, nu exista nicio \ndoial` c` Francine \l dorea [i ea:
respira]ia-i precipitat`, trupul lipit de al lui, s`ruturile, mâna ei
mângâindu-i bustul gol, totul \i dovedea asta.
84 AUTOR

Ar fi putut cu siguran]` s` profite de avantajul lui, dar cu ce

rezultat?

Se mai \n[elase o dat`: noaptea lor de dragoste n-o \mpiedi-

case s` plece.

Dac` o r`nise spunându-i c` i-ar pl`cea s` repete experien]a

agreabil`, a fost pentru a-[i menaja urma de orgoliu care-i mai

r`m`sese. Refuzând s` m`rturiseasc` unei femei care nu va fi

niciodat` a lui c` o iube[te la nebunie, invocase pl`cerea

sim]urilor, simpla dorin]` trupeasc` ...

|n vreme ce toat` fiin]a lui era p`truns` de o adora]ie p`tima[`

pe care ar fi vrut s` i-o m`rturiseasc` \n fiecare zi a vie]ii lui ...


TITLU 85

Capitolul 7

Sâmb`t` diminea]`, Francine se trezi mai devreme decât de


obicei, [i chiar \naintea lui Pappy. Dup` ce preg`ti cafeaua, ie[i pe
verand` cu cea[ca \n mân` [i contempl` cerul limpede pe care se
desenau umbrele roz ale zorilor. Se anun]a o zi minunat`.
Se a[ez` \n balansoar [i \ncepu s`-[i soarb` cafeaua leg`nându-
se u[or. N-avea toate motivele s` se simt` fericit`, \n acord cu
natura senin` care o \nconjura? Gra]ie bac[i[urilor de la restau-
rant, perspectiva plec`rii \ncepea s` se concretizeze. Mai era
vorba de \nc` vreo dou` s`pt`mâni, cel mult.
{i totu[i, nu reu[ea s` se bucure.
Ultimele dou` s`pt`mâni trecuser` relativ bine, \n orice caz
mult mai bine decât se temuse la sosirea aici. Chiar [i rela]ia cu
Pappy, de[i nu se putea spune c` a devenit c`lduroas`, nu mai
resim]ea acea r`ceal` [i indiferen]` care o f`cuse s` sufere atât de
mult ani de zile. Desigur, prezen]a Wynonei contribuia mult la
86 AUTOR

aceast` stare de fapt. Niciodat` feti]a nu l`sa ca o t`cere


ap`s`toare \ntre mama [i bunicul ei s` se prelungeasc` prea mult.
P`rea s` aib` un al [aselea sim] care-i permitea s` destind` prin
râsetele [i poznele sale orice atmosfer` \nc`rcat`. Prima oar` când
Francine \l auzise pe Pappy amuzându-se, avusese o asemenea
surpriz` \ncât fusese cât pe ce s` cad` de pe scaun. De unde avea
Wynona aceast` putere s` ating` [i s` emo]ioneze inima b`trânu-
lui? Copil fiind, Francine ar fi dat orice s`-i smulg` un cuvânt tan-
dru sau un zâmbet!
Acesta era evident un mister.
La fel cum era [i faptul c` Travis o dorea atât de mult, dar \n
adâncul sufletului s`u nu era capabil s-o iubeasc` ...
Scutur` din cap pentru a alunga aceste gânduri negre. La ce
bun s` se cufunde \n regrete [i \ntreb`ri f`r` r`spuns? Se preg`tea
pentru o zi splendid`, pe care o va petrece \ntr-o companie fer-
mec`toare. De ce s` cear` mai mult de la via]`?
Scâr]âitul u[ii o f`cu s` se \ntoarc`. Pappy ie[ea [i el, cu o
cea[c` \n mân`.
Te-ai trezit devreme, spuse el a[ezându-se \n [ezlong.
Diminea]a asta este prea frumoas` ca s` ]i-o petreci \n pat, nu
crezi?
Hmm ... morm`i el. Pentru mine, este la fel ca toate celelalte.
Francine prefer` s` nu se lase afectat` de acest ton posac. |ntre
ei se l`s` t`cerea câteva minute, \n timp ce \[i beau cafeaua. |n
mod ciudat, pentru prima oar` nu mai suferea. |n decursul
ultimelor zile, \n]elesese cât de zgârcit era Pappy cu cuvintele. Se
TITLU 87

exprima doar atunci când avea \ntr-adev`r ceva de spus [i nu


catadicsea, ca atâ]ia al]ii, s` umple t`cerile cu cuvinte goale.
Pappy ... Mi-a spus Travis c` ai avut o criz` cardiac` dup` ple-
carea mea.
~sta ar face mai bine s`-[i vad` de treburile lui, bomb`ni
b`trânul \ncruntându-se.
De ce nu mi-ai scris? \ntreb` ea scrutându-i chipul. Aveai
adresa mea. De ce nu m-ai anun]at?
El o privi cu ochii lui de un albastru-sp`l`cit, care \ns` nu-[i
pierduser` nimic din agerime.
{i ce-ai fi f`cut? Dup` câte [tiu, n-ai o diplom` de doctor.
Francine \[i mu[c` buzele [i prefer` s` nu insiste.
Oricum, continu` Pappy, care p`rea s` regrete asprimea
cuvintelor lui, n-a fost prea grav. M-am pus repede pe picioare.
Ea \i fu recunoasc`toare pentru lic`rirea fugar` ce sclipi \n
ochii lui. Cu siguran]`, \ntotdeauna o considerase o povar`,
repezind-o de multe ori, cople[ind-o cu indiferen]a lui, dar
Francine \l iubea \n felul ei. Aceast` revela]ie, pe care nu [i-o for-
mulase niciodat`, o surprinse atât de mult \ncât r`mase f`r` grai
câteva clipe. |n afar` de Wynona, nu-l mai avea decât pe Pappy. |n
ciuda vechiului antagonism dintre ei, exista totu[i o leg`tur` pe
care nici unul nici cel`lalt n-o putea rupe.
Travis ne duce la bâlci ast`zi, pe mine [i pe Wynona. Nu vrei
s` vii [i tu?
F`cându-i aceast` invita]ie, avea impresia c`, dup` ani de
r`zboi mocnit, \i \ntindea o ramur` de m`slin.
88 AUTOR

La bâlci? bomb`ni el. O adun`tur` de pro[ti, da, cam a[a este


la bâlci!
Francine se \ncrunt`. Mai bine ar fi f`cut s` tac`.
Totu[i, continu` el spre surprinderea ei, presupun c`
pu[toaica n-o s`-mi dea pace pân` când n-o s`-i promit c` o plimb
\n c`lu[ei. A[a c` ...
Câteva ore mai târziu, se a[ezau to]i trei \n ma[ina lui Travis.
Emo]ionat` de perspectiva atâtor distrac]ii, Wynona flec`rea
\ntruna. Pappy, a[ezat \mpreun` cu ea pe bancheta din spate,
morm`ia un vag r`spuns la \ntreb`rile cu care-l mitralia.
Eu [tiu ce-i acela un carusel, \i m`rturisi ea cu mândrie. Ne-
am urcat \n el \n Central Park, nu-i a[a, mam`?
Da, draga mea.
Pappy, vii [i tu cu mine \n carusel? O s`-]i g`sim un c`lu] fru-
mos cu o panglic` albastr` ca ochii t`i.
Francine arunc` o privire fugar` spre Travis. Când venise s`-i
ia de acas`, afi[a un zâmbet larg [i p`rea c` nu se mai gânde[te la
\ntâlnirea lor nocturn`. Avea chipul relaxat [i fericit, [i se bucura
evident de ziua frumoas` care se anun]a.
Francine se sprijini de sp`tar [i \nchise ochii câteva secunde.
Pappy, Wynona, Travis [i ea ... |mpreun`. Ca o adev`rat` familie.
Dac` ar putea m`car s` opreasc` \n loc aceast` clip` de fericire, [i
s-o p`streze apoi pentru totdeauna \n inima ei!
Când Travis o lu` pe strada principal` a or`[elului, z`rir` ime-
diat vârful ro]ii mari. Prin geamurile coborâte, se infiltra \n
ma[in` un miros de floricele de porumb, de hot-dog [i de vat` de
TITLU 89

zah`r.
Oh, ce bine o s` ne distr`m! exclam` Wynona când cobor\ din
ma[in`.
Ai face bine s`-mi dai mâna dac` vrei s` nu te pierzi, spuse
Pappy pe un ton sever.
Mam`, suger` Wynona strecurându-[i mâna \n cea a
str`bunicului ei, [i tu ar trebui s`-l iei pe Travis de mân`, ca s` nu
te pierzi.
P`i ... eu ...
Excelent` idee! \ncuviin]` Travis. Mergem doi câte doi, \n
felul acesta nu ne vom pierde \n mul]ime.
Mâna cald` [i puternic` a lui Travis o prinse imediat pe cea a
Francinei, [i aceasta avu impresia c`, \n mod firesc, acolo era locul
ei.
|ncepur` prin a se plimba pe aleea principal`, privind curio[i
standurile cu loterie [i cu alte jocuri, admirând scenele colorate
pe care mici orchestre cântau melodii antrenante. Pe m`sur` ce
\naintau, Pappy [i Travis se \ntâlnir` cu persoane cunoscute [i se
oprir` s` mai stea de vorb`. Niciodat` pân` acum, Francine nu
sim]ise aceast` c`ldur` a comunit`]ii, aceste leg`turi pe care le
]eseau \ntre ei oamenii or`[elului. To]i o \ntâmpinar` cu
bun`voin]`, ceea ce o bucur` \n aceea[i m`sur` pe cât o tulbur`.
Pe când era copil, mul]i dintre ei se purtaser` aspru cu ea! Ce
anume determinase oare o asemenea schimbare de atitudine?
Erau impresiona]i cumva de statutul ei de “vedet` a micului
ecran”? Doar dac` nu cumva, pur [i simplu, intoleran]a lor [i
90 AUTOR

prejudec`]ile copil`re[ti disp`ruser` odat` cu tinere]ea lor?


Nu se putu ab]ine s` nu-i \mp`rt`[easc` aceste \ntreb`ri lui
Travis, \n timp ce-i priveau pe Pappy [i pe Wynona c`]`ra]i pe doi
c`lu]i de lemn
Oare m-am schimbat eu, sau ei?
Travis zâmbi [i-i f`cu semn cu mâna Wynonei, care tocmai tre-
cea prin fa]a lor.
Amândou`, f`r` \ndoial`, r`spunse el privind-o tandru. Cred
c` [i noi avem partea noastr` de vin`, Francine. Eram atât de
apropia]i \ncât nu l`sam loc \ntre noi nim`nui altcuiva. M-am
\ntrebat adesea dac`, f`r` s` vrem, nu-i respingeam noi pe ceilal]i,
repro[ându-le c` nu ne iubesc.
Poate ai dreptate, recunoscu ea, \ngândurat`. M` temeam de
prezen]a sau de amestecul altora. Nu voiam ca ei s` strice ceea ce
aveam noi.
El d`du din cap, [i zâmbetul \i deveni melancolic. Dar
r`maser` aici cu discu]ia, pentru c` Pappy [i Wynona tocmai se
\ntorseser`.
Mai mergem [i \n alt` parte? \ntreb` feti]a, cu obrajii \mbujo-
ra]i de emo]ie.
Mergem! r`spunse Travis, luând-o \n bra]e. {i poate dac` am
noroc, a[ putea s`-]i câ[tig unul din acei ursule]i enormi de plu[
pân` plec`m.
Francine \i privi pe cei doi \ndep`rtându-se. Tat` [i fiic` ... O
cuprinse un profund sentiment de culpabilitate. Dar de ce s` lase
\ndoielile s`-i umbreasc` bucuria acestei frumoase dup`-amieze?
TITLU 91

***

Travis nu-[i mai amintea s` se fi distrat atât de bine \n ultimii


ani. {i f`r` \ndoial`, nici nu tr`ise \n decursul vie]ii sale o zi atât
de excep]ional`. Mergând de la un stand la altul, de la un carusel
la altul pentru a satisface dorin]ele Wynonei, o privea pe furi[ pe
Francine [i-i reg`sea toate calit`]ile care, odinioar`, \l atr`seser`
spre ea. Gata \ntotdeauna s` se simt` ofensat`, orgolioas`, puter-
nic` [i vulnerabil` \n acela[i timp, avea o poft` de via]` pe care el
nu se putea \mpiedica s` i-o invidieze.
Pe m`sur` ce ziua trecea, chiar [i Pappy p`rea s` se relaxeze.
Participa la veselia general`, [i i se \ntâmpl` ca uneori chiar s`
izbucneasc` \n râs.
{i \nainte de toate, era Wynona.
Cu ochii ei alba[tri str`lucind de emo]ie [i cu p`rul ei lung [i
negru, era portretul \n miniatur` al mamei sale. De fiecare dat`
când Travis o privea, o coard` misterioas` \i vibra \n inim`. Poate
c` era acea purtare fireasc` [i senin` a feti]ei, [i modul ei de a g`si
un element pozitiv \n orice \mprejurare. Ce bucurie trebuie s` fi
fost s` cre[ti un astfel de copil, s` redescoperi lumea prin ochii ei!
Dup`-amiaza era pe sfâr[ite când se adunar` cu to]ii la o mas`,
pentru o cin` anticipat`.
Eu, spuse Wynona adresându-se lui Travis, care lua comen-
92 AUTOR

zile, a[ vrea un hot-dog [i o vat` de zah`r!


Wynona! obiect` Francine, pare-mi-se c` ai mâncat deja trei
por]ii de vat` de zah`r. Mai a[teapt` pân` s` mai comanzi una.
Dac` a[tep]i, ad`ug` Pappy, m` mai dau o dat` cu tine \n
carusel. Dup` aceea, \mp`r]im amândoi o vat` de zah`r.
Asta-i bun`! murmur` Francine privindu-i \ndep`rtându-se.
O feti]` dezl`n]uit` [i un bunic care \[i descoperise o pasiune
pentru carusel ... amenin]a]i amândoi de o ... supradoz` de zah`r!
Pappy pare foarte ata[at de micu]`, zise Travis, râzând.
Francine \[i plec` privirea [i nu spuse nimic. Când \i v`zu chip-
ul \ntunecându-se u[or, Travis b`nui c` se gândea probabil la pro-
pria-i copil`rie, [i nu se putea ab]ine s` fac` ni[te compara]ii
dureroase.
Mai devreme sau mai târziu, Frannie, va trebui s` recuno[ti
eviden]a, spuse el cu o voce blând`.
De ... despre ce vorbe[ti? \ntreb` ea privindu-l dintr-o dat`
surprins`.
El ar`t` discret spre Pappy [i Wynona, care p`reau doi com-
plici pe cale s` \mp`rt`[easc` un mare secret.
Despre faptul c` fiica ta s-a descurcat [i a reu[it s`-i intre \n
suflet...
|ntotdeauna ai avut prostul obicei de a-mi citi gândurile,
spuse ea cu un zâmbet trist care-i confirm` lui Travis c` intuise
bine. {i mie care-mi era team`, la \nceput, ca Poppy s` nu
st`vileasc` exuberan]a natural` a Wynonei! S-a produs exact con-
trariul! Cine [i-ar fi imaginat vreodat` c` Pappy ar putea fi conta-
TITLU 93

minat de buna dispozi]ie a cuiva? Nu-mi vine s` cred ...


Trebuie spus c` Wynona este un copil unic \n felul ei.
Este adev`rat, \ncuviin]` Francine, al c`rui chip se lumin` de
dragoste [i mândrie. Este via]a mea.
“{i tu e[ti toat` via]a mea”, fu cât pe ce s` spun` Travis.
Dar mai bine t`cea. |n lumea Francinei, el nu-[i avea locul. {i
se ab]inu s` rosteasc` vreun cuvânt care ar fi f`cut-o s` cread` c`
\ncerca s`-i saboteze proiectele.
Câteva clipe mai târziu, Pappy [i Wynona se \ntoarser`. Travis
puse pe mas` un platou plin cu mâncare.
O s` facem cu siguran]` indigestie, spuse el trecând \n revist`
[irul de hot-dog cu mu[tar, cartofi pr`ji]i vizibil \mbiba]i cu ulei [i
sticlele de limonad`.
Nu poate s` fie mai r`u decât \n ziua când a]i mâncat acea
faimoas` tart` cu mere, cu ani \n urm`, morm`i Pappy.
Francine [i Travis \i aruncar` o privire uluit`.
... sau ca \n ziua când v-a]i ascuns \n spatele hambarului [i a]i
fumat din tutunul meu \ntr-o foaie de ziar.
De data aceasta, Francine r`mase cu gura c`scat`, \n timp ce
Travis izbucni \n râs.
{i eu care credeam c` habar n-aveai! exclam` el.
Ochii lui Pappy se f`cur` mici [i \n ei lic`ri o lumini]` vesel`.
A[a crezi tu! Eu am fost de dou` ori mai iste] decât a]i crezut
voi ... [i, de altfel, a[a am r`mas.
|ncepur` cu to]ii s` râd` [i se \nfruptar` din mâncare cu o
poft` crescut` de buna dispozi]ie general`.
94 AUTOR

Se f`cuse deja târziu când pornir` spre cas`. Wynona se


pr`bu[i imediat pe bancheta din spate, doborât` de somn. Cu
capul pe genunchii lui Pappy, strângea \n bra]e ursule]ul din plu[
violet pe care Travis \l câ[tigase pentru ea. Pappy p`rea [i el la fel
de istovit ca nepo]ica lui, [i \[i l`s` capul pe spate, \nchizând
ochii.
Travis, cu o mân` pe volan [i cu alta sprijinit` de geamul
deschis, privea când la drum, când la Francine. Chiar dac` rochia
i se [ifonase [i p`rul era ciufulit, era absolut adorabil`.
|[i imagina c` se \ntorceau to]i trei acas` ... El ar fi \nvelit-o pe
Wynona, ar fi s`rutat-o pe frunte, apoi ar fi luat-o \n bra]e pe
Francine [i s-ar fi iubit pân`-n zori ...
Ce absurditate! Se \ncrunt` [i se str`dui s`-[i concentreze
toat` aten]ia la [oseaua deja pustie la ora aceea. Nu cumva deve-
nea masochist? Altfel, de ce ar fi vrut s` petreac` o zi \ntreag` cu
Francine, când nu putea s` aib` nicio speran]`? De ce aceast`
\nver[unare de a redeschide ne\ncetat r`nile trecutului?
A fost o zi minunat`, nu-i a[a? spuse Francine trezindu-l din
visare.
Da, \ntr-adev`r, o zi minunat`.
Nu-mi amintesc s` m` mai fi distrat astfel.
Totu[i, nu cred c` ]i-au lipsit ocaziile, la New York, remarc`
el, str`duindu-se s` nu par` prea t`ios.
Pre] de o clip`, privirile li se \ntâlnir`, [i Francine \[i \ntoarse
imediat capul.
La New York, spuse ea cu o voce pu]in \ngândurat`, ca [i cum
TITLU 95

ar fi ezitat s`-i r`spund`, nu te distrezi chiar a[a cum crezi tu. E[ti
prea ocupat s` te ba]i pentru a supravie]ui.
A[a ]i-ai dorit, nu?
{i \nc` \mi doresc, \i confirm` ea ap`sat. Ultimii mei cinci ani
n-au prea fost ani de distrac]ii.
Dar ai cunoscut totu[i succesul ...
Câ[tigând doar atât cât s` pot tr`i.
|nainte s` continue, se \ntoarse s` se asigure c` Pappy [i
Wynona dormeau [i nu puteau s-o aud`.
Travis, m-am \ntors aici pentru c` nu mai aveam un ban. Nu
[tiam ce s` mai fac [i unde s` m` duc.
Dar ... spuse el surprins. C`r]ile po[tale pe care i le trimiteai
lui Pappy? Din ele reie[ea c` totul \]i mergea de minune!
Francine \[i plec` privirea [i r`mase câteva clipe t`cut`.
Ai m`car cea mai mic` idee cât cost` via]a la New York? F`r`
s` mai pui la socoteal` c`, pe lâng` cheltuiala zilnic`, a trebuit s`
pl`tesc o sum` important` la spital pentru na[tere. {i apoi, n-am
avut decât aceste dou` roluri despre care vorbe[te toat` lumea
aici ... Nu pot spune c` este chiar un succes! Dar sunt sigur` c` se
va schimba totul dup` ce ne vom \ntoarce. Wynona va putea
merge la [coal`, [i eu voi avea mai mult timp disponibil ca s` m`
prezint la audi]ii.
|[i \ndrept` spatele ca pentru a-[i dovedi \nc`p`]ânarea. Travis
\i urm`rea fiecare gest.
Voi urm`ri succesul pân` când \l voi prinde \n plas`. Numai
c` ... sunt zile când acest lucru mi se pare istovitor.
96 AUTOR

Dup` ce parc` ma[ina \n fa]a casei lui Pappy, Travis se \ntoarse


[i-i privi pe cei doi adormi]i. Wynona p`rea un \nger nevinovat,
iar Pappy sfor`ia de mama focului.
Am s-o duc eu pe Wynona, dac` po]i s` te ocupi de Pappy,
spuse el pentru a risipi triste]ea ce r`zb`tuse din ultimele cuvinte
ale Francinei.
Dar dac` m-a[ ocupa eu de Wynona \n timp ce tu s` \ncerci
s`-l treze[ti pe Pappy? replic` ea zâmbind [i \ntorcându-se spre
cei din spate.
Dar Pappy, dup` un sfor`it mai sonor, se trezi singur [i-i privi
cu ni[te ochi \nc` tulburi.
La ce v` uita]i a[a? N-a]i mai v`zut un b`trân dormind?
Francine nu-[i putu re]ine râsul, \n timp ce Travis cobor\ din
ma[in` [i deschise portiera din spate pentru a o lua pe Wynona
\n bra]e.
Copila se ghemui la pieptul lui când o ridic`, [i el se sim]i
\nv`luit de parfumul ei de copil [i de aroma de vat` de zah`r. Ea
se ag`]` de gâtul lui [i se abandon` \ncrez`toare \n bra]ele vig-
uroase care o transportau.
Po]i s` mi-o dai mie acum, spuse Francine dup` ce intrar` \n
cas`.
{i \ntinse bra]ele.
Las`, r`spunse el \ncet. Spune-mi doar unde s-o pun ...
La drept vorbind, nu-[i dorea s` se despart` atât de repede de
dulcea lui povar`. Nu-[i imaginase niciodat` \nainte c` va sim]i o
asemenea emo]ie ducând \n bra]e un copil adormit, a c`rui
TITLU 97

r`suflare cald` \i gâdila gâtul.


Urc` scara \n urma Francinei, [i intr` \n camera ei. Cu infinite
precau]ii, o puse pe Wynona pe p`turica \mpodobit` cu ursule]i
[i r`]u[te. Imediat, ea deschise ochii [i-i zâmbi. Zâmbetul acesta \i
merse drept la inim`.
Am dormit, unchiule Travis?
Da, r`spunse acesta, punându-i degetul pe vârful nasului. {i
acum, po]i s` te culci la loc. E[ti \n patul t`u.
Unde este ursule]ul meu? \ntreb` ea, ridicându-se.
Este jos. O s` ]i-l aduc.
Poate c`, pân` atunci, ai putea s`-]i sco]i pantofiorii [i
[osetele? suger` Travis \ngenunchind lâng` patul ei.
Wynona d`du din cap [i se execut`. Apoi se l`s` s` cad` pe
pat, c`scând prelung.
Ne-am distrat bine, nu?
Da. Cu to]ii ne-am distrat bine.
Ador bâlciurile unde exist` carusele, morm`i ea \n timp ce
ochii i se \nchideau \ncet-\ncet.
{i eu.
{i \mi place vata de zah`r ...
{i mie, \ncuviin]` Travis râzând.
{i te iubesc, unchiule Travis.
Travis nu [tiu ce s` r`spund`. Sim]i doar un nod \n gât.
{i eu te iubesc, [opti el pân` la urm` feti]ei adormite.
Când Francine intr` \n camer` aducând ursule]ul, el se ridic`.
Am cam \ntârziat, spuse ea cu un zâmbet nesigur.
98 AUTOR

Puse ursule]ul de plu[ lâng` copil, \i mângâie obrazul [i o


\nveli cu un gest tandru.
Apoi coborâr` amândoi \n salon, unde Francine \[i c`ut` din
priviri bunicul.
Presupun c` Pappy s-a culcat ... |mi amintesc c` m` \nneb-
unea felul acesta al lui de a disp`rea \n camera lui f`r` s` spun`
noapte bun` ...
Ce vrei, a tr`it atâta timp singur ...
Francine d`du din cap.
Vrei o cea[c` de cafea?
Nu, mul]umesc. Mai am câteva lucruri de f`cut \nainte s` m`
culc.
Dar, mai ales, nu voia s` r`mân` prea mult timp singur cu
Francine [i s` strice aceast` zi minunat` printr-o nou` ceart`.
Te conduc.
Francine, \ntreb` el \n timp ce ie[eau din cas` [i se \ndreptau
spre ma[in`, [tii cumva cât vei mai sta pe aici?
Chipul ei se crisp` instantaneu.
De ce?
Nu-]i face griji, n-am nici cea mai mic` inten]ie s`-]i \ncurc
planurile. Este o simpl` curiozitate.
Presupun c` voi mai sta vreo zece zile, r`spunse ea relaxân-
du-se. A[ vrea s` fiu acolo \n prima s`pt`mân` din septembrie,
pentru ca Wynona s` \nceap` gr`dini]a.
Dac` o s` fii vreodat` acolo \n \ncurc`tur` ... {tiu [i eu ... S`
ai cheltuieli neprev`zute, sau s` trebuiasc` s`-i cumperi ceva
TITLU 99

Wynonei ... anun]`-m`. Bine?


Propunerea \i sc`p` lui Travis f`r` m`car s` se gândeasc`. |i
era insuportabil gândul ca Francine [i fiica ei s` duc` lips` de
ceva. Dar el [tia foarte bine c` ea, cu mândria ei ne\mblânzit`, nu
va apela niciodat` la el.
Ochii Francinei str`lucir` \ntr-un mod ciudat, ca [i cum
aceast` ofert` o mi[case profund.
|]i mul]umesc, [opti ea punându-[i mâna pe bra]ul lui.
R`maser` \ndelung nemi[ca]i, privindu-se.
Putea ea oare s` b`nuiasc` m`car cât de mult o iubea? Putea
s` citeasc` \n ochii lui dragostea pe care i-o inspira, [i pe care i-o
inspirase \ntotdeauna?
Nu era deloc sigur de asta. Francine nu v`zuse niciodat` decât
ceea ce vroia ea s` vad`. Doar ceea ce avea nevoie. {i era foarte
limpede acum c` \n clipa aceasta n-avea nevoie s` se \mpov`reze
cu dragostea lui.
Pe curând, \i spuse el urcându-se \n ma[in`.
Salutul acesta era cam sec [i lipsit de tandre]e, dar se sim]ea
prea \ncordat ca s` spun` mai mult.
|n timp ce se \ntorcea \n cas`, \n mintea ei se \nv`lm`[eau gân-
duri amare. Un singur lucru \i era limpede: trebuia s` \ncerce din
toate puterile s` renun]e la aceast` iubire. Va pleca \n curând de
aici, \mpreun` cu Wynona.
Cu Wynona, care se ghemuise \ncrez`toare la pieptul lui, [i
care [optise, doar pentru el, aceste cuvinte simple [i devastatoare:
“Te iubesc, unchiule Travis.”
100 AUTOR
TITLU 101

Capitolul 8

|n noaptea aceea, Francine avu acela[i vis.


Ca [i data trecut`, se f`cea c` tocmai c`zuse cortina, [i specta-
torii \i scandau numele cu un entuziasm unanim. Ea savura cu
pl`cere infinit` valurile de adora]ie care n`v`leau peste ea. Dar
pentru prima oar`, interveni o schimbare ...
Dup` ce publicul plec`, sala i se p`ru \ngrozitor de goal`. Nu
se mai auzea nici m`car ecoul strig`telor entuziaste care r`sunas-
er` cu câteva minute mai devreme. Orbit` de reflectoare,
Francine \[i punea mâna strea[in` la ochi pentru a \ncerca s`
str`pung` \ntunericul s`lii. Nimeni. R`m`sese singur`. Absolut
singur`.
“Frannie ...”
Vocea grav` venea din \ntuneric. Cald` [i familiar`, \i insufla
un curaj reconfortant. {i sus]inerea pe care aceast` voce i-o ofer-
ea era mai durabil`, mai pu]in iluzorie decât aclama]iile mul]imii.
102 AUTOR

Francine r`mase treaz` mult` vreme, f`r` s` se mi[te, str`duin-


du-se s` nu aprofundeze prea mult semnifica]ia acestui vis.
Apoi se r`suci pe o parte ca s` vad` ceasul de[tept`tor, [i
observ` cu stupefac]ie c` era deja ora zece!
Dup` ce f`cu un du[ rapid, cobor\ scara, \n c`utarea Wynonei
[i a lui Pappy. Un bile]el prins chiar deasupra cafetierei calde
\nc`, o anun]a c` plecaser` la cump`r`turi.
|[i turn` o cea[c` de cafea [i se a[ez` \ngândurat` la masa din
buc`t`rie. Asear`, când se preg`tea s` intre \n camer` cu ursule]ul
de plu[, o auzise clar pe feti]` spunându-i lui Travis, aproape
adormit`: “Te iubesc, unchiule Travis.” La aceste cuvinte, inima \i
tres`rise [i o n`p`diser` toate \ndoielile. Va avea oare \ntr-o zi cer-
titudinea c` luase o hot`râre bun` ascunzându-i faptul c` Wynona
era fiica lui?
Oft` [i se ridic` s`-[i spele cea[ca \n chiuvet`.
|n aceea[i clip`, auzi \n spatele ei ni[te pa[i [i u[a scâr]âi u[or.
Travis intr`, de parc` gândurile ei \l atr`seser` aici.
Bun` diminea]a ... Unde este Pappy? U[a de la garaj este
deschis`, dar nu i-am v`zut ma[ina.
A plecat \n ora[, cu Wynona. Vrei o cafea?
Nu, mul]umesc, am venit cu ni[te treburi. Mai \ntâi, vreau s`
\mprumut de la Pappy ni[te scule. Tractorul meu cam d` rateuri,
[i n-am tot ce-mi trebuie ca s`-l repar ...
Nicio problem`, ia tot ce-]i trebuie din magazie.
Mul]umesc. Pe de alt` parte, voiam s`-]i spun c` azi-diminea]`
m-a sunat Margaret. Va trece dup`-amiaz` pe la mine [i a insistat
TITLU 103

s` fac un gr`tar. M-am ... m-am gândit c` ar fi bine s` veni]i to]i


trei. Margaret va fi \ncântat` s` te revad` [i s-o cunoasc` pe
Wynona.
Francine \l privi [i ezit` s`-i r`spund`. |n blugii lui decolora]i
[i cu tricoul gri cu care muncea, era cât se poate de seduc`tor. O
dâr` de praf sau de unsoare \i \mpodobea obrazul, [i nu f`cea
decât s`-i accentueze [i mai mult farmecul masculin indiscutabil.
O s` preg`tesc faimoasele mele fripturi de vac`, ad`ug` el, ca
[i cum acesta ar fi fost un argument decisiv.
Notorietatea fripturilor tale de vac` n-a ajuns \nc` pân` la
mine, \l tachin` Francine.
|nchipuie-]i c` am câ[tigat de trei ori premiul \ntâi cu ele la
serb`rile ora[ului. Re]eta sosului meu este un secret bine p`zit [i
mi s-au oferit averi ca s`-l dezv`lui.
Atunci, este imposibil s` refuz o propunere atât de \mbi-
etoare! recunoscu Francine, ab]inându-se cu greu s` [tearg`
obrazul lui Travis de urma de unsoare. La ce or` s` venim, [i ce
ar trebui s` aduc [i eu?
Pe la ora trei, [i nu trebuie s` aduci nimic. Susie se ocup` de
desert, iar eu de restul.
P`i ... ce s` zic? ... pe curând, atunci! spuse ea \n timp ce el se
\ndrepta spre u[`.
Spune-i domni[oarei c` pisoii sunt ner`bd`tori s-o vad`! \i
strig` el peste um`r.
Francine r`mase \n picioare \n prag, [i-l privi \ndep`rtându-se
spre magazia cu scule. Mergea cu pasul sigur al b`rbatului
104 AUTOR

\mp`cat cu el \nsu[i, care \[i duce via]a a[a cum \n]elege el. “El,
m`car, este fericit”, se gândi ea oarecum mirat`. Era fericit c` este
fermier, c` munce[te p`mântul [i c` duce o via]` departe de
lume.
Pentru prima oar`, \[i d`du seama de ceva: niciodat` Travis nu
[i-ar fi g`sit locul \n New York. Chiar, dac` ar fi \nso]it-o, cu cinci
ani \n urm`, inevitabil [i-ar fi pierdut sufletul \n vârtejul marelui
ora[. Locul lui era la Cooperville ... Cum putea s`-l blameze pen-
tru faptul c`-[i urmase glasul inimii, c` se supusese intui]iei lui
intime, când ea \ns`[i f`cuse acela[i lucru, \n ceea ce o prive[te?
O cuprinse o senza]ie necunoscut` de pace interioar`, o
u[urare nea[teptat`, care-i alung` toate am`r`ciunile [i ranchi-
unele pe care le nutrise \n to]i ace[ti ani \mpotriva lui.
Travis ie[i din magazie ducând \n bra]e ni[te unelte, [i se
\ndep`rt` dup` ce-i f`cu un mic semn cu mâna.
|l iubea.
|l iubise \ntotdeauna.
Sim]i o tres`rire, ca [i cum un tr`snet i-ar fi c`zut la picioare.
Trebui s`-[i recapete cump`tul [i se sprijini de tocul u[ii.
Pân` acum, crezuse c` sentimentele ei fa]` de Travis se
hr`neau doar din amintirile zilelor minunate ale copil`riei lor, [i
c` orice urm` a iubirii lor adolescentine disp`ruse. Dar nu era a[a
... Dragostea se trezea \n ea cu atât mai mult` violen]` cu cât
crezuse c` o alungase p`r`sind Cooperville.
O lumin` orbitoare \i limpezi mintea: nu-[i va g`si fericirea
c`utat` cu atâta \nver[unare, la New York. Feti]a care nu se
TITLU 105

sim]ise niciodat` iubit` nu va g`si niciodat` \n celebritate [i \n


adora]ia publicului decât un surogat de afec]iune. Nimic altceva.
Iat` ce semnifica]ie avea visul ei de noaptea trecut`. Numai
Travis, murmurându-i numele cu vocea lui cald` [i iubitoare, ar
putea s-o \nv`luie cu tandre]ea de care avea absolut` nevoie.
Zgomotul cunoscut al ma[inii [i scrâ[netul pietri[ului o trezir`
din gânduri. Cobor\ \n curte ca s`-i \ntâmpine.
Mam`, prive[te ce mi-a cump`rat Pappy! strig` Wynona s`rind
din ma[in`.
F`când pe manechinul \n fa]a Francinei, feti]a o puse s`-i
admire salopeta cea nou` de blugi.
Este la fel cu cea a lui Pappy [i a unchiului Travis! exclam` ea
cu mândrie.
Exact la fel, \ncuviin]` Francine.
Acum, sunt o adev`rat` feti]` de la ]ar`! continu` Wynona,
trecându-[i degetele pe sub bretele, a[a cum \l v`zuse pe
str`bunicul ei.
M-am gândit c` este practic` pentru joac`, \i spuse Pappy
Francinei. La cât “munce[te” ea pe aici ...
Era \ns` evident c` nu f`cuse aceast` cump`r`tur` doar pen-
tru aspectul ei practic. Cu siguran]`, entuziasmul care se citea pe
chipul Wynonei \l cople[ea.
Apropo de munc`, relu` el pe un ton serios adresându-se
feti]ei, te-ai ocupt de iepura[i, azi diminea]`?
M` duc acum la ei.
Ia-]i [i corcitura asta cu tine! \i strig` el \n timp ce ea se
106 AUTOR

\ndep`rt` \n fug`. Cu siguran]`, vrea [i ea s` alerge ...


Wynona se opri [i o dezleg` pe Belle, care ]op`ia [i l`tra
vesel`. Apoi disp`rur` amândou` pe c`rare.
N-ar trebui s` te la[i p`c`lit de fiecare dat` când \]i cere ceva,
spuse Francine \n timp ce intrau \n cas`.
Ea nu mi-a cerut absolut nimic! protest` b`trânul. Aveam de
gând s` fac asta de câteva zile.
Apoi o privi oarecum provocator, [i continu`:
De altfel, presupun c` pot s`-i cump`r orice str`nepoatei
mele, f`r` s` trebuiasc` s` m` justific.
Bine\n]eles c` po]i, \ncuviin]` Francine zâmbind.
Pappy p`ru s` se relaxeze un pic, ca [i cum ar fi fost preg`tit
s` \nfrunte repro[urile Francinei, pe care aceasta nici nu avea de
gând s` i le fac`. Apoi se a[ez` [i respir` adânc \nainte s` spun`:
Afurisita asta mic`! Cred c` atunci când va fi mare, va putea
ob]ine de la un b`rbat orice, [i f`r` niciun efort ...
Are talent pentru asta, recunoscu Francine pe un ton glume].
Apropo de b`rba]i sensibili la farmecele ei, Travis a trecut
adineauri pe aici. Ne-a invitat la el la un gr`tar, dup`-amiaz`.
Face gr`tarele acelea celebre?
Francine d`du din cap, [i Pappy schi]` un zâmbet.
Splendid! Travis este ne\ntrecut \n prepararea fripturilor de
vac`.
A[a mi-a spus [i el.
De data aceasta, Pappy chiar zâmbi.
Este un b`iat de treab`, Frannie. O femeie nu [i-ar putea dori
TITLU 107

un b`rbat mai bun ca el.


{tiu, murmur` ea, sim]ind o strângere de inim`. Mai trebuie
doar ca femeia respectiv` s`-[i doreasc` doar ceea ce el \i poate
oferi ...
Pappy \ncepu atunci s-o scruteze cu ochii lui alba[tri, \ncât se
sim]i stânjenit`. Apoi, b`trânul morm`i ceva [i se ridic`.
M` duc s` m` plimb pu]in. N-am suportat niciodat` fetele
proaste.
U[a se trânti \n urma lui, [i Francine r`mase ]intuit` locului.
Ea, proast`? Ce anume din ceea ce spusese merita acest calificativ
t`ios? Ar fi oare posibil ca ea s` fie fericit` cu Travis?
Nu putu s` nu-[i imagineze aceast` eventualitate. Le oferea
oare soarta o a doua [ans`? Parc` \ncepea s`-[i piard` toate
reperele, toate certitudinile ...
Francine! Dumnezeule, e[ti exact ca acum cinci ani!
Neschimbat`! exclam` Margaret \mbr`]i[ând-o.
Din fericire, eu nu pot s` spun acela[i lucru despre tine!
spuse Francine râzând [i \ndep`rtându-se pu]in ca s-o poat` privi
mai bine pe fat`. Ultima oar` când te-am v`zut, purtai un aparat
dentar [i aveai o tunsoare catastrofal` ...
Oh, a[a este! recunoscu Margaret, care \ncepu s` râd`.
Uitasem de coafura aceea \ngrozitoare ...
Apoi se aplec` spre Wynona ca s` se prezinte.
Salut, eu sunt Margaret, surioara lui Travis.
Nu pari atât de mic`, remarc` Wynona cu o sclipire pozna[`
\n ochi.
108 AUTOR

Când o s` termina]i sporov`iala, interveni Pappy pe un ton


pref`cut ursuz, poate c` ne [i a[ez`m undeva.
Margaret izbucni \n râs [i, spre surprinderea Francinei, \l
s`rut` pe Pappy pe amândoi obrajii.
Vino, Pappy. }i-am a[ezat fotoliu t`u preferat pe peluz`.
Strecurându-[i bra]ul pe sub cel al b`trânului, \l conduse dup`
ce-i f`cu cu ochiul Francinei.
Aceasta \i urm` \mpreun` cu Wynona [i se \ndreptar` cu to]ii
spre peluza din spatele casei, unde Travis, \n salopet`, cu un [or]
mare legat la brâu, \ncepuse deja s` munceasc` la gr`tar. Le zâmbi
[i le f`cu un semn de salut cu cle[tele pe care-l ]inea \n mân`.
Unchiule Travis, prive[te ce salopet` am! Este la fel cu a ta.
Wynona alerg` spre el [i Pappy o urm`, tr`gându-[i fotoliul
mai aproape de gr`tar.
Este o scumpete! remarc` Margaret zâmbindu-i Francinei.
Mul]umesc, r`spunse aceasta, radioas`. La drept vorbind,
cred c` eu nu sunt prea obiectiv` ... Dar tu, ce mai faci, se pare c`
intri la universitate?
Da. |ncep abia peste dou` s`pt`mâni, dar stau acolo de mai
bine de o lun`. Cum am preferat s` \mpart un apartament cu o
prieten` decât s` locuiesc \n campus, a trebuit s`-mi g`sesc o
slujb` ca s`-mi pot pl`ti chiria.
Pari mul]umit` de via]a ta, nu?
Absolut. Chiar dac` Travis [i Susie \nc` \mi lipsesc. Noroc c`
nu sunt prea departe, [i programul \mi permite s` vin acas` cel
pu]in de dou` ori pe lun`.
TITLU 109

Este adev`rat c` uneori este greu s` fii departe de cas`, mur-


mur` Francine, care \[i amintea prea bine sentimentul de aban-
donare pe care-l avea uneori.
Cel mai de comp`timit este totu[i Travis ... El nu spune nimic,
dar eu b`nuiesc c` sufer` de sindromul “cuibului gol”, de când
pui[orii lui au zburat.
Ce te face s` spui asta? \ntreb` Francine, curioas`.
Oh ... nu [tiu, am a[a o intui]ie. Uneori, când \i telefonez, mi
se pare un pic dezorientat [i singur. Dac` [i-ar g`si m`car o nev-
ast` cumsecade care s`-i umple casa asta veche cu copii! {tii ...
|nainte s` continue, lu` mâna Francinei cu un gest afectuos.
... a fost o vreme când credeam c` acea femeie vei fi tu ...
Adeseori m` mângâiam cu gândul c` \mi vei fi cumnat`.
Francine sim]i un nod \n gât. Dar sosirea lui Susie [i a so]ului
ei, exclama]iile de bucurie [i \mbr`]i[`rile oprir` discu]ia aici.
Dup`-amiaza trecu foarte repede, \n ritmul râsetelor [i
evoc`rii amintirilor amuzante sau duioase a pove[tilor din
copil`ria lor comun`. Francine fu nu numai surprins` de
farmecul [i de amabilitatea celor dou` surori ale lui Travis, dar
mai ales de dragostea [i de respectul pe care i-l ar`tau \n mod evi-
dent.
Propria ei via]` ar fi fost altfel dac` ar fi fost \nconjurat` de
rude iubitoare, de fra]i [i surori ... Dac` ar fi fost a[a, oare ce ar fi
ales? |l invidia pe Travis c` \[i cl`dise o astfel de familie, \n vreme
ce ea ducea o b`t`lie absurd` pentru a atinge o glorie iluzorie ...
A[ezat` singur` pe o banc`, \n timp ce to]i \n afar` de Susie se
110 AUTOR

lansaser` \ntr-o partid` de crochet, se cufund` \n gânduri. Travis


n-o iubise \ndeajuns \ncât s-o urmeze sau ... s-o \mpiedice s`
plece. Dar dac` ar r`mâne aici destul de mult` vreme, ar putea
oare spera c` dragostea lui va cre[te? S-ar gândi el oare la even-
tualitatea de a-[i petrece restul vie]ii cu ea?
Când se \ntunec` de-a binelea, juc`torii abandonar` partida [i
se adunar` cu to]ii \n jurul mesei, pentru a gusta \nghe]ata [i
pr`jiturile de cas`.
Este foarte delicioas`, spuse Wynona \ntinzând cupa. Pot s`
mai primesc o por]ie?
Nicio problem`, r`spunse Travis, punându-i din bel[ug
\nghe]at`.
Feti]a, cu cupa \n mân`, se duse apoi [i se c`]`r` pe genunchii
lui, ca [i cum, pentru ea, ar fi fost cel mai firesc lucru din lume.
Francine sim]i o durere \n suflet v`zând leg`tura din ce \n ce
mai puternic`, din ce \n ce mai tandr` care se ]esea \ntre tat` [i
fiic`. Oare leg`tura de sânge era \n stare s`-i \mping` unul c`tre
altul f`r` [tirea lor?
Dac` vrei ca seara s` fie \ntr-adev`r perfect`, \i spuse Susie
fratelui s`u, trebuie s` iei chitara s` ne cân]i ceva.
Nu cred c` este cazul, protest` Travis.
Oh, te rog, unchiule Travis! \l implor` Wynona, evident \ncân-
tat` de aceast` idee. Pot s` cânt [i eu, dac` vrei. O s` cânt`m
\mpreun` ...
Nu pot s`-]i refuz nimic, domni[oar`, r`spunse el zâmbindu-
i tandru.
TITLU 111

{i imediat o puse jos de pe genunchi [i plec` s`-[i ia chitara.


Când se \ntoarse, Wynona, abandonându-[i \nghe]ata, se a[ez`
la picioarele lui [i-l privi cu aten]ie acordându-[i chitara. Apoi, pe
m`sur` ce melodia cald` [i melancolic` \ncepu s` se reverse, \[i
puse capul pe genunchiul lui [i-l contempla cu nespus` adora]ie.
Francine se l`s` pe speteaza fotoliului s`u, prad` unei puter-
nice emo]ii.
Vocea grav` [i armonioas` a lui Travis p`rea s` fie un ecou al
vie]ii stabile [i \ncrez`toare pe care o ducea. O via]` cu care p`rea
s` intre [i ea \n rezonan]`, foarte \ndep`rtat` de acea glorie efe-
mer` a c`rei umbr` o urm`rise timp de cinci ani.
Pe la ora zece seara, când Margaret d`du semnalul de plecare,
hot`rârea ei era luat`: \nainte de miezul nop]ii, \i va dezv`lui lui
Travis sentimentele ei. Era datoare s` nu mai mint`, s` nu se mai
mint` nici pe ea, s` nu-l mai mint` nici pe el. Atunci, va vedea
dac` destinul le acorda \ntr-adev`r o a doua [ans` de a-[i g`si feri-
cirea \mpreun`.
Susie [i so]ul ei \i s`rutar` afectuos pe to]i [i plecar`. Travis
disp`ru \n cas` [i reap`ru cu o tav` pe care erau ce[ti de cafea [i
cupe de \nghe]at`.
Cred c` feti]a [i-a f`cut plinul, [i cu \nghe]at` [i cu joaca, \i
spuse Pappy Francinei ar`tându-i-o pe cea mic` luptându-se cu
somnul.
Te-ai sup`ra dac` te-a[ ruga s-o duci acas`? Eu o s`-l ajut pe
Travis s` fac` pu]in` ordine, [i m` \ntorc apoi pe jos.
Pappy o privi câteva clipe \n t`cere, la fel cum o privise [i
112 AUTOR

diminea]` când trântise u[a.


Era [i timpul ... bomb`ni el pân` la urm`. Era timpul ca
b`rbatul `sta s` [tie c` are o fiic` ...
Francine r`mase cu gura c`scat`, complet uluit`.
Eu nu sunt chiar nebunul acela b`trân pe care-l crezi tu, con-
tinu` Pappy scuturând din cap. |ncepusem s` m` \ntreb cât timp
vei mai a[tepta pân` s`-i spui.
Apoi \i \ntoarse spatele [i o strig` pe Wynona.
Incapabil` s` fac` vreo mi[care, ]intuit` locului, Francine
urm`ri cu privirea pierdut` luminile din spate ale ma[inii care se
\ndep`rta.
A[adar, Pappy [tia. Nu se l`sase p`c`lit de minciunile ei pen-
tru a ascunde vârsta exact` a Wynonei.
Din buc`t`rie ajunse pân` la ea un fluierat vesel, \nso]it de
zgomotul veselei puse la sp`lat [i a apei curgând \n chiuvet`.
O cuprinse spaima când se gândi la m`rturisirea pe care urma
s-o fac` [i care nu mai putea fi amânat`. Cum va primi Travis
aceast` m`rturisire? |ncerc` s`-[i imagineze reac]ia lui, dar degea-
ba. Oricum, nu mai era posibil s` dea \napoi. Venise momentul s`
afle dac` viitorul ei era sau nu la Cooperville, al`turi de el.
Respir` adânc, ap`s` pe clan]` [i intr` \n buc`t`rie.
TITLU 113

Capitolul 9

Cu mâinile cufundate \n apa spumoas`, Travis fluiera vesel.


Efervescen]a [i anima]ia acestei dup`-amieze \l cople[iser`,
f`cându-l s` uite pe moment c` dup` plecarea Margaretei [i a lui
Susie, singur`tatea era uneori greu de suportat.
Când se deschise u[a, \ntoarse capul [i \i zâmbi Francinei.
Unde sunt ceilal]i?
Au plecat. Pappy a dus-o pe Wynona, care era istovit`, s` se
culce. M-am gândit c` a[ putea s`-]i dau o mân` de ajutor s` faci
ordine, pentru c` de g`tit te-ai ocupat tu.
Ce veste bun`! Nu pot s` suf`r s` cur`] farfuriile [i s` le pun
\n ma[ina de sp`lat.
Se [terse pe mâini, \i puse un burete \n mân` [i, dup` ce se
a[ez` la masa din buc`t`rie, \i ar`t` chiuveta plin` de vase.
M` a[teptam totu[i la un pic de rezisten]` din partea ta! spuse
Francine râzând.
114 AUTOR

Rezisten]` la o asemenea propunere? Dimpotriv`, profit de


ocazie! Nu se \ntâmpl` \n fiecare zi s` am un asemenea noroc ...
|n timp ce Francine se puse pe treab`, el \[i \ntinse picioarele
[i \[i \ncruci[` gleznele.
A fost o zi minunat`, nu-i a[a? spuse el \ntrebându-se dac` [i
ea apreciase, la fel ca el, aceste momente magice atât de repede
trecute.
Da. Am petrecut clipe minunate ...
Vrei o cafea, Francine? A[a, ca s` m` ier]i c` te-am pus s` speli
vasele ...
|[i dorea cu ardoare ca ea s` mai r`mân` câteva clipe, s` se
a[eze amândoi \n fa]a unor ce[ti aburinde, pentru ca iluzia s` se
mai prelungeasc`.
Da, cu pl`cere.
Francine avu timp s` pun` vasele \n ma[ina de sp`lat [i ime-
diat se auzi [i fluieratul simpatic al cafetierei.
De ce s` nu mergem s-o bem afar`? suger` Travis. Este o
noapte atât de frumoas` ...
Ie[i \naintea ei [i-i f`cu semn s` se a[eze pe balansoarul de pe
verand`, al`turi de el. Când \i sim]i c`ldura coapsei [i când par-
fumul discret al p`rului ei \l \nv`lui, trebui s` se lupte cu o
dorin]` atât de intens`, \ncât aproape i se t`ie r`suflarea.
Eu cred c` stelele str`lucesc mai puternic pe cerul din
Nebraska decât oriunde altundeva, [opti ea dându-[i capul pe
spate.
|]i aminte[ti, când eram copii credeam c` licuricii sunt stele
TITLU 115

c`zute din cer.


Ia te uit`, uitasem asta ... {tii, la New York se v`d arareori
stelele, din cauza celorlalte lumini [i a polu`rii.
“R`mâi aici, o implor` inima lui Travis. Aici, unde stelelele
str`lucesc \ntotdeauna. R`mâi aici, [i \mparte-]i via]a cu mine.”
Dar \[i mu[c` limba ca s` nu rosteasc` aceste cuvinte cu voce tare,
sorbi o gur` de cafea, [i t`cu. La ce bun s`-[i dezv`luie senti-
mentele? Asta n-ar schimba nimic, [i n-ar face decât s` rup` vraja
acestei clipe privilegiate.
|[i trecu un bra] dup` umerii ei, [i ea \[i puse capul pe um`rul
lui, a[a cum f`cuse de sute de ori, cu mult` vreme \n urm`, \ntr-
un gest care n-avea alt` semnifica]ie decât o profund` [i sincer`
prietenie.
Margaret [i Susie sunt formidabile, Travis. Te-ai descurcat de
minune cu ele.
Singura mea durere este c` mama nu mai este aici s` le vad`,
r`spunse el cu un zâmbet trist. Ar fi atât de mândr` ... {i mama ta
ar fi mândr` de tine, pentru ceea ce ai devenit.
{tii, eu nu-mi amintesc prea bine de p`rin]ii mei, [i \mi pare
r`u, murmur` ea. |ntr-o vreme, eram disperat` c` sim]eam cum
imaginea lor se estompeaz` cu fiecare zi mai mult \n mintea mea.
{i apoi, dup` ce am mai crescut, aproape eram fericit` c` nu mi-i
mai aminteam, pentru c` eram foarte sup`rat` pe ei.
Erai sup`rat` pe ei? \ntreb` Travis, surprins.
M-au tr`dat [i m-au abandonat. A[a sim]eam eu lucrurile,
oricât de stupid ar putea s` par`. Eram sup`rat` pe ei nu numai
116 AUTOR

pentru c` disp`ruser`, dar [i pentru c` m` l`saser` \n mâinile


unui om incapabil s` m` iubeasc`.
T`cu vreo câteva clipe, apoi continu`.
Pappy nu mi-a vorbit niciodat` despre ei. Tot timpul cât am
stat cu el, numele lor n-a fost rostit nici m`car o dat`.
Travis prefer` s-o lase s` continue f`r` s` intervin`, ghicind c`
avea nevoie s` se elibereze de aceast` povar`. Era de asemenea
surprins de lumina pe care aceste confiden]e o arunca asupra
personalit`]ii ei: niciodat`, \n decursul anilor lor de prietenie sin-
cer`, Francine nu-i vorbise despre p`rin]ii ei. {i el se str`duise s`-
i respecte aceast` t`cere.
|mi amintesc am`nunte, cum ar fi parfumul preferat al
mamei, [i r`coarea mâinii ei pe fruntea mea. {i de asemenea, de
râsul tat`lui meu, un râs zgomotos [i comunicativ pe care-l ado-
ram.
|[i \ndrept` spatele [i-[i cufund` privirea \n cea a lui Travis. O
emo]ie pe care el nu [tia cum s-o defineasc` umbrea ochii
Francinei. Era oare nesiguran]`? Team`?
Frannie, ce este?
Ea b`u o ultim` gur` de cafea [i puse cea[ca jos.
R`mâi \ntotdeauna cu un gol \n suflet atunci când cre[ti f`r`
p`rin]i, nu-i a[a?
Da, dar trebuie s` lup]i din toate puterile ca s` nu te la[i
cople[it, r`spunse el, gândindu-se la golul l`sat de decesul pro-
priilor lui p`rin]i. {i [tii bine c` nu putem face nimic \mpotriva
mor]ii.
TITLU 117

Exist` ceva mai teribil chiar decât moartea ... Este


\ndep`rtarea unui p`rinte de copilul lui, atunci când nu [tie unul
de existen]a celuilalt ...
|n fa]a \ntors`turii ciudate [i nea[teptate pe care o lua discu]ia,
Travis nu-[i putu re]ine un sentiment de stânjeneal`.
Francine, unde vrei s` ajungi?
Ea se ridic` brusc [i, \ntoars` cu spatele spre el, \[i sprijini
mâinile de balustrad`. Starea ei de crispare [i tensiunea care
p`rea s`-i fi cuprins tot corpul, nu f`cu decât s` creasc` nelini[tea
lui Travis.
Spune-mi, Francine ... Ce s-a \ntâmplat?
Ea se \ntoarse brusc. Privirea ei, \n loc s` se \ndrepte spre ochii
lui, r`mase fixat` cu obstina]ie undeva deasupra capului s`u.
Wynona este fiica ta, Travis.
El avu impresia c` aceste cuvinte ]â[nesc din adâncul unui vis,
[i -i trebuir` câteva secunde s` le considere realitate.
Wynona, fiica lui?
Ce joc absurd juca Francine, \n aceast` clip`?
Ce ... ce vrei s` spui? \ntreb` el cu o voce care i se p`ru
nepl`cut de aspr` [i de \ncordat`.
Ea nu are trei ani, ci patru. A fost conceput` \n noaptea
plec`rii mele. Este fiica ta.
O bucurie s`lbatic` [i de nest`pânit \l cuprinse pe Travis.
Domni[oara ... Fiica lui, feti]a lui! Nu era de mirare c` sim]ise o
asemenea atrac]ie spre ea, \ncât se gândise cu durere la perspec-
tiva plec`rii ei apropiate!
118 AUTOR

Dar bucuria \i fu imediat [tears` de furie.


O furie teribil` la gândul c` pierduse iremediabil primii ani ai
fiicei sale. De fapt, nu pierduse el anii, ci Francine furase copil`ria
Wynonei.
Se ridic` [i veni \n fa]a ei cu un aer amenin]`tor.
Cum ai putut ... s` nu-mi spui nimic atâ]ia ani?
Pe chipul Francinei se \ntip`ri o cumplit` suferin]`. Cu un gest
de implorare, \ntinse bra]ele spre Travis.
Travis, eram deja la New York când mi-am dat seama c` sunt
\ns`rcinat`.
De ce nu mi-ai telefonat? strig` el. Sau s`-mi fi scris? Aveam tot
dreptul s` [tiu!
Speriat` de aceast` izbucnire de violen]`, ea schi]` o mi[care
de retragere.
{tiu ... [tiu, Travis. Aveai dreptul s` [tii. Dar \n momentul
acela aveam mai multe motive care m` \mpiedicau s` ...
D`-mi un singur motiv valabil!
Din nou, privirea Francinei o evit` pe a lui.
Tu ai fost \ntotdeauna un om cu principii, Travis. {tiam c` ai
fi insistat s` ne c`s`torim. Dar te ocupai deja de mama ta bolnav`
[i de cele dou` surori ... Nu mai aveai nevoie de o nou` respons-
abilitate, de dou` poveri \n plus.
{i [tiai c` a[ fi insistat s` te \ntorci! ad`ug` el cu am`r`ciune.
Ar fi trebuit s` renun]i la visele tale de glorie.
Ea d`du din cap \ncet, incapabil` s` nege.
Poate c` [i asta contat, \ntr-adev`r ... Dar ast`zi, nu mai sunt
TITLU 119

sigur` de nimic.
Trecur` câteva minute bune \n care nu mai scoaser` un
cuvânt. Francine r`m`sese sprijinit` de balustrad`, descurajat` [i
r`v`[it`. Cât despre Travis, acesta era \mp`r]it \ntre clocotul furiei
lui [i un intens sentiment de satisfac]ie.
Travis, \mi pare r`u, [opti Francine, punându-i o mân` pe
bra].
|]i pare r`u? zise el evitând atingerea ei. Ai idee de ce m-ai lip-
sit? N-am ]inut-o \n bra]e când s-a n`scut, nu i-am v`zut primii
pa[i ... Toate momentele pre]ioase ale copil`riei ei sunt iremedi-
abil pierdute pentru mine!
Francine \[i st`pâni cu greu plânsul, dar lacrimi de disperare
\i \nce]o[ar` ochii.
Am \ncercat s` fac ce este mai bine pentru toat` lumea ... pen-
tru c` te iubeam.
Un râs aspru [i aproape sarcastic izbucni de pe buzele lui
Travis.
M` iubeai? Francine, tu habar n-ai ce \nseamn` acest cuvânt!
Ai tr`it ani de zile al`turi de mine, m-ai ascultat nop]i \ntregi
vorbindu-]i despre familia pe care voiam s-o \ntemeiez, despre
copiii pe care-i voi avea, [i ai putut s` faci totu[i una ca asta?
Emo]ia \l \mpiedic` vreo câteva secunde s` continue.
Ai p`strat doar pentru tine timp de cinci ani tot ceea ce eu
visasem! Asta nu seam`n` a dragoste, Francine ... {i nu [tiu dac`
voi putea s` te iert \ntr-o zi.
|mi pare r`u, repet` ea aproape [optit.
120 AUTOR

Se preg`tea s` mai adauge ceva, dar prefer` s` se \ndep`rteze


[i s` se piard` \n noapte.

***

A[ezat` \n \ntuneric, \n fa]a ferestrei camerei sale, Francine \[i


repro[a c` vorbise. Lacrimile \i inundau acum obrajii [i nici m`car
nu se gândea s` le mai [tearg`.
“{i nu [tiu dac` voi putea s` te iert \ntr-o zi ...”
Ecoul ultimelor cuvinte ale lui Travis \i r`sunau \nc` \n urechi,
[i inima i se strânse de durere. Când se gândea c` sperase ca \n
aceast` noapte s` [tearg` definitiv ranchiunele lor din trecut [i s`-
[i cl`deasc` un viitor comun!
Acum trebuia s` ia o hot`râre: s` r`mân` \n Cooperville [i s`
\nfrunte resentimentele lui Travis, sau s` se \ntoarc` la New York
[i s`-[i \ncerce norocul \nc` o dat`?
Când primele raze de soare str`punser` orizontul, hot`rârea
ei era luat`. Nimic n-o mai re]inea aici. Nici Travis, nici Pappy. Cel
pu]in, la New York putea s` spere c` va \ncepe o via]` nou`, elib-
erat` de visele irealizabile cu care s-ar fi luptat aici, \n Cooperville.
Fire[te, interesul ei financiar i-ar fi cerut s` mai r`mân` câteva
zile pentru a-[i mai rotunji micile economii. Dar asta \nsemna s`
se expun` iar`[i [ov`ielilor [i \ndoielilor care i-ar fi zdruncinat fer-
mitatea deciziei. Mai bine s` nu mai a[tepte [i s` plece chiar
TITLU 121

mâine diminea]`. Avea deci o zi la dispozi]ie s`-[i fac` bagajele, [i


perspectiva unei nop]i mai odihnitoare \nainte s` plece la drum.
Cobor\ \n buc`t`rie s`-[i fac` o cafea, [i ie[i cu cea[ca \n mân`
pe verand`, pentru a se bucura de ultimul r`s`rit de soare din
Nebraska.
|n timp ce primele raze \nro[eau cerul, gânduri dureroase \i
chinuiau mintea, [i se sim]ea cople[it` de regrete amare. |[i d`dea
seama abia acum cât de mult se l`sase dominat` de egoism ... [i
de team`. Teama ca Travis s` nu i-o ia pe Wynona, teama de a
r`mâne f`r` acest copil pe care-l iubise din clipa \n care se
n`scuse, cu o dragoste necondi]ionat`.
Nu-[i d`duse seama c`, ]inând-o pe Wynona departe de Travis,
o lipsise pe aceasta de o rela]ie fundamental` cu tat`l ei. Cu un
egoism care ast`zi i se p`rea aberant, refuzase s`-[i \mpart` feti]a
cu altcineva ... de teama de a pierde o p`rticic` din dragostea ei.
“Este cam u[or s` te scuzi atunci când este prea târziu ca s`
repari gre[elile”, constat` ea cu am`r`ciune. Dar poate ar fi putut,
chiar dac` nu putea schimba iremediabilul, s` \ncerce s`
mic[oreze consecin]ele, [i s`-i dea lui Travis drepturile care i se
cuveneau \n privin]a Wynonei. De \ndat` ce va ajunge la New
York, \i va scrie [i se vor \n]elege \n privin]a unui mod de cus-
todie, a[a cum fac cuplurile divor]ate. Aveau doar amândoi un rol
de jucat \n via]a feti]ei.
Când se \ntoarse \n buc`t`rie, fu surprins` s`-l g`seasc` pe
Pappy.
Nu te-am auzit când te-ai trezit, spuse ea sp`lându-[i cea[ca \n
122 AUTOR

chiuvet`.
M-am trezit de mult; n-am dormit prea bine.
Parc` ar fi epidemie de insomnii, morm`i ea.
Când se \ntoarse, Pappy i se p`ru atât de tras la fa]`, atât de
obosit, \ncât ezit` s`-i vorbeasc`. Dar trebuia totu[i s`-l anun]e
asupra inten]iilor sale.
Wynona [i cu mine plec`m mâine diminea]`.
De ce? \ntreb` el surprins.
Este timpul s` ne \ntoarcem la via]a noastr` obi[nuit`.
Ai vorbit cu Travis ... despre feti]`?
Da, se limit` ea s` r`spund`.
Sprâncenele stufoase ale lui Pappy se \ncruntar` pân` când
formar` o singur` linie amenin]`toare. |[i puse cea[ca de cafea pe
mas`, [i-[i frec` pieptul ascunzându-[i o grimas`.
{i el te las` s-o iei cu tine?
N-are de ales! exclam` Francine, care se sim]i brusc iritat` c`
se afl` \n postura de acuzat`. Este fiica mea, [i am dreptul s-o duc
unde vreau!
Travis este totu[i tat`l ei.
{i chiar am de gând s` fac ni[te demersuri pentru ca el s`
poat` s-o vad`. Wynona va reveni cu regularitate aici.
|n timp c` b`trânul se ridic` greoi [i se apropie de chiuvet` ca
s`-[i ia un pahar cu ap`, Francine se lupta s` scape de nodul din
gât care o \mpiedica s` respire. Ce naiba i se \ntâmplase? De ce
avea aceast` dorin]` nest`pânit` de a plânge? Era totu[i hot`rârea
cea mai rezonabil`, singura care se impunea \n aceste circum-
giannijollys
TITLU 123

stan]e. F`r` \ndoial`, resim]ea oboseala unei nop]i albe [i a tutur-


or emo]iilor acumulate.
Când Pappy se \ntoarse [i-i arunc` o privire plin` de triste]e, i
se frânse inima.
Wynona n-o s` vrea s` plece.
Este doar un copil, o s`-i treac`.
Merit` mai mult de atât, spuse Pappy punând cu un gest sec
paharul pe mas`. Nu este o via]` potrivit` pentru un copil s`
tr`iasc` \ntr-un ora[ mare [i zgomotos, printre betoane [i praf.
O mul]ime de copii tr`iesc f`r` probleme \n New York,
protest` Francine cu o iritare crescând`. Nu este cazul s` compli-
ci [i mai mult lucrurile. Nu pot s` r`mân aici ... Nu pot s` fiu feric-
it` aici ...
Pappy nu reac]ion` la aceste ultime cuvinte rostite r`spicat, cu
o energie aproape disperat`. T`cu, a[a cum f`cea odinioar`. {i
aceast` t`cere care parc` se dilata, aceast` t`cere pe care o supor-
tase cu stoicism ani de zile, sfâr[i de data asta prin a deveni insu-
portabil`. Sim]i o sfâ[iere \n piept.
{tiu foarte bine c` nu m` vrei aici, spuse ea cu o voce pe care
lacrimile abia re]inute o f`ceau s` tremure. {i m` mir [i acum c`
ai reu[it s-o iube[ti pe Wynona, când pe mine nu m-ai putut iubi
niciodat` ...
Nu \ncerca s`-mi ghice[ti sentimentele, te rog.
Nu le ghicesc! strig` Francine, pe care am`r`ciunea [i durerea
o sufocau. Le cunosc prea bine! Am tr`it cu t`cerile tale, cu
indiferen]a ta. Mi-am petrecut fiecare zi din via]` spunându-mi c`
124 AUTOR

nu m` iube[ti, [i nu puteam s` plec nic`ieri, nu mai aveam pe


nimeni, nimeni nu m` voia!
Lacrimi fierbin]i i se rostogolir` acum pe obraji, pe m`sur` ce
toate r`nile copil`riei se redeschideau.
Francine ...
Ea f`cu un semn cu mâna, refuzând s` asculte cuvinte de con-
solare care oricum nu veneau din inim`.
Vom pleca mâine diminea]` [i nimic din ceea ce ai putea s`-
mi spui nu va schimba ceva.
F`r` s`-i mai a[tepte r`spunsul, ie[i repede din buc`t`rie. U[a
se trânti sec \n urma ei [i \ncepu s` alerge spre lanul de porumb.
Ajuns` la ad`postul tulpinilor \nalte, se l`s` pe p`mânt,
plângând \n hohote. Toate lacrimile pe care se ab]inuse s` le
verse, \n copil`rie sau adolescen]`, rupeau acum digurile pe care
[i le construise. Plânse pentru accidentul de ma[in`, pentru
moartea p`rin]ilor ei, pentru indiferen]a [i lipsa de iubire a
bunicului s`u. {i pentru femeia care devenise, acea femeie care se
vedea [i ast`zi respins` de to]i.
Pentru prima oar` \n via]a ei, se sim]ea golit` de orice c`ldur`
[i vitalitate. Pân` acum, visurile ei o sus]inuser` s` treac` peste
toate \ncerc`rile [i dificult`]ile. Nu numai c` ele nu mai existau,
dar n-avea nimic \n locul lor.
Nu-[i d`du seama cât timp dur` aceast` criz` de plâns. Când
\n sfâr[it izvorul sec`, \[i [terse ochii, c`utând \n adâncul fiin]ei ei
puterea de a se ridica [i de a se gândi la o via]` nou`.
Se ridic` \ncet [i se \ntoarse spre cas`. Abia ajunse la mijlocul
TITLU 125

drumului când o z`ri pe Wynona \n prag, \mbr`cat` doar \n pija-

ma.

Mam`! Vino repede! Pappy doarme pe jos \n buc`t`rie, [i nu

vrea s` se trezeasc` ...

O panic` teribil` o ]intui locului când \[i aminti c` \n

diminea]a aceea el \[i pusese mâna pe piept [i se frecase u[or.

Apoi \ncepu s` alerge cât putu de repede [i n`v`li gâfâind \n

buc`t`rie.

|ntins pe jos, cu fa]a p`mântie, Pappy z`cea nemi[cat.

Pappy! strig` ea l`sându-se s` cad` lâng` el.

Mam` ... bâigui Wynona cu o voce speriat`.

O s` fie bine, draga mea, zise Francine str`duindu-se s`

descheie gulerul c`m`[ii lui Pappy. O s`-l chem pe unchiul Travis,

[i el va veni imediat s` ne ajute.

Trebui s` formeze de dou` ori num`rul pe care nu-l nimerea.

{i \n timp ce soneria telefonului r`suna la Travis, se ruga Cerului

ca b`trânul s` nu fie victima alterca]iilor lor.


126 AUTOR

Capitolul 10

Travis ajunse cu sufletul la gur` \n sala de a[teptare a spitalu-


lui unde-l a[tepta Francine, [i se a[ez` lâng` ea.
Am anun]at-o [i pe Susie, spuse el. Va veni s-o ia pe Wynona.
Dând din cap, Francine \[i privi fiica a[ezat` pe jos, tot \n
pijama, r`sfoind o revist` pentru copii.
De ce nu vine nimeni s` ne dea vreo informa]ie? \ntreb` ea cu
o voce \ncordat` [i \ngrijorat`. De ce trebuie s` treac` atâta timp
pân` s` afl`m ceva?
Incapabil` s` r`mân` a[ezat`, se ridic` [i \ncepu s` se plimbe
prin \nc`pere. I se p`rea c` trecuse o ve[nicie de când Pappy fus-
ese internat \n urgen]`.
Probabil c` a[teapt` rezultatul analizelor. N-o s` mai dureze
mult, cu siguran]`.
Wynona \nchise revista [i se \ntoarse spre mama ei.
Mam`, Pappy o s` se fac` bine?
TITLU 127

Francine \[i lu` \n bra]e feti]a care, asemenea unui pui de


maimu]ic`, \[i \ncol`ci picioarele pe mijlocul ei.
Fire[te, sunt sigur` c` \[i va reveni foarte repede, min]i ea cu
o t`rie pe care era departe s-o simt`!
Vrei s`-mi cite[ti ceva? \ntreb` feti]a dup` ce cobor\ din
bra]ele mamei sale, [i-i \ntinse revista lui Travis.
Bine\n]eles, vino lâng` mine.
|n timp ce Travis \i comenta pozele colorate din revist`,
Francine \[i relu` plimbarea prin sala de a[teptare. Se sim]ea atât
de \ngrijorat` [i de vinovat`, \ncât aproape se sufoca. Dac` Pappy
va muri f`r` ca ea s`-i poat` spune cât de mult \l iube[te, nu [i-o
va ierta niciodat`.
Când doctorul Carterson intr` \n sal`, ea se opri brusc, [i avu
impresia c` va le[ina. Travis se ridic` [i el imediat [i o prinse de
cot, ca pentru a o sus]ine \n eventualitatea unei ve[ti proaste. |n
ciuda certurilor dintre ei, afec]iunea comun` pentru Pappy \i
apropia, [i Francine se sim]i un pic mai \n siguran]`.
Deocamdat` se odihne[te, spuse doctorul
Francine oft` u[urat` [i trebui s` se sprijine de Travis pentru
c` i se muiaser` picioarele.
Totu[i, continu` doctorul, nu este \nc` \n afara pericolului. A
avut un mic atac de cord, datorat astup`rii unei artere coronare.
Mai avem de lucru cu el pentru a evita ca, pentru o vreme, acci-
dentul s` se mai produc`.
V` gândi]i la o angioplastie? \ntreb` Travis.
Exact, confirm` doctorul Carterson. Este o opera]ie destul de
128 AUTOR

curent`, [i \n principiu nu sunt complica]ii. Cu atât mai mult cu


cât pacientul este, \n afar` de aceast` problem`, \ntr-o excelent`
condi]ie fizic`.
Când v` gândi]i s`-l opera]i? \ntreb` Francine.
Imediat, dar ... vrea s` v` vad` \nainte de interven]ie.
Du-te, spuse Travis, \ndemnând-o pe Francine. R`mân eu cu
Wynona.
Ea \i zâmbi recunosc`toare, [i-l urm` pe doctor pân` \n sec]ia
de terapie intensiv`.
|n patul uria[, Pappy p`rea aproape mic. Legat la o mul]ime de
aparate, \i arunc` o privire furibund` când o v`zu intrând.
Po]i s` mori de ru[ine \ntr-un asemenea loc ...
Chiar dac` era sl`bit, vocea lui \[i p`stra inflexiunile ursuze,
ceea ce o lini[ti oarecum pe Francine.
M-au obligat s`-mi pun un fel de c`ma[` de noapte deschis`
la spate! continu` el
Pappy, ce ne-ai mai speriat!
Tocmai pentru asta te-am chemat, s` te v`d \nainte s` m` duc`
\n s`lile lor diabolice. Nu vreau s` crezi \n niciun caz c` ai fi de
vin` cumva. Nu m-a trântit pe mine la p`mânt acea ciorov`ial` ...
Am trecut eu [i prin altele.
Francine \nchise ochii, mul]umind Cerului c` afl` chiar din
gura lui Pappy c` n-o considera vinovat`.
Mul]umesc, murmur` ea punându-i mâna pe bra].
O infirmier` intr`, zâmbindu-le amabil.
Suntem gata pentru mica interven]ie? \ntreb` ea pe un ton
TITLU 129

jovial.
“Suntem”? Doar n-au de gând s` te m`cel`reasc` [i pe tine?
remarc` Pappy, iritat.
Nimeni nu v` va “m`cel`ri” r`spunse infirmiera f`r` s`-[i
piard` amabilitatea. N-o s` ave]i “dreptul” nici m`car la o
anestezie general`.
Se \ntoarse apoi spre Francine.
Totul va fi bine, nu v` fie team`. Doctorul va veni s` v` vad`
imediat dup` opera]ie.
Haide, du-te, zise Pappy. Ie[i de aici ca s` termin`m cât mai
repede. {i ... s`rut-o pe feti]` din partea mea.
Când Francine se \ntoarse \n sala de a[teptare, Susie li se
al`turase lui Travis [i Wynonei.
Se pare c` totul este cât se poate de bine, \i anun]` ea. Cel
pu]in, este la fel de ar]`gos ca de obicei, ceea ce este mai degrab`
un semn bun, [i m-a rugat s-o pup pe Wynona din partea lui.
Ce-ai zice s` vii la mine [i s` facem pr`jituri? o \ntreb` Susie
pe feti]`, luând-o de mân`.
Aceasta se \ntoarse spre mama sa, cu o privire \ntreb`toare.
Cred c` este o idee bun`, r`spunse Francine. Va fi oricum
mult mai amuzant decât s` ne \nvârtim cu to]ii pe aici toat` ziua.
Da, dar sunt \n pijama! protest` micu]a, ca [i cum aceast`
]inut` era total incompatibil` cu f`cutul pr`jiturilor.
Ei bine, vom trece pe la tine pe acas` [i-]i vei pune o ]inut`
potrivit`.
Ar merge o salopet`?
130 AUTOR

O salopet` se potrive[te \n orice \mprejurare, o asigur` Travis,


zâmbindu-i tandru.
|]i mul]umesc, spuse Francine \nso]ind-o pe Susie spre ie[ire.
Altfel, ziua i s-ar fi p`rut interminabil` aici.
Sunt \ncântat` s-o iau la mine. {i de altfel, de ce n-ar r`mâne
[i peste noapte? Poate c` vei dori s` r`mâi cu Pappy.
Dar ... r`spunse Francine cu ezitare. E[ti sigur` c` nu te der-
anjeaz`?
S` m` deranjeze? Dimpotriv`!
Dup` ce-i d`du câteva instruc]iuni Wynonei, se \ntoarse \n sala
de a[teptare, lâng` Travis, [i r`maser` t`cu]i unul lâng` altul.
Pân` la urm`, Francine lu` o revist` pe care o r`sfoi distrat`, inca-
pabil` s` se concentreze asupra vreunui articol. Gândurile ei erau
ocupate doar de opera]ia \n curs [i ... de apropierea prea mare de
Travis.
|nchise revista [i se \ntoarse spre el.
N-am de gând s-o ]in departe de tine, spuse ea \ncet.
Dac` ai face-o, a[ folosi toate mijloacele legale \mpotriva ta.
Nu va fi nevoie, r`spunse ea, crispându-se. Suntem amândoi
adul]i [i ra]ionali ... {i sunt sigur` c` ne vom putea \n]elege
asupra unui mod de custodie care s`-i permit` s` beneficieze de
dragostea ambilor p`rin]i, \ncheie ea sim]ind c` vorbe[te prea
afectat [i solemn.
|n ceea ce m` prive[te, nu sunt sigur de nimic, \nchipuie-]i.
Travis, murmur` Francine cu un oftat, nu vreau s` existe un
r`zboi \ntre noi ...
TITLU 131

El p`ru s` se mai destind` pu]in [i-[i trecu mâna prin p`r.


La drept vorbind, nici eu nu vreau.
A[ vrea s` pot spune, când voi pleca de aici, c` pot conta pe
prietenia ta.
Travis \[i cufund` \ndelung privirea \n ochii ei. {i Francine
v`zu pentru prima oar` o lic`rire pe care nu reu[ea s-o
defineasc`. Pân` la urm`, el \[i \ntoarse privirea ca [i cum n-ar mai
fi putut suporta.
Po]i conta \ntotdeauna pe prietenia mea, Francine, declar` el
cu o voce grav`.
|]i mul]umesc.
Sim]i un nod \n gât care o \mpiedica s` pronun]e cuvintele pe
care ar fi vrut s` i le spun`, [i pe care Travis, cu siguran]`, [i le
interzicea [i el.
Dar ce importan]` mai avea? Acest capitol al vie]ii ei se
\ncheiase. Va \mp`r]i dragostea pentru fiica ei cu el, dar nu exista
nicio speran]` s`-[i \mpart` [i via]a.
|[i sprijini capul pe speteaza canapelei [i \nchise ochii. Nu-i
mai r`mânea decât s`-[i doreasc` o cât mai rapid` vindecare a lui
Pappy. Dup` aceea, va putea s` fug` din acest loc pe care descop-
erea acum mult prea târziu c`-l iube[te din tot sufletul.

***
132 AUTOR

Francine mai [terse o dat` tejgheaua, apoi se preg`ti s`


\ntoarc` t`bli]a de pe u[` cu partea pe care scria “|nchis”.
Cu dou` zile \n urm`, Pappy suportase cu succes interven]ia
chirurgical` [i, timp de dou`zeci [i patru de ore, st`tuse lâng` el.
|n diminea]a aceasta \ns`, el \i ceruse cu insisten]` s` se \ntoarc`
la restaurant [i s`-[i reia munca.
“Dac` m` apuc cumva s` vorbesc prostii \n somn, n-am chef s`
[tiu c` tu e[ti aici [i m` prive[ti”, \i spusese el.
A[a c` Francine \l s`rutase pe frunte [i aranjase cu Travis s`
aib` grij` de Wynona. Fire[te c` acesta nu se l`sase rugat, [i ea nu-
[i putea alunga din minte imaginea celor doi \mpreun`. De altfel,
va trebui f`r` \ntârziere s`-i dezv`luie [i Wynonei adev`rul. |i
promisese lui Travis c` o va face.
“Ast`-sear` ...”, \[i spuse ea \n timp ce parca ma[ina. Va mai
face doar o scurt` vizit` la spital, apoi va trece s-o ia pe Wynona
[i, \nainte ca feti]a s` se culce, \i va spune c` Travis este tat`l ei.
|n ciuda orei cam tardive, infirmierele o salutar` cordial.
Pappy dormea, cu fa]a relaxat` [i \mblânzit` de somn. Se a[ez` pe
un scaun lâng` pat, nedorind s`-l trezeasc` acum, ci doar s`
petreac` vreo câteva momente cu el.
Lucru ciudat, \[i d`duse seama abia cu ocazia acestui accident
c` nu [tie exact câ]i ani are.
Pentru ea, fusese \ntotdeauna un domn b`trân. Totu[i, era
pu]in probabil s` fi avut mai mult de [aizeci [i cinci de ani.
Cum putuse mintea ei de copil [i de adolescent` s` creeze
imaginea unui b`trân monstruos de egoist? Fire[te, Pappy fusese
TITLU 133

un tutore sever, nici deosebit de afectuos, nici foarte dur. Dar


pedepsele pe care i le d`dea erau \ntotdeauna meritate. {i
Francine trebuia s` recunoasc` cinstit c` se str`duise de multe ori
s`-l scoat` din s`rite ...
Zâmbi, amintindu-[i conflictele lor trecute. |nc`p`]âna]i [i
intransigen]i cum erau amândoi, cum s` nu fi ap`rut câte o surs`
de conflict \n fiecare clip`? La urma urmei, sem`nau prea mult,
“\nzestra]i” cu un orgoliu care le \ncuia cu lac`t sentimentele [i-i
\mpiedica s` [i le manifeste cu \ncredere.
Pappy \[i mi[c` pu]in capul \nainte s`-[i frece ochii. Apoi \i
deschise [i o z`ri pe Francine.
Sper c` nu te-am trezit, se gr`bi ea s` spun`.
El \[i trecu o mân` peste fa]`.
Nu, nu ...
F`cu un mic efort s` se ridice, dar p`rea \nc` dezorientat, ca [i
cum \i era greu s`-[i alunge somnul.
Am visat ceva ...
Pl`cut?
Da [i nu ... Am visat-o pe mama ta.
Oh ... murmur` Francine, f`r` s` [tie prea bine ce ar fi trebuit
s` spun`.
Apropie-]i scaunul, Frannie, \i ceru el sprijinindu-se pe perne.
Trebuie s` vorbim, fata mea.
Ea se apropie de pat, cu inima strâns` de team`.
|n visul meu, mama ta era furioas` pe mine. |mi spunea c` o
tr`dez ascunzându-]i unele lucruri importante.
134 AUTOR

Pappy scutur` din cap [i zâmbi. Francine fu uimit` de chipul


lui, dintr-o dat` radios [i transfigurat.
Mama ta avea un caracter afurisit ...
Este prima oar` când \mi vorbe[ti despre ea.
N-am putut pân` acum, [opti el fixându-[i privirea \n tavan.
|mi f`cea prea r`u, m` durea cumplit ...
Ochii lui de un albastru-decolorat p`reau s` str`luceasc` de
lacrimi re]inute; [i-i \ntoarse apoi din nou spre Francine.
A fost unicul meu copil, lumina ochilor mei ...
Abia atunci, pentru prima oar`, Francine putu s` m`soare
intensitatea pierderii pe care o suferise. Când sosise la el, o feti]`
traumatizat` [i dezorientat`, el tocmai aflase c` \[i pierduse
unicul copil.
Oh, Pappy, n-am \n]eles niciodat` de ce ...
|ntinse mâna ca s-o prind` pe a b`trânului. Pre] de câteva
clipe, el nu se mi[c`. Apoi privi spre cele dou` mâini \nl`n]uite [i
o lacrim` i se rostogoli pe obraz.
Eram atât de bântuit de propria mea disperare, \ncât n-am
[tiut s` ]i-o u[urez pe a ta, m`rturisi el pân` la urm`. Locuiai cu
mine, erai ca un portret \n miniatur` al mamei tale ... [i eram
\ngrozit de team`.
De team`? exclam` Francine, surprins`. Dar de ce?
Habar n-aveam cum trebuie s` m` port cu un copil, cum s`-l
cresc. Când mama ta era mic`, se ocupa de ea Della, bunica ta. Pe
când acum, nu mai eram decât tu [i cu mine, [i p`reai s` a[tep]i
atâta tandre]e ...
TITLU 135

Voiam doar s` m` iube[ti, murmur` ea cu o voce r`gu[it` de


emo]ie.
M` temeam ca asisten]a social` s` nu mi te ia, dac` nu eram
suficient de sever cu tine [i ]i s-ar fi \ntâmplat ceva. Am fost prea
cople[it de aceast` responsabilitate ca s` pot s`-]i mai ar`t [i
afec]iune ...
Apoi zâmbi u[or.
Evident, cu “domni[oara” Wynona, lucrurile sunt mult mai
u[oare. Nu trebuie decât s-o iubesc, l`sându-]i ]ie responsabili-
tatea de a o cre[te.
Ea cere \n mod firesc doar afec]iune. Pe când eu, eu c`utam
\ntotdeauna \nfruntarea ...
Este adev`rat c` nu conteneam s` ne cert`m, dar ... poate c`
nu-i prea târziu s` schimb`m asta?
B`trânul p`rea c`-[i ]ine respira]ia, \n a[teptarea r`spunsului
ei.
Ea \i d`du drumul la mân` [i, aplecându-se spre el, \l
\mbr`]i[`. Când el o b`tu u[or cu palma pe spate, ca pentru a con-
sola copilul care fusese, Francine sim]i o c`ldur` necunoscut`
cuprinzându-i tot corpul.
Te iubesc, Francine, feti]a mea, [opti el. Te-am iubit \ntot-
deauna.
{i eu te iubesc, Pappy.
{i acum, zise el pe obi[nuitul lui ton ursuz, d`-mi drumul
dac` nu vrei s` m` sufoc.
Ea \ncepu s` râd` printre lacrimile pe care [i le [tergea cu
136 AUTOR

dosul mâinii. Instinctul \i spunea c`, \n mod sigur, nu vor mai


vorbi niciodat` despre toate astea. Pappy va redeveni un b`trân
moroc`nos, chiar ar]`gos, ea va continua s` se \nfurie, dar unde-
va va exista acea leg`tur` indisolubil` pe care tocmai o con[tien-
tizaser` amândoi.
De fapt, au spus c` m` externeaz` mâine.
La ce or`? O s` vin s` te iau.
Am aranjat deja cu Travis. |n felul acesta, n-o s` mai trebuiasc`
s-o târ`[ti pe feti]` \n locul acesta sinistru.
Cum vrei tu. Vom fi bucuro[i cu to]ii s` te avem din nou
acas`.
Frannie ...
Ezit` \nainte s` continue, [i se \ncrunt`.
Voiam s`-]i spun ... apropo de plecarea ta ... Vreau s` fii feric-
it`, [i dac` fericirea ta se afl` la New York, ei bine, du-te. Doar c`
a[ vrea s`-mi scrii ceva mai des [i s`-mi telefonezi din când \n
când. Ca s`-i pot spune [i Wynonei câteva cuvinte ...
Ea se aplec` din nou [i-l s`rut` pe frunte.
Nu-]i face griji, Pappy. Oricum n-o s` plec`m pân` când nu vei
fi complet ref`cut.
Doctorul zice c` sunt ca nou. Singurul lucru de care am
nevoie, este s` m` \ntorc acas` [i s` m`nânc altceva decât fiertura
pentru nou-n`scu]i pe care ]i-o dau aici.
Conteaz` pe mine, vei fi \ntâmpinat cu o mas` demn` de acest
nume.
Nu te osteni atâta, bine? De[i ... o friptur` bun` [i ni[te
TITLU 137

pr`jituri de cas` \mi vor face mult bine, cu siguran]`.


Francine râse u[or, vesel` [i \nduio[at`.
O s` le ai pe toate, promise ea \ndreptându-se spre u[`. Pe
mâine.
El d`du din cap.
Franni, te iubesc.
{i eu te iubesc, Pappy, murmur` ea \n timp ce inima \i b`tea
s`-i sparg` pieptul.
Când trase ma[ina \n fa]a casei lui Travis, acesta ie[i s-o
\ntâmpine.
Intr`, Wynona este \n salon.
|]i mul]umesc c` ai avut grij` de ea toat` ziua ...
Asta fac ta]ii, nu-i a[a? replic` el ridicând din umeri.
Ascult`, \i [opti ea \nainte s` intre \n cas`, \i voi spune totul
ast`-sear`.
Privirea lui Travis, pân` atunci \ntunecat` [i distant`, se
lumin`.
A[ putea s` fiu [i eu de fa]`?
Nu, trebuie s` fiu singur` cu ea.
Intrar` \n salon. Wynona, culcat` pe burt` pe covor, ocupat`
\n mod serios s` coloreze ni[te poze, ridic` ochii.
Bun` ziua, mam`! Am desenat pisoi, [i aici, uite, am colorat.
Unchiul Travis va lipi desenul meu pe u[a frigiderului!
O s` fie foarte frumos, r`spunse Francine, cu inima strâns`,
evitând privirea lui Travis.
Gata, am terminat! anun]` feti]a punând o ultim` tu[` pe
138 AUTOR

capodopera ei. Poftim, unchiule Travis.


Mul]umesc. Este \ntr-adev`r cel mai frumos desen pe care l-
am v`zut vreodat`.
Spune-i mul]umesc lui Travis, [i hai s` mergem acas`.
|]i mul]umesc, unchiule Travis! exclam` Wynona s`rindu-i de
gât. M-am sim]it foarte bine la tine [i m-am distrat de minune cu
pisoii.
Foarte bine. O s` repet`m asta cât de des cu putin]`.
Din nou, v`zându-l cum \[i \mbr`]i[eaz` fiica, Francine avu o
strângere de inim`. Cât timp va mai trebui s` treac` pân` când va
reu[i s`-l priveasc`, s`-l aud` râzând, s`-i simt` parfumul f`r` s`
mai fie tulburat` pân`-n adâncul sufletului? Oare distan]a pe care
o va pune \ntre ei plecând la New York va fi de-ajuns? Dar atunci
când el va ocupa un loc privilegiat \n via]a Wynonei?
|n aceea[i sear`, dup` ce feti]a se culc`, Francine se a[ez` pe
marginea patului [i-i \ndep`rt` o [uvi]` rebel` de pe frunte.
Va trebui s` avem o mic` discu]ie, \i spuse ea feti]ei, f`r` s`
prea [tie cum s` \nceap`.
Am f`cut vreo prostie?
Aha, n-ai con[tiin]a curat`? replic` Francine, zâmbind u[or.
Ba da ... dar, uneori tu te superi [i eu nu [tiu de ce.
Dup` cum vezi, acum nu sunt deloc sup`rat`, [i chiar cred c`
vei fi bucuroas` dup` discu]ia noastr`.
Spune-mi, ce este, mam`? \ntreb` Wynona ridicându-se \n
fund, cu privirea str`lucind de curiozitate.
Tu [tii c` majoritatea copiilor au o mam` [i un tat` ...
TITLU 139

La gr`dini]a mea, Mary Elisabeth are chiar doi ta]i, pe al ei [i


pe so]ul mamei sale.
Ei bine, ai [i tu un tat`.
Adev`rat? exclam` Wynona f`când ochii mari.
Francine respir` adânc.
Tat`l t`u este ... Travis.
Ooooh! Este chiar super! exclam` feti]a b`tând din palme. |l
iubesc atât de mult pe unchiul Travis! Dar ... dar eu credeam c`
mamele [i ta]ii sunt c`s`tori]i. Tu de ce nu e[ti c`s`torit` cu el?
Se \ntâmpl` uneori s` nu te c`s`tore[ti, \i explic` Francine,
str`duindu-se s` nu-[i arate emo]ia. Uneori nu se \n]eleg prea
bine unul cu cel`lalt, [i tr`iesc separa]i.
Pot s`-i spun tat`?
Da, bine\n]eles. O s`-i fac` pl`cere, cu siguran]`. {i dup` ce
ne vom \ntoarce la New York, vei veni la el \n timpul vacan]elor.
Dar nu vreau s` m` mai \ntorc acolo! protest` Wynona, ale
c`rei buze \ncepur` s` tremure. |l iubesc mult pe Pappy [i pe
unchiul ... pe tata ... Vreau s` r`mân aici pentru totdeauna!
Wynona, [tiai bine c` venim aici doar pentru câteva
s`pt`mâni.
Dar casa mea nu este la New York ... bâigui feti]a \n timp ce
lacrimi grele \i inundau obrajii. Casa mea este aici. Aici este [i
Belle, [i-i place mai mult s` fie aici decât la New York.
Wynona nu plângea decât arareori, [i lacrimile ei sfâ[iar`
inima Francinei. O cuprinse \n bra]e [i-i mângâie \ncet p`rul,
pân` când suspinele care scuturau micul ei corp \ncepur` s` se
140 AUTOR

r`reasc`. |n sfâr[it, Wynona se desprinse din bra]e, \[i [terse ochii


cu pumnii strân[i [i \[i privi mama.
Dar, mam`, dac` eu plec, cine le va da de mâncare la iepura[i?
{i Pappy? Cât de trist va fi s` r`mân` singur! De ce n-am putea
r`mâne aici? Am aici o mam`, un tat` [i pe Pappy. La New York,
miroase urât [i n-am pe nimeni ...
Cred c` o s` mai vorbim despre asta [i mâine, spuse Francine
dup` ce oft` adânc. Acum, este timpul s` te culci.
S`rut` fruntea Wynonei, care \ns` r`mase \ncruntat`.
N-o s` pot dormi nicidecum, protest` ea. {i chiar dac` a[
adormi, cu siguran]` voi avea co[maruri.
|n ciuda acestui mic [antaj, Wynonei \i trebuir` doar câteva
minute pân` s` se cufunde \ntr-un somn lini[tit [i profund.
Francine se dezbr`c`, \[i puse c`ma[a de noapte, dar nu-i
venea s` se culce. A[ezat` la picioarele patului, \[i contempl`
copila adormit` [i se cufund` \n gânduri.
Fericirea Wynonei era mai presus de orice pe lume. {i a[a cum
aceasta \i spusese cu bunul ei sim] de copil, mai degrab` la
Cooperville decât la New York avea cele mai bune condi]ii de dez-
voltare.
Dar certitudinea c` face ce este mai bine pentru Wynona va
compensa oare chinul cotidian de a-l vedea pe Travis, de a-l auzi,
de a-i vorbi, [tiind cu siguran]` c`-l iubea f`r` speran]`?
N-avea \ns` de ce s` mai stea \n cump`n`. Wynona conta
\nainte de toate, chiar [i \naintea suferin]ei ei.
Se strecur` \n pat [i se str`dui s`-[i imagineze reac]ia oame-
TITLU 141

nilor din Cooperville. Nu-i va fi u[or s`-[i dep`[easc` mândria, s`


m`rturiseasc` faptul c` renun]a pentru totdeauna la via]a pe care
ei [i-o imaginau scânteietoare [i intens`. Dar la urma urmei, ce
nevoie avea s` se justifice \n fa]a lor? Va fi de-ajuns s` r`mân` aici
[i s` nu explice nimic. S`-[i asume lini[tit` decizia.
Cât prive[te sentimentele ei pentru Travis, cine [tie dac` dur-
erea nu se va estompa de la sine, \ntr-o zi? Via]a lini[tit` pe care
[i-o va organiza, \ntre munca la restaurant [i momentele petre-
cute acas` al`turi de Pappy [i de Wynona, o va ajuta s` uite
leg`turile miraculoase care-i unise odinioar`. Poate c` va putea
chiar s` se implice voluntar \n via]a micii comunit`]i ...
Când se gândea c`, odat`, nu aspirase la altceva decât la glo-
rie! Vis copil`resc, atât de ne\nsemnat [i f`r` con]inut. Visul unei
feti]e singuratice, care nu se sim]ea iubit`. Nu regreta c` izbucnise
astfel, la vremea aceea, [i apoi visele \i desp`r]iser` ca ni[te
baloane de s`pun. Fusese o experien]` interesant`. Ceea ce-i
sfâ[ia \ns` inima, era gândul c`, \n mod nemilos, era exclus` din
visele pe care Travis continua s` [i le tr`iasc`.
Dar la ce sunt bune visele? se \ntreb` ea \n [oapt`, doar pen-
tru sine.
Apoi \[i ap`s` cu toat` puterea pleoapele pentru a \mpiedica
lacrimile fierbin]i s`-i scalde obrazul.
142 AUTOR

Capitolul 11

Te-ai a[ezat bine, \l \ntreb` Travis pe Pappy \nainte s`


porneasc` ma[ina.
Foarte bine. A[ pleca din locul acesta infam [i c`lare pe o
c`mil`, dac` ar fi nevoie! |n via]a mea n-am mâncat atât de prost
... {i apoi, infirmierele acelea care \mi vorbeau de parc` eram
surd [i ramolit!
Travis \[i mu[c` buzele ca s` nu râd`. Auzise c` infirmierele,
exasperate, f`cuser` presiuni asupra doctorilor s`-l externeze cât
mai curând pe pacientul acesta incomod.
Acestea fiind zise, continu` Pappy frecându-[i pieptul, m`
simt mult mai bine ca \nainte, B`trânul meu motora[ avea cu sig-
uran]` nevoie de o revizie ... Am impresia c` am \ntinerit cu zece
ani.
Foarte bine. Când m` gândesc ce spaim` ne-ai tras!
Mâna lui Travis se crisp` pe volan când \[i aminti de Pappy,
TITLU 143

z`când inert pe gresia din buc`t`rie, [i de \ngrijorarea pe care o


resim]ise atunci. |n acel moment, \[i d`duse seama de profunz-
imea ata[amentului fa]` de b`trân.
Trebuie s` spun, m`rturisi Pappy, c` [i mie mi-a fost fric`!
Apoi redeveni serios [i se \ntoarse c`tre Travis.
Dar, deocamdat`, n-am de gând s` mor. Am \nc` ni[te lucruri
de f`cut ... Ni[te gre[eli de r`scump`rat.
Gre[eli?
Pappy d`du din cap [i se a[ez` mai bine pe scaun, \ncruntat.
Uneori crezi c` faci ceea ce este mai bine, [i ui]i ce este impor-
tant [i ce nu.
Nu sunt sigur c` \n]eleg prea bine, spuse Travis aruncându-i
o privire \ntreb`toare.
Nu-i de mirare, oft` Pappy. Un b`iat ca tine n-ar fi f`cut cu
siguran]` gre[elile pe care le-am f`cut eu.
Travis tot nu \n]elegea unde voia s` ajung` Pappy. Dar cum
acesta privea \ngândurat [oseaua, presupuse c` nu dorea s`-i
spun` mai multe.
Pre] de câteva minute, rular` \n t`cere. Boala lui Pappy [i spi-
talizarea lui deturnaser` pentru moment cursul gândurilor lui
Travis, dar \n suflet continua s` i se acumuleze o triste]e ameste-
cat` cu furie. La gândul c` Francine va pleca, ducând cu ea
dragostea lui [i rodul iubirii lor, se sim]ea cuprins de durere.
O vei l`sa s` te p`r`seasc` [i a doua oar`?
Travis arunc` o privire uluit` spre b`trân, \ntrebându-se deo-
dat` dac` acesta avea darul s`-i citeasc` gândurile.
144 AUTOR

Nu pot s-o \mpiedic.


Po]i, spuse Pappy, ca [i cum i-ar fi lansat o provocare. Cred c`
e[ti singurul care ar putea s-o opreasc`.
{i cum ar trebui s` fac?
O iube[ti, nu?
Bine\n]eles c` o iubea ... Cu toat` furia, cu tot sentimentul c`
fusese tr`dat, \nc` o mai iubea [i o va iubi \ntotdeauna. Mai mult
ca niciodat`.
Nu conteaz` dac` o iubesc sau nu, din moment ce ea nu m`
vrea, r`spunse el cu am`r`ciune. De altfel, nici nu sunt sigur c`
Frannie cunoa[te sensul cuvântului “iubire”.
Aici, poate c` ai dreptate, recunoscu Pappy dând din cap. S`
m` ierte Dumnezeu c` nu i-am ar`tat prea mult` afec]iune când
era mic`. Va fi nevoie de un b`rbat al naibii de puternic ca s`-i
\mplineasc` lipsa de iubire de care sufer` din cauza mea. {i ... eu
chiar cred c` tu ai putea fi acel b`rbat.
Dar [i tu o iube[ti, replic` Travis. Ai putea s` reu[e[ti s-o
convingi s` nu plece.
Nu, murmur` Pappy cu un oftat de regret. De tandre]ea [i de
iubirea mea avea nevoie când era mic`. Acum este \ns` un adult,
[i \n niciun caz nu dragostea mea \i va da un motiv s` r`mân`.
Un motiv s` r`mân`. Aceste cuvinte r`sunar` dureros \n
mintea lui Travis. Dac` el ar reu[i s`-i ofere unul! Dar niciodat`
nu putea s` se ridice la \n`l]imea viselor [i exigen]elor Francinei
...
O iubeam din tot sufletul acum cinci ani, \i reaminti el lui
TITLU 145

Pappy, [i totu[i n-a ezitat s` plece.


I-ai spus-o, atunci? I-ai cerut s` r`mân`?
Nu. Pentru c` nu voiam ca \ntr-o zi s`-mi repro[eze c` i-am
t`iat aripile. Visa s` ...
Vise! Este frumos s` visezi, dar asta n-ar trebui s` \mpiedice
dou` persoane s` se iubeasc`.
Dac` Francine m-ar fi iubit cu adev`rat, replic` Travis cu furie,
mi-ar fi spus despre na[terea Wynonei!
{i dac` nu te-ar fi iubit, nu ]i-ar fi spus deloc!
Ajunseser` acum \n fa]a casei. Pappy cobor\ din ma[in`, apoi
se aplec` \nainte s` \nchid` portiera ca s`-l poat` vedea pe Travis.
Francine mi-a promis o friptur` gustoas` la prânz. Vii [i tu?
Nu, mul]umesc, r`spunse Travis cu un aer absent.
Cuvintele lui Pappy i se \nvârteau \n minte. Voia s` se gân-
deasc` la ele \n lini[te, s` \n]eleag` ce se \ntâmpla cu el.
|]i mul]umesc c` m-ai adus. Aminte[te-]i c` tu e[ti singurul,
Travis ... Singurul care poate s`-i dea un motiv bun s` r`mân`.
F`r` s` mai a[tepte reac]ia lui Travis, Pappy se \ntoarse [i intr`
\n cas`.
Dezorientat [i iritat \n acela[i timp, Travis demar`. De ce
pretindea Pappy c` el singur ar avea puterea s` clinteasc`
hot`rârile Francinei? Ea era la fel de \nc`p`]ânat`, la fel de volun-
tar` ca toate femeile pe care le cunoscuse. A-i cere s` r`mân`, ar
\nsemna s` se expun` la un nou [i dureros e[ec. {i la aceast` per-
spectiv`, mândria lui se revolta.
La urma urmei, putea s`-[i imagineze [i o via]` la care Francine
146 AUTOR

s` nu participe. Wynona va veni la el \n vacan]e [i se va preg`ti


\ntotdeauna cu bucurie febril` pentru venirea ei. Susie \i va d`rui
curând un nepo]el sau o nepo]ic`. {i cu siguran]`, [i Margaret \[i
va \ntemeia la un moment dat o familie. Apoi, mai era [i Pappy
aici.
Avea suficiente motive s` fie mul]umit.
Chiar [i f`r` Francine.

***

Mai vrei o bucat`? \ntreb` Francine.


R`m`sese singur` la mas` cu Pappy. Wynona ceruse voie s`
plece. Se mai n`scuser` o serie de iepura[i [i pe tot timpul mesei
arsese de ner`bdare s` plece.
Cred c` n-a[ mai fi \n stare s` mai iau nicio \nghi]itur`,
r`spunse Pappy lovindu-se peste abdomen. A fost friptura cea mai
delicioas` pe care am mâncat-o de la moartea bunicii tale.
Francine ro[i la acest compliment.
|ntre noi fie vorba ... am folosit una dintre re]etele sale. Am
g`sit carne]elul \n care [i le nota, sus, \n camera neocupat` de
lâng` a mea.
Ce ai c`utat acolo? \ntreb` Pappy pe un ton pu]in intrigat.
M` \ntrebam dac` ai fi de acord s-o instalez pe Wynona \n
camera aceea. Cu siguran]`, vom mai r`mâne o vreme, [i ar fi de
TITLU 147

preferat s` avem fiecare camera noastr`.


Dar bine\n]eles ... F` cum vrei. |nc`perea aceea o foloseam
mai mult sau mai pu]in ca pe o debara. Tot ce n-ai nevoie de
acolo poate fi depozitat \ntr-un col] din magazie.
O privea de parc` ar fi \ncercat s`-i ghiceasc` gândurile.
Francine prefer` s`-[i fereasc` privirea, sim]ind c` Pappy i-ar fi
v`zut pe fa]` cicatricele iubirii ei pentru Travis.
M` duc s-o ajut pe domni[oara cu iepura[ii, o anun]` Pappy
ridicându-se.
Dar soneria telefonului \l opri din drum. Lu` receptorul \n
timp ce Francine strângea masa.
Bun` ziua, Betty Jean, spuse Pappy care apoi ascult` o clip`
\nainte s` se \ntoarc` spre nepoata lui. Bine\n]eles c` poate ... Nu,
nu, nu-i nicio problem`. Ai grij` de tine, o trimit acolo imediat.
Unde? \ntreb` Francine de \ndat` ce el \nchise telefonul.
La restaurant. Betty ar fi trebuit s` lucreze pân` la \nchidere,
dar nu se simte prea bine.
Dar ... nu te pot l`sa singur cu Wynona. Abia ai ie[it din spi-
tal.
Dac` am ie[it, \nseamn` c` sunt bine, nu? Eu [i copila ne vom
descurca perfect f`r` tine. O s` termin eu de strâns aici. Tu du-te
s-o \nlocuie[ti pe Betty Jean.
Pappy ...
Te rog, Frannie. |]i repet c` totul va fi \n ordine. {i dac` a[
avea cea mai mic` problem`, te asigur c` l-a[ chema imediat pe
Travis.
148 AUTOR

Francine mai ezit` câteva clipe, apoi se [terse pe mâini. |[i


d`du seama c` absen]a unei mâini de fier ca a lui Betty Jean \ntr-
o sâmb`t` seara \l cam \ngrijora pe Pappy [i, \n acela[i timp, per-
spectiva de a r`mâne singur cu Wynona \l bucura cu siguran]`.
Bine, de acord, zise ea luând cheile ma[inii. Dar promite-mi
c` n-o s` te obose[ti.
|]i promit.
Pân` s` ajung` la restaurant, sala era deja plin` de clien]i, [i
singura chelneri]`, o student` care lucra doar cu jum`tate de
norm`, fu cât pe ce s` izbucneasc` \n plâns de u[urare când o
v`zu intrând.
Timp de trei ore, Francine nu avu o secund` liber`. Servi,
cur`]` mesele, mai schimb` câteva vorbe cu clien]ii, \ncas` banii,
f`cu de toate f`r` s`-[i trag` r`suflarea.
{tia c` mul]imea de consumatori nu se va r`ri curând pentru
c`, la fel ca \n fiecare sâmb`t` seara, tinerii vor lua locul celor
vârstnici [i vor petrece pân` la \nchiderea localului
Era aproape ora nou` seara când o camionet` opri \n fa]a
intr`rii. Recunoscu ma[ina lui Travis [i se sperie: s-o fi \ntâmplat
ceva cu Pappy ... sau cu Wynona?
Cum Travis r`mase la volan, alerg` [i se apropie de portier`.
Pappy este bine?
El \ncuviin]` din cap \n timp ce mu[chii maxilarului se con-
tractau spasmodic.
Sunt bine amândoi, spuse el \n sfâr[it. Am trecut pe acolo
\nainte s` vin aici.
TITLU 149

Oh ... murmur` ea privindu-l nedumerit`. Atunci, nu vrei s`


intri?
|nc` nu m-am hot`rât.
Scuz`-m`, dar trebuie s` m` \ntorc \n`untru, spuse ea
observând un grup de studen]i care se preg`tea s` intre \n restau-
rant.
Travis nu p`rea dispus s` stea de vorb`, nici s` fac` vreo
mi[care. Pu]in mirat` de acest comportament neobi[nuit, ea se
hot`r\ pân` la urm` s` intre [i s`-[i continue treaba.
Dou` ore mai târziu, el era tot acolo. Francine \i sim]ea
privirea sumbr` [i p`trunz`toare a]intit` asupra ei. |n ciuda fap-
tului c` sala restaurantului era plin` cu aproape to]i tinerii din
Cooperville, ea nu reu[ea s` se concentreze la ceea ce f`cea.
Ce joc absurd juca Travis? De ce r`m`sese acolo, \n ma[in`, [i
o privea astfel? M`car dac` s-ar fi hot`rât s` intre ... sau s` plece!

***

|n ciuda furiei pe care o sim]ea, Travis, a[ezat la volanul


ma[inii, nu visa decât un lucru: s`-[i treac` mâna prin p`rul lung
[i negru al Francinei, s`-i guste dulcea]a buzelor, s-o strâng` \n
bra]e [i s` simt` inimile lor b`tând la unison.
De câteva ore, nu se mai gândea la nimic altceva decât la
cuvintele lui Pappy. {i la atitudinea surprinz`toare a Francinei de
150 AUTOR

când se \ntorsese la Cooperville. De exemplu, la seara când se


jucaser` “de-a v-a]i ascunselea”, când se s`rutaser` \n lanul de
porumb [i când ea \i f`cuse semnale luminoase ca s`-i dea \ntâl-
nire ...
Era oare posibil s` sim]i o atrac]ie atât de evident` pentru un
b`rbat ... f`r` s`-l iube[ti? Chiar dac` le crescuse pe cele dou`
surori, Travis nu reu[ea \nc` s` ghiceasc` toate cotloanele [i
secretele sufletului femeilor. Iar Frannie \l descump`nise de
atâtea ori! Ce se ascundea \n adâncul inimii ei?
Cruda realitate o aflase chiar din gura ei: se \ntorsese la
Cooperville pentru c` nu mai avea niciun ban \n buzunar. {i nu
pentru c` el i-ar fi lipsit. Iar Travis refuza rolul de a fi doar cel care
o consoleaz` pentru e[ecurile sale.
{i totu[i, Pappy avea dreptate: ea \i dezv`luise tardiv, desigur!
existen]a acestui copil, care pentru el era cel mai minunat cadou.
|[i puse capul pe speteaza scaunului [i se gândi la Wynona.
Când, cu câteva ore \n urm`, trecuse pe la Pappy, feti]a \l strâns-
ese \n bra]e [i-l s`rutase pe obraji cu duio[ie.
“Mama mi-a spus c` tu e[ti tat`l meu adev`rat. Sunt atât de
bucuroas`, pentru c` eu te iubesc mult, unchiule ... tat`!”
Cuprins de emo]ie, \[i d`duse seama c` feti]a va fi a lui pentru
totdeauna, oricare ar fi fost viitorul rela]iei lui cu Frannie.
|[i desf`cu centura de siguran]` [i deschise portiera. Venise
momentul s` afle.
Clopo]elul de la u[a de la intrare sun`, [i Francine, ridicând
privirea de pe carne]elul de comenzi [i v`zând cine intr`, p`ru
TITLU 151

surprins`, dar [i \ngrijorat`, \n acela[i timp.


Trebuie s` vorbim, o anun]` el f`r` nicio alt` introducere.
Vino cu mine afar`, te rog ...
Nu este un moment prea potrivit, r`spunse ea.
Unul dintre adolescen]ii c`ruia Francine tocmai \i lua coman-
da \ncepu s` chicoteasc`, dar o simpl` privire a lui Travis \l f`cu
s` \ncremeneasc`.
Te a[tept, spuse el a[ezându-se pe unul din taburetele de la
bar.
Era evident c` prezen]a lui o nelini[tea pe Francine; sc`p` din
mân` carnetul de comenzi, \l lu` apoi de jos, continuând s` ia
comanda. Dar mâna \i tremura u[or. Poate \[i imagina c` venise s-
o h`r]uiasc` \n vreo problem` privind custodia Wynonei.
Dar Travis n-avea nicio inten]ie agresiv`. Singura lui dorin]`
era de a afla dac` puteau sau nu s` aib` un viitor comun.
Nu suport` s` mai a[tepte mult timp. Se ridic` [i se apropie
de ea.
Trebuie s` vorbim. Acum.
Travis, vezi c` am de lucru ...
Karen, ]ine-i locul lui Frannie, \i ordon` el celeilalte chel-
neri]e.
Apoi, luând-o de mân`, o conduse f`r` prea multe menaja-
mente spre ie[ire.
Travis, \i spuse ea printre din]i, o s` provoci un scandal! }i-ai
pierdut min]ile?
Ea se eliber` din mâna lui cu un gest furios [i-l privi \n fa]`,
152 AUTOR

\ncercând s` \n]eleag` comportamentul lui.


Da, am \nnebunit! De tot. {i este doar vina ta.
Ce vrei s` spui?
Vreau s` [tiu când ai de gând s` pleci din ora[ ...
De ce? \ntreb` ea, ca [i cum nu s-ar fi a[teptat la aceast` \ntre-
bare. Ce s-ar schimba \n rela]ia noastr` dac` ai [ti? }i-am spus c`
o vei vedea pe Wynona cât de des cu putin]`.
Nu vorbesc acum despre Wynona. Vorbesc despre noi doi.
Francine se \ncrunt`, nedumerit`.
Cum adic`? Nu exist` “noi doi” ...
Din cauza ta nu exist` “noi doi”! strig` el. Pentru c`, acum
cinci ani, m-ai l`sat balt`!
Acuza]ia ]â[ni din gura lui aproape f`r` s` vrea. |n]elese atun-
ci, cu o limpezime orbitoare, de ce o furie surd` fierbea \n el de
fiecare dat` când se gândea la Francine. Avusese nevoie de ea [i
ea \l p`r`sise ... Ea, care fusese singurul lui sprijin, singura lui
lumin` \n zilele grele pe care le tr`ise, f`r` p`rin]i [i cu dou`
surori mici de crescut ...
Nu vreau s` mai r`scolim povestea asta, replic` ea cu o iritare
greu de st`pânit. Nu facem decât s` trezim regrete ...
Ea se \ntoarse imediat ca s` plece, dar el o re]inu cu fermitate
de umeri [i o oblig` s`-l priveasc` \n fa]`.
N-am nici cea mai mic` inten]ie s` joc cu tine cartea regretelor
sau a lament`rilor, dac` vrei s` [tii.
El trebui s`-[i sporeasc` strânsoarea, pentru a o \mpiedica s`
se elibereze.
TITLU 153

|n noaptea \n care ai plecat, eram acolo, \n lanul de porumb.


{i m` rugam s` nu mergi pân` la cap`t [i s` pleci, pentru ca s`
\n]elegi \n sfâr[it c` ]ineai la mine mai mult decât la visele tale de
glorie. M-am rugat din toate puterile ca visul t`u, s` fiu eu!
Ne\ncrederea ap`ru pe chipul Francinei.
Atunci, de ce nu m-ai oprit? Realitatea este c` nu m` iubeai
\ndeajuns \ncât s` m` \mpiedici s` plec!
Nu, Frannie, murmur` el l`sându-[i bra]ele s` cad` pe lâng`
corp. Nu te-am oprit pentru c` te iubeam prea mult ... [i nu pen-
tru c` nu te iubeam \ndeajuns. Nu voiam s` te oblig s` r`mâi, [i
s` m` condamni apoi c` eu am fost cel care ]i-a distrus visele. Mai
devreme sau mai târziu, mi-ai fi repro[at c` ]i-am t`iat aripile ...
Voiam s` m` opre[ti, spuse ea fixându-l cu intensitate.
Speram c` o vei face. Era ceea ce-mi doream cel mai mult pe lume
...
M` temeam ca dragostea mea s` nu devin` o povar` pentru
tine.
A[a cum m-am temut [i eu c` Wynona ar fi o povar` pentru
tine. Am impresia c`, \ncercând s` evit`m s` ne facem probleme
unul altuia, ne-am f`cut mult r`u ...
Cuvintele Francinei ac]ionar` ca un balsam pentru inima
r`nit` a lui Travis. A[adar, \l iubea, atunci când el se ascunsese \n
lanul de porumb [i regretase c` \[i luase valiza [i plecase ... Dar
dup` cinci ani, sentimentele ei nu se schimbaser` oare?
Poate c`, \ntr-adev`r, ]i-a[ fi f`cut repro[uri, recunoscu ea,
\ngândurat`. Ace[ti cinci ani au fost probabil necesari pentru ca
154 AUTOR

s` aflu ce anume are cu adev`rat importan]` pentru mine ...


Adic`? \ntreb` Travis, cu o voce gâtuit` de emo]ie.
Ora[ul acesta ... Pappy ... N-o s` mai plec`m, Travis. Wynona
[i cu mine r`mânem aici.
Travis fu surprins s` vad` ochii Francinei sc`lda]i \n lacrimi.
Wynona vrea s` r`mân` aici, continu` ea, al`turi de tat`l s`u
[i de Pappy.
Dar tu, tu ce vrei?
Ce vreau? r`spunse ea cu o voce \ntret`iat` de suspine, \n
timp ce lacrimile \i curgeau pe obraji. Vreau s` uit c` te iubesc [i
s` nu mai suf`r de fiecare dat` când te v`d. S` uit c`, \ntr-o zi, mi-
ai d`ruit dragostea ta [i eu am respins-o.
Inima lui Travis b`tea s`-i sparg` pieptul. A[adar, b`trânul
Pappy nu se \n[elase?
|[i puse mâinile pe obrajii ei sc`lda]i \n lacrimi, [i-i mângâie cu
infinit` tandre]e.
Pentru Dumnezeu, de ce s` vrei s` ui]i c` m` iube[ti, când eu
te iubesc la nebunie?
Francine fu cât pe ce s` se pr`bu[easc`.
Tu ... poftim?
Te iubesc, Frannnie. Ieri ... ast`zi ... \ntotdeauna.
Francine se arunc` \n bra]ele lui [i \nchise ochii.
Mai spuse-mi o dat`, [opti ea cu \nfl`c`rare.
Te iubesc, te iubesc, [i te voi iubi mereu! strig` el cuprinzând-
o \n bra]e.
|[i \nclin` capul [i o s`rut` cu pasiunea imens` n`scut` din
TITLU 155

dragostea [i din dorin]a lui atâta vreme st`vilite.


C`s`tore[te-te cu mine, Frannie, murmur` el desprinzându-[i
u[or buzele de ale ei. C`s`tore[te-te cu mine, [i vom \ncerca s` ne
realiz`m \mpreun` visele.
Dac` m` c`s`toresc cu tine, visul meu cel mai drag se va real-
iza, r`spunse ea, fericit`.
Trebuie s` iau asta ca pe un r`spuns afirmativ?
Da, de o mie de ori da!
Pecetluir` imediat acest angajament cu un nou s`rut p`tima[.
|n ciuda minunatelor senza]ii care-l f`ceau s` nu mai perceap`
nimic \n jurul lui, Travis auzi deodat` o h`rm`laie neobi[nuit` din
care ]â[neau \ncuraj`ri [i strig`te de “bravo”.
Ridicând capul, \[i d`du seama c` un grup de studen]i,
aduna]i \n fa]a ferestrei, strigau care mai de care, aplaudau [i agi-
tau [ervetele de pe mese, ca [i cum [i-ar fi \ncurajat echipa de
baschet favorit`.
Francine, a c`rei fa]` se \mbujor`, f`cu câ]iva pa[i \napoi.
De mâine diminea]`, tot ora[ul va vorbi despre noi.
Atunci, spuse Travis, s` le d`m m`car un subiect de discu]ie
mai amplu.
{i \ntinse bra]ele \n care Francine se cuib`ri, ca \ntr-un golf
ferit de furtuni. Indiferen]i la uralele entuziaste din`untru, se
abandanor` fericirii unei iubiri pe care o crezuser` pierdut` pen-
tru totdeauna.
156 AUTOR

Epilog

A[ezat` \n fa]a ferestrei camerei sale, Francine contempla


peisajul sc`ldat \n lumina argintie a lunii. |n mod normal ar fi tre-
buit s` doarm`, pentru c` era aproape miezul nop]ii, [i a doua zi
se anun]a foarte aglomerat`.
|ngândurat`, \[i sprijini fruntea de geamul rece. |i venea greu
s` cread` c` trecuser` deja dou` luni de la cererea \n c`s`torie a
lui Travis. Dou` luni de râsete [i bucurii \mp`rt`[ite.
|n vreme ce retr`ia unul dup` altul momentele minunate care
se succedaser` \n aceast` perioad` prea repede trecut`, privirea \i
fu atras` de semnale luminoase venind dinspre fereastra lui
Travis. Zâmbi [i \n]elese de ce nu se sim]ea obosit`. De \ndat` ce
se \nserase, intui]ia \i [optise c` viitorul ei so] va dori s-o \ntâl-
neasc` ast`-sear`.
|[i lu` \n grab` o vest` dintr-un dulap [i dup` ce [i-o puse,
\ntredeschise u[a de la camera Wynonei ca s` verifice dac` aceas-
TITLU 157

ta dormea.
Culcat` pe o parte, strângând \n bra]e ursule]ul câ[tigat la
bâlci de tat`l ei, feti]a dormea adânc. Lini[tit`, Francine se
\ntoarse \n camera ei, deschise cu precau]ie fereastra [i se l`s` s`
alunece afar`.
Aerul rece al sfâr[itului de octombrie \i pi[c` obrazul \n timp
ce cobora pe spalier. Z`rindu-l pe Travis care o a[tepta \n ogorul
de pe care acum porumbul fusese cules, nu se putu ab]ine s` nu
alerge spre el.
Travis o a[tepta cu bra]ele deschise [i o \nl`n]ui tandru.
R`maser` \ndelung astfel, \n picioare, \mbr`]i[a]i, f`r` s` ros-
teasc` un cuvânt. O adiere rece f`cea s` fo[neasc` frunzele
r`mase \nc` \n copacii din curte.
Nu eram sigur c` o s`-mi vezi semnalul ...
De fapt, cred c`-l a[teptam.
Tu, zise el prinzând-o de b`rbie, m` cuno[ti prea bine!
Apoi se a[ez` pe p`mânt [i o trase u[or de mân` [i pe
Francine, a[a cum f`cuse de atâtea ori \nainte.
Poate c` n-ar fi trebuit s` r`spund la chemarea ta. Nu trebuie
ca, \n ziua c`s`toriei, cei doi viitori so]i s` se vad` \nainte de cer-
emonie. Se pare c` aduce ghinion.
Travis ridic` mâna ca s` se uite la ceas \n lumina lunii.
Fii lini[tit`, mai avem un sfert de or` pân` s` intr`m \n ziua
oficial` a nun]ii noastre.
E[ti emo]ionat? \ntreb` ea, sprijinindu-se de um`rul lui.
Deloc, afirm` el cuprinzând-o de mijloc. Dar tu?
158 AUTOR

Nu. Am impresia c` m`ritându-m` cu tine fac cel mai evident


[i mai firesc lucru din lume. |n schimb, ceea ce m` mir` este
\nc`p`]ânarea lui Pappy de a organiza o ceremonie tradi]ional`.
Travis \ncepu s` râd` cu acel râs sonor care-i provoca
Francinei de fiecare dat` un fior de pl`cere.
Eu cred, pur [i simplu, c` Pappy este ultimul romantic. Sunt
aproape convins c` am z`rit lacrimi \n ochii lui când ne-am dus s`
cump`r`m florile.
Francine râse cu duio[ie. Hot`rât lucru, Pappy nu va \nceta s-
o surprind`. Ceremonia simpl` pe care ea [i cu Travis o avuseser`
\n vedere lua propor]ii nea[teptate de când Pappy devenise orga-
nizatorul ei.
Apropo de flori, spuse ea, Wynona a hot`rât c` eu n-ar trebui
s` am un buchet.
Ah, da?
Dup` p`rerea ei, cum s`rb`toarea de Hallowen nu este prea
departe, ar fi mai potrivit un dovleac cu o lumânare \n`untru.
Din moment ce vii la biseric` s`-mi spui da, po]i s` sose[ti [i
pe o coad` de m`tur`, cu o pisic` neagr` ascuns` sub rochie. Nu
v`d absolut nicio problem`!
Se aplec` s-o s`rute, [i inima Francinei se umplu de iubire.
Te iubesc, Frannie. |]i promit s` fac tot ce-mi st` \n putin]` s`
fii fericit`. Ca s` nu regre]i niciodat` c` ai r`mas aici.
Sst! murmur` ea punându-i un deget pe buze. Tot ce regret,
este c` am fost \ntr-o zi prea mândr` [i prea oarb` ca s`-]i spun
tot ce visam cu adev`rat.
TITLU 159

Cuprinse \n palme fa]a b`rbatului pe care-l iubea din tot sufle-


tul [i ... dintotdeauna.
N-am nevoie decât de tine pentru ca visele mele s` devin`
realitate, Travis.
Buzele lor se contopir` din nou [i Francine \[i lu` \n t`cere
adio de la visele copil`riei ... pentru a [i le uni acum cu cele ale
b`rbatului puternic [i drept pe care-l iubea.

Sfâr[it

giannijollys

S-ar putea să vă placă și