Sunteți pe pagina 1din 30

Norme de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice

Cuprins

  Preambul

1. Prevederi generale

2. Prevederi comune tuturor lucrarilor de constructii si confectii metalice

2.1. Încadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

2.2. Instruirea personalului

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

2.4. Repartizarea sarcinii de munca

2.5. Organizarea locului de munca si a activitatilor

3. Încarcarea, descarcarea, manipularea, transportul si depozitarea materialelor specifice lucrarilor de constructii si confectii
metalice

3.1. Încarcarea, descarcarea si manipularea grinzilor si ansamblurilor metalice

3.2. Încarcarea si descarcarea pieselor grele

4. Activitati desfasurate în atelierele pentru constructii metalice

4.1. Conditii generale

4.2. Confectionarea elementelor constructiilor metalice

5. Executarea podurilor metalice

6. Executarea turnurilor si pilonilor metalici

7. Prevederi de proiectare

- Anexa 1 Lista normelor de securitate a muncii complementare prezentei norme si a prescriptiilor Iscir

- Anexa 2 Standarde conexe

- Anexa 3 Ghid de terminologie de securitate a muncii

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care


cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din
economia nationala, în conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor norme nu absolva unitatile economice de raspunderea pentru
prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor
concrete de desfasurare a activitatilor respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari
privind asigurarea securitatii si sanatatii în munca, sistem compus din:

- Norme generale de securitate a muncii, care cuprind principalele masuri de prevenire a


accidentelor de munca si a bolilor profesionale, general valabile pentru orice activitate;

- Norme specifice de securitate a muncii, care cuprind masurile de prevenire a accidentelor de


munca si a bolilor profesionale specifice unor anumite activitati, detaliind prin aceasta
prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent de


forma de organizare sau de proprietate în care se desfasoara activitatea pe care o
reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea


prevederilor cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a
masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a
aspectelor de securitate a muncii practicata în cadrul Normelor generale de protectie a muncii.
Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat,
compus din urmatoarele elemente care interactioneaza.

-Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de munca.

-Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de


productie si în anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.

-Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate,


dispozitive, unelte etc. ) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale, etc.) care se
utilizeaza în procesul de munca.

-Mediu de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice, psihologice în care unul
sau mai multi executanti îsi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii în cadrul Normelor specifice de securitate a


muncii, vizând global desfasurarea uneia sau mai multor activitati în conditii de securitate a
muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul
fiecarui element component al sistemului- executant - sarcina de munca - mijloace de
productie - mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii sau
activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii


muncii, constituie alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea si
sanatatea în munca, baza pentru:
-activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;

-autorizarea functionarii unitatilor;

-instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;

-cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;

-controlul realizarii masurilor de protectie a muncii;

-fundamentarea masurilor de protectie a muncii.

În contextul general mai sus prezentat, Normele specifice de securitate a muncii pentru
constructii si confectii metalice au fost elaborate tinând cont de reglementarile existente în
domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de
munca si stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, normele sa
cuprinda cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului
de munca.

Structura acestor prevederi este facuta pe tipuri de activitati,pentru fiecare tip de lucrare,
prevederile urmarind o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune a executantului
în procesul de lucru.

În elaborarea normelor s-a utilizat terminologia de specialitate prevazuta prin standardele în


vigoare.

Pentru ca norma specifica sa raspunda cerintelor actuale, nu numai în ceea ce priveste


continutul, dar si forma de prezentare, sa fie conforma altor acte legislative si normative, s-a
procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la
aceasta problematica, facilitând astfel, pentru utilizatori întelegerea si gasirea rapida a textelor
necesare.

1.Prevederi generale

Continut

Art.1

Normele specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice cuprind


prevederi specifice de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si
îmbolnavirilor profesionale în activitatile de constructii si confectii metalice.

Scop

Art.2
Masurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea
factorilor de risc existenti în sistemul de munca proprii fiecarui element component al acestuia
(executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca).

Domeniu de aplicare

Art.3

Prezentele norme specifice se aplica persoanelor juridice precum si persoanelor fizice, care
desfasoara activitati de constructii si confectii metalice, indiferent de forma de proprietate
asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.

Relatii cu alte acte normative

Art.4

Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de


protectie a muncii.

Art.5

Pentru activitati nespecifice sau auxiliare activitatilor de constructii si confectii metalice,


desfasurate de persoanele juridice sau fizice, se vor aplica prevederile normelor specifice
prezentate în anexa 1.

Revizuirea normelor

Art.6

Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca
urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, la nivelul
persoanelor juridice sau la modificarea proceselor de munca.

2.Prevederi comune tuturor lucrarilor de constructii si confectii metalice

2.1.Încadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art.7

Încadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform prevederilor


Normelor generale de protectie a muncii.

Art.8
Activitatile de constructii si confectii metalice se vor executa numai de catre personal calificat
si instruit special pentru aceste activitati.

Art.9

Examinarea si avizul medical sunt obligatorii pentru exercitarea meseriilor legate de


constructii si confectii metalice atât la angajare cât si periodic.

Art.10

Examenul medical în vederea încadrarii în munca se efectueaza, obligatoriu, înainte de proba


practica, examen, concurs sau termen de încercare,urmatoarelor categorii de persoane:

-celor care urmeaza sa fie angajati si celor care-si reiau activitatea dupa o întrerupere mai
mare de 6 luni calendaristice;

-ucenicilor, practicantilor, elevilor si studentilor care urmeaza sa fie instruiti pe meserii si


profesiuni, precum si în cazul schimbarii meseriei pe parcursul instruirii;

-celor care sunt transferati sau detasati în alte locuri de munca sau activitati care pot fi ocupate
numai daca sunt îndeplinite cerintele legale de ordin sanitar.

Art.11

Efectuarea controalelor medicale în vederea angajarii în functii legate de siguranta circulatiei,


periodicitatea acestora, investigatiile clinice si de laborator se stabilesc de catre Ministerul
Sanatatii.

Art.12

La conducerea mijloacelor de transport vor fi admise numai persoane în vârsta de peste 18


ani, special instruiti si autorizati, supusi unui examen medical special.

2.2.Instruirea personalului

Art.13

Instructajul de protectie a muncii se va face pe faze, în conformitate cu prevederile Normelor


generale de protectie a muncii.

2.3Dotarea cu echipament individual de protectie

Art.14
Toti lucratorii din activitatile de constructii si confectii metalice sunt obligati sa utilizeze
echipament individual de protectie adecvat acordat conform "Normativului-cadru de acordare
si utilizare a echipamentului individual de protectie" aprobat prin Ordinul MMPS nr.225/27-
07-95.

Art.15

Personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protectie specific activitatii pe care o


desfasoara, pe care e obligat sa-l poarte pâna la parasirea incintei în care îsi desfasoara
activitatea.

Art.16

La nituirea pieselor casetate lucratorii vor fi dotati cu antifoane.

2.4.Repartizarea sarcinii de munca

Art.17

Repartizarea sarcinii de munca se va face numai în baza unui instructaj specific activitatii si
locului de munca unde urmeaza sa se desfasoare activitatea.

Art.18

Este interzisa utilizarea lucratorilor în activitati pentru care nu li s-a facut un instructaj special.

2.5.Organizarea locului de munca si a activitatilor

Art.19

Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru în raza de actiune a utilajelor de ridicat, precum
si a zonelor în care se desfasoara activitati cu risc ridicat de accidentare. Pasarelele, scarile si
platformele de lucru de lânga utilajele de constructii trebuie sa fie prevazute cu balustrade si
mentinute în stare de curatenie.

Art.20

Pentru lucrari executate la înaltimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru înaltimi de
peste 5 m se vor utiliza schele conform indicatiilor din proiectele tehnologice.

Schelele vor fi prevazute cu balustrade si scândura de bord si vor fi executate astfel încât sa
corespunda sarcinilor pe care le vor avea de suportat.
Se interzice utilizarea de schele improvizate si circulatia personalului muncitor sub schelele
pe care se lucreaza. Balustradele (parapetele) vor fi executate conform prevederilor
standardelor în vigoare.

Art.21

La toate locurile de munca vor fi utilizate indicatoare de securitate, vizibile atât ziua cât si
noaptea.

Art.22

Daca în timpul transportului elementelor de constructie utilajul se defecteaza sau daca una din
prinderi cedeaza, elementul va fi coborât; daca acest lucru nu e posibil, pâna la înlaturarea
defectiunii locul de sub încarcatura va fi împrejmuit si se vor organiza posturi de paza pentru
interzicerea patrunderii lucratorilor în zona respectiva. Locul respectiv va fi marcat cu
indicatoare de avertizare.

Aceste masuri vor fi îndepartate numai dupa intrarea în normal.

Art.23

Primirea încarcaturilor pe constructie se va face numai dupa oprirea completa a instalatiilor de


ridicat.

Art.24

Se interzice aplecarea lucratorilor în afara constructiei pentru a desprinde elementele din


cârligul instalatiei de ridicat. Apropierea încarcaturii se va face cu cârlige de tragere sau
frânghii ajutatoare.

Art.25

Ridicarea încarcaturilor se va face pe verticala. Nu se admite pozitia oblica a dispozitivelor de


prindere sau a încarcaturilor.

Art.26

Se interzice executarea lucrarilor la înaltime în perioade de timp nefavorabil - vânt puternic de


peste 11 m/s, ninsori, polei, vizibilitate redusa etc.

Art.27

Este interzis a se executa lucrari de sudura sub temperaturile minim admise de prescriptiile
tehnice, atât în exterior cât si în interior.
Art.28

Orice lucrare de constructii metalice va putea începe numai în baza unui ordin scris, emis de
conducerea santierului. Aceasta obligatie trebuie respectata si la terminarea lucrarii. În cazul
în care lucrarea se executa în mai multe etape, prin ordin, persoana cu atributii de organizare
si conducere va stabili atât data începerii cât si a reînceperii ei.

Art.29

În cazul în care lucrarile de constructii metalice se executa în zone poluate sau cu obiective în
exploatare se vor stabili caile de acces atât pentru circulatia muncitorilor cât si pentru
circulatia publicului.

Art.30

Lucrarile de constructii metalice vor fi conduse si supravegheate numai de catre persoane care
poseda pregatire tehnica corespunzatoare si numai daca au fost numite prin decizie de
conducerea santierului.

Art.31

Conducerea tehnica a santierului si lotului este raspunzatoare (fiecare la nivelul respectiv)


pentru respectarea prevederilor din proiectul de executie, tehnologie de lucru si a prevederilor
din normele de protectie a muncii.

Art.32

Se interzice intrarea în zona de activitate precum si accesul pe constructie a personalului fara


sarcini de serviciu si neinstruit în acest scop. Organele de îndrumare si control vor putea sa-si
desfasoare activitatea numai însotite de conducatorul lucrarii, care trebuie sa fie cel putin în
grad de maistru.

Art.33

Se considera zona periculoasa spatiul din jurul constructiei metalice pe o raza egala cu cel
putin înaltimea definitiva a constructiei care va fi împrejmuita cu gard de sârma. Zona
periculoasa va fi semnalizata cu indicatoare de securitate care sa avertizeze asupra pericolelor
si sa interzica accesul în zona. Materialele si utilajele vor fi depozitate în afara zonei
periculoase.

Art.34

Împrejmuirea zonei cât si a locurilor periculoase si luarea masurilor pentru prevenirea


accidentelor trebuie executate înainte de începerea lucrarilor de constructii metalice.
Art.35

Transportul pe verticala al persoanelor se poate face pe scarile metalice ale constructiei


definitive care se monteaza odata cu tronsoanele sau cu instalatiile mecanice de ridicat
persoane.

Art.36

În cazul în care ridicarea elementelor de constructii metalice se face concomitent cu doua


trolii, acestea trebuie astfel alese, încât viteza lor de ridicare sa corespunda. Conducatorul
lucrarii va coordona personal miscarea celor doua trolii pentru a nu se produce diferente de
nivel la ridicare.

3.Încarcarea, descarcarea, manipularea, transportul si depozitarea materialelor specifice


lucrarilor de constructii si confectii metalice

Art.37

Operatiile de încarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor executa numai


sub supravegherea unui conducator al procesului de munca, instruit special în acest scop, care
va stabili procedeul de lucru nepericulos pentru operatia respectiva, cu respectarea
prescriptiilor ISCIR.

Art.38

Responsabilul cu conducerea lucrarilor pentru încarcarea, descarcarea si transportul


materialelor este obligat sa instruiasca personalul muncitor asupra metodelor de lucru, pentru
ca operatiile respective sa nu genereze riscuri de accidentare.

Art.39

Caile de circulatie vor fi amenajate în asa fel încât latimea, declivitatea, curbele, ramificatiile
etc. sa permita circulatia mijloacelor de transport în conditii de siguranta. Caile de circulatie
vor fi marcate vizibil pe margini si vor fi mentinute în buna stare si libere.

3.1.Încarcarea, descarcarea si manipularea grinzilor si ansamblurilor metalice

Art.40

Încarcarea si descarcarea grinzilor metalice trebuie sa se faca pe grinzi sau pe bârne înclinate,
cu ajutorul frânghiilor trase manual sau cu trolii. Capetele grinzilor înclinate trebuie sa fie
bine fixate si asigurate împotriva deplasarii. Împotriva balansarii se vor folosi frânghii de
siguranta legate în centrul de greutate.
Art.41

La descarcarea riglelor, laminatelor, ansamblurilor metalice, fiecare piesa se împinge cu


ajutorul lomurilor, spre marginea platformei si se coboara pe grinzile înclinate.

Nu se începe descarcarea piesei urmatoare decât dupa ce piesa, care a fost descarcata anterior,
a ajuns pe sol si s-a oprit.

Art.42

Este interzisa stationarea lucratorilor în fata încarcaturii, inclusiv a celor ce iau marfa si o
aseaza în stive.

Art.43

La transportul pieselor lungi, manipularea acestora se face cu clesti speciali, iar operatiile de
ridicare, de coborâre si de transport se vor face în acelasi timp de catre toti lucratorii. La fel se
va proceda si la ridicarea pieselor, folosind rangi de fier cu rezistenta adecvata. În cazul în
care unele dintre aceste piese, mai usoare, se transporta pe umar, toti lucratorii vor fi asezati
de aceeasi parte a piesei si vor folosi simultan acelasi umar. Deplasarea lucratorilor în aceste
cazuri se va face cu pasi dirijati de catre persoana care dirijeaza activitatea. Descarcarea se va
face la comanda, în acelasi timp, prin luarea piesei sub brat si apoi ducerea ei pe teren la locul
indicat.

Art.44

Este interzisa aruncarea pieselor transportate, de pe umar, direct pe sol.

Art.45

La operatiile de descarcare-încarcare a grinzilor, laminatelor, ansamblurilor etc., cu mijloace


mecanizate, masini si instalatii de ridicat, se vor respecta prevederile prescriptiilor ISCIR.

3.2.Încarcarea si descarcarea pieselor grele

Art.46

Încarcarea, descarcarea si celelalte operatii de deplasare a pieselor grele se vor executa de


catre echipaje instruite în mod special, sub conducerea directa a unei persoane competente.

Art.47

Operatiile de încarcare si descarcare a pieselor grele trebuie sa se faca cu ajutorul instalatiilor


de ridicat.
Art.48

În cazul lipsei masinilor sau a instalatiilor de ridicat, încarcarea si descarcarea trebuie sa se


faca cu ajutorul cricurilor, al troliilor sau al rolelor.

La încarcarea si descarcarea pieselor grele se vor respecta urmatoarele conditii :

a)terenul pe care se prevede a se efectua transportul pieselor grele trebuie sa fie eliberat de
toate obiectele straine care ar putea împiedica operatia de transport;

b)În cazul În care rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda, deplasarea se va
face pe scânduri sau pe grinzi.

Art.49

Deplasarea pieselor grele trebuie sa se faca cu respectarea urmatoarelor conditii:

a)în cazul deplasarii pieselor grele pe role, lungimea acestora trebuie în asa fel aleasa încât
capetele lor sa nu iasa mai mult de 30 cm de sub încarcatura;

b)în timpul deplasarii pieselor, lucratorii trebuie sa pastreze o distanta suficienta de la piesa la
locul de tragere, pentru a nu fi surprinsi de piese, în cazul scaparii sau al deplasarii accidentale
a acestora;

c)pentru urcarea si coborârea pieselor grele pe plan înclinat se vor folosi trolii, iar muncitorii
trebuie sa stea la distanta suficienta, pentru a nu fi surprinsi de piese în cazul scaparii,
rasturnarii sau deplasarii accidentale a acestora;

d)este interzisa îndepartarea rolelor de sub încarcaturi. Îndepartarea acestora se va face


numai dupa ce rolele se vor elibera complet de încarcatura.

4.Activitati desfasurate în atelierele pentru constructii metalice

4.1.Conditii generale

Art.50

Iluminatul atelierelor de constructii metalice va corespunde prevederilor Normelor generale


de protectie a muncii.

Pentru iluminatul suplimentar la locurile de munca se vor folosi lampi alimentate la tensiunea
de 24 V.

Art.51
Toate atelierele de constructii metalice vor fi prevazute cu instalatii de ventilare naturala sau
mecanica, respectându-se prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art.52

Amplasarea utilajelor din atelierele de constructii metalice se va face conform prevederilor


Normelor generale de protectie a muncii si a standardelor în vigoare.

4.2.Confectionarea elementelor constructiilor metalice

Îndreptare, debitare

Art.53

Profilele si tablele care urmeaza a se introduce în procesul tehnologic de executie se vor


îndrepta în functie de dimensiuni, manual, pe prese sau masini de îndreptat.

Art.54

La operatiile de îndreptare manuala se va urmari ca sculele cu care se lucreaza sa fie în stare


tehnica corespunzatoare pentru a nu pune în pericol lucratorii care executa operatia si nici pe
cei de la locurile de munca învecinate.

Art.55

În cazul în care îndreptarea profilelor si tablelor se executa pe masini de îndreptat se vor


respecta urmatoarele:

1) manevrarea materialului se va face astfel încât introducerea sa nu se faca oblic;

2) este interzisa introducerea mâinii în zona organelor active ale masinii, precum si înlaturarea
deseurilor sau a pieselor în timpul functionarii masinii;

3) în timpul îndreptarii, profilele si tablele vor fi sprijinite pe mese cu role sau capre metalice;

4) actionarea comenzilor masinii se va face numai de catre lucratorul special desemnat pentru
executarea acestei operatii.

Art.56

Operatia de trasare se va executa pe mese de trasaj.

Înaltimea mesei împreuna cu înaltimea pachetului de tabla va fi astfel stabilita încât sa asigure
lucratorului o pozitie de lucru comoda. Se va urmari ca greutatea foilor de tabla sa fie uniform
distribuita pe suprafata mesei de trasaj.
Art.57

La debitarea cu flacara oxigaz, prin metoda arc-aer se vor respecta prevederile "Normelor
specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor".

Art.58

La debitarea profilelor si tablelor cu masini de debitat se interzice sustinerea cu mâna a


materialului. Sustinerea se va face cu dispozitive de prindere pe mese cu role sau cu bile, care
usureaza miscarea în avans.

Art.59

Operatia de taiere se va executa numai dupa ce s-a verificat fixarea materialului si


îndepartarea lucratorilor din zona de lucru.

Art.60

Accesul în spatele masinilor de debitat în timpul functionarii acestora este interzis; locul se va
îngradi cu o balustrada demontabila de protectie.

Art.61

Se interzice taierea mai multor table suprapuse sau a tablelor cu o grosime mai mare decât cea
înscrisa în caracteristicile masinii.

Art.62

Îndepartarea deseurilor sau a pieselor taiate se va face numai dupa oprirea masinii. Aceasta se
va face numai cu ajutorul cârligelor metalice folosind echipamentul individual de protectie
adecvat.

Art.63

La masinile de îndoit table sau profile (abkant, prese), actionarea se va face numai de catre
lucratorii instruiti în vederea executarii unor astfel de operatii.

Actionarea masinii se va face numai dupa asigurarea ca lucratorii care sustin materialul sunt
în afara oricarui pericol de accidentare.

Art.64

În timpul valtuirii nu sunt permise:


- atingerea cu mÂna a valturilor în rotatie;

- ungerea sau curatarea valturilor în timpul rotirii;

- urcarea lucratorilor pe tabla.

Art.65

În cazul operatiilor de taiere, decupare, îndoire, stantare, valtuire, personalul muncitor va


respecta prevederile "Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea
materialelor prin deformare plastica la rece si stantare".

Art.66

Daca în procesul tehnologic de executie a elementelor constructiilor se prevad si operatii de


prelucrare prin aschiere (frezari, sanfrenari, gauriri, alezari, filetari) se vor respecta "Normelor
specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere".

Paturi de lucru

Art.67

Paturile de lucru vor fi asezate în flux si cât mai aproape de liniile de transport.

Art.68

Amplasarea paturilor de lucru si a sub-ansamblurilor ce se confectioneaza se va face în asa fel


încât sa nu blocheze caile de acces sau trecerea de la un loc de munca la altul.

Art.69

În cazul în care gabaritul subansamblurilor metalice este mai mare decât al paturilor de lucru,
colturile sau muchiile confectiilor vor fi prevazute cu platbande de protectie vopsite în alb.

Art.70

Daca în cazul subansamblurilor metalice cu gabarite mari sunt necesare doua instalatii de
ridicat în vederea asezarii subansamblurilor în pozitii noi de lucru, se vor lua urmatoarele
masuri :

1) se va interzice accesul persoanelor În zona de lucru;

2) coordonatorul lucrarii va comanda ambele instalatii de ridicat;

3) dispozitivele de legare vor fi în prealabil verificate si vor fi în numar suficient;


4) în cazurile necesare se vor executa consolidari provizorii cu ajutorul unor placi, scânduri,
rigle etc.;

5) sarcina de ridicat se va repartiza egal celor doua instalatii de ridicat.

Montarea subansamblurilor

Art.71

Montarea subansamblurilor elementelor de constructii metalice se va face conform fisei


procesului tehnologic, respectându-se numarul de prinderi prin puncte de sudura, nituri,
suruburi, evitând fixarea fortata a elementelor.

Art.72

Dispozitivele folosite la asamblare (balansoare rotative, dispozitive cu role, dispozitive pentru


aducere cap la cap sau alinierea generatoarelor etc.) vor fi executate în baza unui proiect de
executie obligatoriu, omologat.

Art.73

Este interzisa folosirea dispozitivelor care prezinta defecte precum si a celor improvizate.

Art.74

În functie de conditiile locale, de dotarea cu mijloace de ridicat, de suprafata productiva, ca si


de procesul tehnologic folosit, se vor stabili instructiuni proprii.

Scule, dispozitive, bancuri de lucru

Art.75

Sculele, uneltele si dispozitivele de orice categorie si pentru orice întrebuintare trebuie sa fie
în perfecta stare si sa corespunda specificului lucrarii.

Art.76

Zilnic, înainte de începerea lucrului, fiecare lucrator va controla daca uneltele si sculele din
dotare sunt în stare tehnica corespunzatoare. Cele care nu corespund din punctul de vedere al
tehnicii securitatii muncii se vor scoate din uz, repara (cele care se pot reconditiona) sau casa.

Art.77
Menghinele si nicovalele trebuie sa fie bine fixate de bancul de lucru si montate astfel încât
lucratorii care le utilizeaza sa poata avea în timpul lucrului o pozitie corecta, normala si
neobositoare. La menghine se va verifica paralelismul falcilor, continuitatea spinglului si
modul de fixare a pieselor.

Art.78

Sculele si uneltele de mâna vor fi confectionate conform standardelor în vigoare, din


materiale corespunzatoare operatiilor care se executa, fara a se permita deformari, fisuri sau
desprinderi de aschii, bavuri.

Art.79

Este interzisa folosirea sculelor si uneltelor fara mâner, precum si folosirea aceluiasi mâner la
mai multe scule.

Art.80

Este interzisa folosirea uneltelor de mâna cu suprafete de percutie deformate, înflorite sau
stirbite, precum si a uneltelor de mâna improvizate.

Art.81

În timpul transportului, partile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mâna cu taisuri,
vârfuri etc. vor fi protejate cu aparatori sau teci adecvate.

Art.82

Sculele si uneltele de taiat vor fi verificate daca sunt bine ascutite si daca au profilul corect în
raport cu operatia de executat.

Ele trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

-sa nu fie degradate, cu crapaturi sau ruginite;

-foarfecele pentru taiat vor avea lamele strânse astfel încât sa preseze una pe alta, fara joc în
axul de fixare;

-daltile vor avea o lungime de cel putin 150 mm si vor fi bine ascutite.

Art.83

În cazul strângerilor controlate se vor folosi chei dinamometrice, respectându-se instructiunile


prevazute în fisa tehnologica întocmita de proiectant.
Art.84

Cheile mecanice vor fi calibrate astfel încât sa corespunda exact dimensiunilor piulitelor.
Suprafetele de lucru ale acestora nu vor prezenta fisuri sau rupturi, iar lacasurile de prindere
nu vor fi deformate. Este interzisa strângerea sau desurubarea piulitelor prin interpunerea între
piulite si cheie de placute metalice, precum si prelungirea cheilor.

Art.85

Sculele si uneltele de mâna vor fi pastrate - dupa caz - în dulapuri, lazi, rastele sau suporturi
speciale si orientate spre exterior pentru a putea exclude contactul cu partile active ale
acestora.

Art.86

Uneltele actionate electric sau pneumatic vor fi folosite numai de lucratorii care cunosc bine
atât metodele de lucru cât si pe cele de protectie a muncii.

Art.87

Este interzis ca în timpul lucrului sa se aseze unelte pe treptele scarilor mobile, schele,
tablouri etc.

Art.88

Conductele flexibile de aer comprimat trebuie sa corespunda debitului de presiuni de lucru,


iar fixarea lor pe racorduri se va face cu coliere metalice.

Forjarea, nituirea

Art.89

La executarea lucrarilor de forjare si de nituire, personalul muncitor va avea calificarea


profesionala corespunzatoare acestei meserii.

Art.90

În cazul în care operatia de nituire se executa în atelierul de forja, acesta va fi prevazut cu


instalatii locale de ventilatie.

Art.91
Rezervorul de motorina trebuie bine fixat pe corpul forjei si se va încarca numai atunci când
forja este oprita. În cazul în care forja se opreste accidental, se vor închide robinetele de
admisie ale combustibilului si aerului, iar reaprinderea se va face numai dupa înlaturarea
defectului.

Robinetele de admisie se vor verifica zilnic Înaintea Începerii lucrului.

Art.92

La oprirea cuptorului se va Închide mai ÎntÂi robinetul de admisie a combustibilului si apoi


cel de întretinere a arderii.

Art.93

Distanta dintre forja si locul de munca al nituitorului va fi astfel aleasa încât transportul
niturilor sa se poata face cât mai usor, asigurându-se panta corespunzatoare. Transportul la
distanta se va face cu ajutorul unei tevi metalice prevazuta la partea superioara cu o pâlnie, iar
la cea inferioara cu o cutie metalica în care vor cadea niturile.

Art.94

Scoaterea si manipularea niturilor din forja se va face numai cu clesti speciali, fiind interzisa
aruncarea acestora, chiar si neîncalzite.

Art.95

Nituirea pieselor metalice se va face numai de pe schele executate în mod corespunzator si


receptionate de comisia santierului, iar lucratorii vor fi dotati cu echipamentul de protectie
adecvat.

Art.96

Daca în apropierea forjei lucreaza si alti lucratori sau sunt locuri de trecere, zona din jurul
forjei va fi protejata cu paravane de protectie.

Art.97

Uneltele de lucru (buterole, dalti, dornuri etc.) se vor monta în dispozitivul ciocanului
pneumatic numai când acesta nu este alimentat cu aer comprimat.

Art.98

Ridicarea ciocanului de pe piesa metalica se va face numai dupa oprirea alimentarii cu aer
comprimat.
Art.99

Pornirea ciocanului de nituit se va face numai când acesta este pus în pozitie de lucru si când
capatul opus al nitului este bine sprijinit în contrabuterola.

Contrabuterolele se vor fixa si centra cu multa atentie pe constructia metalica cu ajutorul unui
dispozitiv mecanic.

Art.100

Nituitorul si ajutorul lui vor avea spatiu suficient pentru a se executa operatia de nituire,
nestânjeniti si în deplina siguranta.

Art.101

Dalta pentru taiat nituri si dalta pentru craituit se vor prinde în dispozitive speciale care sa
împiedice proiectarea lor atunci când ciocanul pneumatic este ridicat de pe piesa, sau capul de
nit s-a rupt si din greseala nu a fost oprita alimentarea cu aer comprimat.

Art.102

Taierea capetelor de nit si a bavurilor se va face în asa fel, încât capul de nit dislocat sau
aschiile sa nu accidenteze muncitorii din apropiere.

Este indicat ca operatia sa nu se faca în imediata apropiere a locurilor de montaj. Daca acest
lucru nu este posibil, se vor lua masuri de protectie a lucratorilor care lucreaza în apropierea
locurilor de nituire, prin împrejmuirea acestora din urma cu paravane, îngradiri de plasa cu
ochiuri marunte etc.

Art.103

Având în vedere zgomotul de mare intensitate de la locul de nituire, se va stabili un cod de


semnale acustice cu ajutorul caruia sa se poata comunica.

Este indicat sa se foloseasca sirene cu aer comprimat.

Art.104

Înainte de începerea lucrului, lucratorii vor verifica starea uneltelor, sculelor, dispozitivelor de
nituit si craituit, fiind interzisa folosirea lor daca nu sunt în stare tehnica corespunzatoare.

Art.105
Se interzice stationarea lucratorilor în planul de lovire a ciocanului pneumatic, când se
executa lucrarea de nituire.

Art.106

În cazul în care gaurile pieselor care trebuie nituite nu sunt coaxiale si nituirea nu se poate
executa, acestea se vor reconditiona prin operatii de gaurire si alezare.

5.Executarea podurilor metalice

Art.107

La executarea lucrarilor la înaltime se vor respecta prevederile "Normelor specifice de


securitate a muncii pentru lucrul la înaltime".

Art.108

Rampele de montaj fixe sau mobile, inclusiv calajele din lemn vor fi rezistente si vor avea
asigurata stabilitatea. Ele trebuie sa asigure o asezare orizontala a pieselor si a
subansamblurilor.

Art.109

Piesele marunte vor fi depozitate pe rafturi sau în containere, asezate la locurile stabilite. Este
interzisa depozitarea pieselor sub rampe sau pe caile de acces.

Art.110

Dispozitivele utilizate la prinderea si ridicarea pieselor grele trebuie verificate si autorizate


din punct de vedere ISCIR, fiind interzisa folosirea celor deteriorate sau folosirea unor
improvizatii.

Art.111

Cablurile de ridicat care vin în contact cu muchiile ascutite ale pieselor se vor proteja
împotriva degradarii.

Art.112

La manipularea pieselor grele cu instalatii si masini de ridicat, lucratorii vor fi instruiti si vor
respecta prevederile privind exploatarea acestora.

Art.113
Ridicarea pieselor cu instalatii si masini de ridicat se va face cu cablurile palanului
(cârligului) în pozitie verticala fiind interzisa executarea concomitenta a doua miscari.

Art.114

La manipularea pieselor cu instalatiile si masinile de ridicat, se va respecta o distanta


corespunzatoare de siguranta fata de celelalte piese, instalatii, constructii fixe sau mobile,
fiind interzisa balansarea sau rotirea acestora.

Art.115

Mecanicii care lucreaza la instalatiile si masinile de ridicat, au obligatia sa avertizeze prin


semnal acustic sau optic atât la începerea manipularii, cât si pe parcursul operatiei, în scopul
retragerii lucratorilor din zona periculoasa.

Art.116

Se interzice manipularea sau ridicarea pieselor la înaltime pâna când nu au fost înlaturate
sculele, obiectele marunte etc. de pe acestea.

Art.117

La operatiile de montaj este interzisa desprinderea sarcinii din cârligul instalatiei de ridicat,
înainte de fixarea piesei în ansamblul constructiei sau de asezarea ei într-o pozitie stabilita.

Art.118

Pentru executarea lucrarilor la înaltime cu unelte portative actionate electric sau pneumatic,
numarul lucratorilor se va stabili în functie de conditiile de munca, de catre conducatorul
lucrarii.

Art.119

Gaurirea sau alezarea de jos în sus se va face luând masurile de protectie corespunzatoare.

6.Executarea turnurilor si pilonilor metalici

Art.120

Este interzis a se executa lucrari de montaj si orice alt gen de lucrari la înaltime în timp ce se
efectueaza transport de piese si materiale pe verticala.

Art.121
Este interzisa stationarea sub constructia metalica (pilon) în timpul ridicarii unei piese. Orice
piesa care va fi ridicata pe pilon sau turn cu ajutorul macaralei, granicului etc. va fi fixata cu
grija de responsabilul echipei sau înlocuitorul acestuia.

Art.122

Fiecare punct de lucru va fi dotat cu aparatura necesara pentru:

-determinarea temperaturii mediului înconjurator;

-determinarea vitezei vÂntului;

-alarma în caz de pericol si

-realizarea comunicatiilor între sol si punctul de lucru de pe pilon sau turn.

Art.123

Zilnic Înainte de Începerea lucrului, conducatorul lucrarii, formatiei va verifica dispozitivele


de legare cabluri, lanturi pentru fiecare tip de produs sau container, fiind interzisa folosirea
acestora daca nu corespund prevederilor ISCIR.

Art.124

Este interzisa cu desavârsire executarea de lucrari la înaltime fara echipamentul de protectie


corespunzator. Înaintea oricarei lucrari pe turn, pilon etc. muncitorii vor verifica centurile de
siguranta si modul lor de prindere.

Art.125

Este interzis muncitorilor sa execute alte operatii în afara celor stabilite prin program.

În cazul în care este nevoie sa se execute si alte lucrari (operatii), se va înstiinta conducatorul
lucrarii.

Art.126

Muncitorii care lucreaza la înaltime vor transporta sculele numai în saci, special confectionati,
fiind interzis a se arunca sculele sau alte piese de la un muncitor la altul.

Art.127

Toate sculele mari care nu pot fi instroduse În sacul de scule vor fi prevazute cu cârlige pentru
a fi legate de centura de siguranta sau urcate cu ajutorul instalatiilor de ridicat.
Este interzis sa se lase sculele dupa terminarea lucrului pe constructia metalica.

Art.128

Asezarea materialelor, sculelor sau altor piese pe elementele de constructii care nu sunt
montate definitiv, este interzisa.

Art.129

La executarea lucrarilor de constructii-montaj la înaltime - turnuri si piloni - formatia va avea


minimum doi muncitori care în cursul operatiilor de montaj se vor ajuta si controla reciproc.

La asamblarea pieselor la care este necesar sa lucreze concomitent mai mult de doi muncitori,
se vor lua masuri de asigurare a sincronizarii miscarilor si manevrelor ce se impun a fi facute
pentru a se evita accidentele.

Unul din muncitorii formatiei trebuie sa coordoneze operatiile de montaj.

Art.130

În locurile periculoase, vor fi fixate indicatoare de securitate corespunzatoare pericolelor.


Acestea se vor planta atât în zonele de la sol cât si pe constructia metalica.

Art.131

Platformele de lucru se vor realiza astfel încât sa permita accesul lipsit de pericole, la toate
subansamblurile de la nivelul respectiv.

Art.132

Platformele de lucru, podinele, schelele, scarile vor fi curatate de materialele rezultate în


timpul lucrului de catre cei care le folosesc.

Acestea trebuie sa fie în permanenta libere de orice materiale.

Art.133

Urcarea si coborârea persoanelor pe platformele de lucru se vor face numai pe scarile de


acces, iar numarul de persoane va fi stabilit prin documentatia de constructie a acesteia, fiind
interzisa depasirea sarcinii admise.

Art.134
Prin proiect vor fi prevazute pe montant trepte din metal pentru urcarea si coborârea
muncitorilor ce executa montarea si întretinerea elementelor. Acestea vor fi uzinate odata cu
constructia metalica.

Art.135

În cazul în care este necesara interventia montatorilor pentru dezlegarea cablului de prindere,
acestia vor urca si coborî numai pe treptele de metal ale montantului.

Aceasta operatie se va executa numai sub supravegherea unei persoane cu atributii În acest
sens.

Art.136

Este interzisa folosirea de dispozitive, legaturi si cabluri necorespunzatoare elementelor ce se


ridica.

Art.137

Elementul de constructie (montant, stâlp etc.) trebuie verificat înainte de ridicare pentru a
constata eventualele deformari la sarcina sau alte defectiuni de executie, care ar putea
împiedica montajul în conditii normale de lucru, inclusiv curatarea lui.

Art.138

Este interzis a se executa dezlegarea montantului (elementului) pâna când acesta nu a fost
fixat definitiv în buloane sau suruburi. De asemenea, este interzisa executarea altor operatii la
montanti si elementele de constructii, daca acestea nu au fost montate definitiv.

Art.139

Pentru evitarea oricarui pericol din cauza aglomerarii de piese pe platforme si schele, la
locurile de montaj la înaltime transportul acestora se face treptat, în functie de succesiunea
montajului. Înainte de a fi transportate la înaltime, toate elementele componente ale pilonului
turnului, antenei etc. se vor revizui si aranja la sol în ordinea montarii lor.

Art.140

Se interzice ridicarea lucratorilor pe elementele de constructii sau utilaje în timpul


transportului acestora la locul de montaj.

Art.141
Daca dupa ridicarea sa din diferite cauze, elementul de constructie nu poate fi montat, el va fi
coborât în pozitia initiala, pentru îndepartarea cauzelor care au împiedicat montajul si apoi
repus în pozitia initiala.

Nu este permisa tinerea sarcinii în cârligul macaralei sau sprijinirea ei pe alte elemente de
constructie pâna la înlaturarea defectiunilor.

Art.142

La prinderea elementelor de constructii cu buloane sau suruburi, verificarea coincidentei


gaurilor pentru buloane sau suruburi se va face numai cu dornuri speciale.

Se interzice efectuarea acestei verificari prin introducerea degetelor în gaurile respective.

Art.143

Lucrul se considera terminat numai dupa montarea elementului în pozitie definitiva.

Art.144

Este interzis a se sprijini scari, schele etc. de elementul metalic aflat în curs de montare.

Art.145

În cazul în care montatorii se gasesc în situatii de echilibru periculoase sau grele la nivelul
acestui loc de munca, precum si la acele locuri de munca unde se produc zgomote, sunete etc.
se va opri temporar orice activitate pentru a nu distrage atentia montatorilor de la mentinerea
echilibrului.

Dispozitiile de serviciu vor fi date catre conducatorul lucrarii în mod calm si fara sunete
stridente pentru evitarea emotiilor, distragerea atentiei si a oricarei situatii care ar putea pune
în pericol securitate a montatorului.

Art.146

Se interzice urcarea sau aplecarea muncitorilor în afara parapetelor pentru a prinde elementele
din cârligul macaralei sau alte operatii.

Art.147

Vopsirea turnurilor si pilonilor se va face de regula pe elemente, la sol.

În cazul în care vopsirea se executa dupa montare, aceasta operatie se va executa respectându-
se tehnologia de montaj, fiind interzisa executarea lucrarii de pe platforme improvizate si fara
centuri de siguranta.
Art.148

Pardoselile locurilor de munca vor fi plane, nealunecoase si în buna stare, fara gropi sau
denivelari.

Art.149

Platformele de lucru pentru persoane vor fi executate În baza unei documentatii tehnice
întocmite de proiectant. În acest scop se va avea în vedere tipul constructiei metalice, cu
podina de dulapi si parapet de protectie.

Art.150

Pentru prinderea montantilor, stâlpilor etc., în vederea ridicarii, trebuie sa se utilizeze un


sistem de agatare prevazut cu dispozitive care sa permita desprinderea ochiurilor din cârligul
macaralei, fara ca montatorii sa fie nevoiti sa se urce pe cârlig.

Art.151

Masinile de valtuit vor fi prevazute cu role sau alte dispozitive de sustinere si de asigurare a
avansului tablei.

Art.152

Bancurile de lucru trebuie sa fie bine fixate pe pardoseala, stabile, sa aiba dimensiunile
corespunzatoare operatiilor care se executa. Distantele minime dintre bancuri, pentru locurile
de lucru, vor fi cuprinse între 400-1200 mm.

Art.153

Sculele de mâna vor avea mânerele confectionate din lemn de esenta tare (carpen, frasin,
artar, fag etc.) fara noduri sau crapaturi. Dimensiunile mânerelor trebuie sa fie
corespunzatoare pentru a rezista eforturilor mari si continue la care sunt supuse si sa permita
prinderea lor sigura si comoda.

Art.154

Uneltele de mâna actionate electric sau pneumatic vor fi prevazute cu dispozitive sigure
pentru fixarea sculei.

7.Prevederi de proiectare

Art.155
Sculele si uneltele de mâna prevazute cu articulatii (foarfece, clesti, patent etc.) vor avea o
constructie robusta, care sa nu prezinte frecari mari sau joc, în articulatii, fapt care ar conduce
la un efort suplimentar pentru actionare.

Art.156

Falcile de prindere vor avea forme si dimensiuni corespunzatoare operatiilor ce se executa


(plane, paralele, striate, cu muchii de prindere etc.).

Art.157

Dispozitivele de comanda vor fi astfel concepute încât dupa oprirea actionarii lor, actionarea
uneltei sa se opreasca imediat.

Art.158

Daca uneltele de mâna cu actionare electrica sau pneumatica sunt dotate cu scule ce prezinta
pericol de accidentare (pietre de polizor, perii, pânze cu ferastrau, dalti etc.), acestea vor fi
protejate împotriva atingerii.

Art.159

Uneltele de mâna cu actionare pneumatica vor fi dotate cu supape de reglare si limitare a


presiunii si debitului în vederea limitarii turatiei.

Art.160

Prin proiect va fi prevazut modul de semnalizare, care va asigura securitatea.

-****-

ANEXA 1: Lista normelor de securitate a muncii complementare prezentei norme


si a prescriptiilor iscir

1.Norme generale de protectie a muncii.

2.Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.

3.Norme specifice de securitate a muncii pentru vopsitorie.

4.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înaltime.

5.Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu


mijloace mecanizate si depozitarea materialelor.
6.Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.

7.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica
la rece si stantare.

8.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.

9.Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica
la cald prin forjare.

10.Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.

11.Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi pe cale ferata.

12.Normativ cadru de acordare si utilizare a echipamentelor individuale de protectie.

13.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de montaj utilaje tehnologice si


constructii metalice.

14.Prescriptii ISCIR C4-90.

ANEXA 2: Standarde conexe

1.STAS 6131-79 Constructii civile, industriale si agricole. Înaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor

2.STAS 6726-85 Îmbinari sudate. Formele si dimensiunile rosturilor la sudarea otelurilor sub strat de flux

3.STAS 9559-82 Îmbinari sudate. Formele si dimensiunile rosturilor la sudarea electrica în baie de zgura

4.STAS 7918/1-83 Chei dinamometrice cu element elastic. Conditii tehnice generale de calitate

5.STAS 1450/1-89 Organe de asamblare filetate. Elemente constructive. Terminologie

6.STAS 796-89 Nituri . Conditii tehnice generale de calitate.

7.STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale

8.STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari


Acustica psihofiziologica. Evaluarea încadrarii în limita admisibila a nivelului de zgomot pentru activitati
9.STAS 11336/2-80
cu diferite grade de solicitare a atentiei.

ANEXA 3: Ghid de terminologie de securitate a muncii

Notiuni de baza
1.Accident de munca: vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta
profesionala, care au loc în timpul procesului de munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de
serviciu, indiferent de natura juridica a contractului în baza caruia se desfasoara activitatea si
care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

2.Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau în asociere cu un
protector, riscul de accidentare.

3.Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda


unui salariat pentru protejarea îmbracamintei si încaltamintei persoanele în timpul procesului
de munca.

4.Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare


participant la procesul de munca pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare
si îmbolnavire profesionala.

5.Echipament tehnic: orice masina, aparat, dispozitiv, mecanism, unealta sau instalatie etc.,
utilizate În timpul muncii.

6.Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire în domeniul securitatii muncii care


se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop însusirea de catre salariati a cunostintelor si
formarea deprinderilor impuse de securitate a muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza
sau urmeaza a o realiza.

7.Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari în


domeniul securitatii muncii ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile
desfasurate în cadrul unei unitati; elaborarea lor, de catre unitati (prin efort propriu sau în
colaborare cu institute specializate) este obligatorie, atunci când normele generale si specifice
de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate în unitate sau voluntare
atunci când patronul considera necesar pentru îmbunatatirea securitatii muncii detalierea si
completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

8.Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs,
constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care,
producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului în
conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.

9.Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat protectiei unui singur
executant si care i se aplica acestuia.

10.Noxa (sinonim : factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare
asupra organismului.

11.Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru
pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

12.Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, într-
o situatie periculoasa.

13.Risc profesional: risc în procesul de munca.


14.Situatie periculoasa: orice situatie în care o persoana este expusa unuia sau mai multor
pericole.

15.Substanta periculoasa: o substanta care, în virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-
chimice, poate constitui un pericol.

16.Zona periculoasa a unui echipament de munca: orice zona situata în interiorul sau în jurul
echipamentului de munca în care o persoana este expusa riscului de accidentare sau
îmbolnavire profesionala.

S-ar putea să vă placă și