Sunteți pe pagina 1din 98

ghidul de iluminat interior CIE

"Trebuie tlnut seama de faptul ca iluminatul nu este 0 ~tiinta exacta, el se ocupa atat de oameni, cat ~i de obiecte, iar iluminatul tntr-un interior nu este bun daca ocupantil nu-I plac. Con~tientizarea faptului ca iluminatul este mai mult arta decat stlinta este tntr-adevar determinanta pentru 0 apreciere qlobala sl corecta a ceea ce este important in iluminatul interior."

Zone, de clreul . le'I:" I.

r-------------~

Zone de ei rCUl~ctt~e', ho\llu(~~ de'polZJit9 ~ spo!tU eu vi';dte

sao' . , -7··· r 5· ~,O.· ~'~ O' . '0' . '0,'

- .". .. _" . - ..

'7: r :5· ('I =' 'ill '0' , 0' : 0'" = l ,ll:riI1

.,tj 11-·_ I Vl)l)l

cerinte de calitate in

,

constructii (cf. Legii 10/95)

1. rezlstenta sl stabilitate

2. slquranta in exploatare

3. slquranta la foe

4. igiena, sanatatea oamenilor, refaeerea $i protectla mediului

5. izolatla termica, hidrofuga sl eeonomia de energie

6. protectla impotriva zgomotului

:5

flexibilitate in timp ~i/sau spatlu

schimbarl functlonale, recornpartlrnentarl (adrnlnlstratle, proiectare, tnvatarnant etc.)

schlmbarl determinate de moda, de stilurile de design interior (loculnte, spatll comerciale, muzee)

evolutla tehnologica (inclusiv solutil eficiente d.p.d.v. al consumului de energie)

10

C ... '0" ii"!i;J "'"iBi""-I," Illn.,di ...iiiC!i"-J' . m' ,'. _-1111""'" _ 1,...'1 I!;;II!I 1Ii;II111I1!!;III ~0Ji111l!;li

de i lumi'naf' interior

realliuueallMUC

-- - -'. -. e II. -,·,..··· ... 111- te- -," '.' '.- '"I'ToIC-" . -. ile -niil"o;'''' -1111- "·1'1

I" . "'!I' , .... 1:1' '". '11.1' -II III""" I

Cl5pe __ 'S" '_ e " ,!iipe!C 3e _u , _u _

,stabl~~rea eondlltlllc)f' ~ni'ale pe! bam ;conditiiHor IMIIJC

'1:::'-1 .... ii'!o~,;,o;;;t- ... il - 'F g - - ._ i'A -II -

~! ~p:"':!!i,;o, 1;110J :-.enel!!i"ille'

QI~e ·Sistemelor

. -- .... 1 1-1...11- muw u 'Uit;'-!'

didriitrti -

___ !;!1!11 U ,_ e

ojl f~u,ulluil

~Ipul ,SJllJfSel,or de Ilumiina

:s:lst,eimlul de ampliasare, a ,AU,

alt,s; ,dat;s esteUce f'uncJonala

analiza c)antirtmlivcl !ill ealUalifV'Q allill.

;!I ;iii It!' Iii!
r ~ - i
lJ! ~. ,Q J t1 8' ~.
~ . ~ ==:if'
.
".!1'__"" r
h, I ,
-" I
,2 'iii;, ~. ~ ~" iIr '~' ,,~ ... ... OIL ~ .. ,~. _.,
, I" :' .. -1-. , ["I!, 1: .' '"' .. , . 'F-'
'I "
Ii I ,b
--~-
; iI-= ,~ II' ''!Ii !,iI;~ .Lo.. I . , iii . .!I .... -I
, " """, ~ " ~ ~ '. '- .~
,bl I b~
t :1
Jiii ,
.' ~, '!II rI" '!iiI;;! I .11 I .. iIj. ..I
t , r" ;I 'If!!; , ~, !J 'I' '" ~ ,~
:2" II
I: I 1111 .. IY ...... "1,; •

i :'_I~':. ~~ ~ ~ ~ _:'.; ~ !"~:~.:

::~ ~:~::.~ ~ ~ ~ ~~; ~ ~: ;:; ~i

II __ ••• •

,_ .

• r _ II.. • •• __ ••• ••. '.

~ ::g ~ ~ ~:::j ~ ~ ~':~ ~ ~: r--' .. ' !~~:~::;lj:l: .. I

~ ~ Q 0 r 0
. I
.
I
I
,Ii---
II)
l Ib
." e- i
b
,1 o 0
.i
" ...... etape ale prolectarll llurnlnatulul

1. stabi I i rea fu nctl u ni i spatl u lu i

2. nivelul de iluminare mediu r.eeomand.at

3. caracteristieile spatlulul: dimensiuni, finisaje

4. alegerea lampllor, aparatelor de iluminat

5. stabilirea faetorului de mentinere

,

6. ealeulul fluxului luminos general

7. stabilirea neeesarului de aparate de iluminat

8. pozltlonarea corpurilor de iluminat

9. verifiearea parametriilor eantitativi 10. eontrolul exlstentel orbirii fiziologiee

'1100 ~. 150

300

'1100 ... 200

.j p
~. ~
I
( ~
h)
{, ~I
{ Eil o[
a
Qr
0 y iJo Do
Ii<
l 0; Do []l
.~
~ !Ji !Ji
.I!<
g; ~ ,I ~ ,I

.

L.......II

5'010 r' 1

1 .

. ..

310101

, .: .

sisteme de iluminat

general uniform distribuit sall mari

mobilare flexlblla

general localizat dirijat

sali de clasa cu mobilier fix birouri sl ateliere in care mobilierul se poate aranja in functle de pozltla corpurilor de iluminat

general asimetric

51

sisteme de iluminat - birouri

clasic (sistem direct) - AIL incorporat in tavanul suspendat sau AIL aparent - eficienta maxima

,

solutli noi (sisteme flexibile direct - indirect, sisteme de control al iluminatului, sisteme integrate cu sisteme de ventilare, sisteme de iluminat dinamic pentru birouri)

D


, ~ v D Df T

L

J

1

o

b

001

0000
000
n~ ~
1.1-
n~
000
)000 I till I

r
o c:
( 0 r=
o 0 ( [~~
c
00 00
00 C 0 [ 0 J 0
.
0
D.
[ a 1 0
I
(i)1 0
_j "
I I T
0 0 o 0 0 0 0

g I~ g ~ ~

I L~:J

I I
-
I I I I I
I luC] , 1"'iW! , r~:J
,
, , J. •
I I I I

~ I 1 I
I ~ I b i , ~ 40
, , []

[]I

[]

1- "' ....

III I

2"1"

'"

5 l' - ::: 'l

15:1

teatral

30" l'

, .

. " .. .' ~

50'1

- - '\ -

foarte dramatic

culoare

• culoarea aparenta a surselor de lumina

- calda 3000K - pentru magazine fara lumina naturals

- neutra-calda - pentru magazine cu lumina naturala

• redarea culorilor: Ra. minim 85

7:)

magazine alimentare

• aparate de iluminat cu aport termic scazut (cu reflector dichroic, fibre optice)

• surse cu culori calde

• redare foarte buna a culorilor

su permarket

• iluminat general (500 - 1000 Ix)

• iluminat de ghidare, accente

7i

evitarea reflexiilor exterioare

• prin mentinerea iluminatului artificial in timpul zilei la un nivel mai ridicat decat cel exterior (neeconomic)

• prin inclinarea geamului vitrinei (schimbarea unghiului de reflexie)

• cu ajutorul unor dispozitive de control al insoririi

i'9

degradarea exponatelor

depinde de:

• sensibilitatea materialului expus

• cornpozltla spectrala a luminii

• cantitatea de lumina captata (nivelul de iluminare sl de timpul de expunere)

se manifesta la materialele organice, nu sl la cele anorganice (metal, platra, cristal)

masuri de protectie

• limitarea nivelului de iluminare $i reducerea timpului de expunere

• utilizarea larnpllor fluorescente cu emisie scazuta sau nula de radiatii

,

ultraviolete

• utilizarea larnpllor incandescente

• utilizarea materialelor absorbante de radlati' ultraviolete (filtre)

.,..

1_ ... 1

oblecte iin's,ens,iilbil,e· 1121 lum~n;a

( m eta 1 pll~a',~ tlr:~ 511" e I;a~

,-'- , I - _. - ,g., - - '¥ . ~

ceramlea, b i iutelrili' etc, ,

P~III;i"'il'·Ulr~1 In IU e,i~1 sau t'··,iIi!i;Jm·' p,···e··If··a·,'

_,"",~,< 1_ ~ ~,I_ ,o;I'g,:_ I_~ __ 1:,_-,_ '._,

~ 111·· "'~I"""A, ,a, d· ; n p.' ~I.ft Ilia ,A~ .,alm·' n'

q, __ L i\;io'W .~, ~_!II _ _I I. _'1;:_ !II; " U'~', _ !IIi;. __ _I_I_

mat'e'riiale fo,art'8' sensibiille la I ulmliin:il ca: p lctu rii de alpa~, ta i"s,eriiii,. malnUISIC" iise

3_·0·'·0··" ...... 5···0····0'··

I .•....• , ,'" .

.' nelliim,III'I'"'!IIIII.'1

,

aspecte calitative

culoarea luminii

• indicele de redare a culorii - foarte important pentru galeriile de plctura sau alte opere de arta color

• culoare calda - ambianta placuta, atractlva (Iarnplle cu emisii de radiatll reci altereaza mai rapid culorile naturale)

91

0,,1

2500 K,

n fits

!N;!!!,. 'II::_,

2800 K,

D' I '1 '5 1]:-' 2~ 1,'

,·1"·, ...... 1,, ... '

"_ I!! - "_' _,.,_ -

:2700 ...... 4000 K