Sunteți pe pagina 1din 4
COMUNA VALCANI Go, Nt * {FN ATENTIA AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS FORMULARUL NR. 2 PENTRU EMITEREA REFERATULUI A.P.M. TIMIS: 1, Titlul proiectului: ACOPERIRE TEREN SPORT, AMENAJARE GRADENE, AMENAJARI EXTERIOARE, REABILITARE TEREN SINTETIC $I CONSTRUIRE VESTIARE DE SPORT- COMUNA VALCANI, JUDETUL TIMIS 2. Localizarea projectului: LOCALITATEA VALCANI, COMUNA VALCANI, CF. NR. 402320, JUD. TIMI$ 3. Descrierea detaliata a fazelor proiectului: In situatia actual, pe terenul existent se afla un teren de sport neacoperit ce apartine primariei Valcani. Prezentul proiect propune reabilitarea suprafetei terenului de joc existent si acoperirea lui cu o structura metalic cu arce zabrelite, Investifia proiectata este situata in localitatea Valcani, comuna Valcani, judetul Timis, terenul avand C.F. 402320 Structura va fi acoperité cu membrana PVC tensionata 900 g/mp - culoare alba 1h interiorul stadionului se vor asigura conditiile necesare asigurarii conditillor optime pentru desfagurarea activitatilor sportive - prin amplasare de proiectoare care 88 asigure luminozitatea necesara. Distanta pana la cea mai apropiata locuinta este de 3 m pe directia Sud In interiorul stadionului se propune construirea si amplasarea a 2 gradene pentru spectatori pe o parte a stadionului cu dimensiuni 9,34x1,3 m. Gradenele vor avea in total aproximativ 76 locuri pentru spectatori Se propune construirea unui vestiar cu dimensiuni 16,8 x 5,5 m in apropierea stadionului cu camere de schimb pentru fete gi baieti. Se vor realiza trotuare perimetrale in jurul stadionului si vestiarului. Suprafata amplasamentului pe care se va construi terenul de sport si vestiarul este de 1741mp. Se propune pastrarea imprejmuirii existente - gard cu plasa metalic& a terenului Se va amplasa o fos septica in apropierea vestiarului Investitia este amplasata intr-o zona cu valoarea de varf a acceleratiel terenului ag= 0.20g si perioada de col To= 0,7 sec, conform normativului P10 — 2013 Terenul de sport va fi amplasat in apropierea drumului national 59F, conform planului de situtie propus anexat. Stratificafia terenului va fi dupa cum urmeaza: - gazon artificial cu fir min. 50 mm; ~ beton slab armat - 13 cm C16/20; = folie PVC; - strat filtrant pietrig grosime 15 cm; - strat balast compactat grosime 15 cm; - teren natural Se interzice depozitarea materialelor pe spafille verzi existente, adiacente constructiel. De asemenea, se interzice circulasia autovehiculelor de santier peste spatille verzi gi alte terenuri, cu exceptia celor destinate pentru organizarea de santier. Pe perioada executiei se interzice deversarea apelor uzate in spatille naturale din zona gi se vor lua masuri ca benzina gi eventualele materiale bituminoase utilizate s nu contamineze solul. La terminarea lucrarilor de executie zona de lucru se va aduce in aceeasi situatie tn care a fost la Inceperea lucréirlor: se vor curata gi desfiinta platformele de lucru si caile de circulatie provizoril; se vor evacua materialele in exces si degeurile, fie prin reciclare fie prin transportul lor intr-un depozit indicat de administrafia local’. Pentru realizarea acestul teren de sport precizam ca nu se vor taia arbori. Date tenice ale lucrarii: categoria de importanta °C” conform HG 766/97 clasa de importanta III conform P100/2006 gradul de rezistenta la foc "III" conform norm. P 118/1999 Distantele pana la vecinatati sunt urmatoarele: ‘Nord ~ 1,83 m— 1,81 m fafa de Nr. Top. 338 Sud— 1,81 m— 2,57 m fata de Nr. Top. 265/a Est— 0,67 m (distanta teren —limita de proprietate) fata de Nr. Top. 338 Vest— 1,25 m— 1,62 m fata de drum pietruit DS 37 Distanta pana la cea mai apropiata locuinta este de 3 m pe directia Sud, fata de Nr. Top, 265/a Bilantul teritorial: Suprafata teren = 1741.00mp Suprafata construita propusd - teren sport = 1161.40 mp Suprafata construit propusa - vestiare = 92.90 mp Suprafata construit& totali propusa = 1254.30 mp. Suprafata desfasurata propusa -teren sport = 1161.40 mp Suprafata desfasurata propusd - vestiare = 92.90 mp Suprafata desfasuraté total propusa = 1254.30 mp P.O.T. EXISTENT= 0.000% P.O.T. PROPUS = 72.04% C.U.T EXISTENT = 0.000 C.U.T PROPUS = 0.7204 4. Identificarea surselor de poluare si descrierea investitilor prevazute pentru reducerea poluai Nu este cazul. Lucrdrile prevazute in prezentul proiect nu genereaz surse de poluare. 5. Obiectivele proiectulul: Utiitatea proiectului este spriinirea, dezvoltarea si incurajarea tineretului comunei in implicarea th activitati sportive cat si cresterea calitatii vietii locuitorilor din localitate 6. Rezultatele estimate la finalizarea proiectulul: Cresterea nivelului educational - sportiv in localitate gi asigurarea desfasurari {in conditii optime a activitatilor sportive. 7. Durata de realizare a projectulul: Durata estimata de realizare a lucrarilor cuprinse in prezentul proiect este de 18 luni, 8. Asigurarea cu util Alimentarea cu apé — de la un foraj de mic& adancime existent, la gradinita din apropiere situat la o distant de circa 40 - 50 m de locatia terenului Evacuarea apelor uzate — in sistem vidanjabil Incéilzire — convectori electrici Alimentare cu energie electrica- de la reteaua existenta a localitatii 9. Surse de finantare: Fondul transfontalier Romania-Serbia 10. Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus: denumire titular: Comuna Valcani, Loc. Valcani adresa titular: loc. Valcani, cod postal 307153, telefon 0256 385205 Nume, prenume si functia reprezentantului legal al solicitantului ‘Semnatura si gtampila