Sunteți pe pagina 1din 3

GENUL LIRIC

1. Genul liric

Genul liric cuprinde totalitatea operelor literare, în care poetul îşi confesează, în mod direct, prin
excelenţă, cele mai adânci stări sufleteşti şi emoţii, prin intermediul vocii eului liric, dar şi cu ajutorul
resurselor expresive, astfel, creând un Univers de mare forţă sugestivă, ce se adresează sensibilităţii
cititorului.
Opera literară X de Y aparține genului liric, deoarece prezintă, la nivel formal și de conținut,
caracteristicile acestuia: prezența vocii eului liric și a resurselor expresive.

În primul rând, -tema poeziei (care este + vers) – ce surprinde poetul?


- prezenta vocii eului liric (ipostaza + indicii morfologici – ex.)
- mărci ale afectivității, (diminutive, puncte de suspensie, substantive în cazul V,
verbe la imperativ, interjecții)
De asemenea, modul de expunere predominant descrierea literară de tip tablou/monologul liric

În al doilea rând, -imaginarul poetic este redat prin intermediul resurselor expresive (figuril de stil
și imagini artistice (identifici 4-5 fig de stil si imag artistice + ex.

Nu in ultimul rand, sunt prezente elementele de versificatie (structura, rima, masura)

În concluzie, fiindcă se remarcă prezența mărcilor subiectivității, iar autorul își exprimă, în mod
direct, sentimentele, consider că poezia X de...este o operă lirică.

2. Pastelul

Pastelul este o specie a genului liric, în versuri, în care este descris un tablou din natură și prin
care poetul, aflat în ipostaza de contemplator, își exprimă, în mod direct, sentimentele trăite în fața
peisajului zugrăvit.

Consider că poezia X de Y este un pastel, deoarece prezintă la nivel formal și de conținut,


caracteristicile acestuia: descrierea este modul predominant de expunere, limbajul abundă în expresivitate
și apare grupul nominal.

In primul rand, - tema – natura, surprinsa...


- eul liric - comtemplator se lasă fermecat de frumusețea naturii, exprimându-și, în mod
direct, sentimentele de (dragoste, admirație, încantare, nostalgie, resemnare, neliniște, teamă, revoltă etc.)
trăite în fața peisajului contemplat.
De asemenea , modul predominant de expunere utilizat este descrierea literară (ex.), completată de
mărci ale subiectivității.(ex.) + ale afectivitatii

In al doilea rand, - prezența grupurilor nominale (ex)


- verbele la timpul prezent/imperfect (ex.) au valoare evocativă și eternizează
frumusețea naturii.
- Tabloul prezentat este construit pe baza alternanței planurilor ( cosmic, terestru,
uman-ex.)

Nu in ultimul rand, realitatea este transfigurată artistic cu ajutorul limbajului expresiv, (exemplu
de procedee artistice pe care le vei comenta!)

În concluzie, deoarece este o operă literară, în versuri, în care este descris un aspect din natură prin
intermediul căruia sunt exprimate sentimentele eului liric, consider că poezia X de Y este un pastel.
3. Doina populară

Doina este una dintre speciile reprezentative ale folclorului românesc, fiind o operă lirică în
versuri prin care se exprimă, în mod direct, sentimente și trăiri profunde, prin valorificarea resurselor de
expresivitate ale limbii populare.

Opera literară X este o doină populară, deoarece prezintă, la nivel formal și de conținut, toate
trăsăturile acestei specii, având caracter oral, colectiv, anonim, sincretic și tradițional și are o versificație
specifică.

In primul rand, - tema ... ce prezinta poetul anonim?


- tipul de doina (...), lucru subliniat de intensitatea sentimentelor (de ...) trăite de poet.
- motivul dorului, propriu doar registrului nostru de gândire și de simțire, se regăsește
și în doina X, fiind o dovadă a caracterului tradițional al acestei opere literare
(exemplu vers).

De asemenea, se remarcă oralitatea stilului, susținută de prezența cuvintelor și a expresiilor de


factură populară (exemple). Se pot identifica motive literare folclorice (ex.)

-Modul de expunere predominant este monologul liric, se îmbină cu descrierea, care surprinde .....
(ex.) Sentimentele eului liric sunt subliniate de prezența mărcilor subiectivității, redate prin forme verbale
și pronominale la persoana I și a II-a (ex.)

In al doilea rand, la nivel stilistic, resursele expresive (figuri de stil + imagini artistice – comentate
Totodată, - se remarcă paralelismul sintactic, specific creațiilor populare, care conferă textului
simetrie compozițională ex.
Nu in ultimul rand, versificația este specifică operelor lirice populare: ritmul trohaic, rima..., cu
măsura de .... (7-8). Muzicalitatea versurilor pune în lumină caracterul sincretic al doinei, aceasta fiind
însoțită de o linie melodică. Fiind o operă ce aparține folclorului, doina are, totodată, caracter anonim și
colectiv, punând în valoare imaginația creatoare a poporului român.

În concluzie, întrucât reprezintă ecoul celor mai profunde trăiri omenești, opera X ilustrează toate
trăsăturile unei doine populare.

4. Titlul

Titlul este un element paratextual care introduce tema operei literare, titlul îi creează cititorului un
orizont de așteptare, anticipând astfel mesajul textului literar.

Consider că între titlul poeziei... de... și mesajul acesteia se conturează o legătură profundă.

După cum reiese și din titlu, tema acestei poezii este..., fiind prezentată imaginea ...

În primul rând, - titlul este analitic/sintetic, la nivel morfologic fiind format din....(din ce părți de
vorbire este format titul?)
-dacă este denotativ (sens propriu) sau conotativ (metaforic)
- la nivel stilistic, titlul poate conține o figură de stil sau o imagine artistică
- indici spațiali sau temporali (ex.)

De asemenea, relația dintre titlul și mesajul textului este subliniată prin reluarea titlului în ....
(devenind astfel un laitmotiv)
Corespondența dintre titlu si mesajul poeziei este accentuată de prezența în text a unor termeni
aparținând aceluiași câmp lexical (ex.)
În al doilea rând, la nivelul mesajului poetic, titlul se află în strânsă legătură cu ideea centrală a
operei literare. Imaginarul poetic prelungește semnificațiile titlului prin figurile de stil și imaginile
artistice regăsite în text. Astfel, ...(ex+comentat!)

În concluzie, titlul x, se află în deplină concordanță cu mesajul textului, fiind un prag simbolic în
constituirea semnificațiilor acestuia și ajutând la receptarea adecvată a operei literare.

5. Mesajul unei opere literare

Mesajul unei opere literare reprezintă împletirea ideilor, a sentimentelor și a semnificațiilor


exprimate cu ajutorul mijloacelor artistice, prin care scriitorul își invită cititorul să pătrundă dincolo de
țesătura textuală a operei sale, în căutarea sensurilor ascunse.

Opera literară ,,X'' de Y este o creație lirică, care are ca temă (ex. natura, surprinsă odată cu
venirea primăverii), iar mesajul desprins din acest text este acela că... (care este ideea textului?)

În primul rând, - mesajul este sugerat de conținutul de idei al textului liric.(care sunt?)
- eul liric se află în ipostază (care?) și își face simțită prezența la nivelul textului
printr-o serie de indici morfologici (ex.), marci ale afectivitatii

În al doilea rând, perspectiva poetului reiese din atitudinea eului liric, care oferă o cheie de
interpretare în ceea ce privește mesajul textului liric ,,ex. de vers''.

De asemenea, limbajul artistic are un rol important în relevarea mesajului textului, întrucât poetul
are menirea de a impresiona prin autenticitatea resurselor expresive folosite. Astfel, (se comentează cât
mai multe figuri de stil/imagini artistice)

În concluzie, consider că opera literară ,,x'' pune în lumină ideea că (care idee?)

S-ar putea să vă placă și