Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA I

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 573 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 7 iunie 2021

SUMAR

Nr. Pagina Nr. Pagina

LEGI ȘI DECRETE persecutate de către regimurile instaurate în România


151. — Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a cu începere de la 6 septembrie 1940 până
Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și la 6 martie 1945 din motive etnice.............................. 5
completarea unor acte normative în domeniul
protecției mediului și al regimului străinilor ................ 2 DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
671. — Decret pentru promulgarea Legii privind Decizia nr. 91 din 16 februarie 2021 referitoare la excepția de
respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului neconstituționalitate a sintagmei „stagiile complete de
nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei
acte normative în domeniul protecției mediului și al situații” din art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010
regimului străinilor ...................................................... 2 privind sistemul unitar de pensii publice, în
interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din
 15 octombrie 2018, pronunțată de Înalta Curte de
152. — Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea
Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor unor chestiuni de drept .............................................. 5–11
financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și
sprijinirea copiilor în practicarea sportului de ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
performanță ................................................................ 3 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
672. — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea 823. — Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2020 privind numirea reprezentanților părții române în cadrul
privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale
voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în privind gospodărirea apelor de frontieră .................... 11–12
practicarea sportului de performanță.......................... 3
ACTE ALE AUTORITĂȚII
 DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
154. — Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 716. — Decizie privind sancționarea cu amendă și
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor retragerea aprobării acordate de Autoritatea de
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile Supraveghere Financiară domnului Renato Szilagyi,
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie în calitate de președinte al directoratului Societății de
1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice............ 4 Asigurare-Reasigurare City Insurance — S.A. .......... 13–31
674. — Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea

și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor Rectificări .............................................................................. 32
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021

LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R S E N AT U L

LEGE
privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte
normative în domeniul protecției mediului
și al regimului străinilor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Articol unic. — Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75 din
19 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul
protecției mediului și al regimului străinilor, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 631 din 19 iulie 2018.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 147


alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția
României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI PREȘEDINTELE SENATULUI
DEPUTAȚILOR, ANCA DANA DRAGU
LAURENȚIU-DAN LEOREANU

București, 4 iunie 2021.


Nr. 151.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea
și completarea unor acte normative în domeniul
protecției mediului și al regimului străinilor
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte
normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor și se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 4 iunie 2021.


Nr. 671.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021 3

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar
sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea
copiilor în practicarea sportului de performanță

Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157 din
3 septembrie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher
pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 8 septembrie 2020,
cu modificările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea


prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI PREȘEDINTELE SENATULUI


DEPUTAȚILOR, ANCA DANA DRAGU
LAURENȚIU-DAN LEOREANU

București, 4 iunie 2021.


Nr. 152.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui
ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și
sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de
voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de
performanță și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 4 iunie 2021.


Nr. 672.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A D E P U TA Ț I L O R S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România
cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. — Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind (6) De prevederile alin. (2)—(5) beneficiază în mod
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către corespunzător și copilul celui decedat după încetarea situațiilor
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)—e) și g), în situația în care
1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată în părintele său, deși ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 13 februarie prevederile prezentei ordonanțe.”
2020, se modifică și se completează după cum urmează: 2. La articolul 5, partea introductivă se modifică și va
1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, avea următorul cuprins:
cu următorul cuprins: „Art. 5. — Persoanele prevăzute la art. 1, 3 și 31 vor beneficia
„Art. 31. — (1) Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat
de prevederile prezentei ordonanțe cu începere de la data de
în trenul morții, în timpul masacrelor îndreptate împotriva
întâi a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea și de
populației minoritare, în timpul deportării în ghetouri și lagăre de
concentrare din străinătate, în timpul privării de libertate în locuri următoarele drepturi:”.
de detenție sau în lagăre de concentrare, în timpul refugierii, 3. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
expulzării sau strămutării în altă localitate, în timpul evacuării „Art. 9. — Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică
din locuința pe care o deținea, în timp ce a făcut parte din persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra păcii și
detașamentele de muncă forțată, are dreptul la o indemnizație omenirii, celor care înainte de 23 august 1944 au desfășurat o
lunară în cuantum de 175 lei. activitate fascistă în cadrul unei organizații sau mișcări de acest
(2) Copilul minor la data la care unul sau ambii părinți s-au fel, celor care în perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989 au
aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)—e) făcut parte din aparatul de represiune, securitate, miliție și din
și g), precum și copilul născut în perioada în care unul sau ambii instanțele militare care au instrumentat și au judecat procese
părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) politice ale opozanților regimului comunist, precum și copiilor
lit. a)—e) și g) au dreptul la o indemnizație lunară în același acestora.”
cuantum cu indemnizația de care ar fi beneficiat părintele lor Art. II. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 din
decedat, stabilită conform prevederilor art. 2 la data depunerii Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
cererii de către copil. drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate
(3) Copilul născut după încetarea situațiilor prevăzute la în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la
art. 1 alin. (1) lit. a)—e) și g) are dreptul la o indemnizație lunară 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și
în cuantum de 50% din indemnizația de care ar fi beneficiat
completările aduse prin prezenta lege, drepturile stabilite potrivit
părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 2 la
art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu
data depunerii cererii de către copil.
(4) Copilul care s-a aflat atât în una dintre situațiile prevăzute modificările și completările aduse prin prezenta lege, se acordă
la alin. (1)—(3), cât și în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2022.
alin. (1) lit. a)—e) și g) beneficiază de indemnizația al cărei (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi,
cuantum este mai mare. casele județene de pensii, precum și Casa de Pensii a
(5) La stabilirea indemnizației prevăzute la alin. (2) sau (3), Municipiului București analizează cererile depuse potrivit legii și
în situația în care ambii părinți ai copilului s-au aflat în situațiile emit hotărârile de stabilire a drepturilor cuvenite în temeiul art. 31
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)—e) și g), copilul are dreptul la din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu
indemnizația al cărei cuantum este mai mare. modificările și completările aduse prin prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI


LAURENȚIU-DAN LEOREANU ANCA DANA DRAGU

București, 4 iunie 2021.


Nr. 154.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021 5

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940
până la 6 martie 1945 din motive etnice
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la
6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice și se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 4 iunie 2021.


Nr. 674.

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE


CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 91
din 16 februarie 2021
referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute
de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69
din 15 octombrie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Valer Dorneanu — președinte Secția pentru conflicte de muncă și asigurări și constituie
Cristian Deliorga — judecător obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.028D/2018.
Marian Enache — judecător 2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este
Daniel Marius Morar — judecător legal îndeplinită.
Mona-Maria Pivniceru — judecător 3. Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele Curții
Gheorghe Stan — judecător Constituționale nr. 294D/2019, nr. 398D/2019, nr. 512D/2019,
Livia Doina Stanciu — judecător nr. 722D/2019, nr. 1.166D/2019 și nr. 1.316D/2019, având ca
Elena-Simina Tănăsescu — judecător obiect excepția de neconstituționalitate a acelorași dispoziții de
Varga Attila — judecător lege, excepție ridicată de Ion P. Pietroi și Cezar Neguț în
Patricia Marilena Ionea — magistrat-asistent dosarele nr. 145/109/2018 și nr. 4.264/109/2018 ale Tribunalului
Argeș — Secția pentru conflicte de muncă și asigurări sociale,
Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror
de Alexandru Mareș în Dosarul nr. 42.061/3/2017 (număr în
Loredana Brezeanu.
format vechi 4.873/2018) al Curții de Apel București — Secția
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări
a dispozițiilor art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul sociale, de Ion Oancea în Dosarul nr. 4.970/109/2017 al Curții
unitar de pensii publice. Excepția a fost ridicată de Gheorghe de Apel Pitești — Secția I civilă, de Ionel Tudorescu în Dosarul
Epure în Dosarul nr. 4.332/109/2018 al Tribunalului Argeș — nr. 1.934/95/2018 al Tribunalului Gorj — Secția conflicte de
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021

muncă și asigurări sociale și de Gheorghe Iftimie în Dosarul Constituție, precum și deciziilor aceleiași instanțe nr. 40 din
nr. 428/100/2018 al Curții de Apel Cluj — Secția a IV-a pentru 22 septembrie 2008 și nr. 11 din 25 mai 2015. Această interpretare
litigii de muncă și asigurări sociale. determină modificarea stagiului de cotizare stabilit la data ieșirii
4. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este la pensie, potrivit legislației anterioare, cu un stagiu de cotizare
legal îndeplinită. mai mare, prevăzut de Legea nr. 263/2010, în vigoare la data
5. Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de recalculării pensiei, aducându-se astfel atingere principiului
neconstituționalitate, pune în discuție, din oficiu, problema neretroactivității legii civile. În acest sens, precizează că raportul
conexării cauzelor. Reprezentanta Ministerului Public este de de drept substanțial este guvernat de legea sub imperiul căreia
acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) s-a născut dreptul la pensie, potrivit principiului tempus regit
din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții actum.
Constituționale, dispune conexarea dosarelor nr. 294D/2019, 13. În ceea ce privește încălcarea art. 16 și 47 din
nr. 398D/2019, nr. 512D/2019, nr. 722D/2019, nr. 1.166D/2019 Constituție, autorii excepției arată că, prin compararea
și nr. 1.316D/2019 la Dosarul nr. 2.028D/2018, care a fost primul dispozițiilor art. 169 cu cele ale art. 1691 din Legea nr. 263/2010,
înregistrat. reiese că unii pensionari beneficiază de un calcul al pensiei
6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă raportat la stagiul complet de cotizare prevăzut de legea în
cuvântul reprezentantei Ministerului Public, care pune concluzii vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, în timp ce altora
de respingere a excepției ca neîntemeiată. În acest sens, invocă li se aplică stagiul complet de cotizare prevăzut la data
jurisprudența în materie a Curții Constituționale, de exemplu, recalculării pensiei, deși art. 3 alin. (1) lit. n) din Legea
Decizia nr. 463 din 11 iulie 2019. nr. 263/2010 definește pentru toți beneficiarii ce se înțelege prin
sintagma „stagiul complet de cotizare utilizat la calculul pensiei”.
C U R T E A, Astfel, arată că „persoanele aflate în aceeași situație —
având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată respectiv cei care au realizat vechime în minerit subteran în
următoarele: condițiile prevăzute de art. 9 din Hotărârea Guvernului
7. Prin Încheierea din 21 noiembrie 2018, pronunțată în nr. 267/1990, art. 14 din Legea nr. 3/1977, art. 20 lit. a) coroborat
Dosarul nr. 4.332/109/2018, Încheierea din 30 ianuarie 2019, cu art. 43 și art. 77 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, astfel cum
pronunțată în Dosarul nr. 145/109/2018, și Încheierea din a fost modificat prin Legea nr. 155/2016 —, prin aplicarea
28 ianuarie 2019, pronunțată în Dosarul nr. 4.264/109/2018, aceleiași Legi nr. 263/2010 (unii art. 169, alții art. 1691),
Tribunalul Argeș — Secția pentru conflicte de muncă și beneficiază de un calcul al pensiei raportat la un alt algoritm,
asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională cu unii prin raportare la stagiul complet de cotizare prevăzut de lege
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1691 din la data deschiderii dreptului la pensie, iar alții de un stagiu
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. complet de cotizare prevăzut de Legea nr. 263/2010, deși art. 3
Excepția a fost ridicată de Gheorghe Epure, Ion P. Pietroi și alin. (1) lit. n) din Legea nr. 263/2010 definește pentru toți
Cezar Neguț. beneficiarii legii ce se înțelege prin sintagma «stagiul complet
8. Prin Încheierea din 4 martie 2019, pronunțată în Dosarul de cotizare utilizat la calculul pensiei»”.
nr. 42.061/3/2017 (număr în format vechi 4.873/2018), Curtea 14. De asemenea, autorii excepției susțin că sunt discriminați
de Apel București — Secția a VII-a pentru cauze privind și în raport cu persoanele care au lucrat în condiții speciale de
conflicte de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea muncă după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, care
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a beneficiază atât de un stagiu complet de cotizare de 20 de ani,
dispozițiilor art. 1691 din Legea nr. 263/2010. Excepția a fost cât și de majorarea cu 50% a punctajelor pentru aceeași
ridicată de Alexandru Mareș. perioadă.
9. Prin Încheierea din 21 martie 2019, pronunțată în Dosarul 15. Tot cu privire la încălcarea principiului constituțional al
nr. 4.970/109/2017, Curtea de Apel Pitești — Secția I civilă a egalității în drepturi, autorii excepției arată că, potrivit expunerii
sesizat Curtea Constituțională cu excepția de de motive a Legii nr. 192/2015, propunerea legislativă a urmărit
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1691 din Legea rezolvarea discriminării apărute în calculul pensiilor unor
nr. 263/2010. Excepția a fost ridicată de Ion Oancea. pensionari care au lucrat în condiții speciale și care, de-a lungul
10. Prin Încheierea din 11 aprilie 2019, pronunțată în Dosarul anilor, conform legii de calcul al pensiilor, au ajuns să aibă,
nr. 1.934/95/2018, Tribunalul Gorj — Secția conflicte de pentru aceleași condiții grele de muncă și aceeași cotizație,
muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea Constituțională pensii diferite. Or, consideră că prin interpretarea dată de Înalta
cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1691 Curte de Casație și Justiție dispozițiilor art. 1691 alin. (3) din
din Legea nr. 263/2010. Excepția a fost ridicată de Ionel Legea nr. 263/2010 nu se realizează obiectivul propus de
Tudorescu. legiuitor, ci, din contră, în realitate se ajunge la o diminuare a
11. Prin Decizia civilă nr. 558/A/2019, pronunțată în Dosarul pensiilor.
nr. 428/100/2018, Curtea de Apel Cluj — Secția a IV-a pentru 16. În același timp, autorii excepției consideră că dispozițiile
litigii de muncă și asigurări sociale a sesizat Curtea art. 1691 din Legea nr. 263/2010 contravin și prevederilor
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a art. 108 alin. (2) din Constituție, întrucât conținutul acestor
dispozițiilor art. 1691 din Legea nr. 263/2010. Excepția a fost dispoziții de lege a fost modificat printr-un act juridic inferior,
ridicată de Gheorghe Iftimie. respectiv prin Hotărârea Guvernului nr. 291/2017.
12. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii 17. În critica pe care o formulează, autorii excepției susțin că
acesteia susțin, în esență, că interpretarea pe care Înalta Curte sunt încălcate și prevederile constituționale ale art. 20. În acest
de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor sens, arată că validarea prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie
chestiuni de drept a dat-o dispozițiilor art. 1691 alin. (3) din 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, a faptului
Legea nr. 263/2010 prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, că stagiul de cotizare trebuie să fie cel prevăzut de lege, adică
în sensul că „«stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, unul de 30 de ani, în loc de stagiul de cotizare avut în vedere la
corespunzătoare fiecărei situații» se referă la legea în vigoare la momentul stabilirii dreptului la pensie, înseamnă o încălcare a
data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj, dispozițiilor art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor
respectiv la Legea nr. 263/2010”, este contrară prevederilor art. 11, omului și a libertăților fundamentale. Stagiul complet de cotizare
art. 15 alin. (2), art. 16, 20, 53, 47 și art. 108 alin. (2) din de 20 de ani care a fost avut în vedere la data pensionării
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021 7

vreuneia din persoanele aflate în situația prestării unei munci în dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea în fața legii
condiții deosebite trebuie interpretat ca un „bun” în sensul și a autorităților publice, fără privilegii sau discriminări.
dispozițiilor din Protocolul adițional nr. 1 la aceeași convenție. 20. Curtea de Apel București — Secția a VII-a pentru
Prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018 se înfrânge acest cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale
drept câștigat al persoanelor care au beneficiat de un stagiu de apreciază că excepția de neconstituționalitate nu este
cotizare diminuat prin prisma muncii desfășurate în condiții întemeiată. Astfel, referindu-se la criticile de neconstituționalitate
deosebite. Practic, se deschide astfel calea unei insecurități a raportate la art. 16 alin. (1) din Constituție, arată că atât prin
modalității prin care statul stabilește drepturile la pensie, art. 169, cât și prin art. 1691 din Legea nr. 263/2010 sunt excluse
diminuând potențialele beneficii conferite de norme noi de de la incidența beneficiului creșterii de punctaj persoanele care
reglementare, prin aplicarea în mod discriminatoriu a altor au beneficiat deja de un avantaj în considerarea perioadelor de
coeficienți decât cei avuți în vedere la momentul acceptării că activitate desfășurată în locuri de muncă încadrate în grupa I
atari persoane se pot pensiona cu un stagiu de cotizare de și/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislației anterioare datei
20 de ani. Această chestiune a fost stabilită la nivel principial și de 1 aprilie 2001, respectiv în activități în locuri de muncă
prin dezlegările date de Înalta Curte de Casație și Justiție prin încadrate în condiții deosebite și/sau condiții speciale, sub
deciziile nr. 40 din 22 septembrie 2008 și nr. 11 din 25 mai 2015, aspectul vechimii în muncă necesare deschiderii dreptului la
ce au fost admise și care fac trimitere la aplicarea principiului pensie, prevăzute de acte normative cu caracter special. Pe de
fundamental tempus regit actum, în sensul că dreptul la pensie altă parte, sub incidența prevederilor art. 169 din Legea
de asigurări sociale de stat se stabilește față de condițiile nr. 263/2010 intră pensionarii sistemului public de pensii ale
prevăzute de actul normativ în vigoare la data deschiderii căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislației
dreptului la pensie, iar acesta este în mod evident un drept deja anterioare datei de 1 aprilie 2001 și cei ale căror drepturi de
câștigat. Că este așa o dovedește tocmai faptul că ori de câte pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001—2 noiembrie
ori pensionarilor li s-a dat dreptul la o recalculare, atare 2008 inclusiv, astfel cum prevăd alin. (1) și (3) ale articolului
recalculare a avut întotdeauna în vedere stagiul inițial de menționat, în timp ce de prevederile art. 1691 din același act
cotizare luat în considerare la momentul pensionării. Aplicarea normativ beneficiază pensionarii sistemului public de pensii ale
printr-o normă internă a unui alt stagiu de cotizare decât cel pe căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislației
care pensionarii l-au câștigat cu titlu de „bun” înfrânge principiul anterioare datei de 1 ianuarie 2011, alții decât cei care au
prevalenței normelor europene față de normele interne. Atât timp beneficiat de dispozițiile art. 169, astfel cum rezultă din alin. (2) al
cât există o neconcordanță între principiul european al unor art. 1691. Or, în acord cu cele statuate prin Decizia Curții
drepturi câștigate și o dispoziție internă care suprimă un atare Constituționale nr. 861 din 28 noiembrie 2006, situația diferită
drept câștigat, ar fi trebuit să prevaleze dispozițiile europene. în care se află cetățenii în funcție de reglementarea aplicabilă
18. În sfârșit, autorii excepției susțin că dispozițiile art. 1691 potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o
din Legea nr. 263/2010 contravin și prevederilor art. 53 alin. (1) încălcare a dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea
și (2) din Constituție, întrucât se restrânge exercițiul drepturilor în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și discriminări.
persoanelor care au câștigat un stagiu de cotizare de 20 de ani Referitor la critica de neconstituționalitate vizând încălcarea art. 47
care să fie avut în vedere la eventualele recalculări ulterioare alin. (2) din Constituție, arată, în esență, că este opțiunea liberă
ale pensiei. Se suprimă astfel posibilitatea de a mai beneficia în a legiuitorului de a stabili modalitatea de calcul al pensiei. Cât
viitor de un coeficient mai favorabil în formula de recalculare a privește pretinsa încălcare a prevederilor art. 15 alin. (2) din
pensiei, prin prisma unui stagiu de cotizare de 20 de ani. O atare Constituție, arată că recalcularea pensiilor în temeiul dispozițiilor
restrângere a unor drepturi câștigate și consfințite de-a lungul art. 1691 din Legea nr. 263/2010 se realizează după intrarea în
timpului prin deciziile de recalculare în care s-a folosit același vigoare a acestui text de lege, astfel că nu produce efecte
stagiu de cotizare de 20 de ani este permisă doar în situații de retroactive. În sfârșit, apreciază că prevederile art. 11 și 20 din
excepție, ce nu se regăsesc în preambulul dispozițiilor normative Constituție nu pot fi considerate ca fiind incidente de vreme ce
incidente mai sus indicate. Din contră, intenția legiuitorului a fost nu au fost indicate prevederi internaționale pretins a fi încălcate.
tot timpul alta, respectiv aceea de a elimina discriminările 21. Curtea de Apel Pitești — Secția I civilă invocă aceleași
apărute între categoriile de persoane care au prestat munca în considerente referitoare la dreptul exclusiv al legiuitorului de a
subteran, cu privire la cuantumul diferit al pensiei stabilite. stabili condițiile de acordare a dreptului la pensie. În ceea ce
19. Tribunalul Argeș — Secția pentru conflicte de muncă privește pretinsa încălcare a considerentelor deciziilor Înaltei
și asigurări sociale apreciază că excepția de Curți de Casație și Justiție nr. 40 din 22 septembrie 2008 și nr. 11
neconstituționalitate nu este întemeiată. În acest sens, în din 25 mai 2015, arată că, prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie
Dosarul nr. 4.332/109/2018, arată că, prin dispozițiile Hotărârii 2018, instanța supremă a arătat că aceste decizii se refereau la
Guvernului nr. 291/2017 pentru completarea art. 134 din interpretarea unei legislații anterioare Legii nr. 263/2010, care
Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind nu mai preia soluția legislativă din reglementarea precedentă,
sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea având dispoziții derogatorii exprese în privința stagiului complet
Guvernului nr. 257/2011, s-au făcut precizări cu privire la modul de cotizare prin acordarea noului beneficiu introdus prin
de interpretare a dispozițiilor art. 1691 din Legea nr. 263/2010, art. 1691 din Legea nr. 263/2010.
astfel ca persoanele care au lucrat în condiții identice să 22. Tribunalul Gorj — Secția conflicte de muncă și
beneficieze la determinarea punctajului mediu anual de stagii asigurări sociale apreciază că excepția de neconstituționalitate
de cotizare identice, prin raportare la dispozițiile Legii nu este întemeiată. În acest sens, arată că, în vederea obținerii
nr. 263/2010. Aceeași instanță, în Dosarul nr. 4.264/109/2018, dreptului la pensie, sunt aplicabile condițiile prevăzute de legea
arată că, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale și a Curții în vigoare la momentul deschiderii dreptului la pensie, potrivit
Europene a Drepturilor Omului, legiuitorul are atribuția exclusivă principiului tempus regit actum, însă este de competența
de a stabili condițiile și criteriile de acordare a drepturilor la exclusivă a legiuitorului modalitatea de reglementare a condițiilor
pensie, inclusiv modalitățile de calcul al cuantumului lor. și a criteriilor de acordare a dreptului de pensie. De asemenea,
Tribunalul Argeș — Secția pentru conflicte de muncă și asigurări nu este încălcat dreptul la pensie, întrucât dispozițiile art. 1691
sociale mai arată că, dată fiind aplicarea principiului tempus regit alin. (4) din Legea nr. 263/2010 prevăd că, „în situația în care,
actum, situația diferită în care se află cetățenii în funcție de în urma aplicării prevederilor alin. (1)—(3), rezultă un punctaj
reglementarea aplicabilă nu poate fi privită ca o încălcare a mediu anual mai mic, se menține punctajul mediu anual și
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021

cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării”. pensionari, precum și dispozițiile legale aplicabile fiecărei
Totodată, apreciază că dispozițiile de lege criticate nu sunt categorii în parte, în funcție de situația juridică în care se află.
contrare art. 16 alin. (1) din Constituție, întrucât se aplică tuturor 26. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
celor aflați în situația descrisă în ipoteză, fără discriminare. Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate.
23. Curtea de Apel Cluj — Secția a IV-a pentru litigii de
muncă și asigurări sociale apreciază că nu se poate reține C U R T E A,
încălcarea prevederilor art. 15 din Constituție, întrucât examinând actele de sesizare, punctul de vedere al Avocatului
dispozițiile art. 1691 din Legea nr. 263/2010 au intrat în vigoare Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor,
la data de 11 iulie 2015, dând dreptul la recalculare începând concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate
cu data de 1 ianuarie 2016, dată la care art. 56 alin. (5) din la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține
Legea nr. 263/2010 prevedea un stagiu complet de cotizare de următoarele:
30 de ani pentru persoanele care ieșeau la pensie și se aflau în 27. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
situația reclamantului. Ceea ce se critică, de fapt, este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
retroactivitatea Hotărârii Guvernului nr. 291/2017, care a precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
completat normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, la data de 28. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl
8 mai 2017, când art. 56 alin. (5) prevedea din data de 23 iulie constituie, potrivit încheierilor de sesizare, dispozițiile art. 1691
2016 un stagiu complet de cotizare de 20 de ani pentru alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
persoanele aflate în situația contestatorului. Instanța de judecată publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
reține însă că art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 prevede că nr. 852 din 20 decembrie 2010, așa cum a fost completată prin
excepția de neconstituționalitate poate privi numai o lege sau o articolul unic din Legea nr. 192/2015 pentru completarea Legii
ordonanță sau dispoziții din astfel de acte normative, nu nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată
dispozițiile unei hotărâri a Guvernului. În schimb, Curtea de Apel în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 8 iulie 2015.
Cluj apreciază că se poate reține în cauză încălcarea Dispozițiile de lege criticate au următorul conținut: „În cazul
prevederilor art. 20 alin. (2) și ale art. 53 alin. (2) din Constituție, persoanelor prevăzute la alin. (2), la numărul total de puncte
întrucât, deși, potrivit art. 47 alin. (2) din Constituție, condițiile realizate de acestea până la data prezentei recalculări se
de exercitare a dreptului la pensie se stabilesc prin lege și este adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în
dreptul exclusiv al legiuitorului de a modifica sau completa urma aplicării prevederilor alin. (1), la determinarea punctajului
legislația în materie, stagiul complet de cotizare de 20 de ani a mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare
fost stabilit la data înscrierii sale la pensie, în baza Legii prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații.”
nr. 19/2000, în vigoare în anul 2007, dar dispozițiile a căror 29. Din analiza motivării excepției rezultă însă că aceasta nu
neconstituționalitate este invocată tind să modifice acest stagiu vizează, în realitate, întregul art. 1691 din Legea nr. 263/2010,
complet de cotizare numai pentru calculul unei anumite părți din ci doar sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de
punctajul mediu anual (majorările de punctaje) luate în lege, corespunzătoare fiecărei situații” din alin. (3) al acestuia.
considerare la stabilirea cuantumului pensiei. În sfârșit, Curtea Mai mult decât atât, autorii critică art. 1691 alin. (3) din Legea
apreciază că nu se poate reține încălcarea prevederilor art. 16 nr. 263/2010, în interpretarea dată acestuia de către Înalta Curte
alin. (1) din Constituție, întrucât tuturor celor cărora li s-au de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor
calculat majorările de punctaje în temeiul art. 1691 din Legea chestiuni de drept, prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018,
nr. 263/2010, în perioada 1 ianuarie 2016—1 ianuarie 2018, li publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.037 din
s-a luat în considerare stagiul complet de cotizare de 30 de ani, 6 decembrie 2018. Soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție este
prevăzut de Legea nr. 263/2010. cea potrivit căreia sintagma „stagiile complete de cotizare
24. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” se referă la
nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate președinților legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea
celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și majorării de punctaj, respectiv la Legea nr. 263/2010.
Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu 30. Ca atare, Curtea se va pronunța asupra constituționalității
privire la excepția de neconstituționalitate. sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege,
25. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile de lege corespunzătoare fiecărei situații” din art. 1691 alin. (3) din Legea
criticate sunt constituționale. În acest sens, arată că principiul nr. 263/2010, în interpretarea dată acesteia de Înalta Curte de
neretroactivității legii civile are o valoare absolută, în sensul că Casație și Justiție prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018.
legiuitorul nu poate institui nicio derogare, și semnifică faptul că 31. Autorii excepției susțin că dispozițiile de lege criticate sunt
legea civilă se aplică tuturor situațiilor juridice născute după contrare următoarelor prevederi din Constituție: art. 11 referitor
intrarea ei în vigoare, iar nu situațiilor juridice trecute. Acesta la dreptul internațional și dreptul intern, art. 15 alin. (2) privind
este principalul motiv pentru care prevederile Legii nr. 192/2015 neretroactivitatea legii civile, art. 16 referitor la egalitatea în
nu se aplică situațiilor consumate, iar, potrivit principiului aplicării drepturi a cetățenilor, art. 20 referitor la tratatele internaționale
imediate a legii noi, de la data intrării în vigoare acesteia, ea se privind drepturile omului, art. 47 alin. (2) care consacră dreptul
aplică tuturor actelor, faptelor și situațiilor juridice viitoare, la pensie, art. 53 alin. (1) și (2), referitor la restrângerea
actelor, faptelor și situațiilor juridice în curs de constituire, exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți și art. 108 alin. (2)
modificare sau stingere începând cu această dată, precum și referitor la actele Guvernului.
efectelor viitoare ale unor situații juridice anterior născute, dar 32. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
neconsumate la data intrării în vigoare a legii noi, potrivit reține că, în temeiul art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile
principiului tempus regit actum. Arată că situația diferită în care de asigurări sociale de stat și asistență socială, publicată în
se află cetățenii în funcție de reglementarea aplicabilă potrivit Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 august 1977, și al art. 9 din
principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare Hotărârea Guvernului nr. 267/1990 privind acordarea unor
a dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea în fața drepturi personalului din industria minieră, respectiv al anexei
legii și a autorităților publice, fără privilegii și discriminări. În nr. 4 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și
sfârșit, precizează că, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul
din Constituție, legiuitorul are dreptul de a stabili categoriile de Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021 9

persoanelor care au lucrat în grupele I și a II-a de muncă, în și temporare, referitoare la obligația statului de a plăti cuantumul
domeniul minier, respectiv în condiții speciale de muncă (așa pensiei rezultat în urma aplicării acestui principiu afectează
cum este cazul autorilor excepției), li s-a aplicat o cerință privind substanța dreptului la pensie” (Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010,
vechimea în muncă, mai exact stagiu de cotizare la data ieșirii publicată în Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 433 din
la pensie de 20, respectiv 25 de ani, redusă față de vechimea în 28 iunie 2010).
muncă sau stagiul complet de cotizare stabilit pentru celelalte 37. Or, Curtea observă că, potrivit dispozițiilor art. 1691 alin. (4)
categorii de pensionari. din Legea nr. 263/2010, „în situația în care, în urma aplicării
33. Dispozițiile art. 1691 din Legea nr. 263/2010, așa cum au prevederilor alin. (1)—(3), rezultă un punctaj mediu anual mai
fost interpretate și de Înalta Curte de Casație și Justiție — mic, se menține punctajul mediu anual și cuantumul aferent aflat
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin în plată sau cuvenit la data recalculării”. Prin urmare, se
Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, prevăd însă că, la constată că legea prevede garanții exprese pentru păstrarea
recalcularea pensiei în temeiul acestui articol de lege, se au în cuantumului pensiei, astfel că nu se poate aprecia că
vedere stagiile complete de cotizare prevăzute de Legea schimbarea elementelor în funcție de care aceasta a fost
nr. 263/2010, astfel că la determinarea punctajului mediu anual calculată afectează dreptul la pensie, așa cum a fost stabilit
s-a utilizat un stagiu complet de cotizare de 30 de ani. anterior.
34. Autorii excepției consideră că această soluție legislativă 38. Cât privește deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție
este contrară prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituție, care nr. 40 din 22 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al
consacră principiul neretroactivității legii civile. României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2009, și nr. 11 din 25 mai
35. Față de aceste susțineri, Curtea reține că dispozițiile de 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522
lege criticate își produc efectele de la data intrării lor în vigoare din 14 iulie 2015, Curtea observă că acestea nu se opun celor
pentru viitor, astfel că această critică apare ca fiind lipsită de statuate ulterior de instanța supremă prin Decizia nr. 69 din
susținere. Curtea constată însă că argumentele formulate de 15 octombrie 2018, așa cum susțin autorii excepției. De altfel, în
autorii excepției se referă, în realitate, la modificarea prin considerentele acestei din urmă decizii, paragrafele 83—85,
dispoziția de lege criticată a unui element avut în vedere la instanța supremă explică situațiile diferite avute în vedere prin
stabilirea inițială a dreptului la pensie, și anume a stagiului de deciziile nr. 40 din 22 septembrie 2008 și nr. 11 din 25 mai 2015,
cotizare. Or, reține că, în vederea creării unui cadru legislativ arătând că „aceste decizii se refereau la interpretarea unei
cât mai coerent și unitar, în scop reparatoriu ori pentru a înlătura legislații anterioare Legii nr. 263/2010, care nu mai preia soluția
unele diferențe majore de tratament între persoanele pensionate legislativă din reglementarea precedentă, având dispoziții
sub imperiul unor acte normative diferite, potrivit principiului derogatorii exprese în privința stagiului complet de cotizare
tempus regit actum, legiuitorul poate prevedea prin actele pentru acordarea noului beneficiu instituit de art. 1691. [...] Prin
normative în vigoare proceduri de recorelare sau recalculare a urmare, soluția aleasă anterior de legiuitor, astfel cum a fost
pensiilor stabilite în temeiul legislației anterioare, ceea ce poate interpretată și în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție,
presupune aplicarea elementelor de calcul al pensiei prevăzute a fost aceea de a se utiliza stagiul complet de cotizare redus,
de legislația în vigoare la momentul efectuării acestor proceduri. conform Legii nr. 3/1977, la recalculările efectuate conform
Instituirea acestor proceduri intră în competența exclusivă a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005, spre deosebire
legiuitorului, care, potrivit art. 47 alin. (2) din Constituție, se de reglementarea actuală, care prevede un alt stagiu de cotizare
bucură de atribuția de a stabili condițiile și criteriile de acordare în privința recalculării vizate de art. 1691 din Legea nr. 263/2010”.
a acestor drepturi, inclusiv modalitățile de calcul al cuantumului 39. În ceea ce privește critica de neconstituționalitate
lor (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 736 din 24 octombrie referitoare la încălcarea principiului egalității în drepturi a
2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 cetățenilor, consacrat de art. 16 din Constituție, Curtea reține că
din 4 ianuarie 2007). o primă critică vizează diferența de tratament juridic dintre
36. Cu toate acestea, același text constituțional garantează persoanele care se încadrează în ipoteza art. 169 din Legea
cuantumul pensiei stabilit potrivit principiului contributivității. În nr. 263/2010 în raport cu cele care se încadrează în ipoteza
acest sens, Curtea, în jurisprudența sa, a statuat că „dreptul la art. 1691 din același act normativ.
pensie este un drept preconstituit încă din perioada activă a vieții 40. Față de această critică, Curtea reține că cele două
individului, acesta fiind obligat prin lege să contribuie la bugetul categorii de persoane comparate de autorii excepției se află în
asigurărilor sociale de stat procentual, raportat la nivelul venitului situații diferite. Astfel, dispozițiile art. 169 din Legea nr. 263/2010
realizat. Corelativ, se naște obligația statului ca în perioada se referă la creșterea punctajelor anuale pentru pensionarii
pasivă a vieții individului să îi plătească o pensie al cărei sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost
cuantum să fie guvernat de principiul contributivității, cele două stabilite potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, care
obligații fiind intrinsec și indisolubil legate. Scopul pensiei este au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I
acela de a compensa în perioada pasivă a vieții persoanei și/sau grupa a II-a de muncă, dar care nu au avut beneficiul
asigurate contribuțiile vărsate de către aceasta la bugetul utilizării unei vechimi în muncă necesare deschiderii dreptului la
asigurărilor sociale de stat în temeiul principiului contributivității pensie mai avantajoase, potrivit dispozițiilor unor acte normative
și de a asigura mijloacele de subzistență al celor care au cu caracter special. De asemenea, creșterea punctajelor anuale
dobândit acest drept în condițiile legii (perioadă contributivă, prevăzută de art. 169 din Legea nr. 263/2010 se aplică și
vârstă de pensionare etc.). Astfel, statul are obligația pozitivă de persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în
a lua toate măsurile necesare realizării acestei finalități și de a perioada 1 aprilie 2001—2 noiembrie 2008 inclusiv numai dacă
se abține de la orice comportament de natură a limita dreptul la la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile
asigurări sociale. [] Cuantumul pensiei, stabilit potrivit complete de cotizare prevăzute de legislația în vigoare în
principiului contributivității, se constituie într-un drept câștigat, perioada respectivă.
astfel încât diminuarea acesteia nu poate fi acceptată nici măcar 41. Din contră, persoanelor care se încadrează în ipoteza
cu caracter temporar. Prin sumele plătite sub forma contribuțiilor art. 1691 din Legea nr. 263/2010 li se acordă o creștere a
la bugetul asigurărilor sociale, persoana în cauză, practic, și-a punctajelor anuale în condițiile în care au beneficiat de o
câștigat dreptul de a primi o pensie în cuantumul rezultat prin vechime în muncă, respectiv de un stagiu de cotizare mai
aplicarea principiului contributivității; astfel, contributivitatea, ca avantajos cu prilejul deschiderii dreptului la pensie. Acesta
principiu, este de esența dreptului la pensie, iar derogările, chiar este și motivul pentru care persoanele încadrate în ipoteza
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021

art. 169 din Legea nr. 263/2010 sunt excluse de la aplicarea pensiilor vizate de art. 1691 din Legea nr. 263/2010, cuantumul
art. 1691 din aceeași lege, potrivit dispozițiilor alin. (2) din acest acestora nu crește în mod obligatoriu în niciun caz nu poate
ultim articol de lege. avea semnificația unei discriminări a titularilor acestora față de
42. Or, așa cum s-a statuat în mod constant în jurisprudența cei pensionați în temeiul Legii nr. 263/2010. Dimpotrivă, ea este
Curții Constituționale, egalitatea în fața legii și a autorităților consecința opțiunii legiuitorului, exercitată în limitele marjei largi
publice, consacrată cu titlu de principiu de art. 16 alin. (1) din de apreciere, în sensul neacordării persoanelor vizate de
Constituție, își găsește aplicare doar atunci când persoanele se art. 1691 din Legea nr. 263/2010 atât a beneficiului creșterii
găsesc în situații identice sau egale, care impun și justifică punctajelor anuale, cât și a beneficiului reducerii stagiilor de
același tratament juridic și deci instituirea aceluiași regim juridic. cotizare luate în considerare la data stabilirii drepturilor lor de
Per a contrario, când acestea se află în situații diferite, regimul pensie (Decizia nr. 463 din 11 iulie 2019, publicată în Monitorul
juridic aplicabil fiecăreia nu poate fi decât diferit, soluție Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 12 noiembrie 2019,
legislativă care nu contravine, ci, dimpotrivă, decurge logic din paragraful 59).
chiar principiul enunțat (a se vedea, spre exemplu, Decizia 47. În același sens, Înalta Curte de Casație și Justiție —
nr. 192 din 31 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a precizat:
României, Partea I, nr. 527 din 21 iunie 2005). „Raportat la evoluția legislației în domeniul asigurărilor sociale,
43. În critica pe care o formulează, autorii excepției susțin că astfel cum a fost expusă în precedent, trebuie remarcat că
sunt discriminați și în raport cu persoanele care au lucrat în scopul Legii nr. 192/2015, prin care s-a recunoscut și
condiții speciale de muncă după intrarea în vigoare a Legii persoanelor aflate în situația reclamantului dreptul la un punctaj
nr. 263/2010. Curtea observă însă că această critică opune anual majorat, dar nu și utilizarea unui stagiu de cotizare redus
categorii de persoane aflate în situații diferite din perspectiva în determinarea punctajului mediu anual, este de înlăturare a
legii aplicabile, respectiv persoanele care au lucrat în grupa I de diferențelor scriptice, nu de majorare a pensiilor, fiind acceptată
muncă sau în condiții speciale și s-au pensionat anterior datei de de legiuitor și situația în care pensia recalculată din oficiu este
1 ianuarie 2011 — ipoteza la care se referă art. 1691 din Legea mai mică, sens în care s-a prevăzut menținerea, în plată, a
nr. 263/2010 — și persoanele care se pensionează în temeiul cuantumului celui mai avantajos, potrivit art. 1691 alin. (4) din
Legii nr. 263/2010. Or, așa cum Curtea Constituțională a statuat Legea nr. 263/2010.” (Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018,
în jurisprudența sa, „situația diferită în care se află cetățenii
paragraful 82).
potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o
48. Cât privește susținerea potrivit căreia, prin procesul de
încălcare a dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea
recalculare în temeiul art. 1691 din Legea nr. 263/2010, pensiile
în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și discriminări”
au fost diminuate, Curtea constată că aceasta este
(Decizia nr. 861 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul
neîntemeiată, având în vedere prevederile alin. (4) din acest
Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 22 ianuarie 2007). Faptul
articol de lege.
că, în urma recalculării pensiilor stabilite potrivit legislației
49. Analizând, în continuare, criticile autorilor excepției
anterioare, pot fi perpetuate anumite diferențe de tratament
potrivit cărora dispozițiile art. 1691 din Legea nr. 263/2010
juridic în raport cu persoanele pensionate potrivit legislației
contravin prevederilor art. 108 alin. (2) din Constituție, întrucât
actuale nu îndreptățește, potrivit jurisprudenței Curții
conținutul acestor dispoziții de lege a fost modificat printr-un act
Constituționale, calificarea reglementării ca fiind discriminatorie
juridic inferior, respectiv prin Hotărârea Guvernului nr. 291/2017,
(a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 255 din 15 iunie 2004,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din Curtea constată că, în jurisprudența sa, s-a pronunțat în sensul
15 iulie 2004). că „verificarea eventualității ca o hotărâre a Guvernului să
44. Tot cu privire la încălcarea principiului constituțional al modifice legea în executarea căreia a fost emisă depășește
egalității în drepturi, autorii excepției arată că, potrivit expunerii competențele Curții Constituționale. În orice caz, în paragraful 69
de motive a Legii nr. 192/2015, propunerea legislativă a urmărit al Deciziei nr. 69 din 15 octombrie 2018, Înalta Curte de Casație
rezolvarea discriminării apărute în calculul pensiilor unor și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de
pensionari care au lucrat în condiții speciale și care, de-a lungul drept a stabilit că normele de aplicare a prevederilor Legii
anilor, conform legii de calcul al pensiilor, au ajuns să aibă, nr. 263/2010 sunt în deplină consonanță cu actul normativ în
pentru aceleași condiții grele de muncă și aceeași cotizație, executarea căruia au fost edictate, explicitând dispoziția din
pensii diferite, iar prin dispozițiile art. 1691 alin. (3) din Legea lege” (Decizia nr. 463 din 11 iulie 2019, paragraful 64).
nr. 263/2010, așa cum au fost interpretate de instanța supremă, 50. Referitor la criticile vizând încălcarea prevederilor
nu se realizează obiectivul propus de legiuitor, ci, din contră, în constituționale ale art. 20 prin raportare la prevederile art. 1 din
realitate se ajunge la o diminuare a pensiilor. Primul Protocol la Convenția pentru apărarea drepturilor omului
45. Față de această critică, Curtea reține că prin expunerea și a libertăților fundamentale și ale art. 6 din aceeași convenție,
de motive la Legea nr. 192/2015 s-a arătat, într-adevăr, că Curtea reține că acestea pornesc de la premisa că stagiul de
„propunerea legislativă a urmărit rezolvarea discriminării apărute cotizare stabilit la data pensionării reprezintă un „bun” și un drept
în calculul pensiilor unor pensionari care au lucrat în condiții câștigat. Or, așa cum s-a reținut mai sus, atunci când au fost
speciale și care, de-a lungul anilor, conform legii de calcul al analizate criticile raportate la prevederile art. 15 alin. (2) din
pensiilor, au ajuns să aibă pentru aceleași condiții grele de Constituție, doar cuantumul pensiei, stabilit potrivit principiului
muncă, aceiași ani de cotizație, pensii diferite”. contributivității, se constituie într-un drept câștigat și, întrucât
46. Analizând aceste motive, se constată că intenția acest cuantum nu a fost diminuat, datorită dispozițiilor art. 1691
legiuitorului a fost una de uniformizare a tratamentului juridic alin. (4) din Legea nr. 263/2010, nu pot fi reținute criticile vizând
aplicabil unor persoane pensionate, de-a lungul timpului, în încălcarea dreptului de proprietate.
temeiul unor reglementări diferite. Curtea a arătat însă, în 51. Aceleași concluzii se impun și în ceea ce privește critica
jurisprudența sa, că împrejurarea că, drept urmare a recalculării raportată la prevederile art. 53 din Constituție.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021 11

52. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:
Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Gheorghe Epure, Ion P. Pietroi și Cezar Neguț în
dosarele nr. 4.332/109/2018, nr. 145/109/2018 și nr. 4.264/109/2018 ale Tribunalului Argeș — Secția pentru conflicte de muncă și
asigurări sociale, de Alexandru Mareș în Dosarul nr. 42.061/3/2017 (număr în format vechi 4.873/2018) al Curții de Apel București —
Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, de Ion Oancea în Dosarul nr. 4.970/109/2017 al Curții
de Apel Pitești — Secția I civilă, de Ionel Tudorescu în Dosarul nr. 1.934/95/2018 al Tribunalului Gorj — Secția conflicte de muncă
și asigurări sociale și de Gheorghe Iftimie în Dosarul nr. 428/100/2018 al Curții de Apel Cluj — Secția a IV-a pentru litigii de muncă
și asigurări sociale și constată că sintagma „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din
art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69
din 15 octombrie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,
este constituțională în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Tribunalului Argeș — Secția pentru conflicte de muncă și asigurări sociale, Curții de Apel București —
Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, Curții de Apel Pitești — Secția I civilă, Tribunalului Gorj —
Secția conflicte de muncă și și asigurări sociale și Curții de Apel Cluj — Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale și
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 16 februarie 2021.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

ORDIN
privind numirea reprezentanților părții române în cadrul organismelor create
în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră
Având în vedere Referatul de aprobare nr. DMRA/192.653/5.04.2021 al Direcției managementul resurselor de apă,
luând în considerare prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în
domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, semnat la București la 5 iunie 2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 725/2020, prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi
apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999, prevederile Acordului dintre Guvernul
României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la
Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004, prevederile Acordului dintre Guvernul României
și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la
Chișinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010,
în temeiul art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2010 pentru reprezentarea în cadrul organismelor create în
temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră, al art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Se numește domnul Vasile Panaite, secretar de Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi
stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate durabile a apelor transfrontaliere, semnat la București la 5 iunie
de președinte al părții române în cadrul Comisiei româno-sârbe 2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2020.
pentru gospodărirea durabilă a apelor transfrontaliere pentru (2) Se numește doamna Simona Olimpia Negru, director al
aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Direcției managementul riscului la inundații și siguranța barajelor
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021

din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de supleant al împuternicitului guvernamental al părții române în
de locțiitor al președintelui părții române în cadrul Comisiei cadrul Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea
româno-sârbe pentru gospodărirea durabilă a apelor Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii
transfrontaliere pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă
României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie
domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, semnat 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.
la București la 5 iunie 2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului (3) În cazul indisponibilității împuternicitului guvernamental
nr. 725/2020. al părții române în cadrul Comisiei hidrotehnice româno-ungare
(3) În cazul indisponibilității președintelui părții române în pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul
cadrul Comisiei româno-sârbe pentru gospodărirea durabilă a Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și
apelor transfrontaliere pentru aplicarea Acordului dintre utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la
Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului
cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor nr. 577/2004, supleantul preia toate prerogativele acestuia.
transfrontaliere, semnat la București la 5 iunie 2019, aprobat Art. 4. — (1) Se numește domnul Vasile Panaite, secretar de
prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2020, locțiitorul preia toate stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate
prerogativele acestuia. de președinte al părții române în cadrul Comisiei hidrotehnice
Art. 2. — (1) Se numește domnul Vasile Panaite, secretar de interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul
stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea
de împuternicit al părții române pentru aplicarea Acordului dintre pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării,
Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în semnat la Chișinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea
domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la Guvernului nr. 1.092/2010.
30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999. (2) Se numește doamna Simona Olimpia Negru, director al
(2) Se numește doamna Simona Olimpia Negru, director al Direcției managementul riscului la inundații și siguranța barajelor
Direcției managementul riscului la inundații și siguranța barajelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate
din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de supleant al președintelui părții române pentru aplicarea
de locțiitor al împuternicitului părții române pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii
Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea
cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la
la Galați la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999. 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2010.
(3) În cazul indisponibilității împuternicitului părții române (3) În cazul indisponibilității președintelui părții române în
pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul cadrul Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru
aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul
Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de
Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și
frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997, ratificat prin
utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la
Legea nr. 16/1999, locțiitorul preia toate prerogativele acestuia.
Chișinău la 28 iunie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Art. 3. — (1) Se numește domnul Vasile Panaite, secretar de nr. 1.092/2010, supleantul preia toate prerogativele acestuia.
stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate Art. 5. — Persoanele nominalizate la art. 1—4 duc la
de împuternicit guvernamental al părții române în cadrul îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Art. 6. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,
Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 393/2020
Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă privind numirea reprezentanților părții române în cadrul
a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind
2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004. gospodărirea apelor de frontieră, publicat în Monitorul Oficial al
(2) Se numește doamna Simona Olimpia Negru, director al României, Partea I, nr. 227 din 20 martie 2020, se abrogă.
Direcției managementul riscului la inundații și siguranța barajelor Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,


Tánczos Barna

București, 27 mai 2021.


Nr. 823.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021 13

A C T E A L E A U T O R I T Ă Ț I I D E S U P R AV E G H E R E F I N A N C I A R Ă
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIE
privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării acordate
de Autoritatea de Supraveghere Financiară domnului Renato Szilagyi, în calitate de președinte
al directoratului Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance — S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, București, cod de înregistrare
fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 lit. a) și d), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și ale
art. 212 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității
de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 6 alin. (1) și (2) raportat la art. 1 alin. (2) pct. 43 coroborat cu art. 8 alin. (3), precum și art. 37 alin. (1) lit. a)
pct. ii din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și
completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată, în ședința din data de 2.06.2021 în cadrul căreia
a fost analizată nota de aprobare a rezultatelor controlului permanent la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance — S.A.,
cu sediul în str. Emanoil Porumbaru nr. 93—95, parter, et. 1, 2, 4 și 5, sectorul 1, București, autorizată prin Decizia nr. 9/23.10.2001,
reprezentată de domnul Renato Szilagyi — președinte al directoratului,

a constatat următoarele:
În urma activității de supraveghere permanentă desfășurată Date fiind prevederile legale referitoare la răspunderea
în cadrul Direcției Generale — Sector Asigurări-Reasigurări organelor de conducere ale societății, funcția deținută în cadrul
(D.G.-S.A.R.), prin trei rapoarte de control permanent cu nr. SA- societății și atribuțiile mai sus menționate, rapoartele de control
DG 3.764/04.05.2021, SA-DG 3.852/06.05.2021 și SA-DG permanent au fost transmise în atenția domnului Renato
4.182/20.05.2021, în temeiul art. 32 și următoarele din Szilagyi.
Regulamentul nr. 4/2021 privind activitatea de control Raportat la prevederile art. 32 alin. (7) din Regulamentul
desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, A.S.F. nr. 4/2021, constatările rezultate din exercitarea
D.G.-S.A.R. a notificat Societatea de Asigurare-Reasigurare City controlului permanent cu privire la încălcarea obligațiilor
Insurance — S.A. (City Insurance), membrii directoratului și ai prevăzute în legislația aplicabilă de către persoanele din
consiliului de supraveghere asupra nerespectării prevederilor conducerea entității controlate se consemnează în raportul de
legale și a solicitat ca, în termenul legal de 7 zile de la primirea control permanent și se aduc la cunoștința persoanelor
adresei, să explice motivul nerespectării prevederilor legale sau responsabile. Potrivit art. 32 alin. (4) din același act normativ,
să formuleze obiecțiuni. răspunderea privind conținutul documentelor și informațiilor
Domnul Renato Szilagyi deține din data de 13.03.2020 solicitate de către structura de control revine conducerii entității
calitatea de președinte directorat al asigurătorului, iar anterior, și persoanelor responsabile.
de la data de 29.01.2018, a exercitat funcția de vicepreședinte Rapoartele de control permanent cu numerele
directorat. SA-DG 3.764/04.05.2021, SA-DG 3.852/06.05.2021, SA-DG
Potrivit informațiilor obținute de A.S.F. în cadrul procesului nr. 4.182/20.05.2021 îl vizează ca fiind responsabil pe domnul
de supraveghere și monitorizare continuă, printre atribuțiile Renato Szilagyi.
acestuia se regăsesc următoarele: Aspectele de neconformitate cuprinse în cadrul celor
— coordonează departamentele actuariat, managementul 3 rapoarte de control permanent vizează, în principal, faptul că
riscului, reclamații, planificare, analiză și control bugete, societatea a raportat încă din anul 2017 disponibilități bănești la
economic financiar, antifraudă, reasigurare, juridic, marketing, o societate bancară. Autoritatea de Supraveghere Financiară a
asigurări, resurse umane, prevenirea spălării banilor și luat cunoștință la data de 28.04.2021 despre faptul că între
finanțarea actelor de terorism, operare date, administrativ și această societate bancară și societatea de asigurare nu au
activități externalizate; existat raporturi contractuale. Prin prisma acestei informații noi,
— prezintă consiliului de supraveghere cel puțin o dată la A.S.F. a efectuat ajustări ale fondurilor proprii și indicatorilor de
3 luni un raport scris cu privire la conducerea societății, la solvabilitate pentru data de raportare 31.12.2020 (primul raport
activitatea acesteia și la posibila sa evoluție și comunică în timp de control permanent), respectiv ajustări ale activelor lichide
util orice informație cu privire la evenimente ce ar putea avea o raportate de societate în cadrul raportării suplimentare de
influență semnificativă asupra situației societății; lichiditate la data de 31.03.2021 (al doilea raport de control
— încheie, cu acordul consiliului de supraveghere, contracte permanent), fiind constatate abateri grave de la prevederile
de orice natură, având ca obiect instrumente financiare eligibile legale. De asemenea, ultimul raport de control permanent din
pentru acoperirea necesarului de capital de solvabilitate, inclusiv data de 20.05.2021 a vizat, în principal, neconformități în ceea
cele care conțin clauze de conversie în acțiuni; ce privește modul de îndeplinire a măsurilor dispuse de
— înaintează consiliului de supraveghere situațiile financiare autoritate prin deciziile nr. 455/2020, nr. 457/2020 și
anuale ale societății și raportul anual; nr. 325/2021, dar și incidența asupra acestora a informației noi
— convoacă adunările generale ale acționarilor. deținute de către A.S.F.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021

În vederea îndeplinirii măsurilor dispuse de către Autoritatea informații cu supraveghetorii sau autoritățile și organismele
de Supraveghere Financiară, în cursul anului 2016, perioadă în competente din state terțe, similare celor definite la alin. (5), în
care societatea a fost în dificultate financiară, fiind supusă unei care se stipulează garantarea secretului profesional, cel puțin
proceduri administrative de redresare financiară pe bază de plan, în condițiile prevăzute la art. 19, și utilizarea informațiilor numai
precum și ulterior, în vederea luării unor măsuri care să asigure în scopul exercitării supravegherii.”
fonduri proprii eligibile care să acopere SCR sau modificarea De asemenea, art. 12 alin. (3) stipulează că „În cazul în care
profilului de risc, a fondurilor proprii eligibile care să acopere MCR schimbul de informații menționat la alin. (2) se referă la informații
și a coeficientului de lichiditate, Societatea City Insurance — S.A. primite de la un supraveghetor sau de la o autoritate dintr-un
a prezentat extrase de cont emise de către o societate bancară stat membru, A.S.F. transmite altor entități informațiile respective
din care rezultă faptul că asigurătorul dispune de disponibilități numai cu acordul emitentului și, atunci când este cazul, exclusiv
financiare necesare susținerii activității și îndeplinirii cerințelor în scopul pentru care acesta își dă acordul.”
legale. Totodată, Legea nr. 237/2015 detaliază în mod expres la
De la deschiderea contului și până în prezent, conducerea art. 12 alin. (4) inclusiv scopul în care sunt utilizate în cadrul
companiei, inclusiv pe perioada îndeplinirii calității de membru al procesului de supraveghere informațiile obținute de la alte
organului de conducere al asigurătorului de către domnul autorități, organisme și persoane, respectiv:
Renato Szilagyi, a confirmat că aceste sume deținute în cont „a) verificarea îndeplinirii condițiilor de autorizare și facilitarea
sunt pe deplin disponibile companiei pentru a fi utilizate în cursul supravegherii activității desfășurate de societăți, în special în
normal al activității. Sumele au fost reflectate în evidența ceea ce privește rezervele tehnice, SCR, MCR și sistemul de
contabilă a societății, cu implicarea domnului Renato Szilagyi. guvernanță;
A.S.F. a dispus o serie de măsuri în sarcina societății prin b) aplicarea sancțiunilor;
Decizia nr. 457/6.04.2020, emisă ca urmare a controlului c) în cadrul acțiunilor administrative împotriva unei decizii a
periodic desfășurat de A.S.F. la Societatea de Asigurare- A.S.F., precum și în cadrul acțiunilor în justiție în temeiul
Reasigurare City Insurance — S.A., ce a vizat perioada prevederilor prezentei părți.”
2017—2019, act individual prin care s-a stabilit un cuantum De asemenea, arătăm prevederea reglementată de art. 12
suplimentar al cerinței de capital de solvabilitate (SCR) în alin. (7) din Legea nr. 237/2015 potrivit căreia „A.S.F. efectuează
valoare de 16,5 milioane euro, măsură necesară diminuării schimbul de informații prevăzut la alin. (5) și (6), cu respectarea
riscului de lichiditate identificat și, respectiv, Decizia următoarelor condiții:
nr. 325/10.03.2021, decizie emisă ca urmare a controlului a) sunt utilizate numai în scopul exercitării atribuțiilor
periodic desfășurat de A.S.F. la Societatea de Asigurare- prevăzute la alin. (5) și (6);
Reasigurare City Insurance — S.A., ce a vizat perioada b) informațiile se află sub incidența prevederilor art. 19;
1.01.2020—30.06.2020, fiind efectuate ajustări asupra valorii c) dacă provin din alt stat membru, inclusiv în situațiile
fondurilor proprii eligibile în valoare de 244 milioane lei, fapt ce menționate la art. 9, acestea pot fi divulgate numai cu acordul
a condus la scăderea gradului de acoperire a SCR cu fonduri autorității care le-a furnizat și numai în scopul pentru care
proprii eligibile la 0,88. aceasta și-a dat acordul.”
Ulterior, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) și alin. (6) lit. c) Așadar, informațiile obținute de către A.S.F., în baza
din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea acordurilor de cooperare privind schimbul de informații cu
activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și supraveghetorii sau autoritățile și organismele din statele terțe,
completările ulterioare, s-au constatat elemente noi care au sunt folosite cu obligativitatea respectării secretului profesional
influențat substanțial indicatorii de solvabilitate avuți în vedere și utilizării acestor informații numai în scopul supravegherii.
de către autoritate. Cerințele impuse de lege sunt imperative.
Astfel, în urma demersurilor efectuate de către A.S.F. a În aplicarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 237/2015,
rezultat că în evidențele societății bancare nu a fost identificat A.S.F. a solicitat asistență internațională în vederea confirmării
contul cu numărul indicat de societate prin reprezentanții săi existenței contului și cuantumului soldului acestuia, cont deschis
legali, cont care apare pe extrasele de cont pe care societatea la societatea bancară pe numele Societății de Asigurare-
le-a pus la dispoziția A.S.F., iar între această societate bancară Reasigurare City Insurance — S.A. și comunicat la A.S.F.
și Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance — S.A. Solicitarea de asistență internațională a fost transmisă ca
nu există relații contractuale. urmare a suspiciunilor A.S.F. cu privire la autenticitatea
Obținerea acestor informații de către autoritate s-a făcut în extraselor de cont emise de societatea bancară semnate de un
acord cu prevederile art. 12 și 19 din Legea nr. 237/2015. reprezentant al acesteia, prezentate de Societatea City
În scopul realizării procesului de supraveghere, conform Insurance — S.A. la A.S.F., precum și cu privire la lipsa
art. 12 din Legea nr. 237/2015, A.S.F. a fost învestită cu dreptul mișcărilor în cont și neaccesarea disponibilităților de la
de a coopera și a face schimb de informații cu alte autorități, deschiderea contului.
organisme și persoane, cu respectarea prevederilor art. 19 din Informațiile solicitate au provenit dintr-un cadru global pentru
aceeași lege privind secretul profesional, conform căruia: cooperare și schimb de informații între autoritățile de
„(1) Persoanele care au fost sau sunt angajate în cadrul supraveghere a asigurărilor, obținute în baza Memorandumului
A.S.F., auditorii și experții mandatați de A.S.F. au obligația de a de înțelegere multilateral al Asociației Internaționale a
respecta secretul profesional și nu pot divulga informațiile Supraveghetorilor în Asigurări — MMoU IAIS, acord care
obținute în context profesional niciunei persoane fizice sau reprezintă o declarație a intenției semnatarilor săi de a coopera
juridice decât într-o formă sintetică sau agregată astfel încât în domeniul schimbului de informații, precum și al procedurilor
societățile să nu poată fi identificate. de gestionare a cererilor de informații.
(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), informații Cu scrisoarea din data de 20.04.2021, înregistrată la A.S.F.
confidențiale pot fi comunicate, în condițiile legii, organelor cu RG nr. 13.639/28.04.2021 și VPA nr. 3.246/28.04.2021
judiciare în timpul procedurilor judiciare, în procedurile de autoritatea de supraveghere din statul de origine a comunicat
insolvență în cazul în care aceste societăți sunt declarate A.S.F. că în evidențele societății bancare nu a fost identificat
insolvente sau în procesul de lichidare.” contul menționat în documentele prezentate de asigurător, cont
La alin. (2) al art. 12 din Legea nr. 237/2015 se stipulează care apare pe extrasele de cont pe care societatea le-a pus la
că A.S.F. „încheie acorduri de cooperare privind schimbul de dispoziția A.S.F., și că între societatea bancară și Societatea de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021 15

Asigurare-Reasigurare City Insurance — S.A. nu există relații Pentru a proceda la efectuarea ajustării, autoritatea a arătat
contractuale. Totodată s-a comunicat faptul că toate confirmările că a ținut seama de faptul că ulterior măsurilor dispuse prin
de sold emise de către bancă au două semnături, nu numai una, deciziile A.S.F. nr. 457/6.04.2020 și nr. 325/10.03.2021 a luat la
așa cum sunt cele prezentate de către societate. cunoștință, în acord cu prevederile art. 12 din Legea
Aspectele mai sus menționate au fost transmise autorității nr. 237/2015, că în evidențele societății bancare nu a fost
sub condiția păstrării confidențialității și utilizării informațiilor în identificat contul la care face referire asigurătorul și că între
procesul de supraveghere. această societate bancară și Societatea de Asigurare-
Din interogarea site-ului dun&bradstreet reiese faptul că Reasigurare City Insurance — S.A. nu există relații contractuale.
reprezentantul societății bancare care figurează în înscrisurile Astfel, s-a adus la cunoștință că, la data de 31.12.2020,
depuse la A.S.F. de către societate are drept de semnătură societatea nu respectă cerințele prevăzute de art. 72 alin. (1)
numai împreună cu o altă persoană care are la rândul său drept din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare,
de semnătură. conform cărora societățile au obligația să dețină fonduri proprii
Totodată, potrivit jurnalelor publice nr. 2.747/24.02.2017, eligibile pentru a acoperi SCR.
nr. 3.612/13.03.2017 și nr. 1.610/1.02.2018 publicate la registrul De asemenea, i s-a adus la cunoștință că, la data de
comerțului din țara de origine, rezultă că persoana în cauză 31.12.2020, societatea nu respectă cerințele prevăzute de
art. 95 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, conform cărora
putea să certifice documente emise de societatea bancară
societățile de asigurare-reasigurare au obligația să dețină
numai împreună cu un alt director.
fonduri proprii eligibile pentru a acoperi MCR.
În consecință, cu respectarea prevederilor art. 12 și 19 din
În finalul raportului de control permanent se arată că, raportat
Legea nr. 237/2015 privind cadrul legal privitor la schimbul de la prevederile art. 163 alin. (181) din Legea nr. 237/2015 privind
informații obținut ca urmare a cooperării cu alte autorități, autorizarea și supravegherea activității de asigurare și
organisme și privitor la garantarea secretului profesional, reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, în termen
precum și a cerințelor de confidențialitate ale MMoU IAIS privind de 7 zile de la primirea acestuia, entitatea și persoanele din
utilizarea informațiilor și diseminarea acestora către terți, A.S.F. conducerea acesteia urmează să explice motivul nerespectării
a utilizat datele primite de la autoritatea de supraveghere din prevederilor legale invocate sau să formuleze obiecțiuni, după
țara de origine a entității bancare în scopul verificării îndeplinirii caz.
de către Societatea City Insurance — S.A. a condițiilor legale Cu referire la Raportul de control permanent nr. SA-DG
cu privire la SCR și MCR și la coeficientul de lichiditate. 3.764/4.05.2021, prin Adresa nr. 13.672/11.05.2021 înregistrată
Toate aceste aspecte au directă incidență în faptele reținute la A.S.F. cu nr. RG 15.351/11.05.2021, a fost transmis un punct
în sarcina domnului Renato Szilagyi. de vedere constând în obiecțiuni prin care se consideră
După ce A.S.F. a luat cunoștință de aspectele mai sus concluziile raportului ca fiind neîntemeiate, total eronate și bazate
învederate, a comunicat către societate 3 rapoarte de control pe documente a căror existență, legalitate și veridicitate nu este
permanent, după cum urmează: dovedită și pe cale de consecință nu pot sta la baza unor
Prin Raportul de control permanent nr. SA-DG 3.764/ măsuri/decizii legale ale A.S.F. în raport cu societatea.
4.05.2021 s-a comunicat domnului Renato Szilagyi, președinte Astfel, societatea invocă nulitatea raportului de control
directorat, faptul că A.S.F a efectuat ajustări ale fondurilor proprii, permanent pe baza următoarelor considerente, redate în sinteză
pentru data de raportare 31.12.2020, în valoare de 609.205.000 lei astfel:
și a majorat nivelul cerinței de capital de solvabilitate (SCR) cu — controlul a fost efectuat pe baza altor documente în afara
suma de 80.345.100 lei, reprezentând echivalentul în lei a celor comunicate de societate, deși art. 37 din Legea
16,5 milioane euro. nr. 237/2015 stipulează că procesul de supraveghere are loc pe
În raportul de control s-a arătat societății și persoanelor din baza informațiilor transmise de societate;
conducerea acesteia contextul în care a fost dispusă această — refuzul explicit al reprezentanților A.S.F. de a comunica
ajustare, după cum urmează: spre analiză documentul ce ar fi stat la baza constatării
— cuantumul suplimentar al cerinței de capital de inexistenței contului bancar deschis la societatea bancară, deși
solvabilitate (SCR) în valoare de 16,5 milioane euro, măsură în cadrul întâlnirii din data de 5.05.2021 reprezentații societății
necesară pentru eliminarea abaterii de la sistemul de au solicitat A.S.F. explicit acest document;
guvernanță, dispusă prin Decizia A.S.F. nr. 457/6.04.2020; — în lipsa documentului care a stat la baza analizei A.S.F.,
— măsura dispusă prin Decizia A.S.F. nr. 325/10.03.2021, societatea nu poate formula obiecțiuni;
— nelegalitatea acțiunilor întreprinse de funcționarii A.S.F.,
prin care s-a stabilit în sarcina societății obligația de a transmite
respectiv obținerea, manipularea și utilizarea în procesul de
către A.S.F. un plan de redresare, cu măsuri pentru restabilirea
supraveghere și control a unor documente cu caracter
nivelului fondurilor proprii eligibile care să acopere cerința de
confidențial;
capital de solvabilitate (SCR) sau pentru modificarea profilului — atitudinea rău intenționată a unor funcționari A.S.F. în
de risc, astfel încât SCR să fie din nou respectat; raport cu societatea prin încercări repetate de a se folosi de
— de faptul că Societatea City Insurance — S.A. a raportat atribuțiile legale ale A.S.F. în vederea afectării credibilității
către A.S.F. active lichide constând în disponibilități deținute la societății, inclusiv împiedicarea desfășurării activității societății în
o societate bancară. Valoarea raportată la data de 31.12.2020 condiții normale;
este în cuantum de 365.205.000 lei. Potrivit informațiilor — ca urmare a demersurilor A.S.F. au fost cauzate societății
transmise de societate, aceste lichidități provin din împrumuturi prejudicii morale și materiale grave determinate de decizia
subordonate din partea acționarului majoritar Vivendi societății bancare de a înceta raporturile comerciale cu
International — S.R.L. (acordate în tranșe începând cu anul societatea, respectiv notificarea City de a transfera în termen de
2017), purtătoare de dobândă, în cuantum cumulat de 90 de zile disponibilul din cont;
75 milioane euro la data de 31.12.2020; — s-au încălcat prerogativele Consiliului A.S.F., dat fiind
— potrivit extraselor de cont și confirmărilor de sold aferente faptul că raportul de control emis de o direcție de specialitate
acestuia, puse la dispoziția autorității de către societate, rezultă sunt aplicate sancțiuni, respectiv au fost realizate ajustări ale
că soldul acestui cont nu a înregistrat modificări, cu excepția fondurilor proprii deși un director din cadrul A.S.F. nu poate lua
influenței sumelor aferente suplimentărilor împrumutului. decizii sau dispune măsuri în numele A.S.F.;
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021

— A.S.F. a primit atât prin reprezentanții legali ai societății de 11.03.2021, conform Deciziei A.S.F. nr. 38/2021, rezultă că în
bancare, cât și de la SAR City dovezi incontestabile din care să anul 2021 societatea a contractat un nou împrumut de la o
rezulte existența relațiilor comerciale dintre cele două entități, societate de la care a contractat un împrumut în anul 2019, în
precum și realitatea extraselor de cont; valoare de 50 milioane euro, și a majorat împrumutul existent
— atât auditorul desemnat de A.S.F. — KPMG Audit cât și de la o instituție de credit cu valoarea de 25 milioane euro, pe o
auditorul statutar au solicitat și primit independent confirmări ale perioadă de 5 ani, începând cu aprilie 2021.
soldului contului bancar; De asemenea, în cuprinsul acestui raport s-a precizat că în
— obligația suplimentară a cerinței de capital de solvabilitate cadrul întâlnirii cu reprezentanții A.S.F. din data de 5.05.2021,
(SCR) cu valoarea de 16,5 milioane euro este total irelevantă; reprezentanții directoratului și consiliului de supraveghere al
— indicarea obligației de restabilire a nivelului fondurilor asigurătorului au prezentat extrasul de cont și confirmările de
proprii (dispusă prin Decizia A.S.F. nr. 325/2021) este lipsită de sold aferente contului de la societatea bancară, înregistrate la
orice relevanță tehnico-juridică dat fiind faptul că obligația nu A.S.F. cu nr. RG 14.737/05.05.2021 și nr. RG 14.738/
este exigibilă și nu poate face obiectul a două decizii diferite; 05.05.2021, cont care prezenta un sold, la data de 30.04.2021,
— A.S.F. a dispus ajustarea fondurilor proprii pentru data de în cuantum de 125 milioane euro.
raportare decembrie 2020 în condițiile în care valoarea cu care Ținând seama de informațiile noi obținute și prezentate în
s-au ajustat fondurile proprii era aferentă cuantumului preambulul deciziei, A.S.F. a efectuat ajustări ale activelor lichide
determinat pentru iunie 2020, ajustări deja efectuate de raportate de societate în cadrul raportării suplimentare de
societate conform politicilor de calcul al rezervelor tehnice, lichiditate la 31.03.2021, în cuantum de 615.637.500 lei.
modificate urmare a deciziei A.S.F. mai sus menționate; Ca urmare a ajustărilor efectuate, coeficientul de lichiditate al
— dat fiind faptul că membrii consiliului de supraveghere nu SAR City Insurance — S.A., la data de 31.03.2021, calculat ca
fac parte din conducerea executivă, raportul de control raport între activele lichide în valoare ajustată de 157.845.899 lei
permanent nu trebuia transmis/comunicat acestora, având în și valoarea rezervei brute de daune avizate în valoare de
vedere că art. 33 din Regulamentul nr. 4/2021 face vorbire că 1.002.809.576 lei devine 0,16, necesarul de active lichide pentru
raportul de control permanent este transmis entității controlate acoperirea rezervei brute de daune avizate fiind în cuantum de
și persoanelor vizate. 844.963.677 lei.
Totodată, în anexa la răspunsul societății au fost prezentate, Totodată, domnului Renato Szilagyi i s-a comunicat că, în
în copie, documente apostilate cu privire la contractul de cont contextul în care deficiențele constatate generează un risc
curent din care rezultă semnarea acestuia prin corespondență, extrem de ridicat de lichiditate, cu implicații directe asupra
precum și extrase de cont/confirmări de sold din perioada tuturor obligațiilor rezultate din activitatea de asigurare,
14.03.2017—6.05.2021, iar unele dintre ele traduse de un coroborat cu faptul că Societatea City Insurance — S.A. deține
traducător autorizat, în data de 11.05.2021. cea mai ridicată cotă de piață pe segmentul asigurărilor RCA,
• Prin Raportul de control permanent nr. SA-DG rezultă un impact semnificativ asupra persoanelor prejudiciate,
3.852/6.05.2021 s-au comunicat domnului Renato Szilagyi, prin afectarea drepturilor și intereselor acestora, putând
președinte directorat, în principal, următoarele: conduce la apariția unui potențial risc sistemic, fapt susținut și de
Pentru data de raportare 31.03.2021 s-a constatat că creșterea constantă a cotei de piață a societății în ultimii doi ani
raportările suplimentare nu au fost transmise în termenele (39,03% la data 31.12.2019, respectiv 43,49% la 31.12.2020).
legale, acestea fiind transmise cu întârziere după cum urmează: În finalul raportului de control permanent se aduce la
— raportările lunare au fost transmise cu întârziere de o zi; cunoștință că, raportat la prevederile art. 163 alin. (181) din
— raportările trimestriale, aferente anexelor nr. 5—17, cu Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea
excepția celor specifice activității de asigurări de viață, au fost activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și
transmise cu întârziere între o zi și două zile; completările ulterioare, se solicită ca în termen de 7 zile de la
— raportările trimestriale, aferente anexelor nr. 171 și 172 nu primirea acestuia să explice motivul nerespectării prevederilor
au fost transmise până la data prezentului raport de control legale invocate sau să formuleze obiecțiuni, după caz.
permanent; Cu Adresa nr. 14.056/13.05.2021 înregistrată la A.S.F. cu
— raportările semestriale nu au fost transmise până la data nr. RG 15.587/13.05.2021 societatea a transmis la A.S.F.
raportului de control permanent din data de 6.05.2021; Punctul de vedere asupra Raportului de control permanent
— raportările anuale nu au fost transmise până la data nr. SA-DG 3.852/6.05.2021 în care se arată că presupusul
raportului de control permanent din data de 6.05.2021; necesar de lichiditate a fost deja inserat în Raportul de control
— nu a fost transmis planul de măsuri, aprobat de către permanent nr. SA-DG 3.764/4.05.2021, singura constatare ce
conducerea societății, conținând măsuri și termene concrete pe poate face obiectul raportului de control permanent fiind cea
care societatea le va întreprinde pentru restabilirea nivelului referitoare la depunerea cu întârziere a raportărilor.
legal al indicatorului, deși, potrivit raportării suplimentare de Cu privire la întârzierile în transmiterea raportărilor, în punctul
lichiditate, transmise cu întârziere, coeficientul de lichiditate de vedere transmis Societatea City Insurance — S.A.
raportat are valoarea de 0,77. menționează că nu pot fi imputabile deoarece acestea s-au
Totodată, s-a comunicat că, în anexa aferentă raportării datorat volumului extrem de semnificativ de solicitări formalizate
suplimentare de lichiditate la 31.03.2021, societatea a raportat de auditul statutar și de exercițiul BSR dispus de A.S.F. aflat în
active lichide în cuantum total de 773.483.399 lei, din care derulare, precum și ducerea la îndeplinire a planurilor de măsuri
disponibilități în societatea bancară în valoare de dispuse de A.S.F., care au necesitat procesări de baze de date
615,64 milioane lei, în creștere cu 68,57% față de 31.12.2020. suplimentare, iar cea mai mare parte a structurii de conducere
S-a precizat că, potrivit informațiilor transmise de societate, fiind la limita epuizării, deja fiind luate în discuție mai multe
lichiditățile evidențiate în societatea bancară provin din posibile demisii.
împrumuturi subordonate din partea acționarului majoritar Obiecțiunile la ambele rapoarte de control permanent nu se
Vivendi International — S.R.L. (acordate în tranșe începând cu susțin având în vedere următoarele:
anul 2017), purtătoare de dobândă, în cuantum cumulat de Rapoartele de control nr. SA-DG 3.764/04.05.2021 și nr. SA-
75 milioane euro la data de 31.12.2020. S-a precizat că potrivit DG 3.852/06.05.2021 au fost transmise societății și membrilor
Adresei nr. 12.990/05.05.2021 privind stadiul implementării structurii de conducere în conformitate cu prevederile art. 163
măsurilor asumate prin planul de măsuri transmis A.S.F. în data alin. (18) și (181) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021 17

completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 32 și raportările periodice de supraveghere (machetele


următoarele din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind S.02.01.01.01, S.06.02.01.01, S.06.02.01.02) au fost raportate
activitatea de control desfășurată de A.S.F. la A.S.F. active lichide constând în disponibilități deținute de
În mod eronat societatea invocă faptul că prin rapoartele de asigurător într-un cont la o societate bancară, cont despre care
control au fost aplicate sancțiuni de către o direcție de A.S.F. a luat cunoștință că nu există, neasigurându-se astfel
specialitate, cu încălcarea prerogativelor Consiliului A.S.F., în caracterul conform cu realitatea al raportărilor transmise la
condițiile în care, în conformitate cu prevederile art. 163 A.S.F. așa cum este prevăzut la art. 10 din Norma nr. 21/2016.
alin. (18) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările Astfel, prin transmiterea la A.S.F. a unor raportări neconforme
ulterioare, constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se cu realitatea se constată influența susceptibilă de a aduce
face de către structurile de specialitate din cadrul A.S.F., iar atingere unei administrări corecte și prudente a societății,
aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute la alin. (2)—(8) săvârșită de către conducerea societății, inclusiv de către
se realizează de către Consiliul A.S.F. domnul Renato Szilagyi, președinte al directoratului.
Or, niciunde în cuprinsul rapoartelor de control nu se În ceea ce privește această faptă, Societatea City Insurance —
regăsește nicio referire la vreo sancțiune aplicată, ci doar la S.A. a raportat începând cu 2017 la A.S.F. active lichide constând
constatările rezultate din exercitarea controlului permanent, în disponibilități deținute de asigurător la o societate bancară, fără
constatări care, în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (181) ca între aceasta și Societatea de Asigurare-Reasigurare City
din Legea nr. 237/2015 coroborat cu prevederile art. 32 alin. (7) Insurance — S.A. să existe relații contractuale. Valoarea raportată
din Regulamentul nr. 4/2021 privind activitatea de control la data de 31.12.2020 este în cuantum de 365.205.000 lei, iar la
desfășurată de către A.S.F., se consemnează în raportul de data de 31.03.2021 este în cuantum de 615.637.500 lei.
control permanent și se aduc la cunoștință entității controlate și Din documentele și explicațiile transmise de societate la
conducerii acesteia și/sau persoanelor responsabile prin A.S.F. în perioada martie 2017—mai 2021 a rezultat că
intermediul acestuia. disponibilitățile raportate ca existente în contul societății bancare
În ceea ce privește afirmațiile societății că acțiunea de control provin din următoarele operațiuni:
permanent a fost efectuată pe baza altor documente în afara — contract de împrumut subordonat din data de 29.09.2016
celor comunicate de societate cu privire la care reprezentanții încheiat cu Vivendi International — S.R.L. în valoare de
A.S.F. ar fi refuzat explicit să le comunice spre analiză societății, 30 milioane euro, modificat prin act adițional în data de
se reține că informațiile au fost obținute de către A.S.F. în 31.03.2017 în sensul suplimentării valorii acestuia la 50 milioane
conformitate cu dispozițiile art. 12 din Legea nr. 237/2015, euro. Actul adițional a fost semnat de către directorul general al
autoritatea fiind obligată să respecte prevederile art. 19 din Vivendi International — S.R.L. și de domnul Epameinondas
Legea nr. 237/2015, utilizarea acestor informații putând fi făcută Papanikolaou, în calitate de director general adjunct la
numai în scopul exercitării supravegherii. Societatea City Insurance — S.A.;
• Prin Raportul de control permanent nr. SA-DG — contract de împrumut comercial încheiat între City
4.182/20.05.2021 s-au comunicat domnului Renato Szilagyi, Insurance — S.A. și o societate comercială, în data de
președinte directorat, în principal, aspecte privind modalitățile 9.09.2019, pentru suma de 25 milioane euro, semnat de
de implementare de către societate a măsurilor dispuse de domnul Renato Szilagyi și domnul Mircea Buzera în calitate de
A.S.F. prin deciziile nr. 455/2020, nr. 457/2020 și nr. 325/2021. președinte, respectiv vicepreședinte al directoratului City,
Societatea City a transmis la A.S.F. o serie de informații sub precum și de reprezentantul legal al respectivei societăți. Acest
formă de note de fundamentare/fișiere Excel și documente în contract a fost desființat în data de 22.06.2020 și transformat în
copie, cu referire la modalitățile de implementare a măsurilor împrumut subordonat de la acționarul Vivendi International —
dispuse de A.S.F. prin deciziile nr. 455/2020, nr. 457/2020 și S.R.L., înscris semnat de domnul Renato Szilagyi și domnul
nr. 325/2021. Mircea Buzera în calitate de președinte, respectiv vicepreședinte
Prin raportul de control permanent au fost identificate o serie al directoratului City Insurance — S.A., precum și de domnul
de neconformități, încălcări ale prevederilor cuprinse în actele Epameinondas Papanikolaou în calitate de administrator al
administrative menționate, ce vor fi detaliate în cele ce urmează, Vivendi International — S.R.L.
la încadrările faptelor care îi sunt imputabile domnului Renato În anul 2021, Societatea City Insurance — S.A. a contractat
Szilagyi. un nou împrumut de la societatea de la care a contractat
A.S.F. a transmis rapoartele de control permanent atât împrumutul în anul 2019, în valoare de 50 milioane euro,
societății, cât și structurii de conducere, ținând cont de contract care nu a fost pus la dispoziția A.S.F.
prevederile art. 1 alin. (2) pct. 10, art. 25 și art. 26 alin. (1) lit. c) Începând cu anul 2017 și până în prezent, dovedirea
din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, rapoartelor comerciale dintre societatea bancară și societatea
coroborate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. a), d), f) și i), art. 4 de asigurare s-a realizat prin depunerea unor înscrisuri (extrase
alin. (1) și alin. (2) lit. e), art. 11, 13, 15, art. 23—28 din bancare și adeverințe) semnate de un reprezentant al societății
Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de bancare. Potrivit extraselor de cont și confirmărilor de sold
guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, aferente contului bancar semnate de un reprezentant al
reglementate și supravegheate de A.S.F., precum și art. 10 din societății bancare, puse la dispoziția autorității de către
Norma A.S.F. nr. 21/2016 privind raportările referitoare la societate, rezultă că soldul acestui cont nu a înregistrat
activitatea de asigurare și/sau de reasigurare. modificări, cu excepția influenței sumelor aferente
Din considerațiile cuprinse în cadrul rapoartelor de control suplimentărilor împrumutului.
permanent, din informațiile și documentele puse la dispoziție de De asemenea, de la deschiderea contului și până în prezent,
către societate cu ocazia formulării punctului de vedere asupra conducerea companiei, inclusiv domnul Renato Szilagyi, prin
rapoartelor, precum și prin raportare la informațiile comunicate atribuțiile aferente funcțiilor ocupate, a confirmat că aceste sume
autorității în baza art. 12 din Legea nr. 237/2015, detaliate în deținute în cont sunt pe deplin disponibile Societății City
cele ce urmează, în sarcina domnului Renato Szilagyi se rețin Insurance — S.A. pentru a fi utilizate în cursul normal al
următoarele fapte: activității. Sumele au fost reflectate în evidența contabilă a
I. Prima faptă reținută în sarcina domnului Renato Szilagyi societății, cu implicarea domnului Renato Szilagyi.
este cea referitoare la faptul că în cadrul raportării suplimentare Așadar, potrivit informațiilor transmise de societate, la data
de lichiditate din anexa nr. 1 la Norma nr. 21/2016 și în de 31.12.2020 aceste lichidități provin din împrumuturi
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021

subordonate din partea acționarului majoritar Vivendi instituind în sarcina societății o serie de măsuri prin deciziile
International — S.R.L. (acordate în tranșe începând cu anul nr. 457/2020 și nr. 325/2021, măsuri în cadrul cărora a ținut cont
2017), purtătoare de dobândă, în cuantum cumulat de de disponibilitățile bănești raportate de societate în contul
75 milioane euro. societății bancare.
Așa cum am precizat în preambulul deciziei, societatea a fost a) Cu privire la primul raport de control permanent s-a
în dificultate financiară fiind supusă unei proceduri administrative constatat că fondurile proprii eligibile care acoperă MCR și SCR,
de redresare financiară pe bază de plan, iar ulterior în vederea pentru data de referință 31.12.2020, au scăzut considerabil, ca
luării unor măsuri care să asigure fonduri proprii eligibile care urmare a ajustărilor făcute de autoritate, pe baza informațiilor
să acopere SCR sau modificarea profilului de risc, precum și referitoare la lipsa contului în care era deținut disponibilul din
fonduri proprii eligibile care să acopere MCR și restabilirea
societatea bancară.
coeficientului de lichiditate, Societatea City Insurance — S.A. a
Prin Raportul de control permanent nr. SA-DG
prezentat extrase de cont emise de către societatea bancară,
3.764/04.05.2021 s-a adus la cunoștința domnului Renato
din care rezultă faptul că asiguratorul dispune de disponibilități
financiare necesare susținerii activității și îndeplinirii cerințelor Szilagyi, președinte directorat, că autoritatea a luat act de faptul că
legale. în evidențele societății bancare nu a fost identificat contul bancar
Indicatorii de solvabilitate și coeficientul de lichiditate al care apare pe extrasele de cont și pe care societatea le-a pus la
societății au fost astfel grav denaturați, prin faptul că cifrele dispoziția A.S.F., iar între această societate bancară și Societatea
raportate de societate au avut în vedere un disponibil bănesc de Asigurare-Reasigurare City Insurance — S.A. nu există relații
deținut într-un cont la o societate bancară, cont despre care contractuale. Totodată, prin raport s-a comunicat că drept urmare
A.S.F. a luat cunoștință în aprilie 2021 că nu există. a ajustărilor efectuate, la data de 31.12.2020 societatea nu mai
Până la data la care autoritatea a avut cunoștință despre deține suficiente fonduri proprii eligibile să acopere cerința de
acest aspect, A.S.F. a emis o serie de acte administrative, capital de solvabilitate (SCR) și cerința minimă de capital (MCR).

Ca urmare a ajustărilor efectuate, ținând cont de lipsa disponibilităților bănești din evidențele societății bancare, fondurile
proprii și indicatorii de solvabilitate ai Societății City Insurance — S.A., la data de 31.12.2020, se prezintă astfel:
— lei —

Fonduri proprii disponibile și eligibile Raportat de societate Ajustări A.S.F. Rezultat ajustat A.S.F.

Total fonduri proprii disponibile să acopere SCR 472.358.107 – 609.205.000 – 136.846.893


Total fonduri proprii disponibile să acopere MCR 454.674.757 – 609.205.000 – 154.530.243
Total fonduri proprii eligibile să acopere SCR 472.358.107 – 609.205.000 – 136.846.893
Total fonduri proprii eligibile să acopere MCR 308.284.480 – 609.205.000 – 300.920.520
SCR 379.092.182 80.345.100 459.437.282
MCR 94.773.045 x 94.773.045
Grad de acoperire a SCR cu fonduri proprii eligibile 1,25 x – 0,2979
Grad de acoperire a MCR cu fonduri proprii eligibile 3,25 x – 3,1752

În aplicarea art. 163 alin. (181) din Legea nr. 237/2015, s-a de 773.483.399 lei, din care disponibilități în societatea bancară
dat posibilitatea domnului Renato Szilagyi să transmită punctul arătată, în valoare de 615,64 mil lei, în creștere cu 68,57% față
de vedere cu privire la aspectele constatate, precum și explicații, de 31.12.2020.
documente justificative sau obiecții cu privire la reținerile din În consecință, A.S.F. a efectuat ajustări în ceea ce privește
Raportul de control permanent nr. SA-DG 3.764/04.05.2021. fondurile proprii și indicatorii de solvabilitate ai societății la data
Raportat la cele precizate în cuprinsul raportului sus-menționat, de 31.12.2020, precum și ale activelor lichide raportate de
în întâlnirea cu reprezentanții A.S.F. din data de 5.05.2021, societate în cadrul raportării suplimentare de lichiditate la
domnul Renato Szilagyi a prezentat extrasul de cont 31.03.2021, în cuantum de 615.637.500 lei.
și confirmările de sold aferente contului de la societatea Ca urmare a ajustărilor efectuate, coeficientul de lichiditate al
bancară, înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 14.737/05.05.2021 și Societății City Insurance — S.A., la data de 31.03.2021, calculat
nr. RG 14.738/05.05.2021, cont care prezenta un sold la data
ca raport între activele lichide în valoare ajustată de
de 30.04.2021 în cuantum de 125 milioane euro.
157.845.899 lei și valoarea rezervei brute de daune avizate în
b) A.S.F. a transmis al doilea raport de control permanent
valoare de 1.002.809.576 lei devine 0,16, necesarul de active
către societate și către domnul Renato Szilagyi, respectiv
Raportul de control permanent nr. SA-DG 3.852/6.05.2021. lichide pentru acoperirea rezervei brute de daune avizate fiind în
Luând în considerare lichiditățile din societatea bancară în cuantum cuantum de 844.963.677 lei.
de 615,64 milioane lei (contravaloare a 125 milioane euro), Societatea Ulterior, domnul Renato Szilagyi a comunicat prin e-mail-uri
City Insurance — S.A. a raportat la data de 31.03.2021, cu adresate reprezentanților autorității, în datele de 18 și 19 mai
întârziere, un coeficient de lichiditate de 0,77 fără să transmită 2021, informații suplimentare referitoare la existența sumei de
planul de măsuri, aprobat de către conducerea societății, 125.000.000 euro, despre transferul acestei sume către o altă
conținând măsuri și termene concrete pe care societatea le va societate bancară, precum și intenția societății bancare de a
întreprinde pentru restabilirea nivelului legal al indicatorului. înceta relațiile contractuale cu Societatea City Insurance — S.A.
În anexa aferentă raportării suplimentare de lichiditate la Totodată, domnul Renato Szilagyi a făcut precizări suplimentare
31.03.2021, societatea a raportat active lichide în cuantum total referitoare la efectele juridice ale apostilei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021 19

Cu referire la documentele noi transmise de către domnul de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor
Renato Szilagyi în data de 19.05.2021 și față de Răspunsul judecătoresc;
societății nr. 13.672/11.05.2021 la Raportul de control b) documentele administrative;
permanent nr. SA-DG 3.764/04.05.2021, prin care conducerea c) actele notariale;
societății a informat A.S.F. despre decizia societății bancare de d) declarațiile oficiale, cum ar fi: cele privind mențiuni de
a înceta raporturile comerciale cu societatea, respectiv înregistrare, viza de învestire cu dată certă și legalizări de
notificarea City de a transfera în termen de 90 de zile disponibilul semnătură, depuse pe un act sub semnătură privată.”
din cont, se arată următoarele: Conform art. 1 alin. (3) din Convenție, aceasta nu se aplică:
Ordinul de plată la care se face referire în mesaj este datat „a) documentelor întocmite de agenți diplomatici sau
7.05.2021 și este semnat de către Papanikolaou Epameinondas — consulari;
membru al consiliului de supraveghere, iar prin acesta se b) documentelor administrative care au legătură directă cu o
instructează societatea bancară să transfere fondurile la o altă operațiune comercială sau vamală.”
instituție bancară. În speță, apostilarea vizează definiția prevăzută la art. 3 din
Având în vedere aspectele menționate în preambul privind Regulamentul nr. 2016/1.191 care definește „copia certificată”
informațiile obținute de Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca fiind copia unui document oficial original care este semnată
în aplicarea art. 12 din Legea nr. 237/2015 și a acordurilor și atestată ca fiind o reproducere corectă și completă a acelui
internaționale în care este parte semnatară, acestea nu mai document oficial original de către o autoritate care este
puteau fi luate în considerare în calculul indicatorilor societății, împuternicită în temeiul dreptului intern să facă acest lucru și
rezultând neconformități majore față de cadrul legal în vigoare care este din același stat membru care a eliberat inițial
cu privire la SCR și MCR și al coeficientului de lichiditate. documentul oficial.
În ceea ce privește transferul bancar la care face referire Pe cale de consecință, operațiunea de apostilare își produce
domnul Renato Szilagyi, este de menționat că între cele două efectele cu privire la legalizare și înseamnă formalitatea de
extrase de cont există diferențe în sensul că extrasul de cont certificare a autenticității semnăturii unei persoane care ocupă
datat 11.05.2021 nu conține nici numărul contului și nici numele o funcție oficială, a calității în care a acționat semnatarul
beneficiarului, față de cel din 12.05.2021 care cuprinde aceste documentului și, dacă este cazul, a identității sigiliului sau
informații. ștampilei aplicate pe documentul respectiv.
Întrucât transferul vizează fondurile din contul deschis la În fapt, niciuna din cele două operațiuni, nici cea de
societatea bancară menționată către o nouă instituție bancară, legalizare și nici cea de apostilare, nu vizează informațiile
iar pe de altă parte extrasele de cont prezintă inconsistențe cuprinse în cadrul documentului și valabilitatea acestuia și nu
semnificative, este pusă la îndoială atât realitatea transferului atestă veridicitatea în vreun fel a informațiilor cuprinse în cadrul
efectuat, cât și existența disponibilului la noua societate acestor documente.
bancară. În raport cu aspectele menționate se constată încălcarea
Totodată, referitor la comunicarea documentelor de către dispozițiilor art. 10 din Norma A.S.F. nr. 21/2016, care instituie în
domnul Renato Szilagyi care confirmă existența soldului deținut sarcina membrilor conducerii executive a entității raportoare
de către asigurator la societatea bancară, însoțite de apostilă și obligația de a transmite corect și conform cu realitatea și
conformate de către un cabinet notarial, acestea nu se susțin. cerințele prevederilor legale raportările comunicate către A.S.F.
Documentele sunt conformate de către un cabinet notarial Domnul Renato Szilagyi avea obligația legală de a transmite
din țara de origine a societății bancare. Conform traducerii A.S.F. raportările corecte și conforme cu realitatea și cu cerințele
autorizate prezentate de către societatea de asigurare odată cu prevederilor legale în virtutea calității sale de președinte
comunicarea documentelor, prin această conformare se atestă directorat.
efectuarea unei copii legalizate de pe înscrisul prezentat de De asemenea, potrivit prevederilor art. 17.1 din Actul
către solicitant. constitutiv al Societății, „Conducerea Societății revine în
Totodată, în același document se menționează în mod exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare și
expres faptul că legalizarea nu se extinde asupra însemnătății și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății [..]”.
valabilității documentului prezentat. Prin urmare, nu sunt Totodată, potrivit art. 17.9 lit. s) din Actul constitutiv al Societății,
confirmate de cabinetul notarial veridicitatea informațiilor directoratul (al cărui președinte este în prezent) „aprobă raportul
cuprinse în cadrul acestor înscrisuri. privind solvabilitatea și situația financiară și stabilește acțiunile
În ceea ce privește aplicarea apostilei, aceasta are un alt rol și măsurile care urmează a fi întreprinse pentru eficientizarea
decât cel menționat de către reprezentanții societății de activității, pe baza constatărilor și recomandărilor funcției de
asigurare. În acest sens, arătăm că sunt aplicabile prevederile audit intern”.
Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la Prin includerea în evidențele financiar-contabile ale societății
suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine a unor fonduri despre care A.S.F. a luat la cunoștință că nu
(încheiată la 5 octombrie 1961), publicată în Monitorul Oficial al există, au fost afectați grav indicatorii de solvabilitate ai Societății
României, Partea I, nr. 408 din 26 august 1999, și ale City Insurance — S.A., aceștia situându-se sub limitele legale,
Regulamentului (UE) 2016/1.191 al Parlamentului European și precum și indicatorul de lichiditate.
al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații Ținând cont de faptul că în comunicările permanente cu
a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a A.S.F. s-au transmis documente și informații cu privire la
anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de disponibilitățile aflate într-un cont bancar despre care A.S.F a
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012. luat la cunoștință că nu există, iar domnul Renato Szilagyi are o
Astfel, potrivit art. 1 alin. (1) și (2) din Convenția de la Haga: funcție de conducere în cadrul societății și totodată a pus aceste
„(1) Prezenta convenție se aplică actelor oficiale care au fost documente/informații la dispoziția A.S.F., se constată că acesta
întocmite pe teritoriul unui stat contractant și care urmează să fie are o influență susceptibilă de a aduce atingere unei administrări
prezentate pe teritoriul unui alt stat contractant. corecte și prudente a societății.
(2) Sunt considerate acte oficiale, în sensul prezentei Fapta constituie contravenție potrivit art. 163 alin. (1) lit. a) și r)
convenții: din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea
a) documentele care emană de la o autoritate sau de la un activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările
funcționar al unei jurisdicții a statului, inclusiv cele care emană ulterioare, și se sancționează cu amendă în cuantum de
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021

1.000.000 lei și cu retragerea aprobării acordate de A.S.F. în societății gradul înalt de informatizare. Astfel, explicațiile
conformitate cu prevederile art. 163 alin. (4) lit. b) și alin. (5) lit. a) societății nu pot fi considerate ca fiind un motiv justificat care să
din aceeași lege. stea la baza nerespectării termenelor privind raportările.
II. A doua faptă se referă la faptul că domnul Renato Szilagyi Prin urmare, raportările nu au fost transmise în termenele
nu a respectat termenul de raportare stabilit de normele legale legale, respectiv până la data de 30.04.2021, fiind transmise
aplicabile societății. Astfel, raportările suplimentare prevăzute după cum urmează:
de Norma A.S.F. nr. 21/2016 privind raportările referitoare la — raportările lunare au fost transmise în data de 5.05.2021;
activitatea de asigurare și/sau de reasigurare nu au fost — raportările trimestriale, aferente anexelor nr. 12—17, cu
transmise în termenele legale, respectiv până la data de excepția celor specifice activității de asigurării de viață, au fost
30.04.2021. De asemenea, nu a fost transmis planul de măsuri, transmise în datele de 5.05.2021 și 6.05.2021;
aprobat de către conducerea societății, conținând măsuri și — raportările trimestriale, aferente anexelor nr. 5—11 și
termene concrete pe care societatea le va întreprinde pentru anexelor nr. 171 și 172, au fost transmise în data de 14.05.2021;
restabilirea nivelului legal al indicatorului, deși, potrivit raportării — raportările semestriale au fost transmise în data de
suplimentare de lichiditate, transmise cu întârziere la data de 20.05.2021;
5.05.2021, coeficientul de lichiditate raportat are valoarea de 0,77. — raportările anuale au fost transmise în data de
Potrivit art. 6 alin. (1)—(4) din Norma nr. 21/2016, societatea 21.05.2021.
trebuie să transmită la A.S.F.: De asemenea, Societatea City Insurance — S.A. nu a
„(1) Raportările anuale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) — în transmis planul de măsuri solicitat, aprobat de conducerea
termen de 120 de zile de la data de referință pentru care au fost entității, cu toate că, potrivit raportării suplimentare de lichiditate,
întocmite, cu excepția celor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (i). transmisă cu întârziere, coeficientul de lichiditate raportat are
(11) Raportările semestriale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) — valoarea de 0,77.
în termen de 45 de zile de la data de referință pentru care au fost În acest sens au fost încălcate prevederile art. 6 alin. (1)—(4)
întocmite, cu excepția celor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) pct. (i). și art. 41 din Norma A.S.F. nr. 21/2016 privind raportările
(2) Raportările trimestriale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) — referitoare la activitatea de asigurare și/sau reasigurare.
până în ultima zi calendaristică a lunii următoare încheierii Potrivit art. 10 din Norma A.S.F. nr. 21/2016, „membrii
trimestrului pentru care se face raportarea. conducerii executive a entității raportoare, în cazul de față
(3) Raportările lunare prevăzute la art. 41 și art. 5 alin. (1) președintele directoratului, răspund pentru caracterul complet,
lit. d) — până în ultima zi calendaristică a lunii următoare celei corect și conform cu realitatea și cerințele prevederilor legale al
pentru care se face raportarea. raportărilor transmise A.S.F.”
(4) Raportarea suplimentară de lichiditate prevăzută la Fapta constituie contravenție potrivit art. 163 alin. (1) lit. a)
art. 41 — până în ultima zi calendaristică a lunii următoare celei din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea
pentru care se face raportarea.” activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și
Potrivit prevederilor art. 41 din Norma nr. 21/2016, în situația completările ulterioare, și se sancționează cu amendă în
în care coeficientul de lichiditate este neconform, odată cu cuantum de 73.777 lei în conformitate cu prevederile art. 163
această raportare societatea transmite un plan, aprobat de alin. (4) lit. b) din aceeași lege.
conducere, cu măsuri și termene concrete pe care urmează să III. A treia faptă se referă la faptul că domnul Renato Szilagyi
le întreprindă în scopul restabilirii nivelului indicatorului până cel nu a respectat prevederile:
târziu la data de 30.09.2021. — art. 1 pct. 1 din Decizia nr. 455/2020 și prevederile art. 57
Astfel, în Raportul de control permanent nr. SA-DG din Legea nr. 237/2015, potrivit căruia în vederea calculării
3.852/6.05.2021 s-a constatat că pentru data de raportare rezervelor tehnice, societățile segmentează obligațiile de
31.03.2021, raportările suplimentare nu au fost transmise în asigurare și reasigurare în grupe de riscuri omogene și, cel
termenele legale, astfel: raportările lunare au fost transmise cu puțin, pe linii de afaceri;
întârziere de o zi; raportările trimestriale, aferente anexelor nr. 5— — art. 1 pct. 1.2 și 1.5 din Decizia nr. 455/2020, dat fiind faptul
17, cu excepția celor specifice activității de asigurări de viață, au că nu a fost transpusă în tratatul de reasigurare cu referința 16-
fost transmise cu întârziere între o zi și două zile; raportările 0380-16 clauza din Protocolul din 17.09.2019 conform căreia
trimestriale, aferente anexelor nr. 171 și 172, cu întârziere de 9 zile, soldul fondurilor reținute trebuia să ajungă la nivelul 0 la data de
raportările semestriale și raportările anuale (situațiile financiare 31.12.2020, iar prin operațiunea de încheiere a contractelor cu
auditate) nu au fost transmise până la data de 06.05.2021. De reasiguratorii B.R. și A.C. nu a fost recuperat prin fluxuri de
asemenea, nu a fost transmis planul de măsuri, aprobat de către numerar soldul negativ al fondurilor reținute în valoare de
conducerea societății, conținând măsuri și termene concrete pe 118.229.830 euro la data de 30.09.2020, ci doar s-a diminuat la
care societatea le va întreprinde pentru restabilirea nivelului legal valoarea de 51.761.636 euro, date fiind strict noile clauze
al indicatorului, deși, potrivit raportării suplimentare de lichiditate, contractuale cu privire la calculul fondurilor reținute.
transmise cu întârziere, coeficientul de lichiditate raportat are a) Cu referire la măsura de la art. 1 pct. 1.1 din Decizia A.S.F.
valoarea de 0,77. nr. 455/2020, prin Adresa înregistrată la A.S.F. cu
În punctul de vedere exprimat de către societate s-a arătat că nr. 10.713/13.04.2021, societatea, prin organul de conducere,
entitatea a fost în imposibilitate de a transmite raportările în a prezentat nota de fundamentare referitoare la implementarea
termenul legal. cerinței măsurii dispuse la pct. 1.1 din Decizia A.S.F.
Răspunzând celor susținute de societate, se reține că nr. 455/06.04.2020.
raportările netransmise în termenul legal sunt raportări ce se Pentru data de referință 31.12.2020, s-a procedat la
transmit autorității cu o regularitate ce nu reprezintă o noutate implementarea unui set de măsuri cantitative și calitative care să
pentru societate (Norma A.S.F. nr. 21/2016 ce reglementează aibă ca efect diminuarea riscului de subadecvare a rezervei de
raportările este în vigoare încă din anul 2016). daune, mai exact riscul de neconstituire a rezervei de daună
Conducerea societății trebuia să se asigure că a instituit neavizată pentru valoarea daunelor mari. În acest sens,
procesele necesare în vederea respectării cadrului legal în reprezentanții societății au prezentat o ajustare a celei mai bune
vigoare și este cel puțin de neînțeles afirmația privind estimări a rezervei de daună, efectuată în scopul diminuării
necesitatea prelucrării suplimentare a bazelor de date, atât timp limitărilor modelului rezultate din plafonarea daunelor mari la
cât în repetate rânduri s-a subliniat de către conducerea nivelul cuantilei de 0,99.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021 21

Din analiza documentelor puse la dispoziție reiese că obligațiilor contractuale aferente contractului novat către noile
metoda utilizată pentru determinarea ajustării necesare contracte, astfel încât să existe continuitate în acoperire.
compensării subadecvării rezervei de daună, rezultată din Având în vedere cerința dispusă prin Decizia A.S.F.
plafonarea daunelor mari, nu servește scopului propus deoarece nr. 455/2020 potrivit căreia societatea avea obligația de
variația astfel identificată poate fi generată și de alți factori. prezentare a unui act adițional la tratatul de reasigurare cu
În plus, în situația de față orice estimare aferentă daunelor referința 16-0380-16 conform Protocolului din 17.09.2019, astfel
mari nu este relevantă, întrucât evaluarea rezervei de daună la încât soldul fondurilor reținute la data de 31.12.2020 să ajungă
nivel de grupe omogene de riscuri este în curs de realizare, în la nivelul 0, precum și prezentarea documentelor justificative
sensul că „[] Societatea testează diverse metode alternative care atestă sumele recuperate (în termen de 10 zile lucrătoare
de calcul pentru a se putea asigura că metoda aleasă este de la expirarea termenului de 90 de zile pentru recuperarea
stabilă și generează rezultate consistente de la o iterație de soldului negativ al fondurilor reținute, așa cum este prevăzut în
calcul la alta (la o frecvență de calcul trimestrială)”. tratatul de reasigurare cu referința 16-0380-16), și luând în
Prin raportare strict la metoda folosită pentru determinarea considerare inclusiv explicațiile transmise de societate prin
valorii ajustării celei mai bune estimări a rezervei de daună, în Adresa nr. 4.218/10.02.2021 înregistrată la A.S.F. cu
elaborarea acesteia, funcția actuarială s-a rezumat la un set de nr. 681/11.02.2021 potrivit căreia prin încheierea noului contract
presupuneri, după cum urmează: „s-a realizat o novație a contractului inițial”, [] cu scopul „să
(i) daunele estimate la data de 31.12.2019 să fie plătite existe continuitate în acoperire”, măsurile întreprinse de
în anul 2020 reprezintă doar 75,87% din daunele societate nu întrunesc cerințele Deciziei nr. 455/2020 având în
efectiv plătite în anul 2020 (prima diagonală estimată vedere elementele redate mai jos.
și dezvoltată a triunghiului de daune), exclusiv datorită Deși societatea avea la îndemână clauza/Condiția 15 Offset
faptului că daunele estimate la 31.12.2019 nu conțin și din tratatul cu referința 16-0380-16 conform căreia cele două
estimarea pentru daune peste cuantila 0,99; părți (ale tratatului) puteau în orice moment să compenseze
(ii) daunele mari se dezvoltă proporțional cu daunele mici; creanțele/datoriile reciproce, nu a întreprins niciun demers
(iii) întreg triunghiul de daune ce urmează a se dezvolta pentru recuperarea fondurilor negative, mai mult s-au efectuat în
va prezenta aceeași subadecvare ca cea identificată continuare plăți către reasigurători (MDP), deși creanța față de
pentru prima diagonală dezvoltată. reasigurători a crescut în decursul anilor 2019 și 2020.
Astfel, metoda utilizată, bazată pe ajustarea celei mai bune În fapt, prin operațiunea de încheiere a contractelor cu
estimări a rezervei de daună în funcție de rezultatul obținut în reasigurătorii B.R. și A.C. nu a fost recuperat soldul negativ al
urma comparării acesteia cu experiența, nu reprezintă o metodă fondurilor reținute în valoare de 118.229.830 euro la data de
de estimare adecvată a rezervei de daună pentru daunele mari 30.09.2020, iar prin preluarea de către cei doi reasigurători a
și nu ia în considerare corespunzător toate fluxurile de numerar, acestei creanțe care, așa cum rezultă din confirmările de solduri
conform principiilor regimului Solvabilitate II referitoare la transmise de societate la A.S.F., s-a diminuat la valoarea de
calculul celei mai bune estimări a rezervelor tehnice. 51.761.636 euro la data de 31.12.2020, date fiind noile clauze
Chiar dacă ajustarea efectuată are ca efect diminuarea contractuale cu privire la calculul fondurilor reținute și nu au fost
riscului de subadecvare a rezervei de daună, aceasta nu generate fluxuri de numerar în măsură să aducă beneficii pentru
răspunde cerinței de la teza I din măsura de la pct. 1.1 din societate și să contribuie la îmbunătățirea situației financiare a
Decizia A.S.F. nr. 455/6.04.2020. societății.
Prin urmare, se constată că nu a fost transmisă la A.S.F. Astfel, se constată încălcarea prevederilor art. 1 pct. 1.5 din
ediția revizuită a politicii de constituire, modificare și menținere Decizia nr. 455/2020.
a rezervelor tehnice sub regimul Solvabilitate II, document care d) La art. 1 pct. 1.6 din Decizia nr. 455/2020 s-a dispus în
să conțină descrierea noii metode de calcul al celei mai bune sarcina societății măsura confirmării soldului obligațiilor de plată
estimări a rezervei de daună, astfel încât să se respecte cu corespondenții Carte Verde (DEKRA și alții) la finele
prevederile legale în vigoare, în sensul segmentării obligațiilor anului 2019, înregistrat în baza cererilor de rambursare și de
de asigurare cel puțin la nivelul liniilor de afaceri în vederea chemare în garanție emise de aceștia, cu obligația transmiterii
calculării rezervelor tehnice în acord cu dispozițiile art. 57 din la Autoritatea de Supraveghere Financiară a documentelor care
Legea nr. 237/2015, fiind încălcate prevederile art. 1 pct. 1.1 din fac dovada realizării măsurii odată cu transmiterea situațiilor
Decizia A.S.F. nr. 455/2020. financiare auditate pentru sfârșitul anului 2019.
b) Cu referire la măsura dispusă la art. 1 pct. 1.2 din Decizia Cu referire la această măsură societatea a comunicat A.S.F.
A.S.F. nr. 455/2020 de prezentare a unui act adițional la tratatul faptul că nu a primit la finele anului 2019 confirmări din partea
de reasigurare cu referința 16-0380-16 conform protocolului din corespondenților Carte Verde, aceștia motivând fie că nu sunt în
17.09.2019, societatea, prin reprezentanții săi, a prezentat un poziția de a aloca resursele necesare pentru a transmite acest
act adițional (nr. 12) prin care s-a stabilit o valoare a primei răspuns, fie au motivat că birourile Carte Verde nu se află în
minime și de depozit (MDP) aferentă lunii septembrie 2019 de poziția de a transmite informații cu privire la activitățile lor de
2 milioane euro, iar pentru restul perioadei, până la 31.12.2020, instrumentare a daunelor către terți independenți (de exemplu,
de 500 mii euro pe lună fără a se transpune clauza din protocol, auditori). Procesul de reconciliere a societății cu birourile Carte
ca soldul fondurilor reținute la data de 31.12.2020 să ajungă la Verde este unul continuu, în baza informațiilor pe care le
nivelul 0, fiind încălcate astfel prevederile art. 1 pct. 1.2 din primește și le procesează individual la nivel de dosar de daună.
Decizia A.S.F. nr. 455/2020. Prin Adresa nr. 15.880/27.05.2021, înregistrată la A.S.F. cu
c) Cu referire la măsura de la art. 1 pct. 1.5 din Decizia A.S.F. nr. SA-DG 4.381/27.05.2021, societatea a transmis un punct de
nr. 455/2020, societatea, prin reprezentanții săi, a transmis actul vedere prin care obiectează asupra reținerilor din raportul de
adițional nr. 13 la tratatul de reasigurare cu referința 16-0380-16, control permanent, iar în anexa la răspuns au fost prezentate
din care rezultă că reasigurătorul B.R. a preluat 50% și A.C. documente (trei anexe) cu referire la măsurile de la art. 1 pct. 1.1
cealaltă parte de 50% din cedarea în reasigurare a unei cote de și 1.6 din Decizia nr. 455/2021, după cum urmează:
60% din activitatea RCA și 70% din CASCO, începând cu — anexa nr. 1 — Politica de constituire, modificare și
1.10.2020, și o precizare potrivit căreia prin aceste contracte nu menținere a rezervelor tehnice Solvency II;
s-a comutat vechiul contract, ci s-a realizat o novație a — anexa nr. 2 — o filă nesemnată/neasumată „Back test la
contractului inițial, urmată de un transfer al tuturor drepturilor și data de referință 31 decembrie 2021, plăți plafonate”;
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021

— anexa nr. 3 — corespondență e-mail purtată în luna Astfel, deși societatea precizează în cadrul politicii, precum
februarie 2021 cu corespondentul Carte Verde Dekra și alții în și în Nota de fundamentare privind aprobarea politicii că, pentru
care se solicită confirmare de sold la data de 30.06.2020. a răspunde cerințelor Deciziei nr. 455/6.04.2020, va segmenta
În ceea ce privește obiecțiunile societății, acestea au fost informațiile pe linii de activitate și va efectua calculul celei mai
formulate pentru fiecare măsură reținută în raportul de control ca bune estimări pe baza daunelor neplafonate, aceste aspecte nu
fiind neîndeplinită astfel: se regăsesc fără echivoc în secțiunile corespunzătoare ale
a) Cu referire la măsura de la art. 1 pct. 1.1 din Decizia politicii. Politica nu este coerentă și nu rezultă clar metodologia
nr. 455/2020 societatea a obiectat următoarele: care va fi aplicată deoarece nu au fost eliminate din cuprinsul
„[] Singurul aspect care rămâne, formal vorbind, neacoperit acesteia elementele de neconformitate care au făcut obiectul
de modificarea de metodă, a fost separarea liniilor de activitate Deciziei nr. 455/6.04.2020.
pentru calculul celei mai bune estimări a riscului de daună (BEL Mai mult, deși noua politică a intrat în vigoare în data de
Claims). În cadrul procesului anual de auditare, am arătat 27 mai 2021, societatea o va pune în aplicare de la data de
auditorului financiar independent că metoda aplicată de referință 31.12.2021, indicând în mod indirect că nu pot fi aduse
Societate la nivelul întregului portofoliu, inclusiv metodele de modificări unei politici în cursul anului deoarece politicile
ajustare a acesteia, generează rezultate mai mari comparativ contabile reprezintă principiile, bazele și regulile specifice
cu aplicarea acesteia, inclusiv metodele de ajustare la nivelul aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor
claselor de asigurare. Testele suplimentare la care facem financiare anuale. Acesta nu este un motiv întemeiat de a nu
referire pot fi coroborate cu opinia emisă de auditorul financiar modifica politica anterior menționată deoarece aceasta nu este
statutar, care atrage atenția asupra modalității de calcul a o politică contabilă, ci este o politică de constituire, modificare și
rezervei de daune neavizate, însă nu conține și o calificare menținere a rezervelor tehnice conform regimului de
cantitativă cu privire la posibilele deficiențe determinate de reglementare prudențială Solvabilitate II. Chiar dacă
calculul la nivel agregat a acestora. Așadar, cu toate că, în opinia metodologia de calcul a celei mai bune estimări a rezervei de
noastră, metoda modificată prin calculul suplimentar al BEL daună va fi aplicată și în calculul rezervei de daună neavizată,
Claims pentru daune mari generează o suficiență a rezultatului, considerăm că politica contabilă nu va fi modificată, deoarece
înțelegem să modificăm politica de rezerve și să includem politicile contabile referitoare la rezerve conform Notei 2 Politici
calcule separate de linii de activitate, în conformitate cu și metode contabile la situațiile financiare menționează că:
precizările efectuate de dvs. (anexată)” ,,Societatea creează și menține rezervele tehnice în
Obiecțiunile societății nu înlătură constatarea din raportul de conformitate cu Norma A.S.F. nr. 38/2015 privind rezervele
control permanent având în vedere următoarele: tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de
Politica de constituire, modificare și menținere a rezervelor calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale
tehnice Solvency II a fost elaborată în data de 24.05.2021 și și registrul special de evidență a activelor care le acoperă. [...].
aprobată prin Decizia directoratului nr. 19/27.05.2021, și Rezerva de daune neavizate reprezintă fondul constituit pentru
transmisă autorității ulterior constatării de către A.S.F. a onorarea obligațiilor viitoare ale asigurătorului ca urmare a
neîndeplinirii măsurii. daunelor întâmplate, dar neraportate până la data de referință a
Politica prezentată de societate este insuficient revizuită și calculului rezervelor.”
poate induce în eroare utilizatorii acesteia, cuprinzând Prin includerea în noua politică, ce a intrat în vigoare în data
numeroase neconcordanțe între informațiile prezentate și de 27.05.2021, a unei metode ce se va pune în aplicare
nerăspunzând adecvat măsurii 1.1 deoarece: începând cu 31.12.2021 și prin menținerea referirilor repetate la
(i) Conform secțiunii 3.2.1, înțelegem că ,,metoda metoda ce a făcut obiectul Deciziei nr. 455/2020, societatea va
bootstrap Chain Ladder [este] aplicată la nivelul continua, până la finele anului 2021, să aplice metoda Chain
fiecărei clase de asigurare conform Directivei SII”. În Ladder la nivelul întregului portofoliu prin plafonarea daunelor
schimb: la nivelul cuantilei de 0.99, tergiversând astfel implementarea
• secțiunea 10 Fluxul de acțiuni desfășurate în cadrul efectivă a măsurilor dispuse în sarcina acesteia.
procesului de evaluare a rezervelor tehnice prevede că ,,se b) Cu referire la măsurile de la art. 1 pct. 1.2 și 1.5 din Decizia
utilizează metoda «Mack Chain-Ladder», aplicată la nivelul nr. 455/2020, societatea a obiectat invocând faptul că actul
întregului portofoliu modelat (...)”. administrativ emis de A.S.F. (Decizia nr. 455/2020) care a
• secțiunea 6 Segmentarea prevede că ,,Dacă datele nu pot preluat prevederile unui protocol de discuție dintre participanții
fi colectate la nivelul necesar pentru o singură clasă de la o întâlnire este caduc, iar tratatul de reasigurare cu referința
Solvabilitate, atunci s-ar putea aplica distribuirea pe clase de 16-080-16 a încetat să mai producă efecte de la data de
asigurare.” Mai mult, în continuare se face referire la caracterul 30.09.2020 odată cu novația acestuia. De asemenea, se arată
neaditiv al metodei Chain Ladder, la necesitatea utilizării unei că acest punct de vedere a fost confirmat și într-o
singure grupe de riscuri în vederea aplicării acesteia, precum și corespondență avută pe e-mail cu un angajat al A.S.F., prin care
la faptul că aceasta este completată de o metodă de alocare se solicitau informații cu privire la creanțele din reasigurare
pentru evidențierea rezervelor tehnice la nivelul liniilor de reprezentate de soldul negativ al soldurilor reținute la data de
afaceri. 31.12.2020.
(ii) Modificările aduse politicii nu menționează explicit Obiecțiunile societății nu se susțin având în vedere
modul în care se estimează rezerva pentru daune următoarele:
mari. Putem doar să presupunem că noua metodă se În opinia societății, în Decizia nr. 455/2020 s-a transpus o
bazează pe întreg triunghiul de daune (neplafonate) măsură caducă deoarece s-a solicitat transpunerea într-un act
și astfel implicit ia în calcul daunele mari. În schimb, adițional a unei discuții între parteneri, în condițiile în care, în
conform secțiunii 10 Fluxul de acțiuni desfășurate în procesul-verbal de control urmare căruia a fost impusă măsura
cadrul procesului de evaluare a rezervelor tehnice, de la art. 1 pct. 1.2 din Decizia nr. 455/2020 s-a reținut că: „Din
,,se folosește limitarea la nivelul unei cuantile de 0,99, analiza estimării efectuate de reprezentanții entității se identifică
care împiedică introducerea în model a valorilor un potențial risc de credit până la terminarea contractului de
aberante, care ar denatura dezvoltarea daunelor (și reasigurare, astfel că se impune ca toate modificările prevăzute
se asigură astfel independența elementelor din atât în protocolul din data 17.09.2019, cât și celelalte modificări
triunghi [...]”. care au stat la baza estimărilor să facă obiectul unui act adițional
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021 23

la contractul de reasigurare [...] asumat și semnat de către toate acesteia ar fi trebuit să facă demersurile necesare, astfel încât
părțile contractuale. De asemenea, din cauza faptului că, în în perioada de 90 de zile de la data decontului cu reasigurătorii,
timpul controlului, reprezentanții entității nu au prezentat o când s-a constatat valoarea negativă a acestor fonduri, soldul să
confirmare a soldului fondurilor reținute pentru perioada 2016— fie plătit de reasigurător, respectiv încasat de societatea City
2018 conform clauzelor contractuale, aceasta are obligația Insurance — S.A.
raportării trimestriale a soldului fondurilor reținute către În fapt, societatea a încheiat cu reasigurătorii B.R. și A.C. alte
administratorul reasigurării G. Brg, pentru perioada de referință, contracte de reasigurare, iar prin această operațiune nu a fost
în vederea confirmării soldului de către reasigurători.” recuperat soldul negativ al fondurilor reținute în valoare de
Mai mult, măsura 1.5 dispusă prin Decizia nr. 455/2020 a 118.229.830 euro la data de 30.09.2020, ci creanța a fost
avut în vedere lipsa confirmării cu reasigurătorii B.M.I. și A.C. a preluată de către cei doi reasigurători, iar, așa cum rezultă din
fondurilor reținute, precum și clauzele contractuale care stipulau confirmările de solduri transmise de societate la A.S.F., valoarea
recuperarea acestora în cazul în care soldul era negativ. acesteia s-a diminuat la 51.761.636 euro la data de 31.12.2020,
Mențiunea la care face referire societatea privind date fiind noile clauze contractuale cu privire la calculul
confirmarea de către A.S.F. a caducității nu se susține dat fiind fondurilor reținute și nu au fost generate fluxuri de numerar în
faptul că afirmația din corespondența prin e-mail a fost făcută măsură să aducă beneficii pentru societate și să contribuie la
cu referire la data de 31.12.2020, dată la care contractul era îmbunătățirea situației financiare a societății.
deja novat către alți reasiguratori. „Caducitatea” la data de Mai mult, având în vedere că tratatele încheiate cu
31.12.2020, la care s-a făcut referire, nu presupune reasigurătorii B.R. și A.C. conțin o clauză de recuperare a
neîndeplinirea de către societate a măsurilor din decizie, până fondurilor negative, calculate pe bază de elemente de decontare
la data novării contractului, respectiv până la data de aferente contractului pe an de subscriere neinfluențată de
30.09.2020, data încheierii noului contract. variația rezervelor de daune, condiționat de depășirea pragului
În ceea ce privește celelalte măsuri, respectiv recuperarea ratei daunei de 95,5%, din documentele furnizate de societate
fondurilor negative, conform cerințelor Deciziei nr. 455/2020 nu rezultă orizontul de timp în care soldul negativ exigibil din
acestea trebuiau de asemenea să fie îndeplinite până la data fondurile reținute preluat de reasigurătorii B.R. și A.C., va fi
de 30.09.2020, dată la care s-a făcut novația. recuperat, prin urmare creanța, ca element de activ, față de
c) Cu privire la măsura de la pct. 1.6 din Decizia nr. 455/2020 acești reasigurători are o scadență incertă, fiind necesară
societatea a invocat că a depus toate diligențele pentru a ajustarea acesteia cu impact asupra fondurilor proprii deținute
conforma soldurile obligațiilor de plată cu corespondenții Carte de societate.
Verde, în acest sens fiind prezentate în anexă răspunsurile Societatea a obiectat arătând faptul că primele, daunele și
primite în mod independent de către KPMG Audit — S.R.L. atât comisioanele care fac obiectul contractelor amintite au fost
din partea unor birouri Carte Verde, cât și din partea DEKRA, decontate între părți, în conformitate cu prevederile contractuale,
fiind menționat totodată faptul că dacă un birou Carte Verde iar creanțele și datoriile generate de executarea contractelor au
confirmă sau nu soldurile nu poate fi imputabil societății, iar fost pentru prima dată decontate la data de 31.12.2020,
societatea nu răspunde pentru faptele terților. contractele intrând în vigoare la data de 1.10.2020.
De asemenea, societatea a menționat că în scrisoarea Cu privire la scadența incertă a creanței, ca element de activ,
adresată conducerii acesteia de către auditorul financiar menționată în raportul de control, în obiecțiuni s-a arătat că
independent Grant Thornton pentru data de referință ambele contracte prevăd că, în ipoteza depășirii pragului de
31 decembrie 2020, se precizează că „în momentul de față, daunalitate de 99,5%, eventuala balanță negativă a contului de
contractul cu Dekra este închis din luna octombrie 2020, astfel fonduri reținute se plătește în termen de 90 de zile de la
încât acesta nu mai produce efecte, Societatea clarificând în prezentarea decontului respectiv, fiind astfel considerat ca dată
cursul anului 2020 situația cu acest intermediar”. certă.
Se constată că prin răspunsul societății au fost arătate Cu privire la reținerea din raportul de control permanent
demersurile realizate de aceasta în vederea îndeplinirii măsurii. privind lipsa fluxurilor de numerar în obiecțiuni s-a arătat faptul
Având în vedere măsurile dispuse prin actul individual ce nu că „balanța fondurilor reținute ar putea reprezenta un indicator
au fost îndeplinite, respectiv art. 1 pct. 1.1, 1.2 și 1.5 din Decizia privind nivelul de lichiditate gestionat de Societate în raport cu
A.S.F. nr. 455/2020 și în raport cu prevederile art. 2 din Decizia reasigurătorii săi, lichiditate pe care Societatea o gestionează
nr. 455/6.04.2020, responsabilitatea aducerii la îndeplinire a având în vedere întregul efect al programelor de reasigurare cu
măsurilor prevăzute în decizie revine conducerii societății, aceștia.”
inclusiv domnului Renato Szilagyi în calitate de președinte al Cu privire la necesitatea ajustării creanței din reasigurare s-a
directoratului. menționat că nu sunt întrunite condițiile pentru a efectua
Fapta constituie contravenție potrivit art. 163 alin. (1) lit. p) ajustări, dat fiind faptul că raporturile contractuale care
din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea generează aceste poziții sunt în derulare, iar clauzele
activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și contractului de reasigurare (având putere de lege pentru părți
completările ulterioare, și se sancționează cu amendă în în conformitate cu dispozițiile art. 1.270 din Codul civil)
cuantum de 679.648 lei în conformitate cu prevederile art. 163 determină în mod clar când și în ce condiții devin scadente
alin. (4) lit. b) din aceeași lege. obligațiile de plată ce revin ambelor părți, indicând fără echivoc
IV. A patra faptă se referă la faptul că domnul Renato Szilagyi existența unor mecanisme de compensare care să conducă
a dispus menținerea activului constând în creanțe față de chiar la evitarea fluxurilor de numerar care ar genera costuri
reasigurătorii B.R. și A.C. în mod nejustificat la valoarea monetare și operaționale suplimentare.
51.761.636 euro la data de 31.12.2020, fiind necesară ajustarea În cazul creanțelor de la A.C. și B.R., valoarea probabilă de
acesteia cu impact asupra fondurilor proprii deținute de încasare este cea recunoscută în bilanțul societății și confirmată
societate. de către aceștia atât în deconturile trimestriale, cât și în
Din derularea tratatului de reasigurare cu referința 16-0380-16 confirmările pentru data de referință 31 decembrie 2020.
încheiat cu reasigurătorii B.M.I. și A.C., societatea a înregistrat la Obiecțiunile societății nu se susțin având în vedere
data de 30.09.2020 un sold negativ al fondurilor reținute în valoare următoarele:
de 118.229.830 euro. Conform termenilor contractuali acest sold Deși societatea susține că prin contractele de reasigurare
se cuvenea societății, iar pentru încasarea efectivă conducerea încheiate cu B.R. și A.C. se decontează primele, daunele și
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021

comisioanele care fac obiectul acestor contractele, omite faptul de contabilitate adoptate de Comisie în conformitate cu
că prin încheierea acestor contracte reasigurătorii au preluat o Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002.
datorie a vechilor reasigurători, B.M.I. și A.C. (creanță a 2. Întreprinderile de asigurare și de reasigurare își evaluează
societății) în cuantum de 118 milioane euro la data de activele și pasivele în conformitate cu standardele internaționale
30.09.2020. de contabilitate adoptate de Comisie în temeiul Regulamentului
Or, creanța societății în valoare de 118 milioane euro la data (CE) nr. 1.606/2002, cu condiția ca aceste standarde să includă
de 30.09.2020 a fost generată în principal de plățile efective metode de evaluare compatibile cu metoda de evaluare
realizate de societate (ieșiri de numerar) în perioada 2016— prevăzută la articolul 75 din Directiva 2009/138/CE. În cazul în
septembrie 2020 care au fost în cuantum de peste 135 milioane care standardele respective permit utilizarea mai multor metode
euro către reasigurătorii B.M.I. și A.C. sub forma primelor de evaluare, întreprinderile de asigurare și de reasigurare
minime și de depozit. utilizează numai metodele de evaluare care sunt conforme cu
Societatea nu a întreprins niciun demers pentru recuperarea articolul 75 din Directiva 2009/138/CE.” (n.b. transpus la art. 52
acestei creanțe de la B.M.I. și A.C., deși conform clauzelor din Legea 237/2015)”, și cu prevederile secțiunii 2.1, Dispoziții
contractuale din vechiul contract avea la îndemână clauza Fund generale, pct. 18 alin. (2) lit. a) și alin. (3) și secțiunii 2.4 —
Withheld Balance end of Settlement Period prin care putea să Principii generale de raportare financiară, pct. 46 din anexa la
solicite stingerea acestei creanțe prin plata efectivă de către Norma nr. 41/2015, pentru aprobarea Reglementărilor contabile
reasigurătorii B.M.I. și A.C., mai mult, a efectuat în continuare privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile
plăți către reasigurătorii B.M.I. și A.C. și nu a apelat nici la clauza financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară
set off care permitea compensarea creanțelor cu datoriile. activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și
În fapt, această creanță a fost „comutată” către reasigurătorii completările ulterioare:
A.C. și B.R. prin alte două contracte, cu clauze diferite, „Pct. 18 (2) În înțelesul prezentelor reglementări: un activ
operațiune care a condus la diminuarea creanței preluate, reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al
diminuare datorată, în principal, modalității diferite de calcul al unor evenimente trecute, de la care se așteaptă să genereze
fondurilor reținute. beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este
Afirmația societății privind existența scadenței certe a acestei recunoscut în contabilitate și prezentat în bilanț atunci când este
creanțe, argumentată de plata fondurilor reținute în termen de probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de către
90 de zile de la prezentarea decontului în ipoteza depășirii entitate și activul are un cost sau o valoare care poate fi
pragului de daunalitate de 99,5%, nu se susține având în vedere evaluat/evaluată în mod credibil;
faptul că, potrivit clauzelor contractuale, balanța negativă va fi (3) Beneficiile economice reprezintă potențialul de a
plătită societății în 90 de zile, condiționat de depășirea pragului contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau
echivalente de numerar către entitate. Această contribuție se
ratei daunei de 95,5% (nu 99,5%), prag care, în ipotezele
reflectă fie sub forma creșterii intrărilor de numerar, fie sub forma
furnizate de societate pentru calculul transferului de risc, a fost
reducerii ieșirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea
situat în jurul valorii de 77,41%, ceea ce induce o incertitudine
costurilor de producție.
a orizontului de timp în care se întrunesc cele două condiții
Astfel, potențialul poate fi unul productiv, atunci când activul
pentru recuperarea creanței. De asemenea, societatea nu a
este utilizat separat sau împreună cu alte active pentru
transmis documente/calcule/teste de recuperabilitate a creanței
prestarea de servicii de către entitate. De asemenea, potențialul
preluate de noii reasigurători din care să rezulte estimarea în poate îmbrăca forma convertibilității în numerar sau echivalente
timp a stingerii acestei creanțe. de numerar.”
Mai mult, conform condițiilor contractuale, în cazul în care la „pct. 46 (1) Principiul prudenței. La întocmirea situațiilor
finalul perioadei contractuale nu este întrunită condiția privind financiare anuale, recunoașterea și evaluarea trebuie realizate
rata daunei de 95,5% soldul negativ nu poate fi recuperat. pe o bază prudentă și, în special:
Este cel puțin de neînțeles afirmația societății privind nivelul a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul
de lichiditate gestionat de societate în raport cu reasigurătorii realizat la data bilanțului;
săi, în condițiile în care societatea trebuia să depună toate b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului
diligențele pentru asigurarea lichidităților necesare plății financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă
despăgubirilor de daune, iar prin încasarea efectivă a acestei acestea devin evidente numai între data bilanțului și data
creanțe s-ar fi asigurat o sursă substanțială pentru plata întocmirii acestuia;
despăgubirilor datorate păgubiților/asiguraților. c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul
Astfel, au fost încălcate prevederile art. 52 din Legea exercițiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea
nr. 237/2015 și prevederile secțiunii 2.1, Dispoziții generale, ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se
pct. 18 alin. (2) lit. a) și alin. (3) și secțiunii 2.4 — Principii efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de
generale de raportare financiară, pct. 46 din anexa la Norma impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.
A.S.F. nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile (2) Activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile datoriile și cheltuielile, subevaluate. Totuși, exercitarea prudenței
financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive,
activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici
completările ulterioare, conform cărora: supraevaluarea deliberate.”
art. 52. — Evaluarea activelor și a obligațiilor din Legea Fapta îi este imputabilă domnului Renato Szilagyi —
nr. 237/2015, societățile își evaluează activele și obligațiile, președintele directoratului întrucât acesta are, conform
astfel: prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare și ale
„a) activele, la valoarea la care ar putea fi tranzacționate între organigramei societății, aprobate prin Decizia directoratului
contrapartide în cadrul unei tranzacții obiective; [...]” nr. 27.3/5.09.2019, în coordonare departamentul de reasigurare,
coroborate cu prevederile art. 9 Metodologia de evaluare — fiind responsabil de gestionarea acestei activități în cadrul
principiile generale din Regulamentul delegat nr. 35/2015: societății.
„1. Întreprinderile de asigurare și de reasigurare recunosc De asemenea, în calitatea de președinte al directoratului,
activele și pasivele cu respectarea standardelor internaționale domnul Renato Szilagyi are atribuții cu privire la conducerea
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021 25

activității curente a asigurătorului, precum și cu privire la Prin Adresa societății nr. 11.929/23.04.2021 înregistrată la
asigurarea respectării tuturor dispozițiilor legale. A.S.F. cu nr. SA-DG 2.628.1/27.04.2021, City Insurance — S.A.
Fapta constituie contravenție potrivit art. 163 alin. (1) lit. a) a solicitat autorității să emită o decizie prin care să se dispună
din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea eliminarea majorării cerinței de capital de solvabilitate dispusă
activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și prin Decizia nr. 457/2020 motivată de explicațiile transmise prin
completările ulterioare, și se sancționează cu amendă în Adresa nr. 2.049.2/19.04.2021, precum și de faptul că: „în
cuantum de 748.537 lei în conformitate cu prevederile art. 163 cuantificarea majorării cerinței de capital de solvabilitate, [...]
alin. (4) lit. b) din aceeași lege. calculată ca [...] diferența între valoarea calculată inițial în
V. A cincea faptă se referă la faptul că domnul Renato cuantum de 35 milioane euro și 18,5 milioane euro, cuantum
Szilagyi a încălcat prevederile Deciziei nr. 457/2020 prin efectiv utilizat din împrumutul acordat de B. C. după deducerea
dispunerea eliminării din raportările transmise la A.S.F., principalului și a dobânzii aferente anului 2020, Autoritatea nu a
începând cu raportarea aferentă trimestrului I al anului 2020, a luat în considerare împrumutul de 25 milioane euro, pe care i-a
majorării cerinței de capital de solvabilitate. Astfel, nu au fost considerat ca nefiind în măsură să diminueze riscul de
respectate prevederile art. 3 și 4 din Decizia nr. 457/2020, în lichiditate, deoarece este pe termen scurt, având însă în vedere
sensul că începând cu data de 1.01.2020 și până în prezent nu faptul că acest împrumut de 25 milioane euro a devenit între
a fost menținută și nu s-a raportat la A.S.F. majorarea SCR, iar timp unul pe deplin subordonat, făcând astfel parte din fondurile
cu privire la profilul de risc nu au fost transmise măsurile proprii de bază ale societății, urmând aceeași logică de calcul a
implementate pentru eliminarea abaterii de la sistemul de adiției de SCR din decizie (diminuarea valorii adiției cu fondurile
guvernanță, deși se mențin motivele pentru care a fost impusă atrase și disponibile), decizia A.S.F. ar fi fost luată după
măsura privind majorarea de capital de solvabilitate, respectiv transformarea împrumutului ordinar în unul subordonat, nu ar
existența unui risc de lichiditate manifestat prin plata cu mai fi existat nicio cerință suplimentară de necesar de capital
întârziere a dosarelor de daună. În fapt justificarea societății de solvabilitate [...].”
pentru eliminarea majorării SCR se bazează pe disponibilitățile Cu referire la măsura dispusă prin Decizia nr. 457/2020, în
din contul deținut la societatea bancară, cont despre care A.S.F. obiecțiuni Societatea a invocat că a efectuat o majorare a
a luat cunoștință că nu există conform celor mai sus menționate. fondurilor proprii în cuantum de 25 milioane euro, în exces față
Astfel, nu a fost asigurat caracterul conform cu realitatea al de cerința A.S.F. în cuantum de 16,5 milioane euro și a raportat
raportărilor transmise la A.S.F. așa cum este prevăzut la art. 10 „SCR adecvat” pentru data de referință 31.12.2019. Pentru data
din Norma A.S.F. nr. 21/2016. de referință de 31.12.2020, societatea, în acord cu discuțiile
Prin Decizia nr. 457/2020, A.S.F. a impus în sarcina societății avute în data de 2.04.2021, a raportat în data de 6.04.2021
măsura de majorare de capital de solvabilitate cu suma de calculele SCR în cele două variante, respectiv cu și fără adiția
16,5 milioane euro, ca urmare a identificării unui risc de
de SCR, solicitând, de asemenea, eliminarea adiției având în
lichiditate ridicat datorat managementului inadecvat al
vedere că motivul impunerii nu mai subzistă.
lichidităților interne, componentă importantă a sistemului de
De asemenea societatea a menționat că „prin Nota de
guvernanță al Societății, în sensul că referatele de plată emise
fundamentare nr. 10.713 din 13.04.2021, Societatea a făcut încă
pentru dosarele de daună deschise în baza polițelor RCA au fost
o dată dovada implementării măsurilor necesare în vederea
procesate cu întârziere, iar societatea plătește dosarele de
eliminării abaterii de la sistemul propriu de guvernanță, iar
daună RCA pe măsură ce încasează primele din subscrierile
RCA. Criteriile utilizate pentru cuantificarea riscurilor de subscriere,
Potrivit machetelor transmise la A.S.F., ulterior emiterii piață, contrapartidă, operațional și lichiditate [...] se regăsesc în
Deciziei nr. 457/2020, s-a constatat că societatea a raportat raportul ORSA, aflat în posesia dvs.”
cerința de majorare a capitalului de solvabilitate în raportarea Obiecțiunile societății nu se susțin având în vedere
anuală aferentă anului 2019, aceasta fiind eliminată de societate următoarele:
începând cu raportarea aferentă trimestrului I al anului 2020. Societatea afirmă că o majorare a fondurilor proprii, prin
Prin Adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 2.049.2/19.04.2021, transformarea unui împrumut comercial în împrumut
societatea a transmis o notă de fundamentare în care se arată subordonat, operațiune care nu produce în fapt fluxuri de
că „măsura de majorare a capitalului de solvabilitate cu numerar suplimentare împrumutului inițial, este suficientă ca
echivalentul în lei al sumei de 16,5 milioane euro a fost A.S.F. să dispună eliminarea măsurii privind majorarea de
implementată de societate în cursul anului 2020 prin majorarea capital de solvabilitate, măsură care a fost impusă ca urmare a
fondurilor proprii cu suma de 25 milioane euro, operațiune ce a deficienței de lichiditate identificate de autoritate.
constat în: Măsura impusă de autoritate a vizat majorarea/menținerea
— desființarea contractului de împrumut dintre societatea cerinței suplimentare de solvabilitate până la eliminarea
comercială și City, în valoare de 25 milioane lei, încheiat la data cauzelor care au condus la impunerea acesteia, respectiv
de 09/09/2019; eliminarea întârzierilor la plata despăgubirilor pe fondul lipsei de
— suplimentarea valorii contractului de împrumut dintre lichidități.
societatea comercială și Vivendi International — S.R.L., încheiat Dispozițiile Deciziei A.S.F. nr. 457/2020 au stabilit ca
în data de 07/03/2017 cu suma de 25 milioane euro; obligație înlocuirea SCR inadecvată cu SCR adecvată, cerință
— majorarea valorii contractului de împrumut subordonat de solvabilitate ce include majorarea de capital de solvabilitate,
dintre acționarul principal al societății — Vivendi International — iar dovada implementării acestei măsuri să fie transmisă
S.R.L. — cu suma de 25 milioane euro, acesta ajungând la autorității într-un termen care să nu depășească data de
suma de 75 milioane euro.” 31.12.2020, și nu menținerea majorării până la această dată, ci,
În ceea ce privește profilul de risc, societatea a transmis așa cum am arătat mai sus, până la eliminarea cauzei care a
A.S.F. faptul că „profilul de risc estimat pentru 2020 este unul condus la impunerea acestei măsuri.
ridicat în ceea ce privește riscul de subscriere, și preponderent Conform informațiilor obținute în procesul de supraveghere
mediu aferent riscurilor de piață, contrapartidă, operațional și permanentă, la data de 31.12.2020, societatea deținea în
lichiditate” fără a prezenta A.S.F. criteriile utilizate pentru portofoliu dosare de daună RCA instrumentate, complete,
cuantificarea acestora, sau măsurile implementate pentru întârziate la plată, cu o valoare constituită a rezervei de daună
eliminarea abaterii de la sistemul de guvernanță. în cuantum de 101,38 milioane lei.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021

De asemenea, în cursul lunii decembrie 2020, societatea a Astfel au fost încălcate prevederile art. 3 și art. 4 din Decizia
efectuat plăți cu întârziere cu o valoare a despăgubirilor în nr. 457/2020, iar prin transmiterea la A.S.F. a unor raportări
cuantum de 21,4 milioane lei. neconforme cu realitatea se constată influența susceptibilă de a
În primul trimestru al anului 2021, societatea a plătit cu aduce atingere unei administrări corecte și prudente a societății
întârziere dosare de daună cu un cuantum al despăgubirilor în săvârșită de către domnul Renato Szilagyi în calitate de
valoare de 105,23 milioane lei și a raportat lunar dosare în președinte al directoratului.
rezervă întârziate la plată astfel: în ianuarie dosare cu o rezervă În calitatea acestuia de președinte al directoratului, domnul
constituită în cuantum de 87,87 milioane lei, în februarie dosare Renato Szilagyi are atribuții cu privire la conducerea activității
cu o rezervă constituită în cuantum de 85,3 milioane lei și în
curente a asigurătorului, precum și cu privire la asigurarea
martie dosare cu o rezervă constituită în cuantum de
80,84 milioane lei. La data de 30.04.2021 societatea respectării tuturor dispozițiilor legale.
înregistrează în soldul rezervei de daune avizate dosare Totodată potrivit art. 42 din Legea nr. 237/2015, competența
întârziate la plată în cuantum de 86,87 milioane lei, iar în cursul directoratului este aceea de a aproba raportul privind
lunii aprilie 2021 a efectuat cu întârziere plăți de despăgubiri solvabilitatea și situația financiară, raport care este publicat
realizate cu întârziere în cuantum de 13,69 milioane lei. numai după ce este aprobat de conducerea societăților. Ținând
Deși societatea a afirmat că în raportul ORSA sunt seama de faptul că elemente privind majorarea capitalului de
prezentate criteriile utilizate pentru cuantificarea riscurilor de solvabilitate ar fi trebuit să se regăsească în acest raport,
subscriere, piață, contrapartidă, operațional și lichiditate nu a neincluderea acestora în raport este de natură a atrage
prezentat măsurile implementate pentru eliminarea abaterii de la răspunderea domnului Renato Szilagyi, în calitate de președinte
sistemul de guvernanță care, așa cum am arătat, a constat în al directoratului.
riscul de lichiditate (deficit de lichiditate), iar din datele raportate Fapta constituie contravenție potrivit art. 163 alin. (1) lit. p) și r)
la A.S.F. de societate este evidentă lipsa de lichiditate. Prin din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea
urmare, se mențin și în prezent cauzele care au condus la activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și
impunerea măsurii de majorare a cerinței de capital solvabilitate. completările ulterioare, și se sancționează cu amendă în cuantum
Potrivit prevederilor art. 6 din Regulamentul nr. 2015/2012
de 824.408 lei și cu retragerea aprobării în conformitate cu
de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu
prevederile art. 163 alin. (4) lit. b) și alin. (5) lit. a) din aceeași lege.
privire la procedurile de luare a deciziilor de stabilire, calculare
și eliminare a majorărilor de capital în conformitate cu Directiva VI. A șasea faptă se referă la faptul că domnul Renato
2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului, Szilagyi nu a respectat prevederile art. 2 alin. (2) din Decizia
revizuirea majorării de capital se face de către Autoritatea de nr. 325/2021, precum și prevederile art. 21 alin. (1) lit. e) și
supraveghere dacă circumstanțele care au condus la stabilirea art. 22 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 coroborate cu prevederile
majorării de capital s-au schimbat în mod semnificativ, în urma art. 7 alin. (12) din Norma A.S.F. nr. 20/2016 privind autorizarea
revizuirii obligației de majorare a capitalului, autoritatea de și monitorizarea societăților de asigurare și reasigurare, cu
supraveghere menține, modifică sau elimină majorarea de modificările și completările ulterioare, în sensul că planul de
capital. redresare transmis la A.S.F. nu reflectă că este în linie cu planul
De asemenea, conform art. 7 din același regulament, în de afaceri elaborat, conform legii, pe o durată de 3 ani, nu sunt
vederea analizării menținerii, modificării sau eliminării majorării detaliate ajustările asupra rezervelor tehnice și nu există o
de capital autoritatea de supraveghere ține cont de următoarele: documentare corespunzătoare din care să rezulte modul în care
„(a) informațiile prezentate de societatea de asigurare în societatea va deține permanent fondurile proprii eligibile pentru
cursul procesului de stabilire și calculare a majorării de capital; a acoperi SCR și MCR.
(b) informațiile obținute de autoritatea de supraveghere prin Prin Decizia nr. 325/2021 s-a stabilit în sarcina societății
intermediul procesului de supraveghere prin eventualele
obligația transmiterii la A.S.F. până la data de 12.05.2021, spre
activități de supraveghere ulterioare;
aprobare, a unui plan de redresare care să prevadă măsuri
(c) informațiile furnizate în raportul de activitate, dacă
autoritatea de supraveghere a solicitat acest lucru în pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile să acopere
conformitate cu articolul 5; cerința de capital de solvabilitate sau pentru modificarea
(d) orice alte informații relevante care indică o modificare profilului de risc, astfel încât, în termen de 6 luni, SCR să fie din
semnificativă a circumstanțelor care au condus la stabilirea nou respectată, ca urmare a deficiențelor constatate în controlul
majorării de capital.” periodic realizat cu privire la modul de constituire a rezervelor
Prin urmare, se constată că se mențin motivele pentru care tehnice care au condus la ajustări asupra fondurilor proprii în
a fost impusă măsura privind majorarea de capital de valoare de 244 milioane lei, având ca efect scăderea gradului de
solvabilitate, respectiv existența unui risc de lichiditate acoperire a SCR cu fonduri proprii sub nivelul legal.
manifestat prin plata cu întârziere a dosarelor de daună, iar în Prin Adresa nr. VPA 2.249/30.03.2021 A.S.F. a solicitat
fapt justificarea pentru eliminarea majorării SCR se bazează pe societății ca la elaborarea planului de redresare să se aibă în
disponibilitățile deținute în contul din societatea bancară, cont vedere inclusiv măsura de majorare a capitalului de solvabilitate
despre care A.S.F. a luat cunoștință că nu există conform celor dispusă prin Decizia nr. 457/2020.
mai sus prezentate. Din analiza planului de redresare transmis de societate a
Se constată că ulterior datei de 31.12.2019 și până în prezent rezultat că societatea nu a procedat la luarea în considerare a
societatea nu a menținut și nu a raportat la A.S.F. majorarea SCR,
măsurii de majorare a capitalului de solvabilitate dispusă prin
iar cu privire la profilul de risc nu a transmis măsurile
implementate pentru eliminarea abaterii de la sistemul de Decizia nr. 457/2020.
guvernanță, conform cerințelor Deciziei nr. 457/2020, iar prin Cu Adresa nr. 13.885/12.05.2021 societatea a transmis la
eliminarea majorării SCR bazată pe disponibilitățile deținute într-un A.S.F. „Planul de redresare conform informațiilor solicitate prin
cont la o societate bancară, cont despre care A.S.F. a luat Decizia 325/2021”.
cunoștință că nu există, conform celor mai sus prezentate, nu a Pentru fiecare cerință menționată la art. 2 alin. (2) lit. a)—h)
fost asigurat caracterul conform cu realitatea al raportărilor din Decizia nr. 325/2021 în planul de redresare transmis la
transmise la A.S.F. așa cum este prevăzut la art. 10 din Norma A.S.F. au fost prezentate succint anumite elemente, cu referire
A.S.F. nr. 21/2016. strict la data de 31.12.2020 și 31.12.2021.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021 27

Față de cele de mai sus, arătăm că în conformitate cu referință din perioada de 3 ani și se transmite A.S.F. la solicitarea
prevederile art. 21 alin. (1) lit. e) și art. 22 alin. (2) din Legea acesteia.”
nr. 237/2015: Totodată, în plan se menționează că pentru data de
„Societățile documentează modul în care vor deține 31.12.2020 au fost efectuate corecții asupra rezervelor tehnice
permanent fondurile proprii eligibile pentru a acoperi SCR și evaluate sub regimul Solvabilitate II, respectiv o ajustare în
MCR;” sensul creșterii valorii brute a acestora cu 416,68 milioane lei, iar
„Planul de afaceri [...] cuprinde indicații și justificări privind în valoare netă de 41,57 milioane lei, fără a fi prezentate detalii
următoarele elemente: cu privire la aceste ajustări, deși prin adresa City Insurance —
a) natura riscurilor sau a angajamentelor pe care societățile S.A. nr. 10.713/13.04.2020 prin care a fost arătat modul de
își propun să le acopere și, respectiv, să și le asume; îndeplinire a Deciziei nr. 455/2020 conducerea societății și-a
b) principiile directoare cu privire la reasigurare și asumat că, după implementarea măsurii privind calculul
retrocesiune; rezervelor tehnice la nivelul grupelor omogene de riscuri, să
c) tipul de contracte de reasigurare aferente portofoliului de prezinte în mod detaliat revizuirile făcute asupra metodei de
riscuri; calcul al celei mai bune estimări a rezervei de daună, la o dată
d) pentru reasigurători, tipul de contracte de reasigurare pe stabilită în cadrul planului de redresare.
care își propun să le încheie cu societățile cedente; Impactul (în sensul scăderii) în fondurile proprii disponibile
e) elementele fondurilor proprii de bază care acoperă pragul al tuturor ajustărilor realizate atât pe elemente de active, cât și
absolut al MCR; de datorii este de 97,94 milioane lei.
f) estimări privind cheltuielile de inițiere a serviciilor La lit. a) și b) din plan au fost prezentate estimări pentru
administrative și de asigurare a unui cadru propice desfășurării anul 2021 privind cheltuielile de administrare și estimarea
activității și resursele financiare pentru acoperirea acestora; veniturilor și cheltuielilor legate de activitatea curentă, defalcate
g) în cazul clasei 18 prevăzute în anexa nr. 1 secțiunea A,
pe linii de afaceri. Cuantumul estimat al cheltuielilor de achiziție
resursele necesare acordării asistenței.
prezintă un nivel mediu de aproximativ 17% (valoare absolută
Pentru primele 3 exerciții financiare, planul de afaceri
estimată de 405 milioane lei, iar cheltuielile administrative
conține:
estimate sunt în valoare de 159 milioane lei). Veniturile estimate
a) un bilanț previzional și valorile estimate ale SCR și MCR;
b) metodele utilizate pentru calcularea valorilor menționate din prime brute subscrise sunt în valoare de 2.396 milioane lei,
la lit. a); în creștere față de anul 2020 cu 4%.
c) estimări ale resurselor financiare care urmează a acoperi De asemenea, pentru anul 2021 s-a estimat un rezultat
rezervele tehnice, SCR și MCR; tehnic-profit 64,6 milioane lei față de 33 milioane lei în anul 2020
d) pentru activitatea de asigurare și reasigurare generală: și un rezultat nontehnic-pierdere de 25,6 milioane lei față de
(i) estimări ale altor cheltuieli decât cele menționate la pierdere în anul 2020 în valoare de 51 milioane lei.
alin. (1) lit. f), în special ale cheltuielilor generale Deși nu au fost furnizate detalii ale contractelor de împrumut
curente și ale comisioanelor; din anul 2021, veridicitatea estimării rezultatului nontehnic este
(ii) estimări ale volumului de prime sau cotizații, după caz, pusă la îndoială dat fiind faptul că datoriile societății din
și ale volumului daunelor; împrumuturi au crescut în anul 2021 față de 2020 cu 75 milioane
e) pentru activitatea de asigurare de viață, estimări detaliate euro, ceea ce ar fi trebuit să conducă la un rezultat nontehnic —
ale veniturilor și cheltuielilor legate de activitatea directă, pierdere mai mare decât în anul 2020.
acceptările și cedările în reasigurare.” Astfel, rezultatul financiar al anului 2021 estimat este
De asemenea, conformitate cu prevederile art. 7 alin. (12) reprezentat de profit în cuantum de 28,8 milioane lei față de anul
din Norma A.S.F. nr. 20/2016 privind autorizarea și monitorizarea 2020 — pierdere — în valoare de 23,7 milioane lei, determinat
societăților de asigurare și reasigurare, cu modificările și în principal de diminuarea față de anul 2020 a rezultatului
completările ulterioare: nontehnic (pierdere 51 milioane lei).
„Societățile supravegheate conform părții I din Legea În planul transmis de societate se menționează că
nr. 237/2015 elaborează în fiecare an planul de afaceri pe 3 ani, elementele de bilanț Solvabilitate 2 și fondurile proprii disponibile
prevăzut la art. 22 din aceeași lege; acest plan se corelează cu rezultate ca urmare a ajustărilor sunt „conform raportare finală
rezultatele analizei realizat versus estimat ale primului an de 11 mai 2021”.
Aceste date nu au fost raportate la A.S.F., iar situația comparativă a informațiilor cuprinse în plan cu cele raportate efectiv
de societate la A.S.F. în data de 7.04.2021, pentru data de referință 31.12.2020, se prezintă astfel:
— lei —
Raportat în plan de Raportat efectiv la Diferențe pentru
Indicatori solvabilitate 2 redresare pentru data A.S.F. pentru data de aceeași dată de
de 31.12.2020 31.12.2020 referință
Rezerve tehnice brute exclusiv sănătate 2.180.348.726 2.322.289.643 141.940.917
Rezerve tehnice nete exclusiv sănătate 254.115.693 248.050.601 –6.065.092
Fonduri proprii disponibile să acopere SCR 468.415.688 472.358.106,77 3.942.419
Fonduri proprii disponibile să acopere MCR n/a 454.674.756,77
Fonduri proprii eligibile pentru acoperirea SCR 468.415.688 472.358.106,77 3.942.419
Fonduri proprii eligibile pentru acoperirea MCR 302.901.932 308.284.480,05 5.382.548
SCR 375.187.117 379.092.181 3.905.065
MCR 93.797.000 94.773.045 976.045
Grad acoperire SCR cu FP eligibile 1,25 1,25 0,00
Grad acoperire MCR cu FP eligibile 3,23 3,25 0,02
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021

Cu toate că societatea nu a prezentat un bilanț previzional linie cu planul de afaceri elaborat conform legii pe o durată de
întocmit în conformitate cu regimul Solvabilitate II, din analiza 3 ani, există necorelări între datele raportate la A.S.F. și datele
bilanțului prezentat în planul de redresare, în baza cuprinse în plan, nu sunt detaliate ajustările asupra rezervelor
reglementărilor contabile naționale, strict pentru anul 2021, tehnice și nu există o documentare corespunzătoare din care
rezultă că pentru active se preconizează o creștere la să rezulte modul în care societatea va deține permanent
31.12.2021 față de 31.12.2020 cu 665 milioane lei, din care o fondurile proprii eligibile pentru a acoperi SCR și MCR, astfel au
creștere de active lichide reprezentată de numerar și echivalente fost încălcate prevederile art. 2 alin. (2) din Decizia nr. 325/2021,
de numerar de 387 milioane lei, iar conform mențiunilor de la precum și prevederile art. 21 alin. (1) lit. e) și art. 22 alin. (2) din
pct. c) Bilanț previzionat rezultă că societatea a inclus în Legea nr. 237/2015 coroborate cu prevederile art. 7 alin. (12)
estimările efectuate două surse suplimentare de finanțare atrase din Norma A.S.F. nr. 20/2016 privind autorizarea și monitorizarea
în cursul anului 2021, respectiv împrumutul acordat de o societăților de asigurare și reasigurare, cu modificările și
societate comercială în cuantum de 50 milioane euro și completările ulterioare.
suplimentarea împrumutului acordat de o instituție de credit în De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 33 lit. d)
valoare de 25 milioane euro. din Regulamentul nr. 4/2021, prin raportul de control s-au
De asemenea, deși în cadrul secțiunii din plan de la lit. d) solicitat societății documentele care atestă deschiderea de cont
Estimarea resurselor financiare care urmează să acopere în noua societate bancară și confirmarea din partea băncii a
rezervele tehnice SCR și MCR se estimează strict pentru data
soldului acestui cont deschis pe numele Societății de Asigurare-
de 31.12.2021 un nivel al fondurilor proprii de 486 milioane lei,
SCR în valoare de 410 milioane lei și MCR 102 milioane lei, nu Reasigurare City Insurance — S.A., precum și copii ale
sunt documentate resursele financiare care conduc la valoarea contractelor de împrumut menționate de societate în
estimată a fondurilor proprii și nici modul în care societatea va corespondența primită în data de 12.05.2021.
deține permanent fondurile proprii eligibile pentru acoperirea În cadrul obiecțiunilor societatea a invocat că reglementatorul
SCR. ar confunda cerința de întocmire a unui plan de redresare în
Mai mult, având în vedere că data primirii Deciziei conformitate cu art. 34 cu planul de afaceri solicitat prin art. 21
nr. 325/2021 este 12.03.2021, iar societatea trebuia ca în din Legea nr. 237/2015 și că societatea a prezentat un plan de
termen de 6 luni de la data primirii deciziei să poată acoperi SCR redresare în conformitate cu orizontul de timp impus prin decizie,
cu fonduri proprii eligibile, din plan nu rezultă estimările aferente respectiv cel de 6 luni pentru restabilirea nivelului SCR, precum
celor 6 luni astfel încât cerința deciziei să fie îndeplinită. și că societatea elaborează în fiecare an un plan de afaceri pe
Totuși, luând în considerare mențiunea de la lit. c) din plan, 3 ani, parte din Raportul ORSA.
ar rezulta că sursele de finanțare estimate doar pentru anul 2021 De asemenea, se arată că varianta rectificată a raportărilor
pentru acoperirea SCR și MCR ar fi reprezentate de cele două în regim Solvabilitate 2 a fost încărcată la A.S.F. în data de
împrumuturi contractate de societate, respectiv împrumutul 21.05.2021 și reprezintă raportările finale pentru data de
acordat societății în cuantum de 50 milioane euro și referință 31 decembrie 2020, auditate.
suplimentarea împrumutului acordat de o instituție de credit în Cu privire la reasigurare s-a menționat că practicabilitatea/
valoare de 25 milioane euro, fără ca aceste contracte să fie veridicitatea planului de redresare este reflectată în primul rând
prezentate autorității. de implementarea politicii de reasigurare, transmisă prin
La elaborarea planului societatea a luat în considerare corespondența din datele de 29.01.2021 și 22.02.2021.
disponibilitățile în cuantum de 125 milioane euro (612,5 milioane lei)
În ceea ce privește documentarea resurselor financiare care
deținute la societatea bancară, iar potrivit informaților deținute
de A.S.F. între societatea bancară și Societatea de Asigurare- conduc la valoarea estimată a fondurilor proprii și modul în care
Reasigurare City Insurance — S.A. nu există relații contractuale, societatea va deține permanent fonduri proprii eligibile pentru
iar existența contului nu a fost confirmată. acoperirea SCR, societatea a menționat că cerința de capital
Cu referire la acest aspect, în data de 19.05.2021, minim și cea de solvabilitate se acoperă cu fonduri proprii
domnul Renato Szilagyi a transmis prin e-mail, înregistrat la A.S.F. cu eligibile.
nr. P 1293/19.05.2021, copii ale documentelor din care rezultă În ceea ce privește disponibilitățile în cuantum de
transferul fondurilor în sumă de 125 milioane euro din societatea 125 milioane euro deținute la societatea bancară, societatea
bancară într-un alt cont, deschis pe numele City Insurance — S.A. City Insurance — S.A. reiterează că a prezentat numeroase
la o nouă societate bancară, respectiv ordin de plată pentru dovezi cu privire la acest subiect, în opoziție cu opinia A.S.F.,
transferul fondurilor în sumă de 125 milioane euro din contul vechi în care emite aceste acuzații fără ca informațiile deținute de
contul nou, deschis la o nouă societate bancară, și extrase de cont aceasta să fie documentate și să fie aduse la cunoștința
de la noua societate bancară din data de 11.05.2021 și data de societății. De asemenea se arată că societatea a făcut dovada
12.05.2021. că a transferat integral aceste fonduri într-un cont deschis la o
În ceea ce privește cerința din Decizia nr. 325/2021 privind altă bancă.
politica de reasigurare, societatea a transmis la pct. e) din plan Cu referire la contractele solicitate prin raportul de control,
doar programul de reasigurare pentru anul 2021 fără să fie societatea menționează că acestea au fost deja notificate către
descrisă politica societății privind reasigurarea din care să autoritate, prin Adresa nr. 11.929/23.04.2021, parte a
rezulte principiile directoare cu privire la reasigurare. documentării măsurilor întreprinse cu referire la gestionarea
În ceea ce privește fluxurile de numerar descrise la lit. f) din riscului de lichiditate în conformitate cu Norma A.S.F. nr. 6/2021
planul de redresare, societatea a estimat strict pentru data de
și nu au fost niciodată solicitate de autoritate, iar împrumuturile
31.12.2021 un rezultat net pozitiv în valoare de 386 milioane lei,
generat de încasări din împrumuturi în valoare de au fost contractate pentru a asigura un tampon de lichiditate. De
375 milioane lei (aproximativ 75 milioane euro) și 10 milioane lei asemenea societatea menționează că decizia privind întocmirea
din activitatea de asigurare. În cadrul ieșirilor de numerar, unui plan de redresare nu impune societății prezentarea tuturor
societatea estimează faptul că poziția netă de decontare cu documentelor justificative care au stat la baza întocmirii planului
reasigurătorii este de plată către reasigurători în valoare de solicitat.
175 milioane lei. Obiecțiunile societății nu se susțin având în vedere
Având în vedere cele de mai sus, prin Raportul de control următoarele:
permanent nr. 4.182/20.05.2021 s-a constatat că planul de Cu referire la alegația privind necesitatea elaborării planului
redresare transmis de societate la A.S.F. nu reflectă că este în în conformitate cu art. 34 din Legea nr. 237/2015 fără a ține cont
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021 29

de prevederile art. 21 din aceeași lege, arătăm faptul că potrivit Din analiza documentației prezentate rezultă că există
art. 34 societățile trebuie să respecte cerințele referitoare la: neconcordanțe/inadvertențe după cum urmează:
— sistemul de guvernanță; — documentația aferentă deschiderii de cont privind contul
— modalitatea de realizare a ORSA și de utilizare a bancar nu este semnată de niciun reprezentant al băncii, deși
rezultatelor acesteia; există o astfel de secțiune pe formulare;
— capacitatea societăților de a estima riscurile în funcție de — pe formularele aferente deschiderii de cont apare ca
mediul în care activează; denumire a societății bancare Ltd, în schimb pe extrasul de cont
— riscurile cunoscute sau potențiale; apare societatea bancară SA.
— rezervele tehnice prevăzute la cap. V secțiunea a 2-a; De asemenea, în documentația transmisă la A.S.F. în data de
— SCR și MCR; 26.05.2021 societatea a prezentat:
— Decizia nr. 6.1 a directoratului din data de 12.02.2021,
— investițiile, conform art. 97;
adoptată și semnată de toți membrii directoratului prin care s-a
— calitatea și cantitatea fondurilor proprii prevăzute la cap. V
decis aprobarea deschiderii unui cont bancar la societatea
secțiunea a 3-a; bancară LTD;
— modelul intern prevăzut la cap. V secțiunea a 4-a — Decizia nr. 6.2 a directoratului din data de 12.02.2021,
subsecțiunea 4.3; adoptată și semnată de toți membrii directoratului prin care este
— modul în care activitățile de asigurări generale și de împuternicit domnul Epameinondas Papanikolaou să semneze,
asigurări de viață sunt administrate separat, conform art. 49; să execute și să livreze toate actele sau documentele necesare
— alte elemente stabilite prin prevederile legale. în numele companiei pentru a deschide și/sau închide în mod
Conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 237/2015, cu legal conturi bancare la societatea bancară S.A. sau la oricare
modificările și completările ulterioare, pentru obținerea dintre filialele, sucursalele filialele sau entitățile asociate
autorizației de funcționare și implicit menținerea pe toată durata acesteia.
de funcționare a acestor condiții, societățile trebuie să În fapt, toată construcția planului de redresare se bazează
îndeplinească următoarele condiții: pe disponibilitățile aflate în contul de la societatea bancară, cont
— să dețină fonduri proprii de bază eligibile pentru a acoperi despre care A.S.F. a luat cunoștință că nu există, iar societatea
pragul absolut al MCR menționat la art. 95 alin. (1) lit. d); consideră că prin punerea la dispoziția A.S.F. a unor documente
—să documenteze modul în care vor deține permanent privind transferul acestor disponibilități din contul de la
fondurile proprii eligibile pentru a acoperi SCR și MCR; societatea bancară care nu a fost identificat către o altă
— să documenteze modul în care vor respecta cerințele privind societate bancară a făcut dovada modului în care va deține
sistemul de guvernanță menționat la cap. IV secțiunea a 2-a. fonduri eligibile să acopere SCR și MCR, condiție ce trebuie
Temeiurile legale invocate în raportul de control permanent menținută pe toată perioada desfășurării activității conform
nu se exclud, ci, dimpotrivă, converg către aceleași cerințe pe art. 21 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 237/2015, cu modificările și
completările ulterioare.
care societatea trebuie să le întrunească în permanență pe
Deși prin Raportul de control permanent nr. SA-DG
parcursul activității desfășurate, iar contestația societății privind
4.182/20.05.2021 au fost solicitate contractele de împrumut la
prezentarea unui plan de redresare nedocumentat și strict care se face referire în planul de redresare, respectiv împrumut
pentru o durată de 6 luni este incomprehensibilă în condițiile în în valoare de 50 milioane euro de la o societate comercială și
care, conform art. 25 din Legea nr. 237/2015, conducerii suplimentare împrumut de la o instituție bancară în valoare de
societății îi revine obligația de a respecta toate prevederile 25 milioane euro, acestea nu au fost transmise autorității. Mai
legale. mult, în cuprinsul Adresei nr. 11.929/23.04.2021 nu s-a făcut
Deși societatea afirmă că la elaborarea planului de redresare nicio referire la contractele/actele adiționale încheiate în anul
a avut în vedere orizontul de timp de 6 luni și că elaborează în 2021, ci în cuprinsul Adresei nr. 12.990/05.05.2021.
fiecare an un plan de afaceri pe 3 ani, parte din Raportul ORSA, Or, cerința din Decizia nr. 325/2021 era aceea de a
acest raport nu a fost transmis autorității, astfel încât să poată fi documenta toate elementele cuprinse în planul de redresare
luat în considerare de autoritate în vederea analizării îndeplinirii transmis autorității.
cerințelor Deciziei nr. 325/2021. Având în vedere informațiile deținute de A.S.F. prin care a
Mai mult, chiar prin mesajul e-mail, înregistrat la A.S.F. cu nr. luat act de inexistența contului de la societatea bancară și ținând
RG 15.256/11.05.2021 și VPA nr. 3.940/11.05.2021, domnul cont de cele de mai sus este pusă la îndoială atât realitatea
Renato Szilagyi — președinte directorat a precizat următoarele: transferului efectuat din această bancă, cât și existența
„toate elementele care trebuie adresate în plan sunt cuprinse în disponibilului într-un alt cont de la noua societate bancară.
ORSA, iar acest raport nu a putut fi înaintat încă din cauza Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (2) din Decizia
faptului că nu am intrat încă în posesia raportului de audit nr. 325/2021, precum și prevederile art. 21 alin. (1) lit. e) și
semnat. Astfel suntem în situația de a aștepta raportul de audit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 coroborate cu prevederile
semnat care să valideze atât informațiile din SFCR, cât și cele art. 7 alin. (12) din Norma ASF nr. 20/2016 privind autorizarea și
monitorizarea societăților de asigurare și reasigurare, cu
din ORSA”.
modificările și completările ulterioare, în sensul că planul de
Societatea afirmă că cerința de capital minim și cea de
redresare transmis la A.S.F. nu reflectă că este în linie cu planul
solvabilitate se acoperă cu fonduri proprii eligibile, fără să de afaceri elaborat, conform legii, pe o durată de 3 ani, nu sunt
documenteze sursa acestor fonduri, ca de exemplu fie fonduri detaliate ajustările asupra rezervelor tehnice și nu există o
rezultate din derularea activității curente pe o perioadă documentare corespunzătoare din care să rezulte modul în care
rezonabilă de timp, conform planului de afaceri elaborat pe societatea va deține permanent fondurile proprii eligibile pentru
3 ani, fie din alte surse de finanțare. a acoperi SCR și MCR. În fapt planul de redresare se bazează
În data de 26.05.2021 domnul Renato Szilagyi a transmis la pe disponibilul aflat în contul deținut la societatea bancară, cont
A.S.F. documente în legătură cu un alt cont bancar deschis la o despre care A.S.F. a luat cunoștință că nu există, fiind pusă
nouă societate bancară, extras de cont din data de 25.05.2021 astfel la îndoială credibilitatea informațiilor cuprinse în planul
și documentația de deschidere de cont (...) (account opening transmis de societate la A.S.F. și, prin urmare, nu poate fi
forms). considerat unul fezabil.
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021

Potrivit raportului final EIOPA-BoS-15/052 din 27 martie 2015 coordoneze activitatea curentă a acesteia și sunt învestite cu
privind consultarea publică nr. 14/062 privind avizul către competența de a angaja răspunderea societății, respectiv
Comisia Europeană ca răspuns la cererea de consiliere privind directorii numiți de consiliul de administrație, în cazul
planul de redresare, schema financiară și competențele de administrării în sistem unitar, sau directoratul numit de consiliul
supraveghere în condițiile financiare deteriorate: de supraveghere, în cazul administrării în sistem dualist; nu se
„Un plan de redresare sau un sistem de finanțare necesită includ în această categorie persoanele care asigură conducerea
aprobarea organismului administrativ, de conducere sau de nemijlocită a compartimentelor și a sediilor secundare din cadrul
supraveghere (denumit în continuare «AMSB») înainte de a fi entității reglementate;”
prezentat autorității de supraveghere.” — art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 —
Astfel, prin transmiterea la A.S.F. a unor raportări neconforme „f) guvernanță corporativă — ansamblul principiilor care stau la
cu realitatea se constată influența susceptibilă de a aduce baza administrării unei entități reglementate, având ca scop
atingere unei administrări corecte și prudente a societății protejarea și armonizarea intereselor tuturor categoriilor de
săvârșită de către domnul Renato Szilagyi. participanți la activitatea entității reglementate, respectiv
În calitatea acestuia de președinte al directoratului, domnul administratori, directori, angajați, clienți și parteneri de afaceri,
Renato Szilagyi are atribuții atât cu privire la conducerea autorități centrale și locale etc.”;
activității curente a societății City Insurance — S.A., cât și cu — art. 2 alin. (2) lit. i) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 —
privire la asigurarea respectării tuturor dispozițiilor legale. „structură de conducere — membrii consiliului și conducerea
Fapta constituie contravenție potrivit art. 163 alin. (1) lit. a), executivă/conducerea superioară.”
lit. p) și lit. r) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și — art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. e) din Regulamentul A.S.F.
supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu nr. 2/2016 —„entitățile reglementate [] au obligația să adopte
modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu măsurile corespunzătoare privind aplicarea unui sistem de
amendă în cuantum de 679.648 lei și cu retragerea aprobării în guvernanță corporativă care să asigure o administrare corectă,
conformitate cu prevederile art. 163 alin. (4) lit. b) și alin. (5) lit. a) eficientă și prudentă bazată pe principiul continuității activității.
din aceeași lege. Sistemul de guvernanță corporativă aplicat trebuie să respecte
Concluzii finale cel puțin următoarele cerințe: e) asigurarea unui sistem eficient
Responsabil pentru faptele sus-menționate constatate este de comunicare și de transmitere a informațiilor.”;
domnul Renato Szilagyi — președinte al directoratului căruia, — art. 23 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 — „Conducerea
potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea executivă/conducerea superioară este responsabilă pentru
și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu administrarea și buna desfășurare a activităților entității
modificările și completările ulterioare, îi revine răspunderea reglementate, inclusiv pentru punerea în aplicare a politicilor,
privind respectarea prevederilor legale în vigoare, iar conform strategiilor și atingerea obiectivelor.”;
art. 10 din Norma A.S.F. nr. 21/2016 privind raportările — art. 25 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 — „pentru
referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, cu îndeplinirea atribuțiilor și exercitarea competențelor, conducerea
modificările și completările ulterioare: „Membrii conducerii executivă/conducerea superioară acționează într-un cadru bine
executive a entității raportoare răspund pentru caracterul structurat, cu obiective specifice, clar definite și în conformitate
complet, corect și conform cu realitatea și cerințele prevederilor cu legislația specifică aplicabilă fiecărei categorii de entități
legale al raportărilor transmise A.S.F.” reglementate.”;
Cu privire la atragerea răspunderii domnului Renato Szilagyi, — art. 26 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 — „Conducerea
sunt incidente următoarele prevederi: executivă/conducerea superioară furnizează consiliului
— art. 2 alin. (2) pct. 18 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 — informații calitative și cantitative în timp util, la solicitarea
„persoane vizate — persoana fizică și/sau juridică, direct ori acestuia sau din proprie inițiativă ca urmare a îndeplinirii
indirect implicată în activitatea verificată de către structurile atribuțiilor în mod operativ și eficient.”;
organizatorice de specialitate cu atribuții de supraveghere sau — art. 27 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 — „Conducerea
control din cadrul A.S.F.”; executivă/Conducerea superioară este responsabilă pentru
— art. 1 alin. (2) pct. 10 din Legea nr. 237/2015 — integralitatea și corectitudinea raportărilor și a altor informații cu
„conducere — organul de conducere, de administrare sau de privire la activitatea și situația financiară a entității reglementate,
control al societăților, cu particularitățile sistemului unitar sau conform legislației specifice aplicabile.”
dualist, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu — art. 28 din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 — „Conducerea
modificările și completările ulterioare”; executivă/Conducerea superioară se asigură că informațiile
— art. 153 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 — „prin actul prevăzute la art. 15 sunt disponibile conform legislației specifice
constitutiv se poate stipula că societatea pe acțiuni este aplicabile fiecărei categorii de entități reglementate și că
administrată de un directorat și de un consiliu de supraveghere, termenul de raportare a informațiilor este respectat.”;
în conformitate cu prevederile prezenței subsecțiuni”; — art. 10 din Norma nr. 21/2016 — „Membrii conducerii
— art. 25 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 — „conducerii executive a entității raportoare răspund pentru caracterul
societăților îi revine răspunderea privind respectarea tuturor complet, corect și conform cu realitatea și cerințele prevederilor
prevederilor legale în vigoare”; legale al raportărilor transmise A.S.F.”.
— art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 237/2015 — „în vederea În stabilirea atragerii răspunderii contravenționale a domnului
administrării corecte și prudente a activității, societățile instituie Renato Szilagyi și în stabilirea cuantumului sancțiunii, în raport
și aplică un sistem de guvernanță funcțional și eficient, astfel cu criteriile de individualizare stabilite la art. 163 alin. (11) din
încât să fie bazat pe proceduri interne pentru transmiterea Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea
eficientă a tuturor informațiilor”; activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și
— art. 42 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 —„Raportul privind completările ulterioare, s-a ținut cont de următoarele aspecte pe
solvabilitatea și situația financiară este publicat numai după ce care le învederăm în cele ce urmează.
este aprobat de conducerea societăților”; Gravitatea faptei este generată de faptul că au fost
— art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 — înregistrate și raportate la A.S.F. active constând în lichidități
„conducere executivă/conducere superioară — persoane care, care provin din împrumuturi subordonate din partea acționarului
potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii structurilor statutare majoritar Vivendi International — S.R.L. și împrumuturi de la o
ale entității reglementate, sunt împuternicite să conducă și să altă societate, în cuantum cumulat de 125 milioane euro la data
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021 31

de 31.03.2021, deținute într-un cont bancar despre care A.S.F. piață a societății în ultimii doi ani (39,03% la data 31.12.2019,
a luat cunoștință că nu există, disimulându-se astfel situația respectiv 43,49% la 31.12.2020).
financiară deteriorată a societății. De asemenea, încălcarea dispozițiilor legale de către domnul
Din punctul de vedere al profiturilor realizate sau al pierderilor Renato Szilagyi s-a făcut cu bună-știință, acesta participând la
evitate, a rezultat o încadrare într-un risc ridicat, indicatorii întâlniri, cât și comunicând informații care confirmau
societății fiind grav afectați. Societatea nu mai respectă cerințele disponibilitățile din contul despre care A.S.F. a luat cunoștință
art. 72 alin. (1) și art. 95 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 privind că nu există.
autorizarea și supravegherea activității de asigurare și Nu în ultimul rând, s-a avut în vedere și o cooperare
reasigurare, cu modificările ulterioare, conform cărora societățile defectuoasă cu A.S.F., generată de întârzieri repetate în
au obligația să dețină fonduri proprii eligibile pentru a acoperi transmiterea la termen a raportărilor indicatorilor societății și
SCR, precum și fonduri proprii eligibile pentru a acoperi MCR,
furnizarea informațiilor solicitate. De asemenea la
aspecte comunicate societății prin Decizia A.S.F. nr. 714/2021.
individualizarea sancțiunii s-a ținut seama de împrejurarea că, în
Deficiențele constatate privind nedeținerea de fonduri proprii
eligibile să acopere atât cerința de capital de solvabilitate (SCR), ultimii 3 ani, domnul Renato Szilagyi a fost sancționat cu
cât și cerința minimă de capital (MCR), alături de riscul de amendă în cuantum de 530.000 lei.
lichiditate extrem de ridicat identificat, au implicații directe Având în vedere principiul proporționalității și al
asupra tuturor obligațiilor rezultate din activitatea de asigurare, raționamentului calificat, criteriile de individualizare prevăzute la
iar coroborat cu faptul că societatea Asigurare Reasigurare City art. 163 alin. (11) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și
Insurance — S.A. deține cea mai ridicată cotă de piață pe supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu
segmentul asigurărilor RCA, rezultă un impact semnificativ modificările și completările ulterioare, ținând cont de încălcările
asupra persoanelor prejudiciate, prin afectarea drepturilor și săvârșite anterior, dar și de natura faptei contravenționale
intereselor acestora, putând conduce la apariția unui potențial constatate, cu privire la care s-a apreciat gravitatea ca fiind
risc sistemic, fapt susținut și de creșterea constantă a cotei de ridicată.
Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității
de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:


Art. 1. — (1) În conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din cu retragerea aprobării acordate domnului Renato Szilagyi,
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind președinte al directoratului Societății de Asigurare-Reasigurare
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de City Insurance — S.A., născut la data de 14.09.1971, cu
Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări domiciliul în Timișoara, Strada Aștrilor nr. 17, bl. 27, sc. C, ap. 3,
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările județul Timiș, carte de identitate seria TZ, nr. 257519, emisă de
ulterioare, și ale art. 163 alin. (4) lit. b), alin. (51) și (11) din Legea SPCLEP Timișoara, CNP 1710914110137.
nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de
Art. 3. — (1) Împotriva prezentei decizii, domnul Renato
asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare,
se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000.000 lei ca Szilagyi, președinte al directoratului Societății de Asigurare-
sancțiune contravențională principală domnul Renato Szilagyi, Reasigurare City Insurance — S.A., poate formula contestație la
președinte al directoratului Societății de Asigurare-Reasigurare Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data
City Insurance — S.A., născut la data de 14.09.1971, cu comunicării deciziei, conform art. 165 alin. (1) din Legea
domiciliul în Timișoara, Strada Aștrilor nr. 17, bl. 27, sc. C, ap. 3, nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de
județul Timiș, carte de identitate seria TZ, nr. 257519, emisă de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările
SPCLEP Timișoara, CNP 1710914110137. ulterioare.
(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, (2) Contestația adresată Curții de Apel București nu
iar diferența de 50% se face venit la bugetul Autorității de suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurilor
Supraveghere Financiară și se achită în termen de 15 zile de la dispuse, în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (2) din
primirea deciziei, în contul nr. RO74TREZ70020F350102XXXX,
Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea
deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a
Municipiului București. activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și
(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorității de completările ulterioare.
Supraveghere Financiară, imediat după achitare. Art. 4. — Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării
Art. 2. — În conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind conformitate cu prevederile art. 163 alin. (14) din Legea
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de
Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări asigurare și reasigurare, cu modificările și completările
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.
ulterioare, și cu prevederile art. 163 alin. (5) lit. a) din Legea Art. 5. — Aplicarea sancțiunilor și măsurilor sancționatoare
nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de stabilite prin prezenta decizie nu înlătură răspunderea materială,
asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu prevederile
ca sancțiune contravențională complementară se sancționează art. 163 alin. (15) din Legea nr. 237/2015.
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Nicu Marcu
București, 3 iunie 2021.
Nr. 716.


32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/7.VI.2021
RECTIFICĂRI

În anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 734/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România,
care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau
reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente
care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de
sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor
autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 27 mai 2021, se face următoarea rectificare:
— la pct. 2, în loc de: „2. Pozițiile nr. 357, 955, 1859, 1937, 1944, 2695, 2759, 2760, 3448, 4056—4058, 4060—4068,
4093, 4436—4449, 4856, 4857, 4961—4966, 4968, 4969, 5788, 5789 și 5828 se abrogă” se va citi: „2. Pozițiile nr. 357,
1859, 1937, 1944, 2695, 2759, 2760, 4056—4058, 4060—4068, 4093, 4436—4449, 4856, 4857, 4961—4966, 4968, 4969,
5788, 5789 și 5828 se abrogă.”

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

&JUYEJT|325130]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.
Tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72,
e-mail: pierderiacte@ramo.ro, concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573/7.VI.2021 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1453—4495