Sunteți pe pagina 1din 7

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI

CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

EXERCIŢII PREGĂTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV 2010


Analiză diagnostic al întreprinderii:

ANUL II

Sf. Gheorghe
2010
I. În cazul firmei ,,ABC “se au în vedere următoarele date:

1. Capitalul social investit iniţial, în anul N-4, a fost de 100 000 mii lei;
2. Profitul reinvestit a fost în anul N-3 de 15 000 lei; în anul N-2 de 17 000 mii lei şi anul N-1 de 20
000 mii lei;
3. Fluxurile viitoare de lichidităţi estimate pentru acţionari sunt de 35 000 mii lei pentru anul N+1;
45 000 mii lei pentru anul N+2; 60 000 mii lei pentru anul N+3 şi de 300 000 mii lei pentru anul
N+4;
4. Costul capitalului propriu pentru perioada anterioară evaluării a fost de 18%;
5. Costul capitalului propriu pentru perioada de previziune se consideră a fii 15%.

Valoarea de piaţă adăugată este:


+16 466 mii lei;
+ 9 644 mii lei;
- 5 000 mii lei;
- 20 600 mii lei;
+ 26 600 mii lei;

Rezolvare

II. Analizaţi poziţia financiară a unei întreprinderi din domeniul industriei prelucrătoare care
prezintă următoarele informaţii bilanţiere:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 100000
Stocuri 20000
Creanţe 40000
Disponibilităţi 5000
Capitaluri proprii 65000
Datorii mai mari de un an 50000
Datorii de exploatare 47000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 3000

2
Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente,
grupandu-le in clase corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite
“structurile situatiilor financiare”. Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare
sunt activele, datoriile si capitalul propriu.

BILANT

Active imobilizate =100.000


Active curente = stocuri + creante + disponibilitati =
=20.000 + 40.000 + 5.000 = 65.000
TOTAL ACTIVE = 165.000

Capital si rezerve = 65.000


Datorii pe ternem lung = 50.000
Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. scurt=
47.000 + 3.000 = 50.000
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 165.000

PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatori de lichiditate:
Indicatorul lichiditatii curente = active curente/datorii curente = 65.000/50.000 = 1,3
-active curente = stocuri + creante + disponibilitati = 20.000+40.000+5.000=65.000
-datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori) =3.000+47.000=50.000
* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Indicatorul lichiditatii imediate


(Active curente – Stocuri)/Datorii curente = (65.000 - 20.000)/50.000 = 0.9

Indicatori de risc:
Indicatorul gradului de indatorare
Capital imprumutat/Capital propriu X 100 =50.000/65.000 X 100 = 76.92%
Capital imprumutat/Capital angajat X 100 = 50.000/(50.000 + 65.000) X100 = 43.47%
3
unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu
dobanda. "Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai
riscanta."

Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele


disponibile:
Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in
afacere:
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Capital angajat X 100
"unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii
pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii
curente. "

Marja bruta din vanzari


Profitul brut din vanzari/Cifra de afaceri X 100
O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze
costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

III. Să se analizeze poziţia financiară a unei întreprinderi din sectorul comercial cu următoarea
situaţie bilanţieră:
Indicator 31.12.n
Imobilizări 30000
Stocuri 4000
Creanţe 5000
Disponibilităţi 1000
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 5000
Datorii de exploatare 13000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 2000

Rezolvare

4
Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le
in clase corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite ‘structurile
situatiilor financiare’.Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele,
datoriile si capitalul propriu.
BILANT PATRIMONIAL
ACTIV
Active imobilizate =30.000
Active curente = stocuri + creante + disponibilitati =
=4000 + 5000 + 1000 = 10.000
TOTAL ACTIVE = 130.000
PASIV
Capital si rezerve = 20.000
Datorii pe ternem lung = 5000
Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. scurt=
13.000 + 2.000 = 15.000
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 40.000

Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii


Analiza structurii activului

Rata activelor imobilizate = active imobilizate/total activ * 100 =


30.000/130.000 *100 = 23
Active imobilizate = imob necorporale + imob corporale + imob imob. Fin
Total active = active imobilizate + active circulante
( stocuri+creante+investitii pe termen scurt + disponibilitati)
Rata imobilizarilor necorporale = imob necorporale/total activ * 100
Rata imobilizarilor corporale = imob corporale/total activ * 100
Rata imobilizarilor financiare = imobilizari financiare/total activ * 100

Rata activelor circulante = active circulante/total activ * 100 = 12.000/130.000 *100 = 9,23
Active circulante = stocuri+creante+investitii pe termen scurt +Disponibilitati
Rata stocurilor = stocuri/total activ * 100 = 4.000/130.000 *100 = 3,1
Rata creantelor comerciale = clienti si conturi asimilate/total activ *100 = 5.000/130.000 *100 = 3.85
Rata disponibilitatilor = disponibilitati si active asimilate/total activ*100=1.000/130.000 *100= 0,77

Analiza structurii surselor de finantare


Rata stabilitatii financiare = capitalul permanent/total activ* 100
= 20.000/130.000 * 100 =15,38
Capital propriu = capital + prime de capital + rezerve de reevaluare + rezerve + sau - rezultatul
reportat + sau - rezultatul exerciţiului
Capital permanent = capital propriu + provizioane pentru riscuri şi cheltuieli + datorii pe termen lung
Rata autonomiei globale = capital propriu/total pasiv * 100 = 20.000/130.000 *100 = 15,38
Rata datoriilor pe termen scurt = datorii pe termen scurt/total pasiv * 100 =
= 2.000/130.000 *100 = 1,54
Rata datoriilor totale = datorii totale/total pasiv *100=20.000/130.000 *100=15,38

Analiza activului net

5
Activul net reprezinta interesul rezidual al proprietarelor in activele intreprinderii dupa deducerea
tuturor datoriilor sale, fiind similar avutiei acestora ca urmare a alocarii si implicarii capitalurilor in
activitatea sa.
Valoarea patrimoniala a intreprinderii coincide cu activul net contabil.

Metoda sintetica
ANT = At-Dt= 130.000-30.000= 100.000
ANT = activ net
At=active totale
Dt=datorii totale

Metoda aditiva
ANT = Ks + Rz + Rr + Re - Rrep
Ks = capital social
Rz= rezerve
Rr= rezltatul reportat
Re=rezultatul exercitiului
Rrep=repartizarile efectuate de reultatul ex in cursul exercitiului respectiv

Analiza corelatiei dintre fondul de rulment, nevoia de fond de rulment si trezoreria neta

>>Fondul de rulment in acceptiune patrimoniala este indicatorul care exprima in marime absoluta
lichiditatea unei intreprinderi ( pe termen scurt)
Fr = capitalui permanente – active imobilizate
Sau
Fr = (capitaluri proprii + datorii pe termen lung ) – active imobilizate
Fr = (20.000+5000) – 100.000 = -75.000
Fondul de rulment patrimonial poate fi privit prin prisma surselor de finantare ca:
- fond de rulment propriu rfp = capital propriu – active imobilizate
- fond de rulment imprumutat fri = datorii pe termen lung
Nevoia de fond de rulment reprezinta un element avand natura de activ si reprezinta acea parte a
Activelor circulante care trebuie finantare pe seama fondului de rulment
Nfr = (active circulante – disponibilitati – investitii financiare) – obligatii pe termen scurt
Sau
Nfr = (stocuri + creante) –(datorii pe termen scurt – credite pe termen scurt)
Trezoreria neta reprezinta indicatorul care pune in corelatie fondul de rulment cu necesarul de fond
de rulment si exprima:
• daca este pozitiva, excedentul de numerar la sfarsitul unui exercitiu financiar
• daca este negativa, nevoia de numerar la finalul unui exercitiu financiar, acoperita pe seama
creditelor de trezorerie ( pe termen scurt)

>>Fondul de rulment in acceptiune functionala


Fondul de rulment functional este denumit si fondul de rulment net global (frng) si reprezinta un
element de pasiv, practic, resursa de finantare stabila destinata sa acopere activele
stabile(imobilizarile)

Frng = resurse stabile(aciclice) – active stabile (aciclice)

Principalii indicatori economico-financiari


1. Indicatori de lichiditate:
6
Indicatorul lichiditatii curente = active curente/datorii curente (pe termen scurt)
= 10.000/2000 = 5
* activ curente = stocuri + creante + disponibilitati = 4000+5000+1000=10.000
* datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori) =2000
Valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Aprecierea generala este ca un nivel de 1,5 – 2 ,0 reprezinta un nivel asigurator al acestei rate, iar un
nivel mai mic de 1,0 poate fi un semnal de alarma privind capacitatea intreprinderii de a-si onora
obligatiile scadente pe termen scurt.

Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente – stocuri ) / datorii curente


= (10.000 ) / 2000 = 5
Un nivel de 0.8 -1.0 al acestui indicator este apreciat drept corespunzator, in vreme ce un nivel mai
mic de 0.5 poate evidentia probleme de onorare a platilor scadente

2. Indicatori de risc:
Indicatorul gradului de indatorare =capital imprumutat / capital propriu * 100
Sau capital imprumutat / capital angajat * 100
=
Capital imprumutat
____________________ x 100 =5000 x 100 = 25%
Unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu
dobanda.
"cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta."
Formula de calcul = profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / cheltuieli cu dobanda

3. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele


disponibile:

Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in
afacere = profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/capital angajat X 100
*Unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii
pe termen lung si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii
curente.

Marja bruta din vanzari


= profitul brut din vanzari/cifra de afaceri x 100
O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze
costurile
De productie sau sa obtina pretul de vanzare optim