Sunteți pe pagina 1din 36

VISURI

GANDURI
S ENTIMENTE
ISSN 2783-9532
ISSN-L 2783-9532

Școala Gimnazială
„Rareș Vodă”
Ploiești

2
nr.
2021
semestrul 2
VISURI  GANDURI

Dragi cititori,
Revista Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă”’ vă prezintă, aşa cum sugerează şi titlul,
gândurile, visurile şi sentimentele elevilor din clasele primare şi gimnaziu.
Astfel, veţi putea găsi în paginile ei informaţii, desene, jocuri, interviuri, performenţele elevilor,
rezultate de la concursuri, precum şi pagini amuzante.
Acesta este al doilea număr al revistei şi ne dorim sã evoluãm. Așteptăm mai multe materiale,
sugestii şi idei din partea elevilor.
Mulţumim profesorilor colaboratori, D-lui Director şi elevilor care s-au implicat în realizarea
revistei.
În speranţa cã visurile, gândurile și sentimentele noastre vor ajunge la voi, bucuraţi-vă mintea şi
sufletul!
Vă dorim lecturã plãcutã!
Cu drag,
redactor prof. înv. primar Cãtãlina Diaconu

Cuprins
O școală cum puține sunt în țară ........................................ 1 26 iunie – Ziua Drapelului României ............................... 20
Activitate nonformală peste hotare ................................... 2 Bătălia de la Varna – 10 noiembrie 1444 ....................... 21
Activitate sportivă școlară desfășurată în cadrul Cezar trece Rubiconul!
Proiectului ERASMUS ...................................................... 4 ,,Zarurile au fost aruncate” .......................................... 22
Modele de viață – modele de carieră. Să călătorim în… Dubai .......................................................... 23
Un plus în ERASMUS ........................................................ 5 Les régions de la france et leur cuisine ............................ 24
Responsabilitatea educării estetice a elevilor .............. 6 Devinettes en français ......................................................... 25
Un pas pe calea Proiectelor ERASMUS ............................ 8 Haïkus ............................................................................................... 25
Eroii internetului ......................................................................... 10 Hotelul Luna Neagră ................................................................. 26
Autoportret ................................................................................... 11 Vampirii din Siciel ....................................................................... 27
Educație tehnologică și aplicații practice ...................... 12 Le petit Chaperon Rouge ....................................................... 28
Primăvara ........................................................................................ 16 Asterix and Obelix ..................................................................... 29
Rafflesia Arnoldii ......................................................................... 17 Pagina absolventilor. Sfârșit de an școlar,
Primul om pe lună ..................................................................... 18 sfârșit de gimnaziu ........................................................... 30
Constantin cel Mare: împăratul păgân
devenit sfânt ........................................................................ 19

Redacţia Redactor șef: prof. înv. primar Cătălina Diaconu


Director prof. Răzvan Bîgiu
Colectivul de redacție: prof. lb. română Andreea Calestru, prof. matematică
Daniela Badea, prof. istorie Răzvan Bîgiu, prof. biologie Daniela
Alexandru Iordache, prof. lb. franceză Isabela Atodiresei, prof. lb.
engleză Lucia Coțac, prof. ed. tehnologică Mihaela Negoiță, institutor
Ana-Maria Prodan, prof. înv. primar Ileana Ivan, prof. înv. primar
Evelina Dănescu, prof. înv. primar Malai Nicoleta, prof. înv. primar Elena
Daniela Oprea, prof. sport Adrian Samoilă, înv. Andreea Stanciu,
 S ENTIMENTE
„O școală cum
puține sunt în țară”
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea orașul Ploiești Un astfel de episod, consemnat în cartea de aur a școlii
se afla în plin proces al evoluției sale, devenind unul dintre cele a fost vizita din 12 iunie 1938 a lui lui Dumitru Vasile Țoni,
mai importante centre industriale ale țării, cu o populație de singurul învățător ajuns subsecretar de stat la Ministerul
aproximativ 24.000 de locuitori în 1860. Educației Naționale, care exclamă: „O școală cum puține
Majoritatea cetățenilor orașului au susținut cu entuziasm sunt în țară. Ordine și curățenie pretutindeni. Sălile de clasă și
politica internă de modernizare a domnitorului Alexandru culoarele frumos ornamentate. Totul denotă muncă însuflețită,
Ioan Cuza, participând la efortul de punere în aplicare a legii conștiință de datorie, devotament pentru misiune”.
instrucțiunii publice prin care învățământul primar devenea În zona școlii noastre străzile au amintiri, fiind vorba de
obligatoriu și gratuit. vatra veche a orașului ele au denumiri istorice: Udriște Năsturel,
Istoria Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” din Ploiești începe Mihai Bravu, Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrân, Roșiori,
în anul 1868, când din Școala primară numărul 2 de fete s-a Dorobanți, Vânători, Matei Basarab, Armași, Arcași, Dimitrie
desprins o nouă structură și anume Școala primară urbană Cantemir, Vornicul Boldur, Gheorghe Asachi, Petru Mușat.
numărul 3 de fete. Aceasta avea să fie a treia școala publică În 1992, cu ocazia sărbătoririi a 125 de ani de existență,
din Ploiești destinată instrucției fetelor. Consiliul de Administrație al școlii a hotărât ca Școala cu
Școala numărul 3 de fete și-a deschis cursurile într-un clasele I-VIII numărul 9 să poarte tot un nume istoric, „Rareș
local închiriat, în stare bună, care însă destul de curând a Vodă”, după numele străzii pe care aceasta se află. Festivitatea
devenit neîncăpător, motiv pentru care se impunea construirea de inaugurare a noului nume s-a desfășurat la data de 30
unui sediu propriu. octombrie 1993. Atunci s-a dezvelit și placa comemorativă
Acesta a fost construit între anii 1895-1896, la intersecția executată de sculptorul Ștefan Macovei, autor al bustului
Căii Buna Vestire cu strada Rareș Vodă, are o poziție inedită, monumental al poetului Nichita Stănescu și co-autor al statuii
iar un parc frumos amenajat de-a lungul anilor dă originalitate ecvestre a lui Mihai Viteazul din Ploiești.
construcției, astăzi clădire de patrimoniu. Prin reabilitarea În prezent, Școala Gimnazială „Rareș Vodă” continuă
executată în anul 2012, școlii i-au fost adăugate coloanele de lunga tradiție în învățământul ploieștean, călită în cei 153
susținere a pridvorului intrării principale completând frumoasa de ani de existență în onoranta misiune de a educa tinerele
arhitectură a clădirii. generații, dezvoltându-și și o dimensiune internațională prin
Sălile de clasă sunt amplasate pe trei laturi, sunt coordonarea unui parteneriat strategic Erasmus+ la care mai
spațioase având o suprafață de 78 de metri pătrați. Ferestrele participă școli din Italia, Slovacia, Grecia și Bulgaria.
înalte asigură sălilor și culoarului multă lumină! Toaletele sunt Școala noastră depune toate eforturile pentru a asigura
adaptate vârstei elevilor din ciclul primar, iar încălzirea pe condiții moderne pentru desfășurarea activității educative și
timpul iernii este asigurată de o centrală proprie. În școală mai are porțile deschise pentru toți copiii care își doresc să învețe
funcționează un cabinet medical, o bibliotecă și sala de sport, într-o școală ca într-un muzeu!
toate corespunzător amenajate.
De-a lungul timpului școala a avut oaspeți de seamă, Director,
impresionând de fiecare dată, atât prin originalitatea prof. Răzvan-Cristian BÎGIU
construcției, cât și prin calitatea procesului educativ.

1
VISURI  G AN D U R I

O activitate nonformală
peste hotare
Începând cu luna septembrie 2018, școala noastră este domnul Svetoslav Georgiev, profesor de informatică. Școala
parteneră, în cadrul programului ERASMUS+, cu școli din gazdă ne-a pregătit o prezentare interesantă cu titlul
Bulgaria, Italia, Slovacia și nu în ultimul rând, Corfu. Acest „Douăzeci potențiale meserii din viitor”, în care ni se înfățișau
parteneriat le-a oferit elevilor noștri oportunitatea de a-și face meserii care nu există în zilele noastre, dar care au mari șanse
prieteni peste hotare, de a le cunoaște modul de viață, dar și de să existe în viitor.
a comunica în limba engleză. Astfel, în perioada 9-15 februarie Următorul moment al zilei a fost prezentarea orașului
2020, cinci elevi și doi profesori de la Școala Gimnazială „Rareș Vidin, care este cel mai important port la Dunăre din vestul
Vodă” Ploiești, implicați în proiectul ERASMUS+ „A handful Bulgariei, aflat pe una din cele mai sudice secțiuni ale fluviului.
of trade is a handful of gold in contemporary Europe”, au Cu ajutorul unui ghid local, profesor de limba engleză, am
participat la cea de-a patra mobilitate, care s-a desfășurat la descifrat tainele cetății medievale a Vidinului, Baba Vida,
Școala „Petko R. Slaveykov” din localitatea Vidin, Bulgaria. așezată strategic lângă Dunăre, pe locul unui fost turn roman
În prima zi, am făcut turul școlii gazdă, nu înainte de a fi de supraveghere. Alături de gazdele noastre am continuat
invitați să urmărim un scurt program artistic. Astfel, elevii din să descoperim locuri inedite din oraș, cum ar fi - Sinagoga,
cele patru țări partenere veniți în vizită la partenerii bulgari, moscheea turcească, Catedrala St. Dimitar și muzeul Konaka.
au beneficiat de o prezentare inedită, în limba engleză, a A doua zi a fost dedicată vizitei la Bulcom, principala
școlii din Vidin. A fost inedită deoarece a fost făcută cu companie de agricultură din apropierea Vidinului, situată în
multă măiestrie de colegii lor bulgari, care stăpânesc foarte localitatea Tsar Petrovo, unde am avut ocazia să îl cunoaștem
bine limba engleză. Am aflat astfel că elevii de gimnaziu din pe proprietarul companiei, un tânăr și prosper antreprenor și
Bulgaria studiază obligatoriu cinci ore pe săptămână limba voluntar în mediul de afaceri din Bulgaria. Acesta ne-a uimit
engleză. prin faptul că, deși este de origine belgiană, s-a adaptat perfect
Apoi am fost invitați să descoperim care sunt activitățile mediului de afaceri din Bulgaria, fiind un mentor pentru cei
ce se desfășoară în școală, participând pentru câteva minute ce vor să își deschidă o afacere. Vorbitor a șase limbi străine,
la câteva ore de curs. Pe scurt, am luat pulsul vieții din școala acesta i-a îndemnat pe elevi să își urmeze visul în viață și să
sus menționată. După vizitarea școlii, au urmat învețe să vorbească fluent cel puțin o limbă străină. Chiar el
prezentările powerpoint, făcute ne-a mărturisit că a fost un autodidact în învățarea limbii
de fiecare școală parteneră, dar spaniole și a limbii ruse, pe care o studiază în
pe o temă comună, stabilită prezent. În cadrul vizitei la Bulcom,
de către coordonatorul am văzut câmpuri pe care se
proiectului din Vidin, cultivau grâne,

2
 S ENTIMENTE
silozurile unde acestea se depozitează, mașini agricole, ale sub atentaa supraveghere a unor elevi de liceu și a domnilor
căror cauciucuri sunt furnizate de firma bunicului tânărului profesori coordonatori ai proiectului de la școala din Vidin.
antreprenor, și el la rândul lui prosper om de afaceri în Sri S-a putut constata că elevii au dovedit un bun spirit de
Lanka. echipă, implicându-se constant în sarcinile primite.
Pe scurt, am intrat pentru puțin timp în lumea unui tânăr Cea de-a cincea zi s-a desfășurat tot în școală, unde ni
om de afaceri pentru care succesul se definește nu prin bani, ci s-a prezentat clubul de robotică – lego susținut de domnul
prin locurile de muncă pe care le-a creat pentru angajații săi, Petko Rojbov, un tânăr profesor care, în afara orelor de
într-o zonă definită ca cea mai săracă din întreaga Bulgarie. A antreprenoriat pentru care este plătit, desfășoară, ca voluntar,
urmat vizita la distileria de ierburi aromatice, singura de acest activități extrașcolare, cum ar fi - clubul de robotică, de șah,
tip din Europa, deținută tot de tânărul om de afaceri belgian. de lectură. Am aflat de la domnul profesor faptul că roboții
A treia zi a fost o lecție de geografie în aer liber, deoarece folosiți la clubul de robotică au fost achizitionați în urma
am vizitat minunata peșteră Măgura, dar și fortăreața și câștigării de către școală a unui proiect STEM. În cadrul acestui
stâncile de la Belogradchik, adevărate minuni ale naturii, club, elevii învață să manevreze roboții, pe un traseu stabilit,
aflate pe lista Patrimoniului Unesco. Fortăreața Belogradchik, de pe telefonul mobil sau de pe joystick. De asemenea, am
cunoscută și sub numele de Kaleto, este o cetate antică aflat că școala a participat la competiții naționale de robotică,
situată pe pantele nordice ale Munților Balcani, în apropierea elevii obținând recent locul doi.
orașului Belogradchik, iar stâncile cu același nume constituie Ziua de sâmbătă a fost cea în care elevii din școlile
principala atracție turistică a regiunii Vidin. Întinse pe o partenere și-au luat la revedere, cu promisiunea de a ține
suprafață de 90 km pătrați și având peste 200 m înălțime, legătura și de a se revedea cât mai curând cu putință.
acestea constituie un adevărat hotar între cer și pământ, fiind În concluzie, mobilitatea de la școala Petko R. Slaveykov
un loc unic în Europa și nu numai. a fost foarte utilă pentru copii, care nu numai că și-au
În cursul celei de a patra zi am participat la un workshop îmbunătățit nivelul de comunicare în limba engleză, dar au
în cadrul căruia elevii, împărțiți în echipe, au putut să și aflat lucruri interesante despre țara vecină și prietenă,
alcătuiască un plan de afaceri pornind de la o fișă de tip „lean Bulgaria.
canvas”, după care au pregătit o prezentare powerpoint, totul Prof. Coțac Lucia

3
VISURI  G AN D U R I

Activitate sportivă școlară


desfășurată în
cadrul PROIECTUL ERASMUS
28 mai 2021
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, desfășurarea lecției de educație fizică și
filmarea ei, nu s-a mai putut efectua afară pe terenul de handbal și s-a mutat în sala de sport.
Chiar dacă sala are dimensiuni mici (12x8 m), ne-am atins obiectivele lecției.
La această activitate a participat colectivul clasei a VIII-a, iar temele abordate au fost
următoarele:
1. VITEZA – viteza de reacție
2. DEPRINDERI MOTRICE UTILITAR-APLICATIVE – traseu utilitar aplicativ
După pregatirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului
locomotor, s-a trecut la executarea de exerciții specifice temelor.
Viteza de reacție – exerciții executate din coloană câte 2, la semnal sonor sau auditiv,
din diferite poziții cu alergare accelerată pe distanța de 5-6 m (după execuție întoarcere la
capătul șirului din mers, cu exerciții de revenire).
Traseu utilitar aplicativ – acțiune combinată din mers în echilibru, transport de
obiecte, cățărare, târâre, gradul de dificultate fiind unul mediu.
Revenirea organismului după efort, s-a efectuat prin exerciții de respirație, iar încheierea
lecției făcându-se prin aprecieri și concluzii.
Mulțumim pentru această colaborare fructoasă, nutrind cu speranță că v-a plăcut
această activitate sportivă școlară!
Profesor Samoilă Adrian

4
 S ENTIMENTE
Inst. Ana-Maria Prodan

Modele de viață – Modele de carieră


Un plus în ERASMUS
„Îndrăznește să devii ceea ce ești! Există posibilităţi minunate în fiecare fiinţă.
Convinge-te de forţa ta și spune mereu: Nu depinde decât de mine.“
( André Gide)
Cu siguranță că mulți dintre voi ați auzit de nenumărate ori întrebarea: „Cu cine semeni atât de...? Cu mama, cu tata, cu
cineva din familie?” sau „De unde moștenești talentul?”.
Poate, la început, nu ați reușit să răspundeți. Apoi, probabil, ați devenit curioși și ați început să investigați voi înșivă
problema. De ce trebuie să vă asemănați cuiva?
Ei, bine, fiecare dintre voi, dintre noi este unic, cu o lume interioară proprie, cu sentimente și valori, cu gânduri și aspirații.
Cu toate acestea, unicitatea nu înseamnă o lipsă a unui/unor modele.
Pornind de la aceste idei,
idei elevii clasei a
V-a A au participat la activitatea din cadrul
proiectului Erasmus+, „A handful of trade is
a handful of gold in contemporary Europe”,
activitate ce a adus în discuție un subiect
incitant și de actualitate: „Modele de viață –
modele de carieră”.

Societatea contemporană este care vă pot inspira, de la care să aveți ce


într-o continuă schimbare de idei, de învăța. Părinții, rudele apropiate reprezintă
valori, iar tânăra generație are nevoie primele modele ale fiecăruia dintre noi.
de îndrumare, de un ghidaj fin către un Trebuie să fie valoroase (din punct
viitor palpabil și atrăgător. de vedere uman și profesional), să respecte
În anul 2014, Universitatea Durham, principiile morale și etice ale societății în
Edinburgh a realizat un studiu în care trăiți, să vă provoace, în permanență,
colaborare cu revista Guardian, prin care Și totuși... Dacă suntem să vă depășiți limitele. Învățătorii, profesorii
s-a demonstrat că personajele fictive, unici, de ce am avea nevoie de sunt cei care modelează caractere și pot
ireale din cărți pot influența viața reală a modele? influența alegerile viitoare.
cititorilor. Modelele, fie ele reale A fost o activitate interesantă
Astfel, unul dintre autorii sau fictive, influențează atât pentru elevi, cât și pentru
studiului, psihologul și scriitorul Charles alegerile, modul de a gândi, mine, ca îndrumător. Fiecare
Fernyhough, afirmă că cititorii recreează comportamentul în societate și, dintre noi avem atât de multe
în mod activ personajele și lumea în care de ce nu, chiar o viitoare carieră. de învățat unii de la alții!
Este important să alegeți persoane
5
acestea se dezvoltă.
VISURI  G AN D U R I

Responsabilitatea educării
estetice a elevilor
În contextul societăţii românești, se pune problema dorinţa profesorilor de auto-perfecţionare profesională
tot mai mult în educația estetică, pe adaptarea nevoilor continuă depinde și adaptarea conţinutului de educaţii la
educaţiei în funcţie de particularităţile dimensiunilor dimensiunile actuale ale sistemului educaţional.
educaţiei, dar și de condiţiile sociale specifice sistemului Ca latură a educaţiei, educaţia estetică se distinge
nostru de învăţământ. Rolul esenţial le revine educatorilor, ca fiind activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii
celor răspunzători de formarea și educarea copiilor. umane, proiectată și realizată prin receptarea, evaluarea
Este necesar ca profesorii să aibă capacitatea de a și crearea frumosului existent în natură, societate, artă.
aborda global, atât din punct de vedere intelectual, cât Educaţiei estetice îi revine un rol major asupra dezvoltării
și moral, tehnologic, estetic, fizic, procesul de formare personalităţii. Aceasta urmărește:
și dezvoltare a personalităţii elevilor. Atitudinea celor ° dezvoltarea capacității de percepere și înțelegere
răspunzători de educarea tinerilor trebuie să fie una de corectă a frumosului din realitate;
deschidere faţă de problemele instruirii permanente. ° formarea conș inței este ce, a gustului și a
Accentuăm faptul că instruirea nu se încheie la finalul orelor simțului este c;
de curs sau la finalul anilor de școală, ci se continuă ° formarea necesității și a posibilității de a par cipa
De asemenea, de
pe parcursul întregii vieţi. D la crearea frumosului în artă și în viață.

În școală, ne putem aduce adesea contribuţia în ceea ce privește


educaţia estetică a elevilor noștri, prin intermediul activităţilor de educaţie
literară, muzicală, coregrafic, plastică, cinematografică etc. Toate acestea
pot fi realizate atât în cadre formale de educaţie, cât și nonformale sau
informale. Acest aport al profesorilor este cerut cu scopul formării atitudinii
estetice a școlarului mic faţă de valorile estetice ale naturii, societăţii, artei
și a dezvoltării aptitudinilor creatoare în diferite domenii ale artei. Trebuie
avute în vedere principalele componente ale atitudinii estetice, acestea fiind:
gustul estetic, judecata estetică, idealul estetic, sentimentele și convingerile
estetice. Se impune dezvoltarea/formarea treptată a acestora, care se află
în relaţii de interdependenţă. Creativitatea este un obiectiv fundamental al
întregului proces educaţional din școală, fiind necesar în toate domeniile.
Creativitatea se află la baza artei, a atitudinii estetice.
Profesorii pot susţine lecţii la literatură, muzică, desen, dar, totodată,
pot valorifica valenţele emoţional-estetice ale tuturor lecţiilor predate
la celelalte discipline școlare. Putem adăuga vizitarea muzeelor și a
expoziţiilor, vizionarea organizată de spectacole, cercurile și concursurile
artistice, excursiile tematice, discuţii cu artiștii. Dezvoltarea armonioasă a
personalităţii elevilor are loc în școală, dar și societatea abundă în stimuli
estetici, care integraţi de către profesori în cadrul lecţiilor se pot constitui
într-o bază de susţinere și de realizare a educaţiei estetice.
Procesul instructiv-educativ este responsabil de formarea estetică și
artistică a elevilor. Educaţia pentru arte denotă un anumit mod de a vedea
lumea înconjurătoare, o filozofie de viaţă aparte, o viziune despre ce este mai
de preţ pentru devenirea fiinţei. Importanţa pe care preţuirea artei o capătă
în societate dă măsura valorică a respectivei societăţi, a rafinamentului și
atitudinii sale axiologice. Educaţia pentru artă este deschizătoare de noi
orizonturi, pentru că ea dezvoltă spiritul interogativ, reflexiv, cooperativ.
Astfel copilul intră conștient în perimetrul artistic, învăţând ceva despre el
însuși și despre ceilalţi, iar această învăţare îi va permite să rezolve probleme,
6
 S ENTIMENTE
să pună întrebări, să se înscrie într-o cultură reflexivă asupra sinelui și asupra lumii din
care face parte. Educaţia pentru artă devine o educaţie a sinelui în perspectiva integrării
în umanitate. Formarea artistică le oferă elevilor o experienţă pentru iluminarea și
construirea unui sens legat de existenţa lor.
Atitudinile estetice variază de la o societate la alta ceea ce ar sugera că au o
origine „culturală”. Arta poate fi considerată ca o înclinaţie generală naturală, dar
care este învăţată cultural și exprimată prin dansuri, cântece, spectacole, imagistică
sau vorbire poetică. Copilul devine capabil să stabilească și să se bucure de
simboluri, să adauge peste lumea naturală sau biologică una creată de el, în
mod liber, spre bucuria lui și împlinirea lumii înseși.
Să nu uităm că rolul nostru, al reponsabililor cu formarea unei
personalităţi armonioase în rândul elevilor, este esenţial în educarea
estetică a acestora! Să ne aducem contribuţia în acest sens, să nu
ignorăm această latură a educaţiei și să dezvoltăm gustul pentru
frumos, care presupune, cu siguranţă, o educare în perspectiva
receptării lui!

Bibliografie:
1. Bârlogeanu, Lavinia – 2001, „Psihopedagogia artei. Educaţia estetică”, Editura
Polirom, Iași;
2. Cucoș, Constantin -2014, „Educaţie estetică”, Editura Polirom, Iași;
3. Muszka, Pal Anna – 2015, „Educaţia estetică. Desen. Pictură”, Editura Novum,
Oradea.

Material realizat de prof. înv. primar Ileana Ivan și


prof. înv. primar Evelina Dănescu

7
VISURI  G AN D U R I

Un pas pe calea Proiectelor


ERASMUS...
La nivelul Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” Ploiești, anul 2018 marca debutul proiectului Erasmus
„A handful of trade is a handful of gold in contemporary Europe” („Meseria e brățară de aur”).
La debut, vorbeam despre un proiect transnațional, implicând unități școlare din România,
Grecia, Slovacia, Italia, Bulgaria o oportunitate pentru elevi de a-și dezvolta și consolida competențe
într-un context internațional, prin interacțiune directă.
Proiectul inițial implica parcurgerea unor etape specifice, generic denumite mobilități, în care
accentul era pus, prioritar, pe relaționare față-n față.
Pe parcursul derulării, dat fiind climatul pandemic declanșat, proiectul a necesitat adaptări, în
sensul transferării interacțiunii directe către mediul virtual.
Așa stând lucrurile, în cadrul celei de-a cincea mobilități cu elevii, colectivul clasei a IV-a A din
școala noastră a desfășurat o serie de activități în care s-a aflat cât de interesantă și generatoare de
satisfacții poate fi meseria de apicultor.
Intitulat „APICULTURA. Trecând prin istorie, trăind prezentul, privind către viitor…”, proiectul
clasei a beneficiat, în introducere, de întâlnirea copiilor cu un trainer certificat John Maxwell Team
România, întâlnire în cadrul căreia le-au fost prezentate informații inedite despre istoria apiculturii,
despre viața familiei de albine pe parcursul anului apicol, importanța albinelor și beneficiile produselor
acestora în viața oamenilor.
Plecând de la informațiile primite, elevii au realizat, utilizând materiale diverse, la scară
miniaturală și în viziune personală, machete în care au redat membrii familiei de albine, stupi sau
faguri.
În timpul întâlnirii directe cu partenerii, copiii au fost încântați să primească vizita unui apicultor,
care le-a prezentat uneltele specifice acestei meserii și importanța utilizării acestora în activitatea
practică.
Unele dintre cele mai plăcute etape ale activității au implicat descoperirea de către elevi a unei
părți dintre produsele apicole, respectiv implicarea acestora în activități practice, derulate la nivel de
ateliere, ceea ce a contribuit la crearea unui climat de reală creativitate.
Ținând loc de încheiere, câteva impresii:
· „Albinele sunt uimitoare!”
· „Informațiile și activitățile despre albine ne-au ajutat să înțelegem cât de
importante sunt ele pentru om și pentru natură.”
· „Acum știu cum să mă comport cu albinele și le respect pentru cât de
mult muncesc pentru hrana dulce. Oare ce ne-am face fără ele?”
· „Fiecare activitate a proiectului nostru a fost diferită în felul ei: am
învățat, am discutat, am confecționat, am gătit, ... ne-am distrat.”
· „Am apreciat faptul că am lucrat în echipe, asemenea unei familii.”
· „A intra în online și a vorbi cu elevi din alte țări au fost experiențe
interesante și captivante.”
Proiectul nostru a fost un pas frumos pe un drum care rămâne deschis!...

Profesor învățământ primar,


Elena Daniela Oprea
8
 S ENTIMENTE

9
VISURI  G AN D U R I

Eroii
Internetului
În data de 27 mai 2021, elevii clasei a IV-a B au importantă este aceea de a învăța să faci diferența între
participat la o activitate susținută de echipa Adfaber, în ceea ce este real și ceea ce este fals.
cadrul proiectului „Eroii Internetului”. Elevii au purtat III. Securizează-ți secretele - confidențialitatea și
discuții despre siguranța pe internet și provocările lumii securitatea personală sunt importante atât în mediul online,
digitale, iar în finalul întâlnirii au fost transformați în cât și în mediul offline. Protejarea informațiilor îi ajută
„eroii” internetului. Copiii au mărturisit că au avut o pe copii să evite deteriorarea dispozitivelor, reputației,
experiență atât plăcută, cât și utilă, informațiile primite relațiilor.
putând fi implementate în viața de zi cu zi.
IV. E cool să fii amabil! Internetul poate fi folosit
Lumea digitală creează noi provocări și oportunități
pentru a răspândi pozitivitate sau negativitate. Copiii sunt
de interacțiune socială, internetul oferind numeroase
îndemnați să aplice conceptual „tratează-i pe ceilalți așa
avantaje, iar copiii trebuie să fie pregătiți să ia decizii
cum ai dori să fii tratat”, astfel descurajând comportamentul
înțelepte.
de bullying.
Programul „Eroii Internetului” este un program de
educație cu privire la siguranța pe internet. Îi învață pe V. Dacă ai îndoieli, întreabă - când copiii întâlnesc
copii noțiuni fundamentale despre cetățenia digitală și ceva suspect, ar trebui să se simtă confortabil să discute
securitatea online. acest lucru cu un adult de încredere.
Prin derularea acestui program am încercat să determin
Proiectul abordează cinci teme fundamentale:
elevii să înțeleagă și să conștientizeze importanța utilizării
I. Distribuie cu prudență - elevii sunt încurajați să inteligente și sigure a tehnologiei. Aceasta permite elevilor
împărtășească informațiile în mod responsabil, să trateze să își dezvolte învățarea pe cont propriu, iar parcurgerea
comunicarea online ca și cum ar fi o comunicare față programului reprezintă un pas important în a ne asigura că
în față, să păstreze private detaliile personale legate de explorează și sunt în siguranță online, atât la școală cât și
familie și prieteni. în afara ei.
II. Nu te lăsa păcălit - oamenii și situațiile întâlnite Profesor pentru învățământul primar,
în mediul online nu sunt întotdeauna ceea ce par. O lecție Malai Nicoleta

10
 S ENTIMENTE

Autoportret
Eu sunt fata jucăușă,
Aș vrea să știu cum se face o ușă,
Aud animale zgomotoase,
Văd pisicuţe pufoase,
Vreau să devin actriţă,
Eu sunt o mică fetiţă.
Mă prefac un copil haios,
Simt că totul e frumos,
Ating viitorul și multe stele,
Mă îngrijorez că nu voi fi printre ele.
Plâng, căci totul este greu,
Eu sunt învingătoare mereu.
Știu că totul va fi bine,
Spun asta doar când îmi convine,
Visez să fiu un star,
Mă străduiesc să fiu un dar,
Sper ca visul să mi se-mplinească,
Eu sunt o fată care o să supravieţuiască.
Natalia Dincă
Clasa a IV-a A

11
VISURI  G AN D U R I

Educație tehnologică și
aplicații practice
Primăvara, cea mai tânără fiica a anului, a sosit. Soarele strălucește
și natura reînvie la viață. La orele de ETAP florile înfloresc prin iscusința
și creativitatea copiilor. Ziua de 1 Martie aduce cu ea un frumos obicei de
primăvară – mărțișorul realizat de către elevi, un obiect micuț legat cu două
fire împletite, alb și roșu care semnifică un talisman al norocului, al bunăstării și
al prețuirii. Cu sufletele lor gingașe de copii creează primii vestitori ai primăverii
utilizând metode diverse: quilling, origami, împletituri etc. Activitățile practice
realizate dezvoltă spiritul de observație și atenția, gustul estetic, plăcerea,
bucuria de a îmbina culorile, modelele, elementele unui produs creativ simplu.
Obiectul respectiv oferă o satisfacție intensă elevului, acesta trăiește bucuria
realizării unui produs cu valoare de întrebuințare: un mărțișor, o decorațiune
de Paște, un suport de birou etc.
În cadrul proiectelor realizate - „Mărțisorul – vestitorul primăverii“;
„Decorațiuni de Paște’’; „Macheta locuinței“ elevii sunt puși în situația de a
observa materialul de lucru, modelul obiectului, ceea ce duce la dezvoltarea
spiritului de observație și originalitate. Prin activităţile practice se formează
capacităţi de lucru cu materiale şi unelte diferite, se dezvoltă interesul şi
aptitudinile pentru profesiile cu caracter tehnic-aplicativ şi artistic.
prof. Negoiță Mihaela

12
 S E N T I M E NTE

13
VISURI  G AN D U R I

14
 S E N T I M E NTE

15
VISURI  G AN D U R I

Elevă: Nicolae Andreea Sofia, clasa a III-a


Învățător: Stanciu Andreea Rebeca

Primăvara
Primăvara a venit
Cu gândăcei și fluturași,
Cu mii de păsări ciripind
Zburând pe cerul însorit.
Flori frumoase și gingașe
Prin grădină au înflorit
Stau la soare bucuroase,
Îmbrăcate-n ţol festiv.
Anotimpul ne zâmbește
Soarele ne ocrotește
Peste tot e armonie
Când natura este vie!

16
 S ENTIMENTE

Rafflesia
Arnoldii
Rafflesia Arnoldii (din familia Rafflesia) este cea Rafflesia Arnoldii, deține recordul mondial
mai cunoscută specie de Rafflesia. Are o floare roșie. pentru cea mai mare floare, care are diametrul de
Rafflesia Arnoldii se mai numește și floarea de carne aproximativ 1m și o greutate medie de 10 kg. Rafflesia
sau floarea cadavru. Arnoldii este o specie rară, (înflorește o dată pe an)
Iar în 1990, cu ocazia unei ceremonii organizate pe cale de dispariţie, pentru că florile femeieşti şi cele
de Ziua Mondială a Mediului, a fost declarată alături bărbăteşti trebuie să înflorească una lângă cealaltă
de iasomia albă și orhideea lunii, una din cele trei flori pentru a se putea poleniza încrucişat. După polenizare,
naționale ale Indoneziei. floarea se transforma într-un fruct mare si zemos, plin
cu semințe. Pentru a se înmulți, fructul trebuie să fie
Aceste plante au fost denumite așa, în cinstea strivit de pasul greu al vreunui animal (rinocer sau
guvernatorului britanic al Sumatrei, Stamford Raffles elefant) care poartă apoi semințele prin jungle.
(1781-1826), care le-a descoperit.
Bobocul are nevoie de 10 luni pentru a se
Rafflesia Arnoldii a fost descoperită în 1818 în dezvolta, iar după 4 zile de la înflorire, floarea moare
selva indoneziană de un ghid local care lucra pentru și intră în descompunere, transformâdu-se într-o
dr. Joseph Arnold și a fost denumită după Sir Thomas substanță vâscoasă de culoare neagră.
Stamford Raffles, conducătorul expediției și Joseph
Arnold. Deși mirosul său este insuportabil, asemănător
cu cel al cărnii în descompunere, în Indonezia, este
Genul conține aproximativ 28 de specii, toate considerată delicatesă, mugurii culeși
ș fiind folosiți
ț în
întâlnite în Asia de S-E, Indonezia, peninsula Malacca,
acca, medicina tradițională sau sunt
Sumatra, Borneo, Filipine și Thailanda. consumați în diferite
Rafflesia Arnoldii, este o plantă parazit,, nu u are preparate.
clorofilă, corpul vegetativ este redus și puțin diferențiat,
eren
nțiat,
format dintr-un țesut nevascularizat, asemănător tor unui
cordon dispus sub scoarța și în lemnul plantei gazdă,
ei ga
azdă,
din țesutul căreia cu ajutorul unor prelungiri,, numite
numite
haustori, ia substanțele nutritive. În acest fel Raffl esia
fflesia
depinde de planta gazdă pentru a supraviețui,

Mugure
g Rafflesia
ff

Prof. Daniela Alexantru Iordache


17
VISURI  G AN D U R I

Primul
Om pe
LunÃ
Autor eleva
Daria Tabita MARIN,
clasa a V-a A
Prof: Bîgiu Razvan

John Kennedy era președintele SUA în 1969, iar marea Columbia. Acesta a efectuat experimente și a făcut fotografii.
lui dorință era ca oamenii să ajungă pe lună. SUA de abia Pe 20 iulie 1969, Neil Armstrong devenea primul om
începuseră să facă primele teste pentru a trimite oamenii în care pășea pe Lună și avea să rostească celebrele cuvinte: „Un
spațiu. Președintele Kennedy și NASA știau că o pot face, iar pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire”. Armstrong
Misiunea Apollo 11 avea ca scop să ducă doi oameni pe Lună. și Aldrin au petrecut mai puțin de o zi pe Lună. Plimbările lor
De asemenea, cei doi astronauți trebuiau să se întoarcă în lunare i-au îndepărtat nu mai mult de 100 de metri față de
siguranță pe Pământ. vehicul. Cei doi au încheiat periplul lunar odată cu arborarea
Nava spațială Columbia a fost lansată în ziua de 16 drapelului american. Pe data de 24 iulie 1969, Armstrong,
iulie 1969 avându-i la bord pe Neil Armstrong, Buzz Aldrin Aldrin și Collins s-au întors în siguranță pe Pământ.
și Michael Collins. Patru zile mai târziu, Armstrong și Aldrin Misiunea Apollo 11 a fost una de succes și astfel, dorința
aveau să pășească pe Lună. Ei au aterizat pe Lună în Modulul președintelui Kennedy s-a împlinit. Oamenii au ajuns în sfârșit
Lunar Eagle, în timp ce Collins a rămas la bordul modulului pe Lună.

18 SSursa ffoto: https://www.natgeo.ro


h //
 S ENTIMENTE
Autor: Nica Andrei - Nicolas,
clasa a VI-a
Prof: Bîgiu Razvan

După prigoanele din vremea împăratului Diocleţian, creștinismul intră într-o nouă
etapă a istoriei sale, odată cu domnia lui Constantin, care în anul 313 emite Edictul de la
Milano, prin care toate religiile din Imperiul Roman, printre care se număra și creștinismul,
devin legale.
Dar ce-l face pe Constantin să ia această decizie? Cu un an înainte, Constantin își
disputa conducerea părţii apusene a Imperiului Roman cu Maxentius, iar la Ponte Milvio
(Podul Șoimului) se dă bătălia decisivă (28 octombrie 312). Constantin câștigă bătălia și
devine singurul conducător al părţii apusene a Imperiului Roman.
Și totuși? În ajunul bătăliei, lui Constantin i se arată Iisus Hristos care îi spune că dacă
va avea semnul crucii pe scuturile și steagurile soldaţilor, va învinge. Constantin a făcut
acest lucru și iese învingător.

Sursa foto: https://doxologia.ro/imagine/sfantul-imparat-intocmai-cu-apostolii-constantin-cel-mare


19
VISURI  G AN D U R I

26 iunie
Ziua Drapelului
României
ex hic
a
Al

an
dru Dimitrie G
La 26 iunie 1848, Guvernului revoluţionar al Ţării Românești dădea un
decret prin care tricolorul roșu-galben-albastru devenea Drapel Naţional.
Rădăcina tricolorului României
Din punct de vedere istoric, prima atestare oficială a Tricolorului datează din 1834, când domnitorul
Ţării Românești, Alexandru Ghica, a înaintat spre aprobare puterii suzerane (Imperiului Otoman)
modelele pavilioanelor navale și a drapelelor de luptă ale principatului valah. Era vorba despre un steag
cu faţa roșie, albastră și galbenă, având și acesta stele și pasăre cu cap în mijloc. Curând, ordinea culorilor
a fost schimbată, astfel încât galbenul să apară în centru. La înmânarea drapelelor, domnitorul a spus,
printre altele:
„Steagurile acestea de Dumnezeu păzite ţării din vechime au fost fala oștirilor sale și semnele slavei
lor... Miliţia românească organizată pe temeiuri de regulă și disciplină europeană, dobândește iarăși acel
drept din vechime și primește steagurile sale cu feţele naţionale și cu pajura principatului.”
Un tablou al lui Constantin Lecca, bazat pe această legendă, intitulat Împăcarea dintre Bogdan cel
Orb și Radu cel Mare, îi are în centru pe cei doi domni care își strâng mâinile. Se pot observa și steagurile
Moldovei (albastru-roșu) și al Munteniei (galben-albastru).
Ieșind din sfera legendei trebuie spus că aceste combinaţii de culori nu au fost atestate documentar
înainte de 1834.
Autori: Mario-Daniel Baniță, Ioana-Maria Manea,
Andreea-Emilia Petrache, clasa a VII-a B

Drapelul Principatelor Unite Drapelul Regatului României


1859 1927

20
 S ENTIMENTE

Bătălia de la Varna 10 noiembrie 1444


Învins în “campania cea lungă” din toamna anului 1443, de armatele cruciate conduse de voievodul
Transilvaniei, Iancu de Hunedoara, Imperiul Otoman este nevoit să accepte, în vara anului 1444, pacea de
la Szeged, pe 10 ani, cu Regatul Ungariei.
Tânăr și trufaș, dornic de a intra în istorie drept salvatorul creștinătăţii, regele Ungariei, Vladislav III
Jagello, încurajat și de papalitate, rupe tratatul de pace și în fruntea unei armate în care comandantul de
facto era Iancu de Hunedoara, trece Dunărea pe la Orșova și înaintează de-a lungul fluviului în direcţia
Mării Negre, pentru a parcurge drumul spre Constantinopol, pe litoral.
Creștinii îi vor întâlni pe turci în ziua de 9 noiembrie, la Varna, a doua zi dimineaţa fiind declanșate
ostilităţile, redate de cronica otomană: “Crezându-se erou și zicând <<eu singur voi împrăștia această
oaste>>, Vladislav s-a repezit spre oastea otomană, unde era sultanul. Prin grija și bunătatea prea înaltului
Allah, calul craiului, poticnindu-se, a căzut. Câţiva ieniceri i-au tăiat capul (regelui)”, purtându-l apoi în
vârful suliţei ca pe un trofeu, semănând teroare în rândul creștinilor, care se vor retrage în dezordine.
Varna va da Europei semnalul instalării definitive a turcilor pe continent, confirmată prin cucerirea
Constantinopolelui în 1453, ceea ce va oferi sultanului posibilitatea de a pretinde toate teritoriile fostului
Imperiu Roman de Răsărit.

În armura aurie, cu vulturul în dreptul inimii și crucea dublă este regele Ungariei și al Poloniei, Vladislav al III-lea
Jagello.
În armura roșie este voievodul Transilvaniei, Iancu de Hunedoara.
Cel în armura galbenă cu trei lei este Fruzin, fiul ultimului ţar al Bulgariei, Ivan Șișman.
Cel în roșu, galben și albastru este domnul Ţării Românești, Vlad al II-lea Dracul, tatăl lui Vlad Ţepeș.

Autor: Eliza HASAN, clasa a V-a B


21
VISURI  G AN D U R I

Cezar
trece Rubiconul!
Zarurile au fost aruncate
Cezar ajunse cu legiunile sale la râul Rubicon, hotarul provinciei sale și granița
Cez
dintre Galia
G Cisalpina, la nord și Italia,la sud. Aici se opri puţin și, cugetând la
planul lui
lu îndrăzneţ, zise către cei mai apropiaţi: „Acum am putea să ne întoarcem.
Fiindcă, dacă vom trece acest pod, totul va trebui rezolvat prin arme. Pe când
stătea pe gânduri, se petrecu următoarea minune: un om de o mărime și frumuseţe
extraordinară apăru deodată înaintea lui, cântând din fluier. Afară de păstori,
extraord
alergară la el să-l asculte mulţi soldaţi din posturi, între care și trompeţi. Răpind
o trompetă
tromp de la un soldat, omul sări în apă și, sunând puternic din trompetă,
îndreptă spre malul celălalt. Atunci Cezar zise: „Să mergem unde ne cheamă
se îndrep
minunile zeilor și nedreptatea dușmanilor noștri. Zarurile au fost aruncate. Astfel,
trecând Rubiconul, acesta începe războiul civil împotriva lui Pompei.

Autor: Ioana Grațiela Marin, clasa a VII-a A

22
 S ENTIMENTE

Să călătorim în…
Dubai este cel mai mare oraş din Emiratele Arabe Unite, dupăd
DUBAI
numărull populaţiei.
l Este aşezat pe coasta d
de
sud-est a Golfului Persic. La o distanţă de 4 km de Dubai, se află Arhipelagul Lumea, un arhipelag artificial construit
în forma planeglobului.
Dubai-ul este foarte căutat datorită frumuseţilor acestui loc. Acest oraş este deţinătorul celei mai înalte clădiri
din lume: Burj Khalifa şi cel mai mare mall de pe Pământ: Dubai Mall.
Dacă ai merge o zi în Dubai, nu te-ai plictisi deloc, deoarece vei putea vizita multe atracţii, precum:

Burj Khalifa
(cea mai înaltă clădire din lume)
Sursa foto: https://mind42.com/public/
b25b8588-dc1f-47ba-9cd7-7e2f24ea539a

Dubai Mall
(cel mai mare mall din lume)
Sursa foto: https://www.24heures.ch/
economie/dubai-veut-construire-grand-centre-
commercial-monde/story/30081973

Plajele palmier
Sursa foto: https://www.digi24.ro/stiri/
economie/stapanii-apelor-olandezii-care-au-
construit-insula-palmier-din-dubai-au-acum-
un-proiect-pe-litoralul-romanesc-1360979

Muzeul Viitorului
Sursa foto: https://www.dubai.com/blog/
explore-dubais-unique-museum-future/

Autor: Ștefania-Delia DRĂGAN, clasa a VI-a


Prof. Bîgiu Răzvan
23
VISURI  G AN D U R I
Les régions de la France
et leur cuisine
La gastronomie française est réputée dans le monde entier.
Les Français sont les maîtres de l´art de la cuisine et on peut dire que
la France est un pays raffiné. D’ailleurs, la gastronomie est considérée
comme un élèment important de la civilisation française. La cuisine
française a une influence très importante sur les cuisines du monde
entier. Dans toutes les régions de France, il existe de nombreuses
spécialités.
• En Bretagne et en Normandie: les fruits de mer
(crustacés: homards; crevettes; langoustes); les poissons de mer;
les crêpes, les galettes bretonnes; le beurre salé; les fromages: La bou
illabai
Camembert; les boissons: cidre, calvados. ss e

• Dans le Midi/en Provence: la cuisine faite avec es de


Quenell chet
de l’huile d’olive, de l’ail et des herbes de Provence; la soupe br o
de poissons (la bouillabaisse); les pâtes; la ratatouille niçoise
(tomates, olives, aubergines, poivrons, concombres); les fruits
(pêches, raisins, abricots); les fromages: roqueforts (Rousillon;
Languedoc); les vins: côtes du Rhône; rosé de Provence;
• En Auvergne: la charcuterie (jambon en croûte,
saucisson); la potée auvergnate (soupe au lard avec des saucisses et
des légumes); les fromages: Bleu d’Auvergne; Roquefort.
• Dans le sud-ouest: les crêpes à la Bordelaise; le foie gras La choucr
des Landes et du Périgord; le confit d’oie; les vins de Bordeaux et oute
de Cahors.
• En Champagne: les poissons; la charcuterie
(andouillette; jambon); les fromages (Coulommiers); les biscuits
de Reims; la moutarde de Meaux.
• Dans la région lyonnaise et en Bourgogne:
les quenelles de brochet (une sorte de boulette); la poularde de
e
Bresse (une poule domestique destinée à l’engraissement ); les e - lorrain
escargots de Bourgogne; les écrevisses; la moutarde de Dijon est La quich
très célèbre dans tout le monde; les fromages: bleu de Bresse;
tous les vins de Bourgogne;
• En Alsace: le foie - gras d’Alsace; le kouglof est une
spécialité alsacienne, de l’Autriche et du sud de l’Allemagne (il
s’agit d’une brioche dont la forme est caractéristique); la bière et
tout les vins d’Alsace; la choucroute de Strasbourg/ obtenue par
fermentation naturelle de variétés sélectionnées de choux.
• En Lorraine: la quiche - lorraine (une tarte salée, une
p
pré
prpréparation
ré culinaire constituée d’œufs, de crème fraîche
eett d
de lardons); la potée lorraine- un plat paysan à base de
p
po
pommes
om de terre, de chou et de viande de porc; tarte aux
mi
mmirabelles
ir (de la famille des prunes); le baba au rhum, appelé
aussi
aau
us savarin - un gâteau servi imbibé d’un sirop à l’alcool.
En Corse: les poissons de la Méditerranée; la charcuterie
co
ors les vins et des fromages de l’Île.
corse;
professeur Atodiresei Isabela
24
 S ENTIMENTE
Elève en VIIème B Manea
Manea Ioana
Ioana
ela Atodiresei
Prof. îndrumător Isabela Atodiresei

t e s e n f r a n ç a is
Devinet . Je peux chasser les
e. J’ai 4 pa ttes, je suis de petite taille
un anim al do me sti qu je suis content et
JJe suiiss u ris. Quand on me caresse,
1.  oiseaux, manger
je ronronne. Qui suis-je?
de s po iss on s et de s sou
très colorées. Je
exo tiq ue ass ez gro s. J’ai de longues plumes parfois
Je suis un oiseau
2.  peux répéter des mots et
Je suis un animal ma rin ,
des phrases. Qui suis-je?
ma is je ne sui s pa s un poisson. J’ai 8 bras et
je lance un jet

3.  d’encre lorsque je suis en


Je suis un félin avec un e
danger. Qui suis-je?
cri niè re. Je sui s le roi des animaux. Je suis carniv
ore. Qui

4.  suis-je?
Fidèle compagnon de l’h om me , j’ai me jou er avec mon maître. J’aboie
parfois très

5.  fort ! Qui suis-je?


Je su is trè s pe tite et
gri se . J’a i un e lon gu e qu eu e. J’a im e le fro
ma ge .

6 .  Qu i su is- je?
J’ai quatre pattes. Je vis à la
fer me et je do nn e du lai t, de la viande et de la laine
. Qui

7.  suis-je?
Je suis un rep tile et po rte ma ma ison sur mon dos. Je suis
un peu lente et j’adore la

8.  salade. Qui suis-je?


Je vis dans le dé ser t et j’ai de ux bo sse s sur le dos. Je résiste plusie
urs jours sans boire.

9.  Qui suis-je?


Je suis un ins ect e à ray ure s qu i fabrique le miel. Atten
tion à mes piqûres!

10. Qui suis-je?


k. chien j. perroquet; i. pieuvre;
c. mouton;
g. chat;
b. chameau;
f. lion;
a. tortue;
e. souris; d. abeille; Solutions:

élève en VIIème A Marin Ioana Graţiela


Prof. îndrumător: Isabela Atodiresei

H
Haï
a ï ku
k us
s
Dans mon beau jardin Dans la forêt verte
Il y a beaucoup de fleurs Les oiseaux chantent en choeur
Et le soleil brille Et je les regarde

25
VISURI  G AN D U R I

Hotelul Luna Neagră


Pe la marginea unui ţinut, se povesteşte Când ajunse acolo, ceva înfricoşător îi sări în
cum că ar fi un copac uscat, cu multe creaturi. ochi. Nu era un copac, era un han. Hanul Luna
Bătrânilor nu le mai tace gura, spun că, Neagră. Păşi încet spre el şi dintr-o dată răsări
atunci când erau tineri şi soarele muşcat se ivi, şi copacul. A intrat în han pentru a arunca o
încremeniră lângă copac. privire, dar nu era nimic de văzut acolo. Fata a
Nu au putut niciodată să descrie ce au văzut, vrut să plece, însă şi-a dat seama că la fel ca şi
mulţi au fost internaţi la nebuni, pentru a scăpa copacul, ea prinsese rădăcini în han.
de ei, însă, din toţi şapte, unul a mai rămas. Nu După câteva minute, primul ei client veni.
poate rosti numele a ceea ce a văzut, aşa că, mereu Ea încă nu ştia despre ce era vorba. Omul intră
când povesteşte, îi spune secretul interzis. pe uşă şi în momentul acela fata ştiu că nu era
Într-o zi, fata unui războinic se gândi să un han obişnuit.
pplece spre
p copac,
p aşa ş că merse să îi ceară sfat
f uri Hanul era trecerea dintre lume şi rai. Anii
bătrânului. trecură, dar fata era neschimbată, t impul s e
opri în loc, blestemată fiind. Pomul era tot uscat
şi aplecat . Aceasta încercase să fugă, dar
copacul a urm mărit-o, hanul s-a mutat şi
a devenit hhotel, în lumea oamenilor.
Hotelul exexista, doar că nu era la fel,
era vechi şi părăsit.
Într-o zi, un bărbat
veni la hotel. Era om, și,
din întâmplare, nimerise în
grădină şi atinsese pomul.
grăd
Pomul înverzise şi blestemul
fetei se sfârşise. Când ultima
floare a pomului va ccădea, fata se va urca în
caleaşcă şi va pleca pe podul spre rai.
de Roberta Alexandra
Matei, a VII-a A
26
 S ENTIMENTE

Vampirii din Si
Siciel
În satul Siciel, așezat în apropierea marelui oraș Leta, aceea oropsită, sigurr ai auzit și de ea, dar numai dacă nu
citeai în ochii sătenilor frica și grija pe care o purtau cu ei eș slab de înger.
până și în somn. Pe acele meleaguri, oamenii erau terorizați Cercetătorul nu mai avea să doarmă în acea noap noapte,
de creaturile care au pielea cenușie, dinți ascuțiți și o viață avea într-adevăr voința să exploreze temutul subteran. Avea
fără de moarte, care se satură numai cu roșul sânge al speciei să se pregătească. Gânditor, tor, se
s ducea la o vrăjitoare pricepută
i
umane. și-i ceruse pe cincizeci ci de gioli un talisman și un elixir care
În mijlocul satului găseai o casă mare, părăsită, cum aveau întrebuințaința să-l ape
apere de vampiri.
spuneau încăpățânații, care avea un tunel ascuns ce ducea la Seara, cu toate puse la punct, își ș urmă drumul către
o peșteră ce se întindea sub întregul sat. Doar câțiva tineri casa Vampirilor, cu o oarecare teamă ce i se scurgea prin
încrezuți au avut curajul să exploreze dedesubtul satului, dar vene. Locul arăta cum se și aștepta, o paragină. Își făcu drum
duși au fost, căci nu s-au mai întors niciodată la lumină. prin țepușele înfipte pte în pământ de localnici și pătrunse în
Localnicii aveau încredere în poveștile pe care le știu din casă. Primul obiect văzut v a fost o oglindă mare. Se uit uita la
moși-strămoși. Nu toți însă credeau că acești monștri existau: reflexia sa. Pe fereastra din spatele său vedea cerul albastru
când auzeau un crezător că le dădea sfaturi să aibe grijă totuși, moment în care
și casa arăta ca nouă. Straniu lucru, căci în momentul
se închinau și mergeau cu Dumnezeu înainte. Chiar dacă toți privirea sa nu mai era în reflexie, lexie, ccerul
ul era negru și casa tot
sătenii credeau în Atotputernicul Creator, majoritatea aveau dărăpănată. Imediat, pielea i se făcu fă de găină. ă Își reveni puțin,
frică de una-alta. Desigur, comunitatea era împărțită în două după care plecă către tunel. Se strecură prin el și ajuns în
tabere, crezătorii și cei ce nici măcar nu voiau să audă de, peșteră, întunericul și frigul de acolo își spuneau cuvântul.
așa cum le numesc ei, prostiile care umblă prin sat. Drept Merse ce merse prin peșteră cu lanterna într-o mână.
urmare, satul era împărțit în două mari regiuni, separate de Dădu de o adâncitură în pământul peșterii.
cunoscuta „Mare casă a Vampirilor”. „Dacă nici împielițatul nu este pierdut ac acolo
Înfricoșați sau nu, oamenii tot trebuiau să își jos, de ce să îmi fac eu griji?” își spuse Gruia G în
facă muncile, să aibe grijă de urmași și de sat. sinea sa. Dintr-o dată se simți încolțit. Se uită în
Într-o zi, un om de rând, care se întâmpla jur. Nu a fost îndeajuns de rapid, căci o arătare se
să fie și cercetător, a trebuit să facă un drum de ivi în fața lui și îl aruncă pe pământ.
la Ghergheț la Leta și în drumul său nu putea Gruia, uimit și îngrozit, își spunea
ocoli înspăimântătorul Siciel, fiind extenuat din rugăciunile. Își aminti de elixirul pe care îl avea de
cauza călătoriei, avea să doarmă o noapte în satul la descântătoare, și protejat de talisman, aruncă
blestemat. licoarea în gura zințată a strigoiului. Vampirul
Pe numele său, Gruia, a fost privit cu căzu învins în fața cercetătorului. Gruia se ridică
nedumerire de către localnici la intrarea în sat. în capul oaselor și își holbă ochii la arătare. Ochii
S-a oprit prima oară la un bar aflat într- roșii, pielea deveni mov și înțepenit, vampirul
un cartier de-al crezătorilor, să ciugulească ceva își schimbă înfățișarea. Părul lung și negru
până ajunge la hotelul la care avea de gând să își acum era gri, pielea era lăsată, cocoașa era mai
petreacă noaptea. accentuată. Îmbătrânise.
Barmanul, trecut cu puțin peste vârsta de Împietrit, Gruia încercă să-și dea seama
treizeci de ani, ca nou venitul prin împrejurări, ce tocmai se întâmplase. Conștient că poate
își dăduse imediat seama că nu este de-al creatura nu era singura din peșteră, fugi
meleagului și îi spuse: mâncând pământul către muritori.
- Ce curaj ai avut să pătrunzi pe plaiul Și uite așa, Gruia deveni mare
ăsta bântuit! cercetător pentru sătenii din Siciel, care
- Am auzit de poveș le care roiesc au căzut de comun acord că vamprii
pe aici, dar trebuie să văd cu ochii mei există, dar numai un povestitor
ca să cred, răspunse Gruia. foarte bun pentru oamenii ce-și
- Nu ne crezi? Ar trebui să vedeau de treaba lor înafara
ai voința să te duci în zidirea blestematului sat.

Eleva Iancu Alexandra, cls a VII-a A


27
VISURI  G AN D U R I

28 Eleva Iancu Alexandra cls a VII-a A


 S ENTIMENTE

Elev Mihai Soare, cls a VI-a


29
VISURI  G AN D U R I

Motto:
„Trebuie să încerci necontenit
ne să urci
foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte
departe.”
Sfârșit de an
Constantin Brâncuși
școlar, sfârșit
de gimnaziu...
Prof. Daniela Badea

Anul școlar a ajuns la final. Încă un an, ca mulți alții care au trecut,
totuși unul deosebit pentru elevii mei și în egală măsură pentru mine,
diriga lor. Pentru că în acest început de iunie 2021, ei au încheiat gimnaziul
și în scurt timp vor susține primul examen din viața de elev: evaluarea
națion
națională. În ultima oră de dirigenție, în efervescența generală, i-am privit pe
fiecare și mi-am adu
adus aminte de prima lor zi de școală din clasa a V-a. Unii timizi, alții vorbăreți,
însoțiți de părinți, cu flori în mână au intrat în sala de clasă și am făcut cunoștință. Lăsaseră
în urmă primii ani de școală și pe doamna învățătoare și deschideau o nouă filă în viața lor.

30
 S ENTIMENTE pagina absolvenlor
Le-am promis că pe parcursul anilor de gimnaziu le voi fi au glumit ori s-au șicanat în pauze, au consolidat pe parcurs
totdeauna alături, îi voi sprijini, încuraja, învăța, dojeni (când d în
prietenii care vor dura î timp.
ti A respectat
Au t t șii au llegatt relații
l ții
va fi cazul), că vom fi serioși când este vorba despre lecții și deosebite cu cei mai mulți dintre profesorii care au predat
școală, dar ne vom distra în cadrul activităților extrașcolare, la clasă. Deși „zmeii” clasei, puțini la număr de altfel, au mai
al proiectelor educaționale la care vom participa sau pe care deranjat unele ore, și au mai făcut din când în când câte o
le vom organiza. M-au privit cu încredere, iar eu cu bucuria și boacănă. De parcă ar fi prea monoton fără ele!
dragostea unei mame. Era un colectiv de „bobocei” frumoși și
Încet, încet, cu multe lecții și teme, cu ascultări și note
isteți, o nouă promoție al cărui mentor aveam să fiu următorii
(din toată gama!), cu extemporale, teste și teze, cu proiecte
patru ani. Și prima promoție a copiilor care au început școala
diverse, concursuri, expoziții, excursii, vizite, activități
cu clasa 0.
culturale sau sportive, cu multe amintiri frumoase, dar și
De-a lungul acestor ani, nucleul colectivului s-a păstrat, unele mai puțin plăcute, timpul s-a scurs. Copiii de acum
deși au fost elevi care au plecat sau alții care au venit. Unii patru ani au devenit adolescenți. Au dobândit competențe,
silitori și consecvenți, alții mai delăsători, unii ordonați au învățat să-și valorifice potențialul creator, să aibă încredere
și echilibrați, alții mai impulsivi, dar cu toții au fost o clasă în sine și în forțele proprii, au înțeles că educația este baza în
unită. S-au ajutat reciproc la lecții sau în diverse împrejurări, dezvoltarea unei cariere și că adaptarea la nevoile societății le

31
VISURI  G AN D U R I
va deschide calea
cale spre succes. În ultimul an, datorită împrejurărilor, a trebuit să ne adaptăm cu toții, elevi și
profesori, unui stil
s inedit de învățământ – învățământul online. Cu toate avantajele și dezavantajele aduse de
desfășurare a orelor de curs. Chiar și în aceste condiții, elevii interesați au reușit să se pregătească
acest mod de de
pentru examen.
examen Fiecare a muncit după puterile sale, cei perseverenți fiind, evident, mai câștigați.
În acea ultimă oră de dirigenție am depănat amintiri, întâmplări amuzante petrecute împreună, am
discutat despre planuri de viitor. Au promis că ne vom revedea peste 10 ani și vom vedea în ce măsură au
urmat aceste planuri. Revenind în prezent, se pregătesc zilnic pentru examen. Este săptămâna viitoare și
emoțiile cresc pe măsură ce se apropie. Apoi vin rezultatele – alte emoții – apoi repartiția la liceu.
Vor pleca. Vor lăsa în urmă școala unde au învățat nouă ani, dirigintele și profesorii din gimnaziu și
vor deschide iarăși, o nouă filă în viața lor. Un nou ciclu din care vor ieși tineri adulți. Dar, ca mulți alți elevi
înaintea lor, vor veni în vizită la vechea lor școală, la mine și la ceilalți profesori. Și se vor întoarce de câte
ori au nevoie să-și amintească de copilărie și de școala care i-a format și de unde și-au luat zborul, dacă vor
avea nevoie de un sfat. Și vor vrea să vadă noii „boboci” pe care îi preiau ca diriginte, să le povestească din
„aventurile” trăite la școală când erau ca ei.
Iar eu, ca profesor și diriginte vă doresc vouă tuturor elevilor mei absolvenți din acest an să vă urmați
visele și aspirațiile, să investiți timp și interes în educația voastră, să fiți liberi și curajoși, să schimbați lumea.
Aveți în voi această putere. E nevoie doar de voință și perseverență.

Până atunci însă, succes la examen!


15 iunie 2021
32
 S ENTIMENTE
Școala Gimnazială „Rareș Vodă”
str. Vornicul Boldur, nr. 3, Ploiești, Prahova
email: scraresvoda@yahoo.com
Telefon: 0244.575.021

S-ar putea să vă placă și