Sunteți pe pagina 1din 9

Capitolul 6

PREŢUL PRODUSELOR NOI: METODE DE FUNDAMENTARE ŞI


CORELARE

Obiective: Studierea acestui capitol oferă viitorilor specialişti posibilitatea de a deprinde


competenţe în ceea ce priveşte:
- stabilirea şi fundamantarea preţurilor produselor noi,
- utilizarea corectă a produsului etalon în stabilirea preţului şi costului unui nou
produs,
- stabilirea preţurilor prin diverse metode de corelare a preţurilor

Cuprins:
1. Principii de bază în fundamentarea preţurilor produselor noi
2. Conţinutul corelării preţurilor şi caracteristicile produsului etalon
3. Metode de corelare a preţurilor
4. Teme de control
5. Verificarea cunoştinţelor
6. Bibliografie

1. Principii de bază în fundamentarea preţurilor produselor noi


Produsul nou este definit ca fiind bunul realizat în urma unei invenţii sau unei
inovaţii caracterizat prin modificări constructive şi/sau funcţionale esenţiale.
Caracterul de noutate al produsului este determinat de: formă, culoare, prezentare,
mod de întrebuinţare, parametrii tehnico-economici, gradul de satisfacere a
consumatorului, etc . Nu orice modificare a însuşirilor unui produs reprezintă însă
înnoirea lui; schimbările nesemnificative ale caracteristicilor nu constituie decât o
adaptarea a produsului la cerinţele consumatorului şi nu poate fi considerat produs nou.

Exemplifică şi tu!

În funcţie de modalitatea de obţinere a produsului nou, întâlnim:

60
a) produse noi în totalitate ce nu au mai fost fabricate şi care satisfac noi cerinţe ale
consumatorilor,
b) produse ce au calităţi noi în cadrul utilităţilor existente: noile categorii de produse au
însuşiri asemănătoare celor din grupele din care fac parte, dar sunt superioare din punct
de vedere calitativ, tehnic, constructive.
Preţul noilor produse trebuie să reflecte, pe de o parte, eficienţa fabricării noilor
produse, iar pe de altă parte, eficienţa utilizării lor de către beneficiari. În acest caz, se
porneşte de la următoarele principii:
- preţ egal la efect util egal care se justifică în cazul produselor noi care nu înlocuiesc
alte produse, ci lărgesc gama sortimentală;
- preţ mai redus pe unitate de efect util la consumator care stimulează progresul tehnic,
obţinerea unor produse a căror valoarea de întrebuinţare creşte mai repede decât costurile
de producţie. În cazul acestui principiu, trebuie să ţinem seama de următoarele elemente:
limita minimă şi maximă a preţului noului produs.

AMINTEŞTE-ŢI!

Produsul etalon este un produs similar existent în producţia internă sau provine
din import, cu care se poate compara produsul nou pentru a se stabili şi fundamenta preţul
lui.
P n = P e * Ic şi Ic = Cn / Ce
unde:
Pn – preţul produsului nou Pe – preţul produsului etalon Ic – indice de cost
Cn – costul produsului nou Ce – costul produsului etalon
Limita maximă este dată de preţul care oferă consumatorului aceleaşi avantaje
economice în utilizare ca şi produsul etalon, de aceea rolul principal în stabilirea limitei
maxime a preţului trebuie să-l aibă valoarea de întrebuinţare a noului produs.
Stabilirea preţului peste această limită ar însemna introducerea în fabricaţie a
unor produse mai puţin eficiente pentru beneficiari decât cele existente, care nu ar fi
rentabile.

61
Dacă preţul se fixează la nivelul minim, el este puţin stimulativ pentru producătorul care
investeşte în progresul tehnic, deşi cererea pentru acest produs ar creşte. Dacă preţul se
fixează la nivelul maxim va fi avantajos pentru producător dar micşorează interesul
consumatorului,. Acest fapt ne îndreptăţeşte să afirmăm că este necesar ca nivelul de preţ
să fie stabilit între cele două limite: minimă şi maximă, astfel încât să asigure şi creşterea
profitului dar şi reducerea cheltuielilor pe efect util.

2. Conţinutul corelării preţurilor şi caracteristicile produsului etalon


Corelarea preţurilor este operaţiunea prin care se determină nivelul şi raportul între
preţurile nominale ale produselor şi serviciilor în funcţie de valoarea de întrebuinţare,
costurile de producţie şi raportul cerere-ofertă.
Prin corelare se urmăreşte:
1. încadrarea preţului produselor noi în scara preţurilor produselor similare existente,
2. respectarea corelaţiilor necesare din interiorul preţurilor dar şi dintre preţurile
produselor urmărindu-se exprimarea corectă şi reală a raporturilor dintre valorile
de întrebuinţare ale produselor şi dintre costurile de producţie.

Aminteşte-ţi!
Corelarea preţurilor presupune:
1. compararea produselor noi cu produsele similare;
2. compararea valorilor lor de întrebuinţare;
3. delimitarea sporului de performanţă adus de produsele noi
4. compararea costurilor de producţie.
Operaţiunea de corelare a preţurilor se poate realiza prin mai multe metode, în
funcţie de elementele pe care se pune accentul în corelare. Se pot utiliza metode de
corelare:
- pe baza costurilor,
- pe baza seriilor de preţuri,
- baremuri de preţ,
- pe baza comparării parametrilor tehnico-funcţionali,

62
- prin agregare etc.
Un produs etalon (din producţie internă sau din import) trebuie
să îndeplinească cumulativ următoarele trăsături (tabelul 1):

Aminteşte-ţi!

Trăsăturile produsului etalon Trăsăturile produsului etalon


din producţia internă din import
- să aibă caracteristici tehnico- - preţul extern să fie rezultatul
funcţionale şi valoare de unei tranzacţii recente,
întrebuinţare cât mai apropiate
de cele ale produsului nou şi să
satisfacă aceeaşi cerinţă,
- să facă parte din aceeaşi
grupă în care urmează să se
încadreze produsul nou,
- caracterul producţiei etalon
să corespundă cu tipul de
producţie a
noului produs,
- să fie solicitat pe piaţă adică
să aibă cerere
- să deţină o pondere
importantă în producţia
întreprinderii comparativ cu
alte produse din aceeaşi grupă,
- să nu prezinte anomalii de
preţ sau acesta să nu fie
stability în afara
reglementărilor legale
Tabel 1 Trăsăturile produsului etalon

. 3. Metode de corelare a preţurilor şi de stabilire a preţului produselor

noi
În practică se pot utiliza, în funcţie de caracteristicile produselor, mai multe metode da
fundamentare, printer care enumerăm:
a. metode bazate pe costuri sau calculaţii

63
b. metode bazate pe compararea parametrilor tehnico – constructivi şi funcţionali
c. metode bazate pe baremuri de preţ
d. metode bazate pe serii de preţuri

A. Metode bazate pe costuri sau calculaţii


O condiţie esenţială pentru a se fundamenta şi corela preţul unui produs nou cu
preţul produsului etalon pe baza acestei metode o constituie dimensionarea corectă a
nivelului costurilor produselor ce se compară. Analiza va avea în vedere antecalculaţia
pentru produsul nou şi postcalculaţia pentru produsul etalon.
Important este să se dimensioneze corect nivelurile celor două preţuri ce se compară
deoarece, în altă situaţie, preţul nu ar reflecta realitatea.
Etape :
1. determinarea costurilor,
2. determinarea ratei de rentabilitate a produsului etalon, conform relaţiei:
P e −C e
re= *100, unde: Pe – preţul produsului etalon , Ce –costul produsului etalon
Ce

3. stabilirea preţului pentru produsul nou


Pn = Cn + re * Cn, unde Cn – costul produsului nou, Pn – preţul produsului nou

B. Metode bazate pe compararea parametrilor tehnico –

constructivi şi funcţionali

Metoda presupune alegerea unui număr minim de parametri importanţi pentru


valoarea de întrebuinţare a produsului etalon şi produsului nou. Pe baza acestor parametri
se calculează un coeficient mediu de corelare (K) care se aplica la preţul produsului
etalon, obţinând preţul prosului nou, conform relaţiei:
n
Pn = Pe * K, unde K = ∑g
i =1
si * ki, unde gsi – ponderea (greutatea specifică) a

parametrilor valorii de întrebuinţare stabiliţi prin matricea de interacţiune a parametrilor,

64
ki - coeficientul de corelare pentru fiecare parametru, se stabileşte ca raport între
elementul ce caracterizează produsul nou şi cel de corespunde produsului etalon
În cazul în care, pentru produsul nou, apar cheltuieli specifice (Cs), acestea vor fi luate în
calculul preţului produsului nou, conform relaţiei:
P n = P e * K + Cs

Matricea de interacţiune a parametrilor presupune: Aminteşte-ţi!

1. stabilirea parametrilor valorii de întrebuinţare şi întocmirea listelor,


2. completarea matricei, având în vedere următoarele:
- pe diagonală va fi zero,
- fiecare parametru va fi comparat cu ceilalţi, iar în funcţie de importanţă,
semnul poate fi + (pentru parametrii cei mai importanţi sau care îi determină
pe ceilalţi) sau – (pentru parametii mai puţin importanţi sau care sunt
determinaţi de alţii).
3. stabilirea greutăţilor specifice ce vor fi folosite la determinarea preţului
produsului nou.

C. Metode bazate pe baremuri de preţ


Baremul de preţ reprezintă o metodă de stabilire a preţurilor prin corelare care se
realizează sub forma unor serii de preţuri determinate anticipat.
Apar sub forma unor tabele în care sunt calculate deja preţurile corespunzătoare
sortimentelor aceluiaşi produs sau grupă de produse, elaborarea baremului presupune
etapele (tabelul 1):
Etape caracteristici
pregătirea culegerea datelor necesare privind
condiţiile de producţie, consumurile
specifice, timpul de lucru, etc
Calcularea elementelor din barem calcularea preţurilor pe baza costurilor,
pentru primul şi ultimul termen al seriei,
determinându-se raţia (rata) de
creştere pe baza relaţiei:
Pi − P0
r = , unde Pi – preţul ultimului
P0
termen al seriei, P0 – preţul primului produs

65
al seriei
verificarea presupune compararea preţurilor din barem
cu preţurile practicate în relaţiile cu
clienţii
Corectarea şi finisarea presupune rotunjirea preţurilor şi
verificarea corelaţiilor din cadrul baremului
de preţ
Tabelul 1 Etape necesare pentru întocmirea baremului de preţ

A. Metode bazate pe serii de preţuri


Metoda presupune încadrarea preţului noului produs în seria de preţuri existentă prin
( tabelul 2 ) :

Aminteşte-ţi!

Posibilitate Caracteristici şi relaţii de calcul


interpolare Stabilirea preţului pentru
produse noi care se încadrează
prin parametrii caracterisitici
în seria existentă
Relaţia de calcul:

P1 − P0
Pn = P0 + X 1 − X 0 * ( Xn – X0),
Extrapolare Stabilirea preţului pentru produse noi în
cazul în care preţul se află în exteriorul
seriei pe baza relaţiei:
P1 − P0
P = P + X 1 − X 0 * ( X – X ), unde P
n 1 n 1 n
- preţul produsului nou, P1, P0 – preţul
produselor vecine cu produsul nou, Xn, X1,
X0 – parametrii celor trei produse luate în
calcul

Tabelul 2 Caracteristicile metodelor de corelare în cadrul seriilor de preţ

Teme de control
1. Comparaţi un produs nou cu un produs etalon şi stabiliţi corelaţiile existente.

66
2. Comparaţi două metode de stabilire a preţului pentru un produs nou.
3. Argumentaţi necesitatea existenţei unei serii de preţ pentru stabilirea preţului unui
produs nou
4. Să se stabilească prin corelare pe baza parametrilor valorii de întrebuinţare: preţul
noului produs; costul maxim al noului produs stabilit pe baza preţului corelat cu
valoarea de întrebuinţare; Preţul produsului etalon = 60.000; Costul produsului
etalon = 55.000
Parametrii Produs etalon Produs nou Greutatea
specifică
Puterea X1 150 180 30%
Sarcina X2 0,8 1 20%
Capacitatea de Încărcare X3 12 15 30%
Viteza maximă X4 90 100 20%

Verificarea cunoştinţelor:
1. ( 2 pct )Un produs etalon din producţia internă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1) să aibă aceeaşi parametri cuantificabili cu cei ai produsului nou 2) să fie cerut pe piaţă 3) să
cuprindă anomalii 4) să fie rezultatul unei tranzacţii externe recente 5) să fie de fabricaţie
curentă. Varianta corecta este:
a) 1+4+5 b) 1+2+5 c) 1+2+3+4 d) 2+4+5 e) 1+2+3+4+5
2. ( 1 pct ) In ceea ce priveste matricea de interactiune a parametrilor, semnul „+” se refera la
situatiile: 1. este determinat; 2. determina; 3. este mai important; 4. este mai putin important.
Varianta corecta este: a) 1+3; b) 2+4; c) 1+4; d) 2+3; e) 2+4.
3.(3pct) Preţul de producţie al unui bun etalon este de 250.450 lei. Coeficientul mediu
de corelare (Kc) este de 0,8958. Preţul de factură este de:
a) 210.462 lei b) 266.980 lei c) 298.036 lei
d) 332.703 lei e) 279.582 lei.
4.(3 pct) Se cunosc urmatoarele informatii:
Denumire parametrii U.M. Produs etalon Produs nou
Sarcina (x1) t.f. 49 50
Volum util (x2) m3 90 84
Viteza maxima (x3) Km/h 80 80
Pretul produsului etalon Lei 500.000

67
Parametrul x1 este cel mai important, iar parametrul x2 este cel mai putin important.
Sa se determina pretul noului produs.
a) 984.577 lei; b) 515.306 lei; c) 506.803 lei;
d) 631.746 lei; e) 493.333 lei.

oficiu : 1 pct

Timp estimat: 3 ore


Bibliografie:
1. Moşteanu T, Preţuri şi concurenţă, EDP,Bucureşti,2000
2. Moşteanu T şi colectiv, Preţuri şi concurenţă, Ed. Universitară, 2005
3. Moşteanu T, Preţuri, echilibru concurenţial şi bunăstare socială, Ed. Economică,
Bucureşti, 2001

68