Sunteți pe pagina 1din 3
COMUNICAT INFORMATIV Vineri, 20.08.2021, ora 10.®, in Sala de sedinte a Preturii sectoruh se va desfiisura licitatia deschisi nr. 6 pentru obtinerea dreptul amplasarea unitatilor de comert ambulant pe teritoriul oragului Chisinau, Centru (str, Bulgar, 43) de incheiere a Contractului pentru 1, Informatia privind loturile expuse la licitatie: Pretul brermenut de Marimea | Pasut ate Adresa amplasiit ipa uca | SHEE | smptasare, | (MANA | acontuli | ictal 7” (ani) (ei) "10 % (lei) | 10% (lei 1 2 3 4 6 7 8 See Bafwsant, a. Alba Tula, 3 a ‘Ne. 1 | (anexanr, 15 la decizia CMC nr.17/6 e 8 5 205 800,0 | 20 580.0 20 580.0 sin 01.10.2020) a sec. Buiueni st. Abas 208 | rag ; Nr.2- | (anexanr, 16 la decizia CMC nr.17/6, sore 8 205 800.0 | 20580,0 | 20580,0 din 01.10.2020) see. Buiveani, bd Seta cal Mare Ne.3 | Sint, 103 (anexa nr. 18 la decizia| first 8 5 | 490.0000 | 49.0000 | 4900.0 CMC mr.1746 din 01, 10.2020) EI see. Buivean, bd Stefan eel Mares «4. | Slim coll cust, Pushin anexa ne. | gheraa s : nea | Sin colle sr. Popkin ane 8 4900000 | 49.0000 | 490000 01,10:2020) se. Buiueani, bd Sefan esl Mare wi v5. | Sfintcolteu st. 7 Crt (anexa mr, | gherett 5 nes | Sfint col cus. T. Cio ans 8 air 6000 | 411600 | 41 1600 01.10.2020) see. Ragan’ bd Mossova, 7 fan a ‘Nr.6 | (anexane, 65 la decizia CMC ne.17/6 o— 8 411600,.0 | 41160,0 | 41 160,0 din 01.10.2020) see, Rigen, bd. Mescova, T7(ane@ | — phere : Ne.7 | nr 66 ladesizia CMC n.1746 din 8 4116000 | 411600 | 41 160.0 01.10.2020) sec. Rageani,ar- Alexand Papin, 50 rg. |eolicustr Constantin Tanase (ancxa | gheratt 5 Ne8 |. 73 ta decizia CMC 0.1716 din [ a ee ane 343000 01.10.2020) sec, Régcani, bd. Renasterii here Nr. 9 | Nationale, 7 (unex nr. 76 la decizia me 8 411.6000 | 41160,0 | 41 160.0 | CMC mr.1746 din 01.10.2020) tad. Mircea cel Ban, 39 anexaa | para . Nr. 10 | 37 la decizia CMC nr, 5/5 din 8 343.000,0 | 343000 | 343000 15.07 2021) bd. Mircea eel Bain, 32 anesane | pag 5 1 ‘Nr. IL | 38 la decizia CMC nr. 5/5 e 8 343.000.0 | 343000 | 343000 | 15072021) bel. Daca, 37 (anesa nr 61 Ta show 3 " Ne 12 | docizia CMC nr. 5/3 din 15.07.2021) 8 ea8000.0 | 34200 2a5on ted. Daca, 1 (anexa nr 63 fe deizin | phere 3 ets | Pa Dae 18 orenane 6 5 4116000 | 411600 | at 160.0 tera de Parcul La twvor"(anexa nr 102 1a | alimentatie 5 : i (Soececrenacm | emt | 1 280.0000 | 125 000.0 | 125 0000 ‘eras de wie 1s. | Patou La lvoe" (anesa ne, 1034 | alimentaic | yyy cosrann | (eine | ermap | ddecizia CMC mr. 5/5 din 15.07.2021) publica Parcul La T~wor* (anexa ne. 108] erase Ne. 16 | la decizia CMC nr. 5/5 din alimentatie 100 5 {12500000 | 125 000.0 | 125 000.0 15.07.2021), publ Valea Trandafirilor Tacul | fanexa) eras de Ne17 far 106 Tadecizia CMC nr. 5/5 din | alimentayie 60 5 |1500.000.0 | 130.000,0 | 150 000.0 = 15.07.2021) publica ‘Valea Trandafirilor Tacul (anexa | eras de Nr 18 | nr. 105 la decizia CMC nr. 5/5 din | —alimentajie 40 1.000 000.0 | 100000.0 | 100 000.0 15.07.2021 publica ‘tt_ Gheorghe Asachi, 77 (anexa nr Nr.19-_ | 75 tadecizia CMC nr. 5/5 din ghereta 2 5 5292000 | 529200 | 529200 15.07.2021) iviu Deleanu, 1 fanexa nr. 73 Nr. 20 ia CMC nr. 5/5 din ghereta 2 5 5292000 | 529200 | 529200 15.07.2021) Si. Maria Drigan, 5 (anexa nr, 76 Ne.21 | ladecizia CMC nr, 5/5 din ghereta 2 5 441 000.0 | 441000 | 44 100.0 15.07.2021), ‘ir. Trandatirilon 15 fanexa nr 66 Ne.22 | ladecizia CMC nr. 5/5 din gherett 2 5 5292000 | 529200 | 329200 13.07.2021), I Sir. Albigoara, 80/3 (anexa nr. 77] Nr.23 | la decizia CMC ar. 5/5 din agheretd 2 5 529200.0 | 529200 | 52920.0 15.07.2021) Sit_ Aeroport, 8 (anexa nr. 68 Nr. 24 | ta decizia CMC nr, 5/5 din heretd R 3 529200.0 | 529200 | s2920,0 15.07.2021) 2. Organizator al licitafii: Camera de Comert si Industrie a RM ‘web: www.chamber.ind e-mail: camerag@ichamber. amd nr. elefon (022) 221552, 022 233244 _pers, de contact ~ Ana Nicolai 3. Obiectul licitatie amplasamentele indicate Dreptul de tneheiee a Contracielor pentru amplasarea uni tabelul de mai sus. lor de comer! ambulaniterase pe 4. Modul de famitiarizare cu loturile expuse la liitatie si cu documentatia dh Regulamentul privind licitafile cu strigare pentru objinerea dreptului de a inchefa un contract privind amplasarea unit comer ambulantsiradal pe teritoriul mun. Chisindu este plasat pe pagina web a Primarie! municipiului Chisinau (srww-chisinau md), Pentru famiiarizare cu loturile expuse la liitajie si cu documentatia de licitate urmeazii a fi accesati pagina web a Primirict (www.chisinaumd). ‘5. Conditiile de participare la Heit 5.1. Formular de cerere: conform Anexei nr. 2 Ia Regulament 52. Conditile de receplionare a eererii, precum si cerinfele elre participant Ia Ticitatie sunt stabilite in Capitolal III al Regulamentului privind licittile ea strigare pentru objinerea dreptului de a incheia un contract privind umplasarea unitii de comer, ambulant stradal pe teritoriul mun. Chisinau 53. Inceputul receptions cererilor: 30.07.2021, le adresa: mun. Chisinitu, MD-2004, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 181 de Luni pina Viner intre orele 09.00 ~ 15.00, eu paurai de prénz: 12.00 ~ 13.00 zilnie. 54, Data limita de depunere a cererilor: 18,08.2021, ora 15,00. 6, Pretul initial de expunere a lotului: se stzbileste conform Metodologiei de calcul « cuantumulu plait pentru amplasarea unei ‘unitaqi de comer} ambulantstradal pe tertorial mun. Chisinau. aprobata prin Anexa nr.1 1a Regulament si este expus in eoloana nr. 6 din tabelulindieat mai sus, si termenii de achitare a prefului lotului: Pe pareursul a20 zile dupa semnarea procesului-verbal al rezultatelor lc depus si prejul adjudecat la licitaie. Paricjpantilor necistig&tor Ii se rest respective, .edstigatorul licitajiei achit diferenta dintre acontul e acontul in termen de 10 zile de la depunerea cererit 8. "Pasullicitati ial de liitate gi este expus in coloana nr. 8 din tabelul indicat ma sus, constituic 10% din projul i 9. Taxa de participare la lciajie- 1500 te. in caval in care solicitantul participa la licitarea mai multor loturi, acesta achiti costul taxei de participare pentru fiecare lot separat. in scopul prevenirii monopolizarit comerjului ambulant stradal si organizirii unui mediu concurenfial sinitos, unui participant nui pot fi adjudecate: + mai mult de 3 loturi tn cadral unei singure lita = mai mult de un lot in flecare pare, scuar, alee. 10, Marimea acontului constiwuie 10 la suta din prejl inifial de adjudecare a lotulu si este expus wicat mai st Tn cazul in care participantul intenjioneaz si participe la licitarea mai multor lotuti acesta achitd acontul penta fiecare din ele. Acontul cistigitoruluilicitasicl ese inelus Ta prejul lot adjudecat, ccoloana nr. 7 din tabelul 11, Contul de decontare la care se va achita taxa dle participare la licitafie si acontul: Primaria municipiutui Chisingu ME-TR Centru-Chisina Cod fiscal 1007601009484 Cod IBAN MDS4TRPCDVS18410A016224A Codul baneit 2264142001 TREZMD2X MD-2012, or. Chisinau, ba Stefan cel Mare si Sfint, 83 ‘Tel, (022)20-15-19; 20-17-15 12. Criteriul pentru determinarea edstigitorulut: prejul ce! mai ridicat pentru dreptul de amplasare a unitiyilor de comert ambulant pe tertoriul oragului Chisinéu, Rezultatele licitailor vor 1 publicate pe pagina oficial a Primariei municipiului Chisindu www.chisinau.md in termen de 20 zile de ln incheierca lcitaic. Pregedinte al Comisiei de licitatie Olga URSU