Sunteți pe pagina 1din 84

••

"..

Nu-i asa c.'i nu-l suportaf pe ei care se plang mereu?fu d~ ... $1 rrl<1.supar de unul singur de fieca~Qodatiidnd incep sa scriu un editorial, aduc,andu-mraminte cum am vaf~at lacrirni de crocedll Tn fiecare n,umar al revlstel. Ei blns, ae data asia o sa m:a bucurl Mara e' frig, VIAe' iarna, '('j5Iduraf~e de langa nci. Z~mbiti, VB, rog! De-o!'!? Pentru d macar asa 0 sa va indliziti fa calculator, cu m~iniioB pe monitor ~j incingand dit rnai tare placa Video. 'S!, ce e rnai important, sunt destule

..

jocuri noi ~j bune care sa va tina lipiti de calculator. Zllele trecute rna chiorarn la desktep-ut meu ~i mal. mal -eli nu-rni venea sa ered ce v.\I~. World of Warcraft, Half-Life 2, Need fat Speed Underground 2, Vampire; The MasqueradeBloodlines •.. Mai ramanesa rna plang oarHJ avern destul tlrnp pentru ~oate bUl1ata~jle a>l;ea. Irrcredibil, dar a$ avea dreptates: totu~1 nLJ mi-ar [J~5<1 de asta. Ce bine dI nu e·v;ua,l

• MiI:za

EOITORIAL [i:EvEl

deosrnbrie ,2004

lEVE NewS

Darn 3:

Pl"oduciLur id Software

m e

Desi un Doom 4 lese (eel putin pentru mOI11E!nlJ din discutie, povestea coloniei martiene invad~te de coloni~tii ladului nu s-a sfilr~jL Buzunarul cornpaniei Actlvisicn, rnai a dane dedt "the B0ttomless Pit", precull1 ~i 0 hoarda de gameri harnesltl l-au "convins" pe eei de la id di 0 ccnrinuare ar f mai rnult deetit binevenita, Tin aeesr seep, id Software s-a inhaital ell [I companle mal F utin -cunoscuta, Nerve Software

(responsabil~ eu partea de rnultiplayer a lui Return to Castle Wblfenstelnl, si

astfel a fost conceput Doom 3:

Resurrectlon of Evil,expansion-L11 continuand teriflanta experient single player eLI care ne-arn delecta! de curand,

III Re urrectlon of -vii eroul inLra in posesia unul stravechi artefact eu puteri diavolestl, acesta Inzestrandu-l pe lee ru puterlle Necuratului. Teate bune si frornoas • 'ins,) acorn, pe urrnele amicului nostru au pcrnlt toti Tmpielitalii, acestia urmarind s;J recupereze CU otice pret obiectul ell prieirra. Iocul prornite sa ne olere 0

esurrection of Evil

Distrihuitor Activision

Data laosarii primavara 2{)05

On-line N/A

experiell~ij single player mull rnal irllspliimantatoare, noi arrne ell care a curalam ladul de guno ie sl un mulrlplayer ell n~rti nOU-1l0utE, pt! flecare dinrre ace.stea tnghe:suindLl-~!l maximum opt juditori.

De,l comunicatul de pte a ce a

insOJIl anuntul nu specifica nici 0 data de lansare, 0 privire scutt~ aruncara peste planurtle lui Activislon m-a lamlLirit: dad totul rnel'g.e bine, Resurrection oi Evil va vedea lumina zilei in prirnavara lui 2005.

• KIMC

* 1 Rome! Total War 21l'J

82.D!Mm3 189

N 3. Star Wars -l(nillMs ohhe Old Rep"blic; 11;.4

W Need (01' s~ Undcrpc und '4'>

i:ii 5 Tn StrtlS j 4 I

= 6. Thie Deadl h.1Qow

~ - Wolthal1lnl!!r 40 ooo. Dawn (II W~r

0-8 S1arlAars BaAl fronf Z Full Spectrum WdrTI

,Kqh "II Kmg;ul War

WARREN SPECTOR FlARAsESTE ION STORM

>

Lt.:'i?~~l{!.,rL!1 Jesi~-ne;(W~,rri;'ll '";': -··;pelilru,viil~!;,r~ll~ li,11l!Ei-ale cornpanlei, .

, SpecloHSy~tl;'m5hock Jhief; Deus [x) Zvonurilejr1JF~~;f')I>tulc;j\Narl'(;'n

, ;,' 01 n l1[1Jalc:i" ),~ r~~e~ll.~~,hl;d.iulillon' , . 'Speqor'ar' iJlItcil! JH~ILI;.tqjlidll(l::'wt1

Storm pentru a ~e c()nc.eilira!il~ul';';l1 . WI),I; nou,,$ll,cii(j'{le,de7,vuji::1(.j<l1

-unor proiccre personale: Cei'de 1.1 {'onlp;mjJi~Mrd\liiily.Jlil,irnpl,ltor~i1ll

Eicl(')slcar(! d'-"!in Ion SIOrTl1ji\~,j,u,M.idw,lyi-il ,~il(_hizili(Hl.Jt" nu

'(OnOnnatillllflijul, dar.au ac)~,~lgl)!\j ·(,lery1uhp~;·fo~lilc9Iegi .11 h,i$peclorc.ie

VPC continua ~olaboral}';l cu,W~nl:'n I" vl?ChlullonSform,siallull1c Turn

5 iector ~i il vor folQsi Jr~)1 ,coll~1IIi,1nl' .' :HJII,~~i. lo'ilil R{;n I!.'~O ..

www.level.ro

PHILI S

An- r1al mlJ!I.3 pe: www.thingstodoyourthing.com

World of WarcrafLincinge serversle

Produtciitur Bliz aard Elltertalinmeni

Data larui3rii 23.11.2004 (America de Nord) I 2005 (Europa)

Aparent, [oala lumea care are 0 legatura 1.1 Internet s-a arunca t ill open beta-ul de World of warcraft, De [a anuntul faeut de Blizzard in care. e spunsa di beta-ulde Wf)W este disponlbil pen1tru lOI poporul, majoritatea slte-urilor care ofereau spre download cllentul de WoW au fast reduse [a l.:!cere Si scoase din uz dearnamrll ~e MMORPG-uri. Norocosi] care au reU;;it sa-~i instaleze beta-ul (we6e~eel J!) s-au confruntat ell ervere upra-pcpulate, in care fie are amaral de monstru era fugarlt all? doi-trei juditori. Fenomenul l-a dererminar pe tel de [a Blizzard (dupu ce si-au "inviat" site-ul doborat

de arnatorii de download-uri) <;a opreasca insctierile pentru open beta.

Mai mull dedit atat, europentl interl'sa:ll de WOW sum ind mnarl de Blizzard sa precornande jocul, altfel nefiindu-le g"rantat un lee pe serverele din Europa in rnomentul in care cesra Sf' va lansa.

"incepand eu 26 noiernbrie 2004/ jucatori i vor aves poslbl I ltarea sa precornande World of Warcraft deIa

Di.lribuitor ViVendi Uni\'ersal Carnes On·tine www.bliZZilrd.com/wow

dlversii ofertanti din Europa. Astfel. Ill! numai Ga Ii Sf! garar1t~azIJ obtinerea unel opii d jocului exac: in momentul lal1s~rii, dar vor prirni ~i 0 curie speciala ce va confine un CD Ctl selectlunt din soundtrack-ul jocului si cheie de autentlficare care Ie va permire accssul la beta test-ul final pentru Europa. Se prj;!cunizeata ca,

-.:t
8 I.e ock Man
N S kn Sttmn· 5eot nell;
loW
- ThLurd IheR ngs Thllog"ltle (orMiddl EIIrth
~
= b NA.'iCAR HI! '2002
s Cmuchln I r "'tdd(!!1 Orilgorl
6 ORlV3R
Q (fl)l," c.,mh~t finoll Fight Ii decernbr;E! 2004

PhBnlagram AIari

Take-Two EA

datorit1i cereri i foarte marl, accesu 1 la beta tes1:-ul final pentru Europa, Gil ~i accesul la vari ntafinalii a jo ului vor fi limitate de capaelratea sarverelor locale din Europa. De aceea, retamai1d~ll'1 jucarorll I' si1 precomande World of Warcraft pentru a Ie fi garantata 0 copie a verslunii finale."

Nehunie!ll

• KiMD

NEVERWINTER NIGHTS 2 VINE iN 2006

WWW.leveJ..ro

NEVVS

BI

dManey

Dilta lansarii primavara 2005

. On-line www.hltman.ccm

Eido>, unul dintre eel rnai mar; (Ji51r'ibuitori sj producatori de [oeurl din [ume, a anuntal eel mal IlOU joe din serla Hitman .. Blood MDn~y. loeul e5it(; pmsllS do aseeasl l,o-inleractive 5i va f lansat tn primdvam anului viitor Tn varlante pentru flJystatlQ1"\ 2, Xbox ~i Pc. Now Joe promite un EIl&ine ~rafic modlficar, un A.1. mai avansat $1 un gameplay mal se lstlcat, D

cum rn'1if')le, \lQr eonta mal rnult I}<inii Ill? care ii prim~ penlru flee r' rmslune, modul in care Ii folosesti (pe arrne, bir1eT1ilelesJ avand un impact major asupra dlilsfiIllUraril )(Jcului.

ln itJC il "eWisinl f'e 47 in.slujba acelelesl agenlii (lCA). core de dalH acedstd este amen inta~!l de 0 organ izt;l!ie secret'~. Asaslnll ICA-ului dispar unuldup~ celltltlit, tar 47 pare a Ii urrnatoarea vlctima. Sirntindu-se arnsnlntat; 47 lsi face bagajele ~i pleadi In Statele Unite a Ie Arnericii pentru a-si prf'g'i\t! riposta,

lanes rlos N, me naging dire tor [a lo-lnteractive de lara:

"Am d pus mull rlmp fi efort pentru a veni GU t) naua versiune a englns-utu] grafic Glacier care ne perrnite sa im(.llt!lnentarn drevOi nowiiti extrern de inteFesanle. Calitatea grant'ii ~i a A.I.-ulul ne-a tntrecut proprllle a;$teptal"j Ire cornbinata ell Q ptlveSle excet~'nta ~i introducerea unor persona]e noi, {oolite bine eonstruire, ne perrnhe Sf] Fim foartelSiguri di Blood Money va (j cel rnai bun joe din S'erla Hltrnan de pana acurn."

• K1MO

B U· cu restl Constanta 103,9 MHz • Sinaia 103,9 MHz • Baciu 102,1 M

T Ploie,ti 100,6 MHz. la,i 100,4 MHz • Cimpina 93,9 MHz. Mangalia

----~~--~-~~---~--__;;;...--~-.. ..... .. - - _ .. - .

lEVEL NEw'S

C ·urnatate de lunapentru D jurnatate die via~a

Produdtor Valve Software Distrlbultor Vivendi UniverSal Game~ On-line www.half.lffe2.com

SaLY 0 fi itwers? Orlcurn, povestea Illcep din mernentul in care revista datl'e:a sa lass pe usa r€dac~lei sl sa fuga la tipografie. Un v'a1l1t rece See- streGoar~ prin noapte, '(i:a~iva cilin! dln vecinl Ineep sa urle, doLAN, se retrage spetiat lntr-un colt ~i I~,i face o cafe-a. Zvonul 68 Ull pachet rnlsterloss-a giislt 1n fat-a u:;li ne d51utu ror fjori. 0 ft 0 bomba? Ne-a g~sit Ben laden? 1nriem un copill E rnic, drepturrghlular $1 rore. Eclat 0 bombs! Stati deoparrel Noroe eli nea Stelica, ernul nostru h~ln la toare, care ne baga pachetul sub nas ~j ne lasa trernurand langa;el. L-am aseultat, 11U ticaia, S;>3 ca arn rras la sOlti cine sa-J deschida. KiMO, tuesti ,alaI Cum nu am tras in-di la ~ort:i? Nu vezl c~ suntern tDti pentruL. ~,i uire-asa ns-am trezit eu una bucat~ cutie de Half-life 2?i cinel CO-uri i'ngneliuite in carcass. Eri;l prea tiirzlu sa: chernam revlsta Inapo], asa cit ne-arn pus pe jucat si l-am IlLsat pe Rzarectha sa trernure de nervi c lui nu-l merge. Vestsa bun;) este ca avem acurn la

dlspozltle doua sapt4imani sa-I jUcBm ~j sa ne dam cu p-aperea serios despre el, Vestea ~j mai bUl1ii este di vlltorul nurnar din LEVEL o sa apara peste fix

CROSS RACING CHAMPIONSHIP

Ungur ii de 1.1 lnvictus all de gilild ,,:'I lanseze panil 1<1 'il'jl"~illil anului sirnulatorul Cross Racing Championship, joc ce fol{)~e~le ('e,l rnai nOLIa gl'IWr,;)lie ,1 cnglne-ulul lnvictus. Pentru Cross Racill!; Challlpiollship l'chip_'l producatoare a dezvolta: lin mororas cit-stu I de rapabil care [(lee ca damage-til masinilor s5 se apropie mull de realism. OilC;] rnasinutele se vor I-ace zob snu nu, Yom ,1(1a doar dupn ce lnvictus ii va g':bi jnculul un cli~lrihllilor.

dbua sap1t:iimani. Incepahd de acum, Hal na mai 'Ei PUPil"

• Mit2a

..JCS DEMOCRATIA!

- - .

TRAIASCA COMUNISMUL!

Vesti huno pentiu loti lov.lrihiil Se pJrc c.1l11erili'i sa fii pionier si 5.i;]i un cult Ell personalitatii exageral. Astrel, auroritarile chineze s-au 5upi'ira'tcil multi adolescent! de "l ei hi nlriiws[ rnintea eu propaganda dernocr;ltica din MMOI~PG-llril(' de succcs ~i s-au hol~hal s~I-~i redt:;tige Iinerii. Asa c:i iHI pus III hi'itilie echlvalentul a 240 de rnilioane de dolari pentru dezvoltarea unnr (y'IMOR[)G-lIri! aurolnone, vajnire reprezentante ale <piritului chinez CMC' va rrturnta tn rata inHuenteim nocive din afar,'i.

Dorn'ie, sa sri1illlba lumeal

\f\NVW •. level.ro

HalD 2:'I2D de ."iliD,sne intr-o singura zi

Produclitor Bungie Studios

Dol.fa lansiirii lans.at (XU!u) I 2005 (PC)

DUp.a C~ Fable a span: 0 graJn!lp-~ de recorduri in ceea ee !)ri~e!itEl y~nLarile unui joe pee conso["a' Xbpx, i<ltli cil pertDada buna prlf1 care trece juc-arii:!. MiGfOsoft-ului este prelungitJ de suecesul de care se hucura Halo 2. Precorrrenzile pentru acesta au atins deja mirinea ~ifra de un milion, c_eea ce plaseaza Halo 2 pe prtmul IDe in topul calor rnai precemandate [ocur: din toate timpurile. Prin cornparatie, primul Halo (care it vazut lumina zilel 0 data C_U debLllul eonsolei Xbol' in a!i~11 2001) s-avandu; p~naa:c:um Tn pests cinei milioane de exernplare.sl confinua sase yanda ca painea caldif Succesuleste dublu pentru c.a jowl nu numal col ,ware dear pe conscla Microsoft-willi, ci este predus €hiar de Lin studio (Bungie Studios} care apartine .acele'a,~i cornpanli.

V:andrile pentru acest joeau b~tut deja toate recordurile p recede nte, ceea eel-a fawt pe Bill Gates sA declare ln ssdinta actionarllor Microsoft: ..In the first 24 bours we/ve had an opening that's [more] popular than .<my motion picture has ever had in history."

'Se ~stjmeaza ca pe lang",llr'l[:as~rHe de 120 de rnilloane de- dQlari ob~inute

Distribuilor Microsoft On-nne www.bungie.net/Games/H.dQ2

1n prlrnele 24 de ore de la Iansare, in [ur de cinci rnilioane de copii ale iccului Halo 1 vor fi vandute in prima lema Yn inlre:ag8 lume. tar ca s~ fie tabloul cornplei, anallstul P.j. McNeal de la American Technology Institute/ menJ_jona recent tntr-un raport ca. xbox este singura consoJ5. ate carel vanzJrl

GOLDEN .JOVSTIICK AWARDS

Ediji<1 cu nurnarul 22: i1 prerniilor "Golden Joystick" i'l (OSI dorninata de jocul Doom 3, care a Ilia! acasa cele mai importante doua premii, "Game of the Year' ~i "PC Game 01 the Year" .. Printre cd$l!gatori se rnai aiM: Burnout J:

Takedown - PS2 Game of the YE';]r, Fable - Xhox Game of the Year, Battlefield Vietnam - OnlineCarne 01 the YeM ~i Electronic Arts - Publ isher of the.Year.

sunr intr-Q dmtimJ3 ('rB~tere dela an la an, Censola celor de la Microsoft ~-<1 situat pe prirnul loc jn topul american al v§nzarilor de console pe luna HUgUS! cu un procent de 41 % dil'l piata, comparativ ell 40% pentru PlayStation 2. ~i mai putln .de Z!J'V" pemru consola GameCube.

.KiMD

KONAIMI ANUNTA METAL

I

GEAR SOLID 4

- - - ------ ----

/l.IOloyuki Yoshioka, bossul de 121 Konarni JPN, a menjionat lnir-un raport financiarc~ proiertul Metal Gear Solid "I a prirnil Linda verde. Ceea CI:' IlLI ~[-im 11)(5 esre dad Hideo Kojima, creaiorul serlei, se va irnphrn in proiect ~i pe ce fel de sistern s,~ VJ Jansa jocu] (va trebui sil <l5tePliil11, eel mai probabil, p.ll1i'i cfmd viiroareagcneratie de console WI vedea lumina zilel).

pecernbrle 2004 11

L 'liE I N-Li'wS

Rebel ""ithout a Pulse

Distribuitcr ASPYR Media

Dab ram;'lrji Van! 200S

lata col mai sunt unl] care observe rnonotonia care 5-;1 in talar In rnajorltarea scenariilor ~i, spre bucuria noasrra, 5.;;\U gandit 5-a rna; schimbe €eva In pove~ile ce ne-nconjoara. Wideload Garnes esle 0 cornpanle fondata de niste fo~ti rnembri ai echipei Bungie (Halo). Ce fac ei? Fac un joe pe 0 varianta frtlbunatatitil ~ rnotorulluigraric dezvettar de Btmgie pentru Halo, lin third-person actian care se nurrreste "Rebel without a Pul e", Persona]ul principal al jocului, Edw<!rd "StubblS!1 Stubblefield, era L11l corni -veiajor tare i~ f~cea lini tit rneseria fMi sa d ranjeze pe nimeni .. In-sa m anul 1933, in timp ce se afla in Permsylvarrla, este ucis ell cruzlrne $i tngropat pe un camp ferit de ochii lumii. Dupa 16 de ani, pe-ace] campj Andrew Monday 1$1 ridlctJ un monument In wopria a orroare:

Punchbowl, un oras construit cu ajurorul celei mal rnederne tahMlogii disponibile. Cand Stubbs a i~rt din mormart; In tirnpul cerernoniilor de Ih<lugLiI-ate inchinate Puncbbowl-ului nu ~tia cine 1- uels 5aU de ce 5--<1 inters din mortl.

Qn.linl' www.stubbsthezernbie.com

TOt ce ~tia era ca aces! eras cu 131 did lnalte, puternic [urninat Si plin de rnasinl Incradlbile nu era a clo lnalnle, An, ~i di atuncl cand va m~nc.a. creierul cuiva se va sirnti mil; btne, ACl.1m, planul sall este sa cucereasca orasul, dar

TAKEDA 2 - RTS iN .JAPCNIA MECIEVALA.

Hiiicjii cit' lil Iv\agil(.>t h Corporation .HI illllllli,ll (i'l Takr-rla :; este .1plnJpC gtlld, [ocul urm.md s5 v,lcI~i IlIInil101 zilei ill prima parlt' i1 <1(1l1iui viitor , S~ speram d va reusi s<i"~i inlre,let) pi [·(k·CCSOfUI car!!. eli tot I ,1111· tnm-ul (';'If'~ S-.\ f5cul in [urul lui, I"hl reu~il s<1 lmpresloneze fJ\:' nirneni.

12 decsmbr!eli2004

blneinjeles ca Andrew Monday nici nu vrea sa se gimdeasc-a la asa ceVJ3 sl uite a at in loc ss trai<I5c.l in pac ~i armonls in- eras, se va de.claJ)~a un con flier Intre' om ~i zombie. Partes frllf1i1oasa este di de aceasta data vom da larna-n oarneni :;i vorn razbuna toata nedreptati1e suferite de fiecare zombie fn parte, mort far;\i sa aiba vreo ~at1Sa, prin cine $tie ce Joc. Rilzbunarea va pulea fi pus5 I cale de pe PC, Xbox i Mac In vara lui 2005 .

. ~

O-oJlaCD in cazu prezenlG U!1uII
II dinltll acesIe"""'ntIt
1'lIIIgtn)~Ca peCO-ul~
iii Wdpaper pe CO ~14~
0> FIlm ~C:D ClI.Iioera nes.gri Tn
CII!ilII!A~RtsIU1
~ P-atcll~CO VOIIlI'O$iI.
!) IIrIOD pe CO -

S.T.A.L.K.E.R. AMANAT DIN NOU

OUI,a ce ,I 10S( )111(1111'';'' p,in,'1 ill ianu.iric 1005. i,llti cti fJlumitiltorlll FI'S ill (eiOl'dt' Iii esc G~II111~ \I\iurld d lOS) ,1111;111,11 dill Il(JU. I'olrivil .::E"iui mai recent r.rport nlldnri,H ,II cl'lm cll' 1.1 Tl-IQ, S.T./\.L.K.E.R.: Sharlow (II Chcll10ilyl V,l Ii LmSdt in In.11 :_IODS.

Am ~JlLlIK~ "hoouo!!!", d,ll prE.'i(lr~11l ~.1-1 iac;i (".:\1 mal hun dl:'c.i~ :-;.'\-1 gr,'ibe,1srTl :;i ~:\ lill1M'll' lin prodll~ lldini!>'It.

www.level.r-o

SONY

t,, •
,
~ " • •
• it •
• www.sony.ro

Tu II faci So

"Sony" ~ "WALKIvlAN" sunt!J1arci .

inreglstrate ale Sony Corporation, Japor'lla

Innovative Design catches your ey'es!

With the e.xceptional imagequalitv 01 Samsun:g LCD Monitors

MasictMlrnllD1D:1 • FlIl!SI~u~On1e 'Illl! 1l1lu(7lOBI • IVidniewill Angle mo • Ihgi~luce • Magic8.righl • M~gi; Slind

Sync Master 720'B/720T The Samsung TFT Monitor

>

F;'ara indoiall1. I ucasArts sunt agrlcultor] buni. :Au incepul eu un rnuguras pipernicit tdupii posibilit5tife tehnice a~e vrernlt) sl, ell rmtltfi gr\j:i $i l'ahdani~,llU ajuns 13 Un m~r' I'r4Jl1los., Ell arorne dupil: gustul fiecar(Ji,a, de la Arcade [a Spllce5rm $i de Ia fPS la RTS. Si turn nU 19 Irurnes sa h\'lgi <J.s.el11l!llea frUTl1Us9t€ de mar in cornpot, responsabilii Lucassrts a u mil scat cu poh~ pal'.i au ajuns la KolOR. Am ZiB gilta, li s-a 7nfundat aiel. Gala marul. Ei bine, I1U dr-agilnr. pentru ca. evident. rnarul LucasArt~ e. unul mal cu mo], Sub K010R-ullnW.d, piglllil ell grijti de cine IrebuiEl, beietii "lU gasir inctl unul, numit, penrru lin[~~ei1 pornieultorllcr ~i bururla Ianilor, KolOR: II - The 51th Lords.

FOri'a rea din hQlde piarii/ Fiare sith lorzii din 'fara ...

... malexart, din rara lui BiowareVtlc,;l~. eli prea-i?i {jceau de rap zurbaWiI. Scltp<lpue vigilenta tatucuilli lucas, midi delicvent] aulnceput si1IQifciie prln tot 5lLldiDUI. In calltarrt'! de .~fnr~ irrtl,Jnl."c.:ara sau here bruna. [Jar clln1.slth-lo~dul e noprasn.fc din fire ~i prost-crescut dlh obi~nuirtt.a, in cUJal1d s-a lasat ell 0 p~rui.:rl~_g6I1erO\la. SioW3re a dat clevada de spirit de initi<ltiva i sl-a bllgat I'lcioarcle, Sl-a bagat pi'cioarElI~ ildanc In clzmele eli care cutr~iet'<lst! l:!r.'1murile magIa' din Jade Emplres ~i Dragon Age ~i i-a trimis pe scandalagli i:1fara ell irn ~1Jl san"'tos (+500 damage). Afari5 n-au stat el prea mull pentru a 0 ffinl6 mllcasa, Obsidian Entertainment pe numele ei, i-a ClJJ.tl:) de IX' str(izi lii le-a prolllis eate-n lUna ~i-nslele ca sa~i poteleasca, Sila prin rnlnurre, ei s-au potollt ~i auadormlt, visand prohabil

Clan e sa-ti decore i semineul eli I) CrllJ8ian~ de [edi.

BUcBtaria lui Oarth Radu

POVe51ea !1oa~1r.a lncepetn spi ritu I fiiintllo <11 pl,mului clnclnal, ntHc~ Iii rirlCI ani de 13 terrninarea prirnului KatOR. Oe$i putlnl le1 numar, ei surot destul peruru transformarea uaie!ilor rai din huligollli ill buciil.f!lri. Gasca ILl! Sith d LI O? gastronornl a pe eLJ 1m i nebrn 1I Ite, r~dir,d safata dIn Ordinul [cdi, iar pe mernhrli s-.1ii garnitura la cartof praJili.

Singurul care a llpsit dill tarrurie este,

e idenr, per~ol9i1jLJI taLi, plecal ell SQrcova pe undeva pe 113 rnargtnea ~Iaxiei. Aiel tncepe d~ Faf31~i at:lilme.a., in Peragus Station, im:<lfie at.'! pe un rnlc asteroid lip~jt de important;.t. Dupa Garee 7ncep~ vtnaloarea. A ra dupa experientil :;,1 g b~ierj lor rili dupa tlne, A6t!1 I,j tot ce au VM responsabllil Obsidian Entertalnrrient sij ne tl'ahsmlta despre povesfe, da!1li nu punem ~a s'Ocdleal~ cuvintele sdl,pale prlnrre Elinfi vrzavi de insis:t€lnta preset,

fPi da-i. !iOi lupta

La capitnlul Ir05neJh~ virtuala, IlJcrurlle stau earn I" fel. Sau, dad ni..IV9 place cum suna, stall. la fel de bine. Sisternul de 11Ip~ nu va (j rnodlilca; substantlal, lnteresul produdtorwlui filnd dear op,timi~al'ea pe <1(':010 hie unde se poata. Tetu i, um jPc fijra.r'Qut~li nu S~ poate (vinde), prod,l(;atmr'ii au bagat mana in buzu nar ~j au pus pe lTIilsB nlscaiva forte nei, de5tule cal sa lase gura llJJa orl~rlli fan. Dinlre eie, de:u~ mi-au retinul atenria: ForCE Slghl ~i Force Crush, Force Sight faoce posib]] prlvitul pTin u~i, perltti ~i (.Ji sperarn) prin.echipamernul colegalor din; party. Vlvat voyeuti~mll!t Force Crush, pe de alta parte. rlnteste latura umi3na ~f subtdil: dill frecare; Ca erect se.amalli\! tn mare rnMuracu blne unoscutul (Si II'1Qel~r'lg rolcslurl) Grip, singura direrenl~ nind efectul mull mal spectaculos. Alawrl de fortete arnlntlre, Obsldtan Fntertainrnent plus.eaz~ cu successi til capitolul arsenal. NOlil joe va permlts schirnbarsa armelor in timpul luptel, schtmbare care nu prasupune ~!:1va,~jrea intregului inventory. Probabil ·c.illf1 finBI

Mrs. Doubtfire, jedl-ul nestru tt~snjt

rezultatul VOl fj unul gen Diablo, ileHcil un persona] dotal cu sloturi speclale, pentru mar rnulte tipuri de unelteeducltoare Gle moarte. in p1U5, arrnele devin cernpler tLlstbmizabile, asta Cia s~ nu mai vorblrn de peslbllltatea de a va crea Inguri arsenalul,

eire ~a de fJ€ tertul paragrafu lul e reprezentara In"ii. de sase "pN'!Stlge classes" lotreduse In jo (disponibll de la nivelul 20+), Pentru iubltorii de pace ~i prietenle tntre popoare, exlsta l€ldi Watchman (I~di Wa[chtower, nu?), Jedl Master sl Jedi Weapon Master. Csl dintre vel mal l'n!lineca~i ia sutlet .si forti! pot alege ~111re Shh Assassin, S'ith Marauder sau 5ith Lord ~ un 50i de Manea slutul Si uratul de-a I lor.

Armata e cu noj?

in prirnul KOlOR ldeea de iii las., juctitorul sa-~i aleaga singur destlnul a fasl una excel!;!nta dupi:i pail"rea mea (:;i mal Si cornpensa structure destld I de li(1iar~ a jocului). Tn KQtOR II, prodLidltorli dau ClJ liberul arbitru tn 51allga ~; in dreapta party-ului vestru, Calea p care 0 alegeti (lighr sau dark) influenteaza decizlile Insolitorilor vostri. ace - Ie .. variind de la "Yes master. te urrnez master" $i pii'na la IIV,asile, eu plec la mama". Fiind oarneni seritl~i si responsabil], produditp:rli 5-augimtJ.it.t;3'<1f f ru~il1o!i st1limiteze influenta dCilar 101 atat, adaugoiincJ ~i poslbllltates ca decizia rnembrllor !>a fie infJuel'\~ta in

mare masura ~i d person lltatea puternica a jucaterului. Pe scurr, daca sunteli I ideri respecratl. dar cu vizjunl lntunecare. Ii veti puree determine. :;i pe 1l.!rii 'tEi. vi s€' al!ture.

Vent bun din pupa

Pentru c:~ Iiecare lubltor de KotQR eme rn esenta sa un vantura-univers, jocui vine eLI ,apt,e planete eXfJlorabile., printre care Dantoolne (fosta cas~ a Ordinulul Jedi, Oleum in ruin5l, Korriban (temutul titram al 51th), Telos ~i Dxun (vorn [uca ;;i vern vedea ce e sl eu 1"11':). Transpertul lnterplanetar este asigurat to; de Eben Hawk. La urma-urmei, posesorul din aventura prec;:edenta e oale ~i uleele, twa incat nu cred ca se supllrl. Odata ooborstt din nava, ni se promire un rnedlu de joe irnens, texturat ~i 'detaliat cal sll rape placa Video GEl lnvldie. ~i dac;t ali G()bor~ll, adi piic.at sa stati de POI'r1<IFl@. In af~rti de aetiurea princlpala, fleeare plan til ... lne ell oferra praprie cit!) misiuni bonus, plus punctels de eJ(perien~a afsrente,

.La vrernuri nCiJi .. tat noi

Craflca a fost in mod slgur unul dintre rtlQti'Vel'e psntru care.jocol s-a lipl! de sufletul n1'LJI~\ora dintre vol, Drept urmare, engine-ul felosir va f acelasi, cu mici adauglri sf imbunatJliri pe icl pe colo, prin par(illeesentiale. Practlc, asta se traduce prin texruri mal del:<lliate, anirnatii ~j efecle mai bine reallzate (,Iuptele promH a fie de-a

drep: w I impreslonentei, ef€l;:te atrnosferite Ii; ceo sll le ruai lteadi prcducatorilcr prin cap (spun asta ln speranta di nu e vorba de W1 IIghl"eoei'J.. Desiexisrtt anumlte vocl GaJcota~e care sustin ca Obsirlian ill fi trebuit sa murrceasca la un engine nou, eu unul nu-l v;1id rostul, Actualu I rnoioras g'rafIE: t$i face rreaba mal mull de ~l decent, sil'1g~Jra me. OQiecti€ filnd legata de POP011etui cam pr~a expansiv.al dpmrti$Oarelo( dln jQ .

Rabdarea ~ie cu vol

Acestea fllnd spuse, nu pot dedt :}a va u ret a'S lel-l ti1 re USDa ra, [ocu I fi i nd pmJ;r.lInal <;~ <lpara abla in luna fei:!rLlarie a nului viiror. Tin1R destul pentru a va 8SCLIti mintea-, amrerra spiritul i scal"a de fratii mai mid $i irrlan!i, care cand pun mana pe sable fac numai degere prin casa,

• .Jac$ the Ripper

Tftlu Star Wars: Knights of the Old Republic III - The Sith Lords

Gen RPG

Prodluditor'

Obsidian Entertainment

DistriburtoI

LUOl sA rts

Procesor

N/A

Memorie NJA

Accelerare 3 D D.a

Multiplayer Nu

Data aparitiei februarie 2005

ON·UNE www.lucasarts.corn/ garne:/swkdtor _sithlords

de~2004 19'IrTI

of

eflance

pi-;melei s-au pregatit din ti rnp pentru leribilul evenlment, f'lJ-asa,lld ub crusta planetei dispozilive antig,avitationale eu copul de a m;;itura phntrea prin spatlu a Fr-agmentelor CE' gvi:!fjU Sa rezulte ln urrna acestui eataclism. Aceq§1ra. a fast solutia salvatoara cafe <1 parrnls supravlenrirea rasei Cog. Rezultatul' Mii dee insule de dlferile forme ~j m.;' rlmi, ce plutesc prin spatiu, Impr~tjate p(> un reritoriu e mill!Oara peste QOO de kilorneiri patrati,

:;tepla.nd sa fie repopulate ~iexpl(ja1a1e de catre.<ei purlni rama:ii in viata. l3i;rie'inie1es/ unul dintre acestis I:t'Iti chiar fU,SCOPlIl t1hJ flind acela de a uni [Dale aceste inule sub conducerea til. Un imperiu pe care rl vel dadi (daca vei rt;!u$i) calcand 'in picleare 0 multlrne de

Mereu l'n expans iune

alte imperii, jueatorLasemem:!ll !i·e, arE' urmaresc sa oblina acslasi lucru: putere abs01uta :S.i!U cAt rna i r;mllltfi Cl) pl.ltin~ll:. ins.a felulill care iii vel atinge telul va depinde nurnai de. liM. Fie ell v~i a'eg~ 5~ te alleal cu un art ;mperiu, fi.e G'i vlfi pornl 1.3 drum PI" cant proprlu, scopwl ram~ne aeelasi, ExpansiUliea.

Sau d.efihitia, MMORTS-ului

J

... Dad! hU,$tii Gum e sadevii dependent II' de un MMOG (massive rnultlolaver online game), ImeClmnJ ca IlIJ ai jUC3t Time or Defiance. Nu ma refer aid la RPG"ur} preourn Allarchy Onllne, Eve-·----u-

L _.

- ~ --_ -.1

Prima mea c.olonie

Online sau Guild Wars, ulrinlUl reuslnd incredlblla petfofrnan}~ de a-mi manca cateV<:l zlle bune din via ii in care tot ce-arn fticut 11 fost sa rna razboiesc cu zed de dracovenil doar de dragul de a ere te dit mai repede In nivel. 51 cane! te gaiMde:;ti cl\i pana arunci i-am aratal cu degetul PI'! faniigenului ~i i-am vorbit .,de bine" ps 101 spate! Oupa 0

asernenea "traumi!i", crede;:rm ~ I1U v.oi mal avea vreodata neveie de zed I e. de cafele ¢ sandvlsuri cu care rn-arn delectat timp de aproape rei zile, Am crezut gre~it, penrru di c.Jred te Iii prima vedere parea a f 0 €'xperienlil de c~eva zile, urmar~ de unr view intinf pe-o paginii, avea sa se transforme in principalul motiv pent u care

fm:eput sa~ plerd din nou nenumarate nopti CIJ ochll adanc lnflpp in monitor, in compania celul mat nou mum prleten al meu: cafeaua, are a mCr'itaH Cu vari ~i lndesat! ... €r~d_

Casa ncastra. Nespancna

A fest odat ca nie indata, cli de n-ar fj fest, nu ri·il~ mal POy sti. 0 lume rninunata. 0 plal'letiil plill'a de bogatii, pe nurnele ei p nena, care, 1.1 un moment da.t, din nefericire perrtru IDcllIitorii ei ran_a dlu ci i~ricitl, a exploder, Stjind ce fel de new>rt>cire urrna .sa .se abate esupra lor, lo(uitorii

Am fast mic, acum aunt !TIare!

inceputul. ca orice tnceput, est~

d s!uJ degreu. Inilial, Imperiul tau €ste format dintr-o l.ingura rn!iLlI~. Ti s:e pune la dispozitie un carrier general, eu ajuterul caruia vel putea constru] nol cliidili de importantii 5tratl'lgJta si econornica, cateva nave de r~zb l,

doua hucati scouts, transponnare de minereu jii vehlcule destinat rulneritului..o colonie, ~i 0 poarta ceva rnai de()'!iebita (quantum gale), ce pel-mite transportul instanraneu at n,;:wl:!Jo, il fl ate in proprletate persml<llii I&atre diverse coord nate de PI'! harr.\\ sau.spre tllte~t!menea IilQrti. DJr ce B rnai important. aceasla: !-,oarta. "sle-l¥a" permite contactul CLI 0 organizatle inv;iiluila in mister, A OpUl Cas.].;'! dlrei

www.le\lel.ro

putere m1JitBra 'Si economics depaseste tot cees ce i-a fost dar sa vezi pana' acurn. Primul lucru p.e care trebuie siH fad, 0 data GEl te-al vazut stapan pe insula, este sa cauti no! insu lie, ale carer resurse sum esentiale data vrel sa:-ti construiesn nave sl dadiri noi, carora ulterior le vei putea facesi upgrade-uri. Esr<;ntial ilFt acest sens este scout-ul care, trlrnls 9n e;tplorarea spatiului din [urul insulei tale, va descoperi noi insule rnai rnult sau mai putin bogate i"n resurse. Acestea sa vor allHura, rand pe rand, impe,Lului afl.H intr-o continua expansiuns. Pentru a aparil un astfel d:e imperiu este nevoie, bmelnteles, de nave noi de ILJPt~ ~i de distl'UgiitO<lre, p,

care le vei ob ine nurnal construlnd un santier naval care, la randul lui, aliituri de restul claciirilor unel colon ii, are nevoie de protec~ie' maxima in rala lnvadatorilor. De aceea, flecare colonie trebule aparatl CUI dt mai multe turele defensive $i tumuri de aparare pentru a prote]a cele mai importante lnsule ale Irnperlulul $i resursele agol'lisite cu sudoarea rrun!i l, Oa r constru i rea UM!' cHidiri sau nave nol clureaiza extrem de rnult, De exemplu, numai pentru finalizarea constructiai unu i scout a trebult saa~tept aproape un sfert de or*, lar pentru o nava ceva mal SpedOllll, coloniser-ul, ce ate ca seop colonlzarea de noi insule, am avut de stat aproape 0

... -+-- .--~-

........... ' .. __. 'tJI' ............ I .. '~ ...... _.J', .....Shadoe scout la datorte

!;)ra infreaga. in tot acest limp navele de ITa nsport, drora le-arn 51abHil dinainte rtJte~e cernereiale, di.latarilatl de la 0 insula la alta pentru a recupera

resurseie Rf' care lransf20rto<1role rniniere I,e- extrageau fara TrtLet~r~. seditufnd in$.u.la: dup.a insula, !1sigl,Jt~nd a sffe I bun.'iS1art:jCl .,rnare~ului" meu imperiu. l!15a nu orlce tip de r Ulsa poate fi extras.cu ajutorul vehicul lor construite-tn propriile santiere, Mns5.-tJI, Ull zacamilntextrem de rar care aliitul'I de apa con 'tuie mi.1nediJ de ~d'limb ointr'e imperiu Si A O,pta Casa, n.u PQ8t~ f extras dedit d.J ajIJtOfUI unor vehlcule specials pe car€' Ie vet putea ashlzitiona dear de III aceasm. din umia. lar daca de-a lung_ul timpulul vei depune cantitiiri 'imiemrrate de mess SJ apa tn banoa uOnl:mlata de_A Opta Casa, V:e1 putea achizitiona porti noi, transpartoare-sau nave de lupta, prec1.Jm si 0 serie de nave extraterestre, pe care Casa le-a capturat tn urrna razboalslor purtate 'impotriva unel rase la fel de mlstertoase, a caror raza de aq;iune ~i

puterede foc este, in mod evldent, mul mal mare de(;:a:t a celor conBtr,uUe In proprna ograd~, A Opta Uls;LntJ .se ocupa I'n.sa dear ell vanzarea de. nave sao resurse, in schlrnbul rnoss-ului sau al apei pott aria coordonalele altor porti ~i. rnai lmportanr, poil afla il:1Forr;nalii despre m~~cJrile a I tor judltori pe harta teare, pre'Vazalo~l din fire-in cazul rneu, au cttmpi\rat din tlrnp lacerea Casei], Zilele \lor trece pe_ nesllf1lite, iar lrnperiul 'it"! va-extinde v.3zand eu othil. Dar ssta nurnai pana in cllpa tn care una dhnre navele Idle va Illfaini prima irliluJii a unui imp,eri duernan, au el

pe a tao

Tot ce trebule sa-faci tn prima parte a [ocului este s;i alergi dupa rl'!surse .

Exlragerei.'l acestora care II1Sa mulra ")

Centrul operatnrnilor in foata splendoarea lui

> raodare, aCeilsta- activilate ce orupa o. buna parte din tilllP iinEl, Cl In orice <lit RT5, prinrlpala ocupatie a irnperiulu]. A~ol vei aVell! de ales in1f~ a te extinde rapId in IOLte directille sau aetl cqrf5trui o flota de ternut cuajutorul \S~re;a sa pornestl cat rna! repede la lupHi trnpotriva alter lrnperli. Resursele sunt In nurnar de ~s~: Coal (foloslt drepl cornbustibll pentru Mvele consrrufte de tine), lernn, metal, plat.ta; apa $i moss, despre care am vorbit ceva mai devrerne, lnsa eel mar impC;>1:tani <l.SPt':Cj, Tll cazul lui Time of Defiance, este. clJ [ocul i~i va vedea de lreabil chiar ~j dupa c.e te-ai deconectat de 1<1 server. Tot ce a.i de fii(Cut tnairue de a parasi [ecul este Sa ilnparj:i nnfine In stanga si-n dreapta $i a te ragi Ia Do mne-Doamne sa nu te descopere dusmanul, D~ ce? Pentru ca una e s;lcomanzi personal apararea, :oi alta s~ la i unltatile SOl se

de curce pe corn prcpriu, 0 spun dill

prop rle BX peri €ltl ta, acesra A ind motlvu I pentru care ml-am pierdut primul irnperiu, Dad! se intamphl sa pa~e~tl acelasi IUGl1, a~la nu i'n5eaflln~ cA rotul este pierdut, lrnediar Vei Ii repozitlcnat pe harta, tntr-un lee fe·rH (pentru 0

s nrt periaadMe limp, ee-l drepU de ochiul vigilent al dusmaniler 5i ji se otera ansa unui nOLI inceput. Va fi tnsa rnuit mal grell, deoarece nu vei mai avea la djs-pozi1ie propria insu!~ si 0 poarta, d do r 0 mana de nave eu ajutorul drora va trebui s11 cotonizezf prima insula ar I'p va i i in cale, iar u'teriors-~ incep.i construlrea unor cladiri noi .

Me -?,

o sesiune de Time of Defiance, te (lostJ In lur de cin i lire sterline ~i

dur <U 'ni~xim 28 d zile dadi alegi sa joel in prima divizie, aceasta 'l'h'c;l!rcare

Prima confruntare

fiirn:l recomandata doar jUL;)lorilor experimehtB11. TIl~epatQrii pol lege Itlli~titi particlparea lntr-un [ec din divizille inferfoare, care dureazf mal pupn ~i unde. vor avea parte de un gp.m~fllay mai alert, aceastao fllnd principala diferenHi fata de jocurile din divizille 5UpS!I'foare. Time of D{;!f1ance nu irnpresioneaza ihsa din punct de vedere vtzual, dar este un jot foarte s~ralt'gic.de care impatlmitLi gel1l.1lui 51'! 'Jor atasa irnedlat, Iocul ruleazf foarte bine chiar ~i pe ststeme rnai modeste, lar pentru a-l savura ste .sufidenta 0 conexlune dial-up. Personal, n-arn fast rnciodata un fan al genului, i'nsa Time of Defiance, a!aturi de alte titluri recent aparute pe piata, a reusit ss-rnl schirnbe pemru totdeauna parerea pe care 0 aveam, pan~ de curand, despre asernenea jocuri. Un joe fasdnanr ~i deossbjt de complex, de C_<lr' nu ma voi dt;zlir~i pree curand :;'1 pe tare ij recom",nd tuturor. MerRl:i!

• KiMO

Titlu

Gen

Produditor Nicely Crafted Ent.

Distribuitior Nicely Craned Eflt.

Procesor Pili 500 MHz

Me-morie 64 MB RAM

Accelerare 3D minimum 32 MB ON-LINE

7/HI

Sune1 7/1 e

G'ameplay 9/10-

Multiplayet 10/10 -

Storyline 7/10 -

lmpresie 9/10 --

----

In ltat'lit.pop sd te bUc,.,i I.e ull sunet' ,surround ,de 4alitate 111 jilmelf!'pe DJ/l) fi;1I jocurile de pe PC-ul sail eonsola ttl .'ideo

Design modern fJl alractiv

Pulera totaJi: SOW RMS

Suowoofer 35 W Tn Inclnta de lemn

2 satelilix 12.5W ectaoall magnetic Telecomandl} pe fir cu mum cBjti 1ji poteniliornetre PowerNolum - Bass - 'Inalte

Sunet de malta f1delitate

Putere totet,!l: 90W RoMS

Subwoofer 4{lW Till Incin\A de lemn

5 $Stellli 1I10W DCrl.!nati magnetic Telecomandape fir co mufti c1l!}tI :01 potenpometra PQwerNolum - Basi -Rear

Compatibile cu PC I DVD player PlayStation~~ 2 / Xbox® I GameGube1'M

www.hercules.com

Unic lmpertator; Dbisoft R01llliDia, Stt. Siret nr. 95 ector l, Bucure~ti. Tel: 021-5690600 "PBX: 021"5690601, e-mail: s-a.les@ubisoft.ro Produse disPQnilJlle in torte magazinele de specialitllte

LEVEl J REVIEW

Leisur1e Suit Larry - Magna Cum Laude

I,ar dBIT1 iama-n gagice!

... De la aparitle ?i pana In prezent,

rl' );L~isLlre Suit UUfY" a fQst seria de-adventure-uri iubita de multi ;ii critiEOata de pvdibonzi. ln geana.sa dupa fete frurnoase, L2Irrya fest injurat, in erzts, CQ1'ltroversat, dar ~i jucattn dfsperar .1n definitiv, d~ se puteau tmpotrivi unul ioe neslmtlt.la modul sirnpatic, dar imbibal de urnori Evident, ideea Ca' Larry 5<3 lie intoarca ,(~l inca mal 3D ca nici.odaUt) a fost una buna. Sau nu?

S-adeschis sBZolnulde sgik,at

S:atul probabil de vacanre in stathmi de lux sau de croazisre de moravuri usoare, produd'itorii s-au gandit sa-l !rimita pe J;ub1!.r$J! nostru la facu ltate.

Si ell avantLlllui sli fie unul tlneresc, veehiul Larry Laffer i~i ia yacant~ sl-l pune in pril'F!<il llnie pe vajnieul sau nepet (iot Larry, dar de data asta Loveage). t-au pus la dispozltie un 'jntrt"~ campus J<llin de fete frumoase sl rnai ales doritoare. Blonde, bn.H1lilt , roseate, usuratice, tocilare, bogate, sarace, destul :ea1 Sao! tresalte de nuclide ... lnirna, ~i cum tarry nu e larry da.ea nu partkipa ~lT un concurs, un suflet rnilos a invenrar unul numit "Swingle5", nurnal bun de etalat fite de seducator, Callfkarea in fie<;:ar~ prcba a concursului e Hsigurata numai pentru adevarati i Don Duan. In fapt, este vorba despre ar:ela?i slstem vechi de c~nd Larry. Dac:a vrsi Sa avansezi in joe, 111- cepl sa fad avansuri duduilor dlsponibile, Ie intri frurnos pe sub piele ~'i In finill 0 dai In baro~i dar pastrazi un oQi~ct Ql arnintlre. DUf'Ja care, te auti frumu~lla Urna (mmm ... Uma), 7i prezinti resp ctlvele dr.'iglilfl$enii si treci Ja

nivelul urmator, cu noi locatii, noi persona]e ~i, mai ales, noi posiblle c;uceriri. Evident, toat1i goana asta dupa fuste nu e munea patriotlca: cefatii nu si-ar dar! o Tnta:lnire cu ij'jving~torul "Swingles!i?,

Pan;~ aid, mate bune ~i frumoase, nu] Asa rni-arn .Z15 $1 eu. Mai bine [!I. ceam din !!Iura.

lublrea e acel ceva care se fsc·e cu rniins ...

, .. si-au zis producatorli can€! au aprobat noul rip de garneplay. Loculi vechiului slstern polnt'n'cllck, condlrnentat pe lei pe colo cu dialogori poreoase (porcoase pentru cine prlcepsa subtextu], scenariul nu era obscen PI" fatil:J, este luat de un hibrid infior,ator ca rea Ii zare, PI" scurt, jucatorul nu rnai este nevoit sa-;;i fr~m~nte crelerii In diutarea solutiei (replica potrivita, oblectul potrivit, comblna Ja potrivitlli), cl trebuie sa fie lute de miln~. Actiunea spare sub forma de rrrini-jocuri arcade, bazate pe plesnirea jntr-o a.l1umitfi mdine a lastelor?m Un dlaleg cu unQi dilllre, vlltoarel@- oste dne Larry consta in ghldarea unui spermaaezoid printr-un tuneL In functie de obstacoleie ocolite sau nirnerlte, Larry va da 0 repiica desteapta sau va tranti 0 gogomanle IngfOzilo3re. Asta ca sa nu mai arnintirn grchalturlle sa" ooscenilatiLe grstuite. dellciu al oridlrei conversatli. Teoreti , ideea pare lrrteresantasi men ita sa dlnarnlzeze actiunea, Practic, pentru flecare fatudi cafe trebuie ucerita vei f nevoit sa

tree I carn prin aceea~i serie monotona. de mini-arcade~uri. lre and CU vederea simplitatea de-a dreptl.ll stupida a u,nora dintre ele (pre-cum ~i inuti'iitatea ~Itora),

vel da cu CiiI(Jul direct in nivelul de difkultate,setat prebabf p@ .sadomaso" (tot intr:i Tn tt!mafica [ocului). ~i ulte asa se ajunge la nenumarate ~j exasperarrte ecrane HPlay again?" (pe care Ie urasc mai mull dedt lPe celehrele ecrane albastre de Windows ..• ), la navroze ~i psihozs (acum ~!iu . i eu de ce se aruncii lurnea de pe rnacarale, .. bine ca n-aveam una la 1I1d~i"naM).

o bi Iii a~ba merita acest larry 8 pentru lmplernernarea rni~carii personajului in rnediul inconjuraror, Ma: ar metg")!. Stresul abia acum vine. IFiind f~ciJt :;i pentru eonsela, jornl e:tte sectionat in mid zone de indjrcare. Vreis~ lesl din camera ta? Stai sa se lncarce 30 de secunds. intra imp, pDfi adrnira 0 poza cu una dlntre frurnusetile Campusulu], fie personaj v htua I sau model real. Vrei sa riled 1r1 GGll$~ Mai stai 30 de secunda Vrei sa if'{ii din jQc? Nu o1ureaza decat... s-o crezl tu ca dureaza! ctri-All-Del ~i End Task scrie pe tlnel

Tot de la consola i se trage si controlul arhalc pentru un joe PC (impra~tiat pe sumedenie de butoane), cootrol care putea Fi rezolvat elegant prlntr-o interfat~ de~eapl'&. Dar dadi [ucatorul nu trebuie sa g~ndOOls:ca, tie ce ar face-o producatorul]

Larry + 3D = UCVE?

La 0 prima vedere, graflca pare sa-l iubeasca pe Larry mai mull dedit femelle, ioeul arata blniscr, far~ a excela tnsa. Personajele ~i peisajul sunt vlu colorate, pal~ta folesita eSM cle:stu I de variate, In principiu putem splJne di maCl.r tei baietiii au facut 0 treaba bunl'i (I::)una Tn comp:m.l.~ie {:U restuI, evi-

Zeha - W3J.rriol' Princess

dent). Hind un joc1n nare teeretic umorul joa it unul dlntre roluril principale, indlvlzti sunt rea-lizati tntr-un lilil tipi cartoonv. Dezaval'1taJe: rnajore apar dind personajele intra in prlm-plan i ne dezvl:iluie Q Figura f~cut5 cam din tOf,lOf, d,_estul d\¥Cf'll~urQasa ~i IipsiUi de preii1 mull detaliu. Cal Q€Sllfe '1Ips;ynchrnnisatlon, aceast;;l est€! acJmirabitil,

dar lip!'.!;>t 1I des.\iV'ar~ire, Dar Cum

High Voltage Software este 0 fill1l1a serioasa care nu concepe sa nu-si dea cu stangu-r: dreptur', a reusit 511 bifeze ~i if] dreprul graficii caregoria "de osie". Au bagat canzura. Aeurn nu vreau sa nu gre;;irinte.les, ldeea de a vedea pi. €"Ii Bxplidfi in mi~car€ nu rna pasioneaza in mod deesebit, M~ deranjeaza in schirnb medul gmbian de realizare.

iei vechile ven,iuni nu ne prezentau banane salol prune Isau salat de fructe, ca tot vorbearn) dar rnodul in care biUelii stiau 5a faca asta era mull rnai inteligellt, hazar pe amplasarea unor obiecte in decor sau pe un unghl rfIai ~ugubjt al carnerei. In productia de fa~ll, s,ubtilitatea: prirneste doi pumni in guril de la dreptunghlul "Om s<ill':ed" , mare c'fit neamul prost, Am Incercat ~a privesc cenzura asta ca pe Un mod de-a face haz, La urrna-urrnei, e cam grel.l s~ iei In erios alia ceva, dind Interfata si decorul alcatuiese 0 adevarata ara bananier3. Tn plus, slte-ul ofictal oferii gen:ep:;.Sc varianta necenzurata (contra cost, evident). Sa dau bani pe pixell despuratl mi S-J. p~rut 0 I-dee cornplet t~mpita asa d am revenit I a varianta veche, cu g~nr,lul (a dad! inlocuiau enormitatea de dreprunghi cu un cap de Larry, poanta at' I (ost rhiar teu~itiL

... pe la tncepurul producttet. un storyline care avea potential, Nu-i vorba, il are ~i acurn: Sf:' tncadreaza leJer ir' stilul s:ariei, feteie au Rove?!i slrncatice ~i flecare aventura are un

Mmm ... Uma

REViEW r L.EVEL

deznodarffilnt haios (am fost chiar placut surprins de vreo doua orl d irrvenliviratea scenari tllor), Din pacate, potentialul despre care vorbeam este asaslnat rnetodtc de gameplay-ul ternbel. Un di-alog ~re pare simpatic In prima faza d~vine de-a dreptul frustrarrt, fl ind navoit sa-I asculti de n or], a.qidi palla trecl de rnlni-arcade-ul ln timpul dltui:a se dewuleaza. De asernenea, dupa ca te enervezi zdravan cu respectivele

jocu lete stuplde, rnodul ln care Larry al nostru se face de fa linde sa nu mai

al ba: nici LIn haz,

Mrnm. aBa, eee

A:;- fi vrul sa vorbesc rnai rnult desprs muzica jo ului, una dintre chesriile bine realiz te In serille

. ntenoare. 1n est az, produestorf au optat pentru influente vadlte hardrock. Din pacate, ell am remareat coloana.scnora dear in rneniul principal "iii 1n alte vreo doua-ttei locatii, Sunetul e facut decent, vocile actorilor sUtla blne (dar cam moncton), slnguru I lucru care merrla. reprosa; flihd

Scurnpete, ori fad ca mine, ori iti iei un cap In gUlra

Aaa ... ce zicearnt

avalansa de Injuratur. cu care este, impan dialogul. Fi~ di ntmgi prin campusul virtual rsspectiv, fie prin Ferentari, irnpresia e cam tot aia, What's the f*(Zking idea?

in cancluzie •••

... va putetl manea nervii eu IJn arcad lmpllst si iritant, Arfi 0 id e ca producarorii sa lanseze pe pia~a un

pa het spe ial Larry, care sa conpna lingura ~i fu rcu I i,~a. Lingura pentru h1I~ncat constiinclcs nervii arnintiti, iar furclJl!l~a pentru a se putea tgariaiieeare de bucurie ca a dat banil pe produs. Altfel spus, [ocul c05t~ 27,50 de euro ~j nu face nlcl dOll~ parale,

• .JaCllk the Rippe",

TitlUl

Leisure Suit Larry:

Magna Cum Laude

Gen

Produditor

Hig!l Voltage Software

Distribu iter

Sierra

Ofertant

Best Di5t;l'ibutil'cln Tel. 021-345.55.05

Procesor PtV 1,S GI=i"z

Memorie 2.56 MB RAM

Accelerare D minimum 32 MB

ON-LINE vvww.lei5UUWJltlarry.com

Gnrfidi Sl.Inet Gameplay Multiplayer Storyline Impresie

LEVEl RsvleW

edieval L

SimHalT1let'l023

> Evul Medlu este cunoscut ca 0 periQad~

I In care s-au petmcut a mie i una delucrvri neeurate, stiute sau nesriute. Monte

Cristo nu iI vnn eu nlci un chip" sa se la la lr:intl\l cu isrmia~i a dat cornunitatii lucrul necurat cu nurnarul 1 OO~~ MeE!eeedieval Looooords.

Build

FiH~.a exagera c5.tu~i de pw~in, avern In fata ochilor un Frankenstein al [ocurtlor pe calculator. Savantul Nebun (tunoscut In 0 rcurlle selecte drept Monte Cristo), plinde lntentii Burne, a tncercat 5~ creez€ o viata ncluili folosindu-se de cadavrele bill pastrate ale unor reprezentanti d searna al genului Clty-Builder; Primul dezgropae a fost Caes r 3 (Pharaoh, Zeus, Rise of the Middle Kingdorn), ~i <l fost.aslrnilar aproape rn lntregime, Din motive lesne de inteles (unul ar fi lenee), Inainte de a f Incorporat In "noul" produs, sistemul de joe a fast simplif1 at pana la Durnnezeu ~i lnapoi, Dill aceleasi motive, anurnha elernente, dintre care ingurul demn de arnlntit ar ri cornertul. au fast lasate de izbellste. Arborele tehnologic seamans rnal degraba cu un bill. tnfipr 1n p~manll iar cli~ponibilitatea unor d;'1diri €!ire titans lega11! de nivelu:1 populajiel forrand ipctetieul Juditor sa parcurga aceia$i pa$i ca ~i ipoWicLlI sau vscin care butoneaza ~i el Medieval Lords. ConsecinteIe? Nu (Ted ca maie nevoie s~ ~i le prezlnt.

Cefend & Expand

Similar seriei Settlers, toate a~ezari~e au fast i'nghesuirB pe aceea$i hartl, lar teritoriile sunt delimitate de niste granlt.e ce pot f trecute doar de (lI1irMile milltare.

Primiirie mistidL.

r

s

Anexarea de not feude $e face 1n acelasi mod, ~i anume construind cladiri rnllitare in teritol'iuJ In am ie. Aid [ucrurile sunr (daca'este pcsibil) ~i mal simple. Apare cotropltorul, turnuletel de aparare (in care jqadi zaruri sQlda~illJag ell 5agetlJ~e in inamiqii cam la <ISm se.rezlIma toata pov stea. La fel decurge ~i un conflict inlre uhitati. Aceleasi sageti. numai di de data asta sun! trase d niste omuleti frumas modelatt. Asrfsl, cornplsxitatea alinge limita inferioara uncle este a~teptata de dlversltatea unita ilor, Plini de rnandrie di au reu it 5 mai fuserea cJ un aspect al joculul, producatoril au trecut I", ,..imp&chstarea" monstrule~ulul intr-un arnbala] c5tse poare de atractiv ...

.Just LDok. Canst IPlay •••

MonSlrul a fo:s! !.rez:it la viala inlr-o peri6ada in care reaioril ar fi fest ar"$i pe rug (piiCal cai 7n zilele noastre arderea pe rug este ped psita prin lege ... norecul

lad, ~i anurne Th Evul Medliu. Probabil ca in inf nita lor inte1er iune, Monte C;risto s-au,gandit di Evullvlediu este un mOUv s-uficient peruru a-si vlnde utalenia, Mare g.r~&Ila. Cuvinte Ci) original'itat€ sau ere;;Jtivi·t:ate se pare ca nu-sl au locut In vocabularu] rtmJoritaFi produditorHor din zlua de-azi, Tetu 'II resiguri pe put rea de onvingere a Evului Mediu, Monte Cristo all apelar 1<1 cel mal puternic atrao nt din zileie noastre, Grafica, Tridlrnenstonala si mai multe nu, Constructillesunt 0

adevarala incantare pentru ochi, iar dadi vrei sa le vezl (~i 0 sa· vrei) mal de

apr0qp , camera esre foarts do ila li lise asterne la picioare sub forma urn, I iirstperson de toata fl'UITlU etsa, M.k':~r atal.

Din pacate pentru Monte Cri to, garnerii care se incumeta sa-$i piarda timpLlI eu un City-Builder au alte priorI1a}i, iar grafka nu este [Ina dintre ele.

• GklLAN

Tit'llJl Medieval Lords
Gen City-Building
Producator Monte Cristo
Distribuitor Digital lesters
Pr(lcesor Pili 114 GHz
M~morie 256 MH RAM
Aceelerare 3D minimum 64 Me;
ON-UNE www.medleval
lords.com SUlnet Garneplav Multiplayer Storyline lmpresie

8/10 8/10 5/10 -

N!A N/A 5/10 -

PlayStation 2 ~_

prieteni, irnpreuna /placa de retas Tncorporata

filrnele tale I rnuzica ta I dvd player, cd pi ayer

usoara, silentioess /900g,alimentator extern

1ti perrniti &.999.000 lei

TVA inelus

* imaginea consolel in rnsrirne naturale

.Oi:sponibila ln Cora, Carrafaur, Olverta) A1tex, Media Galaxy,. RsncD, Best Computers;; Germano Sony Refel'lsnce Shop !;li tn mate cslelalte magazir reprezer'ltetive de electronics,!;ii IT din tara.

RevfeW

IFA

Regele s-a intors!

> SeriaFIFA nu mai are neva le de nici 0

I p[ez~ntare:, Cu bune, cu rete, rmjoritatea dintre noi a$1:~pt1lim in flecare toamna sa

spar eel ma, recent FIFA, sa v~dem ce aduce nou si aa€a schimbarile f.kute de prcelucatorl ne muiturnesc, Prinoipalul Lucn! care con:tea;:;~ la un joe de fotbal e,steG! ir'llimpul rneciurllor s1!i-ti poti .eornrola echipa car mai II r, lar de5i~~urarea joCIJlui sl:! semene, cat rnai ItuJl,t cu ~e vsdern in r~alilare. Am putea spun!>

ca lucrlJI eel mai important cu care sa lau_dol FIFf\ 1005 este-o fluldltete mal mare a joculul, Pomind probabil de 18 teorla eonforrn c .... 1reia intr-o echipa mare alearga mingea si nu juca'1orLJl, :;f in FIFA 2005 posesia balonulut: faza de constructle >'i jocul de pase tint ele mai bune metcde de a-p domina $; ulterior Tnfrange adversarul. Prelu~rile, una

r;i i ntre rJoutat)Je ad usetn acest an, combinate cu c:ele treJ rnerede de a pas.;! sunt unul dlntte plusuril.e jocului. Cu ac~st ,.Fir81 Touch" (S.HlfT + l'.\ge;n ln mornentul receptienatii pasef se reallzeaza 0

preluare a !J61lonullll pe 0 pozitfe viitoare, 'care in maJOrltatea cazurilor lasa adversarul f~ra r 'pli(jj, iar tu ajungl intr-o s'it'Uati~ lilvorabilA. Partea mal pulln realis~ cu ac;:est "FirSt Touch"est€ di Iace din majorltatea judftorilor ni~!te rrucl Renaldo de Assls Moreira. Adica, sa rim seriG~i, in reelitate unt 0 gramada de

jLJc.atml tare eu greu reusesc un stop, tar cu depll:;irea adversarulul din pr.elware nl,J au nki 0 tangent.;. Din 2004 s-au pastrClt controlul ,,off the b-all" ~i modul de executar ill lovilurilof li!Jere unde. pe langa tndernanarea noastra, rnai con-

L'e!U1Ji ~i judltorul desernnst s~Le~ecute lovltura l'ibera. Leviturlle libeTe', comecele saw pur $i s:lrl1plu pasale $'1 cornrolul balOlwlul se pot exeF:f.! 1<1II,Pr3ctice

U,ni_i l-au invenf<tt{ 1IIIii l-au dus 13_ pen.edtiune:

c

05

Motle", pentru cine dore~te sa-?i flxe;ze.; unel e puncre de' reper inainte de confruntarea ell Al-ul, In FIFA 2005 am rernarcat la al ~,lat(lF unele rnicl manevre taictice in timpu] jo~ul-ui, CWIn') ar f situaUi le in care inceardi :S:a creeze superioritate nurnerica in arnrmita zone. Altceva notabll despre AI nu ar t! de SpUS ~i cOMskier ca FIIFA este mult mai illterE)S<lnt jucat 0,.1 cinsva, 'i'n unul dlntre rnodUl'ille de rnultiplaver, deGit'5ili mli ~lktise~5ca jocul AI-lIlu! (arn lrnpresla r;:~ jec rnereu impatriva Gerrnaniei). FIFA 2005 !Ie rnai poste juca ~i in rnodul "carierW', in acest tel judtorul tire parte.si de ceva manage" ment lrtcernparaall ell ce gasim in jocurile dedlcars, Dupa ce iti alegi 0 echipa, jar prirrtr-un mail ti se comunlca obleetlvul pentru sezonul in curs,1:e pot1 ilpUca de transferuri saw de upgrade-uri pe lea cele opt sectiuni pesiblle, punctelt:l penrru upgrade-uri se strang in urrna ~ewlta1elor bune.

Ce vedern. ce auzim !

Tribunele au rarnas ace[eilfj1 animatlide I ba cal hare, navigarea p_ri.n rneniurl e anevoloasa far de Ally McC:oJst inca IlU am sc pat. Gar aceste luerurl nu ccnreaza. 18 tel cum nu mi!i Ilildilz:es.c cu nimk fetele unor juditori aduse i mal apr ape de realhate. Important este ce se- i'nfclmplil pe gazon in iocul efecl'iv de fbtbal. Tn FIFA 2005 baZOI de dare e mai mare (Il~i lOt nu avern

[uninho jDn;gltit sa· deschidi ,em'lll

lad, mi~arile juditorilor Tn 1irnpui partldelor sunt mai reallste, rar g,ameplaY·1J1 11 crescut, Se pare, deci, r:~ anul ce a trerut nu a fost In zaoer ~i ta tei de 1(1 EI\ .au reusit sa se achite de sarcina, adic~ un FIF/\ ep:re'9 aduca Cl Imbunata~ire semnific:ativ3.

litlu FIFA Soccer 2005
Gen Simulator de fctbal
Preducator EA Canada
Distribuitor EA Sports
Oferta:nt Best Distribution
Tel. 021-345.5.5.05
Pro esor Pili 70 MHz
Memorie
Accelerare 3D minimum 32 MB
ON-LINE www.fjfa100~.
ea.com/ Grafidi Sunet Cameplay Multiplayer Storyli-ne lmpresie

9/10 7/10 9/10 -

9/10 N/A ano

--_.;:=

______ ~_Id~e~~ _

Pmdus dispowbH in toste rnagazinele de speclalltate

I~ Ultra PRO = .• Computers

LEVEl.

Kn hts a~f Hana,r

Cu anaarea treci marea

-----------------

Aoar lll11raturi1e bulgar~ti, iJ~ ardlefi iU!1 recelt~ti ell 0 drag-olite rne}a~murita $i muraf In cea mal filla .sararnura ma. ung pe suflet. Din pacate, cam atat stlarn despr Bulgaria sj eram mu1j:umil.

and am aftat di, in inirna Sofiei, 0 man~ de amuleH hOfariHi JJ d'e- gand sa fad un joe, am dt ClJ lacrimi 11'1 limp ce muscarn cu paM dintr-o pml~gr€ti bulg._ar&ilScit Convlns Gil al'lgaja'~U 13:Jack £ea Studios se \I(~~ s~tLlra s~ fle plartri in

lJa~i vor pleca II') ElectroniC Arts, \.Inti€! vor prim; ou~ de slJ~l si lapte de hienl'1. am ignorat compler sublectul. Tntre timp, Romania s-a apucat si:i s dee.cu schiurHe pe Daaiul ECQnom;ei ~i a prins B.u'tgari,a din urma. lar ell mi-arn tndreptat dil'1 nOLI arantia llittm uG_eJ fJ~llgarl ~i [ccul lor mal medieval petat Cl'larlemngne, Kn,ight..'i of Honor. Oac:a ec~ti un c.ititor fldel, 1'1'1 aminte~1i de un pm\liew ce si-a i{lturlbc cu coatele intI-UnLLI dlntre numerele trecute ale revlstel LEV·L ~i de<" entuziasmul c r rn-a cuprins atuncl, S_pr:_e deosebire d cazul n. fericit ad lui Lords of the Realm III, entuziasrnul r1U rn-a pa(~srt 'IUl pr i me Ju m'l'ita~e de ora ...

Pe ei, arcasii mei!

The King and l3ueen Df Vorp

Foarte pe scurt, ne aflarn in ra)a unei trategii In limp real situate In ~urQpa l)ierjieval~. Sunt acoperlte trei perloade mad sl late, limp in care peste Q ~Ma cincizeci de.regate se parulesc de tl-e rnai mare dragul, Un regat este alcatuit dill UIlB sau mal rnulte provlncii li~ nute laolatlUl ds mana da fier-a Res:alui. Sp~e rnarea DuclJri€' a 5tralegilor de preMindeni, Urrsul lui Durnnszeu nu e:ste e entirate abstract.'!, d Q ~eat.ura In pixel i 5i case cu 0 c::iim~a de vici] ?oi un cosulet de virtu!i sare, ZiC€'--5€, fi influenteaza cornportamertrul ~i relatiile cu veclnll, Aid sunt putln sceptic, "mul!l1- mira" unut scottan, om plin de piosenie, f<ir-a_cea mai mid tMdin~ t;xpansiol'ii5'ti'li (~a era d~cri'5, nu te min!). E.i bine, pi-$ichewl. III rirnp ee mj;i aflarn la carma Ulsterului, Tmi intiii fal1Lpic de rusine in tar..a -:;i trece prin foe :'li sable prima manlistirc care ii lese Tn cale, IIExc pfia care corrfirmi'i regul-a", ar zice bulgaril, .,Ull mic rateu", ~~ cnncluziona eu.

Re\lenlnd la pmblemtl ~pinoas~ a tal9nilGr de 1(1 19Q7, ~i :anLim 1<1I pa-

WoNW.lsvei.ra

m~nt, Gerntr*A1 cultura: ?i militar 0'11 f;jedirei provincll este re.preZ,_~ntarae'O~tj.)< Pui mana pe Or<1.9, provlncla ip cade la picioare{iar tu ai rnai {aeu! Lin pas ditre dcmlnarea tol:a~J scopul dedarat al IGcolui.

CsvaJeri! Fare pnhana ...

Gel mal important J'lersOMi OIl ullui joe plasat Tn Evul Medlu estill inevltabil, caealerul, 1mbr-acat in zale It1mnjUJ[Jt de '1 armata de cavalerl aspiranti (lm mlc eufemism pentru "scutieri/, p rsenajs tras;icomi~E!, cu un viitqr incart care trasne~te 11 bMegar pe call, face ~j desfac;el ta ie ~i SI'{t!'1 ~UI'li. coats ar;g,i Fltu I viu dill prietem ~j baga otelul rece ill dusrnaru. Knights of H n'Gf pur ~i sirnplu nu putea I sa savalerll sa stea degeaba pI:' pielea de urs di1f15ufrag_etia castelului. Ca urmara, Curtea Regalfn~I' des-chide portil€! $1 of era nu rna] putin de sase locurl de ll1iJJ'1C pemru cavaleri! ~om~rij. Pentru a putea ocupa po - turlle olerlte de C~ rt_ea R.i:!gal ~ SiR L, apl ic<lhtii trepule: 5~ dil1a 0, callflcare de cleric, spion, gellflr<il, censtructer, negaster LJ mosier (Landlord) si sa tie· di5pu~i "'~H;i dea vlata pentru rege si re!3t. M~Jnca depl~sa de (lang08jaJi" pentrJJ propa$irea ntl!iunil V3 fr rlspllllit;! cu Lin post de guvernatnr al unei provine;I, jar prqvinaj(t \,'Ia fj blagosltlvita la f~ndul el cu bonusurile a:ferente cal ifidlriT tesrJectlvu-lui. La prim-a Vf!..dere, nirnic mal siroplu, insa dad analil.arn cazul unui spi@n infiltrat in Curtea adver:sa ajuns printr-un joe iudat a 1 sortll cpllduGalarul unel iJrovincil aflate sub obl5.ciulrcea dusrnenvlul IlroSiru de n1Glartf!-, observam ~ lucrurlls nu St,Jnt at€il de simple pe cum par.

Stl1pan peste eei catlva cavaleri ce P0t f racrutaf (cam puri n iJ este regele in persoana, rJesprf'Cilre"a~ scrle IrlG1i 0 pagina dal3a nu s-ar.uita Mitla ural I" mine. A$p ca ma"ab~in ~i T~i blPun ('~ moarte lui are un eJect neplaCLit in lipsa unui mC1§tanttor.

In crawl 10 cam mQ"l\~itorl.1I legal exista l>i se disator~te, lar tara sccru Be hotara:;te subit ;sa-si vizirez.e _ tJrJmo;;i i, toare posesi!.JRile acestuia 1i vor fi oferite prlll1ului. 0 sabie··c~ dO(j~ tai§lIri, da;C? I,e gandim la pretendenpi i<l tH,)nul balr.Jnyluk ca[e In l'1l-od sigw .f'lU VQr privi eu ('>chi huni horo:wl ce ~i-a picatdin

c r. Llesigur, oferta' pO<1t.e fi refuzat:i, p05i.bilitale ce ar trebui Iwata in Gons.i-derare ... zi ell,

REVIEW [LEVEl-

Ecc:mo""ia e frate-c.u feudaMI

ta sa Ie fac 0 'surplriza ~i 51).i atac cu 0 singura cornpanie de swordsmen

Baza unui regar putern1 este 0 etonomie d.61 Fier. ttl ternelia Wlnei econornii de fler stili un cornert de "tel, jar piatra llngh.iulari'l a unui ml1e1t de eiel esie res ursa i'ns~~L Resurs_ele (~ ~Llnt mai rnultel, rnicu] dejun a I cempionllor medtevall, sun: pe c~l de variate, pe arat dediverse (@). P'e treaptacea mai de sus lie aflBI moneda deaLlr curat, obtinula- din ta e, C0mert sau tribut, I alegere, Tolusi, prineipala lIurz.~ de venit o repreJl'.,int~ negotulc1.uegatele vecine. De aceea, e reoemarrdar sa angaJezi minimum dol cavaleriabsolventl ai facul~~ii de econornie feudala 4li r@!latii cu rnusulmanll ?i sa-i pul la 'trea:ba cat mai mpede. AI tt'mafiyil ri'bl prea eldsra i1viincl Tn vedere ~li venltul realizat din Qxe nu Ifl ajun&enici sii pul bazele un i rr1iei pesdirii, daramile sa riditi:i din ternelf ditarnai castelul.

Oupa cum Cetatea P~mfmteasdi ar :trebui sa tra:ia!Jca in arrnonle.depltna eu Cetatea Cereas"Cil., bunurile m(\terial-e sunt ornpletate de bele spidtuale, snume' p'ietatea {i'i carDia, produse pe Q<lflda: ru lants de' loc'a~e.le de ·e ~llt, respecriv de di\l.e(sele structuri construite in Ol'a~. in cazul nostru, Biserica este 0 sfaeere, pieratea put!)nd fri Il1v€stWI pentrlr a

mari pllterea regiltulul (KingqQm

P-owBr)/ 0 alta ... sa"i zkem resursa( de~i nu e"te cel mal pet,rivii lermen. Pel1L.u a fi iD conformrtate eu pr-ee€ptul b~blit eonfQ:rnn c rui~ iubjrl';l<l de arginri. (:! UJ' p-acat de moartc, J fast inhbd[lS:~ ilhflal'ia (aiei Ghinea str§mbi!. din rmsl. Nu-ti

poti permits sa fi i :i!garCi! tiki, claca lot pui deopsrte ~j nu cheltlnle~ti mai nirrric, Dumnezeu te rocoe tecu biclul infl!ltiei drepr in rnoalele vlstleriel care see va gy:;>1 i v.)zunr:i eLi och i i .

La nivelul orasului, problema S6 pun I utin .8Ilf.el, ia'r puter-ea ClRarti"e, in mare parte, Sfal1wlul Stonfac, Marncares este prirnul lucru i!e.,camar trebi.Ji sa te OQ;Upj dad vrei s~ ai lipid la taranl, Cure arrnatei rrebuie sa "manancir' ~,j ea teva. ass c~hral1a nu trebuie piewduta din priviri cu rilcl un pre].

UI~imele, dar ITll cele de pe urma,

unt resursele tnralnite dear '1"1 anurnite regiuni. M-atasea, Gall. filc:J~lull I rnulte, allele ssemenea lor dau un plus de SQv{c)are cernertului, Motivlll? Pose fa unal asernenea resul"S€' TnS£.'amnli aceesul la

arrurnits unitat,i, dadlri !i1Jualre>

Casa." dulce cas;!

ilvarltaje. De exemptu, Iipsa pajistllor (pastures) te puhe IR impcsibllltates de tl recruta unitaJj de cavalerie, film IQCLlri de pasrut spui la revedere caller, lar f~i:j cal, adio cavalie. PrOlJlema poate ff rezolvata elegant prinrr-o intelegere in urma direia arabul din veclni ltt trirnite cal dln loru I personal 011 ealifului,

Chlpurile penuLJ a ma~j grJdul de reiucwbJIILate, bunurile. de' care iti pevesle.ar;n i=lUlil1 mai :.iUS sunt dlstrlbulte alea1!'or f3e suprafata Europei I,;> tncepurul arnpanie] Mje personal !TIi se parE:! Q Ireab'i) desnrl de dubioasa, avand ln vedere ca astfel Nor:veaia s-ar trezi in posture de exportator principal d fiide$ Inu am auzit ~a j se fi inrnmpl1l1 culva, dar "illeator" lnseamna d e->:ist;'j 0 :;;ms~ dtl de mica).

~i DITl eLi mine, sunt DITl cu tins

Cunoscura drept varianta neoficlala ill legii lUI Ohm, zicala dr:o m~j us stii la bazn _ i temului diplomati P'I ecr (de i u1.@(.lir.). in realftate, diplomatia rsprezlnti eel mai elegant !nod de EI trage. de

rhnp, slngllrulllElfanqionat de Marele ArbitrU Caresc. Rldicat in sl·i"ivi tle'difrE' bulgari, laudat pEt reate torumurfle da speelaiitate (adica unul slrrgur), rnedulul dip.lomati implementer ill KoH nu SI'! ridictj 13 in ltlmea a~teptarilor (rnele). Aspectele mllltare tile unei aliant€. sunt tratate superficial, slngura optlune dis" ponibila fiind "Atat:~-I pe la". Nu ma ~ndoiesc de utj'lit~tea. ej, dar era toe de mal mull. Se pare c:i nu a r(j)s~ luat la socQteala cazul ln rare vecinul care are catapiJlta f~i trimite baiet!i sJHi r.e;:!r~ pamam ~i apa, iar tu, pasnicul arm t::i al unui umii staLuiet agrar, al nevoie disp€1'ata de jutor. AI fj fast foarte ulrla 0 metoda prln cam i~i po~j convlnge ailaLui !j~Hi lrtmit.li 0 mana de 50ld.atl cit sii-I sperie pep~gan. Te poti rLJga de el:$a d~c:lare nh.bol resirnthului care-.t;irede" coreaza eastelul, caa in care ver fi ttic mise trupe, dar nu in alutorul tau, ci pe rarlaua agresorului. D~i capra rnoarra din curtea veclnulul iti .,1<1i lumirteaza pulin pel'Sl e tiva asuprtl vietii d lider rnediev I, m~niUireJ arbQhfZi:lta din l.iiri~frara La lie face sa ziti ceva urat despre Durrmezecl Slrat~gilor :>l d€Epre diplorna(railli Black Sea.

1n rest, trat<lte de non-agresiune (caFe- sunr indilcBte rnult prea l1~Dr), nunri intre ooizadele, rribu!~i alte cele, Un slstem diplomatic c.e dep1i$fi§1:e 111 rornplexitate oferta cancurerllei, dar supra~stimat, dupa par-er~il ,n~. Pulea f mult mal bun ~i sp rca un viltor p8lch

a gsdile putin mal rnult rrricul diplomat earezace in f'iecare dfl"llre noi.

Ciolarn inBt:J~l ma'na...n lupta vijefia 'ngrozitoB.re

Cand dipIOI'h.tia da gres (S;i e inrtampla deslul d des) SilLft ahd1endlnli:J exp,anslonisla Iti cl un aran i, e

Islotia e schimba .•. Bl1hold the lrish En'lfJire.l randLlI oJ@luiuI s'a v(\fbtmsc~. T'i!ir<!nli paclfisrl vor fi luati cu arcanul la oastesl vor f tran5forma~i to eiirn€'! de catapulta. Dupa cum aflmrarn ~i 1n preview, diversitatea e te cuvantul chaie. Pot fi re rutate peste cincize T de unitali cornplet diferite. Este acoperln toata garna, d~ la urnllul ril.ze$ purtator de furdi pant! la cavaleria grea Tnzaual~ din cap pana-n copitele catlllu1. Ca spectaeelul sa fie cnrnplet, "menajeriei" i se .a I aturti unit~Tile·speciale, diCerite de 1<1 regalia regat

Dupa ce, cu marl :.a!;rifi Ii. ai incroplt.o armat~ $i l-ai tacut adou un gener-al, e tlrnpul ca ea sa-$i dl$tig pillnea facand ce ~tie ea mal bine, S dea in cap care eu sulrta, care Ct.1 pa- 10$'u I, dupa puteri, lnsa,datui asIa 11'1 cap nu e chiar asa (ile simplu precum sun~ ,si esie influentat de 0 rnllna de factor! ce nu trebule tra:tali cu indiferenta. Atributele uniN~tjlor, meralul, stamina p-un umaJful series la ca:;tigarea unei bAlUilii, Dupa un mar? lndelung<1t, nu te pe i astepn ca sa:bierii sa dea buzrra 1M inarnic de pardi ar fi stat roma ziua ell burta la scare .. Pler(;Jierile lnfluentenza sm'nnifica(iv rnoralul sl e de a?teptat sa ultirnii zece ~iliro\lni sl·o la la IUGa ill rala unei sa rje de cavalesie. Arcasll au un nurnar limital de s.ageii. ceea c~ lmpune 0 abordare j::lujill rnai prudenta a ostilitatilor. Cen ralul' de la voI nul ma$invi de razbor G~tig eXIJriel1r~ si, lrnpliclt, anumlte abHllJli ~i, ca urrnare, confera 5uQ.ordOmlUIer anumite bOl"lusurL

Asedille slmt realizale in pur spiril mediev .. I. ell bffbeci, Ga.lapu he ;,:j Lot tadrnul, rns~ au cateva mid bube, printre c;;are se numara ~i puzitiQll'OlIea trup_elar Tn momentul asahului. Mai pre-

is, din ciind In eand. C-ul rQtara$te eli ar fj mal bijne . -Ii pUh, rrupete 1n

WIMN.levet.("O

bataia-ar~~ilor din gamlzcana, Mili SUl1t ~i al~e hibe:1 Al-ul mai da eate-un rateu (tactica lui favorita e Um iJS'alt frental., valabil ~i 11"'1 oazul bataliilor purtate 1l'I camp desch i!'.)~ il1~a nu cred ca e nirnic Earn sa nu poafoi f rezolvar prlntr-un patch. 'Satl mal bine, dad: suntetl mul! prea derutaf de lupt1t 0 puteti law. pe searna Al-ului.

Timpul

C mare problema a lui KoH 0 repreninUi tlrnpul, Real? Ciclu] zl-neapt estetatal nereallst, intunericul cade c.aHd d~DLJml1ezeu ~i 0 zi dLireaza exacrcat fi trebule unel <Innate sa s:trabal~ pe [es JumlHate din Europa sau unui rtme-sa imbil.traneasci'l cu douszeci $i cinci de ni. CI.'I.dirile SUl1It construlte iFTfernal de Tm::et, iar d~ca nu ar fi fast introdusa f\.Incti:a Time Compresslon, cred cd as fi rlTIbatranit cu m:flna pe rnaus Si eu ochil tn monitor. TImpul de <::00- structie poate fj accelerat putin rnarind nurnaru I de pa~m<l~i dintr-un oras sau nomind guvemalor un inginer construetor, dar difer€n~a este destul de rnlca. Totusi, multurnesc Diyinitalli a BI~ sk Sea nu a fracut gr~eala,eLor de la Impressions (Loti{ 3ll'i a oprit timpu! pe harts strategica in rrmmentul in care te ocupi personal de bllil1ilii. Pacat di schlmbarea nu 'e observ dedit pe nivelurile de diff ult.ate Easy ?i NGrmal.

In plus, abordarea in tlrnp reai are rnielle ei rnlnusurl, observabtle dear In mornentul fn care bucata ta de pami'ktt se transform a In ditarnai imperiul, 0 data ell teritorhl] crestesi t1um.arul de-ci· ziilor, trrrrpul alocat fiedlreia scade ~i asa jocul tlnde sa scape de sub rontrol,

Tehnica medievala

In materl!'> de ErafitA 2D, consider di 5-a fa:cuf tot ceea ce putea ff racut Cu toate acestsa, am fest lmpreslonat d~ Europa pinata de graficie!1lii de la BI~c~ Sea. Ceea ce frapeaza este aientla acordaf::i detaliilo:r. Pe harta straregidi., faranii de dol pixelll~i v:id linl~Litj de treaba, norlsorli lsi arundl di crer urnbra asupra peisajului ~i clte-o pa,s re asere exact tn mornentu] in care Efez) e~ ai va:zut totul, C"ulori1e sunt alese cum nu se poat-e> rnai bine $i totul tli ali lmpresia dl te fli in f<lta unui atlas desenatde un chinez ~iHran cu q gliimad5 de limp liber, Una F/.@ste alta, graflea se pC')trives~~ COl 0 m;\nu;a atmesferel me-

diev<lle. Harta tactics nu se lasa: rrici ea rnai prejos :;i fnc,:inla orhiul celor care inca mal pet aprecia un 20 de calltate, UnitaJilE' sunt create eli mig<lla ~i s-e illtcegreaza perfect tn peisa]. Sincer sa fiu, nu rnl-as fr putur ln hlpu] un KoH rridlrnensional. Pursi simplu, grafica

3 D nl,) s-ar potrlvi,

DeparC~ 11\J ar fi lost de-stuns, atmosfera esre aCQentuata de un set de

meledil CU teT1m medieval Urn i1U am

mai auzir d - la lords of the Realm 2 $i de un voice acting care te transperta inStant in lrenl r,

Nata Ipersonala

Seris Total ~r rn-a complexat terlbil ~j m-arn rerlt de ea ca cltacul de tilnlaie. iar RTS'lJrile conventionase 1gen Wan;:raft & Co.) mi sa par mult prea lipSit de adaflcirne. Tn aceste condltil, Knights of HOODr a reprezentat solut!d ide<!-ia. Muit mal acceslbll profanller decar Total War (de~j nu pre?! cred di asta a fast int ntia produt=l'itorilorl, cu

un nivel de dificultate scazut, jocul reprezlnta un anrrenament perfect pentru eel care a! vrea sa se la I a trZinla eu Medieval Total Waf, dar im.;a nu !it:! sinnt 'in; stare. S rulrnentul d neajurorare

are te cuprind la Tnceput esie elirninat rapid de doc.urtil:intati~ accesihila ingame prirrtr-urr singm clicsi de tin tutorial mai mull decat urll.

La final de articol, pot spLine r."ira tearna di Knights of Hon r este 0 axperienta tnteresants pentru viitnril partizani al razhoiulLd LQtal si, de ce nu, G

Terenul de joaca metoda de relaxare fI veteranllor aceluiasi razbol.

• cIoLAN

Gen

Produditor

Disrribuitor

Of.ertant 'Best Dlstrubution Tel. 0-21-345.55.05

Procesor Pili 1 GHz

------_

Memorie 251'. MB RAM

Accelerare 30 minimum 32 N1B

ON-LINE www.knightsof honor.cern

'Sunet Gamepl~y Multiplayer Storyline lmpresie

9/10 ·9/1 0 8/10 7/10 - N/A - 8/10 -

---=

d~rl8 2004 39

LEVEL REVIEW

lVIanager 05

FDDtbal

Dependenta are un nume nau

J

>

o data cu divortul dintre I[ei care "i-au ocupal p~ na ih acest an de seria Champkmship M",nager. aoica prGdudltorul Sports Interactive ,,:,i di ribuiiorul flo 5, all lost impar~ite si jucarille pe Gar€' ac~tla le defineau ln cornun, iar aeurn flecere i?i vede de viata lui. Afadar, Eidos a raOlas do r ell drepturile de autor IP mru nurnele "Champi0m;hip Manage-ru, pe c3l1d Sports Interactive si-a luat 0 frulll!Jse!ede baza de da~e ~i l~l'1gine"ul joculul, La rnodul tn care circula inforrnatia In zilele noasrre. to i fanii seriel Championship Manager ~lu deja ca jocul lor preferat apare acum sub numele de FC'lDtbaJI Manag,er. Charnoionship Manager esre in rrromentul d raJa o.alaturare de aoua cuvinte care nu i'nse~mn~ nimic claca Beautiful Game Studios, noul produclitor ~I jo:cu-Iui, !1U V.3 reusl s~ realizeze un Joe care sa sU5~ina cum se cuvine nurnele unui joe care 5-8 bucurat de un mare succes. Sports tnteractlve Carnes i-a IUi;1l drept distribuitori pe eel de la SEGA, ~ botezar joeul Football Manager :;i s-a pus pe' treaba.

1tl impresiortanta baz-a de date din Football Manager 2005 ~I-au fat;lil lor Divlzia A ~i cele trei serii ale- Divlzie! B. AStfe~, putern s conducern sprtl glorie ech ipa noastra preferata chiar daca aceasta este juventus Bucuresti, Ceah-

lauJ Piatra earnt, Tricotaje E~~~~iiiii

lneu sau orlc re dintre iub].

tele noastre divlzionare A.

Cei care !i-au oeupar de p-a rtea dadocurnentare pentru carnpionatul nostru au fikut 0, treaba buna ~i nu putern sa ne pl§ngem de lips,} de obiecrlvitate c§nd vine verba despre cpeficienlii prirnlti de jucalori. De aserrrenea, datela referitoare la onducerea cluburtler sau la fi~€le jucatortlor sunt reale. De exemplu, putem vedea Co AliuPl ~i

Mutu S'LJnt buni prieteni cu Neaga, d lin sezonul '9'1-'92 Gifldi. a rnarcar cil1ci goluri pentru Steaua sau di Dorin

Arn fast ~i "oi

PrilT1iiti

,-

M.arele derby

40 dep_embri_e 2P04

eel mal liubll dintre hrazllieni

M(ltlO'UI este antrenor S€!cund la Dln-amo. Aceste IUCl1Jri sum varabll ~i 111 realitate,

Tactics ~i strategie

Dupa ee ne alegern echlpa pe care vrern sa 0 ducern alaturl de mari Ie nume ale fotbalului rnondlal $1 dupa ce ni se comunica obiecrivul ~i bugenrl alocat, suntem gattl 503 ne punem pe treab~. Primul lucru pe care prefer sa-l fac este sa stabllesc tactlca de joe til ju ru I careia vol construi lotul. BinelNeles, aceasta se schlmba usor in funrtie de anumlt: adversari sau ill funcrie de unele indtslPonibilittili din cadrul lotulul, dar ideea este ca. tn limp. echipa 5d Inee<1p~ 6a Iljoace" pe 0 anUlnita tactidi i cu ajutorul unul lot bun sa fie pastrata 0 singu.ra Iormu1i! de joe. Mai exact, sa Sf pregate~sc.a adversarul pentru tine. Multimea de optiuni din football Manager 200511:i permite sa pui In prac~i slsternul de joc in cele mal rnlci datalli. DupEi ordinele de ec;hipa.S'~ stabiiesc insrructiuni individuaJe pentru ftecare judtor, tin5,ndoLI-se cont de atributele

a cestula .. Fazele fixe pot fi i ele preg:itite ~n detaliu. Desigur, lotul ar mal aves nevoiede unu-doi jucatori ~i aruncl arunci un ochl .spre jucatorii p[J~l pe

I lstela dE transfer, Pe_langa filtrele care se I'emra la caracteristiclle juctitOfUl_uL de mare aJutor poate fi ~i oppunea de- a.-ti fi IIlfJi;;ati doer judHorii la are ai o1i.1nsa

Galaxia REAL MADRID

reali1. Negoderea unui transfer poate fi destul de complicata unecri, Oupa ce reusesti sa te intel,egi eu dubul in privinta urnei de transfer, a clauzetor JU~ xlliare l'i a modalitatli de plata, urmeaz . negocierea contractului u juc~LO,rLJI 'in cauza, Consilluldlrector al lubului stabileste urna maxima pe Care 0 pOli o'feri ca salariu de baza .si de rnulre ori acsasta nu satisface prerentiile Juca~torului, Pe langa. salariul de baeza, care are pondsrea cea rnai mar€' in luarea deciziei.Tl mal pori ademeni eu diferite bcnusuri Si clauze, In5.a dacti nu ~i se aproba, unt sanse slabe ca jucAtorull ~ vinIl. Cam la fel stau luc.rurile $i cand vine verba de arl!g<lj<1rea de per50ane tn staff-ul clubului. Se pot fi solicfta fondud suplirnentare pentru salarii ~i transferurl, 7ns' Soar puree <;3-1:i explice c~ ei considers di bugetul alocat este suficient 111 rnornentul de fa~a

La munca cu ei

In stabilirea prograrnulci de antrenamenr trebule sa setina cont de indicatllle aflsate la fiecareexercitiu in parte. in mornentul in 'CElI13 ne-aflilm cu cursorul deasupra unui tlp de pregatire/ apare 0 fereastrli In care esre prezentat modul in care vor fi \ilfeCta)i jucatorij de respectivul antr narnent, Pentru fiecare jue!ltor see poare opra pentru secsluni individuals de antrenamen Si It I este prezentata opinla secunziler vizavi de modul Tn care at€j\tia se antrenE'a.t;\L

Fazele'din timpul partide- 101' sunl prezentate 2D ~i exista poslbllltatea de split screen. Dad dore ti, in pOI flea dreapti!

po~i urmsri rneclul in limp ce il1

REVieW EVEL

stanga 1'J:i sunt afil'ate staustktle jUcarortlor, in acest. fel se pol observa foarte bine rnodi fica ri le care trebule f5.eute psntru a i'mbLinata~i jocul €chipeL Nu se pot da indicalii suplimentare jucatorilor in timpul rneclului, adica nu POt! striga lac ei, dar poti umbla la tacti Ii in orke moment. Prlnlre noile opjiuni irnplementate in FM 2005 sec afla jii ptezenta rnass-rnedla Acestea preiau rernarci le pe care Ie fad la adresa unui viitor adversar ~i in acest fel se naste IUn sehimb de replici care are darul de a mai pipera pt! in jocul. Redundanta r.epll ilor

cade ins. din meritul acestei noutiiti.

Sprint !!psa

Din pacate/ Football Mana.ger nu it ellminat modul greoi de prccesare a date lor. De rnulte orl, perloadele dei'ncalC<.ire/proces.1re a datelor sum exagerat de lungi ~i ta tn conditiile in

c re am 1nc::ircal doar arnpinnatul intern sl l-am alocat resur e din bel:;ug; lntr-adev~r, scum avem I dispo~itie optiunea de pro Cesare .1 datelor in background, dar acest lucru este posibil dear dirad 51'! eE leu Jea:zJi rezulraiele

lstor ia se rescrle

fe,!r1iival pe Camp Nou

altar particle si nu poti ayMSa, in mod flresc, paJ'1~ nu se tncheie- rneclurile din be ckground, Este destul de neplacut tn rnorneruele in care hu.ai nlrnic de lucrat la echipli ~i rnai e~tj ~i nerabdutor sa ani delllodiirnantul un or negoderi,

Prcgres clsr

Este pllicut d1 in Fo Olbjl I I M.ar~ager sirnji c;a rezultatele nu vin de I.') sine, ~ trebuie sa muncesti pentru ele si cil deciziile luate fac diferenta. Fiecare medllicare tacrica ps care 0 fad in tirnpul unei particle Si care schimbiii cursu I unui mad/ fiecare partida btne pre.glItita $i fiecare transfer re_u$.n; te fac s1! t~ gandejiti di poate ti-ai gre;;it vl)ca~ia (in real llfe). Expe.rientade peste zece ani a celor de la Sports Interactive Games 1~j puna arnprenta peste Football Manager 2005, are asrfel la 0 optiune serioasa. de call I care in ropurile fanllor,

Titlu Football Manager 2005

Gen Soccer Manager

I?mduclitor Sports lnteractive

Distribuitor SEGA

Procesor

Memorie 128 MB RAM

Accelerare 30 N/A

ON-liNE www.fnotha]] manager.net

Crarka Sunet Gameplay Multiplayer Storyline Impresie

8/10 7/10 -

9/10 - 8/10 - N/A - 9/10 -

___ -=

EV REVIEW

Tata

I 2

ger

AntrenorJ manager, pre~edinte

> )ocul care a adlls rnereu cu eJ multe or£) nedormite, [rnulteJ restante si 0

gre mada de GlIIJ(t s-a

Inlcrs. Numele, jO~lIl~li. foarte In-spiral ales, exprilna foarte clar prlncipala diferen~ll dlntre TeM ~i alte [ocuri de acest gen. In TDtal Club Manager t-e ocupi de toate problemele spe-

ifke unui club de fotbal, de I asezarea echlpel in teren pana Iii. pre~ut biletelor au discutii Ie cu sponsorfi, TCM est, cal vrem noi de sirnplu ,au de complex. Dad} vrern, ne b~g~m n f nasul in (Date Si conducern mate dspartamentele dtJpili cum COI1- sideram d cuviintii sau, la rei de blne. putem sa preluam dear sarcinile asociate postului de anlrenor $i sa Msam restul pe seama calculatorului.

TOA lOD5 nu mai existii s?ctiunea ,.Pdvate Ilfe", 9lra di AU rnai potl a te ocupi

te poti ocupa ~i desoarta unei echlpe na!lonale, care poate fi aleasa de Id lnceputulunul joe sau, rnai ccrecr ~ mal lnteresanl, dup~ ee ai realizat periQrrnari 'e <tire sa: te reeornande pentru postul de seleGj:ionero La echipa nr:Jliol1ilJl5 fi~a posnrlui include sele tionarea .si .anli'enarea IQtuh,Ji, pregatirea tactic;a ii.l pertidelor si angajarea Slaff-ului necesar,

incepe campionatul

Dup1l ce ai ajuns la un club, prlrnul lucru ['le Glre-cl

~:i==!;!=iliii;iii;iiili=~ fad este S8 negotiezi un

~ contract de sporrsorizare.

Vei avea de ales lntre trei oferte, iar negocisrea se desf~soara in paralel, IEste bine sa reusestl sa optii un contract pe terrnen scurt p ntru Cd dupa Lin an, dol, pretenTille clubului ar trabui sa creascss] ,!IItell" sa fie sumele pe c.ar1!! le oferil PO!tsorii, in tirnpul negocierllor, trebuie avut grija la atmosfera sponsonlor (si pe LInde dai cu cllcu'), deoarece dupa rnai mu lte ru nde a ce~i a s-ar putea retra}le de la negociert Si dad!: nll ai semnClt cu nici unu], rama~ lin an far~ banli dela spon ori. La club, dupa cum spuneam,

Varna Vacha &aU Barcelona?

Din acest an, ;n TCM exisl.1i poslbitlratea de a-ti fonda propriul fau club de fotbal. Tti alegi orasul, nurnela ~l ernhlerna $i gala, 0 nOllfJ asoclatie sportlv~ a luat viata. Clubul fondat poate f ulterior vandut Din pacate, tn

de speculatii pe piata financiara sau sa curnperl case ~j maslni, Banil obtlnuf din vanzarea unul dub sau din salariu pot fi dona~i d!.tre clubul 101 care lucrezi. In unele cazuri, un mic ajutor flnanciar din parte-a ta po ate ajuta clubul .s~ obtina sernnatura unul iuc~lor important sau st.-~i construlasca rnai repede Q <!nexa. C(l si In versiunlle al1terimITf!, ~i in TCM 2005 pop sa-Ii al~8i 0 €C'hipaanurna cu care sa [eci sat! 'fa joci in rnodul carters. Pe langa echloa tie club,

Revista' presel

faci doar ce al chef, reslul sarclnllor fiind preluate de asistenti, Pregiitirea echipei til TCM Inseamna mai mult decat selectarea unul program de antrenament ~i asezarea juditorilor in teran. Trebuie avut grilii ca atmosfera din cad[ul echipei ~a fie buna, rnoralul [ucatorilor sa fie ridtcat. lucnrri care. sunr influeotate de rezultate, de pre= zenta ill prima echipa, de declaratille pe eare Ie dal presei etc Echipa de tineret nLJ trebuie nici ea neglijat1t deoarece poti avea surprize foarte plkllte din aceastill parte, Pepinlera clubului iIi va da judUori tinert tot mal bunl daca faci upgrade-utile necesare i elimini rnotivele pentru care unii remm~a prernatur la fotbaL Caler pe cue Il ai in vizor ~i considerl Q reprezinta 0 speranta pentru viltor este indlcat sl le angajezi profesori privR~i si sa le selec;:t:ezi Lin mentor dill prima echipa.

in TCM zoos rneciurlle pot fi urmdrite in TIl d text, in mod JD (mornenrele impollt<lnte au 1nlreg rneciul), e poate cere direct rezultatul sau In cazul Tn care ai FIFA 2D05, pot fi jucate cu ajutorul optiunii Football Fusion.

Combjnarea [ocurilnr FIFA lii TCM continua $i in aces! an. ~i aceasta este 0 opliune p€ care (;) foloses e cine vrea, Parere-a mea esie ell obpnerea unor rezulrats buns In FIFA, lar apoi imlJQlltarea lor in TCM scad dill farmecul joculul, 0 victorie ar trebui sa fie oblinuta in urrna unei bune pregatiri 11 partide' ~i nuln urma cunostlntelor de IFIFA 2005. Daca optam si'i vedem 0 partida in mod 3D rull Me.ci, avern

po lbilitatea s~ d~m indicatii echipei chiar in tirnpul meeiulul, lala ell de la cele trei [Slsle de anul trecut acum s--a ajl.lns la un hUIllM de 13 taste, CUI ajutorul carma putem sa-I spunem

echipei cand sa atace supranurneric, cand sa pastreze controlul balonulul, sa fad presing .3. De asemenea, Tn cast mod meclul pcare fi vizlonat atat pe tot ecranul. eat ~i doar tntr-o fereasln'i,

situ [le in care putern sa firn la curent ~i ell starea judltorilor sau cu alt

rezult ate.

Eminescu Is Steaua !?

Problema principala a j cului ests reprezenttata de.baza de date. La scest capitol, EA rnai are de muncie a'tfit la corectitudinea datelor, cal $i lia numihu~ de campionate sl ligi inclose in joc. Legat de Divlzla A, am 0 vests buna si una proasta. Vestea bUlla este di ~i in aces! an carnpionatul ml11~nese €5'te prazent, lar vestea proasl1i e ca, spre deoseblre de anul trecut, acurn judilQrti echipelor all nurne n live. in afara de

Cin!!, CI!. mal cumpiir3

acest lucru IIi de prezenta lui Ally

M Coist, nu avem de ce ne plange.

J 1I1 zboara efectiv, cu toate campienateieselectare 'a Tm;,eput. Pe colosrra sonora din TCM-ulme'u seaflll toata discogr<lfia W~ Tang pentru C:i [ocul are un player MP3 indus, in caz ci,'! nu esti Tndll1tat de stllul Iui Paul Oakfield. Noua interfataeste intuirivl, are meniurile ioarre bine grupate, facllltand navigarea lat~ ca, dlUpa doar trei ediitii, Tbtal Club Man ger <I reL1~lt sa-~i d~tige 0 rnul ime de fani, lar pe mine. ma..totframanta 0 lntrebare, Oare cum ar arata un Total Footb<lli Manager?

III Rzareccha

Titlu Total Club
Manager 2005
Cen Soccer Manager
Prnducator EA Canada
Distribuitor EA Sports
Ofertan:t Best D.istfibution
Tel. 021,,345 . .>5.05
Procesor PIli 700 MHz
M.emorcie 128 MB RAM
Ac.celerare 3D rnlrtirnurn 32 MB
ON-LINE www.tdtalclwb
manager.corn Cr·aficil Sunet Gamep:lay MultipJayer Storyline:

Impresie

9/10 6/10 9/10 - 8/10 - N/A - 9/10 -

---=

d~Bi2P04 43

L'upta pentru titlu continua

> Colin McRae"a fast;;i indimai este Lin nllme de ref'?i'It:1~a pe scena-simulatoa(elOf auto, Tnsa rrou-inrratit Richard

Bums ~.ally :;1 Xpand Ri1~ Iy su tntrerupr h:mga periOillda in care seria de j(.')curi produsa de Codsrnasters a de~inut suprerne tia, Cu flecare tirlu, echipa de la Codemasters a adus imbunatatiri sernniricatlve gameptav-ulul, iar CMR ~oo.s nu fat:eexdlplie fie la Iregula, reusirrd ~a-:;I $urdasez;e rlvalii din acest punet de vedere,

La IlniSi de start

G:MR 2005 vine eli 20 de evenimente eompetitlonale, indusiv Challenge, Cup, SuperClJ!p. Shield $1 Championshlp, princlpala noutate fa~ii de

-\~-~

- -

:

.""l1li.' 1i¥.I ••

,ut~dlar,1II to,,,,,' T,,~,.t"lIrCII. •••

Lin P'eugeet 1l!06 'il'lrors-pe toOatefelele

precedentele titluri ale seriel constituiind ... o falul in cam vel putea Isee de acurn 'cariera, deoarece de data " ceasta

nu vei rnsi Fi obltgat S joci in pieles lui McRae:, [:1 vei'mJtea porni din pastura unui nou-venlt pe scena cOI"nRetifjonala si astlel sa cohCU rezi lrnpotrt va fostu I LI i c.ampion de raliuri.,eu fieoare cOIrsa c~{i~aw vei f recctnpensat cu puncta, care re vor alura sa deblocheai noi ma~ini ?~ trasee pe care 55-ti fad de cap cu ere, Numlrul rnaslnllor este' de 35, ~a di nu va lr.ebui sa-p fad griji !;B n-ai de unde a lege. Ma~il1i1e rallpand cu promptuudirre CQrrienzilbr ~i sum fOaftl;\, menevrabl le, fiecare reacfiol1and diferit 111 Iunctie de clasa din cam face parte~i de PouLer'ea rnotorulu], ,ja.r Tn Olea ct". privesie damage-ul pe care 11 vor suferi la lrnpaetul cu LIlli zid sau CLJ un capac, acesta este suficient de realist slrnulat, masirriie tac:andu~~e t~J1dari in cele rrral specta£uloase feluri cu putin,a. ArundiAecu rnaslna in dh mai multe zidurl S.1I.U8ta riHe de prea rnu Ite ori cu ea in I.':fl)a.aci ~j vei constata ca I1U vei rnaj~yea C.UI c~~ termini ,etapa, singura owr1ul1f! r.amas.a flindabandonul. hista doua moduri de damage intre care p.utelll alege: normal ~i advanced. Tn rnodul normal, rnaslna va continua sa ruleze far-il prea mild prQbleme4 chlar 'Qa-ca am zhlr-o de tali peretii, pe I<llnd in medul-advsnced a:varii Ie put iJparea 18 cee rna; mica'. izbitul"a Qe ales, putern alege Trrtm rnaslnl €lin clase di .. vellSe precum 4WD. 2WD,4WClassic5, Suped!W. Rear Wh~l, BisrincUve $i

41X4, aceasta din urma fiTnd introduga la cererea lui Colin Mc~m'~, care a dorit Sa-Si vada in jr;u: Nissan Pi'ckuQ-Dakarul cu care aceneurar If) rallul PartsDakar, ma$inti pe cafe 0 vel debloGa dear invingandu-I pe campion in mod'.] I Career, Pe l!ng11 unele dintre ele m renumite maslnl de curse, cum ar n Subaru lrnpreza WRX, Peugeot 206,

Aterlzare forlala in lnima AuS"lralreil

Mitsubishl Lancer Evojution VIII ~i FOrd Focus, focul ne da o~<Izi<l.sa concurarn si la volanul unorn'i$sini claslce pracurn VW Palo lGfJlf GTi sau Citroen Saxe, deranjantd fiint:! doar absente

un¢ masini care prln anii 190 reuses sa raca tstorie: Toyota Carcla. In privirrta traseetor 1'nsa, nu sent prea rnulte de SPlIS, etapel€ de campionat se

Clasa 4X~ I:;U eel mal de Seap1a reprezentan t "I sau

de£fa}oara rn Cermanla, Marea Brltanle, Suedia, SUA, Finlanda'"i'\ustr;;lia, Spania, Cr cia ~llaponiJ. ProdlJcitptul a produs cu cleslultl a,.{:uratete iraseele din realltate, rnajoriratea dlntre ele fiir,d 5'irnilare calor din Colin McR;;le 04. primul IlIuFU pe care.trebule sa il faei Inamtaa fiecan.1i sta$ill este s~ setezi coreot para metri i ma~inii in functie de zonasde rellef tn cam, urrneaza sa se qesfa~qar-e etapa de carnpionat ~i de s-tarea vremil, eel mai impertant rol judmdu-I, binefn~ela5, tipul de.,~< ueiucurt

Fanii continua sa te incuraje'Zl', chiar e~ti pe ultimul Iec

pe care II VE'!i aleg~. PE'! pareu(svl C3J1'1WI" Qnatulul vt;!i, ave" pos1bil ltatea ;t ,"duel 0 serie de imbun (arid ma;;inil. Li1 fel Ci1 in CM~ 0:4, Ii lie va oferi I!ICllzi21 sa instaleei Q elll ie de viteze rna i bUll5 sal! un l5istem l11l'lj' bu n de franOlrei j'I1S;( doar ,clllP~ ceal dus la lndeplinire 0 serie de teste.

Un miD pas inainte

Din puncr devedere grafie, CMR 1005 arata foarts blrte, chiardaca la prima vedere drfereJ'1tele fata de CMR 04 I1l1 par a fi prea rnari, pernru c.a jorul foloseste in aeest sens-e va'rianta imbunillatita a-englne-ului graDe utilizatin jocul precedent NouLate.a prfhdpala 0 constltuie :efer:LUI de blur ce 'apare In mornsntul lzbiturilor. Asrfel, vizibilltatea SE! va reduce pret de c~tevil secunde, 1£11 jucatorL~1 \fa!, yea imp"resiaa v,ed~ ca prin ceata. De asernenea, efectele de iluminare sunt excelent realizate, rnai ales lumina soerelui, care pe mine rn-a cam deranlat la un moment d'a:l In G§~ teva curbe rnai periculoase, rilscflnd s~ plerd astfel ¢ontr6lul rnasinl], FizlC<l ~o<!ci ii ea lin rel important. De sxemplu, dac~ vei avea gIli"iol1ulsa W izbesti de UI1 copac, vei observa cum Incep sa cacti frunze din el, iar in cltpa in care t(' lIimpiedit:i" de un boiovan, vet vedea cum aeesta 0 ia la- san5was<l. Evidel1L, cele rnai rnulte pagubs IE:' sufera f'l'lOl~lllil. Cu c:~l este mal plilLemit~ izbitura, ell atar mai muu va 5.Ufer1 aceasta, dlstrugerile Ilmd f@Me bine

Dadi tot untem aici, propun sa b,em ~n yin fiert!

5imul~te -d in punet de vedere-vizual, Texturile, pe rJe aWl parte, sum destul de sarace in detalii, insa partes bun;;! este din timpul cursel nu vei avea tirnp sa Ie adrnirl.

11'1 schlrnb, 'lei av a Siuficienl timp sa adrnlri aetallii.le masinilor care, dupa parerea mea, suntpeste ceea e am vazut pan~ acurn la aile Irnulatoars ~i in celelalte [ocurl din serie, De asernenea, camera este blne pozitio-

~i-arn PO[[J it <l. ce Ii ndaaa, Dernnnn - Dnmnnn sii-rRiltiim .•.

nata, eferind jucatorulu). suflciente perspective din care 5a-~i vada rna ina.

PI" partea de sunet [ocul nu exceleaza, in$a nu putem spune di esre slab din PUI1(t de vedere callranv. Coloana s~noF.! care sa I'll" acornpanreze II) timpul cursei nu exi'5.t,~, singurul Icc 'in care aceasta este prezenta fiind rneniul principal. Tot ceea £1" vei au!i PI" traseu sunt indicatiile oo-pilotulul, zgornotele ce razoot de sub eapotz majilnli, scrasn8lul fran lor ~i pielf~~ul "perforand"$<lsiul.

AEv.lEW

Fiflell de Cl,Jrsa

Celin McRae R.ally 20m rellse~te s~-\ii depa:;easdi predecesorii din mate puneiele de vedere, locul nu trebule sa lip5ea~ca sub nid 0 fonna din calculatoarele iFh[Jatimitilor, tiirl'lf~ Ie garantez

~ vor p trece mulle zile Si nop!i cu ochii Hpltf de O1pnit<mre, gr3tka excelenta, traseele bme re.alizale, rnultiplayer-ul de zile marl ~j gfln1€lJI<ly-ul fIe lll~l;Ura ii irrd motive suf ciente pe:ntru a-I achizitionil. Acestea fiind spuse, nu ma,j sta pe g-anduri ",1 pune repede mana pe el perrtru C!l nu vei regrt;rta,

• KlM'c

Titlu colin McRae Rally 2005

Gen Simuiator auto

Pr0duditor Cedernasler

Distribuitor

Atari

Best Distribtnion Tel,021-34555JJ5

--------------------

Procesor PIli 1 GHz

Memori'e 256 N1B RAM Accelerare 3D minimum M MB

Gfertanl

ONl-t1NE www.cedemas t€fS.q(l. u We\) I in mc:rae5

Grafidi Sunet Gameplay Multiplayer

toro/line Impresie

land vederi din cockpit-utile morlelelor de avioane ce VOl" IT de gil"il In viitorul joe .Battle of Britain", unii dintre voi ar puiea creek: c5 si gr<:llka din Pacific Fighters ,I f5eL11 1,.111 5<1~1 inalnte ill

aceasta directie. Ei blne, Illl este a~<1, se pare ca mal avem d~',a~t"'pl;lll trecerea in nouc.generatie gr'lI'icii',.limp in care ne putem delecta cu bordul tv\ \ 85-ului, aparut lntr-un parch.pentruAtf', care bord este sillgurul reprezentant de pJnii aCU!11 al viitorului graflc.al seriel.

Foartebine "orchestrat5" de Maddox Gameseste arnhlanta vizLlala ~fJecific;1 Paciticulul - jungla, pagoda. reclfuri, atolj, corali, Honolulu. ukulele ~i ghirlanrle b glltllrile b5~lilla~elor ... plaje convingatoare, 0 .,pJ excelent realizata (trebuie sJi set.l~i detaliilepe pertect ca sa 0 vedeti) si nuante ale apei ~i cerului care va 'lor atrnge perlculos de rnult arentia.

Dacil cste.sa ne manlfestam 0 nernulturnire in ceprlveste graflca, aceasta ar ii casuntmodelate destul deputine nave; ;;ice exelllplu,.maicollving.iLor in acestsens vreti [k'cal I'aptulcil Ia Rearl Harbor cuims,lrele,iltnericiln€ sun! de f<1pt britaniceiAdica, pe post de.cuirasate arnericaneau fost puse modele britanice vopsite ca pentru us ...

Altfel, ila capirolul.igadget-url vizuale' am porneni faptLiI Cd noseart-ul (re· nurnltele pinup girls 1.:1 americauil nu mai este integral in textura, cl este un element graficseparat, optional. Si tot aici ar mai n de :SpLiS c5 exista posihilitatea de a face vizibili servantii (lIIlUrilorl NUlla, aceasta optiune Ile-a adus arninte de jocul de strategie WWII pI.-' care iI anuntase mai demuh Maddox Games, din care. par Itnprumutati <lce~Li servanti, 55 nefacem sperante privind <led proiect al ~lIi Oreg? ..

Eu mi-s Am"""eriCilnu!

Opera1i=iuni navale

V,'!i rugiinl Sd ne credeti, nu era deloc lI~OI s:1 iii pilot fK' avioanele de.pe portavionne: l.iterolmente, dupii 0 mil ~i jlllllMi1le de ciltllare a portavionului, la lntoarcerea d~11 atacul de 1,1 Pearl Harbor, lncepuse 55 ne cam l.1f5ie lundu], 0 01"5 ~i j ulllatJLe de zbor, in care nu am VJ2Ut altceva decat albastru SLiS :;i albasIru jos, separate de 0 dUJ1~5 nu totdeaunatoarte clara., 1,1rdJca Ill! am (Host ajutatide vederea camarazilor nostri ce 58 illvarti.Mu pe deasupra portavionulul a~tepL.Jnd pel"misiunei] de aterizare, probabil c:5 nici IlU am ii observat pOJ1ilVIOilUI. Gricilt ar p5rea deciudat, probabil c@ am fi trecut pe deilsupra lui, botul avionului masrfmd [LI sucres mice nav~ aflaia.suh 110i. Blnelnteles ca la aceasta .orbire" a contribuit ~i faptul ca, Intocrnal cums-a ;;1 lntampla: iaPearl Harbor, n.l~ele japoneze mentin II fJ<:'rfecl<'i r5cere radio, care nu iii penni te s~ lelocallzezi, Nice touch, Oleg!

Cert este Cd jocu] h:~ uducein stal"e<1 suilt:;leil5cii pecare.pilotul trebuiecao sirntea deasupra IlliJrii. Practic,-pilorii "de uscat" aveau pIul1."inllii ca prieten; pc care puteau ateriza tortat. Cli. Ill~l mult sal! rnai putinsucces, ill Iunctie.de isclIsin!ii, sau pe (are se puteau parai'llt.~. Deasupra intinsului oceanuluiInsa. cJderea ell avionul estemoarte sigura. P.1I·il5l1lareil. 1.1 tel. ell vezi ell ochii, IlU este.nlrnenl care ill po.ne veni ill ajutor. PJcific Fighters te pune in postura.nelinistitoare <1 unul pilot coruruorat eli ase~ menea dilicullali. iar 1.1 tncepui oecesele Slim numeroase ...

L" ioate acestea se ilclituga delicioasele dit1cullali ale decolJrilor;;i apuntltrilor de ~i pe pOI1<1VIOn, f\jurlgi foarte repede la concluzla unui pi lot american

REVIEW

din Pacific. care spun~'a dl portavionul esre diiamai ll1ag.Joaia r.5nd Ie uili la el de pe 111.11 sau ele pe puntea lui, dar . ranci II privesti din avion si trebuie 55 mni Si apuntezl, se face rnic, mic de 101, increcfibil de mic.

Orirurn, esre frurnos facuta· parrea eu decolaur' :;i apuntatu'. [nainte de decolare trebuie sa-Ii depliezi aripile, inainte de apuntare trebule s5 la~1 [os dlrligul de apuntare. In razboi, 1I11ele dintre avioanele [olosite in P<!cii'ic aveau scaune cu doua pozitii - una dintre ele inallillJ ca sii ai c5mpul vizual rna] larg. problen~.'i mare in avion, la derolare, apunrare ;oi manevr;\ pe

...

. '

Tough Jilpan-a~e J.ud,

> pUI1~.,A,c~~te s~\.IJ\e (';I] dQt,.l~ I-lp,zlr1i ,se gas:e$ ;;i' 11~ i(;let b'<:l til'1ar ~i p,DsibiHlaJea de.a de!s~h;cle c()polll ZerQ-'lJIrll~)r C1 s~ poll veclea mal bIlle, Ftllnl

Calor care, spre ~J€os~Mre de !~oi.

I I >\, l ~)' I' ',<le 1::1 ace S,+ C IIJ 11 easca e III rea 1~111 '~I Sil'

jolQSea~Eii ..acc;elel'area,1imf'lului, le diil1l o ,veste bUlla, !:x-istl!0 tIOU[ rnoda I irate Oe,il ,grabi {;urgJ~r€l'a linil)Lllui III rnisiun], La sctivarea acestela, avtonul intra pe pilot tJUlom<ll, t"clr"'pt'furn;lu-$,e cake' UI~ m.3.1erul puna illlllortanl ~Ie pc hMl'a rnlslunli, jar rJ<lttf'fl' grafjjji a jo(;ullll est!'! !litl'erlJl:tta complof, 'h1tr'eas& puter:e ~e oalcul u 5hL~lnuldi Itbsltu fiind folo~rra pentru slmularea evenimelltel6t de J1€ hartil. Cum este de ba:nuit/ in runclfe de puterea caltLilatoruliJi f~l0'sil. f)e:;elerarea te1l1l4()1ra~a I~oam f m'ai 1£111(<1 sau rnal ral:)Id~, Tn memeruul In <:<Jlle,{i51e deiecta\,a ap-arfria irttlmltuluj, Intr .. l:l, pbzitie de .1lprop,le.fB" f1ericlJloas5' SI: iF1trij auJ;Dma( in modl.ll ohlsnult L~e joe.

'Cr-ere!"i de sili'ciu

Hill. 1(1 prtrnele contruntart cu opo- 111'1~ii Mititi:?lii e G!l~1J 131<'1 (II i'!\cIQ,ilil in rnlntea (iOilstra C0l1llI11~, ce ne d~fit1'~t'f:' ca entitate<l Stefan a PI fIG, S,j ItTuicrla, asta ne-a deterllli:ilOlHa 1'ao~!'h lirl r1oi<= test, As-tfd, am jucat in Pacific Fi~hter<:l 0 migjlme tU$tlJl11, noi ell un Zen) Impo-

triva a dol cponenrlartficle Ii pe P~40 -uri, .4:111 felosit III acest scop nlo,d I~ de. a~i0al1(," ~a.t\il: i;'t! g~S!!!"C ;ata1 i(1 PaC:Itit fighters, cat~i In Aces Exp;'1l1siQI1P-dt:k. tar asta pe:rllFlJ ell srn re/,J,Jaf aceea~i 1;011- fr~ll1tilre si 11~ a "e!fia dlil1 U 1'111 iii. ~j l)it:e' a~;;i,.ll.ltltliala np:a'i:U~ Uinli)i S-fi cqnl'llmal IJiffirelir~le-1tntr'e AHl/frt/l1-2 :;i ParcinG Fighters ill ce prrv.e~le- Q:;n1po,'ta- 111t!l1111,d Al-ulu] exi5tl\.'~t-!Rlllt 1li])1ail'lI'e.

Puna [a Aces Expansion J2ack incluslv era deStwl de slrnplu sa ra(;:rfatEW;7Ilg~1I 111 d!.')i i~r1'1iG:i. As;esllunu .er.a fadlilPll d~ fapltil cil of,lie-ctiwl priQritar ,aJ ~:er"undh!lui dil1tr-Q arip~ AI era,'~ -se jif1a de OljJul fOI"r'n'tllieL De altt!'lli. aceltlsi secund imierrlll sa copieze mil'cadlt"deoevitare ale cspulul torma!ill;i. ceea ce-facea La uneori $~-i poti lov; pE a'fTIcll1cil)i difllr-n.slngur.l r~fi.lla" chlar tI<Jca .1 n pie norocoasa Orieum. ')e~untJlIl slirea In rnod real dual' in ulli'mil it:lst;J11{~ 'ilt I'ljLltOi!l.lkanl€lra.eiuIYi sau-jJursl slmplu, se.pvtea CiHI.I .sl:'Hii Tntre cei rit'li, lar din spate sit· nu

Pearl Harbor: rip mi1a ame4'i-mnii

p()rn~b!;c:tit<liale Q!re line decat <lli.Jj~Il1· dnd capul f '(mtlliei inan,keer;a dei~ fi1:ttJl' tVtlif,i't de almilmeJ11ul!1iiu. Efucti'1:t, r.1rnJ.neal uneeri en imfJresia d secundul ese prea orupal sa rn .. nevreze pentru a~j rntli ilminti Cihl!~ $i Lin Irag~1ci, f5e <l,mlo. pl'" uildr-va .• , ill IJI~5; un element ill1po(rant III lI~QrjnJtli in cor~lr-QILJI sil.Ll<ltiei if! lupta jn'l~tr:i".a a d¢ji inllrniGi ,er~ fj:1ptul Of pUI'€di ailO' !:8piG ,pdz'itla sec!J'odlllui, deOilfeee-l'll<lnk'vrele previziGrle:aJB <l~e$luf"1l11 f~cePu U!lOf de gas~it In focul l,ijtilli6i ,E h. n~ Ii1 or;e! 5-<1 .sr.hl mba I I rea ba in Padflc righle:rs, gi s-a '\ll1till~~t in liine,

Acurn, III m(~rnentIJI in cart> te upfOp.ii dB arill~ [lltiOlk:~, lieqJndl.l~ lil(,lt rntSe8ri evazive \tt~ nu 1.Jrmea6 11eapar<J! pMterll-;lJ I' m i:;c.'irl lor fie @vitl1reex'"l:u~at'f' de GlfJUl formajiei, Prartk, until dif~FI'e eei .dol dega.jE;'<I.N illGelrc5nd ~a-ll ~·l1d~in ~pa[e, lar rel.:iLlh f~"e tot 1'105.1- l':IIIL,ti sa te-aclLlG'~ intr-o [Jozltle in care s~ d~,\ll1 v.u I rte.f<l.l!Ji I i(l fJt~ 'oot;;!chipterLilui S~li. Pur ':;1 5irnplu, 0,t\t1 CLIn1 efa,"~J ill

Pealll-larbor: lansarea torpilei

__ -A.Q

razboi, eei dol TIl~~.Am~ sa~l1 ?ntinda o Lap an;;), 10 care t!),jsii.l un grad de 'Ida" borare" sr colaborare sufident de ridicJ;t flel~tru <Hi f)1I111£ probleme serioase.

Well, il'l f"-aGific Fighters exlsta (lSi Iel un pills, de.adrenalina, c~ se de8~rca if"! s· n~~le jLlc~lowlllllnli'iumenLtJl in (;<1[(> nu mal ~rli Linde este cI::!IJiall.oponent, eel cars nu est£' tn faM ta lrrcassnd, ei, poate, torrna] se pozillo[)l;;atil in coada ra (',1 irnr-un fotoliu de orcnestra._. Senzap.,1 de relini~te lind!" s~ !>€ lmnsrorme' tfeptal iIlSPdjn:1~ anil11alkti - in ra,ClnC Fighters secundul I,jne-i aripl jn<lmice este rnuuult rnai mu~clitor, rnai ~rigger har1py, t.J~~ill pa'n<l t!f'tJIl\ ~j nu pierde nld 0 ecazle penLl'tl .s trirnhe cilevll prQie(lile in direclia W.,

R@z:ultal'lll? Oacl in Aces Expat1si0l1 PciLk nu avearn problemI:' serioase in lala a doi oponerni, iata cit in Pacific righters nurnai la a treia 111{:f'1l'r.lre am putut ajutclge l;;l un :;'CCJr PQziti\.. un fel de 2. fa 0, nw tocrnai decisiv pentru G5 ~i ncl <lin fo'tt novoill gi aierizam for(at ... EX]"!erienta IUple1 a¢f'i~n~ (;I;,le, prin AI, mull imbogalita III PeJcHic: Fighter!'. 5i

nu este neilp'UTaI yorba tift Irhblln5tlHiri adusl:: oponerutloi afltflQ:iuli -din F('rieire, areleas: plusuel le'VElII rernarcs fji

101 camara/tl orurola]] de-computet.

Un val-Pf'egijtitcr'?

l'Viici gadge1'~uri tnfioresc- placut 1n tahloul genera.l 011 rroulul jfJC al 1v1.~ddllx Games. Unul clintre ele. formarea decratere de bornhe, este deoSlUI de importil nt, rnai ales "a t1e' pare 'inca uu semn de viaJii dat de un jDe:; dt" strategle pe tare l-amspeea afllJt in lahomtoarelelul Oleg. Sa sevenlrn, Tna~, la crarere .. ~ Aeastea Sf: formeeza, spre exernplu, pe~ un aerodrorn bornbarslat, Binein~e'les;,

..,

I nsala Cors:aire-uilli

ell greplle diseate p. :m£>' de rula], nu prea mai po~i face mare hKHj cu un aerndrom, nui Totusl, dupa un limp, <lC0l>,'1€ Efatere,aro;p<lr de, 1<1 ~ine, .:,il'l'1uIlin:dU-5~ astft'l Interventi.iiI ~rn;;lr di"politive de.nivelare ill terenulul.

FadIT" Fightt":FS con'linuii linia de lmpresionant realism a~ s imuHi rii il ,,11 alice deschiJia de IL-l St:lIrmovik. De-la grafid (rilpahila ~~-i t;:lie reSf.llrilJia $1 calrulaterulut, pe Uetil)ii maxi mel pana la compertarnenrul • vieanelor. pe lq V;:1SI il;,Hea :/'i corrrpiexitates hat):ifor la inlefigentiil arLiltciala imbltllatatita, nou I ire :,1 celor de 1<1 Maddox Game, er>te exil.1..1 eeea ce ne asteptam, Adic.il un varf tnconresiab!l !'il genlJlui, ce nE'.gadil;:! tsrib!l glf.iITdele salivare in asteptaree Illi /{ ~ijtl1t' of BriKlln/, un ritlu care Val n CD !ligurl'lma~ perfect, chiar fi data va n numai co fQarte plltitl rnaf bun dedit Pacific Fighte~._

Titlu POIcifk Fighters

Gen pirnulalol iJVid\h_ \NWII

-------_

Proidllcatof Maddox G~me<;

lJistl'ibu,t(Jt Ubi5Qft

Ofertant Ubisoft RQn1sni.J Tet- O.ll-'}fi9l)('lUO

-------~-

Precesor PI111 GH7

Memorie ..:56 MB RAM

------

Accelerate 3D minirOlJITl u4 MB

ON-LINE www.pacillo-

fig htsrs.corrt

Grctfica Sunet Gameplay Multiplayer 10/10

Storyline N/A

lrnpresle 10/10

__ -=

r

ru~--~-----

~I rL

Arjia-mi vine cat:eadatii

Sa dau au IClngswardu1n Piatra ...

~ ... din pii3trii Sa iasa foe, iara din Alari

.,/1 joe. Probabil una dintre eele mai marl realizari ale preacinstitelor fete de 121 Atar; .<1 fost ach iziliQf1 area licentei D&D. Odatfi ce ~Hj_U trezit eu respeetlva li~eh~a In og(atla, au im,~rtit ordirre in stanga ~i iniareapta diverselpr companii producatoara de jecur]. iar eroil din forgotten Realms.<!;u iesit din starea de apatis In care au lacutrn ultlraul timl~ ~i au iJ1ceputsa ne M.Iltuie eonsole!e din ee in ce mal des> In para lei, freevenia cu care Middle Farth-ul este trlrnis ta produs e rsperia-o Ipana !,i pe cea mal fletnfriciJrta darna de consumatle, Atarl,

ompanie u experien~a in momitul ga~ medlar, a to_.c;tn;t nlste b~leti serlosi, Storrnfrent Studios, sa cloneze LOTR:

The Two TOWers (prod.llctrn lor propris $i personals]. In rest, clasica p~Neste a batiHiei dlntre Bine (tu) :;;i Rai (ei, ca SURt dol derbedei care-si dispuIB de cateva: secole suprernatla asupra Faerun-ului), plgrnentata de acele bataW dsspre care r~ vorbearn mal sus. ell rnenpunea d autoru I ei este R.A. SeJvatare (un cunoscut a,UtOf de fahtasyl.

Oaf Wei in cap. Trel personaje' de 0 cornplexirate dezarmanta ( OT!) 11'1 croles drum care OJ sabia, care eli toiagul prin lanul de. bii:tdag~nii ev dale direct din Monistruo5 ManLJal. Primul pe lista e Rannek, nellpsltul fighter, un rnalac chinulr de remu~c::ari ~i tmplns de la spate de un complex de vil10llaffe

urn nurwai In fra[atele depsihlatrie maio in.@lne;;ti, Direct din inlma urnbrel, sQra bunacu m iezu I nepn i..si verisoara primara ttl matraguna, iti sara rn.ajutor (fii ferldt ca l1u-~i sare la gat) Zhcii, Inca,. drata r.ogue in cartea de rnunca, rodul iubirf dintre un "tlim'lr" draw lil Q elfi a nestlutoare, Pe parcursul avel1tLlrii,d~i Yncearc~ sa rilnlana fideli'l conceptu ~ui "facerea de blne e .. .' ~tl'i ~i tu !;fontinuarea, ajung:e'sa salveze lumea jii, QPtienal, sa descopere leacul pentru can'cer (pentru asta trebuie sa termini jocul pe Hard ~i/sau a facuhate de medicinal, Ultimul, 'dar nu eel de pe urlila, este

I 52'1 deoembriS E0€J4

lllius, [) amesteciitura tie luptatorninjacu-iosagul si, rnulturnita-unul engine grafic ce musteste de eye-sandy, pmcticant al rnaglet ROGVAIV. Dintre totl, ali (j crezut di acesta e eel mal normal. A~i! Ace.e, ,$i poveste I<;lGfimogena de~pre tatal batr:lI1C1.l palma gre\l ~;;-ti rnama care nu-l vr~jell d~?i magla-i Onln_;;a sa." ne e,ste 'servitii drept "reC.GIlTipensii" pentru l'JuGe.tea unei anurnite misiuni Iii bun sf?cr?it,

Dupa cum observi, nimlc deesebit pana acurn, Avem br(;!1 pers.onaje cornplexate, dar 1Jl! cempiexe, cars trebuia puse lea treaba:,/ parte a precesului de vindecare. Zecile de rornane fantasy m-au obisnuit co asernenea cornporrament. La- ~§ndlUl lor, cele catev a aetion-urlplesate in universul FR rn-au invafat ca acele persenaje-tr buie tratate pe ranq ~i, drn cand in cand, Tmpreuna, in c.ate un rnultrplaver 5<1n8105. Aid a lntervenlt surpriaa: Demon Stone ti-l pune pe tori trei 1n peal1i sa-i plimbl ~i 5a-i <lsculti cat til [ecul de lung. De!;>i all urnite sarcini

pot fl lndeplinite doar de unul dintre ei, in re.sl e~!i llber sa alegi, iar ceilalti dol" tree Tn grija At-ului pana la IDe cornanda Fa:ra rnultiplayer .. ,

Picard co bridge_~

C~tava cuvinte despre NPC-uri, Ve. teranii Forgotten Realms VQ~ chiui de· hucurie la vederea uner "elebritati filE Fa€mri-Ul.ui. Khel!ben Blackstaff si unicui ~i adevaratul., Hocc ... Drlzzt, Trekkeril VOf avea ;;i ei motive de. bueurle dod vor auzl glasul suav al lui Patrick

Stewart (dipitanul Picard pentru r;eofiti) din gum buiucanoasa a !lui Blackstaff. Delli are e voce pl~cuta $1 e te lin actor profesionisr, lui Picard 1i sta mult mai bine III pupitru] de C0JT1and1i_ al unel iilag~o.ai~ spap a le- dec~t in pielea un u i magician aflat la comanda unvi toi(;l-g tel urtc, Auexistat mGimente~d ma. ihtrebam srncer de ce B~ackstaff5e chlnuieste ca netotul s.\1 gadile undragOIi cu fireball-ul (and peate 5.3.-1 orbeasca definltiv cu fazeru' etat

pe faza Jun82L Dupa acesa lrn] arnlnteam unde rna aflu ~i totul cap;ata 5ens ...

Drizzt, tn schlrnb, e 0 dulooala,de. draw, mal al,% at <l]ungr s.\i-I man! per$Qr'Jalln Ilupta.C.am Q1r (a~w.dti "Q ~~ngu@ da1:ijl'), .dar ffierita ,sa-I v,ezi

lnv0ttindl.He 'ca ,un t~litez in mljloc;wJ unei gramezi de troll], eu sabia gQal~ in rnan~. Sperdin'tot sufletul

Operatie pe cord deschis ...

ca acel mk epised cu Drizzr sl!! fie'de fapr ,UI1 preview at unul viircr jerc di'srrlbt~itde Atarl,

Pu i degem I pe "iGs-u 1/' ro~1J de pe controller ~! nu-l mai ridid de scolo pilina nu te~minjjocul. Te avertizez, Jocu I 'e p.ag;iv, va ,i'ncerca~a te ~(J4 s.~ atingi ~i alte butd~ne. Tn i;!rata.1;OL felul ,de combo-url hQ.trt!:;:, m ~peran~a. cA la.;;i naibn Butonul sa respire, GhinionClI BlJtol1'ului e ca., 0dat~ 7nao!1jurat de hoarde!€ de oeprieteni, ,uiti ~i de mama cornbe-ului ~j, dispera~j tor IH Buton ajungL Pikat de.ele, unelesunt 0 adevara,m pl'll.Gere.pentru ochlul arnrsnat-cu filmele ~,j jacmile- de.gen, Nu zic c~ ataeul default eo lipstt d~ gratie, dar p§ na l:<1ul'm~ [scam sanrrt ~l'Ifive$ti ace~a$ci ~i a~ea.$l mi1care. $i lParc~ti Sf! fa'c!;l

rnilAcJe blerul Buton,. forjal p5na la refuz. Cam ilcastil. ar Ii slngurul mOliv pentru ca~e a~ i nvesri exp@rien~;a d:$tigalti cu sudq<lr:R:<J frul'itii intHiria dintre miscarile speftiale ale Fighter-1J1~i, .de exernplu, Mai bine imi fft<lImpar" un bonus la atac.sau c5teva ~e.zistenre la gilenrte elemenre sau afocuri" Asta 1.1 tnceput, deO(lIE!'tlB pe milliura ce tnainlezi, e'xperie[)~a ca~llgata, MAde :s;idep5., ~easdi €xperienta n6lcesara pentru abselut tdate upgrad.e-urile ~i mi- car'ile specials,

Prin,esa magi.al RDGVAI\l •••

... ,~i anum@ Grafioa., e 0' ui!:)amrra UI':II.s:a cu tDatealifi1lelD In fata c~reja nu-rni rarnane dec~t 5a-rnt $cot piil@ria C<I un gl'!{lti'emant;:e miLafh Desi risl(;

s~ fiu C:f'lr!sjderat :supMlci<:JL ea e:>te pril'fGl['lalul rnotiv pentru care elm tlnut mOniil' sa terrnin jocul, 'in eiuda obstacolelor rkliuate de' gamep!f!y-ul repetitiv sau de firtl I epic mal subtire decal papiera. Am famas nu ,0 data cugura c~5c;at.a holll!andU-ITI~' I~ peretilcne]

ODN8I'JLE I .Eva

mine de cristal, la fohllirea~ dwartllrx S£UJ ia e-cascadace se intrezar.e;J pri ntre feri.gi legigantice ce pepulau 0 lungla ,de o frunnvsete stranfe.. Nu de ~JUtine ori, piardut in pell;qil -aproape pm uitar de !'ipsa Q(dnteratli:viLa1e cu medi'ul1ncon,juritfior sau de earnsra (prob1ema 'e.omun~ $ majoritittii 'j'ocurllor de CQns;oll) (\!Ire" se pozlit]O'neatil fn dll mai nefavoraeil unghi chiar €§nd V-e lurnea mai clr-~~, Per'>onajeie ~i m"ln~trij sunt mGldefatiru migala, jar armele (desl roarl:B purine lea mJmar~ aralti illnp.~.esiona . nt, rnai ales daca le ,,!;lju!i'/ cu un upgrade S;J;IJ ctoui\.

~ fi purut rezurna review-ul de fata la dear cal'eva· randl:lri: Demon Stone este UI1, LOTR; The Two TOWllil's mutat in Fq~g0.tteli1 Realms. Ca eriOi' dona, nu d~pil'$e}te origirral:uJ $i, ma'i multi 'elementel:a ,,:imprUffi_utate" care aLI definit orlglnalul nu rna mal imp;rrutioneaz.i.dm slmplul rnotiv til am avut timp sa mil deametleescdin betla LGTR-ului ~i :sa-mi gau searna ce j;ns~mna'de fapt UA ,Jast-R<lced actipn-RPGiI. IASli<atnna th'imjirea unui alnar.at de b,uton de plastic que a avut-g,hinionul sa se nu,rneiJ.eca ICS. Dar, dupa. curn se~1ie', copii.i sunt' de 0 cruzlme r<lra, eeea ce rna face sa crad ell tertura apliealil Butonului I.e va face mare pl~cere •

.cii;J:L...AN,

nilu Demon Snone

Pr{lduf'iitor Stormfron't St.udios

OistriblJi1or Atari

Ofertan1 Bes! D'~5trib·utjofl Tel. 021-34SS5.0S

Calitate

Consoli PS2 ·oferi1i de 8'est Compoters"leJ. 021-345.55.05

Def .Jam: Fight far

Hip Hop-beef

acest fel cornbini v:jteZ'a~i forta levllurllor ell prize puternicesi proiectarl care te VOl' ajura siHi nimic~li adversarul. Fight for New Yank flU est genul de' joe tn Cflre~~ ape~i putoanein diSJ%!rara speran sa-ii prlnziadversaru I pe picior Sre?it. Qaca f.l€i asla, A.1"\.l1 te \(0 face K.e> fata 511 apuci sa-I iltingi h1aear. Trebule Sfl t~ gfmde!,itl cum sa cernhini lo:willJrile. prizele ~i bloooiele~ iqf stllul de lupta al oponernului L~.bLlie lua( ~1 131 in conslderare. In functie de lo~atja Ullt!e~e desti$oaIil lupl'a,elen1entele din 'decor pot f utilizate in limpul luptelor, Stk!ele sau batele (tisite pe j6.S SOIU j.)l'imi,te din puhli pOt IT ro- 10Si~, fai'" ;!ltlversatl,ll poate lace cunQ-?tinta cu zldUrilfe, boxele s<3'~1 2lUIOi1'1Ollele din

jur. IZei care a<;lsta 11'1 lupte ruJ surrt nlclsi inrlif renti la ce se in1impla i in1emqioneaza eu luptatorii. E[ tee lovesc, te Tmping sau Ie !in, 'ofer1lld astlel ocazta oponentuI.d s~ i~i aplice 0 ~e de Ilovilurl sau chiar si1 te raGa 1(.0, In unel~cazurl, victoria este <;hiar €ondr ionata sau fadlil.c'1tii de !1)bjecl~le din jU11,l1 tau. De ex "mplu, Tn urrna unui drive-by -shooting vei aj,un!$~ sa te Iljp!i Inlr~o sja{ie de rnetrou, dadi reu~~tl sa liri tmpingi adversarul ln fa!a. merroulul, gata lupr:a,

'\I OaeJtn realltate lupia oentru suprernatia

... ' r

.- NlO'W York-lI~ui S-'H ~~iritre)ay Z ~i Nas,

in tJILi-rtlul kim~t~1 pulil'1, in Def j'am:

Fight for ew York lucrurde~suntceva Ina! Gomplicate. AieL penrru bani, putere $i respect Sf' IhtTtmla cele dQwa ,Smpari conduss de D-Mobb $1 Crew, pen;(')~aj [nspirat 'de 'Snoop Do~. T u aJlmgi sB tli irnpltcat In aceasta IUQti'I duptt ce l-al >c~pat pe D-Mobb din n~na poli!ie~, iar a<esm, 0fe!pt rasplilta, v,,", g. ral'1ta pentru tine si Iti va acoma ~an"5l1.sa (Ievii rnsmbru in gasca condu5l:l de el. A1ilil aj!Jngi sa T~i demon trez! crlltlllile de IlljJtalor in dJ~fJlJlere ~ intra celt;' dOlia baT)de rlV<'lle. Primul lucru pe em re trebu if'! sa-I faci ios~ este sHl rnodelez: personajul cu rare vei jum (se peale ;;lIege pana ~i tonul vosli). Pe parrursul [orulul, din bsrrii stran~i de pe urma luprelcr dl~tiH~te lti pott cump@J'a ffain61, aecescrli S.JlJ Tri pOli .raee t.1tuaj~ pef1_tru a avea un look dernn de lumea nebuni,a hip- op-ului. IniLiali, pril1'Jff.sti , DOD de dolari de la 0- ~bb pentru :;I da 0 rilit:a prin magazine 5l! LI Iii sala.de antrenanlent. L-a slilla $e put1nvata mi:;~ari noi, Ill?' pat Trnbun~tati fQrt,a lovilllriJorj vlteza sau rezistenta sau 5(" pqate ;nvar.a Ull sti/ nou de 'uptaltop~ acestea, lilesigur,c;,Q'hlra €OSI. 1n Fight for'New York luptatorn Pl'Jt tnldi~<J pan~~la lIei din G@I.!'! cinci h;iluri tilt Il)PtU (mai1ialarts, street fighting, wresOinS, kickboxill; pi submissions). Pe lang@ sdlul ales la im::epJ.;Jt mai pori compare dotltf, ill1bunatapncl astfel valoarea Iwptalorulul. -Fiecartl sri! ail! lupti'i, gOO 0IV11ntai~l.e S'i dezawmtajele sale, dar .cep,: rnai bJ.,Jnil ~ombinatre ar f totu i cea diflJFe martia.1 arts. street righNng:;i wrestling. In

'e 004

L..cviti;ura Cef. "'am

Fight for Nsw York este ell sigural1~.a cel mar bun 3D figflt-Game aparut ih ultima vrerne. Tn Mara mornentelorln care arnplasarea camer€!i te impiedic.:'isi) ai 0 vizibilltate burT.\, )OClll <lraL~ foarre blne, Methacl, Busta, Redman ~i r~~wl p'er!;lolia" Jelor sunt e.x elent realizaU $.i n reGlUl0~li

Acum tf poti lntoarce

elNVork

din ptil'liiil.; Fapt.iI eil "Th bland Def Jam MllSic Group" are legaitJi'i1 cu aces! joe se sirnte c5nd vine vorha de suneiele eli 11 liTnpul lwrtelor, dialoguri ~i do eoloana sqnora, ca re..sigur arc~iga prcnYi.u I Pf':I'1- tru ,Jl~ SQUlldlra<;k in <1 VideGgame". Del Jam:' FighL ror Ne,W York I.eiace.s:ifwiti cif jOGUrI de. ClCe5t g~n apat tot l1l~i rar, lar eu uml nu rrni amlntesc s~ m3 rna', fi disrrat 'ltat de tare de Iii f ekken-uri !noonee.

Titl.... Def J~m:

Fight for New York Producalor EA Canada DistribUlitor Et\ Carnes

----

Ofertant

Prince af Persia:

Sands af Time

Inverwnareil ell care Cfll1linuu'Sa igMr jeeunle.de 'j de rnii de m~a in favearea unul "virus'l de dlt@va sute de kilo poate fi Intelea~a doar de maniac]i care lti-a'!J ~trecuL eel putin doua ore :;anga:ja~i 'Ill I'liscutii savante eu

aomni$oora ( per) driiguta de la.Serviciul Oisrlti Connex perttru a-si acnva serviciul WAP. Totti I ell un 5(;OP nobil: sil am propriul meu prln] persan pe care sa-I alerg pe LCo-ul N-Gage-ullui pan iic i ies ochii din cap.

Dupa ce 11 sucn mintile sedenrarilor, Prince of Persia:

Sand~ of Time a Intrat ~i 1'n IUl11ea celor care cuvantalll

Limp ce-se deplase;;tza, sub forma unul jocule Java disponibil ,(GQntra ·ost) si1 t1rf.inam:e si programatorii ceva) pe www.rnyx.net, Pentnl trel dolari :;i cella, prirniti un pl'attoml 2D frurnos celorar, rnult mal atraellv det:5t rilma

. aia pe care 0 c::hil'iulli de te 06 mergetllatQale~ (oriee Q&l'1!mallare:cr;;lI ram!!!l!':! reale p.e care le chiHU ~i 65I'id lTieilge~ la pescuit €ste absolur lntamplatoare). Altedetalii? PoP: Sands of Tlrne rrr-a pnut ocupat mai Inuit rump decat,a;; 11 petrecut In eomp<lnia Cli!lClf doua beri pe care le-ss f rumpartlt eu trei dolart jurnata, Asta cred ,v.i} e de-ajuns.

lnasa'ma pr,iVes lasciv dou.a playstatiorHHi Mark Zwet, un Xbox 51 'lin Gar'nl:!- Cube, i.H dintr-un buzunar 5e hliz,e~te I'd

mine ,l.ln LCD d ame8 y Advance SP. PeitSajul esre

(O"mRletat de kif,! dulafJ, linens 6urdu~1t cu CD-uri, DVD·uri, FHM-uri Si Playboy.-uri.lr-un (';olti~or al redil.qiei, departe <l~. privi ri Ie pcittLdoase ale lu i Ki m:!), sa 'OJ:) i imesc vreo (fllevp, bericloaice neir1cepute. Ei bine, in mijlocul peisajului idilic, tmJi>1!nat eu hralla pentru suflet, trup, ochi ;;i creier, eu foi'1ez di!ip~raL lin N.Gage QD.

Dracula1a Castle

implniS'a de la spate de (;) rnana de iJni'lgini menrw ~a-i ajute pe cei C'ar.e nu stau chiar bine la capholul ih1aginmie, Nu v: speriatl, cernenzlle speciffce unu, quest in mod text 111] vor treb~i introduse liter@ ell liter;;\. B~jeU s-au

Q ell pat '(ie asta ~r ne-a u cl:i ru i! o interfa~ mult mal 1I1llanli docat tn cazul unui textadventure. Dadi vreti sa aHal'i mal rrnilte, va p_uteri adresa -domnului Ardrei Gireada (de laMaxim Software) sau 1<1 www.mobllegames.ro .

Dupa ce ml-arn incheiat socotellle cu POPI n-am apucat sa-mi incarc talefonu I ca peadresa (de mai I) redactiei ne-a SQsit Dracu la's Castle. un jo Java 11aS€ut ?;i crescur de c mana de CQflatie\lali ai contr(M~rs-at\JluICDnle, domnttor, varnptr ~i mascom ill acelasi limp, Trei ronnanasi au pus 121 punct un ,adVeF1tllr~ a~emli-natOr, ca ~j con-

ept, celor- ci)n seria Zork. Pentru eei

car - croo di Zork este 0 noua: specie de colibrt, Dracula's Ca9Ue ~te, fa baz.3, 0 ~venluJ'a 10 mod text,

The Bar Cluesl1: (.J,acul Mileniulluil

Pick up money Talk to bartender

Use money with bartender Pick lip beer

!DlJen beer

Use beef with self

III cloL.AN

Nokia N-Gage oferiti: de NOKtA ROI'DJnia, tel. 021-407.15.05

n4m

veJi gasi-

A •

intr-un smnur nllmp.

.130.000 de semne

• peste 100 imagini

• drive teste .sup:ercar .mondocar

• evenimente

• avampremiera .tuning

• cover story .utilitare

. .retro mobil • autospionaj .high tech .moto

• int.erviuri .sporturi cu motor

• plata auto

.84 de pagini GU num,oi 35.000 lei

drnm

LEVEL DONOUFISUAI

UB.SOFT"

~ALTEC LANSING

58 deoernt>rie 90.04

- .. ---_--

~---

www_level.,..o

CONSOLE .EVEL

Star Wars - .Je,di POlMer Battles

Zzzzziuup! Laserl tate,!

) .... b.ag c<!rtr1dge-ul, apa$ pe-un buten ... l'ifingl Jedi Power Bilttl~, tata. Ta da da da daaaaa da. fa da da da daaaaa ...

LucasArts, HO:lCef1.~i THQ prezlnta., trrrrrrrarndadadarn ... ledi Power Bartles, prirnulaction folsait cu un jedi ne.gru $1 dol albi. "Ua1u] Star Wars ... asta da noutate", sunt cuvintele care-rnl Yin in rninle in timp oe chese p~ntru a suta Dar~w" in a g~la)(y far, far away". O@r ce nu face @mlll rentru a pIme mana pe I:) sabie' laser ... Sar peste tf'xtul'galben $1 eneNanl de care rn-am saw rat pana peste cap ~imi apare un merriu cu un negru, Sam l. Jackson, flancat de dQI ~totieni, twan McGregor ~i Uam N.eesolj. Oanclu~ ml-a zburat la Star Wars Episode 1. Ce cauta indlvizli ~~(ja in Star Wars? Ce-o sa zidi pu~'tii care au apucat sa vada TrainspotLing? Normal ca· Anakin a luat-o razna dad l-au 1.'3,::1<;It pe mana: drogatulu! de Obi-Wan ... Colurnbienil de pe Corruscantst tr!lficaf1tii de midichloriene

nu sunt annrrajul perfect pentru un copil u~or influentab] I ...

eLI asemenea inrrebM Inastn.!~nice lovindu-se pe neuronli rnei obo iti de partea intuneC<lta a ft:,lrjei, I-am les pe Mace Windu (negl1.Jl rnoars prirnul) sl-am pornlt la ·asapit droizi. Op ratiunea s-a: doveclft rnai dificila dedit a? fierezut, pentru di action-ul izornetrlc s-a dovedita fi un jump&run la fel d!=! izornetric .. Frustrarea-a atins cota maX'ima atunci Gand am fost obligat sa efectuez lin salt PI" diago~ nala, aqiune care ml-a ma'l'1cat a jumalate de orasi rni-a pricinuir a mil.'! j;i unu de dracl. Singurele lucruri care nHIIl ~inut oarecurn pe lini,a de plutire au fost grafir:a detaliata ~i anirnatlile. Sa te rnapuste-~i 7n' rnijlocul unei cete de drolzl tLJ sabia goala in m~na poate avea un efect terapeudciesit din cornun. Si am atat cu laudele, c1:l THQ va crede di a facut un joe bun.si va continua pe aceeasi llnie..

.• clr;oLAN

Producator HotGen

Di tribuitor "rHO

Ofertant Best Distribution Tel. 021 .. 345.55.05

Calitate * * *

Con5013 CBA SP oferi't'i de

Best CQmpu1ers, tel. 021-345.55.05

.La _concutsul lEVEL impreuna ell Best Distribution, jo_cul Conflict: Vielinam a fast coiftigat de catre Pinootarn Andrei din Arad.

La concursul LEVEllmpreuna cu Ubisoft, jocul CSI: Crime Scene Investigation a fost ca~tiga1 de dtre C~u ~erban din Constanta.

La concursllllEVEL impreuMa ell Hercules, Popa Dana din IIJira~ov ,<I di~tigat un sistern de sunet Hercules XPS 200 Classic,

La cnncursul LEVH impreUlrlli cu ProCA Romania, lleres Raul Tudor din Raja Maire a c.i$t~t un Pen Drive Apacer Handy Steno de 128 MS, Dronca Vasile din Oradea a cl$tigat un Pen Drive Apacer Handy Steno de 256 MB ,i $tirboiu Alexandru din Mioveni a ~gat un SD Card Synoon de 256 MB.

ta cnncursul LEVEL Ilflpreunll eu Altec Lansing, Mitran Manuel din Bucuresti a c~tigat un sistem de boxe AIl!~iC lansing VS31l1.

La eoneursul LEVEl impreuna cu Euro Entertainmeml Enterprises, Botza Casian din Cugir ~i Tudorie Ale)GIndru ,rnnc:r::'nttln din Barcane:;ti au ca$tigatdite un DVD -cu filmul Ultimul Castel (Til last Castle),

sunt sii sune iii

LEVEL

LG Flatran L., 93ST

inC<l de la prlma privire, aeest 111011itnr ml-afacut 0 irnpresle deoseblt de placuta. Forma a~eSttlia $) armenia cream prin amplasarea boxelor pe pan-ile laterate dsu 0 nota destul dB semnificalivll d elegarnj'a. Avand osuprafara vizibilil de 19 ~oli, monitorul inglobeaza 0 sumedenie de funqiil care mal de care rna! Inters-

S{l nw. Spre exernp] u, I'n :afara de intrarea video dasidi, putern folosl, P!Bnfru a lrnaginepur d igira la, intrarea DVI. Dac~ mai go':isim prin casa vreun alt echlparnent video, cum ar n $i:l zicem un DVD P~<ly€r, se poate coneda fara problems atat video,

cat ~i audio la aeest monit-or, prin inter-

rnediul unor conectort de tip RCA

Lacapitclul lurnlnozltate, LG L1935T prime~te_ un puncta] de 400 tcVrrf, lar rata de corrt:raSt estede 50Q:1.Unghiulde vizfbilitatecu care 81Ce:St rnenttor se.poate I~auda e e de 140 de gr-ade-ata't orizontal, cat;;i vertical.

F'e langa rezolutia rnaxirna de 1280 pe 1024 dpl, monltorul dlspuns fi de. cateva faciliti3+i ca picture in picture sau zoom in.

C)ptronal, la acest monitor s€ peate atasa $1 un modu I de TV u ajutorul

~ruia put !i urmari pr(>gramele TV fa-ra a rnai fi nevoie s~ pomiri PC-ul.

F'ujifillT1 FinePix ESSO

intotdeauna. dar ill special ell ocazia unor evenimente speciale -sall a sarbatorilor, dorlm sb'i p{jslr~m csteva arnlntirl eu prietenii n0~tri, in diverse situatii, Dadl va in.cadmlti in a!;:~m categerle, ce ziceti de recornandarea meal 0 camera otod~gitala, de la lFujifilm. Este una dinne putine]e carriere foro ce dispun de un senzor superCm HR, cu .ajurorul earula se pot reallza futog.rafii ell maxim 6,3 rnegapixelt De asemenea,in cazuri mal speclale, fUI1Q:ia £Ie zoom 0p_tic de 4)( va poate scoat€ din'foal'te rnu I r.e in<;:urctjturi. Dupa currrprobabil v-.i'1ti dat seam a, este.vorba de 0 cam ra foto foarte perfOl'manta, ce se adreseaza flir.i probleme atat arnatordor, dit ~i profesienistllor fnlr-ale fotografiel. La

achizltlonare, camera este insoln:a de un card de rnemorie xD de 1 b MB, de:dou9. baterij relndrcabile, de un incarcator penLrlL<lce.stec si de osumedenie.de.alte accescril, egbluri ~i drlvere, lIrat \i~va" llzarea forografi1lor, cal ~i navigarea Win meniUlfi sa pot faCe prin iotermediul ecranuhrl LCD de 2",

Tot la capltolul facilitati, putern incI ucla ~i posibi I rfutea carnerei de a lnreg,istraq;i clipuri videa. Din pacar.e.insa, carolJl de dear 16 MB nll va prea poole fj de FolO5 cladi. doriti sa l'eafiZ_iJl~ filmulete sau poze 1'1 rezoluj;ii rnaxime,

Recornandarea mea ar f ~ mai achizitiona ;j ~i un card de eel plltin 256 NIB sau chiar 511 MB.

~. _ c ,

Denumlre: L HI3ST

Gan: The power of TFT

--- - - - -

P r odJu e !itor: l'G

Distribuitor: UltraPRO Com uters

Teleron; 021-211.70.90

Pre: 418 EURO ('arill TVA)

Calitate: n n n n n

Oenumlre: FinePlx ESSO

GlOm: Memorllble memories

Producalor. Fujlrilm

Distrlbultor: Alias Corporation

Teillfon: 021-230.87.82

Prat: 435 EURO fiiri TVA

Calltate: a a a a a

HARDWARE LEVel

Bony PlayStatian 2 Slim Editi~n

In, goana de a mal pune man8 pe caoova procente ein, I~ia,ta, eel de I a Sony au lansate noua -G~nsol~ PS;C, N\?UB varirtnt5 eSte 'foarte' ,85\?1liJ'iri.1tQare cu .varianta clasicil PS2, C'U ell'ceptia faptului cae fact0rui "dimensiune!greutate" a avut eel mai mult de suferit, A.~east~ vatianta slim se pr€teaz:~ foarte bille pentru acele pefS081'1e care nu qispf,ln de foarte mult spatill in locuifl~. Este mull h)ai simp'lu de .ascuns' de ceilalp mernbri ai famillel. eu perrmsiunea de a-I cita pe unul dintre colegii rnei,

Din puna de vedere hardware, I'1U SUl1t lnreglstrate rnedlficari den eblte ... sa zicem d. ar merits rnerrionar portul

Eth met. Prln intermedful sau puteti sa realizati 0 retea sau, dadi clispuneti de un

ErnpireAB

Ritrnurilt":! ~i 11'1 speclal vrernurile sunt intr·o'continua schlrnbare. Des! ell totii am devenitdin ce in ce mai insetati de tehnologii noi, ei hine, trebule sa :;titi ca eJI1ism ~i lucruri cu adevarat remar abile, ehiar da aeJe au (OSf Ia modi1 CU ceva ani' 'in urma.

lata spre exernplu, acurn, in prag de $arbatori, cu ce putern sa ne gadi lam plkutauzul,

Cornpanla italiana Empire, Care pifn.11 acum nLJ prea-si-a flieut auzit nurnele i~lrin Romania) lanseaza un slstem de boxe 2,1. "A$a-n.umita" noutate este sistemu I de arnplificare pe l1iinpL Desi unora li se parea a f Ii) te'hnidi inv nita, er blne,

a- este larnpi, Tn combillatie eu unele

modem special, pute~i siiva jucati dnljne~-

La fel ca sl in cazul lui PS2 Clasic, ~ varian ttl SJimdispune de doua rnntroller-e, la care mai pot Ii ad~ug;a.te alte dOlla prin intermeOllilUrilii multi-tap ac;nizi~ionat seperat

larea ~e ca, per'ltrtl cine nu dispune de 0 cGnsorn, varianta PS2 Slfm poare f[ cOI1!;ideralti 0 alegere destul de buns. ps:

GTA San Andreas e pe PS2 ©.

Denumirl!!: PS2 SCPH-10000CB

- --- --

Gell: Mai mleu cii-i mai drli u

Procfuc<ltor: 5011

Distribullor: Bllst Distribution

Telelon: 021-345.55.05

Prel: 140 EURO llara TVA)

comp0l1erUe ultramedsrne, redau un 5l,jl1et in(:redlbil de real ~i de rneledlos. De~i plitere:a totala nu depll.s~'te 60 de wati RMS, pentru un sistern 2.1 obtinern valori deosebite In ceea ce prtveste ra.". punsul In frecventa, cuprins intre 50 Hz. ~j Z KHz. De asernenea, A6 sta foarte bine chiar capitolul ~emnal/zg{)mot. Pernru

unii, 0 valoare >85 dB spline foarte rnulte,

Denumire: A6

Gan: Retrodigital

Pmdul:ii1or: Empire

DiSll'lbuitot: ITDireci

Teleron: 021-320.54.62

I Prel: 194 EURO (fara TVA

Multi Renderil'9 de la ATI

Nu ill cele di n lJrmii, 0 alentie deosebita a fost <Jcordatasi designului. Dupa parerea me r ldeea celor de [a Empin" de a combine ;'elro-bll cu ultra-

m demul mi 51!! pare destul de reu Ita.

-- -

MicrDSoft vs. GDogle

SIt'VP B.)llml·j", CEO-ul U)11)p.mipi Mi( resort. .1

del IM"t (,1 ,Vli( ro,otl ,) pus 1,1 c.ile (_) I)Oll.1 !(,hl1()logip d!, C.lUldii'e IW we-h. ell .11[p cuvinu-. tv\ic. ro~oil inc!:,,1["(il ',,"1 ,1IdU: cilfC'cl in .. inim.i" lui

pcntru ,1 ()fr_.ri rezultau- r;1I mai <'X.1ctP, Pl' dc' ,111.1 jJMIt', noul ,,(,Ilgim:" (51\: I.it lit pontru il rnai rorunj: nitcluVl'11 ituri Ie i\1SN prin intcrrnerliul puhl« itatii

(jill i Ill'.

Guu;.,:Il,. NOlil rnolor de

( ,HI(,lIl' pl' wd) ~ tl rh"I)Ullf'

rk- un nou ""em; 'i"'~i' 0 " •

LEVEL

H:!I..RDWAIRE

EPaX EP-BRDAS+ Pro

:;tiu ca in taraasta exista. fDane multi iubitorVfani ai preeesoarelor AMD". Stiu cli paT1lii nu demult prtncipaiul aur-al acestor precesoara era ~Cln~idera:t'a f dpar preJl.J1. Si mal ~h.J cl ce.lotdil1 k<lbAra al<lver~ I'1U '0 sa Ie prea C;:~lnvirffij3.cest lucru, deoarece am aflat ca prdl:esoarefe de wltirf\ii. generatie de la AMD au rnai ca~tigat inca lin atu: peformanta, Ore" FX55 ring a bell? Dar sa las~m avtoanele ~i ·sa faeern referire la ceva mal apropiat de noi, €eilal.ti. 5~L vorblm de$J;lre procesearele ~ Socket A, aillt de MlIlL lli{jrlgi\ele AthlQ.am.' XP, de:

exemplu. Pentru a stoarce ~j ultlrnu] gram de perf0rman~ cei de la EPoX n.e !"lun la di!ipcJzi!i€ctlna.dintre cele mai tari pladcle OOza axist:ente'pe piaTf\ la capttolul Socket: A.

Despre do~r1 ny am prea rnulte de SPU", ~i ~i!i de ee? Penrru c.i1I este una din. tre placile de bazll ce dlspun de.abselut tot ce va dore~ inirniesra cOfltrolter-€ ATA, SATA, trei bancuri de memorie DDR, GigabIt tan, conectori Htewlre, USB, sunet onboard, 0 gmmada de cabluri accesoril $i alte acareturi, Ce mai,.e·dotata pa.na in din~i. Si totLI$i... sa. I1U uitam perrmmanta.

BVCDMC-24

Hal sa va SpUf"J un mic secret: 11n perioada aceasta a anulu! merg I nebunie cadourlle, mid, dar pretloase, $titi voi, asa-numitele.gadget-url. Un astfe] de cadou "perfect" poate fi ~i aeest dispozltlv digital audio. Cs ~tie el sa faea, nu fac foarte. rnulte. De exemplu,DMD-2'4 poate n folosit foarte elegant pe post de MP'3 Player. Arata bine, este Initut, ell butoane di rete, dar foarte intuitive, 10 dl.teva cevinte, se potriveste pentru oricine. Surpriza cea mare vine in mornentul in care 'hcepeti

sa-i Eotr9bai~i prin rneniuri. Uneesa, wand, nevral"1d, da!'i peste fi.Jnttia de radio. Cine nu se poate d~lipi de aparatul de radio, cu aoeasta bijuterie nu isi va mal face problerne. c~ pierde emisiunea preferata, Mai mult de atat, €laca dorltl, pLiteti clliar s~ inregistrati acea ernisiune grath~. functlel recording. Fie ca inregistrali de ps radio sau luatl

i ntervi uri ptietenilor, calltatea ihregistra[ii este una Ioarte blffia,. cu condltla sa va tncadrati Itl eel 32 MB dlspon ibi 1 i.

-- - -- -- - -- --

Denumire: Ep·OROAS+ Pro

Gen: ... la erforman it se cunoa tel

Prcducator: EPoX

Dfstribuilor: Elsaco Electronic

- - - -

Telelon: 021·336.48.69

••

Calil.ale: a a a a a

Denumlre: OMD·24

Gen: MP3 .. FM .. Recordln

Producator: SYD

Olstribuilo_r;_S.l'§I1et Distributions

Telefoll: 0244·59.75.68

Pret: 129 USD (farn TVA)

Calilale: n n n g n

-

Ener-max Mobil Rack

---------------------

nid un joe. de-a v-ali ascunselea, ",ochiul" &ernitransparent de la GrypID va poate <!Jglindi cl1ipul luminos pe erranul inter- 10000IDrilor ttl 41rl!! cOr.i'!SpO!ldali prin Intermeditll programelor de Vide<tchat. Crypt0 SeeU are m aptare un senzor q;10S ee poete aLinge rezoll.llii de maxim 64D x 480 la l.II1 frame- rllle de 3t) fp . Imeresanti! este functia de eutofocus, ce v~ roste Ii de un real folo~ mal ales. da~li sunte!i 0 ~FSQmna- plirnl;l"rea~.

, .

in mice situatie, lin rack IT!@bll inca pnntie bln_e lil~ ... 3 ... pC-ul

ornului. Indiferent ~e capaotatea ~in d{!tarr:, In acestmOOeI de la Enerrnax HDD.ul s-ar ~~mli CfI in sal1ullui AvrnlT1. Toataconstruqia &.ita din aluminiw, dlspune de un COQler propriu, lar dacl vreti sa-I mC'lnitorlzq}ilemp4i'ra'tura, 0 puteti fa<.'(! .gl'lltle.ecraT")vlui OJ cristale lichld!il dill doiare,

Gen: WelJCam

Oenumire: UC-1«16TMFA

I? rod ucatc r: Cry ptG

Gen: Penlru eapacrta I marl

Produeator: Enermax

Disldbl.lltor; Eisaco ElectronIc

Oistribuitor: Best Com ulers

Telefon: 021·336.48.89

Telelon: 021·345.55.05

Pret: N/A

pentru PC-un,

cei de la Therma ilake au lanset PI" piolt.t ultlrna colee- 11@. .. meta 1l1llilll, OlrGaS3 Shark ~ maio impun2i1rlar€, aralie 1111'1- ilor ee-l CQ,lkr,fi.un grad ridicat de futurism. Pemru 0 ventila~e

ficient3, carcasa clfspune de douti .... enrilatoarede 12 em. O~f esre 0 carcasil meta licit, g.reutatea sa nw dep~ 7 kg.

Oenumire: Shark VA?OOOBWA

Gen: Nu Ie une cu ... carnlvnrf

Producalor: Thermallake

Dislribuitor: Eisaco Electronic

Telelon: 021-336.48.89

Pret: 132 EURO f,lra TVA

I'ecllfl0SC cl ideeacelor de

-, 1.1 BTC menta

tga~ adm[ratia.1n lngenia~:ltal~a for, au luar o unil<lrtl opticli DVD ce peate ciU un OVO ~L1 rnaxim Bx ~l strle QJ 41<, i'ltJ modlficar putin eiectrIJnica ~J a~tfeJ au roo~1t ~-j adi;Juge 51 fUAqiiJe un\,i oud reader. Astfel, toate tipurile de ql[tJurj, ~ 1<\ Com~ct PlMh Itt Secure Digilal $i de 101 N\jr;{1lDrive la MlIltirnooiaGard pot fr citite ~1 scrise M probleme.

Denumire: OAW 10Q81B

Gen: Capacitate enlru to i

Producatof: STC

Dlslrillullor: ~IT Distribution

Teleion: 021·201.15.16

Pret: 87 EURO lara TVA

Cali!ate: n II n n n

~

A-Data Vit:esta

LD_glt;~QH MX'I DOC

Nu~hj cum se face, dar se pare G1i: ar pixeli pesecunda, 5p1'e deosebire.de rnae-

Gam fi tlmpuJ sa mal evolueze ~i bletii so- sur.ile'CJJ senz;oii opticr, logirech IVIXl00D

~lqei pe ~~e fi iSl icairn· iaraintrerupere §i are 0 precizie de apr0Xim,ativ de 20 de on

fara r:ni/Ii de rbarte multa vremE!. Nici pans. rnai mare. $(Itl ~ Inseaml"la asta? Pl.!ltem sa

la_ace~ art.,!. mausur~le AV au atlns sradul ne jwc;am GU cea mai mare"lrra ~ preGizie.

de Pf!rfeqiune ~ care- 'hi-I dorim cu totii. Bir nu ITII'Hg,pe Grice suprarat~J ba sum wireless $i trebuie-5ii.le 101 cump€'ri bateril etc ...

DejaTmi surade ldeea mll.rea~ a.eelor cia la Logitech de a folos) Q raZl laser pentru citirea miK1lrilor. Aeesrsenzor are 0 rezolu~e de 8OQ.dpi, capabU ~ pl'OO$eZe 5/B mega-

s? fli QVerclockE3rTnrai~la1tlra ast,Lt~" arde grozav la bUZllri~ra$. TotGeauna trebuie sa tii (tint decele mal "elastice" ecnipamente, de cele mai~erforl;nant'e ~Ompo;nente, eo ""eevarafa nebut:1ie. Bine! nu eic G3 rezultatele AU ar fi 11.ludabile/lflsa saeindile Pfl ca;re 'b"ebUiB_ 5~ .I~ tacem ... ,Stl'flt mult prea e}(Bgeriili:e. NIJ CiU mutt [Imp I'll u!"fiial v1ianun~m tacei .dElI~·A-D?I;,l vpr s~ ~oGheze'p(J-rin lumea prin lansare;a !;Jr10r mOdule.de 1ilemorici extraofdinaI'Qe'lBri. Ei, bine, aceste rnernorii nuau int€i:rziabSil aparil. ;;1 pe la noi, Noile module de- me-

mQrie ~)Jl'1t -PDReOO-;-.:;i 'pQt s'[ ~_UDC1f, dTm mQment ce le-am (Tlolilat Intr-Q pla:ca de ba?~ "fnai de sci", am. reu~it saob~hl cele rl'·ai rnk:i lIal$ri d~:ltihlfrig ;panil in prezent

Daca pe partea de perfbrmanfci nu am avut ce obiocfa. laaceste rnernorii, sincer, m~ ,a~tepJ:Olrn CJl pretu I 5~. rna dea Pg; [os, in comp~raJleru alte moollJl€ de memorH de' I;,. m~rci 5uper~o,ta:te ~i' r@0rtat la niveJul de peifGlmant"a"ei bin.e; in QCestcaz ejj cr'~d dJ, rnEtnorille de la A-'Dala mel'iMi" fieeare Gentul~,sau leu~or.

- -

Denumire: MX1000

Ge,,: MX Ultra 1000

- - -

Producator: Lo ltecn

Dlstrlbullor: Flamingo Computers

lelelcon: 1l21-222.50.41

Pret: 81 EURO (ram TVA)

Call1ale: N [1 non:

,--_.

-iiilSD· VIr6SI'_ . ~', Di:l11~ JlJI.~JI!' ...::.......-~

~ , "". , .. , • I _ - •• " .... ...... • .. ' .... r' •• .... I _ ., ~

- -

--=- . Vltes/a .' .=;:-

,--.. .Jf 41 ;; I II'" ....;;_. _ ............ _

.. ,_ ' - __ , I:~~'" j'!._Uo:It.' ,- j~ ~I ~ . . ""

Denumlre: Vitesta DOR600

- - - - - -- - - - - --

Gen: 2x 512 MB

Produciitor; A-Data

Distribultor: Ultraf'RO Computers

Tnlefon: 021-211.70.90

- --- - - - - - - - --

Pre!: 2;11 126 E.UAO (lara TVA)

Calltate: n n II a a

lonescu, Alen Delon

(daca atunei cand s-,a ales numele tau nuai avut nimic de spus, macarcalculatorul alege-ti-I cum vrei tu)

Fa-fi propria conflquratia 1n reteaua de rnaqaalne UltraPIRO din Bucure·~ti §i din tara

nU,tra PRO ~Computers

u rabuni in calculat e

nivarsal Keybosr,d Connected

Grice am spune sau face, cultura QWERJY a r~m~s 1m picioare.

BlneTnleles, nlrnlc nu e b:ItuL tn cute, t-otul aepinde de fiecar€" in parts., poate merge pft val, .. sau poare lrrota tmpotrlva lui, Cert e Gii s<ltisfaclii exist~ de ;;.mbete pan:i.

Oeot8moal"8, siLzltern @ r~m.:lnem pe val ~i ne Indr.eptQm aterrli"-l a,supril unt'i nQi &en~ra~illile ~\.(I(!Jr'i. Din rnorn_erlLq; PC-ut a devenh.un disPQiitiv multinredrn in a,clevaldtllli sens al !Suvamului., mi ~e" par!i:,{ii l'lormalSia fie operat cuunelte multimedia Problema e oiLavimd atSit de mDJlllllultimedJa.peele, apesibll o:a anumits <'l5p~Ie ale probl€mei ~ nu ,satismGi· pe toatalurnea. U nul dinitre ale

. arf ergoFl,0mi<l. Este un element destul ds important, care i::IeQPotiivH poate 5~ ajlJt~ Sau IlU Q persoana care util'lzeaz:a PC-ul. Un alt.aspect CB Itelmie luat in ronsiderare a fast legat de taste, in special de elen'1cnte ca 5upmfafa, dJstanl~le iritr.o ele, f~in~-ul ~ cam II dalJ ~n niomant~1

Of> ebiosl. f'mtJturJ e acea bl1Glt)'i mal FI:Ote dl:! plastic ce "e,g~<e$te in fata rtl0MnrlJlwi, lIind unul dil,116> Wir\C']p"lele di5PQ.:zitiv,f! c\.i funq'ii de Input. in tndkJ,d<l acestuj fapl, foarte mlJlll tllt1he t)Qi Ignmi:lm amst lueru, de exemplu, in momernul c5.ncl ach.izitionam un I~C. nou, Decele mai'rnulte ori, preferhlm:;a d,Htl lOti banil PI" feJ de fe! de brlzbrizurl .;.1U

m care $£I:nt rlIpasatl;' etc Dege>lb~ am. ('I lastatuf'~ sJJper-ergd'llomici;! d~dj 'll~ 11,($tt! tastel1nghesuit4, filtii 0 formlJ' proprie.:;i trebt.lie si.l I~ alingi ell ciocanu l.!i.'i lti faca treaha,

T~Ie. r:nuhimeaia SOlD rele Gftke au fest d.ea~emenetlbBg¥eln 5eamii. E rnuit mo'li relfixa:l1t sa ni (".6ntml~ VQlull''lUl sunetulu i sau sa deschizl 0 fereastra d':~ Interr~~1 Explo:re.r if) mud

di reel. ~i tara (l te obosl $a apel:ez i la rnaus. Sunlc-sigur ca dad! ar exists 0 tastatulii: care sa dlspuns de e..1t~Va. taste prln care !iii m~rim pUlin FSB-ul

proc~.$O rul u i $ i fJ!.l terea V€) I raj ul u i in merrtmii, s-ar vin!!e c~ iJaineli qald~ ... se 5ul5inrt-leg_e ca Ie un pr.el flerizoriu, nu-l n;;a1 ©.

araa ~ a_ala

alte prosrloare ce se mai montE''''l!:~ prirr earGl£~ ~i 15sa'm tastatura ultilil~ pe list'!L in <lcear.ta sifu<lrie,. cumpar.';irn cea mai i",ftlna fastat1Ura cu putinj;l: Defedele I:!tlil~i()r ta,.<;tatbJri low-end sum de:n\.ll de greu de depistat De exemplu. 0 aStfel de t@statIJra e posrbil·;f.:i te pna 'ani ir~ttegl, iar pe de iiJNI parte sunt tsstamri ca re pur ~i sill1pl!u eecle<lzi} sau nu se· perrivesc eelu i C'3.re Ie frJlose~re.

Chier daca pare amuzant de-a lungul .anilor ::i"dl) facut cerceti'iri de!>tul·de intense ill eeea ~ ptive.~Le pqzj~ipn~rea IV[rn:e:lof_ fatui iii irrceput de la ll1a~ina de srrls clasirn. La acsa.vrerne, srau mai rpuite'tipuri de layout-uri, Tl'lsil iieca~e eu defidemele:sale_ De ex.emplu,. cea mal des iht;§lnirn prublema ~ra rnt.urcarea acelor Is. masina descris, DIrt cauza v;itezei de srris ~i a pp'zi~Qn_ilrii al~umilr'lr t:aratiere Itltr-o zOria fo.al'!e ClglorneIOlta', epareau ptobleme.

Asadar, prin anii 18;Z0 apare prirnu! layout care rezoMl. <l0eBllta de~6ientlL A fo.<;l intituJa.t QWERTY, dupa pnzij:lonsrea primel§Jr caractere. Din ilr1urni!e motive, I~Yc;lUleul esle.din p~cQte ri'iW~t ~i ast~l. Zlc din ~cate pentru c:tJ problema acetor care sa incurd nu tn.!):i exista, Ar mal i1)j exi!1l!tnla laYlOU!eWILl.i D\(O~AK. 'Acestf1 din urma este reeultatul a 12 ani de cercet5ri ~f s-a tJemoryl:ltral t.!i f'SU;: mu h mai sirnplu $i, te:l1]'lai im(JorlJ;ll1l, este mu]; rnai u~r de' illva~ill, D~ ce nu s-a ¥.J()ptat~c€St noll l~ypL1t? MoUv.e:le sun nenutnifttlle. Pe;zn.lrt: ~ra (Dillte greu!\'i costisrtt;!r ll~ treadi lOti utillzatarii .!'i.e ma~lni de scris plO noul format~i, nu Tn ultimul rand,;a Inreput-al doilea R~boi Mondi~l. dnd <l YaSllmpuffi folosirea lo'b'out-uiJ.,Ir QWERTY,

t::!Baamtlrjs 8P04 65

LEVEL HARDWARE

Logitech diNovo Media Desktop

------

Nota LEVEL: - 9.36

Nota Periormanla: 10

Distrlbuilor: Alliance Compo /' Best Compo

--

Telelon: 02'1- 4'10.79.10 1021-345.55.05

Pret: 225 EURO (tara TVA)

Du.pa parema mea, diNo\;lo este mai molt d«cat 0 rastarura multimedia. Stilulsl ratinarnentul de care eei de la Logite h au dat dovada lasa -C1J siguranta pe mLl~ta lume CU gura cascata. Constructla acestei bijuterii -este [lila rernarcablls. Designul sall sobru face ca tastatura S~M potriveasca ~i ileasa ~i la servlciu, Cei care au mai avut de-a face COLI laptopurile vor recunoaste tmediar ace,1 feeling, Acest lucru e posibil fi datoriUiasemItharii dintre taste. La rnodasunt acum tastaturile fara, fir. S'i in cazul lui dlNevo, situatia sta. la feL ell menttunea ca nu foloseste onice protocol de comunicare, ci BllJetooth. III acest fel,

probahilitatea de II intra in interferen~~ cu alte dtspozitive wireless este destul cit' mica. Mai rnult, acelasi senzor ce receptioneaza serrmalele de la tastatura ~j rnaus pO{llefun1tj:iOna ~i pe post de HUB Bluetooth, csea ce inse;;lmn:a c:i va putep conecta la PC :>1 alte dispozifive

Blu@[oOlh. Managementul extra .. conexiunilor se-face, neap~rat( prin 5[)ftv.tare-ul furnizat de Logitech.

Mau ul ce tnsotesre aceasta tastatura, modelul MX900, este acela~i eu car€! ne-arn oblsnuit ~i care IlU Illi dezrnirns rnarea,

NR j
Mil'PJ1 Mlom~)l
1y\J(l1 WII.·I,,:o:,°llIlCJi
D"'~PRO
O~rI.l"l AU;~[l"" (-Qmpl,lmV B;,alComp./ rt.m'mll" CllmpUl1'IS
B~ CoJl'\rllJt"'"' Flamlllsa Comp.!
U.!!_~RG COl(l~.
Tdel"<m III 1-41 07!11nJ 021.]~555051 O~I-n.L'iO"1
0< 1 3455"50:] ll:iH22S041I
(l'~ -21 I :W90
1Ii 58

loJI7
2/1/~/4
NU
Stilntiatd
~'I;a,;>i4S
~S11 ps~
CIA
3-
1 3
8, , It
.
3 J -.3~----
5 5 5-
OA lJA-- 0,,"
3 j T
NU
NU Logjt:ech Deluxe Access Keyboard

Nota LEVEL; - - 8,47

Nota Pertorman '; - - 8,13

Oistribuitor: Basi Compo I

F'lamln 0 Com . AJlbaPRO Comp

Telelon: 021·345.55.05 I

021-222.50.411 021-211.70.00

Prel; 18 EURO (lara TVA _

Se pare dt ~i la aceasta categorie Logitec;h are CU ee se lallda. Dupa cum Ti spune si (/enumirea,~cea51a [asrnturA se preJea~apentrp lucrul qffice ~I in speci"J Ipentru gaining sau navigare pe Internet. Este vorlSa ae o'iastatura,destlll de rotiusta', dar 71'1 a:cela?i tlrnp foarte eJeganta. Rozitionarea tastelor este foarte blne racuta/ ceea ee C0nfl'lra lin acces mai bun fa cemenai ln tirnpul jO€lJIru lor ... ~i de ce n~, in office .. ,. mes~enger-ele s.li tr.iascit

in G€cM ce priveste ext ra-dota ri le, nu purern sa zlcern plea multe. Tastatura nu esle TnsoVta de un maus, isr pe partea de cOneC'tic;J sa a'PeJeaza

la fir. Sincer sa flu, parca.varlanta aceasta Inca rnerita, .. UneJe tastaturl wireless' int~ mai SUfE'I3 de boala latenteler,.iii aici ma reft!r la tastaturile

maiiertine, eu a,ite clJIvinte, CiW Logitech Deluxe Access Keybomd, Ulil1edtrs' minUri~!iUe erei informattce 'SUl'1t iarg desch lse,

N"!!iC"r\,I'l1C~tllll

Nal~ <li:i:!i.s l::.;as:.:::Il!;':~:::J· !ill",. "'-'1 3

Not.fr.;eJlng ~

T a>lii ''1 uncuon" ! tJl\.

01l-n'itl-l1

4 "7 J

-s-

1:11\ 1

D,\ ! III LI<'100li1 DII

-70011

NU

[)/I,.:_ _

--}

D

0/\ ~19~ NU

JJI\

-----~IiA·

a 4" II

I ",-

Df!.

No~ .po!i"''' [.,0. ) :J

-~~·~!r~el~~~·~~~---------~D~~~_------~~~u~--

ll';ll~ril '"AI\ NU

lu'lBJ"mi!Oi!blu J Dr.tJn!. mux."""'WirelmTciiif" - ~2iIDii" _ _. _ HlU

~'s<)""mle IA S~pel NIJ NU

I,-\~n us I DI\ [)A

lCPlJ.f~ru OA bA

MlI~s

Microsoft Natural MUiltilT1edia Keyboard

Nota LEVEL..; - - 8,28

_~P!3 _f'erformant;ll: - - 8.13

Distribl.litor; 'Best Comp.1

Rami" Compo IUltraPRO Comp'

T .. lefon. 021·345.55.05 J

021-222.50.41/021-211.70.90

Pre: 3'1 EURO (ram TVA

Naturala, supta ~i cu forme zvelte (€ te imbie sa 0 atingi, aceasta tastaturll este oarecurn asernaniiltoare fructulu: lnterzis. .. to~i poftesc:, msa putini ajung sa-I guste. Pe tastatura Microsoft Natural Multimedia, toata lumea ar dorl sA 0 alba pe birou, rosa putinl sunt aceta care inlr"adevar se ~u sirnr bine cahd lucreaza pe ea. ldeea de a-ti ~ine

ma-inile ahfel dedit te-al obisnuit pana acurn e prccesats destul de greu, Prima senzaJie pe care ti-c confera este de-a dreptul sililigtra. Parca nu po i scrie Nu mai nlrneresti tastele, Abiil dupa vreo doua zile de butonat ca lurnea, 1l1cepi sa devii un rnaestru. La un moment dat, Ifl vel da seams ca scri i mult mal rapid

si ma; corect decat Inainte.

Fiind o tastatura Microsoft ~i Gum majoritatea dlntre noi avem tel putin un slstern Windows, macar XP, pe aGlsa, instalarea drlver-erelor nu este

tntotdeauna ob1igatorre. MajQriuate butoanelor extra sum funqionale $i lnteractloneaza perfect cu sisternul de aperare. Sub l.inux, e putin rnai complicat ...

11 --------j A4TL'C,ti

Wlreh , .. De:.ktup·

. RrKB·21 1)re~n~~~nl~----------~RH~(~m~ny

_______ -1 UltraPRO tun:pIJI~r<; at] HHll.)O-71

(lJ 1·11 170911

~~~ ~25

NR

Mar""

Mlid I

Telef.:tli

II:! [l -.=..-,-----il 2/4, ar4 ~~~~~~--~D~

,..-,.::::-::;-_--I151~nd,ud '1't>uh3 ,=;..;~;;:.o... =-",--,:..:.!.--"-,--",-",,,,,-,,:::.:::c._--'I r1.

DA

M;,u.; i ndu,; I" KIT -Num~r bulOan€

W;n;less Nr. flatllfil

68 decembrie 2004

"7 I

h

J

4

'OA

J

DA D/\ -200U NO [)A

iJA·

it -3---

pc'

2 .

No NA J:tO NU O~

-~

;

4 NiT -2

r.lU

N/A T35 NU

- NIT ~D"'.

-----

PI'> 3 0,... 0 ... iJon NaPA bA

NU r.lj,\ ----N}I\

=T.---- Nt,\

_____ ,~:15 11.1 4,1.\f 1 1

www.Jevel.ro

IA\SENDAet

~.iiL.lItrr1.A,~EJ,.&Ii{!J

Carrefour ~ ~

LEVEL

• • • •••


• •
• •
• •
• • O h. rninunata luna decembrle, Fulgi de rrea ... cadocri ... iarii$i ni51t'! (ulgLlleli... atmosfera de week-end, vacanta, concedii, iara~i cadouri, petreceri, Mo~) Cr~ciufli. .. super atmos flra. Dad. Tnc~ nu suntett hotarati in privlnra cadourilor pe care dorirl sa Ie oferiti celor dragi, v~ sugerez un telefon mobil. E un dispozitiv c~ ss preteazs la orice varsta sau sex. La 0 scurta ralta prin vitrine, am &asit c-teva modele de ultirrr racnet, nurnal bune de pU5 fundite r~ii pe ele ©. • EWg;danS

Nakia SS3D

CARACTERISTICI:

Dlrnensiune: 110 x 60)( 21 rnrn Greutate: 127 g

Display1: TFT - 650UO eulori Rezolutie Display1: 17& X' 20a plxell Tip arurrrulaton l.i-lon 900 mAh Stand-by: pantl la 264 de ore

Tal k lime; maxim 3 or

Ofertant: vezi www.nokla.ro

Sarnsung EB4IJD

CARACTERISTICI:

Djrnensiune: 88 x 44 2J mm Grt)lJlate: 86 g

Display I : TFT - 65000 rulori Rezolwric Display: 1281<; 16_O pixeli Tip acumulatcr: Li-lon 800 111Ah Stand-by: f3ana la 220 de ore

Talk time: maxim 4/) ore

Philips 7159

CARACTERISTICI:

Dimens.ilJn~: S8)( 44 x 1 a mrn Greuto:i'te: 89 g

msplayl : TFT Touchscreen - &5000 culorl

Rezolutie Display: 128 x 1 bO pixeli Tip acurnulator: l.i-lon

Stand-by: pan5 la 2.50 de ore

Talk lime: maxim 5 ore

7n deoernbns 2004

Siemens CX7D

CARACTERISTICI:

Dirnensiune: 115)(!i6 x 24 mm Creutate: 116 g

Display l: TFT - 65000 culorl Rezoll,Jlie Display: 132 x 176 rJlxdl Tip acurnulator: Li-1tm 7.50 mAh Stand-by: Rana lil 300 de ore

Talk Lime: maxim 5.3 ore

Alcatel Dne Touch 355

CARACTERISTICI:

Dirnensiune: 99 x 45 x 20 mm Greutate: se s

Displavl: C$TN - 64000 culcri Rezolutie Display: 12S<x '1113 pixeil Tip acumulator: Li-lon

Stand-by: pana la 2DO de ore

Talk tlrne: maxim 6 ore

log I tech

M'OMO Racing Force Feedback

Aderenta sporlta a volanului Pedale cu sistem antialunecare

Wingman Force 3D

,

Logitech

7

Stick-ul of era un control ;;i 0 precizia deosebita Design-ul of era un acces comod la butoane

10

Precison USB

Logitech

U§Of de instalat

Controller de foarte mare precizie

Aboneaza-te pe un an la I I \ .. I i §i intri in cursa

entru a ca~tiga unul din cele 24 de premii. Ca'?tigatorii

vor fi anuntati in revista .' I din luna februarie.

• •

Foloseste talonul de la pagina 76.

LEVEL CI:lNt::UASUAI72 decemOrie2004

. .

www.level.ro

Shrek2 [Shr.ek 2]

tM.pcaurml·tau prefera:t se.lntearce in 'Shrek2v cea rnai tam cornedie-a tuturor timpurilor. Sheek/ Fiona'wi Oonk~y au ~aFte de no! aventuri {i,Md Tn' sc:ell'B iritra: sQcrii,. un F~t-Frurh0st;'i:lm ranriili"iu, Q zana tuna cu if11en~ii rels$i Puss in BootS, 0 felina. feroce 1n spatele'careia seit,",cuAde nimeni altul dedit Al1Itonio B.andera~. Toti

tr<lie&c La Vi.da LfJGl III a'Geru;I~' irisp i rat~ C'G nt i n uare a aventurl], Nu rata Shrek 21

An.:

Gen:

DislribL!lfie:

Regie:

Un basm ie~it din tipare, care te va face s!t rAzi in hohote!

Inamicul e a.praape (Enem.y at the Gates]

Anul 1-941. Nazi~tii dtstrug totul tn calea lor pe teritcriul rU5e&C. Sub conducerea IU'j kwschew (Bob Hoskins) ~i lrtdernnati fiirio de. e(nul local Vass.i~i Zairsey (Jude Ll'Iw), !.ie~Je-!;i,jf orasulul Stallngrad QPwn mzistenta si dau dovad:l de rnult curaj .. Paptele lui Vassil! au devenlt legendare gra~ie. propagandei rasp'inditE' de celmai bunpril':'ten aJ sau, ofj~er.ul politi'C Danilov '(Joseph IFiennesJ. Pentru a sGapa de Vassili" nemlii 'i'i trirnit la Stalingcrad pI:! cei rna; bun: tragator.i de elita, ~ntrecare :;i maiorul Konig (Ed Harris). Cand Vassill ~i Danilov se indr\'igoste!;c de 0 frurnaaL5i'i ferneie care a imbrikal unfforma de .soldat fRachel Wei1l:V, Daoilo\( 1~i

An:

Cen:

Di51rihuti e:

Regie:

Supo.rt:

a~a:ni;lorieaza pde:terlol, !asandu-I singur lrnpotriva ofens'ivej germafre: Pe masuril ce orasele arql Vassill $i ~onig incl"jiI un joe de-a soarecele ~i pisica, luptahd Intr-un razboi personal aledirui valori sunt curaju], onoarea -;;i tara.

2001 R"'azboi

Jude. Law, Ed Harris, Joseph Fiennes Jean-tacques Annaud

VHS/DVD

I...Fes"rii1..E -OVD LEVEL

C:imineata .mortii

!,

(Da·wn aft:heCeadl

PGlPtJla~ia planette:i este Igvit~ de 0 boala inexplica~ bil~, denep.i'ltruns ~I let31~morti i r1u r!m~n rnorti, Cada ... vmle,~nlind dupa urmttOar~a lQ'r 01<t5a(l:IrmMes~ ulthnii ¢<Imeni ram;;!~i In Viafa pentru a: le manc;:a··t::~eierul. Gei catiiJlI'supravietuitori - ultimul bastion al umanlit:a~iit~i &asesc refugiul 1ntHln mail de la per!ferle. Aiei,e! f~i

une t. f 0 rte1-e ~i. I u pti! p(ultru 5uprav~uire.f·dar mal ales peatru a rnmtll',e umanl,

An:

Cen:

Dis.tTiibut,ie;

m

-

~

m m li-

I-

2004 Animafi_e

Mik;e Myer"li, ~ddie MtlIrphy, Cameron Diaz, Antonio Baoderas Andrew Adamson, Conrad Vernon, Ke.ily Asbury, Radi.el Falk VHSjDVn

MORTIIFUmul e;te~ecr:?lnililm:a d;}s[cu'iui horrQra~ lui George A. Romem.

2004 Horror

Sar-ahPolley, Ving Rhames, Jake Weber, TyBurrel1 Zack Snyder

VHS/Dvn

Re-gie:

Suport:.

Lumea de dineD"D (Underworld]

Secule de-& r.andu I, dOlla rase-auevolust i'n paralel, aseunse printrs CaiTIeh 1 - ~oflsttiei'ltH $1 a:ristotraticji Vampiri ~i Vart;olad j brut.all :;J neinfriCillii. Pent(i.i. muritor], existertJil lor este, 00 poveste gmaznidi:, un mit. Dar csle doua specii sunt rivale tn lupta pentru supravletulre, [:ad all Jurat ~a due.a. II n raw.oi pe viat.a ';li pe rno'airte:, pilna' cand pe 'iupr<!fata Pamantului va rrra] riim~n~ 0 singurii' rasa. In mijlm;13I1 acestei lupte aflate in plina desfai'urare, oriizboinicavampira, Selene (Kate Beckinsale)~ de.scoJ'lE".ra ca. Varcolacii pun 113 cal!'! rapirea unui Om, un tan'1!r doctor, Ol..lpa c8-1 urmare$te pe Mi:chael.IScott Speedmanl

An:

Gen:

D[stri bu tie; Regie:

5 ul,) 0 111:

prin 1ntregul ora~, ea T~i da seams di intra ei s-a ~tabili1 o lega!UFil.l nefireasca, rar atunoi cand Van;:Qlat;! ia1:,lc:ar Selene este a,COlb ell 5:1-i trnpiedlce cu oricepr:et si-$i afinga'sc0:pul.

2003

Fant.ezielA ctiune Kate-Beckinsale, Scott Speedman iLen Wiseman

VtHSlDVD

DVD-urile sunt oferite de c~atre EURO ENTERTAINMENT ENTERPRISES,

Telefon. 021·203.96,69

c:I~e 8804' 13 I

SOl"ry Everybody http://J2.3.131.101

"Ne pate rau", "Am tneercar", "Mit primili Tn Franta pentru urmatOfii patJ,u ani?", "Colldole<lnte din Canada!" ... uite asa ~urge un dltamal site-ul cu scuze, $i nu orice fel de cuze, ci unele legate de alegerile din SUA ~i de ca~tigatorlJ! lor. Vezji, chiat dac~ votul ta'U oonteaza, al majorit.atil e ~l mal important ;). Traiascii democratia! Hai Steguletu'I

~!ld=""-"'-~~~JrWoo"'" ... _ .. _-"...". .......... IUr'-- ... ..-.._ ..... c=::I=~J=DT~ DM'J~.lfJ!Qil~~~

't!llll_II~.t~d ...... ..._~-4II ..... '4 jlooa) .. ~

:-::.=.t~~'t:X--:~~=-::==-.t..--~ ~=::..-:"'..:;::<I;.;i~~~=~~

Stop AI.ien Abductions www.sto_udioos.com

Nfi\a, Vasilache, veei nu I nostru nebun, a vlset.tntr-o noapte di l-au rllpil e-xtrater~tii. De atunci a Ineetat 5a-~i rnai bat~ nevasta ?i st~ tQaita ziua rncasa, Inoercand sa g,ase.ascii 0 medalitata prin care '5~ poam scapa de

74 decembne 200<;}

The Infinite Cat Project www.iJJiini1ecatcom

€tl 0 loare nu se face primil'vara, ss spune, Ins-a site-vi de fain ne demonstreaza dise pOI lace rnulte allele. Pot! de extlmplu a 7ti pui plsica Sa se uhe 1 o floare Si apol -siHA pui plsica s~se ulte La poza in care se uita la [Ioare. Si 's~ dal drumul pozei rez.ultate pe-Inl~rtl.et Cy .ceva norae 0 5~ giise~ti destui nebuni

cu pisici care sA vrea sa iii urmeze exernplul. Primul i:;1 pune pisica sa se uite la pisioa ta l>itandu·se la ea Ins~~1 uit'indu-se la 0 floare, Dupa care-al dc;lneat~i pune pisQiui sa se ulte la pislca primulul uitandu-!\e la pisica ta ~i asa mal departe, De aiel ptl/1a la 500 de pisici prinse uimndu-se unele la alrele Intr-o singura poz~ nu m(ti e dedit un slngur pas. Mice pentru lnternet, dar mare penrru pisb:;L Geni~1!

viltoarele atacuriale aliehilor. Omul a tncercar eu de to-ate, sl-a construit un mic adapQst in rnijlocul patulul, ~i-a tras clorapi a,ntl-OZN ~i doarme ICU pU~G;_ langa el. Acum in5ilare cine sa il ajute. Sunt el, cei de la StopAll n Abduction'>. Oomnilor extraterestrl, va rog, 5capati-ne de en

• Mit:za

I.nflatable Pub a;,.quee,com

Cine-a pus cAFduma-n drum? De acum Irrainte ~1 tu poti s~ pul carciuma-n drum Ili sainlvip 30 de prietenl in eal a pod caF3 in spate ~i ai neva is doar de aerts sa pul afacerea pe picieare, Prima dirciuma porta_bi~a este a_CUI;n disp:onibil:i la adrssa de mai sus. Fumatul lnterzisl

The worlds IiI'Sl Inil at1IJle Publ

IN lIdi:J tlfJ~WKted~ 10~" 1tfIIIIlll;t...m.!I ill!IIfttJI IInrle.n.blilllhll"l!l'lffi iifrr Im'I,j IiIf..,j •••

-~-- - -- _ --

Jln!'

cu rnasca de piele,

Imagine trimisa de Simiolil Cosmiln.

Acum un pas Inainte ~i tnapoi.

Imagine primlta die 13 Zalex89.

tJeo~'2004 15

C~tigatorul din acest numar este Lob~y.

TrimiteP imag)nf pentru patch 11'1 adresa Izarecth,,@level.rD.

LEVEL TALOANE

talan de camandii

Decupa ri talnnu! din revista, completati-] ~i expediati-l tmpreuni co dovada pliili; pe adresa

loana Badescu, OP 2 CP 4, 500530 Bra;.o¥

Plata Sf poate efectua prin mandat po~tal PI' adresa loana BiidesclI, or :1 CP 4, 500530 Bra,ov

sau prin otdin de- plali In contul

Vogel Burda Communications R071AHNA08002&4100060476 deschi5 1.1 ABN AMRO Biln~ IJra~o~.

Taloanele care- nu unt insolite de dovada pUltii NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE!

talan e abonsft'lent Deeupat] talonul din revista, completati-l ~i expediati-l ilnpreuna eu dovada plalii pe adre a

loana B;'idescu, OP 2. CP 4, 500530 Brasov

Plata Sf poate efectua prio rnandat postal pe adres .. loana Bitcleuu, OP 2. CP 4, 500530 Bra1>Ov

sau prin ordin de plat'! in contul

Vogel Burda Ccmrnurncaticne R071ABNA08002b~100060476 deschis la ABN AMRO Bank Bra avo

Pentru bugetar.j, plata se face ,n contul nr.

R090TREZ13150b9XXXIlU074h deschls Iii Trezorerin Bra~o v, Taloanele care nu sunt in50~ile de dovada plarii N U VOR FI LUATE t CO SIDERARE!

,

-

DIN TDATA TARA

J

CDLA.BDRATOR. LEVEL

Redactia LEVEL I;;i deschide porrile perrtru oricine doreste sa devina co I aborator,

Dadi esti tn stare sa l~~ asterni gfmdurile pe hilrtie tntr-un mod coerent, stii lirnba engleza la perfectie, lurnea jocurilor nu mai are secrete pentru tine si vrei sa fad un ban cinstit, trlrnite un e-mail cu oetali] despre tine ~i un articol" despre jocul tau preferat la adresa mitza@level.ro.

"qr1k.pl.ull1ebu.ie!!l~ ::e tn~cfi'e in llmita a maxim 7000 de c:atactere.

Urmart;~~ detalll pe www.lei\l!:l.ro

LEVEL CI-lATFlooM

Fenome

AftllJ t' fl-ig, Inglwat.i tastatura, d'"l ("J rrer.em repede 1.1 subiertul penlru di1li1 viitoare, Ce pJrl'rt' ,]vl'!i despre ,lV;]I.1l1s.1 cll' jocur; cle 1.1 sfcirsitul ficc:lI·ui <111~ Nu v,i dCl"dllie.ll,j s;i st,lti luni de zile lii!":\ c ,lVPd lin ioe ciil de ell

FabalDUB

" Din faplul d'i vorblrn despre dependenfa, necesltate ~i comunicare ne dam searna di lnternetul nu mal este dear un simjJlu concept-de sharing a 1nformatiei. A devenrt un Ienornen socialcu rammcatii Tn reate aspectele \Iietii cotldiene. Pentru mine, lnternetul este Lin [nod de a cornunica ell j:lriet~ni1 prin ire sau alte programe ds chat, 0 ba:Z~ de date imensa, plin.'! cu lot felul de lnformatil. Cred di lrtternetul este 0 bibllotaca globala unde fiecare persoana poate Sea tmprumute lnfommtie. Ce

ul Internet:

illCl'Pldbii pe HDD, i.ll" .1IJOi, intr-o singlll·a IUI1J, sa 1,1.1 trezili ru mult prl',] rnulre [oruri excelenle? Aveti limp peruru ('Ie~ l,e ,)1)1 ,'\ nati pentru !11<1j [arziu si va concentrati jJl:' unul singur?

Opiniile voastre Ie J~tlo'pl ca intotdeauna pe adresa rodartiei S<lU Id mitza@level.m.

Biltt(i!

• Mitza

infortll~e? Absolut orice, de I date concrete pana la modele comportarnsntale ~i atltudini,

A~ea$ta este problema, aici 111meni nu verifidi SCQPul sau dne ptirneste lnformatla, de Wilde §oi atata controversa pe rnargtnea acestui sublect. Cert este ta tnrernetul a devenit 0 banalitate penrru ceXatenii OCGi~ denta!i ~i tinde si la noi s~ se exlindli ca fenornen. Nu poti s.\! spul ca Invernetul este un lucru rau sau bun pcate ~i pentru di lnrernerul este de fapr jm~glnea rea!irat.lf. eel mal mare defect din punctul mel! de vedere este c~ multi oameni prefer:i aceasta imagine a reaJitatti rnai rnult dedit reall~atea ins~i, de un de :;i ~cei lI.net junkies" .

Personal, cred dl 1 nternetu I este un lucru bun, dar ca orice lucru trebuie explorat cu masura, atentie ~i convlngerl propnl.jn aceasta Jungla d bytes, plxell si servere eei care sum cei rnai influ9nrabili sum copiii. AiGi lnlervine ~i educatia pril1lita de fiecare in parte, dar

casta en eu totu I alta: problema,

Cred 0;8 eel mai mare mister legat de Internet este pan::i unde va ajul"Ige? DElta operatii bancare, !icfta¢ii, dadng ~t rnulte altele au f0~t ing10bat 111 retea. Am \J~ut un decnrnenrar pe I)iscovery in care se preconlza c.a urma'torul pas este lnterconeotarea telepatidi Intre oarneni cu ajutoru] unor dispezltive electrcmce.sl erearea unei (011- sliirHe globele, .. Dar tQtll$i, pan* atunci 0 sa m1! llmltez ,fa mp>3-uri ~I Messenger."

SII'verbalt:

"ea orlce problema, _~i asia cu lnternetul are dOlUa (B~e. Orical de 1,lame" ar SUJ"la, lnternetul rni-a schlmbat viata. Primul [;(;mtact cu I nternetu I l-am avut acdrn cinci ani, in ciass a 6-8, la ora de informatica. Nimic sped I ... miRe: '8- mail ~i altere. intre tirnp, mIRC-ul-a clevMit losul de

wvwv.lBvEI.ro

fnililnite al psihopaji!or din Tntre(!.gdl lume fin Romania rnai putin), dbr sa rB\ij n la subtest,

in 2002, il1 noiernbrie, rni-arn Iuat un ca Ictjlator rrrai dE! Deamne-a.j uta l'i ;tm JUCiH MQrrqwincl. Oin !j:_utia;thal~, am ;'H:;(;e$~l :;ite-uIIlEf~ersr;:rijlls" ~i dh" link in' link am ajuri~ pe fqrum. @ perioadiide-timp nu rn-a preocupat pres tare, p;3;"rfa 10 V<JIf<J! lui 2503<, (:and am descoperir fnffimpl~tGlr 0 poveste ii1spirata din MmrGwiod, 'Suis-a de un membru ,al ForuLlllllui, cu ptt50naje d,~ la al~i m~nibri. As:a, QIIracren;l1 meu a cleve_nit perS€H'f<ij,i<l~'eu ani rn;G(!put ~~scriu fenflc-uri (Fan Fittjon) ~I sa particiR' la IP6ve~ti Rsle Rlay ... , Nu mal r,a~€til DlIp~aceea, am a'flal ca, mal ml,Jlti rnernhri ai forLJmuluj i;;j fi:iceau prup.riile ferurnurf. La unt:ll dill ele;JITl fastp:rihtre admlrrlstratort, Din plkatl1, dfteva. J':)~rtlfri irltfeA0rumi~ti au provocat destrg'marea acesnna. Am gas it, ins-a., a,i:twlla fel: de atractlv lpmbabH I::el rnai bun de- pe Net): S!(wid'j; Lair. Qe ar mal fi de spus?

Di;1torlttJ. acestor forumuri In-am 1mpriete:nit cu allii din tOaill lulliea $"j am in-cepu[ sa foloseB<G. Yahoo ~.j M5N rYI~ssenger ... Bine, dar €ybersp-3.ce-ui nu 5eln~arte in jurul meu, Inlernetui jEloate n 0' bun! .sum~ de iilTbrmatiii, dar ~a nu faceri ,cumi'ac .un·iI: intrape: refe~ rat.ro, smt ceva despre Napoleon, 71 tra-g [a impiimanrta, iar'.'! dOLla ti, toati1. dasa are.aceli).~j referatGa mine. Chiar daca eu am Iatut farii sa stliJ'Geea ce a tacutautorul ref€ratului .. Aa:H€a; I-am tl'adus din E.ncartoL;, semaii[lttarnpla.pe la.l1ga informati.i, Intern~tuJ mai o1era ;;L.alta luc ruri;So:ftwwelmiJzic.~i shGPping' etc;:.

AGI,Im,despre partea rea: lnternetul provo<l:t;a deperrdenfitfi cl1iar meartea il1lme.le cazuri, Da.'Ca nu rna credeti, yeniti pe Iii mine cand primesc patintii fa€tUia de telefor'!, Acum serios, Internet1.ll poate pro.vOGa dependenTa. De rnulte ori mi3: ultam la c:e;:l& $i ma intrebam dna &1#% <lU tretl,Jt' patru o~e? Asa 'Cd aveti grija .cat 'smti pe net1 5ii nu Va Ii nseze p~ri.n~ji ... , cl_a~a suntet.i pe clial-Ulp. Dacili aveli ceva mai DuFf e.a mine" cum ar fi Broadband sau DSt, faceli ce vtE'ti ca nu rna intereseaila, pentru ca pana imi pUll Broadband o~icum va Ul'asc.'r

Rafirciu T!ibi

)NTERNEL.. C,a;re este primul luli:ru care iti vin,e in mintErcand a"uzi (uv.9l1tul ,Interne!: b persoan·a w cear-

caniHle Scm cme sri) ore in ~ir in fata monitorljlui~i .,sta ca nebun'll~ pe mi,t pi'inllise golesc csnalele sau pana' i-o da kick carava? SalJ poate, ... la UI) hacker care tncearca sa ,Ie vinti de hac celor rnai noi rninuni de la MicrQsoft? Sau la un om de af<;lJi?eri'CI fi;.aruj viata depinde de Intemel:1ide cele rnai avans_ate tebnolo~ii din teJecofl1unicatii? Adevarul este ckl fearte mul~i din P'Oflulatia Rom-aniei n<litigbeazB pe Internet in ziua-de az.i/ iaraeest numarlTIare este

in crestere, Si d'e asernenea am uitatsa nnentionez c:a eameni din mal roarecle~ell?~ocj'i1le stau pe lnternet: deexernplu, de: la mic:.ul tig~m~ care cer~e:ite Q, sii:pM.mtin:i intr~gi1 plang§'ndu·se ea nu are Ce mam:a~i utldesa.doarma ~i C§l1d coln else duee la Int,emet-cafi!i''lli de. lal1gB. restaurantullul rrea' Jean bucataru I ~i intri1 pe to! fei u lds site-uri penteu idio~i, pari~ I.at omulrnodern car", foI09e$te IpternetlJ I, in mod !"eJBl,.llat 1n seopu I s.tl.!dHlor, cO.respJl:ndente.lor, afacerilQr; cumparatutH i- €'tc.. IJ1I(erne'tLiI aajutat sure de mii deoarnenl in roatahnnea. [in rninle din decumentarele pe care la-arn vihut la terevizor ('nu zit' p'ec;e canal.ciJ; pe lIrm~'estE! reclama), fa'r repS'rterir luau intrerviuri diTeTitor oarneni care zieeau IU!=l"\Jl'i de genu.l:

,,~I1l-ajfLJIOrl]ilnle1nellJtui am re\.J~ir ~a slab£se 1'4 kg1n ntJ ~Eiu catMBjJtiim{1ni."

"DadllntBmetul Ill!. ar fI exista~. nu <1$ fi reu~jt s~ fac afac.er·e:a \lie~i me-Ie ~j iat~-mii acum! 'Sunt unlll din eel mai de SUCCE!S Oan'lMj fHn Texas!"

,,(u a~utorul Intemel;uh,Ji <:1m relJ~il sa-mi gi'i~e5c slujb<\lla care altlvis.at rntQotdeautlB. ."

Dupa toale cheSllile 'auzite ~i vazute, am tras 'conciuzia cil pe Internet nu esote

Eeva,cesE\ NU g~se~ti. G:hiar~j ultimele lucruri care rni-ar fi, treeut prin cap Ie-am g..isil pe Nef.(uncle au fost tip:ii.rite niste bilete la formula 1).

I rTterootu I te a1utli, trebuie dear sa fotiicare.est@ sJ!t?--ul potrivit untie g~se$\i ce vrea mU$!1lnii tai, e c~ :;jcu faza c~ actelerattci. rtu se €alea singul'a.. 5i mal ~tili1 ca da~ca nu arf fosr Fle-ul, nuar fi fast nici Net-ul - hehe earn de abia acu' ne dam seams de ce se scalda rrsa' 13111 Gates in ale sale miliar£le de ve:rzi~ori;

Un lucru e s;i.gu~: rehruolvgiil relec.qrnunlcaliilor est.e In plina dez\foltare 1n Romania, 51il~taeste un IU-I!f!J b!Jn clin pwnttu( mew 'de vedere. Tte:buie:'doar sa avem rabdar.e?isa a,$fepramsa' vedem ce ne va rnai dezvalui vlitorul."

!i?erbalilCanstantin

Ilea sa TAcep aceasta strisoare referiroare lilidep_t1lndema romanilor de Internet (~i nu n:umai a romanilorl, Q s~ f-ac r'eferire 13) uneveniment Gare aavut loc 1.3 mihe in neev 111 prima ora de info din d158 a 9-a. Cum am intrat noi in laborator §i ne-am a~jlzat lastatii, stiti c?r~ 3 fost primulluo:;:ru pe care I-am f~cutf Ei bine, un dl,Jblu-tlic~ rapid pe ic:oana mIRe-ullli.

Ce PQate s~ nansm!t~ chest1a asta.?

Gi 101. prima vedere 5untem () n-aNune de

IRE-ari I care rll;i ,:iIi u altceva decat j rc s i rareorl un messenger mal acatarii. Ei blne, nu top r{)manij sunt asa, ind m - j odLate:jl stau pe n'f~t fie pe.ntru a sa j uea, fie pentru iil chatat. ln nile, deja am devlat de la subject, a a ~a revin ta el $i trec.la p:ersoan& meaca ('!;{emplar de <!OlmBnlat.

Eu unul recunose ca sunt dependent de Internet pentru sirnplul (apt di lnforrnariile pe care Ie gasesc acolo din domenlile care. mil lntereseaza (IT&C fh

pecial) apar la noi extrern de gl'eU din cauza !ipsei de intere din partea unor oamehi (flOrot co vQi si alte reviste de acest gen) i astkl imi trebuie acest drug. De asernenea, mal nou, moartea mea. sunt fQrumuri!e buns (cam 'in genul fotumulul vostru la lnceputuril, unde gase~li oarneni eli car@ chi&' pOli discuta despre un anurnlt subiecl ~i uncle dlscutille 1111 se rez:uma la ASl PlS (mIRC-LlI &sta .. .).

Oricurn, la lnceput nu pren am fost dependent, insa- asta s-a schlrnbet cand rn-arn alaturat unui proiect acurn decedar care EO n cesitat destule ore de stat pe net din cauza faptuiui ca membrii erau din erase d1feritE!" (prohabll c:ill s~a a adu.'i moarlea proiectulu.i), iar clupa aee-ea dinSirrlplul apt ca devenisem oarecum dependent de char {ural mesagerul ilS't<l .•• I. in5~ mi-a ttecut de~llll de mpede iii de atunci nu am rnai Fosl chi,ar atat de ob ed t.

Ideea ,este c~sa plat~ netul daar pentru 'chat nu ~entea2a deloe (viJ.sj9un asta din experientaJ; eel mai bin-e <If ff dad ti-al seoate chiar cevq bani din statui pe net (webmtlsteriflg, web-desiing, remote-managil1g1silu macar sporirea cuno~intelor din clomeniuJ de

an decernbrie 12004

atrivitate. Dealtfel, ooserv de ceva timp pe Is colegii mei 0 trece.~ de la site-uri prOIl 1<1 cele snuff, ceea ce ma iaee 11 rna tntreb tncorro ~e indreapta unli dirrtre ei, insA asta este alta dlsculie,

Ca :sa fnchei aid, recunosc dl sunt q.ependenl de lnremet ~i $tibJ ca nu bine, rnsa nu ma p0t l;'lsa (eel !Dulin in acesr moment) si ni i nu vreau sa III due la psiholog pentru 11 verificare i eventual un upgrade la rnemerie, jill .;li nL.I recernand nirn nui,sa ajunga ca mine' pentru di ests destul de rau ~i eu nici rnacar nu suru ca aire persoane, adi£a am l'i 0 viati'.l sbciala destul de activa •. cu absente la scoala ~i u 1lltlllniri tu prtetenli,

P.S I1r1 mod nerrnal stall pe Internet .carn 4-5 ore pe zi, insa re .ordul personal este de "1,2 ore faral\Gmn (nu imi asum nlci o responsabilitlIte pentrlJ '(:Iei care vor paJl ceva da:.ca vor ILa pe net mai mull sau la fel de rnult.ca mine pentru a-mi (a-si) demonstra ceva)."

CocmMarnmer

"l3oal'<l milenlului ... asa-i spune, pu~oa:ic> Care 51\! p,lang de faptu! eli "Mi-a verrit netu 8 milioanef!! Ma omoar:i mama darn afla", multe nopti pi rdute Co re se tax~i'lza prin par alb foarte devreme, metoda Excelenta de pierdut limp fJ ntru unii, satisfac~ie .sexuElllil pentru alrii, pentru mult, mull prea pu ini Interne-tul este un instrument util, pe care-l folosa¢"i Cil s;'Hi faci teme~e, ca sa te inforrnezi des-pre eva te inte:H:_!wa2:~, ea s~H-i dai seiilma ca ai 0 viata;;i dl e

caz_ul s!mai Tnchizi ealr;ulato.rul $i sa mal ie9i 1<1 aero

u am d@ gand 'sill demolez Inter-

rreurl, a$'fi un ipO€rit daca as face aeest ILJ~!u. tnternetul, C} data CI" te-al prlrrs CUIll fun"qipneaza, devine indlsaensabi], nu in 5il;n5u[ ca devii deperrden] ~i-tl plerzl til11pul PI" site-uri porno sao PI" chat, €i in sensul di devine metoda principaL~ de <1. te inform", kgl putin in IJ(l.Zu! rneuJ Dsca Ii sunt dater cu ceva lnternetu lul, atune! Ii sunr dt;lter eu faptul ca Ill-a ... sQCializa1 ©.

Mcla, de fClpt, ii sunt f'{;:curi,QscatQr vechiului chat level. forUlnulu[ l)i can alului de ire level.; sa-U explic putln. Eu de felul meu sunt tirnid, dar stares mea actu la niei nu se eornpara eu ce erarn acurn tariva ani mnd erarn pFadi ... Uf1 schizoid, Dedi. ma-laSili in iU\1I calcutatorulul sau mil puneai sub 0 ma:sa nu rna rni cam trei zile de acole ... cine tie, peate mal l.'lullaai de t:"nea un indivld 'gasit mort in fat i110nitorului. Ih sursele us nurnlte ins~ am gasit niste persoane, uhhh, (suna stupid) umara, Chiicaera' doar Lin nickname, u acel nickname puteal sa porti 0 conversatie foarte misto, puteai sa afll e parere care sa te puna pe gllndu.ri .sau puteal sa (ragi 0 !"ort,ie bun~ de ra . ~i asa am prins cure] si am luat realnatea fie gal $i a~~zi cred ca sunt UIT 0111 (aproape) normal. Nu mai spr.m di unele nickname-uri s-au transform-at in if'lt~lhiri interesante (tyler dorden, god bless u) $i di ln acest moment derulez lin protect fearte iflteresantcu inca vreo diliva lndivlzi Irripra~tia i prin ara,

Cal despre restul lnternetului ... este Q uneaila excel,etl@ ca sa far:: rest de calli si muzidi $i ~ii ~fll! inform Pi ce, mi-ar ii altfel tottll inacceslbile, cum ar f de exemplu infoTIl1atii legate de demonologie, ocultism $i necrornantie. Dar, La modul eel mail slncer, as da toate cakulatoarele din lume pe sansa de" gasi tol cecaur intr-o bibJi0teca pentru ca, oricat de us-or :;i perferrnant ar Iii, nu se cGJIYlp-ara CLI experi-enta unid tie a, tee aventura in rniiloacele noastre d rransport tn eon1un, experienra ce este Un adeviirat 'teslde 5upravieruil"'e.

Canduzia: e bun, e chfar dubios de bun, dar nu va 1oloeui nicioda1~ viata noastra real;l, ou tot Ce 1ll1p1il;;a .ea."

Ne-au mal scrie:

Marian Du.rnitiaehe, Ciprian Paraschiv, Allexandru Chermeleu, Tancau Robert, MillJta Cristi, NarcisZall, lCDnrra Popescu, ApO, Georg!!, SaiCo, loana Barbu, Andrei EpurE!, nln atto; luLian Raicu, Danciu Mircei1.

wwwJevel.ro

Vogell.:lmdJ COnJTllUllic,lli{)ll'; 5R1.

Sir. N.D. OK"" N I. I 2 'i0001 D lll'il,o\, T"I: 01(,R/~ 15 I :'11, Il72J-S7(]SI I 07"14-754<Jf.J, Fax: 02.68f..1i 18ne E-mail: k;wl@levei.f(J

ISSN: 15~2-1.j<)!l

Ceneral Manager:

n,m 13.'id€",{ l~ ((I.m_bild~;'{:II@vog~lblirclil,m)

Redactor-sef ; Iv1ill.li Sfrijdl1 (i\lilzJ) Imil ra@le\'l'l.ro)

RedJctori:

Vl.ulinjir Ciolan tcioL-\NJ idolan@level.rol /\'lircE'<l Dumitriu II(iMOl (kimo@level.m) Ovid ill Nerlelcu (Rl..1re-clh"J \r7.<1r\:,(,tlu@ll'vel.l'ol

Bogdan Amiteteloae (8()gci.JnS) (bowjclll~@level.foJ

M.lrius Ghinea Ighlneil@!pvld,ro)

Cralic5 ~i DTP:

Adri.m Arm,;,elll

tadrian __ ,lmldSeill@lE'vE'l.m)

Secretar de redactic

0,111<1 Albu IO<JIl.1_alhu@vogelburd,l.ml

M'lrl\l'ting:

l.eoute 1\ \:iq:\iIW.1f\

(1I;'0l1tl' _IY1MgiI1(",ln€v'lgeiburcia. ro) Ge.inin.i Perju (ge,]nin.~_perjLl@voge!bllrrtuol

Publidtale;

Zsolt Bodol,1 (z~o~l_hlldoJ<l@\![l!l,~lburd,l,ro) Ciisli.an Pop {crislian_,pop@vog~~lhurdil.lOl

ON-LINE:

Mihal I~;"idt'snl (mih<ljJJ.lclescu@chip.fOJ 0,111<1 SJUleSCLI ((I;Hlil_siwle~;nllm(hijJ.ro)

Contabilitate: :\I,1ri.1 1',1rg,,-, [va Sz,b2ka

\conl"lli lil,lle@Vol-\plbmd.l.ro.i

Di~ldhu!ie;

loalu,1 fI:idc:,( II (io,II1.1_b,1(leSlu@l;ug01lIlllll;J.mJ lo.:m CIi,luuiu SoiLJ (i,'n(U_~(Jill@I'('gcll)llld,ulll Ale" i)'I<lgililli

(.11(" _! Ir.lghini@\ogdlJlIrd.1.rOl

Adresa pentru rOfl'spunden!;i.; 0.1'.1. [.1'.4, ';(\()5l0 Illa,O\' Pl'nlrtl dblriblllit' ("[)I1\.l,·lilli-l"Ip 1.1 k'l: [1]61\-·11 r, 15fi

,i I.r,: (llhR-'11 fl7~W

r\\onl:lj ('I lipar:

Rev.li Nyoll1d,1, i!uJ.llx·,I.I, Un~'lri.\.

('~Il' 1Il~'IIl!J1 U li'l1d,llu, ,,1 Bilutdul l~iJlllSIl I k~ Au: lil "I TiI,ljl,lor (BRA II.

))1 l'uhll~ ~tlk !.~. ht.til,'li(!lll.,., ~I.· .[t:.'ZUI!;ih' ,iL' .1u~Jil..t1!.1 (l....Z ,.-11,,"01111 ~l\Jd!llh,1! N,H!nn .. li J.:" .-\\ .. uhl'nt.5. itl-,j"'W.JI.! SNA III 1J.t~lio.1d., m .. ~1 ~!iJi~.t·m!l. It)U·!.

Orange Philips

Fanatic Gamer Sony

Deck Computers Ubisoft

Best Distribution RDS

Autoshow

K Tech Electronics Flamingo Computers

C2 7 9 13 17

23,35,69 27 55 57 63 C4

LEVEl. I NEXT IssuE

VSJT1pire: The Masqu.erade - BI'aadline~

De la c;,ei care ne-au adus Fallout sl Arcanum

Conrfgurati1~e ofertale nu includ m~nitor ~i iii

DIABLO 6661

DIABto 6666 PRO

DIABLO 6666 G --

Micl'Uproeesor CPU CREROND 335 BOX - 2.B GHz MillrOpIiDC8S(I! PUl BOX 1800 1MB MI ernp roeesc r CPU PENTIOMIIl5GIIBOX -.3.6 GHz
MemoirieRAM 256MB. DDR 408 Memorie RAM Z56~B :DDR 40D Mell10ria RAM 512MB, DDIl2 400
Placa de bui'i MSI MB 84BP NEO-V Plhu;a II!! bala MSI MB IIiliPE NEa2-\! Placa de baza MSI MB 915G NEOl PLATINUM
Un hate Flop py SONY FDD 3.5" 1.44M Unitate floppy SONY' FDD 3.5" 1.44M Dnitale Floppy' SONY FDD 3.5" 1.44M
Hard-disk 160 G,B V\fD JB. 7200rpm. 8MB Hard·disk 20D GBWO JB. 721l1lrpm. 8MB Hard-disk 250 GB JD SERIAL AlA
Opti Cill dB vic:o SONY DVD:itJlW aAYEFI BULK Optical device SONY DVD±RW 2lAVER BULK IlIptical de'liel! SONY IDVD:l:RW ZLAYEB BULJC
OIPliC1lI device OptiC1oJ device DprlQBI d&vic:e
PlaDa Graficli MSI ATl9250128MR Placi IGrafici! MS.I A119550SfTD1Z8M Plica Graficii MSIIRXBOOPRO·TD256E IPcl
Placa do sunet On board P~adi de sunet On bllllrdl Ploco de SUilet CREAnVE SB AUOI ZS PLT£X
R_llIa On board Re,ea On board! Relea
COrc.ilsB CASE MIDDLE 4HIl86!i2 40D T Can:asii CASE MIDDLE 4IHLB652 400 T Carcasi CASE CM CENTURION 42DW
Tasllltllrii LOGI BLACK INTERNET ICB Tl[stotiJr'ii LOGI BLACK INTERNEt KB Tastatudi LOG! BLACK INTERNET ICB
Mouse lOGI BLACK MOUSE BY Mousl! 1.061 BLACK MOUSE B58 Mouse LOtil BLACK MOUSEB58
Others CARD REAIIER SoltwarB M.S WIN XP HOME OEM
Others CA:RD REAIlER