Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Colegiul ’’Alexandru cel Bun’’ Gura Humorului Avizat,

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire profesională: Economic
Modulul: I Bazele contabilitații
Nr de ore/an: 108
Nr. ore /săptămână: din care: T: 2 LT: 1 IP:
Clasa: a 9-a H
Profesor: Axentioi Anca- Cecilia Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: Anexa nr 3 la OMENCS nr. 4457/5.07.2016 Şef catedră:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

URÎ 2. Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității


N
Unitatea de rezultate ale O
r. Conținuturile învățării Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării bs.
c
r
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
t.
(
(10 (1
0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
) 1)
)
2.1.1. 2.2.1 2.3.1 Recapitulare 2 1 10- 10-14.09
Descrierea Interpretare Manifestarea Testare inițială 2 1 14.09 17-21.09
sistemului a receptivitatii in Delimitări conceptuale în contabilitatea 17-
contabil, conceptelor asimilarea entităților. 21.09
parte a si conceptelor si a) Incursiune în istoria contabilităţii 6 3 24.09-
sistemului caracteristic trasaturilor b) Sistemul contabil parte a sistemului 12.10
information ilor specifice informaţional economic: 24.09-
cadrul general de reglementare a
al economic specifice sistemului 12.10
1
sistemului contabil din contabilităţii în România
contabil din Romania
Romania
contabilitatea –verigă de bază a entităților
2.2.2.
(organizarea şi sfera de acţiune a
Utilizarea contabilităţii, tipuri de entități)
corecta a utilizatorii informației contabile
vocabularul
ui comun si
a celui de
specialitate.
Folosirea
vocabularul
ui specific
contabilitati
i
2.1.2 2.2.3 2.3.2 Evidenţa economică: 4 2 15-
Prezentarea Utilizarea Argumentarea a) definiţie, importanţă 26.10
conceptului formelor in mod concis b) formele evidenţei economice
si evidentei si veridic a
elemntelor economice informatiilor
definitorii pentru cu privire la
ale culegerea/pr formele
evidentei elucrarea/in evidentei
economice registrarea economice
informatiilo 2.3.3
r economice Implicarea
independenta
si responsabila
in delimitarea
activelor,
capitalurilor
2
proprii,
datoriilor, a
veniturilor si
cheltuielilor
2.3.4
Asumarea
responsabilitati
i in gruparea si
clasificarea
cheltuielilor si
veniturilor
agentului
economic
RECAPITULARE-EVALUARE 2 1 5-9.11
2.1.3 2.2.4 2.3.5 Obiectul şi metoda contabilităţii - 28 14 12.11-
Prezentarea Aplicarea Asumarea comunicarea informațiilor contabile: 25.01
conceptului reglementar responsabilitati a) definiţia şi trăsăturile obiectului contabilităţii
si ilor i in utilizarea b) categorii specifice obiectului de studiu al
elementelor contabile de echipamentelo contabilităţii: active, capitaluri proprii,
definitorii grupare si r fiscale, datorii
ale clasificare a softurilor si (situația poziției financiare), venituri și
obiectului activelor, documentelor cheltuieli
(situația performanței financiare), ecuația
si metodei capitalurilor de evidenta
fundamentală a contabilității
contabilitati proprii, contabila. c) definiţia, trăsăturile şi procedeele metodei
i datoriilor, a contabilităţii
veniturilor d) principii contabile
si
cheltuielilor
2.2.5
Calcularea
activelor,
3
capitalurilor
proprii,
datoriilor, a
veniturilor
si
cheltuielilor
.
2.2.6
Rezolvarea
unui sir de
probleme
aparute in
situatii
cotidiene
bazate pe
rationament
e, structuri
logice-
matematice
si
abstractizar
e.
RECAPITULARE EVALUARE 2 1 28.01-
1.02
2.1.4 Echipamente, softuri şi documente. 32 16 11.02-
Prezentarea 2.2.8 A. Echipamente specifice şi programe 14.06
echipament Selectarea, informatice utilizate în activitatea
elor, colectarea si financiară şi contabilă utilizate în
softurilor si prelucrarea activitatea financiară şi contabilă
documentel informatiilo B. Aparate de marcat electronice fiscale
or de r din C. Documentele de evidenţă contabilă:
4
evidenta documente a. noţiunea şi
contabila importanţa documentelor
b. structura documentelor
c. modelul, forma şi formatul documentelor
d. clasificarea documentelor
e. întocmirea, verificarea şi corectarea
documentelor
f. circuitul, păstrarea, şi arhivarea
documentelor
g. completarea documentelor pentru
principalele tranzacţii economice.

RECAPITULARE EVALUARE 4 2 18-


28.06

Săptămâna Școala Altfel- 29 octombrie- 2 noiembrie

Întocmit,

Prof. Axentioi Anca- Cecilia