Sunteți pe pagina 1din 8

Contract de prestari servicii in domeniul achizitiilor publice

nr. 2316 data 30.04.2015

Partile:

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE ,, PROF. DR. PANAIT


SARBU “, cu sediul in Calea Giulesti, nr. 5, sector 6, Bucuresti, telefon: 021- 316.12.81, fax:
021-316.12.96, cod fiscal 4316295, cont RO02TREZ7065006XXX008533, deschis la
Trezorerie Sector 6, reprezentată prin Dr. Ovidiu Marcel MOISA – MANAGER și Ec. Dorina
LUNGU – Director Financiar - Contabil, în calitate de beneficiar, pe de o parte

şi

FAST CONSULTING & TRAINING S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Str. Drumul Murgului, nr.
40, sector 3, tel. / fax: 021 – 230 80 84, CUI: RO 24389160, înregistrată la Registrul
Comerţului sub numărul J40/14554/2008, având contul nr. RO69TREZ7035069XXX011250,
deschis la Trezorerie Sector 3, reprezentată de către Madalin Necula – Administrator, în
calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b.beneficiar şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d.servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă.
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de consultanta in domeniul achizitiilor
publice, conform art. 3 alin. 3 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica
din OUG nr. 34/2006 cod CPV 79418000-7, in folosul Beneficiarului, în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Beneficiarul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.

5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre beneficiar,
este de 255 lei / zi la care se adaugă 61.20 lei TVA.
5.2 Valoarea totala a contractului este data de suma facturilor emise de catre prestator in baza
comenzilor/solicitarilor scrise/telefonice ale achizitorului.

6. Durata contractului
Prezentul contract produce efecte de la data semnarii acestuia de catre ambele parti pana la
data de 31.12.2015.

7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
Propunere tehnico - financiara
Orice acte aditionale la prezentul contract

9. Obligaţiile principale ale prestatorului


9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile in conformitate cu propunerea tehnico -
financiara oferind consultanta pentru elaborarea documentelor de atribuire si/sau aplicarea
procedurilor de atribuire dupa cum urmeaza:
- selectarea procedurii de atribuire adecvate pentru fiecare contract si alocarea codurilor
CPV;

- elaborarea documentelor necesare pentru iniţierea procedurilor de atribuirie a


contractului/acordului cadru de achizitie publica;
- elaborarea documentelor necesare in procesul de evaluare a ofertelor depuse in cadrul
procedurilor de achizitie publica;
- intocmirea specificatiilor tehnice in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare
avand ca scop prioritar evitarea depunerii abuzive si neintemeiate de contestatii;
- derularea procedurilor de atribuire a contractului de achiziţie publică;
- examinarea si evaluarea corecta a  propunerilor tehnice şi propunerilor financiare;
- gestionarea eventualelor contestaţiilor formulate în procedura de atribuire a contractului
de achiziţie publică;
- intocmirea documentelor justificative aferente cumpararilor directe;
- respectarea regulilor de comunicare;
- alegerea celor mai avantajoase solutii tehnice din punct de vedere al raportului calitate
pret pentru produsele, serviciile sau lucrarile ce urmeaza a fi achizitionate;
- publicare anunturi de atribuire si participare, notificari

9.2 – Prestatorul va asigura suportul si logistica necesara indeplinirii obligatiilor asumate prin
prezentul contract.

9.3 – Prestatorul va raspunde solicitarilor beneficiarului, in acest sens personalul specializat al


prestatorului prezentandu-se la sediul acestuia in vederea oferirii suportului necesar;

10. Obligaţiile principale ale beneficiarului


10.1 – Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
10.2 – Beneficiarul se obligă să platească preţul către prestator în termen de maxim 30 de zile
de la inregistrarea facturii la sediul beneficiarului. Factura se va emite lunar si va fi insotita de
un raport de activitate.
10.3 – Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului toate documentele si informatiile de care
acesta va avea nevoie in vederea intocmirii documentatiilor sau a documentelor ce se impun pe
parcursul derularii procedurilor de atribuire si va sesiza prestatorul telefonic ori de cate ori este
necesara interventia acestuia.
10.4 – Beneficiarul va raspunde de legalitatea documentelor justificative si a actiunilor
intreprinse de catre acesta, prin serviciile prestate neasigurandu-se aviz juridic.

11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor


11.1 - Pentru executarea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu de catre prestator care a
avut ca urmare producerea unui prejudiciu in patrimoniul Beneficiarului, raspunderea
Prestatorului va fi angajata in raport de culpa Prestatorului si in acord cu paguba produsa.
11.2 – Prestatorul va raspunde in conformitate cu prevederile art. 1000 alin. (9) din Codul
Civil

11.3 – Dacă beneficiarul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei


prevăzute convenite, atunci presatorul are dreptul de a solicita beneficiarului plata unor
penalitati in cuantum de 0,04 % / zi intarziere.
11.4 – Dacă prestatorul nu respecta termenele de executie prevazute in prezentul contract,
atunci beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului penalitati in cuantum de 0,04 % / zi
intarziere.
11.5 – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept .

Clauze specifice

12. Alte resposabilităţi ale prestatorului


12.1 - Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute
de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
solicitarile beneficiarului. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului.

13. Recepţie şi verificări


13.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu solicitarile.
13.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract si vor
fi confirmate in cadrul Raportului mentionat la pct. 10.2.

14. Începere, finalizare


14.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor incepand cu data semnarii
prezentului contract de catre ambele parti.
14.2 – Prestatorul are obligaţia de a finaliza prestarea serviciilor in termenele convenite.

15. Ajustarea preţului contractului


15.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de beneficiar prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract, tarife ce vor ramane neschimbate pe toata
perioada derularii contractului.
15.2 - Preţul contractului va ramane nemodificat pe toata perioada de valabilitate a
contractului.

16. Amendamente
16.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
16.2 - Valabilitatea prezentului contract poate fi prelungita prin acte aditionale pana la data de
30.04.2016.
17. Subcontractanţi, Cesiune
17.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu subcontracta parti din contract sau de a transfera total
sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.

18. Forţa majoră


18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
18.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 10
zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

19. Soluţionarea litigiilor


19.1 - Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legatură cu îndeplinirea contractului.
19.2 - Dacă, după 5 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România.

20. Limba care guvernează contractul


20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări
21.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării primirii comunicării.

22. Legea aplicabilă contractului


22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Parţile au înteles să încheie azi ............................... prezentul contract în doua


exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru prestator, si contine 6 pagini.

Beneficiar Prestator
Spitalul Clinic de Obstretica - Ginecologie Fast Consulting & Training S.R.L.
„Prof. Dr. Panait Sirbu”

MANAGER ADMINISTRATOR
Dr. Ovidiu Marcel MOISA Ing. ec. Madalin Necula

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,


EC. DORINA LUNGU

AVIZAT
CONSILIER JURIDIC,
JR.SIMION THEODOR STEFAN

AVIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
EC. ION PECINGINA

REFERENT SPECIALITATE
OANA OPREA
nr. 3117/09.06.2015
ACT ADITIONAL NR. 1

La contractul nr. 2316/30.04.2015

Intre:
1. Autoritatea SPITALUL CLINIC OBSTETRICA – GINECOLOGIE “PROF. DR. PANAIT SARBU”,
cu sediul in Bucuresti, CAL. GIULESTI nr. 5, sector 6, telefon/fax 021.3161296, cod fiscal 4316295
cont trezorerie IBAN RO86TREZ7065041XXX000227 , deschis la Trezoreria sector 6 reprezentata prin DR. OVIDIU
MARCEL MOISA, functia manager , director financiar contabil EC. DORINA LUNGU , in calitate de achizitor pe de o parte,

si

2. FAST CONSULTING & TRAINING S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Str. Drumul Murgului, nr. 40, sector 3, tel. / fax: 021 –
230 80 84, CUI: RO 24389160, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/14554/2008, având contul nr.
RO69TREZ7035069XXX011250, deschis la Trezorerie Sector 3, reprezentată de către Madalin Necula – Administrator, în
calitate de prestator, pe de altă parte.

Art. 1.Se suplimenteaza valoarea contractului cu suma de 255 lei/zi x 44 zile = 11220 lei la care se adauga TVA 2692.80
lei, de la data de 10.06.2015 pana la data de 10.08.2015.
Art. 2.Restul clauzelor contractuale raman nemodificate.
Prezentul Act aditional s-a incheiat astazi 09.06.2015, la sediul Beneficiarului-Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie
“Prof. Dr.Panait Sarbu”,
In 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

ACHIZITOR,
PRESTATOR,

MANAGER, ADMINISTRATOR,
DR. MARCEL OVIDIU MOISA ING. EC. MADALIN NECULA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,


EC. DORINA LUNGU

AVIZAT
CONSILIER JURIDIC,
JR.SIMION THEODOR STEFAN

AVIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
EC. ION PECINGINA

REFERENT SPECIALITATE
OANA OPREA

S-ar putea să vă placă și