Sunteți pe pagina 1din 5

COMISIA RAIONALA EXTRAORDINARA DE SANATATE

pUBLIсA сднur,

нотДкАкп
пr. 39 din 30.07.202l
in temeiul art. 55 din Legea пr. 10/2009 privind supravegherea de stat а sйпёtйtii publice
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, пr, 67, аrt. 183), cu modificёrile ulterioare qi а planului
na{ional de imunizare anti COVID-19, uппаrе а analizei evolu{iei situaliei epidemiologice qi datelor de
асореrirе vaccinalё in plan raional, Comisia teritorialё extraordinarё de sйnйtate publicй constatё сё
evolulia procesului epidemic este nefavorabilй.
tn ultimele sйрtйmАпi, ре teritoriul raionului Cahul se inregistreazё, о creEtere а numйrului de
cazuri COVID-19. Pentru ultimele 14 zi|e (15.07-28.07) incidenla COVID-19 а constitl,it |29,7 cazurt
la 100 mii persoane, inTegistrate l49 cazlжi. Din пumйrul total de localitйli ale raionului in 21 localitёli
se atestй о situalie nefavorabilё. Din ele in 15 localitёli incidentayariazб de la 107,3 рiпё la 646,2
cazuri la 100 mii personae, fapt се prezintй impact mаrе qi include risc major cu potenlial inalt de
transmitere cu afectarea grаvб, а sйпйtйlii populaliei qi necesitё mйsuri stricte de control, supraveghere qi
rйspuns. in ultima perioadё а sporit пumйrul de cazuri de infeclie de import. Din пumйrul total de cazuri
inregistrate in raionul Cahul in luna iulie curent, 24 sunt de import: Germania 6, Rusia 5, Marea Britanie
3, Turcia 3, Irlanda 3, Italia 2, Frап\а qi Ucraina cAte 1 са". Incep6nd cu data de 2|.07-29.07 iп
localitatea Colibaqi sunt inregistrate 28 cazllri de infecfie, inclusiv б cazuri de import (2lta|ia,3 Irlanda,
1 Маrеа Britanie). Totodatё s-a inregistrat un fосаr cu |6 caztlri printre persoanele саrе frесчепtеаzё,
confesiunea religioasё din localitate, sursa de infec{ie pentru ei а devenit un mеmЬru ai acestei confesii.
in contextul actualizйrii datelor despre situalia epidemiologicй prin infeclia COVID-I9,
reieqind din necesitatea sporirii nivelului de respectare а mёsurilоr de prevenire а rйspindirii infectiei
COVID - 19, Comisia raionalё extraordinarй de sбnбtate рuЬliсё Cahul,

нотДRДýiЕ:
1. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sбnёtate Publicй Cahul сu referire la situatia
epidemiologicй prin COVID- 1 9.
2. Se ia act de сопfirmаrеа oficialй de laborator in Republica Moldova а tulpinii Delta, mutalie а
virusului SARS СоV-2, qi а riscurilor asociate pentru sйпёtаtеа publicй ре teritoriul raionului
Cahul.
3. inbaza indicatorilor de inciden!ё COVID-19, ре teritoriul raionului Cahul se dесlаrй gradul de
alertб ,,Cod Ro;u", situalia пеfачоrаЬilй, risc major.
4. Conducйtorii institufiilor de asisten!й mеdiсаlй рrimаrё, indiferent de tipul de proprietate qi
fоrmй juridicй de organizale чоr asigura realizarea mйsurilor pentru depistarea рrесосе prin
aplicarea testelor rapide, lucru in focare, identificarea contaclilor, supravegherea persoanelor
aflate in autoizolare, managementul cazurilor persoanelor contacte qi suspecte 1а COVID-19.
ý Se menlin, cu titlu obligatoriu, mйsurilе Ei acliunile de sйпбtаtе publicё ре teritoriul
administrativ а1 raionului Cahul pentru prevenirea Ei controlul infecliei cu noul coronavirus:
5.1 portul indispensabil al mбqtilor de proteclie in toate spaliile publice inchise, in orice tip de
transport public, in staliile de aqteptare, in cadrul tuturor evenimentelor publice din spaliile
deschise cu aglomeralii umane, in cadrul intrunirilor cu caracter unic, adunёrilor in mаsй,
inclusiv cu respectarea distan}et fizice de minim un mеtru. Masca de proteclie trebuie sй
асореrе atit gura, сбt qi nasul;
5.2 dezinfeclia qi igienizarea mбinilor, cu asigurarea produselor qi preparatelor virucide in toate
intreprinderile, instituliile ;i organizafiile, de drept public qi privat, inclusiv in centre
comerciale, magazine, institulii HOR-ECA, alte structuri саrе presteazб servicii publice;
5.3 evitarea evenimentelor care implicй prezenla aglomeratilor umane.
6. Se interzice, activitatea cluburilor de noapte, activitatea discotecilor incluse in codul САЕМ
56.30 9i а ringurilor de dans incluse in codul САЕМ 9З.29, indiferent de denumirea de firmй а
unitйtii comerciale (exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecй, club
etc.).
7. Se interzice organizarea qi desfE;urarea in spa{ii inchise qi deschise а expoziliilor, festivalurilor,
tirgurilor agricole specializate, evenimentelor comerciale.
8. Se permite organizarea slujbelor religioase doar in afara bisericilor, la аеr liber, utilizflnd
sisteme de sonorizare qi transmisiunea online (dupё caz), cu respectarea distanfei de 2 metri
intre persoane qi purtarea mйqtilor de proteclie, cu limitarea numйrului de vizitatori.
9. Se permite desйqurarea competiliilor sportive in aer liber, йrё spectatori.
10. Se interzice desйquraTea activitйlilor de deservire in unitйlile de alimentatie publicй (de tipul
restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), in intervalul оrеlоr 22.00 - 07.00, cu excep{ia
comercializбTii produselor alimentare la pachet qi cu livrare, prin unitйlile de alimentalie publicё
de orice tip, cu excluderea posibilit6{ii de consumare а acestora in incinta/teritoriul unitй{ii.
11. Se interzice dеsйqurаrеа activitalilor in unitйlile de alimenta}ie publicй amplasate in punctele de
comercializare а produselor petroliere, in intervalul оrеlоr 22.00 - 07.00.
12. Se admite desfb;urarea evenimentelor iп cadrul unitйlilor de alimentare рuЫiсй cu participarea а
cel mult 50 реrsоапе, astfel incAt sй fie asiguratй о suprafa!б de minimum 4 m2 pentru fiecare
persoanй, cu respectarea strictй а mйsurilor de prevenire 9i contTol а infecliei COVID-19, cu
intocmirea obligatorie, de сйtrе organizatori, а listei participanlilor de evidenla epidemiologicй а
evenimentului, dupй modelul stabilit (nume, prenume, IDNP, пumёr de telefon, adresa de е-
mail, adresa de la domiciliu). Se rесоmапdй desйgurarea evenimentelor in spalii deschise.
13. Persoanele fizice qi persoanelejuridice, саrе efectueazй activitйti de transport rutiеr de persoane
in trafic local, raional/interraional, interna{ional cit qi activitй{ile conexe (gбri auto, sta{ii de
testare auto etc,) чоr respecta obligatoriu prescripliile.de sбnйtate publicё 9i anume: portul
mфtilor de protec{ie pentru pasageri gi conducйtori auio, dezinfectarea suprafelelor la inceputul
оrеlоr de lucru qi de Гrесаrе datб la staliile terminus, limitarea numйrului de реrsоапе in
transportul rutier in trafic raional 9i interTaional- proportional numйrului de scaune disponibile
in mijlocul de transport, iаr pentru transportul rutier in tralic municipal in limita а 60% din
capacitatea de imЬаrсаrе.
14. Activitatea pie{elor comerciale ре intreg teritoriul raionului Cahul se va,realiza cu respectarea
strictЁ а mёsurilor de sйпйtаtе publicd се se impun pentru organizarea activitalii pielelor stabilite
in Planul de pregйtire qi rйsрuпs la infec}ia cu Coronovirus de tip nou (COVID-I9)- Versiunea 2
Ei Instructiunii cu privire la mйsurile de prevenire а infectiei COVID-l9 in cadrul pie{elor
comerciale, арrоЬаtб prin НоtйrАrеа Comisiei na}ionale extraordinare de sйnйtate publicй а
Republicii Moldova пr.12 din 25 mai2020.
15. Ре teritoriul zonelor de agrement, inclusiv piscinelor se va admite un пumйr limitat de persoane,
astfel incбt sё fie asiguratб о suprafalй de minimum 4 m2 pentru fiecare реrsоапй reeqind din
suprafala locului prevёzut pentru agreement sau suprafala piscinei. I?luxul de persoane va fi
dirijat astfel incAt sё se evite formarea aglomeratiilor.
16. Se interzice аflаrеа persoanelor in zone de agrement, spa}ii publice deschise in grupuri mai mari
de 3 persoane, cu excep(ia membrilor unei familii.
17. Se reitereazй, insistent necesitatea de чассiпаrе impotriva COVID-19, cu orice vaccin disponibil
qi aprobat pentru utilizare in Republica Moldova, са unica mdsurй esenlialё de prevenire а
cazurilor noi de infeclii COVID-I9.
18. Se reitereazd, importanla vaccinбrii tuturor cadrelor didactice din raionul Cahul са unica op}iune
pentru desйqurarea in siguran!й qi cu prezenla Гtzicб а noului an de studii202|-2022.
19. Se rеiпtеrеаzй pentru toli conducёtorii instituliilor, intreprinderilor, organizafiilor, indiferent de
fоrmа de proprietate necesitatea atingerii сйtrе data de 0I.09.202l а unei rate de vaccinare in
rAndul angajalilor de minimum7OYo (exceplie persoanele cu contraindica{ii сопfirmа[е de medic
de familie).
20. Se solicitй suportul imediat а1 organelor de fоr!ё (Inspectoratul de Poli{ie Cahul, Companiei de
carabinieri cu dislocare in mun. Cahul, directia regionalй ,,Sud" а IGC, Plutonul Cahul, Taraclia"
Vulcane$i al Batalionului de раtrulаrе Sud al klspctoratului пфопаl de patulare al IGP а1 MAI) in
patrularea strёzilor qi monitorizafea respectйrii regulilor de sйпйtаtе рuЬliсй, inclusiv la staliile
de agteptare.
21. Se solicitё Inspectoratul de Poli{ie Cahul, Companiei de carabinieri cu dislocare in muп. Cahul,
direc{ia regionalё ,,Sud" а IGC, Plutonul Cahul, TaracНa" Vulсёпе$i al Batalionului de paftilare Sud al
Inspectoratului пфопаl de patulare а1 IGP al MAI monitorizarea imbarcйrii pasagerilor in unitйlile
de transport strict limitelor stabilite, neadmiterii imbulzelii, imЬаrсйrii сйldtоrilоr йrб mйqti de
protec|ie.
22. Se solicitё Inspectoratul de Polilie Cahul controlul asupra respectбrii prescripliilor de izolare Ei
carantinб pentru 14 zile а persoanelor care intrй ре teritoriul Republicii Moldova, inclusiv а
raionului Cahul 9i саrе nu delin certificatul de vaccinare cu dоuё doze sau dovada unui test
negativ la COVID19, efectuat in ultimele 72 ore qi contaclilor cu persoanele confirmate
COVID-19.
23. Direc}ia raionalй pentru Siguranta Alimentelor va asigura intensificarea mйsurilоr de сопtrоl а1
infecliei COVID-19 сопfоrm prevederilor hоtйririlоr Comisiei nationale extraordinare de
sбnйtate publicd in pielele agricole, centrele comerciale, zonele de agrement, unitalile HoReCa,
intreprinderile de alimentalie publicё qi comer! etc.
24. Direclia Centrul de sйпёtаtе publicё Cahul va asigura intensificarea mйsurilor de control al
infecliei COVID-19 conform prevederilor hоtйrбrilоr Comisiei nationale extraordinare de sйпйtаtе
рuЬliсё in instituliile pentru copii, instituliile medicale, fаrшасii, saloane de frumusele etc.
25. Comisia teritorialб extraordinarй de sйпйtаtе publicё se va convoca cel pulin о dаtй la 2 sёрtйmiпi
sau duрй necesitate pentru а discuta rezultatele activitёlilor се lin de controale, patrulare,
monitorizare а respectйrii de сйtrе persoanele fizice 9i juridice а mёsurilor de prevenire 9i control
а infecliei COVID-l9, regimului de autoizolare de 14 zile obligatorii ре intreg teritoriul а
raionului Cahul qi provocйrile procesului de vaccinare, cu identificarea qi implementarea actiunilor
necesare.
26. Nerespectarea mёsurilоr qi restric}iilor impuse de sёnйtate publicё expuse in prezenta НоtёrАrе
constituie pericol pentru sйпйtаtеа рuЬliсй qi serveEte temei pentru tragere la rdspundere
contravenlionalй qi/sau репаlй а persoanelor vinovate.
27. Sursele Mass-media locale vor asigura difuzarea informaliei cu referire 1а mёsurilе de sбnйtate
publicй stabilite prin prezenta Ноtёrбrе.
28. Prezenta Ноtбrбrе iпtrё in vigoare din momentul emiterii gi se publicё ре pagina оfiсiаlй а
consiliului raional cahul.
29. Controlul executйrii Ноtйrбrii in саuzй mi-l asum personal.

Yicepreqedintele Comisiei raionale #


Ехtrаоrdiпаrй de s5nйtate publicй Саhul 1,1И*4 Svetlana Вrumа

Secretar NicolaiGaisan
Б
la FlоtйrАrеа nr. 39 din з0 ,r,,*iЁji
а Comisiei teritoriale extraordinare de sйпёtаtе publicб

Incidenta рriп СОVID - 19 ре 14 zile (15-2s.07 .2l), cazuri active, raionul Cahul
localitatile cazuri
.logOO t5-28.07.2t
А.l.Сuzё
0.0
Alexanderfeld
L 75,2
Alexandreýti
0,0
Andrugul de Jos
10 591,7
Andruýul de Sus
1,
68,4
Badicu Moldovenesc 8 646,z
Baurci Moldoveni
63,6
Borceag
0,0
Вriпzа
3 ,27,5
Bucuria 1
86,8
Burlaceni
1 48.9
Вчrlасч
2 396,8
CahuI
56 |36,2
Сhirсапi
0,0
chisilia Маrе 4 яQЁ,l
Ciýlita Prut
0.0
Coliba9i
23 393,4
Cotihana
0,0
crihana veche
0.о
Счсоаrа
3
Doina
0,0
Frumuýica _ пп
Gavanoasa
2 l07,3
Giurgiuleýti
0,0
Griceni
0,0
Huluboaia 1
tt1,9
lasnaia poleana
0,0
lujnoe
0,0
lqiga 0,0
Lebedenco 6 ýlп,
Lopa!ica
0,0
Luce5ti
0,0
Manta 1,
42,6
Moscovei
0,0
Paicu
0,о
Pagcani
а,а
Pellnei 1,1,
515,5
Boýu
ý,0
Rumeanlev
J,l ft
slobozia Mare
а9
Spicoasa
0,0
Taraclia de salcje
L 75,7
Tartaul de salcie t
тёtёrеsti 0,0
Ursoaia 4
vadul lui lsac 5
Valeni 1 36,6
vladimirovca 0,0
Zirnesti 2 89,5
Total rаiоп L49 L29,7

coduri de аlеrtй

Nivelul 1 Nivelul2 Nivelul3 Nivelul4


Соdчеrdе. Аlеrti cu cod Аlеrtй сч cod ýеrttr са ýodroýý
ý,ituatie falъrabilý galben роrtосаliu

<25 25-50 51-100 >100