Sunteți pe pagina 1din 3

Antetul instituției

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a_____________________________________ , identificat(ă) cu _______,


seria______, nr.______________, având CNP: _______________________________,
tel:____________________, email:__________________________ domiciliat/ă în localitatea
_____________________________, str. _______________________________ nr. _______, bl.
_______, sc. _____, et. _____, apart. ____, jud./sect. _______________, tel.
________________________, e-mail ________________________,
în calitate de cadru didactic,
Declar că sunt informat despre drepturile mele și despre faptul că datele mele cu caracter
personal vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.679 / 2016
(GDPR) și Legii nr. 190/2018, referitoare la protecția datelor cu caracter personal, în cadrul
programului „Voucher educațional” derulat de către Primăria Sectorului 5 în colaborare cu Centrul
Cultural și de Tineret Ștefan Iordache și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul
5 și aprobat prin HCL Sector 5 nr. 71/2021 modificată și completată prin HCL Sector 5 nr. 96/2021.

1. Am fost informat că:


• Operatorul (Unitatea de învățământ, Primăria Sectorului 5, Centrul Cultural și de Tineret
Ștefan Iordache) va prelucra datele cu caracter personal respectând principiile legalității,
echității și transparenței, exclusiv în scopuri determinate, explicite și legitime, în conformitate
cu art. 5 al Regulamentului nr. 679/2016.
• Perioada de prelucrare a datelor personale este egală cu perioada de implementare a
programului și încă 10 ani după această dată, potrivit prevederilor legale și dispozițiilor
privind arhivarea;
2. Am fost informat că beneficiez de următoarele drepturi:
 Dreptul la informare – pot solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor
mele personale;
 Dreptul la rectificare – pot rectifica datele personale inexacte sau le pot completa;
 Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – pot obține ștergerea datelor;
 Dreptul la restricționarea prelucrării - pot solicita restricționarea prelucrării;
 Dreptul de opoziție – pot să mă opun, în special, prelucrărilor de date în condițiile legii;
 Dreptul la portabilitatea datelor - pot primi, în anumite condiții, datele personale pe care
le-am furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau pot solicita ca respectivele
date să fie transmise altui operator;
 Dreptul de a depune plângere - pot depune plângere față de modalitatea de prelucrare a
datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal cu sediul în b-dul Gen. Ghe. Magheru nr. 28-30, sector 1, adresă e-mail:
anspdcp@dataprotection.ro ;
 Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiaza pe
consimțământul meu, îl pot retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte
doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare
valabilă;
 Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: pot cere și obține intervenția umană
cu privire la respectiva prelucrare, îmi pot exprima propriul punct de vedere cu privire la
aceasta și pot contesta decizia.
Antetul instituției

3. Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale şi/sau contractuale, comunicarea datelor mele


personale este absolut necesară.
4. Am luat la cunoştinţă că, în eventualitatea în care voi formula Notificare scrisă privind
respectarea oricărui drept menționat mai sus, aceasta va fi soluționată în maxim 30 de zile
calendaristice de la data recepționării de către Operator.
5. Datele cu caracter personal vor fi furnizate doar persoanelor împuternicite de Operator, în
condiţiile legii, pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, precum și
autorităților publice la solicitarea legală a acestora.
6. Am fost asigurat de confidenţialitatea prelucrării datelor mele cu caracter personal precum şi
de asigurarea tuturor condiţiilor pentru securitatea prelucrării datelor de către Operator;
7. Dacă operatorul va prelucra datele personale furnizate de subsemnatul, cu un scop secundar
celui pentru care am comunicat datele, voi fi informat prelabil prelucrării privind scopul
secundar respectiv şi voi cunoaşte orice informaţii suplimentare.

Transferul de date:
Sunt de acord ca Unitatea de învățământ să transmită aceste date, după caz, către
partenerii din proiect, respectiv Primăria Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret Ștefan
Iordache precum și agenților economici selectați, potrivit legii.

Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal se bazează pe:


• art. 6, alin. (1), lit. (a) din Regulamentului UE nr. 679 din 2016 (GDPR) – persoana vizată și-a dat
consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe
scopuri specifice; lit. b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana
vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui
contract; lit. (c) – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine
operatorului, precum și
• art. 9, alin. (2), lit. (a) din Regulamentului UE nr. 679 din 2016 (GDPR) – persoana vizată și-a dat
consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai
multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca
interdicţia prevăzută la alineatul (1) să nu poatăfi ridicată prin consimţământul persoanei vizate.

Pentru exercitarea oricărui drept legal sau mai multe detalii referitoare la prelucrarea datelor
personale de către Operator, ne puteți contacta la:
- Unitatea de învățământ ..........................................................................................................
- Primăria Sectorului 5: tel. 021.314.43.18, adresă e-mail: primarie@sector5.ro sau o adresă
scrisă, datată și semnată la Primaria Sectorului 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sect. 5,
cod: 040554, Bucuresti.
- Centrul Cultural și de Tineret .......................................................................................................

Îmi exprim consimțământul, în mod expres și neechivoc privind colectarea și procesarea


datelor mele cu caracter personal (nume, prenume, adresa domiciliu, nr. de telefon, e-mail,
ocupația, funcția, loc de muncă, imagini foto și/sau înregistrări audio-video, cod numeric personal
(CNP), seria și numărul actului de identitate), pe care le furnizez benevol către unitatea de
învățământ ______________________________________, cu sediul în București, sectorul 5, str.
_____________________________, nr. _____, reprezentată prin d-nul/na
______________________, în calitate de Director, pentru următoarele scopuri:
1. Îndeplinirea activităților pentru derularea programului Voucher educațional în conformitate cu
prevederilor HCL Sector 5 nr. 71/2021 și HCL Sector 5 nr. 96/2021;
2. Participarea la procesul de informare și înscrierea nominală pe listele deschise în unitatea de
învățământ;
3. Comunicări referitoare la desfășurarea programului;
Antetul instituției

4. Chestionare de feedback cu privire la activitățile din proiect;


5. Prelucrare în scopuri statistice și de publicitate cu privire la rezultatele activităților din program;
6. Publicarea de fotografii și de înregistrări audio-video pe paginile oficiale ale Primăriei Sectorului 5
și Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache : website, Facebook.

Sunt de acord să fiu contactat/ă în scopurile menționate mai sus de către Unitatea de
învățământ, Primaria Sectorului 5 și/sau Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, după caz,
prin E-mail, Telefon, Poștă sau Servicii de mesagerie SMS

Nume, Prenume: _____________________________ Data _________________

Semnătura ________________________

S-ar putea să vă placă și