Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE PETRAŞCU”TECUCI

Str. Al. P.Calimah, nr.15, Tecuci, Jud.Galaţi


Tel./Fax: 0236811121, e-mail:scoala_nr_2_tecuci@yahoo.com

TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Nr. UNITATEA DE CONȚINUT RESPONSABIL TERMEN


crt.
1. Director Septembrie
Stabilirea componenței și 2020
responsabilităților membrilor
Consiliului de Administrație
Responsabilii comisiilor
Aprobarea calificativelor personalului metodice
didactic și didactic auxiliar pentru anul
școlar 2019-2020
Membrii CA
Propunerea unităților de conținut
pentru Temantica Consiliului de
Administrație pentru anul școlar Director
2020-2021

Stalibirea tematicii pentru Consiliul


profesoral pentru anul școlar 2020- Director
2021

Aprobarea Planului managerial pe Director


anul școlar 2019-2020

Aprobarea Programului managerial Director


pe semestrul I pe anul școlar 2020-
2021 Director

Aprobarea responsabililor comisiilor Director


metodice și de lucru
Director
Aprobarea transferurilor elevilor

Aprobarea constituirii claselor, Director


repartizarea dirigintilor/ învățătorilor

Aprobarea Regulamentului de ordine


interioară pentru anul școlar 2020-
ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE PETRAŞCU”TECUCI
Str. Al. P.Calimah, nr.15, Tecuci, Jud.Galaţi
Tel./Fax: 0236811121, e-mail:scoala_nr_2_tecuci@yahoo.com

2021

Discutarea și aprobarea diferitelor


probleme curente și a măsurilor
organizatorice
2. Avizarea statelor de funcții și a statelor Director Octombrie 2020
de personal

Avizarea orarelor Director

Eliberarea recomandărilor pentru Director


înscrierea la definitivat și grade
didactice

Probleme curente

3. Stabilirea concediilor aferente anului Director Noiembrie 2020


școlar 2020-2021 pentru cadrele
didactice
Prezintă rapoarte
Analiza activităților desfășurate în responsabilii comisiilor
cadrul comisiilor metodice pe primele metodice
3 luni de activitate

Probleme curente

4. Aprobarea concediilor de odihnă Director Decembrie 2020


pentru personalul didactic auxiliar

Probleme curente

5. Aprobarea Programului managerial pe Director Ianuarie 2021


semestrul al II lea al anului școlar
2020-2021

Raport privind execuția bugetară Director


pentru anul 2020
Responsabilii comisiilor
Analiza parțială cu privire la activitatea metodice
desfășurată în semestrul I al anului
școlar 2020- 2021 pe comaprtimente de Director
muncă
ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE PETRAŞCU”TECUCI
Str. Al. P.Calimah, nr.15, Tecuci, Jud.Galaţi
Tel./Fax: 0236811121, e-mail:scoala_nr_2_tecuci@yahoo.com

Discutarea metodologiei privind Director


mișcarea personalului didactic pentru
anul școlar 2020-2021 Administrator financiar

Evaluarea personalului nedidactic Administrator fnanciar

Situația inventarului școlii/ Raportul


comisiei de casare

Aprobarea proiectului de buget pe 2021

Probleme curente

6. Probleme de etapă privind mișcarea Director Februarie 2021


personalului didactic
Director
Aprobarea hotărârilor Consiliului
Profesoral

Probleme curente

7. Analiza activității Director Martie 2021

Aprobarea Proiectului de încadrare


pentru anul scolar 2021-2022 Director

Probleme de etapă privind mișcarea Director


personalului didactic

Probleme curente

8. Probleme de etapă privind mișcarea Director Aprilie 2021


personalului didactic

Probleme curente

9. Analiza parțială cu privire la activitatea Director Mai 2021


desfășurată pe semestrul II al anului
școlar 2020-2021 pe compartimente de
muncă

Aprobarea ofertei educaționale a școlii Director


pentru anul școlar 2021-2022
Șefii comisiilor
Măsuri pentru încheierea în bune
condiții a anului școlar
ŞCOALA GIMNAZIALĂ„GHEORGHE PETRAŞCU”TECUCI
Str. Al. P.Calimah, nr.15, Tecuci, Jud.Galaţi
Tel./Fax: 0236811121, e-mail:scoala_nr_2_tecuci@yahoo.com

Pregătirea “Zilei Porților Deschise”


Administrator financiar
Analiza financiar contabilă

Probleme curente

10. Măsuri pentru încheierea în bune Director Iunie 2021


condiții a anului școlar

Validarea situației la învățătură și Director


purtare la sfârșitul semestrului al II-lea,
anul școlar 2020-2021
Director
Evaluarea finală a activității pe
compartimente de muncă
Secretar
Aprobarea situației definitive privind
concediile cadrelor didactice

Probleme curente

11. Stabilirea graficului permanenței Director Iunie 2021


cadrelor didactice pe perioada vacanței
de vară

Probleme curente

Notă:
Consiliul de Administație se întrunește lunar în ședințe ordinare, precum și ori de
câte ori este necesar în ședințe extraordinare, la solicitarea președintelui Consiliului de
Administrație, la solicitarea a două treimi din numărul membrilor Consiliului de
Administrație sau a două treimi din numărul membrilor Consiliului profesoral. Consiliul
de Administrație este convocat și la solicitarea a două treimi din numărul membrilor
Consiliului elevilor sau a doua treimi din numărul membrilor Consiliului reprezentativ al
părinților.
(art.11, alin. 1 OMEN 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și
funcționare a Consiliului de Administratțe din unitățile de învățământ preuniversitar.)

CA Secretar, Director,
Prof. Rugină Ana Maria Prof. Paiu Gabriela

S-ar putea să vă placă și