Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR


VACANTE/REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
21 iulie 2021

Probă scrisă
MATEMATICĂ
Varianta 2
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului maxim corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat
pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. a) E ( 2 − i ) = ( 3 + 4i )( 2 − i ) − 5 ( 2 + i ) = 3p
= 6 − 3i + 8i + 4 − 10 − 5i = 0 2p
b) E ( z ) = ( 3 − i ) z − 5 z , deci, pentru z = x + iy , obținem ( 3 − i )( x + iy ) − 5 ( x − iy ) = 15 , unde
2p
x și y sunt numere reale
( 3x + y − 5 x ) + i ( 3 y − x + 5 y ) = 15 , de unde obținem x = −8 și y = −1 , deci z = −8 − i 3p

(
c) az1 − 5 z1 = az2 − 5 z2 , deci a ( z1 − z2 ) = 5 z1 − z2 ) 2p

( )
a ( z1 − z2 ) = 5 z1 − z2  a z1 − z2 = 5 z1 − z2 și, cum z1 − z2 = z1 − z2 = z1 − z2 ,
3p
obținem a z1 − z2 = 5 z1 − z2 , de unde, cum a ≠ 5 , obținem z1 − z2 = 0 , deci z1 = z2
2. a) Unghiul AIN este unghi exterior triunghiului AIC , deci ∢AIN = ∢CAI + ∢ACI 2p
Cum I este centrul cercului înscris în ∆ABC , semidreptele AI și CI sunt bisectoarele
1 1 1 3p
unghiurilor BAC , respectiv ACB , deci ∢AIN = ∢BAC + ∢ACB = ( ∢BAC + ∢ACB )
2 2 2
1
b) ∢NAB = NB = ∢NCB 2p
2
1 1
∢NAI = ∢NAB + ∢BAI = ∢ACB + ∢BAC , deci ∢NAI = ∢AIN , de unde obținem că
2 2 3p
triunghiul ANI este isoscel
c) ∆ANI este isoscel cu vârful în N , deci NP ⊥ AI , unde P este mijlocul segmentului AI
și, cum AI ⊥ IM , obținem că NP IM , deci PQ este linie mijlocie în ∆AIM , unde Q este 2p
punctul de intersecție a dreptelor NP și AC
CM
Q este mijlocul segmentului AM și M este mijlocul segmentului AC , deci = 2 și,
MQ
3p
CI CM
cum NQ IM , obținem = = 2 , deci CI = 2 IN
IN MQ

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. a) f ( −1) = ( −1) + ( −1) − m + 1 = − m + 1 , pentru orice număr real m
3 2
2p

f (1) = 13 + 12 + m + 1 = m + 3 , deci f ( −1) + f (1) = 4 , pentru orice număr real m 3p


b) x1 + x2 + x3 = −1 , x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 = m , pentru orice număr real m 2p
x12 + x22 + x32 = ( x1 + x2 + x3 ) − 2 ( x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 ) = 1 − 2m  1 − 2m = 1 , deci m = 0
2
3p

Probă scrisă la matematică Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 3
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

1   x1 x2 + x1 x3 + x2 x3  2 ( x1 + x2 + x3 )
2 2
1 1 1 1 1
1  1 1
c) 2 + 2 + 2 =  + +  − 2  + + =  − =
x1 x2 x3  x1 x2 x3   x1 x2 x1 x3 x2 x3   x1 x2 x3  x1 x2 x3 3p
= m − 2 < 0 , pentru orice m ∈ − 2, 2
2
( )
Cum f ∈ ℝ [ X ] și are gradul egal cu 3 , iar numerele x1 , x2 și x3 nu sunt toate reale,
2p
obținem că polinomul f are o singură rădăcină număr real
2. 6 x5 + 6
a) f '( x) = − , x∈ (0, +∞) 3p
( )
2
x6 + 6 x

(
− 6 x12 + 6 x 7 ) = −6
( )
lim x f ' ( x ) = lim
7
2p
( x6 + 6 x )
x →+∞ x →+∞ 2

b) f ' ( x ) < 0 , pentru orice x ∈ [1, +∞ ) , deci f este strict descrescătoare pe [1, +∞ ) , de unde
3p
obținem f ( x ) < f (1) , pentru orice x ∈ (1, +∞ )
1 1
f (1) = , deci f ( x ) < , pentru orice x ∈ (1, +∞ ) 2p
7 7
2 2 2 2
c) A =  f ( x) dx = 
1
dx = 
x4
dx =
1 1 1
 − 5 ( )
1  5 '
x dx =
1 1x (x5 + 6) 1x
5
( x5 + 6) 5 1 6  x x + 6 
 5 3p

( ( ))
1 2 1 1 112
= ln x5 − ln x5 + 6 = ( ln32 − ln38 − ln1 + ln 7) = ln 2p
30 1 30 30 19

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Itemul de completare elaborat:
- menționarea competenţei specifice evaluate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 1p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 2p
Itemul cu răspuns scurt elaborat:
- menționarea competenţei specifice evaluate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 1p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 2p
Itemul de tip pereche elaborat:
- menționarea competenţei specifice evaluate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 1p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 2p
Itemul de tip alegere multiplă elaborat:
- menționarea competenţei specifice evaluate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 1p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 2p
Itemul de tip întrebare structurată elaborat:
- menționarea competenţei specifice evaluate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 1p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 2p
Probă scrisă la matematică Varianta 2
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 3
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Itemul de tip rezolvare de probleme elaborat:


- menționarea competenţei specifice evaluate 1p
- respectarea formatului itemului 1p
- elaborarea răspunsului aşteptat (baremul de evaluare) 1p
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate 2p

Probă scrisă la matematică Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 3 din 3

S-ar putea să vă placă și