Sunteți pe pagina 1din 9

TESTE GRILĂ CODUL MUNCII

1. Dispozițiile Codului muncii se aplică:


a. ucenicilor care presteaza muncă în baza unui contract de ucenicie  la locul de
muncă;
b. angajatorilor persoane fizice sau juridice
c. avocatilor, notarilor, executorilor judecatoresti si altor liberi-profesionsti.

2. Printre principiile fundamentale potrivit Codului muncii se află:


a. libertății muncii;
b. egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii;
c. asigurarii protectiei muncii

3. Elaborarea regulamentului intern este o obligație a:


a. angajatorului;
b. sindicatelor;
c. angajatorului cu consultarea sindicatelor ori a reprezentanților salariaților

4. Regulamentul intern va putea cuprinde:


a. alte sancțiuni disciplinare decât cele prevăzute de Codul muncii;
b. drepturile și obligațiile angajatorului și a salariaților;
c. reguli privid protecția igiena și securitatea în muncă.

5. OBIECTUL de reglementare conform Codului muncii:


a. orice raport juridic care presupune prestarea unei munci;
b. totalitatea raporturilor individuale și colective de muncă;
c. controlul reglementărilor în domeniul raporturilor de muncă.

6. Elementele esențiale ale contractului individual de muncă sunt:


a. salariul și condițiile de muncă;
b. părțile, felul muncii, salariul și munca prestată;
c. programul de muncă și disciplina muncii.

7. Durata săptămânală de lucru a unui salariat angajat cu contract individual de muncă cu


timp parțial nu poate fi mai mic de:
a. 2 ore;
b. 10 ore;
c. 20 ore.

8. Contractul individual de muncă cu timp parțial poate fi încheiat pentru o fracțiune de


normă de cel puțin:
a. o oră/zi;
b. 2 ore/zi;
c. 4 ore/zi.

9. În conținutul contractului de muncă temporară intră obligatoriu și:


a. durata misiunii;
b. identitatea și sediul utilizatorului;
c. perioada de probă.
10. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși:
a. 40 ore;
b. 44 ore;
c. 48 ore.

11. Contractul colectiv de muncă constituie:


a. doar o convenție a partenerilor sociali;
b. doar o lege a părților;
c. act juridic (contract, convenție ) și totodată, izvor de drept.

12. Încadrarea în muncă prin examen este obligatorie potrivit Codului muncii la:
a. societățile comerciale;
b. instituțiile și autoritățile publice;
c. alte unități bugetare.

13. Raporturile juridice de muncă se caracterizează prin:


a. părțile sunt pe poziții de egalitate;
b. salariatul este subordonat față de patron;
c. salariații sunt subordonați organizațiilor sindicale.

14. Izvoarele specifice ale dreptului muncii sunt:


a. Constituția;
b. Legile organice;
c. contractele colective de muncă, statutele, regulamentele de ordine interioară.

15. Negocierea colectivă potrivit Codului muncii este:


a. obligatorie la nivelul ramurilor de activitate;
b. oblinatorie la nivelul unităților având mai mult de 21 de salariați;
c. facultativă la nivel național.

16. Principalele domenii de acțiune ale partenerilor sociali sunt:


a. negocierea și încheierea contractelor colective de muncă;
b. soluționarea grevei;
c. concilierea conflictelor de drepturi.

17. Contractul individual de muncă este sinalagmatic deoarece:


a. fiecare parte dorește să își procure un avantaj;
b. obligația unei părți este echivalentul celeilalte;
c. părțile se obligă reciproc una față de cealaltă.

18. În lipsa certificatului medical încheierea contractului de muncă este:


a. nulă în mod absolut;
b. anulabilă;
c. lăsată la apreciera angajatorului.

19. Locul muncii este determinat de:


a. unitatea la care se efectuează munca;
b. localitatea în care se prestează munca;
c. felul muncii.

20. Solicitarea la angajare, a testelor de graviditate este:


a. interzisă;
b. cerută de lege;
c. lăsată la aprecierea angajatorului.

21. Contractul individual de muncă se suspendă de drept în cazul:


a. concediului de maternitate;
b. absențe nemotivate;
c. detașării.

22. Contractul individual de muncă este un contract oneros deoarece:


a. părțile se obligă reciproc una față de cealaltă;
b. fiecare parte dorește să și procure un avantaj;
c. obligația unei părți este echivalentul celeilalte.

23. Capacitatea juridică restrânsă a persoanei fizice angajată cu contract de muncă se


dobândește la vârsta de:
a. 14 ani;
b. 15 ani;
c. 16 ani.

24. Nerespectarea clauzei de confidențialitate va atrage obligarea celui în culpă la:


a. restituirea salariului primit;
b. suspendarea contractului individual de muncă;
c. plata de daune – interese.

25. Clauza de neconcurență în contractul individual de muncă este:


a. facultativă;
b. obligatorie;
c. impusă de lege.

26. Încheierea contractului de confidențialitate prealabil încadrării în muncă este:


a. impusă de lege;
b. obligatorie;
c. lăsată la latitudinea părților.

27. Angajatorul are dreptul să:


a. să stabilească atribuții corespunzătoare pentru fiecare salariat;
b. să stabilească organizarea și funcționarea activității;
c. să aplice sancțiuni disciplinare.

28. Angajatorul are obligația să:


a. informeze salariații asupra condițiilor de muncă;
b. elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat al
solicitantului;
c. să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal al salariaților.

29. Angajatorul are obligația să:


a. să comunice periodic situația economică-financiară a unității;
b. să înființeze registrul general de evidență a salariaților;
c. să invite reprezentanți ai salariaților la adunările generale și ședințele
Consiliului de administrație.

30. Printre drepturile salariaților se află:


a. dreptul la informare și consultare;
b. dreptul la demnitate în muncă;
c. egalitate de șanse și tratament.

31. Salariatul are dreptul:


a. dreptul de a nu motiva demisia;
b. obligația de a motiva demisia;
c. dreptul de a demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește

32. Salariul cuprinde:


a. salariul de bază;
b. indemnizațiile;
c. sporurile și alte adaosuri.

33. Durata minimă a concediului de odihnă, potrivit Codului muncii este de:
a. 15 zile lucrătoare;
b. 18 zile lucrătoare;
c. 20 zile lucrătoare.

34. Se consideră muncă în timpul nopții, potrivit Codului muncii, cea prestată în intervalul
cuprins între orele:
a. 20-6;
b. 22-6;
c. 22-8.

35. Poate fi încadrat ca personal de pază sau protecție cel care a împlinit vârsta de:
a. 18 ani;
b. 20 ani;
c. 21 ani.

36. Detașarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult:


a. 60 zile; .
b. 6 luni ;
c. un an cu posibilitatea prelungirii, prin acordul părților din 6 în 6 luni.

37. În cazul detașării se schimbă:


a. locul muncii;
b. felul muncii; (cu consimțământul scris al salariatului);
c. subordonarea ierarhică.

38. În cazul delegării se schimbă:


a. felul muncii;
b. locul muncii;
c. salariul.

39. Capacitatea deplină de a încheia un contract individual de muncă se dobândește la


împlinirea vârstei de:
a. 15 ani;
b. 16 ani;
c. 18 ani.

40. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește prin:
a. lege;
b. hotărâre a Guvernului;
c. contractul colectiv de muncă unic la nivel național.

41. Modificarea contractului de muncă se referă la:


a. condițile de muncă;
b. salariu, durata contractului, felul muncii;
c. timpul de muncă și de odihnă.

42. Compensarea în bani a concediului ce odihnă neefectuat este permisă:


a. prin acordul părților;
b. dacă este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil;
c. numai în cazul încetării contractului individual de muncă aplicabil.

43. Pe durata executării unui contract individual de muncă:


a. poate fi stabilită doar o singură perioadă de probă;
b. pot fi stabite două perioade de probă;
c. poate fi stabilit un număr nelimitat de perioade de probă.

44. Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi încheiat în următoarele


cazuri:
a. înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului sau de muncă, cu
excepția situației în care acel salariat participă la grevă;
b. creșterea temporară a activității angajatorului;
c. desfășurarea unor activități cu caracter sezonier.

45. Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea lor să fie limitativă:
a. clauza cu privire la formarea profesională;
b. clauza de neconcurență;
c. clauza de mobilitate;
d. clauza de confidențialitate.

46. Registrul general de evidență a salariaților se păstrează și completează:


a. de către inspectoratul teritorial de muncă;
b. de către angajator;
c. de către inspectoratul teritorial de muncă sau, cu aprobarea acestuia, de către
angajator.
47. Sub sancțiunea nulității absolute, conform Codului muncii:
a. nici o măsură, cu excepția avertismentului scris, nu poate fi dispusă mai
înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile;
b. nici o măsură nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări
disciplinare prealabile;
c. în cazul aplicării sancțiunilor disciplinare, cercetarea prealabilă are un caracter
facultativ.

48. Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele


elemente:
a. durata contractului;
b. locul muncii;
c. felul muncii;

49. Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele


elemente:
a. condițiile de muncă;
b. salariul;
c. timpul de muncă și timpul de odihnă.

50. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului, în următoarele
situații:
a. concediu paternal;
b. participarea la grevă;
c. concediu pentru formare profesională.

51. Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părților:


a. în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale;
b. în cazul solicitării de către salariat a unei perioade de odihnă;
c. pentru alte situații.

52. Contractul individual de muncă încetează de drept:


a. la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare
anticipată, pensionare anticipată parțială sau pensionare pentru invaliditate a
salariatului, potrivit legii;
b. ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a
unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data
rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare;
c. la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe
durată determinată.

53. Nerespectarea oricăreia dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a
contractului individual de muncă atrage:
a. sancționarea angajatorului;
b. nulitatea acestuia;
c. sancționarea salariatului care l-a întocmit.

54. Concedierea salariaților nu poate fi dispusă:


a. pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical
conform legii;
b. pe durata concediului pentru carantină;
c. pe durata concediului pentru studii.

55. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă


se poate stabili o perioadă de probă de:
a. cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel cel mult
90 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere;
b. cel putin 30 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel cel puțin 90
de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere;
c. cel mult 15 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel cel mult 30
de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere.

56. Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă:


a. mai mare de 24 luni;
b. mai mare de 18 luni;
c. mai mica de 24 de luni.

57. Angajatorul poate încadra salariaţi cu fracţiune de normă prin contracte individuale de
muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, denumite:
a. contracte individuale de muncă temporare;
b. contracte individuale de muncă cu timp parțial;
c. contracte individuale de muncă parțiale.

58. Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect:


a. suspendarea prestării muncii de către salariat;
b. suspendarea plății drepturilor de natură salarială de către angajator;
c. încetarea oricăror raporturi de muncă.

59. Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații:


a. exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori
judecătorești, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
b. îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;
c. forță majoră.

60. Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații:


a. forță majoră;
b. în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de
procedură penală;
c. în alte cazuri expres prevăzute de lege.

61. Contractul individual de muncă poate înceta astfel:


a. de drept;
b. ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea;
c. ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile
limitativ prevăzute de lege.

62. Concedierea reprezintă:


a. renunțarea la prevederile contractului individual de muncă;
b. încetarea activității cu acordul ambelor părți;
c. încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului.

63. Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului poate fi:
a. în grup;
b. individuală;
c. colectivă.

64. Potrivit Codului muncii, durata minimă a concediului de odihnă anual este de:
a. 18 zile;
b. 18 zile lucrătoare;
c. 20 de zile lucrătoare.

65. Primirea la muncă a unei persoane pentru care nu a fost întocmit contract individual de
muncă constituie:
a. infracțiune;
b. contravenție;
c. nu este sancționată.

66. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în


următoarele situații:
a. pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condițiile legii;
b. ca sancțiune disciplinară;
c. pe durata detașării.
67. Desfacerea contractului individual de muncă, în toate situațiile, se stabilește:
a. prin dispoziția scrisă a angajatorului;
b. prin nota de lichidare;
c. prin înțelegerea verbală dintre angajator și salariat.

68. Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se face după
împlinirea vârstei de:
a. 16 ani;
b. 20 de ani;
c. 18 ani.

69. Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă
scrisă:
a. în cel mult 6 luni de la data săvârșirii faptei;
b. în cel mult 3 luni de la data săvârșirii faptei;
c. în cel mult 30 de zile calendaristice de la data săvârșirii faptei.

70. Orice modificare a contractului individual de muncă, în timpul executării contractului,


impune:
a. încheierea unui nou contract individual de muncă;
b. încheierea unui act adițional la contract;
c. emiterea unei decizii.

71. Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații:


a. concediu de maternitate;
b. concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
c. carantină.

72. Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații:


a. efectuarea serviciului militar obligatoriu;
b. exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori
judecătorești, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
c. îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat.

73. Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații:


a. forță majoră;
b. în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de
procedură penală;
c. în alte cazuri expres prevăzute de lege.

74. La angajare, solicitarea testului de graviditate este:


a. obligatorie;
b. interzisa;
c. optionala.

75. Certificatul medical este obligatoriu în situațiile:


a. la angajare;
b. la reînceperea activității după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru
locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, și de un an, în
celelalte situații;
c. în cazul detașării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se
schimbă condițiile de muncă.
76. Certificatul medical este obligatoriu în situațiile:
a. în cazul ucenicilor, practicanților, elevilor și studenților, în situația în care
urmează să fie instruiți pe meserii și profesii, precum și în situația schimbării
meseriei pe parcursul instruirii;
b. periodic, în cazul celor care lucrează în condiții de expunere la factori nocivi
profesionali, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătății și Familiei;
c. la angajare.

77. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în


următoarele situații:
a. pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condițiile legii;
b. ca sancțiune disciplinară;
c. pe durata detașării.

78. Contractul individual de muncă se încheie:


a. numai pe perioadă nedeterminată;
b. pe durata nedeterminată sau, după caz, potrivit legii, pe durată determinată;
c. numai pe durată determinată.

79. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, este permisă:


a. la solicitarea în scris a salariatului;
b. în cazul în care în anul următor nu se poate acorda concediul de odihnă rămas de
efectuat;
c. numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

80. Elementele esențiale ale contractului individual de muncă sunt:


a. salariul și condițiile de muncă;
b. părțile, felul muncii, salariul și munca prestată;
c. programul de muncă și disciplina muncii.

S-ar putea să vă placă și