Sunteți pe pagina 1din 14

1.

PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR DE EVACUARE


A APELOR UZATE

Art. 1. Toate locurile de muncă unde există pericolul de intoxicare, sufocare, electrocutare, cădere de la
înălţime, etc. vor fi marcate cu indicatoare de avertizare, iar spaţiul respectiv va fi izolat şi împrejmuit.

Art. 2. Toate suprafeţele pe care se circulă (podeţe, pasarele, platforme, etc.) vor fi în permanenţă
menţinute în stare de curăţenie, îndepărtându-se orice urmă de noroi sau grăsimi care ar putea provoca căderea
prin alunecare a personalului de exploatare.

Art. 3. Suprafeţele de circulaţie şi zonele în care se află aparatele de înregistrare a diverşilor parametri
vor fi bine iluminate, pentru a fi oricând posibilă distingerea clarâ a inscripţiilor de pe cadranele aparatelor de
măsură şi control, a culorilor convenţionale ale conductelor şi cablurilor, capacele şi chepengurile, scările de
acces, tăbliţele avertizoare, etc.

Art. 4. (1) Intrarea echipelor de lucru şi a personalului de exploatare în reţeaua de canalizare (cămine,
camere de deversare, canale vizitabile, etc.) se va face numai după aerisirea spaţiilor respective, timp de cel
puţin jumătate de oră.
(2) Aerisirea se va face prin ridicarea capacelor de la căminele situate în zona în care se lucrează,
precum şi de la căminele din amonte, pentru a provoca curenţi de aer.
(3) Conducătorul echipei de lucru este obligat să controleze dacă s-a făcut aerisirea spaţiilor de lucru,
verificând cu aparatură adecvată lipsa substanţelor nocive (oxid de carbon, dioxid de carbon, metan, hidrogen
sulfurat, etc.) şi numai după aceea va dispune intrarea lucrătorilor.

Art. 5. Intrarea lucrătorilor în canale, cămine, camere etc. se va face numai cu masca de gaze; lucrătorii
vor fi dotaţi cu centuri de siguranţă şi frânghie pentru a putea fi scoşi rapid în caz de necesitate.

Art. 6. (1) Coborârea în cămine, în camere de vizitare, în oricare bazine (decantoare, bazine de aerare,
rezervoare de fermentare, etc.) se va face numai după verificarea stării scărilor de acces.
(2) În cazul în care construcţiile respective nu sunt prevăzute cu scări fixate în pereţi se vor utiliza scări
mobile, de lungimi care să depăsească cu cel puţin 1,0 m adâncimea la care se coboară.

Art. 7. Accesul în spaţiile în care se află instalatiile de alimentare cu energie electrică nu este permis
decât personalului de exploatare care posedă calificarea de electrician corespunzătoare, personal dotat cu
echipamentul şi materialele de protecţie prevăzute, pentru fiecare caz în parte, de normativele şi instrucţiunile în
vigoare.

Art. 8. Se interzice circulaţia lucrătorilor pe conducte, indiferent de diametrul acestora sau de înălţimea
la care se află montate, iar trecerea peste conducte, când nu există o altă posibilitate, se va face cu scări duble
fixe, pasarele, podeţe, amenajate în punctele cu cel mai uşor acces şi prevăzute cu mână curentă.

Art. 9. Lucrătorii vor fi instruiţi asupra necesităţii respectării cerinţelor de igienă pentru a nu fi expuşi
pericolului contactării unor boli infecţioase. În acest scop, se vor lua următoarele mâsuri:
a) vaccinarea antitifică - paratificâ şi antitetanică la intervale stabilite de medici;
b) curăţarea întregului echipament şi a sculelor, imediat după terminarea lucrului, punerea lor la uscat şi
păstrarea în locurile special amenajate pentru aceasta;
c) păstrarea îmbrăcăminţii în dulapuri individuale, cu douâ compartimente, pentru hainele de stradă şi pentru
echipamentul de lucru;
d) spălarea la ieşirea din schimb;
e) interzicerea utilizării echipamentului individual de protecţie în alte locuri de muncă decât la lucrările de
canalizare, a călătoriei în hainele de lucru cu mijloacele de transport în comun, precum şi a luării
echipamentului acasâ, chiar dacă aceasta s-ar face în vederea spălării;
f) interzicerea servirii mesei cu mâinile nespălate sau purtând echipamentul cu care s-a lucrat în instalaţiile de
canalizare;
g) nerepartizarea lucrătorilor care au răni deschise pe mâini sau pe faţă pentru a efectua lucrări în instalaţiile de
canalizare;
h) interzicerea de a duce mâinile murdare la ochi, nas sau gură;
i) dotarea fiecărui loc de muncă cu o trusă sanitară de prim ajutor, conţinând şi alcool medicinal, pentru
dezinfectarea zilnică a mâinilor.

Art. 10. Toate locurile de muncă în care există posibilitatea căderii lucrătorilor în apă vor fi prevăzute cu
balustrade, capace din tablă striatâ, reborduri din beton, etc.

Art. 11. Operaţiile de încărcare, descărcare, transport, manipulare şi depozitare se vor executa numai de
lucrători instruiţi special în acest scop şi sub supravegherea unui conducător al formaţiei de lucru care veghează
şi îndrumă la respectarea instrucţiunilor specifice acestor operaţii.

Art. 12. Se interzice folosirca tinerilor sub vârsta de 18 ani la efectuarea operaţiilor manuale de încărcare,
descărcare şi transport.

Art. 13. (1) Înainte de începerea operaţiilor de încărcare şi descârcare a vehiculelor la rampă, între
acestea şi vehicul se va aseza un podeţ de trecere.
(2) Podeţele orizontale sau înclinate, destinate circulaţiei şi operaţiilor de transport manual vor fi
dimensionate astfel încât să reziste la greutatea sarcinilor. Ele vor fi nealunecoase şi prevăzute cu dispozitive de
prindere şi fixare sigure, pentru evitarea deplasării lor în timpul lucrului.

Art. 14. În cazul în care operaţiile de încărcare şi descărcare a unor materiale se execută manual, podeţele
înclinate vor fî prevăzute cu şipci transversale fixate la o distanţă de 300 - 400 mm între ele sau cu alte mijloace
care să împiedice alunecarea lucrătorilor.

Art. 15. (1) înainte de începerea operaţiilor de încărcare şi descărcare dintr-un mijloc de transport, acesta
va fi asigurat contra deplasării necomandate, prin frânare pe teren orizontal şi prin frânare şi saboţi de oprire pe
teren în pantă.
(2) Se interzice deplasarea vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de încărcare şi descărcare.

Art. 16. Distanţa minimă liberă dintre două mijloace de transport alăturate, ce se încarcă sau descarcă
simultan, se va stabili de la caz la caz de către conducătorul lucrării, în funcţie de felul mijlocului de transport,
de caracteristicile materialelor manipulate, de condiţiile terenului etc., astfel încât să fie exclusă posibilitatea de
accidentare.

2 EXPLOATAREA RETELELOR DE CANALIZARE

Art. 17. Tasările sau prăbuşirile de pavaj care se constată că s-au produs în lungul traseului canalelor vor
fi semnalizate, atât ziua cât şi noaptea, până la adoptarea măsurilor de remediere a avariilor sau de readucere a
pavajului la nivelul iniţial.

Art. 18. Ridicarea capacelor de la căminele de racord, de intersectie, de spălare, etc. se va face numai cu
târnăcopul sau cârlige speciale, fiind interzisă ridicarea cu mâna, iar picioarele vor fi poziţionate astfel încât să
se evite căderea accidentală a capacului peste ele.

Art. 19. Săpăturile necesare pentru remedierea avariilor sau pentru realizarea racordurilor la imobile vor
fi astfel executate şi asigurate, încât să fie prevenitâ prăbuşirea pereţilor.
Art. 20. La adâncimi de tranşee mai mari de 1,0 -1,5m, în funcţie de natura terenului, se va face
sprijinirea malurilor.

Art. 21. La coborârea sau urcarea din şanţ nu este permisă utilizarea şpraiţurilor, ci numai a scărilor.

Art. 22. Traversarea şanţurilor se face numai pe podeţe prevăzute cu balustrade.

Art. 23. Apa din tranşee, provenită din infiltraţii, de la avarii sau din ploi va fi evacuată înainte de
începerea lucrului.

Art. 24. Dacă la executarea săpăturilor se detectează gaze sau alte substanţe periculoase, şeful echipei va
evacua lucrătorii înştiinţând pe conducătorul persoanei juridice care, pentru continuarea lucrului, va stabili
măsurile necesare de eliminare a cauzelor ce ar putea conduce la accidente de muncă.

Art. 25. Săpăturile în apropierea cărora se circulă vor fi marcate, împrejmuite adecvat şi dotate cu
mijloace de avertizare eficiente (inclusiv semnalizare luminoasă pe timpul nopţii).

Art. 26. Dacă adâncimea săpăturilor este mai mare de 1 m, acestea vor fî împrejmuite şi vor fi prevăzute
cu numărul necesar de scări, care să permită evacuarea rapidă a executanţilor în caz de pericol.

Art. 27. Pentru a se asigura îndepărtarea apei provenită din ploi, se va menţine liberă rigola străzii şi
gurile de scurgere, iar când este necesar se vor amenaja şi şanţuri speciale spre exteriorul zonei în care se
lucrează.

Art. 28. (1) În cazul în care operaţia de săpare se execută sub o linie de tramvai sau de troleibuz, se va
asigura prezenţa unui delegat al unităţii de transport respective, pe toată durata lucrării, luându-se măsuri, dacă
este cazul, pentru consolidarea liniei în zona afectată de lucrare.
(2) Circulaţia va fi dirijată de un lucrător, cu ajutorul unui semnalizator stop, iar în timpul trecerii
tramvaiului sau troleibuzului, lucrătorii vor ieşi din tranşee, îndepărtându-se de vehiculul în trecere.

Art. 29. Se interzice lovirea, tăierea sau deteriorarea instalaţiilor electrice, telefonice, de gaze naturale, de
canalizare, de termoficare, etc., care s-ar produce cu ocazia efectuării lucrărilor; la întâlnirea unor asemenea
instalaţii lucrările vor fi întrerupte, fiind continuate numai în prezenţa delegatului unităţii care are în exploatare
instalaţia respectivă. În prealabil se vor examina planurile cu toate reţelele existente.

Art. 30. (1) Lucrările în interiorul canalelor vizitabile (evacuarea depunerilor, reparaţii la tencuieli, etc.)
se vor efectua în aşa fel încât lucrătorii să nu fie surprinşi de creşterea bruscă a nivelului apei, datorită unei ploi
torenţiale.
(2) În cazul în care se simte un curent de aer sau apare un miros de hidrogen sulfurat, lucrătorii sunt
obligaţi să iasă imediat la suprafaţă.
(3) Reluarea lucrului se va face numai după ce se verifică că nu mai există nici un pericol.

Art. 31. În timpul lucrului în canale, cămine, etc. se interzice fumatul, aprinsul chibritului sau iluminatul
cu flacără deschisă (lumânări, etc.); iluminatul se va face numai cu lămpi etanşe de tip "miner" sau cu lămpi
portative cu tensiuni nepericuloase.

Art. 32. Înainte de intrarea personalului în cămine, dacă se constată nămol pe fundul acestora, se va face
o verificare cu aparate de măsură şi control pentru a depista existenţa eventualelor gaze toxice.

Art. 33. După terminarea lucrului toate sculele, utilajele şi uneltele folosite se vor curăţa, spăla şi usca.

Art. 34. În cazul curăţării canalelor cu dispozitive hidromecanice gen "scut", montarea acestora se va face
astfel încât lucrătorii să nu stea în spatele dispozitivelor, pentru a nu fi surprinşi de creşterea bruscă a apei;
orificiile destinate evacuării provizorii a apei se vor închide numai după ce dispozitivul este gata montat pentru
lucru şi lucrătorii asigurati.

Art. 35. În cazul curăţării canalelor cu dispozitive hidromecanice gen "WOMA", se interzice realizarea
presiunii de lucru mai înainte ca extremitatea furtunului prevăzută cu duză de spălare să fie introdusă în
interiorul canalului de curăţat; de asemenea, se interzice deplasarea maşinii în timpul lucrului; furtunul va fi
introdus în canal numai cu ajutorul dispozitivului de menţinere ce se montează pe capacul căminului.

Art. 36. În cazul curăţării canalelor nevizitabile cu unelte şi dispozitive speciale (sfere metalice, perii de
sârmă, răngi, sârme groase, sfredele, prăjini sau bastoane, etc.) se va proceda la manipularea acestora astfel
încât să nu să se producă înţepături, zgârieturi, tăieri, răniri, etc. care pot duce la infecţii sau accidentări.

Art. 37. Capacele de fontă ale gurilor de scurgere vor fi fixate în poziţie ridicat pe toată durata operaţiei
de curăţare, pentru a nu cădea pe piciorul lucrătorului care manevrează furtunul de curăţare.

Art. 38. Se interzice lucrătorilor să stea pe scara maşinii sau pe bara din faţă, în timpul deplasării maşinii
de curăţat gurile de scurgere.

Art. 39. Pornirea maşinii se va face numai după ce lucrătorii vor verifica dacă sunt fixate de maşină
sculele cu care lucrează (târnăcoape, răngi, cârlige, furtunuri, cleşti pentru extras corpuri tari din gura de
scurgere, etc.).

Art. 40. La staţiile de pompare utilizate pentru refularea apelor uzate din zonele joase ale localităţilor în
reţeaua de canalizare, accesul personalului de deservire în bazinele-tampon ale staţiilor se va face numai cu
masca de gaze corespunzătoare felului noxei posibile, cu centura de siguranţă legatâ cu frânghie de un punct fix,
rezistent şi numai după ventilarea spaţiului respectiv timp de minimum 4 ore.

Art. 41. Se interzice îndepărtarea apărătorilor de la elementele mobile ale agregatelor de pompare în
mişcare; acestea nu vor fi îndepărtate decât în cazul reviziilor sau reparaţiilor.

Art. 42. Ungerea pieselor în mişcare se va face numai după oprirea agregatelor respective.

Art. 43. Se interzice depozitarea materialelor, sculelor, pieselor, etc. în jurul grupurilor de pompare sau a
tablourilor electrice.

Art. 44. Manipularea agregatelor de pompare se va face numai cu instalaţii de ridicat adecvate, în raport
cu greutatea pieselor care trebuie deplasate, fiind interzisă staţionarea lucrătorilor în raza de acţiune a instalaţiei
de ridicat.

Art. 45. Personalul de exploatare care lucrează în sala pompelor va avea echipamentul de lucru strâns pe
corp şi va fi dotat cu mijloace individuale de protecţie adecvate.

Art. 46. (1) Se interzice montarea curelelor de transmisie în timpul funcţionării agregatelor acţionate prin
intermediul acestui tip de transmisie.
(2) Se interzice scoaterea sitei sau a apărătoarei de protecţie.

Art. 47. (1) Orice manevră în instalaţiile electrice de joasă sau de înaltă tensiune se va face numai de
personal calificat şi autorizat de sucursala de distributie sau transport a energiei electrice, pentru categoria
corespunzătoare de tensiune şi putere.
(2) Manevra se va face de către cel puţin doi electricieni, dintre care unul va supraveghea, iar celălalt va
executa operaţia, numai pe baza foii de manevră, aprobată de şeful staţiei de pompare.
Art. 48. La efectuarea lucrărilor de reparaţii, revizii planificate, etc., la agregatele de pompare, se va opri
agregatul şi se va întrerupe tensiunea de alimentare; la automatul de cuplare se va pune o tăbliţă avertizoare cu
textul „NU CUPLATI, SE LUCREAZĂ".

3. EPURAREA APELOR
3.1. Retinerea suspensiilor mari prin gratare

Art. 49. Spaţiile din jurul grătarelor, sitelor şi dezintegratoarelor vor fi menţinute libere, fiind interzisă
depozitarea de materiale, scule, etc. pe o rază de minimum 1,5 m în jurul acestora.

Art. 50. În cazul curăţării manuale a grătarelor, operaţia se va face cu scule cu coadă lungă, din spatele
balustradelor, fiind interzisă aplecarea lucrătorilor peste marginea construcţiei.

Art. 51. (1) În cazul în care grătarele şi sitele sunt amplasate în construcţii închise, spaţiile respective vor
fi în permanenţă ventilate.
(2) Se interzice fumatul în spaţiile de amplasare a grătarelor şi sitelor.

Art. 52. (1) În cazul în care este prevăzută sortarea materialelor reţinute pe grătare, operaţia se va face cu
scule adecvate.
(2) Se interzice sortarea manuală a materialelor reţinute pe grătare.

3.2. Deznisiparea

Art. 53. Se interzice circulaţia lucrătorilor pe marginea de beton a bazinelor, aceasta făcându-se numai în
lungul balustradelor.

Art. 54. Îndepărtarea nisipului se va face numai cu respectarea instrucţiunilor specifice, în funcţie de
modul de lucru: manual, hidraulic, cu drăgi, cu hidroelevatorare, etc.

Art. 55. Manevrarea vanelor şi stăvilarelor se va face numai de pe platformele special amenajate,
prevăzute cu balustrade.

3.3. Separarea grasimilor

Art. 56. Art.64. Desfundarea plăcilor poroase de nămol se va face după golirea bazinelor, fiind interzisă
încercarea de curăţare de la suprafaţă, cu scule improvizate.

Art. 57. Curăţarea dispozitivelor de colectare a spumei se va face astfel încât să se evite posibilitatea de
cădere în apă a lucrătorilor.

3.4. Decantarea

Art. 58. Art.66. Se interzice circulaţia lucrătorilor pe marginea de beton a bazinelor care constituie calea
de rulare a podului raclor.

Art. 59. Art.67. (1) Coborârea în bazin, pentru revizuirea construcţiilor şi a instalaţiilor (deflectoare, vane
de perete, lamele podului raclor, agitatoare, dispozitive pentru recircularea nămolului) se va face numai după
golirea completă a bazinului respectiv.
(2) Lucrătorii care execută revizuirea construcţiilor şi a instalaţiilor menţionate la punctul (1), vor coborî
în bazine cu ajutorul scărilor fixe şi vor fi dotaţi cu cizme de cauciuc, salopetă şi căşti de protecţie.

Art. 60. Revizuirea şi repararea construcţiilor şi a instalaţiilor se va face numai de pe schele bine fixate pe
fundul şi de pereţii decantorului, fiind interzis ca lucrătorii să lucreze agătaţi de cabluri, funii sau pe eşafodaje
improvizate.

Art. 61. Reglarea la oriziontală a pieselor metalice montate la marginea jgheaburilor de colectare a apei
decantate sau a tuburilor utilizate în acelaşi scop, se va face numai de către echipe alcătuite din cel putin doi
lucrători, dotaţi cu centuri de siguranţă fixate de parapetul decantorului sau de alte puncte rezistente.

Art. 62. Manevrarea vanelor de reglare a debitului sau de evacuare a nămolului, situate la o înălţime mai
mare de 1.5 m, se face numai de pe platformele amenajate în acest scop, prevăzute cu balustrade.

Art. 63. Recoltarea probelor de apă din zonele de limpezire ori de nămol, se face numai de către
personalul de specialitate al laboratorului staţiei de epurare, asistat în permanenţă de cel puţin un lucrător din
personalul de exploatare a decantoarelor.

3.5. Tratarea apei cu reactivi

Art. 64. Racordarea recipienţilor care conţin substanţe toxice la aparatele de dozare se va face numai prin
conducte fixe, fiind interzisă utilizarea furtunurilor de cauciuc, chiar dacă acestea sunt prevăzute cu brăţări de
fixare sau racordarea se face numai de probă.

Art. 65. Este interzisă utilizarea recipienţilor care nu au fost verificati în limita termenelor prevăzute de
organele de resort pentru categoriile respective de recipienţi.

Art. 66. Pompele folosite pentru soluţii corozive sau toxice vor avea apărători speciale şi vor fi verificate
din punctul de vedere al etanşeităţii la fiecare pomire.

Art. 67. Toţi recipienţii care conţin substanţe toxice sau corozive vor avea marcată, la loc vizibil,
denumirea completă a substanţelor pe care le conţin (clorură ferică, amoniac, acid sulfuric, acid clorhidric, etc.).

Art. 68. (1) Toate locurile de muncă în care se lucreazâ cu substanţe toxice vor fi dotate cu măşti cu
cartuşe filtrante specifice, care vor fi verificate periodic, curăţate şi înlocuite înainte de expirarea termenului de
întrebuinţare.
(2) La toate locurile de muncă menţionate la punctul (1) va exista cel putin o mască izolantă neautonomă
cu aducţiune de aer, pentru intervenţii în cazurile de depăşire accidentală a concentraţiilor, peste limita de
eficacitate a cartuşelor filtrante.

Art. 69. Ambalajele provenite de la substanţele toxice vor fi neutralizate şi redate în folosinţă numai după
curăţarea lor şi verificarea de către laborator, iar cele care nu pot fi neutralizate vor fi distruse prin ardere sau
prin proceduri aprobate de organele sanitare.

3.6. Filtrarea biologica a apei

Art. 70. Verificarea sprinklerelor şi curăţarea celor înfundate, a sistemelor de susţinere a braţelor şi
tiranţilor, a sifonului dispozitivului de dozare, se vor face numai cu instalaţia oprită.

Art. 71. Scarificarea stratului superfîcial al filtrului se va face numai cu greble metalice, fiind interzise
alte scule improvizate; de asemenea, se vor folosi unelte adecvate pentru curăţarea canalelor de colectare a apei
trecută prin filtru.
Art. 72. La manipularea şi administrarea insecticidelor în scopul combaterii diverselor insecte (muşte,
ţânţari, etc.) se vor adopta măsuri de protecţie specifice fiecărei substanţe, conform indicaţiilor producătorului.

3.7. Aerarea apei

Art. 73. Circulaţia lucrătorilor în zona dispozitivelor de aerisire se va face numai pe pasarelele special
amenajate, pentru a se evita atingerea acestora de stropii de ape uzate.

Art. 74. Revizuirea lagărelor, a mufelor, a transmisiilor cu lanţ, a reductoarelor, etc. se face numai după
oprirea aeratoarelor.

Art. 75. Demontarea şi remontarea aeratoarelor se va face numai cu utilaje corespunzătoare, în funcţie de
greutate şi de gabaritele pieselor respective (trepied cu palan, cărucior mobil mecanizat, macarale-consolă, etc.).

Art. 76. În cazul instalaţiilor cu insuflare de aer, revizuirea dispozitivelor de distributie a aerului se va
face numai după oprirea suflantelor aferente şi, în funcţie de dispozitiv, cu golirea prealabilă a bazinului.
Accesul în interiorul bazinului sau circulaţia pe marginea de beton se va face cu respectarea prevederilor de la
art. 58, 59 şi 60.

3.8. Decantarea prin decantoare etajate

Art. 77. Desfundarea conductelor de evacuare a nămolului se va face cu jet de apă curentă; se interzice
folosirea sculelor improvizate pentru desfundarea conductelor.

Art. 78. Curăţarea fantei şi a suprafeţei decantorului de spumă, grăsimi, plutitori, etc. se va face cu unelte
cu coadă lungă, de pe platformele prevăzute cu balustradă, la fel procedându-se şi la măsurarea înălţimii
nămolului din bazinul inferior al decantorului.

3.9. Fermentarea namolului

Art. 79. (1) Datorită faptului că gazele produse în rezervoarele de fermentare sunt nocive (asfixiante,
inflamabile şi în anumite proporţii cu oxigenul, explozive) şi ţinându-se seama că, există pericolul unor
exfiltraţii în special la îmbinarea armăturilor, în camera vanelor se vor lua măsuri de protecţie a personalului de
exploatare, atât printr-o ventilare naturală, cât şi prin ventilare forţată care va fi pusă în funcţiune cu cel puţin 10
minute înainte de intrarea personalului în încăpere.
(2) Ca măsură suplimentară de protecţie, staţia de epurare va fi dotată cu aparatură pentru detectarea
gazelor.

Art. 80. Exploatarea instalaţiilor se va face sub supravegherea şi pe răspunderea unui instalator autorizat.

Art. 81. Se interzice golirea chiar şi parţială a bazinelor în vederea reparaţiilor, în timpul funcţionării
amestecătoarelor; această măsură se ia pentru a preveni exploziile ce ar putea surveni ca urmare a unei scântei
între elicea amestecătorului şi tubul de circulaţie.

Art. 82. Se va verifica periodic etanşeitatea tuturor părţilor expuse scăpărilor de gaze, numai cu săpun şi
apă.

Art. 83. Se interzice utilizarea oricărei surse de aprindere în aproprierea acestor construcţii.
Art. 84. Accesul personalului de deservire, în bazinele de fermentare goale sau aproape golite se va face
cu adoptarea următoarelor măsuri de prevenire, în vederea evitării pericolelor de explozie şi de intoxicare cu
vapori toxici:
a) introducerea aerului condiţionat de la o suflantă portabilă printr-o gură de acces, toate celelalte fiind deschise,
ventilarea spaţiului fiind necesară în tot timpul lucrului în interiorul cuvei;
b) echipa de intervenţii va fi formată din cel puţin trei persoane, care se vor supraveghea reciproc, în vederea
acordării primului ajutor în caz de necesitate;
c) personalul de deservire va fi dotat cu centură de siguranţă, frânghie şi mască cu furtun conectată la o sursă
exterioară de aer curat (se poate folosi o instalaţie autonomă de respirat tip subacvatic).

Art. 85. Se va menţine în permanenţă o suprapresiune a gazelor în instalaţie, pentru a evita accesul
aerului în cuve şi deci formarea amestecurilor explozive.

Art. 86. Se interzice apropierea cu foc deschis de domul cuvelor; instalaţia electrică va fi în construcţie
antiex.

Art. 87. Se interzice dotarea personalului de deservire a domului şi a camerelor de manevră cu


încălţăminte cu accesorii metalice, pentru evitarea scânteilor.

Art. 88. Se interzice dotarea personalului de exploatare cu îmbrâcăminte, lenjerie sau alte accesorii din
fibre sintetice, la toate locurile cu posibile scăpări de gaze.

Art. 89. Se interzice demontarea pârţilor componente ale instalaţiilor când bazinele sunt în funcţiune.

Art. 90. Se interzic lovirea şi forţarea armăturilor cu corpuri tari, când instalaţia este în funcţiune.

Art. 91. Se interzice obturarea cu diverse materiale a golurilor de ventilare.

Art. 92. Se interzice intervenţia personalului de exploatare la instalaţia de ventilare mecanică aflatâ în
funcţiune.

Art. 93. Este obligatorie menţinerea instalaţiei de ventilare mecanică în stare de funcţionare, prin
verificări periodice.

Art. 94. Ventilarea mecanică se va efectua cu cca. 10 minute înainte de intrarea personalului de
exploatare în camera de manevră şi va fî menţinutâ în stare de funcţionare pe tot timpul lucrului personalului în
camera de manevră.

Art. 95. Se vor verifica şi menţine în stare de funcţionare toate conexiunile electrice de protecţie prin
legare la pământ.

Art. 96. Personalul de exploatare va verifica periodic integritatea tablourilor, circuitelor electrice şi
racordurilor la utilaje, în vederea menţinerii gradului de siguranţă proiectat, pentru fiecare element în parte,
luând în considerare atât circuitele electrice funcţionale, cât şi cele de protccţie, prin legare la pământ şi
paratrăsnet.

Art. 97. Se vor verifîca periodic rezistenţele de dispersie ale prizelor de pământ în raport cu cele
proiectate.

Art. 98. Vor fi înlocuite la timp componentele electrice care prezintă uzură (siguranţe, întrerupătoare,
etc.)

Art. 99. Supapa de siguranţâ din turnul de captare a gazului va fi menţinută în stare de funcţionare, prin
verificarea periodică a nivelului apei care nu trebuie să fie mai mic de 300 mm.
Art. 100. Etilmercaptanul din dispozitivul de odorizare, va fi menţinut permanent la nivelul prevăzut.

Art. 101. Opritorile de flăcări prevăzute pe reţeaua exterioară de gaze vor fi menţinute în stare de
funcţionare, prin verificări permanente.

Art. 102. Dispozitivele de evacuare a condensului, prevăzute pe fîltrele de gaz vor fi menţinute în stare de
funcţionare.

Art. 103. Pe pereţii bazinelor de fermentare, cât şi la toate locurile de acces spre bazine, la locurile cu
posibile pierderi de gaz, vor fi afişate tăbliţe avertizoare cu inscripţiile: "ATENŢIE, PERICOL DE
EXPLOZIE"; "PERICOL DE INCENDIU"; "NU UMBLAŢI CU FOC"; "NU APRINDEŢI ŢIGARA", etc.

Art. 104. În cazul efectuării unor reparaţii la camera de manevră se vor respecta următoarele prevederi:
a) înlocuirea unei vane, garnituri sau elcctropompe se va face prin izolarea circuitului respectiv cu ajutorul
celorlate vane, desprinderea piesei şi înlocuirea ei;
b) pe tot parcusul operaţiilor va funcţiona sistemul de ventilare forţată, iar uşile vor fi larg deschise;
c) se interzice executarea piesei ce urmează a fi înlocuită în interiorul camerei de manevră; ea va fi
confecţionată în atelierul staţiei de epurare şi apoi va fi montată;
d) în cazul executării unor suduri, în incinta camerei de manevră vor fi asigurate condiţii de ventilare
corespunzătoare a spaţiului respectiv;
e) în cazul defectării instalaţiei de ventilare forţată se va folosi o suflantă portabilă de aer comprimat sau aer
comprimat de la o altă sursă existentă în zonă;
f) se interzice trântirea pieselor înlocuite sau care urmează a fi înlocuite; g.) reparaţiile privind instalaţiile
electrice se vor face prin întreruperea alimentării cu energie eleclrică.

Art. 105. În cazul efectuării de reparaţii la cuvele bazinelor de fermentare se vor respecta următoarelc
prevederi:
a) reparaţiile curente privesc în special instalaţiile mecanice şi electrice de deasupra cupolei;
b) atâta timp cât piesele ce urmează a fi reparate sau înlocuite nu necesită desfacerea pieselor ce asigură
etanşeitatea bazinelor, reparaţiile se vor face ca la camera de manevră;
c) în cazul necesităţii desfacerii pieselor ce asigură etanşeitatea şi, deci, posibilitatea accesului gazului în
atmosferă, se vor lua măsuri suplimentare ca:
- izolarea cuvei respective de metantanc, de gazometru şi centrala termică prin închiderea vanei;
- întreruperea alimentării cu energie electrică a instalaţiei electrice de pe cupola bazinelor de fermentare;
- controlul suplimentar al echipamentului din dotarea personalului ce va opera în zona reparaţiei;
- instruirea suplimentară a personalului asupra modului de lucru şi utilizării sculelor şi dotărilor, în
scopul evitării producerii scânteilor prin lovire, ce ar putea provoca detonarea sau aprinderea gazului;
- modul de lucru va evita lovirea pieselor metalice capabile să provoace scântei;
- nu se vor face alimentări şi recirculări cu nămol în perioda reparaţiei.

3.10. Inmagazinarea gazelor provenite din bazinele de fermentare

Art. 106. În jurul gazometrului se vor afişa indicatoare de avertizare asupra pericolului de explozie,
precum şi indicatoare de interzicere a fumatului la distanţâ mai micâ de 10 m de recipient.

Art. 107. Se interzice montarea unor corpuri de iluminat electric în camera de vane şi pe bordura
recipientului de beton.

Art. 108. Se interzice accesul persoanelor neautorizate în camera de vane şi pe bordura recipientului.

Art. 109. Se interzice accesul pe calota clopotului metalic cu gazometrul în funcţiune.


Art. 110. Se interzice dotarea personalului de exploatare a gazometrului cu îmbrăcăminte sau alte accesorii
din fibre sintetice.

Art. 111. Se interzice accesul personalului de exploatare, dotat cu încălţăminte cu accesorii metalice
(blacheuri) pe cupola şi bordura recipientului.

Art. 112. Pentru prevenirea intoxicaţiilor cu hidrogen sulfurat şi oxid de carbon, gaze care pot intra în
componenţa gazului de nămol (de fermentare) produs în metantanc, se vor lua următoarele măsuri:
a) în cazul reviziei interioare a gazometrului, după evacuarea apei se va face ventilarea acestuia;
b) personalul de intervenţie va fi dotat cu mască izolantă neautonomă cu aducţiune de aer;
c) lucrătorul care execută intervenţia va fi dotat cu centură de siguranţă şi frânghie şi va fi supravegheat, în mod
obligatoriu, de câtre un lucrător care va sta în afara mediului nociv.

Art. 113. În cazul reviziei interioare a gazometrului se va face aerisirea totală a spaţiului, după cum
urmează:
a) ventilarea naturală, prin evacuarea totală a apei din recipient şi deschiderea gurii de vizitare de pe calota
clopotului;
b) robinetul de pe conducta de intervenţie rămâne deschis, iar robinetul de pe conducta de acces gaze în
gazometru rămâne închis. Durata de ventilare naturală va fi dc minimum 24 ore;
c) obligatoriu se va proceda la asigurarea aerisirii totale şi prin ventilare forţată, cu furtun cu aer comprimat.

3.11. Clorizarea

Art. 114. (1) Înainte de cuplarea unui recipient de clor la aparalul de dozare se va verifica dacă ventilul
funcţionează normal, deschizându-1 şi închizându-1 de câteva ori, timp în care piuliţa oarbă din capul ventilului
va fi menţinută în poziţia închis pentru a nu se produce scăpări de clor.
(2) Ventilul nu se va forţa, în cazul în care este înţepenit şi nici nu va fi lovit cu diferite obiecte, ci va fi
destăcut cu ajutorul unei chei de mărime corespunzătoare sau prin încălzire cu apă caldă.
(3) Se intcrzice încercarea de deschidere a ventilelor blocate cu ajutorul lămpii de benzinâ, cu arzătorul
aparatului de sudură sau a focului sub orice formâ, recipientelc defecte fiind trimise la furnizor, singurul în
măsură să asigure golirea şi repararea lor în condiţii de securitate.

Art. 115. Montarea buteliilor de clor pe cântar se face în pozitie verticală, iar a containerelor în poziţie
orizontală, astfel ca vcntilele sâ fie pe verticală.

Art. 116. (1) Înainte de punerea în funcţiune a aparatului de dozare se face în mod obligatoriu verificarea
etanşeităţii acestuia (în cazul aparatelor care funcţionează sub presiune) prin badijonarea tuturor punctelor dc
îmbinare a pieselor componente cu vată îmbibată cu o soluţie de amoniac.
(2) În cazul în care sunt scăpări de clor constatate prin formarea unui fum alb de clorură de amoniu, se
închide imediat ventilul recipientului de clor şi se remediază neetanşeitatea prin strângerea piuliţei ori
schimbarea garniturii îmbinării ori lipirea tubului de material plastic.

Art. 117. (1) În cazul în care se produc, în timpul funcţionării instalaţiei, scăpări de clor, personalul de
exploalare va porni imediat ventilatoarele din încăperile respectivc, după care personalul va intra în încăpere cu
măştile de gaze, în vederea remedierii avariei, instalaţia de ventilare fiind menţinută în tot acest timp în
funcţiune.
(2) La scoaterea din funcţiune a instalaţiei se închide mai întâi ventilul de la recipientul de clor, după
care se continuă funcţionarea instalaţiei numai cu apă, timp de cca. 10 minute, pentru eliminarea totală a
clorului.

Art. 118. În cazul pierderii masive de clor, se va pune imediat în funcţiune instalaţia de neutralizare a
clorului şi după cca. 10 minute, se pune în funcţiune şi instalaţia de ventilare: numai după aceste operaţii va fi
permis accesul personalului de exploatare în încăperile respective, dotat cu măşti de gaze.
Art. 119. Toate mijloacele individuale de protecţie vor fi păstrate într-o încăpere în care nu există pericolul
pătrunderii clorului şi care este uşor accesibilă în caz de accident.

Art. 120. Lucrătorii care fac verificarea recipientelor de clor vor fi dotaţi în mod obligatoriu cu mască de
gaze, cu cartuş filtrant contra clorului pe tot timpul operaţiilor de verificare, aceste operaţii având loc
întotdeauna în aer liber.

Art. 121. În cazul unor scurgeri accidentale de vapori de clor din recipientele care nu pot fi închise imediat
prin manevrarea ventilelor respective, acestea vor fi imediat evacuate din încăperile staţiei de clorizare şi
introduse în bazinul cu soluţie neutralizantă.

Art. 122. Scoaterea din funcţiune a recipientelor de clor se va face la presiunea remanentă, ele înlocuind-se
cu recipiente pline; la recipientul care se înlocuieşte se va închide imediat ventilul acestuia, se va demonta
racordul la aparatul de dozare şi se va înşuruba piuliţa oarbă la capul ventilului, după care se va pune capacul de
protecţie.

Art. 123. Toate operaţiile de verifîcare a recipientelor de clor, de montare şi demontare a acestora, de
neutralizare a eventualelor scăpări de clor, se vor efectua de către echipe alcătuite din minimum doi lucrători,
dotaţi, în mod obligatoriu, cu mască izolantă neautonomă cu aducţiune de aer; lucrătorii vor fî instruiţi pentru a
putea acorda primul ajutor în caz de intoxicare cu clor.

Art. 124. Buteliile de clor se depozitează într-o încăpere special destinată acestui scop, în poziţie verticală,
pe câte două rânduri, asigurându-se împotriva răsturnării şi lăsând un spaţiu liber de acces pentru controlul lor;
se interzice depozitarea recipientelor cu clor în subsoluri.

Art. 125. În timpul descărcării buteliilor cu clor se interzice trântirea lor din camion sau din alt mijloc de
transport.

Art. 126. Transportul buteliilor cu clor din depozit la locul de folosire se va face cu căruciorul, iar până la
cărucior transportul se va face cu braţele; se interzice târârea buteliilor prin prinderea de capacul de protecţie
sau de ventil ori prin rostogolirea acestora.

Art. 127. Manevrarea containerelor cu clor se face cu instalaţii de ridicat şi transport adecvate, fiind
interzisă rostogolirea acestora.

Art. 128. Depozitarea containerelor se face în poziţie orizontală, pe suporţi fixaţi în pardoseala încăperii
folosită ca depozit.

Art. 129. Se interzice depozitarea recipientelor cu clor în aer liber, sub acţiunea directă razelor solare ori
aşezarea lor lângă sobe, calorifere sau alte surse de căldură, astfel încât temperatura acestora să nu depăşească
40°C.

Art. 130. În spaţiile de clorizare se vor folosi în mod obligatoriu toate aparatele de măsură, control şi de
sigiuranţă stabilite de proiectant, pc baza instrucţiunilor ISCIR şi ale Institutului Naţional de Metrologie, aparate
care vor fi verificate conform normativelor în vigoare.

Art. 131. În cazul intoxicaţiilor cu clor se va proceda conform instrucţiunilor concrete, elaborate de
persoanele juridice în acest scop şi care vor fi aduse la cunoştinţa lucrătorilor. Periodic se vor efectua exerciţii
(alarme simulate) cuprinzând modul concret de acţiune în aceste situaţii.

3.12. Deshidratarea namolului


3.12.1. Platforme (paturi) de uscare a namolului
Art. 132. Se interzice fumatul în timpul spălării conductelor de alimentare cu nămol a platformelor.

Art. 133. În cazul folosirii benzilor transportoare pentru evacuarea nămolului uscat acesta va fi încărcat pe
bandă, cu lopeţi sau furci cu bare, în aşa fel încât lucrătorii să nu fie prinşi de părţile aflate în mişcare ale
instalaţiei respective.

3.12.2. Instalatii de vacuum – filtre

Art. 134. Curăţarea instalaţiei, indiferent de metoda folosită (cu aburi, cu peria sau cu soluţie de
detergenţi) se va face numai după oprirea instalaţiei.

Art. 135. În cazul în care instalaţiile de vacuum - filtre sunt completate cu instalaţii de tratare cu reactivi,
pentru modificarea anumitor caracteristici ale nămolului, se vor respecta prevederile menţionate la Art.72 - Art.
69 ale prezentelor norme.

3.12.3. Instalatii de filtre – presa

Art. 136. În caz de defecţiuni la instalaţiile de automatizare, îndepărtarea manuală a nămolului se va face
numai după scoaterea din funcţiune a instalaţiei.

Art. 137. Accesul în sala filtrelor - presă este permis numai personalului specializat şi autorizat pentru
întreţinerea şi exploatarea acestor utilaje.

4. INTRETINEREA GRUPURILOR SANITARE PUBLICE

Art. 138. Lucrătorii din exploatarea grupurilor sanitare publice (W.C.-uri, pisoare) sunt obligaţi să poarte
în permanenţă echipamentul individual de protecţie, conform Normativului - cadru de acordare şi utilizare a
echipamentului individual de protecţie.

Art. 139. În timpul iernii personalul de deservire este obligat să cureţe scările de acces (în cazul grupurilor
sanitare subterane) şi să presare nisip sau sare pe trepte, în scopul evitării pericolului producerii accidentelor
prin alunecare.

Art. 140. Instalaţiile vor fi dezinfectate zilnic, substanţele ori soluţiile întrebuinţate în acest scop fiind
manipulate numai cu mănuşi de cauciuc.

Art. 141. După fiecare operaţie dc dezinfectare sau de curăţenie curentă a grupului sanitar, personalul se
va spăla pe mâini cu apă şi săpun.

Art. 142. Se interzice fumatul, băutul şi servirea mesei cu mâinile nespălate.

Art. 143. Desfundarea instalaţiilor sanitare se va face cu scule şi unelte potrivite (pompe de cauciuc, etc.)
fîind interzisă utilizarea sârmelor, cârligelor sau a altor improvizaţii.

Art. 144. Repararea instalaţiilor sanitare defecte (robinete, flotoare, sifoane, etc.) ca şi a celor electrice, se
va face de către personalul de întreţinere al unităţii de care depinde grupul sanitar respectiv, personalul acestuia
efectuând aceste operaţii numai în cazul în care are calificarea corespunzătoare, de instalator tehnico-sanitar,
respectiv electrician.
Art. 145. Toate spaţiile de folosinţă publică precum şi scările de acces vor fi iluminate corespunzător
pentru a evita accidentarea publicului sau a personalului propriu de deservire.

Art. 146. Personalul de deservire al grupului sanitar este obligat să menţină în funcţiune instalaţiile de
ventilare, pentru evitarea acumulărilor de substanţe nocive.

5. VIDANJAREA

Art. 147. Operaţiile de vidanjare se efectuează de către echipe alcătuite din minimum doi lucrători.

Art. 148. Înainte de vidanjare se va face o aerisire de minimum 30 minute; în tot timpul operaţiei de
curăţare se interzice fumatul.

Art. 149. Lucrătorii se vor spăla, în mod obligatoriu, după fiecare operaţie de vidanjare, iar la sfârşitul
schimbului vor face o baie generală.

Art. 150. Se interzice lucrătorilor să mănânce fără a se spăla pe mâini sau să ducă mâinile murdare la ochi,
nas şi gură.

Art. 151. Se interzice coborârea în hazna sau aplecarea peste marginea acesteia, indiferent de situaţia
depozitului din interior; pentru intervenţii se vor lua măsuri speciale.

Art. 152. În cazul vidanjării cu mijloace mecanice, se va proceda la îmbinarea corectă a tronsoanelor de
furtun şi a pieselor speciale, pentru asigurarea unei etanşeităţi corespunzătoare şi evitarea împrăştierii
materialelor scoase din hazna.

Art. 153. Se interzice încărcarea autovidanjei peste nivelul admis, nivel ce va fi marcat pe sticla de nivel a
cistemei.

Art. 154. În cazul în care autovidanja staţionează în faţa unui imobil, pe partea carosabilă se vor lua măsuri
pentru protejarea pietonilor.

Art. 155. Se interzice staţionarea lucrătorilor pe scara maşinii sau pe bara din faţă, în timpul deplasării
autovidanjei de la un loc de muncă la altul.

Art. 156. Vidanjele vor fi descărcate numai în punctele stabilite în acest scop, cu luarea măsurilor
corespunzătoare pentru preîntâmpinarea răspândirii materialelor ce se descarcă, zgârierea sau murdărirea
lucrătorilor ori alunecarea acestora.

Art. 157. Când vidanjarea se face în timpul nopţii, se vor lua măsuri pentru iluminatul corespunzător al
locului de muncă, semnalizarea autovidanjei pe spaţiul public şi marcarea furtunului, pentru a preîntâmpina
împiedicarea şi căderea lucrătorilor sau a pietonilor.

6. PREVEDERI DE PROIECTARE

Art. 158. La elaborarea documentaţiilor în domeniul canalizării şi epurării apelor uzate, proiectanţii vor
aplica prevederile Normelor generale de protecţie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii pentru
evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procesele tehnologice precum şi a standardelor de
securitate a muncii.

Art. 159. În cadrul proiectelor se vor prevedea măsurile tehnice şi organizatorice care să asigure
desfăşurarea tuturor lucrărilor în condiţii de securitate.
Art. 160. Prevederile din cadrul acestui capitol constituie minimum de cerinţe de proiectare pentru
desfăşurarea activităţilor din domeniul canalizării şi epurării apelor uzate, în condiţii de securitate şi nu exclud
prevederea oricăror altor soluţii la îndemâna celor ce concep şi proiectează aceste activităţi, în vederea
îmbunătăţirii nivelului de securitate.

Art. 161. Spaţiile închise (camera vanelor, rezervoare, galerii de conducte, subsoluri) vor fi prevăzute cu
ventilatoare pentru aerare.

Art. 162. Bazinele deschise, unde există pericol de cădere (decantoare, filtre lente, filtre rapide, captări de
suprafaţă) vor fi împrejmuite cu balustrade de protecţie.

Art. 163. Pentru traversarea canalelor deschise se vor prevedea podeţe de trecere.

Art. 164. Podeţele orizontale sau înclinate situate la înălţimi mai mari de 0,7 m faţă de sol sau nivelul
imediat inferior, unde există pericol de cădere laterală, vor fi prevăzute cu balustrade înalte de 1,00 m.

Art. 165. Pentru manevrarea (sau înlocuirea) unor utilaje fără pericol de accidentare, se vor prevedea
instalaţii de ridicat şi transport adecvate.

Art. 166. Pentru coborârea în cămine, rezervoare, decantoare se vor prevedea scări de acces (după caz) cu
mână curentă.

Art. 167. Zonele în care lucrările de exploatare se efectuează şi noaptea vor fi prevăzute cu iluminat
corespunzător.

Art. 168. Alegerea amplasamentelor pentru elementele care compun sistemele de canalizare şi epurare a
apelor uzate se va face astfel încât acestea să nu afecteze mediul înconjurător, sănătatea şi confortul populaţiei,
datorită specificului activităţii de evacuare a apelor uzate (prezenţa mirosurilor, aerosolilor, zgomotului etc.).

S-ar putea să vă placă și