Sunteți pe pagina 1din 16

LEGE nr.

455 din 18 iulie 2001 (*republicat�*)


privind semn�tura electronic�*)
EMITENT
PARLAMENTUL
Publicat �n MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 30 aprilie 2014

---------- Not� *) Republicat� �n temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru
punerea �n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicat� �n
Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificat�
�n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu
modific�rile ulterioare, d�ndu-se textelor o nou� numerotare.
Legea nr. 455/2001 a fost publicat� �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr.
429 din 31 iulie 2001.

Capitolul I Dispozi�ii generale

Sec�iunea 1 Principii generale

Articolul 1

Prezenta lege stabile�te regimul juridic al semn�turii electronice �i al


�nscrisurilor �n form� electronic�, precum �i condi�iile furniz�rii de servicii de
certificare a semn�turilor electronice.

Articolul 2

Prezenta lege se completeaz� cu dispozi�iile legale privind �ncheierea, validitatea


�i efectele actelor juridice.

Articolul 3

Nicio dispozi�ie a prezentei legi nu poate fi interpretat� �n sensul limit�rii


autonomiei de voin�� �i a libert�ii contractuale a p�r�ilor.

Sec�iunea a 2-a Defini�ii

Articolul 4

�n �n�elesul prezentei legi:


1. date �n form� electronic� sunt reprezent�ri ale informa�iei �ntr-o form�
conven�ional� adecvat� cre�rii, prelucr�rii, trimiterii, primirii sau stoc�rii
acesteia prin mijloace electronice;
2. �nscris �n form� electronic� reprezint� o colec�ie de date �n form� electronic�
�ntre care exist� rela�ii logice �i func�ionale �i care redau litere, cifre sau
orice alte caractere cu semnifica�ie inteligibil�, destinate a fi citite prin
intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar;
3. semn�tur� electronic� reprezint� date �n form� electronic�, care sunt ata�ate
sau logic asociate cu alte date �n form� electronic� �i care servesc ca metod� de
identificare;
4. semn�tur� electronic� extins� reprezint� acea semn�tur� electronic� care
�ndepline�te cumulativ urm�toarele condi�ii:
a) este legat� �n mod unic de semnatar;
b) asigur� identificarea semnatarului;
c) este creat� prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
d) este legat� de datele �n form� electronic�, la care se raporteaz� �n a�a fel
�nc�t orice modificare ulterioar� a acestora este identificabil�;
5. semnatar reprezint� o persoan� care de�ine un dispozitiv de creare a semn�turii
electronice �i care ac�ioneaz� fie �n nume propriu, fie ca reprezentant al unui
ter�;
6. date de creare a semn�turii electronice reprezint� orice date �n form�
electronic� cu caracter de unicitate, cum ar fi coduri sau chei criptografice
private, care sunt folosite de semnatar pentru crearea unei semn�turi electronice;
7. dispozitiv de creare a semn�turii electronice reprezint� software �i/sau
hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de creare a semn�turii
electronice;
8. dispozitiv securizat de creare a semn�turii electronice reprezint� acel
dispozitiv de creare a semn�turii electronice care �ndepline�te cumulativ
urm�toarele condi�ii:
a) datele de creare a semn�turii, utilizate pentru generarea acesteia, s� poat�
ap�rea numai o singur� dat� �i confiden�ialitatea acestora s� poat� fi asigurat�;
b) datele de creare a semn�turii, utilizate pentru generarea acesteia, s� nu poat�
fi deduse;
c) semn�tura s� fie protejat� �mpotriva falsific�rii prin mijloacele tehnice
disponibile la momentul gener�rii acesteia;
d) datele de creare a semn�turii s� poat� fi protejate �n mod efectiv de c�tre
semnatar �mpotriva utiliz�rii acestora de c�tre persoane neautorizate;
e) s� nu modifice datele �n form� electronic�, care trebuie s� fie semnate, �i nici
s� nu �mpiedice ca acestea s� fie prezentate semnatarului �nainte de finalizarea
procesului de semnare;
9. date de verificare a semn�turii electronice reprezint� date �n form�
electronic�, cum ar fi coduri sau chei criptografice publice, care sunt utilizate
�n scopul verific�rii unei semn�turi electronice;
10. dispozitiv de verificare a semn�turii electronice reprezint� software �i/sau
hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de verificare a
semn�turii electronice;
11. certificat reprezint� o colec�ie de date �n form� electronic� ce atest�
leg�tura dintre datele de verificare a semn�turii electronice �i o persoan�,
confirm�nd identitatea acelei persoane;
12. certificat calificat reprezint� un certificat care satisface condi�iile
prev�zute la art. 18 �i care este eliberat de un furnizor de servicii de
certificare ce satisface condi�iile prev�zute la art. 20;
13. furnizor de servicii de certificare reprezint� orice persoan�, rom�n� sau
str�in�, care elibereaz� certificate sau care presteaz� alte servicii legate de
semn�tura electronic�;
14. furnizor de servicii de certificare calificat� este acel furnizor de servicii
de certificare care elibereaz� certificate calificate;
15. produs asociat semn�turii electronice reprezint� software sau hardware,
destinat a fi utilizat de un furnizor de servicii de certificare pentru prestarea
serviciilor legate de semn�tura electronic� sau destinat a fi utilizat pentru
crearea ori verificarea semn�turii electronice.

Capitolul II Regimul juridic al �nscrisurilor �n form� electronic�

Articolul 5

�nscrisul �n form� electronic�, c�ruia i s-a �ncorporat, ata�at sau i s-a asociat
logic o semn�tur� electronic� extins�, bazat� pe un certificat calificat
nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv �i generat� cu ajutorul unui
dispozitiv securizat de creare a semn�turii electronice, este asimilat, �n ceea ce
prive�te condi�iile �i efectele sale, cu �nscrisul sub semn�tur� privat�.

Articolul 6
�nscrisul �n form� electronic�, c�ruia i s-a �ncorporat, ata�at sau i s-a asociat
logic o semn�tur� electronic�, recunoscut de c�tre cel c�ruia i se opune, are
acela�i efect ca actul autentic �ntre cei care l-au subscris �i �ntre cei care le
reprezint� drepturile.

Articolul 7

�n cazurile �n care, potrivit legii, forma scris� este cerut� ca o condi�ie de


prob� sau de validitate a unui act juridic, un �nscris �n form� electronic�
�ndepline�te aceast� cerin�� dac� i s-a �ncorporat, ata�at sau i s-a asociat logic
o semn�tur� electronic� extins�, bazat� pe un certificat calificat �i generat� prin
intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semn�turii.

Articolul 8

(1) �n cazul �n care una dintre p�r�i nu recunoa�te �nscrisul sau semn�tura,
instan�a va dispune �ntotdeauna ca verificarea s� se fac� prin expertiz� tehnic� de
specialitate.
(2) �n acest scop, expertul sau specialistul este dator s� solicite certificate
calificate, precum �i orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru
identificarea autorului �nscrisului, a semnatarului ori a titularului de
certificat.

Articolul 9

(1) Partea care invoc� �naintea instan�ei o semn�tur� electronic� extins� trebuie
s� probeze c� aceasta �ndepline�te condi�iile prev�zute la art. 4 pct. 4.
(2) Semn�tura electronic� extins�, bazat� pe un certificat calificat eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat, este prezumat� a �ndeplini
condi�iile prev�zute la art. 4 pct. 4.

Articolul 10

(1) Partea care invoc� �naintea instan�ei un certificat calificat trebuie s�


probeze c� furnizorul de servicii de certificare care a eliberat respectivul
certificat �ndepline�te condi�iile prev�zute la art. 20.
(2) Furnizorul de servicii de certificare acreditat este prezumat a �ndeplini
condi�iile prev�zute la art. 20.

Articolul 11

(1) Partea care invoc� �naintea instan�ei un mecanism securizat de creare a


semn�turii trebuie s� probeze c� acesta �ndepline�te condi�iile prev�zute la art. 4
pct. 8.
(2) Dispozitivul securizat de generare a semn�turii, omologat �n sensul prezentei
legi, este prezumat a �ndeplini condi�iile prev�zute la art. 4 pct. 8.

Capitolul III Furnizarea serviciilor de certificare

Sec�iunea 1 Dispozi�ii comune

Articolul 12

(1) Furnizarea serviciilor de certificare nu este supus� niciunei autoriz�ri


prealabile �i se desf�oar� �n concordan�� cu principiile concuren�ei libere �i
loiale, cu respectarea actelor normative �n vigoare.
(2) Furnizarea serviciilor de certificare de c�tre furnizorii stabili�i �n statele
membre ale Uniunii Europene se face �n condi�iile prev�zute �n Acordul european
instituind o asociere �ntre Rom�nia, pe de o parte, Comunit�ile Europene �i statele
membre ale acestora, pe de alt� parte.

Articolul 13

(1) Cu 30 de zile �nainte de �nceperea activit�ilor legate de certificarea


semn�turilor electronice persoanele care inten�ioneaz� s� furnizeze servicii de
certificare au obliga�ia de a notifica autoritatea de reglementare �i supraveghere
specializat� �n domeniu cu privire la data �nceperii acestor activit�i.
(2) Odat� cu efectuarea notific�rii prev�zute la alin. (1), furnizorii de servicii
de certificare au obliga�ia de a comunica autorit�ii de reglementare �i
supraveghere specializate �n domeniu toate informa�iile referitoare la procedurile
de securitate �i de certificare utilizate, precum �i orice alte informa�ii cerute
de autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu.
(3) Furnizorii de servicii de certificare au obliga�ia de a comunica autorit�ii de
reglementare �i supraveghere specializate �n domeniu, cu cel pu�in 10 zile �nainte,
orice inten�ie de modificare a procedurilor de securitate �i de certificare, cu
precizarea datei �i orei la care modificarea intr� �n vigoare, precum �i obliga�ia
de a confirma �n termen de 24 de ore modificarea efectuat�.
(4) �n cazurile de urgen��, �n care securitatea serviciilor de certificare este
afectat�, furnizorii pot efectua modific�ri ale procedurilor de securitate �i de
certificare, urm�nd s� comunice, �n termen de 24 de ore, autorit�ii de reglementare
�i supraveghere specializate �n domeniu modific�rile efectuate �i justificarea
deciziei luate.
(5) Furnizorii de servicii de certificare sunt obliga�i s� respecte, pe parcursul
desf�ur�rii activit�ii, procedurile de securitate �i de certificare declarate,
potrivit alin. (2), (3) �i (4).

Articolul 14

(1) Furnizorul de servicii de certificare va asigura accesul la toate informa�iile


necesare utiliz�rii corecte �i �n condi�ii de siguran�� a serviciilor sale.
Informa�iile respective vor fi furnizate anterior na�terii oric�rui raport
contractual cu persoana care solicit� un certificat sau, dup� caz, la cererea unui
ter� care se prevaleaz� de un asemenea certificat.
(2) Informa�iile prev�zute la alin. (1) vor fi formulate �n scris, �ntr-un limbaj
accesibil, �i vor fi transmise prin mijloace electronice, �n condi�ii care s�
permit� stocarea �i reproducerea lor.
(3) Informa�iile prev�zute la alin. (1) vor face referire cel pu�in la:
a) procedura ce trebuie urmat� �n scopul cre�rii �i verific�rii semn�turii
electronice;
b) tarifele percepute;
c) modalit�ile �i condi�iile concrete de utilizare a certificatelor, inclusiv
limitele impuse utiliz�rii acestora, cu condi�ia ca aceste limite s� poat� fi
cunoscute de ter�i;
d) obliga�iile care incumb�, potrivit prezentei legi, titularului certificatului �i
furnizorului de servicii de certificare;
e) existen�a unei acredit�ri, dac� este cazul;
f) condi�iile contractuale de eliberare a certificatului, inclusiv eventualele
limit�ri ale r�spunderii furnizorului de servicii de certificare;
g) c�ile de solu�ionare a litigiilor;
h) orice alte informa�ii stabilite de autoritatea de reglementare �i supraveghere
specializat� �n domeniu.
(4) Furnizorul de servicii de certificare va transmite solicitantului un exemplar
al certificatului.
(5) Din momentul accept�rii certificatului de c�tre solicitant, furnizorul de
servicii de certificare va �nscrie certificatul �n registrul prev�zut la art. 17.
Articolul 15

(1) Persoanele fizice care presteaz�, conform legii, �n nume propriu, servicii de
certificare, precum �i personalul angajat al furnizorului de servicii de
certificare, persoan� fizic� sau juridic�, sunt obligate s� p�streze secretul
informa�iilor �ncredin�ate �n cadrul activit�ii lor profesionale, cu excep�ia celor
�n leg�tur� cu care titularul certificatului accept� s� fie publicate sau
comunicate ter�ilor.
(2) Obliga�ia prev�zut� la alin. (1) incumb� �i personalului autorit�ii de
reglementare �i supraveghere specializate �n domeniu, precum �i persoanelor
�mputernicite de aceasta.
(3) �nc�lcarea obliga�iei prev�zute la alin. (1) �i (2) constituie infrac�iune �i
se pedepse�te cu �nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend�.

Articolul 16

(1) Autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu �i


furnizorii de servicii de certificare au obliga�ia s� respecte dispozi�iile legale
privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
(2) Furnizorii de servicii de certificare nu pot colecta date cu caracter personal
dec�t de la persoana care solicit� un certificat sau, cu consim��m�ntul expres al
acesteia, de la ter�i. Colectarea se face doar �n m�sura �n care aceste informa�ii
sunt necesare �n vederea eliber�rii �i conserv�rii certificatului. Datele pot fi
colectate �i utilizate �n alte scopuri doar cu consim��m�ntul expres al persoanei
care solicit� certificatul.
(3) Atunci c�nd se utilizeaz� un pseudonim, identitatea real� a titularului nu
poate fi divulgat� de c�tre furnizorul de servicii de certificare dec�t cu
consim��m�ntul titularului sau la cererea unei autorit�i publice competente.

Articolul 17

(1) Furnizorii de servicii de certificare au obliga�ia de a crea �i de a men�ine un


registru electronic de eviden�� a certificatelor eliberate.
(2) Registrul electronic de eviden�� a certificatelor eliberate trebuie s� fac�
men�iune despre:
a) data �i ora exact� la care certificatul a fost eliberat;
b) data �i ora exact� la care expir� certificatul;
c) dac� este cazul, data �i ora exact� la care certificatul a fost suspendat sau
revocat, inclusiv cauzele care au condus la suspendare sau la revocare.
(3) Registrul electronic de eviden�� a certificatelor eliberate trebuie s� fie
disponibil permanent pentru consultare, inclusiv �n regim on-line.

Sec�iunea a 2-a Furnizarea serviciilor de certificare calificat�

Articolul 18

(1) Certificatul calificat va cuprinde urm�toarele men�iuni:


a) indicarea faptului c� certificatul a fost eliberat cu titlu de certificat
calificat;
b) datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, precum �i
cet�enia acestuia, �n cazul persoanelor fizice, respectiv na�ionalitatea acestuia,
�n cazul persoanelor juridice;
c) numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat ca atare, precum �i
alte atribute specifice ale semnatarului, dac� sunt relevante, �n func�ie de scopul
pentru care este eliberat certificatul calificat;
d) codul personal de identificare a semnatarului;
e) datele de verificare a semn�turii, care corespund datelor de creare a semn�turii
aflate sub controlul exclusiv al semnatarului;
f) indicarea �nceputului �i sf�r�itului perioadei de valabilitate a certificatului
calificat;
g) codul de identificare a certificatului calificat;
h) semn�tura electronic� extins� a furnizorului de servicii de certificare care
elibereaz� certificatul calificat;
i) dac� este cazul, limitele utiliz�rii certificatului calificat sau limitele
valorice ale opera�iunilor pentru care acesta poate fi utilizat;
j) orice alte informa�ii stabilite de autoritatea de reglementare �i supraveghere
specializat� �n domeniu.
(2) Fiec�rui semnatar i se va atribui de c�tre furnizorul de servicii de
certificare un cod personal care s� asigure identificarea unic� a semnatarului.
(3) Generarea codului personal de identificare �i a codului de identificare a
certificatului calificat se va face pe baza reglement�rilor stabilite de
autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu.
(4) La solicitarea titularului furnizorul de servicii de certificare va putea
�nscrie �n certificatul calificat �i alte informa�ii dec�t cele men�ionate la alin.
(1), cu condi�ia ca acestea s� nu fie contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii
publice, �i numai dup� o prealabil� verificare a exactit�ii acestor informa�ii.
(5) Certificatul calificat va indica �n mod expres faptul c� este utilizat un
pseudonim, atunci c�nd titularul se identific� printr-un pseudonim.

Articolul 19

(1) La eliberarea certificatelor calificate furnizorii de servicii de certificare


au obliga�ia de a verifica identitatea solicitan�ilor exclusiv pe baza actelor de
identitate.
(2) La eliberarea fiec�rui certificat calificat furnizorii au obliga�ia s� emit�
dou� copii de pe acesta, pe suport de h�rtie, dintre care un exemplar este pus la
dispozi�ie titularului, iar cel�lalt este p�strat de c�tre furnizori o perioad� de
10 ani.

Articolul 20

�n vederea emiterii certificatelor calificate furnizorii de servicii de certificare


trebuie s� �ndeplineasc� urm�toarele condi�ii:
a) s� dispun� de mijloace financiare �i de resurse materiale, tehnice �i umane
corespunz�toare pentru garantarea securit�ii, fiabilit�ii �i continuit�ii
serviciilor de certificare oferite;
b) s� asigure operarea rapid� �i sigur� a �nregistr�rii informa�iilor prev�zute la
art. 17, �n special operarea rapid� �i sigur� a unui serviciu de suspendare �i
revocare a certificatelor calificate;
c) s� asigure posibilitatea de a se determina cu precizie data �i ora exact� a
eliber�rii, a suspend�rii sau a revoc�rii unui certificat calificat;
d) s� verifice, cu mijloace corespunz�toare �i conforme dispozi�iilor legale,
identitatea �i, dac� este cazul, atributele specifice ale persoanei c�reia �i este
eliberat certificatul calificat;
e) s� foloseasc� personal cu cuno�tin�e de specialitate, experien�� �i calificare,
necesare pentru furnizarea serviciilor respective, �i, �n special, competen�� �n
domeniul gestiunii, cuno�tin�e de specialitate �n domeniul tehnologiei semn�turii
electronice �i o practic� suficient� �n ceea ce prive�te procedurile de securitate
corespunz�toare; de asemenea, s� aplice procedurile administrative �i de gestiune
adecvate �i care corespund standardelor recunoscute;
f) s� utilizeze produse asociate semn�turii electronice, cu un �nalt grad de
fiabilitate, care sunt protejate �mpotriva modific�rilor �i care asigur�
securitatea tehnic� �i criptografic� a desf�ur�rii activit�ilor de certificare a
semn�turii electronice;
g) s� adopte m�suri �mpotriva falsific�rii certificatelor �i s� garanteze
confiden�ialitatea �n cursul procesului de generare a datelor de creare a
semn�turilor, �n cazul �n care furnizorii de servicii de certificare genereaz�
astfel de date;
h) s� p�streze toate informa�iile cu privire la un certificat calificat pentru o
perioad� de minimum 10 ani de la data �ncet�rii valabilit�ii certificatului, �n
special pentru a putea face dovada certific�rii �n cadrul unui eventual litigiu;
i) s� nu stocheze, s� nu reproduc� �i s� nu dezv�luie ter�ilor datele de creare a
semn�turii, cu excep�ia cazului �n care semnatarul solicit� aceasta;
j) s� utilizeze sisteme fiabile pentru stocarea certificatelor calificate, astfel
�nc�t: numai persoanele autorizate s� poat� introduce �i modifica informa�iile din
certificate; exactitatea informa�iei s� poat� fi verificat�; certificatele s� poat�
fi consultate de ter�i doar �n cazul �n care exist� acordul titularului acestora;
orice modificare tehnic�, care ar putea pune �n pericol aceste condi�ii de
securitate, s� poat� fi identificat� de persoanele autorizate;
k) orice alte condi�ii stabilite de autoritatea de reglementare �i supraveghere
specializat� �n domeniu.

Articolul 21

Furnizorii de servicii de certificare calificat� sunt obliga�i s� foloseasc� numai


dispozitive securizate de creare a semn�turii electronice.

Articolul 22

(1) Furnizorul de servicii de certificare calificat� trebuie s� dispun� de resurse


financiare pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul
desf�ur�rii activit�ilor legate de certificarea semn�turilor electronice.
(2) Asigurarea se realizeaz� fie prin subscrierea unei poli�e de asigurare la o
societate de asigur�ri, fie prin intermediul unei scrisori de garan�ie din partea
unei institu�ii financiare de specialitate, fie printr-o alt� modalitate stabilit�
prin decizie a autorit�ii de reglementare �i supraveghere specializate �n domeniu.
(3) Suma asigurat� �i suma acoperit� prin scrisoarea de garan�ie sunt stabilite de
autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu.

Sec�iunea a 3-a Suspendarea �i �ncetarea valabilit�ii certificatelor

Articolul 23

(1) Orice furnizor de servicii de certificare are obliga�ia de a suspenda


certificatul �n termen de 24 de ore din momentul �n care a luat cuno�tin�� sau
trebuia �i putea s� ia cuno�tin�� despre apari�ia oric�ruia dintre urm�toarele
cazuri:
a) la cererea semnatarului, dup� o prealabil� verificare a identit�ii acestuia;
b) �n cazul �n care o hot�r�re judec�toreasc� dispune suspendarea;
c) �n cazul �n care informa�iile con�inute �n certificat nu mai corespund
realit�ii, dac� nu se impune revocarea certificatului;
d) �n orice alte situa�ii care constituie cazuri de suspendare a certificatelor
eliberate, potrivit procedurilor de securitate �i de certificare declarate de
furnizor �n baza art. 13.
(2) Orice furnizor de servicii de certificare are obliga�ia de a revoca
certificatul �n termen de 24 de ore din momentul �n care a luat cuno�tin�� sau
trebuia �i putea s� ia cuno�tin�� despre apari�ia oric�ruia dintre urm�toarele
cazuri:
a) la cererea semnatarului, dup� o prealabil� verificare a identit�ii acestuia;
b) la decesul sau punerea sub interdic�ie a semnatarului;
c) �n cazul �n care o hot�r�re judec�toreasc� definitiv� dispune revocarea;
d) dac� se dovede�te �n mod ne�ndoielnic c� certificatul a fost emis �n baza unor
informa�ii eronate sau false;
e) �n cazul �n care informa�iile esen�iale con�inute �n certificat nu mai corespund
realit�ii;
f) atunci c�nd confiden�ialitatea datelor de creare a semn�turii a fost �nc�lcat�;
g) �n cazul �n care certificatul a fost utilizat �n mod fraudulos;
h) �n orice alte situa�ii care constituie cazuri de revocare a certificatelor
eliberate, potrivit procedurilor de securitate �i de certificare declarate de
furnizor �n baza art. 13.
(3) Furnizorul de servicii de certificare �l va informa de urgen�� pe titular
despre suspendarea sau revocarea certificatului, �mpreun� cu motivele care au stat
la baza deciziei sale.
(4) Furnizorul de servicii de certificare va �nscrie men�iunea de suspendare sau de
revocare a certificatului �n registrul electronic de eviden�� a certificatelor
eliberate prev�zut la art. 17, �n termen de 24 de ore din momentul �n care a luat
cuno�tin�� sau trebuia �i putea s� ia cuno�tin�� despre adoptarea deciziei
respective.
(5) Suspendarea sau revocarea va deveni opozabil� ter�ilor de la data �nscrierii
sale �n registrul electronic de eviden�� a certificatelor.

Articolul 24

(1) �n cazul �n care furnizorul de servicii de certificare inten�ioneaz� s�


�nceteze activit�ile legate de certificarea semn�turilor electronice sau afl� c� va
fi �n imposibilitate de a continua aceste activit�i, el va informa, cu cel pu�in 30
de zile �nainte de �ncetare, autoritatea de reglementare �i supraveghere
specializat� �n domeniu despre inten�ia sa, respectiv despre existen�a �i natura
�mprejur�rii care justific� imposibilitatea de continuare a activit�ilor.
(2) Furnizorului de servicii de certificare �i revine obliga�ia ca, �n situa�ia �n
care se afl� �n imposibilitate de a continua activit�ile legate de certificarea
semn�turilor electronice �i nu a putut prevedea aceast� situa�ie cu cel pu�in 30 de
zile �nainte ca �ncetarea activit�ilor s� se produc�, s� informeze autoritatea de
reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu, �n termen de 24 de ore din
momentul �n care a luat cuno�tin�� sau trebuia �i putea s� ia cuno�tin�� despre
imposibilitatea continu�rii activit�ilor. Informarea trebuie s� se refere la
existen�a �i natura �mprejur�rii care justific� imposibilitatea de continuare a
activit�ilor.
(3) Furnizorul de servicii de certificare poate transfera, �n tot sau �n parte,
activit�ile sale unui alt furnizor de servicii de certificare. Transferul va opera
potrivit urm�toarelor condi�ii:
a) furnizorul de servicii de certificare va �n�tiin�a fiecare titular de
certificate neexpirate, cu cel pu�in 30 de zile �nainte, despre inten�ia sa de
transferare a activit�ilor legate de certificarea semn�turilor electronice c�tre un
alt furnizor de servicii de certificare;
b) furnizorul de servicii de certificare va men�iona identitatea furnizorului de
servicii de certificare c�ruia inten�ioneaz� s� �i transfere activit�ile sale;
c) furnizorul de servicii de certificare va face cunoscute fiec�rui titular de
certificat posibilitatea de a refuza acest transfer, precum �i termenul �i
condi�iile �n care refuzul poate fi exercitat; �n lipsa unei accept�ri exprese a
titularului, �n termenul precizat de furnizorul de servicii de certificare,
certificatul va fi revocat de c�tre acesta din urm�.
(4) Furnizorul de servicii de certificare, aflat �n unul dintre cazurile prev�zute
la alin. (1) �i (2), ale c�rui activit�i nu sunt preluate de un alt furnizor de
servicii de certificare, va revoca certificatele �n termen de 30 de zile de la data
�n�tiin��rii titularilor de certificate �i va lua m�surile necesare pentru
asigurarea conserv�rii arhivelor sale, precum �i pentru asigurarea prelucr�rii
datelor personale, �n condi�iile legii.
(5) Sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activit�ilor legate
de certificarea semn�turilor electronice, �n �n�elesul prezentului articol,
dizolvarea sau lichidarea, voluntar� ori judiciar�, falimentul, precum �i orice
alt� cauz� de �ncetare a activit�ii, cu excep�ia aplic�rii sanc�iunilor prev�zute
la art. 33 alin. (2) �i (3).
Capitolul IV Monitorizare �i control

Sec�iunea 1 Autoritatea de reglementare �i supraveghere

Articolul 25

Responsabilitatea aplic�rii dispozi�iilor prezentei legi �i a reglement�rilor


legate de aceasta revine autorit�ii de reglementare �i supraveghere specializate �n
domeniu*).

Articolul 26

(1) �n termen de cel mult 18 luni de la data public�rii legii �n Monitorul Oficial
al Rom�niei, Partea I, se va �nfiin�a autoritatea public� specializat�, cu
atribu�ii de reglementare �i de supraveghere �n domeniu, �n sensul prezentei legi.
(2) P�n� la �nfiin�area autorit�ii men�ionate la alin. (1) atribu�iile acesteia, �n
sensul prezentei legi, revin Ministerului pentru Societatea Informa�ional�*).
---------- Not� *) �n prezent, Ministerul pentru Societatea Informa�ional� exercit�
atribu�iile autorit�ii de reglementare �i supraveghere �n domeniul semn�turii
electronice, prev�zute de Legea nr. 455/2001 privind semn�tura electronic�, conform
art. 4 pct. 57 din Hot�r�rea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea �i
func�ionarea Ministerului pentru Societatea Informa�ional�, publicat� �n Monitorul
Oficial al Rom�niei, Partea I, nr. 492 din 5 august 2013, cu modific�rile
ulterioare.

Articolul 27

Ministerul pentru Societatea Informa�ional� poate delega, �n tot sau �n parte,


atribu�iile sale de supraveghere, �n sensul prezentei legi, unei alte autorit�i
publice aflate �n coordonare.

Articolul 28

(1) La data intr�rii �n vigoare a prezentei legi se �nfiin�eaz� Registrul


furnizorilor de servicii de certificare, denumit �n continuare Registru, care se
constituie �i se actualizeaz� de c�tre autoritatea de reglementare �i supraveghere
specializat� �n domeniu. De la data �nfiin��rii autorit�ii publice specializate
prev�zute la art. 26 Registrul va fi preluat �i actualizat de aceast� autoritate.
(2) Registrul constituie eviden�a oficial�:
a) a furnizorilor de servicii de certificare care au sediul �n Rom�nia;
b) a furnizorilor de servicii de certificare cu sediul sau domiciliul �n alt stat,
ale c�ror certificate calificate sunt recunoscute conform art. 40.
(3) Registrul are rolul de a asigura, prin efectuarea �nregistr�rilor prev�zute de
prezenta lege, stocarea datelor de identificare �i a unor informa�ii legate de
activitatea furnizorilor de servicii de certificare, precum �i informarea
publicului cu privire la datele �i informa�iile stocate.
(4) Con�inutul �i structura Registrului se stabilesc, prin reglement�ri, de c�tre
autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu.

Articolul 29

(1) �nregistrarea �n Registrul prev�zut la art. 28 a datelor de identificare �i a


informa�iilor necesare cu privire la activitatea furnizorilor de servicii de
certificare men�iona�i la art. 28 alin. (2) se efectueaz� pe baz� de cerere
individual�, care trebuie introdus� la autoritatea de reglementare �i supraveghere
specializat� �n domeniu, cel mai t�rziu la data �nceperii activit�ii furnizorului.
(2) Con�inutul obligatoriu al cererii prev�zute la alin. (1) �i documenta�ia
necesar� se stabilesc prin reglement�ri de c�tre autoritatea de reglementare �i
supraveghere specializat� �n domeniu.

Articolul 30

(1) Registrul este public �i se actualizeaz� permanent.


(2) Condi�iile �inerii Registrului, accesul efectiv la informa�iile pe care le
con�ine, informa�iile care pot fi oferite solicitan�ilor �i modul de actualizare a
acestuia se stabilesc prin normele tehnice �i metodologice emise de autoritatea de
reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu.

Sec�iunea a 2-a Supravegherea activit�ii furnizorilor de servicii de certificare

Articolul 31

(1) Autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu va putea,


din oficiu sau la solicitarea oric�rei persoane interesate, s� verifice sau s�
dispun� verificarea conformit�ii activit�ilor unui furnizor de servicii de
certificare cu dispozi�iile prezentei legi sau cu reglement�ri emise de c�tre
autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu.
(2) Atribu�iile de control ce revin autorit�ii de reglementare �i supraveghere
specializate �n domeniu, potrivit alin. (1), sunt exercitate de personalul anume
�mputernicit �n acest sens.
(3) �n vederea exercit�rii controlului, personalul cu atribu�ii de control este
autorizat:
a) s� aib� acces liber, permanent, �n orice loc �n care se afl� echipamentele
necesare furniz�rii de servicii de certificare, �n condi�iile legii;
b) s� solicite orice document sau informa�ie necesar� �n vederea realiz�rii
controlului;
c) s� verifice punerea �n aplicare a oric�ror proceduri de securitate sau de
certificare utilizate de furnizorul de servicii de certificare supus controlului;
d) s� sigileze orice echipamente necesare furniz�rii de servicii de certificare sau
s� re�in� orice document ce are leg�tur� cu aceast� activitate, pe o perioad� care
nu poate dep�i 15 zile, dac� aceast� m�sur� se impune;
e) s� ia orice alte asemenea m�suri, �n limitele legii.
(4) Personalul cu atribu�ii de control este obligat:
a) s� nu dezv�luie datele de care a luat cuno�tin�� cu ocazia exercit�rii
atribu�iilor sale;
b) s� p�streze confiden�ialitatea surselor de informa�ii �n leg�tur� cu sesiz�rile
sau pl�ngerile primite.

Articolul 32

(1) Furnizorii de servicii de certificare au obliga�ia de a facilita exercitarea


atribu�iilor de control de c�tre personalul anume �mputernicit �n acest sens.
(2) �n cazul ne�ndeplinirii obliga�iei prev�zute la alin. (1), �n afar� de
aplicarea sanc�iunii prev�zute la art. 44 lit. c), autoritatea de reglementare �i
supraveghere specializat� �n domeniu va putea s� suspende activitatea furnizorului
p�n� la data la care acesta va coopera cu personalul de control.

Articolul 33

(1) Dac� �n urma controlului efectuat se constat� nerespectarea dispozi�iilor


prezentei legi �i a reglement�rilor emise de autoritatea de reglementare �i
supraveghere specializat� �n domeniu, aceasta va solicita furnizorului de servicii
de certificare s� se conformeze, �n termenul pe care �l va stabili, dispozi�iilor
legale. �n acest caz, autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n
domeniu poate dispune suspendarea activit�ii furnizorului.
(2) Ne�ndeplinirea �n termenul stabilit a obliga�iei de conformare prev�zute la
alin. (1) constituie motiv pentru autoritatea de reglementare �i supraveghere
specializat� �n domeniu de a dispune �ncetarea activit�ii furnizorului de servicii
de certificare �i radierea acestuia din Registru.
(3) �n cazul �n care se constat� o �nc�lcare grav� a dispozi�iilor legale,
autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu poate dispune
direct �i imediat �ncetarea activit�ii furnizorului de servicii de certificare �i
radierea acestuia din Registru.

Articolul 34

(1) �n cazul �n care dispune �ncetarea activit�ii unui furnizor de servicii de


certificare, autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu va
asigura fie revocarea certificatelor furnizorului de servicii de certificare �i ale
semnatarilor, fie preluarea activit�ii sau cel pu�in a registrului electronic de
eviden�� a certificatelor eliberate �i a serviciului de revocare a acestora de
c�tre un alt furnizor de servicii de certificare, cu acordul acestuia.
(2) Semnatarii vor fi informa�i imediat de autoritatea de reglementare �i
supraveghere specializat� �n domeniu despre �ncetarea activit�ii furnizorului,
precum �i despre revocarea certificatelor sau preluarea acestora de c�tre un alt
furnizor.
(3) Dac� activitatea furnizorului de servicii de certificare nu este preluat� de
c�tre un alt furnizor, furnizorul de servicii de certificare este obligat s�
asigure revocarea tuturor certificatelor eliberate de el. Autoritatea de
reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu va revoca certificatele, pe
cheltuiala furnizorului, dac� acesta nu �i �ndepline�te obliga�ia.
(4) Autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu va prelua
�i va men�ine arhivele �i registrul electronic de eviden�� a certificatelor
eliberate de furnizorul de servicii de certificare a c�rui activitate nu a fost
preluat� de c�tre un alt furnizor.

Articolul 35

(1) Radierea furnizorilor de servicii de certificare din Registru se efectueaz� pe


baza comunic�rii f�cute de c�tre furnizor autorit�ii de reglementare �i
supraveghere specializate �n domeniu cu cel pu�in 30 de zile �nainte de data
�ncet�rii activit�ii sale.
(2) Radierea se poate efectua �i din oficiu de c�tre autoritatea de reglementare �i
supraveghere specializat� �n domeniu, �n situa�ia �n care aceasta constat� pe orice
alt� cale c� furnizorul �i-a �ncetat activitatea.

Sec�iunea a 3-a Acreditarea voluntar�

Articolul 36

(1) �n scopul asigur�rii unui grad sporit de securitate a opera�iunilor �i al


protej�rii corespunz�toare a drepturilor �i intereselor legitime ale beneficiarilor
de servicii de certificare, furnizorii de servicii de certificare care doresc s� �i
desf�oare activitatea ca furnizori acredita�i pot solicita ob�inerea unei
acredit�ri din partea autorit�ii de reglementare �i supraveghere specializate �n
domeniu.
(2) Condi�iile �i procedura acord�rii, suspend�rii �i retragerii deciziei de
acreditare, con�inutul acestei decizii, durata ei de valabilitate, precum �i
efectele suspend�rii �i ale retragerii deciziei se stabilesc de autoritatea de
reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu, prin reglement�ri, cu
respectarea principiilor obiectivit�ii, transparen�ei, propor�ionalit�ii �i
tratamentului nediscriminatoriu.
Articolul 37

(1) Furnizorii de servicii de certificare acredita�i �n condi�iile prezentei legi


au dreptul de a folosi o men�iune distinctiv� care s� se refere la aceast� calitate
�n toate activit�ile pe care le desf�oar�, legate de certificarea semn�turilor.
(2) Furnizorii de servicii de certificare acredita�i �n condi�iile prezentei legi
sunt obliga�i s� solicite efectuarea unei men�iuni �n acest sens �n Registru.

Sec�iunea a 4-a Omologarea

Articolul 38

(1) Conformitatea dispozitivelor securizate de creare a semn�turii electronice cu


prevederile prezentei legi se verific� de c�tre agen�ii de omologare, persoane
juridice de drept public sau de drept privat, agreate de autoritatea de
reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu, �n condi�iile stabilite prin
reglement�ri emise de aceasta.
(2) �n urma �ndeplinirii procedurii de verificare se emite certificatul de
omologare a dispozitivului securizat de creare a semn�turii electronice.
Certificatul poate fi retras �n cazul �n care agen�ia de omologare constat� c�
dispozitivul securizat de creare a semn�turii electronice nu mai �ndepline�te una
dintre condi�iile prev�zute �n prezenta lege.
(3) Condi�iile �i procedura de agreare a agen�iilor de omologare se stabilesc prin
reglement�ri de c�tre autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n
domeniu.
(4) Decizia de agreare se emite de c�tre autoritatea de reglementare �i
supraveghere specializat� �n domeniu.

Articolul 39

(1) Autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu vegheaz� la


respectarea, de c�tre agen�iile de omologare, a prevederilor prezentei legi, a
reglement�rilor emise, precum �i a dispozi�iilor cuprinse �n decizia de agreare.
(2) Prevederile art. 31-32 se aplic� �n mod corespunz�tor controlului exercitat de
autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu asupra
activit�ii agen�iilor de omologare.

Capitolul V Recunoa�terea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de


certificare str�ini

Articolul 40

Certificatul calificat eliberat de c�tre un furnizor de servicii de certificare cu


domiciliul sau cu sediul �ntr-un alt stat este recunoscut ca fiind echivalent din
punct de vedere al efectelor juridice cu certificatul calificat eliberat de un
furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul �n Rom�nia, dac�:
a) furnizorul de servicii de certificare cu domiciliul sau sediul �n alt stat a
fost acreditat �n cadrul regimului de acreditare, �n condi�iile prev�zute de
prezenta lege;
b) un furnizor de servicii de certificare acreditat, cu domiciliul sau cu sediul �n
Rom�nia, garanteaz� certificatul;
c) certificatul sau furnizorul de servicii de certificare care l-a eliberat este
recunoscut prin aplicarea unui acord bilateral sau multilateral �ntre Rom�nia �i
alte state sau organiza�ii interna�ionale, pe baz� de reciprocitate.

Capitolul VI R�spunderea furnizorilor de servicii de certificare


Articolul 41

Furnizorul de servicii de certificare, care elibereaz� certificate prezentate ca


fiind calificate sau care garanteaz� asemenea certificate, este r�spunz�tor pentru
prejudiciul adus oric�rei persoane care �i �ntemeiaz� conduita pe efectele juridice
ale respectivelor certificate:
a) �n ceea ce prive�te exactitatea, �n momentul eliber�rii certificatului, a
tuturor informa�iilor pe care le con�ine;
b) �n ceea ce prive�te asigurarea c�, �n momentul eliber�rii certificatului,
semnatarul identificat �n cuprinsul acestuia de�inea datele de generare a
semn�turii corespunz�toare datelor de verificare a semn�turii men�ionate �n
respectivul certificat;
c) �n ceea ce prive�te asigurarea c� datele de generare a semn�turii corespund
datelor de verificare a semn�turii, �n cazul �n care furnizorul de servicii de
certificare le genereaz� pe am�ndou�;
d) �n ceea ce prive�te suspendarea sau revocarea certificatului, �n cazurile �i cu
respectarea condi�iilor prev�zute la art. 24 alin. (1) �i (2);
e) �n privin�a �ndeplinirii tuturor obliga�iilor prev�zute la art. 13-17 �i la art.
19-22, cu excep�ia cazurilor �n care furnizorul de servicii de certificare probeaz�
c�, de�i a depus diligen�a necesar�, nu a putut �mpiedica producerea prejudiciului.

Articolul 42

(1) Furnizorul de servicii de certificare poate s� indice �n cuprinsul unui


certificat calificat restric�ii ale utiliz�rii acestuia, precum �i limite ale
valorii opera�iunilor pentru care acesta poate fi utilizat, cu condi�ia ca
respectivele restric�ii s� poat� fi cunoscute de ter�i.
(2) Furnizorul de servicii de certificare nu va fi r�spunz�tor pentru prejudiciile
rezult�nd din utilizarea unui certificat calificat cu �nc�lcarea restric�iilor
prev�zute �n cuprinsul acestuia.

Capitolul VII Obliga�iile titularilor de certificate

Articolul 43

Titularii de certificate sunt obliga�i s� solicite, de �ndat�, revocarea


certificatelor, �n cazul �n care:
a) au pierdut datele de creare a semn�turii electronice;
b) au motive s� cread� c� datele de creare a semn�turii electronice au ajuns la
cuno�tin�a unui ter� neautorizat;
c) informa�iile esen�iale cuprinse �n certificat nu mai corespund realit�ii.

Capitolul VIII Contraven�ii �i sanc�iuni

Articolul 44

Constituie contraven�ie, dac�, potrivit legii, nu constituie infrac�iune, �i se


sanc�ioneaz� cu amend� de la 500 lei la 10.000 lei fapta furnizorului de servicii
de certificare care:
a) omite s� efectueze notificarea prev�zut� la art. 13 alin. (1);
b) omite s� informeze autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n
domeniu asupra procedurilor de securitate �i de certificare utilizate, �n
condi�iile �i cu respectarea termenelor prev�zute la art. 13;
c) nu �i �ndepline�te obliga�ia de a facilita exercitarea atribu�iilor de control
de c�tre personalul autorit�ii de reglementare �i supraveghere specializate �n
domeniu, anume �mputernicit �n acest sens;
d) realizeaz� transferul activit�ilor legate de certificarea semn�turilor
electronice cu nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (3).

Articolul 45

Constituie contraven�ie, dac�, potrivit legii, nu constituie infrac�iune, �i se


sanc�ioneaz� cu amend� de la 1.000 lei la 25.000 lei fapta furnizorului de servicii
de certificare care:
a) nu furnizeaz� persoanelor men�ionate la art. 14 alin. (1), �n condi�iile
prev�zute la art. 14 alin. (1) �i (2), informa�iile obligatorii prev�zute la art.
14 alin. (3) ori nu furnizeaz� toate aceste informa�ii sau furnizeaz� informa�ii
inexacte;
b) �ncalc� obliga�iile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal
prev�zute la art. 16;
c) omite s� efectueze �nregistr�rile obligatorii, potrivit legii, �n registrul
electronic de eviden�� a certificatelor eliberate, prev�zut la art. 17, sau le
efectueaz� cu nerespectarea termenului prev�zut la art. 14 alin. (5), art. 23 alin.
(1) sau (2) ori �nregistreaz� men�iuni inexacte;
d) elibereaz� certificate prezentate titularilor ca fiind calificate, care nu
con�in toate men�iunile obligatorii prev�zute la art. 18;
e) elibereaz� certificate calificate care con�in informa�ii inexacte, informa�ii
care sunt contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, ori informa�ii a
c�ror exactitate nu a fost verificat� �n condi�iile prev�zute la art. 18 alin. (4);
f) elibereaz� certificate calificate f�r� a verifica identitatea solicitantului, �n
condi�iile prev�zute la art. 19;
g) omite s� ia m�suri de natur� s� garanteze confiden�ialitatea �n cursul
procesului de generare a datelor de creare a semn�turilor, �n cazul �n care
furnizorul de servicii de certificare genereaz� astfel de date;
h) nu p�streaz� toate informa�iile cu privire la un certificat calificat o perioad�
de minimum 5 ani de la data �ncet�rii valabilit�ii certificatului;
i) stocheaz�, reproduce sau dezv�luie ter�ilor datele de creare a semn�turii
electronice, cu excep�ia cazului �n care semnatarul solicit� aceasta, �n cazul �n
care furnizorul elibereaz� certificate calificate;
j) stocheaz� certificatele calificate �ntr-o form� care nu respect� condi�iile
prev�zute la art. 20 lit. j);
k) utilizeaz� dispozitive de creare a semn�turii electronice, care nu �ndeplinesc
condi�iile prev�zute la art. 4 pct. 8, �n cazul �n care furnizorul de servicii de
certificare elibereaz� certificate calificate;
l) �n cazul �n care inten�ioneaz� s� �nceteze activit�ile legate de certificarea
semn�turilor electronice sau �n oricare dintre situa�iile prev�zute la art. 24
alin. (5), c�nd afl� c� va fi �n imposibilitate de a continua aceste activit�i, nu
informeaz� cu cel pu�in 30 de zile �nainte de �ncetarea activit�ilor autoritatea de
reglementare �i supraveghere specializat� �n domeniu despre inten�ia sa, respectiv
despre existen�a �i natura �mprejur�rii care justific� imposibilitatea de
continuare a activit�ilor;
m) �n oricare dintre situa�iile prev�zute la art. 24 alin. (5), c�nd se afl� �n
imposibilitate de a continua activit�ile legate de certificarea semn�turilor
electronice �i nu a putut prevedea aceast� situa�ie cu cel pu�in 30 de zile �nainte
ca �ncetarea activit�ilor s� se produc�, nu a informat autoritatea de reglementare
�i supraveghere specializat� �n domeniu �n termenul prev�zut la art. 24 alin. (2)
despre existen�a �i natura �mprejur�rii care justific� imposibilitatea de
continuare a activit�ilor;
n) afl�ndu-se �n unul dintre cazurile prev�zute la art. 24 alin. (1) �i (2), omite
s� ia m�surile necesare pentru asigurarea conserv�rii arhivelor sale sau pentru
asigurarea prelucr�rii datelor cu caracter personal �n condi�iile legii;
o) nu suspend� sau nu revoc� certificatele eliberate, �n cazurile �n care
suspendarea sau revocarea este obligatorie, sau le revoc� cu nerespectarea
termenului legal;
p) continu� s� desf�oare activit�i legate de certificarea semn�turilor electronice
�n situa�ia �n care autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n
domeniu a dispus suspendarea sau �ncetarea activit�ii furnizorului de servicii de
certificare;
q) elibereaz� certificate sau desf�oar� alte activit�i legate de certificarea
semn�turilor electronice, folosindu-se f�r� a avea dreptul de calitatea de furnizor
de servicii de certificare acreditat, prin prezentarea unei men�iuni distinctive
care s� se refere la aceast� calitate sau prin orice alte mijloace;
r) omite s� solicite, �n termenul prev�zut la art. 29 alin. (1), �nregistrarea �n
Registru a datelor �i informa�iilor men�ionate la art. 29.

Articolul 46

�nc�lcarea de c�tre agen�ia de omologare a obliga�iei de a facilita exercitarea


atribu�iilor de control de c�tre personalul autorit�ii de reglementare �i
supraveghere specializate �n domeniu, anume �mputernicit �n acest sens, constituie
contraven�ie �i se sanc�ioneaz� cu amend� de la 1.500 lei la 25.000 lei.

Articolul 47

Constatarea contraven�iilor �i aplicarea sanc�iunilor prev�zute �n cadrul


prezentului capitol sunt de competen�a personalului cu atribu�ii de control din
cadrul autorit�ii de reglementare �i supraveghere specializate �n domeniu.

Articolul 48

Contraven�iilor prev�zute �n prezentul capitol le sunt aplicabile prevederile Legii


nr. 32/1968*) privind stabilirea �i sanc�ionarea contraven�iilor.
---------- Not� *) Legea nr. 32/1968 privind stabilirea �i sanc�ionarea
contraven�iilor, publicat� �n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie
1968, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, a fost abrogat� prin Ordonan�a
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven�iilor, publicat� �n
Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 �i rectificat�
prin Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr. 584 din 18 septembrie 2001,
aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 180/2002, publicat� �n
Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare.

Capitolul IX Dispozi�ii finale

Articolul 49

(1) Nivelul tarifelor percepute de agen�iile de omologare pentru prestarea


serviciilor de omologare a dispozitivelor securizate de creare a semn�turii
electronice, precum �i pentru serviciile accesorii se stabile�te �n mod liber, cu
respectarea prevederilor Legii concuren�ei nr. 21/1996, republicat�.
(2) Agen�iile men�ionate la alin. (1) pot percepe tarife cu niveluri diferite
pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate �n regim de urgen��,
pentru �nscrierile on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu
respectarea dispozi�iilor legale.
(3) Sunt interzise agen�iilor de omologare �i �mputernici�ilor acestora publicarea
de tabele comparative privind nivelul tarifelor �i adoptarea oric�ror m�suri al
c�ror scop este s� limiteze reclama privind nivelul tarifelor �ncasate de alte
agen�ii pentru serviciile prestate.

Articolul 50

(1) Agen�iile de omologare sunt supuse prevederilor Legii concuren�ei nr. 21/1996,
republicat�, �n ceea ce prive�te stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile
prestate, precum �i �n privin�a actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect
restr�ngerea concuren�ei pe pia�a serviciilor respective.
(2) Agen�iile de omologare sunt, de asemenea, supuse prevederilor Legii nr. 11/1991
privind combaterea concuren�ei neloiale, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare.

Articolul 51

Cuantumul amenzilor prev�zute de prezenta lege va fi actualizat prin hot�r�re a


Guvernului, �n func�ie de evolu�ia indicelui de infla�ie.

Articolul 52

�n termen de 3 luni de la data public�rii prezentei legi �n Monitorul Oficial al


Rom�niei, Partea I, autoritatea de reglementare �i supraveghere specializat� �n
domeniu va elabora norme tehnice �i metodologice**) de aplicare a acesteia.
---------- Not� **) A se vedea Hot�r�rea Guvernului nr. 1.259/2001 privind
aprobarea Normelor tehnice �i metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001
privind semn�tura electronic�, publicat� �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea
I, nr. 847 din 28 decembrie 2001, cu modific�rile ulterioare.

Articolul 53

Prezenta lege va intra �n vigoare la data public�rii ei �n Monitorul Oficial al


Rom�niei, Partea I, �i se pune �n aplicare la 3 luni de la data intr�rii �n
vigoare.
------

S-ar putea să vă placă și