Sunteți pe pagina 1din 26

INSTALATII SANITARE

Realizarea unei Constructii modulare cu functiunea de Arhiva


Soseaua Vitan Barzesti nr. 11, sector 4, Bucuresti

Faza de proiectare: : SF
Beneficiar : Directia pentru administrare a Unitatilor de invatamant
Sector 4, Bucuresti
Proiectant general -Asocierea : CONCRET & DESIGN SOLUTION SRL
BAUSTARK SRL
YARDMAN SRL
EURO BUILDING IDEEA SRL
Proiectant de specialitate : S.C. DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.
Proiect nr. : 95/2020

-2020-
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

LISTA SEMNATURI

Sef Proiect Arh. Eugenia Fersedi

Proiectant Ing. SIMION DANELIUC

Verificat Ing. GICA PISTALU

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 2


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

BORDEROU

A. PIESE SCRISE :

FOAIE DE GARDĂ

LISTA DE SEMNĂTURI

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

MEMORIU TEHNIC

BREVIAR DE CALCUL

LISTE DE CANTITATI

FISE TEHNICE

B. PIESE DESENATE :

PLAN RETELE EXTERIOARE IS - 01

PLAN TRASEE MONTATE SUB COTA 0.00 IS - 02

PLAN PARTER IS - 03

PLAN ETAJ 1 IS - 04

PLAN INVELITOARE IS - 05

SCHEMA COLOANELOR DE CANALIZARE MENAJERA , CANALIZARE IS - 06


PLUVIALA SI ALIMENTARE CU APA DE CONSUM
SCHEMA COLOANE CANALIZARE CONDENS IS - 07

SCHEMA DISTRIBUTIE HIDRANTI INTERIORI IS - 08

SCHEMA FUNCTIONALA GOSPODARIE INCENDIU IS - 09

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 3


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

MEMORIU TEHNIC
Prezenta documentaţie tratează la faza SF instalaţiile sanitare aferente lucrarii
„Realizarea unei Constructii modulare cu functiunea de Arhiva”
amplasat in Soseaua Vitan Barzesti nr. 11, sector 4, municipiul Bucuresti.
Cladirea (descrisa si in memoriu de arhitectura atat ca amplasament cat si ca suprafete si
functiuni) propusa a fi proiectata cu instalatii ce vor asigura un grad de confort si functionare
corespunzator normelor romanesti in vigoare specifice constructiilor cu functiunea de
depozitare/arhivare.

Documentatia tehnica de proiectare va fi intocmita cu respectarea legii nr. 10/1995 –


sectiunea 2 – OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE PROIECTANTILOR, avandu-se in vedere
realizarea si mentinerea pe intreaga durata de existenta a constructiei a urmatoarelor
cerinte :
 rezistenta mecanica si stabilitate;
 securitate la incendiu;
 igiena, sanatate si mediu inconjurator;
 siguranta si accesibilitate in exploatare;
 protectie impotriva zgomotului;
 economie de energie si izolare termica;
 utilizarea sustenabila a resurselor naturale.

Categoria de importanta este “C” în conformitate cu regulamentul aprobat prin H.G.R.


776/1997 si metodologia specifica elaborata de MLPAT cu ordinul nr.31/N/1995.
Clasa de importanta a constructiei este “III” potrivit Normativului P 100/06, cap. 11
(constructie de importanta normala).
In conformitate cu conditiile minime stabilite in art.3.3.1 din normativul pentru depozitele
arhiva, compartimentul de incendiu se incadreaza in gradul I de rezistenta la foc.
Riscul de incendiu este Risc Mare - Cat. C(BE2) deoarece acestea reprezinta peste 30%
din spatiile de depozitare.

In conformitate cu HG 261/1994 - Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a


construcţiilor, categoria de importanţă a clădirii este C (construcţii de importanţă normala).
Pentru această categorie de importanţă va fi obligatorie verificarea tehnică de calitate a
proiectului, în conformitate cu Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr.
77/N/28.10.1996.

La întocmirea proiectului s-au avut in vedere :


- P 118 / 1999 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;
- I9–2015 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor
sanitare;
- NP 021-1997 - Normativ privind proiectarea de dispensare si policlinici pe baza
exigentelor de performanta;
- P118-2013/2 – Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor,Partea
a II-a - Instalatii de stingere si modificarile ulterioare (Ordin MDRAP 6026/2018).
- STAS 1478 – Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi
industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare.
ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 4
EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

- SR 1846-1/2006 – Instalaţii sanitare. Determinarea debitelor de ape uzate de


canalizare. Prescripţii de proiectare.
- SR 1846-2/2006 – Instalaţii sanitare. Determinarea debitelor de ape meteorice.
Prescripţii de proiectare.
- STAS 4273-83 – Constructii hidrotehnice. Incadrearea in clase de importanta .
- STAS 9470-73 – Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente .
- STAS 1795 -87 – Instalaţii sanitare. Canalizare interioara. Prescripţii
fundamentale de proiectare.
- STAS 6054-77 – Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.
- Ordin M.A.I. nr. 163 / 2007 privind Norme Generale de apărare împotriva
incendiilor;
- Normativ privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi
echipamentelor de depozitare şi conservare a arhivelor aflate în administrarea
creatorilor publici şi privaţi de arhivă aprobat prin Ordinul de Zi pe Unitate al
Directorului General al Arhivelor Naţionale nr. 235/05.07.1996 completat cu
Dispoziţia Zilnică a Directorului General al Arhivelor Naţionale nr. 92 din 14.05.2009

2. INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.Instalaţii de alimentare cu apă rece menajeră

Intrucat in zona exista retele de alimentare cu apa, alimentarea cu apa se va face


printr-un bransament la aceste retele.
Parametrii de debit şi presiune pentru alimentarea cu apa potabila sunt asigurati de
catre reteaua publica de distributie .
Conducta de bransament, din teava de polietilena, se va monta pe un pat de nisip de
10 cm, la adâncimea de 1.0 m, fiind mai mare decât adâncimea de îngheţ specifica zonei.
Umplerea tranşeei după pozarea conductei se face din nisip sort 0-3 mm, in straturi
succesive de 15 cm grosime, compactate cu mai de mană, pe o înălţime de 70% cm din
diametrul conductei. Se continuă umplutura şi compactarea manuală cu pământ rezultat din
săpătura pană la înălţimea de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei. După
efectuarea compactărilor manuale, pe tot traseul conductei se pozează grila de
semnalizare-avertizare. Se definitivează umplerea tranşeei, rezervându-se spaţiu pentru
refacerea drumului.
Instalatia interioara de alimentare cu apa rece de consum, se va executa cu tevi din
polipropilena random PP-R PN 6 bari . Tevile trebuie sa fie conform certificatelor de calitate
al producatorului si sa fie agrementate tehnic. Inainte de a fi puse in opera tevile vor fi
supuse la verificari. Imbinarea conductelor se va face prin fitinguri tip strangere. Tevile se
vor taia perpendicular pe ax. Tevile se vor izola cu o izolatie speciala comercializata de
preferat de la acelasi furnizor de tevi. Conductele de alimentare cu apa se vor monta cu
panta ascendenta 2-5 o/oo pentru evitarea formarii sacilor de aer si pentru golirea instalatiei.

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 5


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

2.2. Instalaţii de alimentare cu apă calda menajeră

Prepararea apei calde de consum se va realiza prin intermediul a doua boilere


electrice cu capacitatea de 100litri fiecare , amplasate in interiorul grupurilor sanitare. Apa
caldă menajeră, astfel preparată se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul unor
conducte care se vor amplasa în paralel cu cele de apă rece.
Instalatia de alimentare cu apa calda de consum, se va executa cu tevi din
polipropilena random PP-R PN 6 bari.
Atunci cand conducta de apa calda si apa rece se monteaza in apropiere, conducta
de apa calda se va monta deasupra conductei de apa rece.

3. INSTALAŢII DE CANALIZARE

3.1 Instalaţii de canalizare menajeră

Instalaţia de canalizare menajera aferenta imobilului asigură colectarea şi evacuarea


apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare din clădire într-un sistem vertical şi
orizontal de scurgere.
Apele uzate menajere vor fi colectate de la coloanele verticale cu ajutorul conductelor
orizontale montate sub cota 0.00 a cladirii si directionate catre reteaua de canalizare din
exteriorul caldirii.
Apele de condens provenite in urma utilizarii aparatelor de aer conditionat vor fi
colectate prin conducte ce se vor monta in plafon fiind directionate catre coloane distincte
de scurgere, nu cele de canalizare, coloane care vor avea ca punct de scurgere caminele
exterioare . Pe capatul colectoarelor de canalizare a condensului vor fi prevazute clapet de
sens de capat ,pentru evitarea patrunderii mirosurilor neplacute.
Apele colectate in reteaua exterioara de canalizare se vor directiona catre caminul de
racord la canalizarea exterioara din zona.
Sistemul de scurgere va fi prevăzut cu puncte de curăţire amplasate în zone uşor
accesibile atat in plan vertical (coloane verticale) cat si in plan orizontal (colectoare
orizontale). Pentru ventilarea si aerisirea coloanelor menajere coloanele se vor prelungii
pana deasupra terasei.
Tuburile de canalizare vor fi din polipropilena imbinate cu garnituri din elastomeri.
Sensul mufelor va fi in sens invers de scurgere a apei prin conducte. Tuburile vor fi sprijinite
prin bratari sau console de elemente de constructie, distanta intre doua sustineri succesive
va fi de maxim 2 m.

3.2 Instalaţii de canalizare pluvială

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe terasa cladirii
sunt evacuate intr-o reţea care se compune din următoarele elemente :
- receptorul de ape meteorice, care colectează apa de pe o anumita
suprafaţa;
- conducta orizontala de legătura de la receptor la coloana;
- coloane verticale;

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 6


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

- conductele orizontale de legătura, de la coloane la căminele exterioare de


canalizare ;
Terasa cladirii este prevăzută cu pante de curgere către receptorii de apa meteorica.
Reţeaua de canalizare pluviala este separata de reţeaua de canalizare a apelor uzate
menajere, deoarece in cazul unor ploi cu intensitate mare, chiar daca sunt de scurta durata
in conductele de canalizare apelor meteorice regimul de curgere este sub presiune si orice
legătura intre aceste conducte si reţeaua de canalizare apelor uzate menajere ar duce la
inundarea clădirii, prin obiectele sanitare.
Pe fiecare coloana de canalizare pluviala se vor monta piese de curatire .
Instalaţiile se execută din :
- pentru instalaţiile interioare supraterane de canalizare menajeră: tuburi si piese de
legătura din polietilenă de inalta densitate;
- pentru instalaţiile interioare subterane şi exterioare de canalizare menajeră: tuburi
si piese de legătură din PVC-KG;
Conductele se vor monta ingropat respectandu-se adancimea de inghet STAS 6054.
Conductele se vor monta cu panta ascendenta de 1o/oo - 2o/oo. La trecerea
conductelor prin peretii caminelor acestea se vor proteja prin piese de trecere etanse.
Canalizarea se va executa, incepandu-se cu partea din aval si mergand spre partea
din amonte. Fiecare tub pus in opera va fi inainte incercat la impermeabilitate. Imbinarile
dintre tuburi se vor face prin mufe etansate cu garnitura din elastomeri.
Sapaturile vor fi executate cu latime minima de 70 cm, respectand relatia De+40 cm.
Latimea minima a santului pentru conductele de apa va fi de 60 cm, iar pentru conductele
de canalizare va fi de 70 cm. Sapaturile se vor executa cu sprijiniri de dulapi metalici
verticali refolosibili. Fundul santului va fi nivelat si va avea panta egala cu panta tevilor.
Tuburile se vor poza pe un pat de 10 cm de nisip.
Umplutura se va executa numai dupa probarea conductelor atat apa cat si de
canalizare.

4. SISTEME, INSTALAŢII ŞI DISPOZITIVE DE LIMITARE ŞI


STINGERE A INCENDIILOR.

A.Hidranţi interiori
În conformitate cu articolul 4.1 litera k din „Normativ privind securitatea la incendiu a
construcțiilor, Partea a II -a - Instalații de stingere", indicativ P118-2/2013” clădirea trebuie
protejată cu hidranți de incendiu interiori.
Ținând cont de caracteristicile constructive ale obiectivului și având în vedere că
acesta este echipat partial cu instalații automate de stingere, conform articolului 4.37. din
Normativ P118/2-2013 dimensionarea instalației cu hidranți de incendiu interiori s-a realizat
luând în considerare funcționarea unui jet, instalația dimensionându-se pentru un debit de:
Q = 2.1l/s.
Conform prevederilor articolului 4.35 litera d din Normativ P118/2-2013, timpul de
funcționare a hidranților de interior este de 30 minute.
Necesarul de apă pentru hidranții de incendiu interiori (rezerva de apa) este de:
1x2,1l/s x 30 minute x 60 = 3780 litri = 3,78mc

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 7


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Se vor utiliza hidranți de interior cu furtun plat având lungimea furtunului de 20m,
ajutaj D13mm. Cutia hidrantului va fi prevăzută cu i compartiment pentru stingător pentru 6
kg de pulbere. Hidranții de interior vor asigura debitul de 2,1l/s la presiunea P=22mCA
(conform Anexei Nr.5 din Normativ P118/2-2013, presiunea minimă necesară la hidrantul de
incendiu interior, echipat cu furtun plat și ajutaj cu duza Φ13mm, pentru ca acesta să
asigure formarea unui jet de apă compact sau pulverizat cu debitul de 2,1 l/s).
Rețeaua de distribuție pentru alimentarea hidranților de incendiu interiori va fi
ramificata, realizată din țeavă metalică, cu diametrul Dn50, pozată la plafon, conductele ce
alimentează fiecare hidrant având diametrul Dn50.

Hidranții interiori sunt amplasați în locuri vizibile şi usor accesibile în caz de incendiu
şi sunt poziționati astfel încât robinetele de deschidere să fie la înălțimea de 0,80 - 1,5 m
față de pardoseală, conform articolului 4.14 din Normativ P118-2/2013.

Instalațiile de hidranți interiori sunt alimentate direct de la grupul de pompare hidranți


interiori și exteriori, amplasat în stația de pompare apă pentru incendiu. Stația de pompare
asigură rezerva de apă necesara ( 3.78mc), precum şi parametrii de debit (1x2.1l/s) şi
presiune(min 40mCA) necesari pentru funcționarea instalației.
De la reteaua exterioara de hidranti, instalația interioară se va alimenta prin
intermediul unei conducte PEHD 63mm, montate îngropat în pământ, sub cota de îngheț.
Trecerea coloanelor instalaţiei de stingere prin pereti se va face prin piese de trecere
astfel încât să împiedice pătrunderea fumului sau a flăcărilor de la un compartiment la altul.
La trecerea conductelor prin pereţii rezistenti la foc se vor monta treceri etanșe la foc.

B. Hidranţi exteriori
În conformitate cu articolul 6.1 litera l din „Normativ privind securitatea la incendiu a
construcțiilor, Partea a II -a - Instalații de stingere", indicativ P118-2/2013” clădirea trebuie
protejată cu hidranți de incendiu exteriori.
Conform prevederilor Anexei 8 din Normativ P118-2/2013, clădirea de depozitare
având volumul cuprins între 3001 mc și 5000 mc și gradul I de rezistență la foc debitul
necesar de stingere din exterior este 10 l/s .
Ținând cont de caracteristicile constructive ale obiectivului, conform articolului 6.40.
din Normativ P118/2-2013 dimensionarea instalației cu hidranți de incendiu exteriori s-a
realizat luând în considerare debitul de : Q = 10 l/s.
Conform prevederilor articolului 13.31, litera d) din Normativ P118/2-2013, timpul de
funcționare a hidranților de exterior este de 180 minute.
Necesarul de apă pentru hidranții de incendiu exteriori (rezerva de apă) este de:
10 l/s x 180 minute x 60 secunde = 108.000 litri = 108 mc
Obiectivul va fi protejat de 2 hidranți de exterior, supraterani, Dn100, ce asigură un
debit de 10l/s fiecare. Rețeaua de alimentare a hidranților de exterior este alcătuita din
conducte Dn150, pe care au fost prevăzute cămine de vane și este alimentată din
gospodăria de apă pentru stingere incendiu.
Rețeaua de alimentare cu apă a hidranţilor exteriori pentru stingerea incendiului se
va realiza cu conducta din PEHD cu diametrul Dn 150mm (De 180mm), pozată îngropat
sub adâncimea de înghet. Hidranţii exteriori se vor racorda la reţea printr-un racord din

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 8


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

PEHD cu diametrul Dn 100mm. Fiecare hidrant exterior va avea prevăzut pe conducta de


racord câte un robinet de concesie subteran, cu diametrul Dn100mm.
Instalațiile de hidranți exteriori sunt alimentate direct de la grupul de pompare hidranți
de interior și exterior, amplasat în stația de pompare apă pentru incendiu. Stația de pompare
asigură rezerva de apă necesară (112 m3), precum şi parametrii de debit (10+2.1 l/s) şi
presiune (50 mCA) necesari pentru funcționarea instalației.
Conform articolului 6.21 din Normativ P118/2-2013 fiecare punct al clădirii este atins
de un număr de jeturi în funcțiune simultană astfel încât să se asigure debitul de 10 l/s,
considerând raza de acțiune a hidranților în raport cu lungimea furtunului de maximum 120
m.
Hidranții exteriori sunt amplasați conform cu articolul 6.9 si 6.10 din Normativ P 118-
2/2013, la o distanță mai mare de 5m față de clădire și la cel mult 2m de marginea căilor de
circulație.
La montarea hidrantilor trebuie respectate urmatoarele conditii:
-evitarea introducerii de pamant sau pietre;
-asezarea talpii cotului pe un radier de beton;
-constituirea unei zone de drenaj cu materiale concasate pentru evacuarea apelor de
golire.
Reteaua de hidranti exteriori se va dota obligatoriu cu seturi formate din:
-furtun plat tip B, L = 120 m (rola de 20 m cu racord geaman si garnitura de
etansare);
-ajutaj tip B;
-garnitura de etansare tip B;
-cheie racord A,B,C;
-carucior pentru furtun.
Culoarea hidrantilor exteriori supraterani trebuie să fie „rosu” conform ISO
3864:1,2,3, 4, ISO 7010 si SR ISO 6309.
Accesoriile de dotare se vor amplasa in panouri PSI plasate in apropierea
hidrantilor, in locuri vizibile si marcate corespunzator.
Panourile PSI se vor dota cu:
-tarnacop PSI ;
-galeata zincata 10 litri ;
-lopata tip A ;
-prajina cu cange metalica ;
-ranga PSI ;
-rola suport furtun ;
-stingator cu spuma chimica.

C. Sisteme fixe de stingere cu gaz inert

Pentru protejarea arhivelor se va prevedea un sistem de stingere cu gaz inert –


INERGEN in tehnologie CDT (constant discharge technology) care permite utilizarea unei
suprafete mai mici de grile de suprapresiune.

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 9


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Fiecare incinta va fi protejata cu o centrala de stingere proprie. Breviarul de calcul ,


tehnologiile aplicabile se regasesc in proiectul de specialitate detectie, semnalizare si
stingere incendiu arhive.
In functionare normala sistemul de detectie, semnalizare si comanda stingere
incendiu asigura urmatoarele functii:
- Linia 1 de detectie - in acest caz detectia punctiforma va fi preluata de la sistemul
de detectie al cladirii prin modulele aferente;
- Linia 2 de detectie - in acest caz detectia punctiforma va fi preluata de la
sistemul de detectie al cladirii prin modulele aferente;
- Comanda automata de stingere;
- Comanda manual-electrica de comanda de stingere;
- Comanda la prealarma pentru a opri procesul tehnologic din incinta;
- Comanda la alarma pentru a opri alimentarea cu energie electrica a incintei;
- Blocarea stingerii in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de stingere;
- Confirmarea efectuarii comenzii finale de stingere;
- Comutarea in regim de mentenanta a instalatiei;
- Monitorizarea fiecarui circuit electric si semnalizarea defectelor de sistem;
- Monitorizarea indeplinirii conditiilor de asigurare a stingerii prin deversarea
gazului (cilindri incarcati la presiunea prescrisa);
- Oprirea ventilatiei/climatizarii in zonele protejate prin contacte NI dedicate, libere
de potential.

Există DOUA moduri de declansare a sistemului de stingere a incendiilor:

Automat: centrala declanseaza stingerea dupa o temporizare reglabila intre 30-60


desecunde după ce a primit un semnal de la două detectoare de pe linii colective diferite
(interdependenta intre linii).
Manual/de la distanta: apasand butonul de declanşare galben conectat la centrala
de stingere.
In regim de functionare AUTOMATA, pot apare urmatoarele situatii:
Detectoarele de fum si combinate multicriteriale (fum caldura si CO) din incinta
formeaza doua zone de detectie.
La intrarea in stare de alarma a unui detector din zona 1 sistemul de detectie intra in
starea de alarma de incendiu; este activata sirena optoacustica de avertizare de la interior si
se efectueaza si comanda de inchidere a sistemului de ventilare/climatizare prin relee
dedicate instalate in centrala de stingere incendiu
La intrarea in stare de alarma a unui detector din zona 2, sistemul intra in alarma de
incendiu cu comanda de stingere si se activeaza panoul luminos de avertizare de la
exterior.
Daca starea de alarma a fost determinata de detectori atunci comanda de stingere se
transmite dupa temporizarea (maxim 1 minut) setata in centrala de stingere (CS). Pe durata
temporizarii soneriile isi schimba tonalitatea, care se pastreaza dupa comanda de
deversare.
Daca in timpul alarmei de stingere se actioneaza butonul abort BA atunci CS
intrerupe comanda de stingere; dupa eliberarea butonului, CS reia comanda de stingere.
Folosirea lui este eficienta in perioada de temporizare.
Prin resetarea CS (de catre personal autorizat al beneficiarului), prin eliminarea
conditiilor de alarma de incendiu datorita stingerii, sistemul va intra in stare normala de
functionare fiind permis accesul in incinta.

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 10


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Incinta protejata trebuie sa fie etansa in asa fel incat sa mentina agentul de stingere
la concentratia proiectata timp de cel putin 25 minute pentru a fi sigura ca stingerea se va
efectua. Dupa aceeea se evacueaza incinta de gazul inert si produsele rezultate in urma
incendiului prin sistemul de ventilatie de evacuare apoi se va patrunde in incinta si se va
verifica.
In momentul deversarii se creeaza o suprapresiune care trebuie compensata pentru
a nu avea probleme de structura. In acest sens trebuie prevazute grile de compensare a
suprapresiunii.

In regim de functionare MANUAL ELECTRICA, activarea sistemului se face la


actionarea butonului de incendiu galben BG. In acest caz sistemul intra in starea de alarma
cu comanda de stingere. Comanda de stingere se transmite la declansatorul DE aflat pe
butelie de comanda.
Centrala de stingere ECSS
In cazul de fata se foloseste centrala de stingere tip XC1005-A (producator Siemens
SRL - Elvetia). Centrala a fost testata in conformitate cu normele si r eglementarile pentru
incendii de tip A si B. Centrala respecta normele EN12094 si EN52-2/4. Centrala este
proiectata pentru utilizare in interiorul constructiilor si pentru domenii de temperatura
cuprinse intre 0ºC si 50ºC.
Principalele echipamentele folosite pentru comanda de stingere sunt produse testate
si certificate in concordanta cu normele europene in domeniu (referind VdS, FCC si
Reglementarile pentru incendii de tip A si B).
Centralele de stingere se prevad cu acumulatori pentru asigurarea functionarii timp
de 48 ore in cazul intreruperii tensiunii de la reteaua de alimentare.

Centrala de stingere incendiu are urmatoarele caracteristici:


- poate fi supravegheata de la distanta;
- se poate conecta la sistemul de detectie incendiu existent al cladirii,
daca este nevoie;
- 4 (patru) linii de detectie;
- 4 (patru) iesiri monitorizate;
- 5 (cinci) linii de control monitorizare;
- 5 (cinci) contacte libere de potential;
- 8 (opt) iesiri in tensiune;
- acces cu cheie pentru utilizator;
- configurare simpla la instalare:
- mai multe moduri de autotestare;
- calibrare automata pentru actionarea liniilor controlate;
- alimentare de urgenta incorporata de pana la 30 ore.

Centrala se va monta la intrarea in incinta protejata si starea ei va fi monitorizata


printr-un modul I/O de catre centrala de detectie a cladirii, conform planurilor atasate.
 A se verifica instructiunile de montare care vin o data cu centrala.

NOTA:
Nu se conecteaza alimentarea electrica de 220V, 50Hz si nici alimentarea din
bateriile de acumulatori.

Se va asigura legatura de impamantare a carcasei CS conf. Art.361(1) din NGPM/96.

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 11


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Detectoarele de fum DF
Detectoarele folosite sunt cele de la sistemul adresabil al cladirii . ECS cladire va da
comanda in caz de incendiu pe linia 1 a centralei de stingere. Pe cea de-a doua linie se va
primi comanda de la detectorul cu aspiratie.

Montarea detectoarelor se va face conform planurilor atasate, tinandu-se cont ca


distanta intre detectoarele de fum si perete sa fie de cel putin 50cm, iar repartizarea lor in
camera este simetrica si uniforma. In acest caz suprafata de supraveghere va fi de 30m 2
avand in vedere interdependenta dintre linii.

Detectoarele multicriteriale de fum, caldura si CO


Detectoarele folosite sunt cele de la sistemul adresabil al cladirii. ECS cladire va da
comanda in caz de incendiu pe linia 2 a centralei de stingere.

Montarea detectoareleor se va face conform planurilor atasate, tinandu-se cont ca


distanta intre detectoarele de fum si perete sa fie de cel putin 50cm, iar repartizarea lor in
camera este simetrica si uniforma. In acest caz suprafat de supraveghere va de 30m 2 avnd
in vedere interdependenta dintre linii

Buton de declansare stingere BG


Butonul de declansare manuala a stingerii (de culoare galbena), se monteaza in
exteriorul incintei protejate, langa usa de acces, la 1.50 m de podea.

Buton de abort stingere BA


Butonul de abort (de culoare albastra), se monteaza in interiorul incintei protejate,
langa usa, la 1.50 m de podea. Atat butoanele de abort stingere cat si cele de declansare
respecta normele EN54-11.
Acestea sunt proiectate pentru domenii de temperatura cuprinse intre -25ºC si 70ºC
cu grad de protectie IP44.

Comutator de mentenanta KM
Comutatorul de mentenenta KM aferent fiecarei zone, se monteza langa centrala de
stingere. Cand se fac teste sau revizii acesta blocheaza declansarea accidentala a buteliilor

Contacte magnetice CM
Contactele magnetice se vor monta pe fiecare din usile de acces in incinte. Scopul
acestora este de a bloca stingerea/deversarea in caz ca se lasa usile deschise.

Panou optic si luminos


Un panou optic si luminos de avertizare se monteaza in interiorul incintei protejate,
deasupra usii de acces si unul se se monteaza in exteriorul incintei protejate, deasupra usii
de acces.
Intre panouri si tavan si tavan se va lasa o distanta de minim 5 cm pentru acces usor
in interventii ulterioare. Cablarea se face aparent pe perete in plinta PVC cu capac.

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 12


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Instalatie de stocare si deversare gaz

In conditii de functionare normala instalatia mecanica de stocare si deversare gaz


asigura urmatoarele functii pentru incinta protejata aferenta:
- stocarea in cilindrii a gazului de stingere INERGEN CDT;
- transportul gazului de stingere prin intermediul retelei de tevi catre incinta protejata.

Structura instalatiei de stocare si deversare gaz INERGEN CDT


Instalatia de stocare si deversare gaz pentru fiecare incinta protejata este formata
din:
- Baterie de cilindri cu gaz INERGEN CDT echipata complet, amplasata in interiorul
camerei ce trebuie protejata;
- Retea de conducte si duze;
- sistem de fixare a cillindrilor cu INERGEN CDT si a tevilor.

Echipamentele folosite in cazul de fata sunt furnizate de catre firma Siemens AG


(Franta) exceptind tevile.

Prezentul proiect trateaza la nivel SF sistemele de protectie la foc ale obiectivului


ARHIVA SOSEAUA VITAN BARZESTI NR 11 SECTOR 4 BUCURESTI, fiind protejate
incintele, dupa cum urmeaza:

Denumire incinta Zona protejata cu sistem Zona protejata cu


stingere sistem de detectie
P07 – Depozit arhiva Incinta Incinta
P08 – Depozit arhiva Incinta Incinta
P09 – Depozit arhiva Incinta Incinta
P11 – Depozit arhiva Incinta Incinta
P12 – Depozit arhiva Incinta Incinta
P13 – Depozit arhiva Incinta Incinta
P13 – Depozit arhiva Incinta Incinta

E07 – Depozit arhiva Incinta Incinta


E08 – Depozit arhiva Incinta Incinta
E09 – Depozit arhiva Incinta Incinta
E11 – Depozit arhiva Incinta Incinta
E12 – Depozit arhiva Incinta Incinta
E13 – Depozit arhiva Incinta Incinta
E14 – Depozit arhiva Incinta Incinta
E18 – Server Incinta Incinta

Echipamente stingere incendiu si specificatii tehnice

NOTA:
Se vor urmari instructiunile de montaj livrate cu echipamentul aferent.

Etanseitatea camerei trebuie sa mentina concentratia de INERGEN CDT necesara


stingerii incendiului cel putin 15 minute. Beneficiarul va asigura acest deziderat si va urmari
continuu mentinerea etanseitatii incintei protejate. Beneficiarul va comunica in timp util orice
modificare a compartimentarii incintei protejate in vederea recalcularii instalatiei de stingere
ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 13
EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

astfel ca aceasta sa poata raspunde necesitatilor functionale. Beneficiarul va asigura


etanseitatea incaperii prin montarea unor usi si ferestre etanse pentru incaperea in care se
face stingerea. Deasemenea beneficiarul trebuie sa asigure oprirea sistemului de ventilatie
si a aportului de aer proaspat in incapere, prin echipamente dedicate ce vor primi comanda
de la centrala de stingere in momentul declansarii procesului de extinctie a inceputului de
incendiu.

Montajul instalatiei mecanice se va realiza conform:


„ Plan amplasare echipamente stingere plan parter si plan etaj si „Schema izometrica
instalatie de stocare si deversare gaz INERGEN CDT”

Gazul INERGEN CDT


Gazul de stingere INERGEN CDT (IG541) este un gaz inert recomandat pentru
stingeri in arhive de documente. Datorita compozitiei sale N2, Ar, CO2, INERGEN CDT are
potential de distrugere al ozonului zero si nu este periculos pentru oameni
Dupa deversare se mentine concentratia de INERGEN CDT in incinta circa 15-20
minute, dupa care se procedeaza la extragerea gazului si aerisirea incintei prin ventilarea
mecanica. Beneficiarul va asigura acest deziderat si va urmari aerisirea incintei protejate.

Cilindrul cu gaz INERGEN CDT


Recipientii sunt construiti, testati si marcati, in concordanta cu cerintele TPED
1996/36/EC. Ansamblul recipient este confectionat din otel, vopsit in culoarea verde.
Capacul, fixat prin infiletare, protejeaza valva cu robinet. Seria recipientului si data fabricatiei
sunt stantate langa gatul fiecarui recipient.
Cilindri sunt de 80l/300bar
Sistemul CDT (Constant Discharge Teechnology) spre deosebire de cele
conventionale care au caracteristica exponentiala de descarcare cu un varf semnificativ de
presiune la inceputul deversarii, descarcarea se face la o masa constanta de-a lungul
intregului timp de deversare. Acest lucra va elimina varful de la inceput minimizand astfel
nivelul de zgomot. De asemenea datorita descarcarii constante se vor putea utiliza tevi ce
pot fi dimensionate mai mici ca marime iar grilele de suprapresiune ce pot fi reduse cu pana
la 70%.
Presiunea in cilindru este monitorizata constant. In caz de scadere sub o anumita
valoare, se va transmite un semnal in ECSS.
Descarcarea gazului din recipienti se realizeaza cu ajutorul unui dipozitiv electric de
actionare comandat de centrala de incendiu. Acest dispozitiv de actionare poate functiona in
zone cu temperatura intre -40oC si +60oC.
Cilindrul cu gaz INERGEN CDT este amplasat in interiorul camerei de stins, conform
vezi „ Plan amplasare echipamente stingere” si „Schema izometrica instalatie de stocare si
deversare gaz INERGEN CDT.
Cilindrii se vor fixa cu ajutorul sistemului asigurat de furnizor, sistem format din 2
sine-suport prinse de perete si din coliere, cate 2 coliere pentru fiecare cilindru. Colierele se
fixeaza pe suportii sina.
Recipientii sunt fixati rigid in pozitie verticala. Reteaua de distributie a gazului de
stingere catre duzele de refulare este realizata din teava trasa din otel, neagra sau
galvanizata, conform normei ASTM si imbinata prin fitinguri conform aceleasi norme.
Reteaua de distributie se poate realiza atat prin infiletarea cat si prin sudura tevilor.

Instalarea sistemului de tevi


Montajul instalatiei mecanice se va realiza conform

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 14


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

„ Plan amplasare echipamente stingere” „Schema izometrica instalatie de stocare si


deversare gaz INERGEN CDT”

Asamblarea principalelor repere si subansamble mecanice ale instalatiei se va face


prin imbinari filetate, folosind ca material de adaos-etansare banda de Teflon acolo unde
este necesar. Filetele de imbinare corespund normelor romanesti in vigoare.

Conductele vor fi fixate prin suporti de tavanul incintei. Se va evita afectarea


caracterisiticilor impuse structurii utilizate (de exemplu structurile acoperite cu vopsea
intumiscenta).
In nodurile de ramificatie a retelei de conducte sau a schimbarilor de directie ale
conductelor de transport cat si in dreptul racordului de montaj al duzelor de refulare se vor
monta obligatoriu suporti cu coliere.
Acesti suporti vor fi stransi pana la rigidizare pentru a prelua efectul de reactie produs
de refularea prin duze a gazului de stingere INERGEN CDT.
La conductele de transport, bridele de fixare vor permite dilatarile si contractiile
functionale.
Se mentioneaza ca inainte de montarea conductelor si a celorlalte accesorii aferente
acestora se va verifica starea lor, neadmitandu-le la montaj daca prezinta urme de lovituri
care au determinat modificarea formei sau a sectiunii.

Pe timpul montajului se vor lua masuri speciale ca in interiorul conductelor sa nu


patrunda corpuri straine. Se vor respecta intocmai prescriptiile tehnice si indicatiile de
montaj prevazute in documentatia de executie.

Duzele
Dupa proba de etanseitate se va trece la montarea duzei in locul dopului,
asigurandu-se pozitia si orientarea ei conform indicatiilor din documentatia tehnica aferenta.
Se va avea grija ca inainte de montarea duzei sa fie verificat codul acesteia care
trebuie sa corespunda cu cel indicat in proiect si sa aiba numarul si diametrul gaurilor de
refulare ca in proiect (in lista de utilaje).
Duzele vor fi prevazute cu gauri de refulare, cu diametrul functie de numarul
acestora: 2 sau 4. Calibrarea duzelor este asigurata de furnizorul Siemens SRL conform
prescriptiilor programului de calcul.
Montarea duzelor de acelasi fel se face tinand cont de codul stantat pe fiecare duza.
Amplasarea lor in instalatie se va face conform :
„ Plan amplasare echipamente stingere si „Schema izometrica instalatie de stocare si
deversare gaz INERGEN CDT”.

Duzele sunt proiectate sa realizeze descarcarea gazului de stingere INERGEN CDT


stocata sub presiune in recipienti. Prin proiectare se specifica duzele si dimensiunile
orificiilor pentru a asigura o inundare corecta si uniforma a zonei de protejat. Alegerea
duzelor depinde de dimensiunile incintei de protejat si de pozitionarea acestora.

Colectorul si reductorul de presiune


Pentru conectarea a mai multor cilindri la sistemul de tevi se folosesc colectoare
tipizate de 2...8 cilindri..

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 15


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Conducte si fitinguri
Conductele utilizate in instalatie sunt din teava neagra laminata de otel ( rezistenta la
presiunea de lucru p = 75 bar) conform normelor DIN 2448, DIN 2444, DIN 1629, EN 10204
3.1.B .Se recomanda dimensiunile conform tabelului de mai jos:

Dimensiuni nominale Di De
Mm inch (mm) (mm)
21.3 x 3.2 ½” 1 21.3
4
26.9 x 3.2 ¾” 2 26.9
0
33.7 x 4.0 1” 2 33.7
5
42.4 x 4.0 1 ¼” 3 42.4
4
48.3 x 4.0 1 ½” 4 48.3
0
60.3 x 4.5 2” 5 60.3
1

Montarea consolei de sustinere:

Teava poate fi protejata prin galvanizare sau vopsire.


Lungimea conductei de la cilindrul cu INERGEN CDT si pana la distribuitor nu trebuie
sa depaseasca 200m.
Fitingurile utilizate sunt rezistente la presiunea de lucru p = 75 bar, galvanizate,
conform normelor ISO 49, ISO 7/228, ISO 1460 sau EN 10242, EN 10241-5.2, EN 10204.
Respectarea conditiilor de calitate in constructii, stabilite prin legea 10/1995, alineatul
5 Rezistenta si stabilitate

Reteaua de distributie a gazului de stingere catre duzele de descarcare ce refuleaza


in incinta protejata este realizata din teva neagra trasa de otel, conform normei ASTM si
fitinguri conform acelorasi norme. Imbinarile conductelor in reteaua de distributie se pot
realiza atat prin infiletare cat si prin sudura. Suportii cu brida utilizati sunt de tip rigid. Fixarea
rigida a recipientilor este o conditie obligatorie pentru urmatoarele faze ale montajului si
pentru exploatare. Montarea suportilor se face conform reglementarilor tehnice legale in
vigoare si a cerintelor de calitate Siemens SRL, tevile (in mod special in vecinatatea
duzelor) vor fi fixate fara a se permite nici un fel de deplasare pe directie verticala avand in

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 16


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

vedere fortele de reactie ce apar in timpul descarcarii gazului de stingere. Deci, strangerea
bridelor se va executa fara joc fata de teava de pe directia verticala.

Utilizarea recomandata
Instalatia de stingere incendiu ce foloseste gazul INERGEN CDT se utilizeaza pentru
stingerea incendiilor in arhive cu documente sau incaperi in care este cerut un mediu
electric neconductiv, unde curatenia este o problema obligatorie (nu lasa reziduuri) si zona
protejata nu este neaparat neocupata, cerandu-se un agent de stingere netoxic cu eficienta
maxima.

Considerente generale
Instalatia de stingere incendiu cu gazul de stingere INERGEN CDT, realizata de
Siemens SRL, consta dintr-un sistem fix de duze racordate cu recipientii printr-un sistem de
conducte de distributie. Instalatia este proiectata si executata in concordanta cu standardul
PED 97/23/EC (Directiva europeana privind instalatiile si echipamentele) si NFPA – 2001
(National Fire Protection Association – USA) – Instalatii de stingere a incendiului cu gaze
sub presiune ce folosesc ca agent activ gaze. Instalatia de stingere cu INERGEN CDT
stinge incendiul din clasele A, B si C, prin inhibarea reactiei de ardere si prin efect de racire.

Conditii de siguranta

Siguranta in exploatare
Instalatia este proiectata astfel incat sa fie sigura in exploatare (atat cat nu este
incendiu, cat si pe timpul actionarii pentru stingere).
Exploatarea instalatiilor de stingere se va face conform manualului Siemens SRL si
pe baza scolarizarii personalului desemnat de beneficiar cu ocazia punerii in functiune.

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 17


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Siguranta la foc
Performantele specifice si parametrii instalatiilor de stingere cu substanta INERGEN
CDT, produse de Siemens SRL – Elvetia/Franta, respecta normele europene in vigoare.

Sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului


Deoarece gazul INERGEN CDT este derivat din gaze ce se gasesc in mod uzual in
atmosfera, nu are nici un impact asupra stratului de ozon, nu contribuie la incalzirea globala
si nu produce compusi chimici remanenti in atmosfera, nepunand astfel probleme de
toxicitate asociate cu derivatii de tip Halon.

Izolatii termice si hidrofuge


Reteaua de distributie a instalatiei de stingere cu INERGEN CDT, datorita modului
de functionare, se monteaza fara hidro si termoizolatii, fiind doar protejata prin vopsire,
conform Normativului I-9 – Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
sanitare aferente cladirilor si STAS 8589-70 – Culori conventionale pentru identificarea
conductelor care transporta fluide in instalatii terestre si navale.

Izolare la zgomot
Instalatia de stingere cu INERGEN CDT are o functionare silentioasa in stare de
veghe, nivelul normal de zgomot fiind depasit doar in caz de incendiu la descarcarea gazului
de stingere prin duza de refulare.

Limite de utilizare
Instalatia de stocare si deversare gaz INERGEN CDT este proiectata si instalata
conform cerintelor de proiectare, montaj, utilizare, inspectie, reincarcare si intretinere a
producatorului, asigurandu-se de catre beneficiar limitele de temperatura de 0oC si 54oC
(32oF la 130oF).

D. Gospodaria de apa de incendiu

Parametrii debit si presiune necesari pentru stingerea incendiilor cu hidranti de


exterior, vor fi asigurati de statia de pompare si de rezerva intangibila de apa
corespunzatoare pentru intreg obiectivul.
Rezerva de apa minima necesara pentru functionarea instalatiei de hidranti exteriori
la debitul dat, pe durata de timp impusa de normativ este de:
V hi  112 m³ ;
Conform Normativ P118/2-2013 articolul 12.17, aliniatul (1) (durata pentru refacerea
rezervei de apă pentru incendiu), debitul de apa furnizat de putul forat trebuie sa asigure
refacerea rezervei in maxim 24 ore, rezultând un debit de calcul de pentru refacerea
rezervei:
Q RI
 V total / 24h  112m³/24h=4.66 m³/h~1.29 l/s.
Alimentarea rezervorului de incendiu se realizeaza prin intermediul unei conducte de
apa avand diametrul nominal DN40 mm.
Pentru ventilarea rezervorului metalic de apa pentru stingere incendii s-
au prevazut cosuri de ventilare echipate cu plasa antiinsecte. Suprafata grilei si a golului
pentru ventilare respecta normele in vigoare.
Grupul de incendiu este actionat automat si/sau manual. In cazul in care grupul de
pompare este actionat automat, se prevede, in mod obligatoriu, si actionare manuală.
Oprirea pompei, in toate cazurile se face manual, din statia de pompare.

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 18


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Se va prevedea o conducta de legătură intre conducta de aductiune a apei (de la


bransament) si cea de debitare (plecare), prin ocolirea pompelor de stingere incendii cu
hidranti de exterior, care să fie folosită pentru alimentarea cu apă direct de la sursă pe
timpul cand rezervorul este scos din functiune (pentru a fi spălat sau reparat). Aceaste
conducte se vor racorda in distribuitoarele de hidranti de exterior din cadrul camerei de
pompare.
Pentru incercarea periodica a grupului de pompare este asigurata posibilitatea
intoarcerii apei in rezervorul intangibil de apa prin conducte de otel de incendiu racordate la
distribuitorul de hidranti de exterior din cadrul camerei de pompare. Pentru verificarea
incercarilor se va prevede un kit de masurare a debitului de apa pentru a se putea tine
evidenta verificarilor grupului de pompare.
Avand in vedere ca rezervorul intangibil este amplasat la o distantă mai mică
de 1.000 m de obiectiv, se prevede posibilitatea alimentării cu apă direct din acesta a
pompelor mobile de interventie in caz de incendiu prin intermediul unui racord Storz DN
100.
Alimentarea cu energie electrică a grupului de pompare si a robinetilor de
incendiu se realizeaza in conformitate cu Normativul I7 sau o altă reglementare tehnică
echivalentă aplicabilă.
Statia de pompare incendiu se alimenteaza din rezervorul intangibil de apa in
care este acumulata rezerva necesara, prin sorburi proprii, refularea in instalatia deservita
facindu–se prin distribuitoare de apa.
Gospodaria de stingere incendii cu hidranti de exterior este amplasata la exterior intr-
o camera tehnica supraterana, conform parti desenate. Accesul in cadrul statiei de pompare
se face direct din exterior prin intermediul usii de acces.
Descriere grupuri de pompare:
- Grup pompare stingere incendii cu hidranti, prin racordarea la un rezervor
preliminar. Statie de pompare compusa din trei pompe centrifuge de înalta presiune
(1ACTIVA+1REZERVA) si un pilot din otel inoxidabil, cu aspiratie normala, verticala:
Grupul de pompare are urmatoarele caracteristici:
Debit: 726 l/min;
Inaltimea de pompare: 45,00 m;
Pompa pilot pentru completare apa pierduta accidental din instalatia de stins incendii
cu hidranti interiori are caracteristicile:
Debit: 1.50 l/s;
Inaltimea de pompare: 55,00 m;
- un recipient pentru hidrofor de 200 litri;

Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiilor de stingere a incendiilor, stabilit


corespunzător P118-2/2013, este de:
30 min. pentru hidranţi interiori;
180 min. pentru hidranti exteriori.

Conform P118-2/2013 art.12.7 și art.12.8 se prevăd instalații de semnalizare optică și


acustică la nivelului rezervei de incendiu în scopul supravegherii permanente a alimentării
normale cu apă a rezervoarelor. Rezervoarele vor fi prevăzute cu traductoare de nivel
pentru comanda automată a pompelor.
Pentru menținerea unei temperaturi mai mari de 5°C au fost prevăzute
convectoare/radiatoare electrice.

E. Stingătoare si alte mijloace initiale de interventie


- Tip P6, mod de amplasare (functie de parametrii specifici):

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 19


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

- Arie maximă: 1 buc/250 mp.


- clase de incendiu: A.

5. IZOLATII, PROTECTII, MARCAJE


Prin proiect s-au prevazut urmatoarele tipuri de izolatii si protectii:
- izolatii termice
- izolatii anticorozive
- izolatii fonice
Izolatiile conductelor de apa se vor executa astfel:
- conductele de apa rece de consum , montate aparent, in ghene sau plafoane false,
se vor izola anticondens cu tuburi sau placi din cauciuc elastomeric cu grosimea de 9
mm
- conductele de legatura de apa rece si calda de consum, montate in pereti de
gipscarton se vor izola anticondens sau termic cu tuburi sau placi din cauciuc
elastomeric cu grosimea de 9 mm
- conductele de legatura de canalizare din PP, montate in pereti de gipscarton sau in
sape de pardoseala se vor proteja cu benzi din carton ondulat legate cu sarma zicata
- coloanele si colectoarele de ape uzate menajere de la subsol nu se izoleaza

Bratarile si toate dispozitivele de sustinere vor fi din otel zincate. Conductele de legatura de
dimensiuni mic pot fi fixate si cu bratari din material plastic.

Piesele de trecere prin pereti si plansee, daca sunt metalice, vor fi galvanizate sau, se vor
proteja anticoroziv prin aplicarea a doua straturi de minium de plumb.

Conductele purtatoare de apa montate in spatii supuse inghetului se vor proteja cu cabluri
incalzitoare cu declansare automata

Toate conductele din sistem se vor marca prin culori sau aplicare de inscriptii, conf.
normelor locale sau europene.

6. INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

Instalaţiile se vor executa conform prescripţiilor normativului I9-2015, P118/2-2013 şi


Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare din polipropilenă NP003-96,
etc.
Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza şi alte materiale, cu calităţi cel puţin egale sau
superioare celor indicate în proiect (ţevi, fitinguri, etc) .
Materialele şi echipamentele utilizate la execuţia instalaţiilor vor avea “Agrement tehnic”
eliberat de Comisia de Agrement Tehnic în Construcţii – MLPAT (conform HGR 739-97,
Anexa 5). La livrare, acestea vor fi însoţite de “Certificat de calitate” eliberat de producător.
Toate materialele vor îndeplini condiţii de calitate conform ISO 9000.

7. PROBAREA INSTALATIILOR SANITARE

Toate conductele sistemelor instalate, apa rece, apa calda si canalizare si de incendiu, de la
punctul cel mai de jos, pana la invelitoare (inclusiv), vor fi supuse incercarilor de :

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 20


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

- Etanseitate ;
- Rezistenta ;
- Functionare ;

Proba de etanseitate se va face inainte de racordarea punctelor de consum, ale caror pozitii
vor fi busonate. Presiunea de proba va fi egala cu 1,5 presiunea maxima din instalatie timp
de 20 de minute, timp in care se admit pierderi de aer.

Proba de rezistenta se repeta cu apa rece pentru conductele de apa rece si incendiu si cu
apa calda pentru conductele de apa calda.
Incercarea de functionare a instalatiilor se va efectua avand aparatele de prepararea apei
calde, a pompelor de presurizare, precum si a aparatelor consumatoare, in functiune.

Incercari de functionare la conductele de apa:


- Apa de consum sa fie limpede;
- Armaturile sa fie usor accesibile (manevrare, interventii) etanse cu inchidere
perfecta;
- In functionare sa nu apara zgomote;
- Montajul estetic al conductelor si armaturilor fata de suprafata finita a peretilor;
- Incercarea functionalitatii obiectelor sanitare;
- Obiectul trebuie fixat estetic si solid;
- Armaturile de serviciu sa fie etanse, sa asigure un jet continuu si o inchidere
usoara;
- Sifoanele sa asigure scurgerea rapida a apei din obiect;
- Preaplinul obiectelor sa asigure scurgerea surplusului de apa;
- Robinetul cu flotor de la rezervorul vasului de closet sa se inchida complet, fara
scurgere continua de apa;
- Spalarea vasului de closet sa se faca uniform pe toate suprafata vasului.

Instalatiile interioare de canalizare vor fi supuse urmatoarelor incercari:


- Incercare de etanseitate;
- Incercare de functionare.

Incercarea de etanseitate se va face controland traseele conductelor si punctelor de


imbinare.
In timpul incercarii de etanseitate, instalatiile se vor umple cu apa dupa cum urmeaza:
- Instalatia de canalizare a apelor meteorice pe toata inaltimea cladirii;
- Instalatia de canalizare menajera pe inaltimea dintre nivelele la care se face
racordarea obiectelor sanitare si a sifoanelor de pardoseala.

Incercarea de functionare se va face prin punerea in functiune a obiectelor sanitare capabile


sa realizeze debitul de calcul al instalatiei.
Cu prilejul incercarii de functionare se vor controla si pantele, piesele de curatire, sustinerile
etc.

Toate incercarile se organizeaza si se efectueaza de catre constructor in prezenta


reprezentantului beneficiarului. Rezultatele vor fi consemnate intr-un proces verbal.
Pentru lucrarile ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de verificare a calitatii si
receptionarea lucrarilor ascunse la executarea lucrarilor de instalatii.

Executarea lucrarilor si a calitatii acestora se vor confirma in scris.

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 21


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Conductele de apa potabila vor fi dezinfectate inainte de a fi date in functiune. Dezinfectia


se va realiza prin umplere la presiunea de lucru a instalatiei, cu apa avand 20-30 mg/l de
clor. Apa cu clor va ramane in instalatie 24 ore, perioada in care toate vanele din sistem vor
fi operate cel putin o data.
La terminarea perioadei stabilite, se vor lua probe de clor rezidual la capatul cel mai
indepartat fata de punctual de injectie al sistemului si testul va fi repetat, daca este cazul,
pana cand clorul rezidual va scadea sub 10 mg/l.

8. INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE


Exploatarea instalaţiilor sanitare se face conform prescripţiilor ‘’Normativului pentru
exploatarea instalaţiilor sanitare’’ indicativ I9-2015.
Exploatarea instalaţiilor sanitare începe după recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, când investitorul certifică realizarea de către constructor a lucrărilor în
conformitate cu prevederile contractuale şi cu cerinţele documentelor oficiale care certifică
că instalaţia poate fi dată în folosinţă.

Exploatarea instalaţiilor sanitare trebuie să se facă astfel încât aceasta să menţină pe


întreaga durată de folosinţă următoarele cerinţe de calitate care au caracter de
obligativitate:
- rezistenţă şi stabilitate;
- siguranţă în exploatare;
- siguranţă la foc;
- igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
- izolaţia termică hidrofugă şi economie de energie;
- protecţie împotriva zgomotului;
- utilizarea sustenabila a resusrselor naturale.

Exploatarea instalaţiilor trebuie făcută pe întreaga perioadă de utilizare a acestora, dar o


atenţie deosebită trebuie acordată în primii 2 - 3 ani, după darea în folosinţă - perioada de
rodare în care apar multe defecte, determinate de defecţiuni de fabricaţie şi execuţie,
nedepistate la probele şi recepţiile finale.

La exploatarea instalaţiilor sanitare se vor respecta pe lângă indicaţiile din instrucţiunile de


exploatare şi fişele tehnice ale aparatelor şi materialelor date de fabricant.
Prin "exploatarea" unei instalaţii sanitare se înţeleg următoarele operaţii:
- controlul şi verificarea instalaţiei pentru asigurarea funcţionării în regim normal;
- revizia instalaţiei;
- reparaţii curente;
- reparaţii capitale;
- reparaţii accidentale.

Controlul şi verificarea instalaţiei au caracter permanent, făcând parte din urmărirea curentă
privind starea tehnică a construcţiei, care corelată cu activitatea de întreţinere şi reparaţii au
ca obiectiv menţinerea instalaţiei la parametrii proiectaţi.
Controlul şi verificarea instalaţiei se face pe baza unui program de către personalul de
exploatare.

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 22


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Programul se întocmeşte de către beneficiarul (administratorul) instalaţiei, ţinând cont de


prevederile proiectului şi de instrucţiunile de exploatare ale echipamentelor.
Programul va cuprinde prevederi referitoare la întreaga instalaţie, pe categorii de elemente
ale instalaţiei şi pe operaţiuni funcţionale, consemnate în instrucţiunile de exploatare ale
instalatiei.

Revizia instalaţiei se face periodic, conform indicaţiilor menţionate la fiecare element de


instalaţie şi are ca scop cunoaşterea stării instalaţiei la un moment, în vederea luării unor
eventuale măsuri pentru ca instalaţia să funcţioneze la parametrii proiectaţi.
Reparaţiile curente se fac la unele elemente ale instalaţiilor sau la o parte din acestea, care
pot afecta buna funcţionare a întregii instalaţii sau a unei parti de instalaţie.

Reparaţiile curente se fac pe baza constatărilor făcute la revizii sau preventiv, pentru
elementele susceptibile unor defecţiuni într-o perioadă apropiabilă de timp.
Reparaţiile capitale se fac cu scopul ca, prin înlocuirea unor elemente de instalaţie, să se
asigure funcţionarea instalaţiei la parametrii prevăzuţi în proiect sau la parametrii superiori
acestora (lucrări de modernizare).

Perioada şi data reparaţiei se stabilesc în funcţie de constatările făcute cu ocazia reviziilor şi


verificarilor în decursul exploatării, şi de durata de viaţă normată, avându-se în vedere
gradul de uzură al elementelor instalaţiei şi influenţa în exploatare (pierderi de apă şi
energie, reparaţii repetate etc.), frecvenţa apariţiei defecţiunilor, cheltuielile necesare
remedierilor etc
Reparaţiile accidentale sunt determinate de apariţia neaşteptată a unor defecţiuni,
deteriorări sau avarii a căror înlăturare imediată se impune pentru menţinerea instalaţiei în
stare normală de funcţionare şi de siguranţă.
Se recomandă cuplarea activităţii de întreţinere şi exploatare a instalaţiilor sanitare cu alte
tipuri de instalaţii existente în clădire, cu care în multe cazuri se condiţionează.
Apele uzate care vor fi evacuate în reţelele de canalizare vor respecta condiţiile impuse de
NTPA 002/2002 "Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor în reţelele de evacuare ale
localităţilor".

9. NIVELUL DE PERFORMANTA AL LUCRARILOR


Legea nr. 10/1995 modificata prin Legea nr.123, din 5 mai 2007 privind calitatea in
constructii a legalizat constituirea in Romania a sistemului calitatii in constructii. Prin acest
sistem se urmareste ca realizarea si exploatarea constructiilor si instalatiilor aferente sa fie
de o calitate superioara, in scopul imbunatatirii conditiilor de confort si de siguranta a
utilizatorului, a protejarii mediului inconjurator.
Astfel au devenit obligatorii realizarea si mentinerea pe toata durata de executie a
constructiilor si instalatiilor aferente a urmatoarelor cerinte de calitate obligatorii:
- rezistenta mecanica si stabilitate;
- securitate la incendiu;
- igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului;
- siguranta in exploatare;
- protectia impotriva zgomotului;
- economia de energie, izolare termica si hidrofuga;
- utilizarea sustenabila a resurselor natural.

Solutiile tehnice prevazute prin prezentul proiect asigura instalatiilor sanitare cerintele
de calitate, astfel:

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 23


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

a) Rezistenta mecanica si stabilitatea


Elementele instalatiei sanitare interioare s-au ales astfel incat obiectele sanitare, armaturile,
tuburile de protectie si conductele sa fie corespunzatoare modului de utilizare specific
conditiilor din spatiile de amplasare, in ceea ce priveste:
- rezistenta organelor de manevra si invelisurilor de protectie impotriva loviturilor;
- fixarea cu dispozitive care sa asigure rezistenta la incovoiere si tractiune;
- numarul de manevre mecanice;
- montarea pe materiale care suporta temperaturile de functionare;
- traversarile elementelor de constructii se fac prin zone/locuri special practicate si
prevazute prin proiect.
Structura de rezistenta a constructiei nu este afectata de executarea lucrarilor de instalatii
sanitare.
b) Securitate la incendiu
In ceea ce priveste modul de realizare a instalatiei sanitare, solutiile tehnice alese pentru
rezolvarea temei s-au ales astfel incat sa nu favorizeze declansarea sau extinderea
incendiilor datorate instalatiilor sanitare astfel:
Instalatiile s-au adaptat la gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructii si la
categoria de incendiu a cladirii, astfel ca sa fie eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu
datorita instalatiei sanitare;
Alegerea materialelor si dimensionarea instalatiei se face in conformitate cu cerintele
asigurarii maxime impotriva riscului de incendii;
c) Igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului
Echipamentele nu produc emisii nocive pentru personal sau mediu.
d) Siguranta in exploatare
Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzator categoriei de importanta a cladirii si in
conformitate cu reglementarile tehnice, s-a prevazut, prin proiect, echipamente si materiale
ce nu adus leziuni persoanelor ce le for utiliza.
e) Protectia impotriva zgomotului prin:
Amplasarea echipamentelor si instalatiilor sanitare astfel incat sa se limiteze zgomotul
transmis in afara acestora;
Alegerea echipamentelor sanitare este astfel facuta incat sa se reduca nivelul de zgomot la
utilizare.
f) Economie de energie si izolare termica
Economii de energie se fac prin dimensionarea corecta a diametrelor conductelor de
distributie astfel incat sa se asigure valorile prescrise ale pierderilor de sarcina liniara si
locala, astfel alegand pompe de capacitate mai mica ce produc economie de energie
eloectrica;
g) Utilizare sustenabila a resurselor naturale
Cerinta fundamentala utilizare sustenabila a resurselor naturale se realizeaza prin
proiectarea, executarea si demontarea instalatiilor astfel incat utilizarea resurselor naturale
sa fie sustenabila si sa asigure in special urmatoarele:
(a) reutilizarea sau reciclabilitatea materialelor si partilor componente, dupa
demontare;
(b) durabilitatea instalatiilor;
(c) utilizarea la instalatii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

10. MASURI IGIENICO-SANITARE SI DE PROTECTIA MUNCII

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 24


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

Lucrarile in instalatiile sanitare in exploatare se pot executa numai in baza unei autorizatii de
lucru scrise.
Normele de protectia muncii pentru perioada de executie a lucrarilor se stabilesc de catre
constructor. Aplicarea masurilor de protectie a muncii in perioada de executie constituie
obligatia si raspunderea executantului. Toate lucrarile de montaj ale instalatiilor sanitare se
vor executa numai de muncitori care au calificarea tehnica corespunzatoare si instructajul
de protectie a muncii pentru locul de munca respectiv.
Prezentele instructiuni nu sunt limitative, ele vor fi completate de beneficiar conform
specificului instalatiei respective si vor fi actualizate de cate ori va fi nevoie.
Obiectivul proiectat nu se va pune in functiune, partial sau total, nici macar pe timp limitat
fara asigurarea tuturor masurilor de tehnica si igiena muncii si numai dupa obtinerea
autorizatiei de functionare.
In situatia in care apar neconcordante intre proiect si teren va fi chemat proiectantul la fata
locului spre a da solutii adecvate.
NOTA: Proiectantul se va considera exonerat de orice raspundere in cazul in care
executantul va efectua modificari, fara acordul prealabil al proiectantului.

11. MASURI PSI


Imobilul a fost echipat cu instalatii de stins incendiu care au fost descrise anterior pentru
care la faza urmatoare se prezinta instructiuni de exploatare.
S-au prevazut de asemenea materiale de dotare P.S.I.
Au fost respectate prescriptiile P.S.I. prevazute in “Normele generale de protectie impotriva
incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor”.
Instalatiile sanitare de orice natura vor fi executate numai de catre unitati autorizate si care
vor utiliza numai personal calificat.

12. MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI


Prin proiectare vor fi respectate obligatiile ce revin organizatiilor de proiectare prevazute de:
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/28.11.2000 privind protecţia atmosferei
(publicată în Monitorul Oficial cu numărul 633/6.12.2000)
 Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
243/2000 privind protecţia atmosferei (publicată în Monitorul Oficial cu numărul
773/4.12.2001)
 O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195_2005 privind protecţia mediului
 Ordinul MAPM nr. 745/30.08.2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea
aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România (publicat în
Monitorul Oficial cu numărul 739/9.10.2002)
 Ordinul MAPM nr. 592/25.06.2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea
valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului
de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 si PM2,5),
plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător
(publicat în Monitorul Oficial cu numărul 765/21.10.2002)

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 25


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI
S.C DOT ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.

13. CONSIDERATII FINALE


I. MARCI SI ECHIPAMENTE

In document, in general, s-au indicat tipurile de materiale si echipamente agreate de


proiectant sau investitor, pentru fiecare categorie de lucrari in parte, fara a fi precizate marci
de fabricant.
Acolo unde s-a facut, acest lucru are rolul de referinta, indicatia fiind informativa.
Inainte de abordarea executiei lucrarilor, beneficiarul/antreprenorul lucrarilor, va notifica in
scris proiectantul privind optiunea sa pentru tipurile si furnizorii de materiale si echipamente.
In acelasi timp, toate materialele si echipamentele puse in opera vor trebui sa fie omologate
si/sau agrementete din punct de vedere al calitatii si fiabilitatii lor de catre organele abilitate,
in conformitate cu Legea 10 / 1995.

II. VERIFICARI SI CERINTE DE CALITATE

Instalatiile se vor proiecta in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie


sa corespunda celor sase exigente esentiale de performanta conf. Legea 10/1995, astfel :
- proiectarea instalatiilor sanitare si stingere incendii se va face astfel incat sa fie
satisfacuta cerinta de « rezistenta si stabilitate », exigenta A. Prin aceasta se intelege
ca actiunile susceptibile de a se exercita asupra constructiei in timpul executiei si
exploatarii instalatiilor nu vor avea ca efect producerea de avarii disproportionate fata
de cauza producerii lor
- asigurarea in permanenta a apei reci si apei calde sanitare la parametrii de
temperatura si igiena impusi de Normativul I 9-2015 si STAS 1478 si, in acelasi timp
respectarea cerintelor de calitate obligatorii, exigentele B, D, E si F
- asigurarea in permanenta a evacuarii apelor uzate menajere la parametrii ceruti de
NTPA 0002, pentru respectarea normelor de igiena si de protectia mediului,
exigentele B, D, E si F
Beneficiarul are obligatia sa verifice proiectul de instalatii sanitare in conformitate cu
prevederile legale. Verificarea se va face numai de catre Verificatori de proiecte atestati .
Se vor respecta, de asemenea, toate normativele si standardele in vigoare la data intocmirii
proiectului.

Intocmit ,
Ing. Simion Daneliuc

ACEST PROIECT REPREZINTĂ PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A S.C. DOT ARHITECTURE AND 26


EGINEERING S.R.L.ŞI ORICINE POATE FOLOSI ACEST PROIECT DOAR CU ACORDUL FIRMEI

S-ar putea să vă placă și