Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT JUDEŢEAN

  Ziua Mondială a Apei 

Director – Mariana Mona Marcu

Coordonatori proiect:
prof. Silvia Zăinescu
prof. Constanţa Mogoş
prof. Simona Ştefănescu

1
PROIECT „ Ziua Mondială a Apei  ”
“Apei i-a fost dată puterea de a deveni seva vieţii pe pământ.” Leonardo da Vinci

APLICANTUL: Liceul Tehnologic „Gh. K. Constantinescu” Brăila, şos. Rm.


Sărat, nr. 127, tel 0339611982, e-mail gkconstantinescu@yahoo.com
Proiectul educaţional se desfăşoară în luna martie 2020, lună în care se
sărbătoreşte Ziua Mondială a a Apei, fiind implicaţi atât elevii, profesorii din cadrul
liceului cât şi cei ai şcolilor partenere.

Echipa de proiect: prof. Constanţa Mogoş


prof. Silvia Zăinescu

ARGUMENTAREA PROIECTULUI:

“Apei i-a fost dată puterea de a deveni seva vieţii pe pământ.” Leonardo da Vinci

În fiecare an la 22 martie se celebrează Ziua Mondială a Apei (World Water Day).


Ziua Mondială a Apei, sărbătorită în fiecare an la 22 martie, atrage atenţia în acest
an asupra importanţei apei ca resursă vitală pentru siguranţa alimentară. 
Sloganul stabilit de UN Water şi FAO pentru acest anul 2020 - „Soluţii naturale
pentru apă” se doreşte un semnal de alarmă în ceea ce priveşte risipa resurselor de apă, a
importanţei acestora pentru securitatea alimentară şi implicit pentru sănătatea populaţiei.
Pornind de la realitatea că aproape un miliard de oameni trăiesc în condiţii de
subnutriţie, în timp ce resursele de apă dulce sunt în scădere, obiectivele Zilei Mondiale a
Mediului privesc:
- raţionalizarea consumului de apă în gospodării, agricultură şi industria alimentară;
- reducerea risipei de alimente: 30% din alimentele produse la nivel mondial sunt
aruncate;
- promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase, cu accent pe alimente produse cu
consum mai mic de apă.

2
Cantitatea de apă necesară pentru producerea hranei este de trei ori mai mare faţă
de necesarul pentru băut, ceea ce arată importanţa apei ca pilon esenţial al securităţii
alimentare.
În condiţiile în care populaţia lumii este în continuă creştere, iar 30% din
alimentele produse pe plan mondial rămân nefolosite şi se risipesc, resursele de apă ale
omenirii, considerate în descreştere, vor deveni în curând insuficiente pentru satisfacerea
necesităţilor alimentare. 
SCOPUL PROIECTULUI:
Acest proiect urmăreşte creşterea gradului de conştientizare a elevilor dar şi a
cadrelor didactice cu privire la importanţa apei pentru viată, sănătate şi alimentaţie, la
risipa de apă înregistrată precum.
OBIECTIVE:

 conştientizarea elevilor cu privire la importanţa  apei în existenţa  noastră zilnică;


 formarea unei atitudini investigative asupra realităţii mediului înconjurător şi
încurajarea elevilor pentru găsirea unor soluţii originale în rezolvarea problemelor legate
de consumul de apă;
 elaborarea de recomandări pentru ameliorarea calităţii apelor
 valorificarea potenţialului creativ al elevilor şi profesorilor participanţi la
activităţile proiectului;
 dezvoltarea spiritului civic al elevilor, a lucrului în echipa;
 dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de interacţiune prin implicarea activă şi
creativă în rezolvarea sarcinilor propuse;
 stabilirea unor relaţii de parteneriat cu şcolile şi instituţiile partenere;
 creşterea prestigiului instituţiei la nivel local.
GUPUL ŢINTĂ: Proiectul se adresează:
 Elevilor liceului nostru;
 Cadrelor didactice din şcoală;
 Elevilor şcolilor partenere;
 Cadrelor didactice din alte şcoli;
 Comunităţii locale.

3
REGULAMENT DE CONCURS
Proiectul se va desfăşura pe mai multe secţiuni şi anume:
- masă rotundă pentru profesorii-coordonatori din fiecare
şcoală cu tema “Apa noastră cea de toate zilele”;
- Concurs „Cine ştie câştigă”;
- Concurs desene.
Concursul „Cine ştie câştigă” se adresează elevilor din învătământul preniversitar şi va
consta în rezolvarea unui test scris, pe baza unui material documentar distribuit în prealabil,
care cuprinde noţiuni de chimie – fizică – industrie alimentară. Echipa de concurs din fiecare
şcoală va fi alcătuită din doi elevi.
Subiectele pentru testul scris vor fi elaborate în ziua concursului de către profesori din
şcolile partenere.
Concursul de desene se va desfăşura concomitent cu concursul „Cine ştie câştigă”,
fiecare echipă alegându-şi tehnica de lucru. Echipa va fi formată din doi elevi, aceştia putând
lucra individual sau în echipă. După executarea desenului, fiecare participant va prezenta în
faţa comisiei lucrarea efectuată şi mesajul pe care a dorit să îl transmită.
Evaluarea lucrărilor va fi efectuată de către către profesori din şcolile partenere.
Pentru concursul scris evaluarea se face pe baza unui barem de corectare şi notare.
La concursul de desene criteriile de jurizare vor ţine seamă de:
- originalitatea lucrării;
- încadrarea în specificul concursului;
- claritatea mesajului transmis;
- aspectul estetic şi stilistic;
- unitatea compoziţiei.

4
Liceul Tehnologic „Gh. K. Constantinescu” Şcoala………………
Brăila
Şos. Rm. Sărat, nr. 127, tel 0239611982 Adresa......................
E-mail: gkconstantinescu@yahoo.com
http://liceulghkconstantinescubraila.webs.com/
Nr. înregistrare……………………. Nr. înregistrare…………………….

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi ……………………
1.Părţile contractante:

Liceul Tehnologic “Gh. K. Constantinescu” Brăila, Şos. Rîmnicu Sărat, nr. 127, tel,
0239611982, e-mail gkconstantinescu@yahoo.com
 reprezentat prin: prof. Mariana Mona Marcu, DIRECTOR, prof. Silvia Zăinescu, prof.
Constanta Mogoş şi prof. Simona Ştefănescu în calitate de COORDONATORI al
Proiectului judeţean „Ziua Mondială a Apei”, ediţia V 2020.
 ŞCOALA …………………………………..………………….,localitatea ……………….
reprezentat prin prof. …………..…………………………….. , în calitate de director şi
prof………..…………………………. în calitate de PARTENER în cadrul Proiectului
judeţean „Ziua Mondială a Apei”, ediţia V 2020

2. Durata acordului:
Ianuarie-iunie 2020

3. Obiectul acordului:
 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţile contractante
în vederea organizării şi desfăşurării Proiectului judeţean „Ziua Mondială a Apei”,
ediţia V 2020.

4. Grupul ţintă: cadrele didactice si elevii din învăţământul preuniversitar

5. Obligaţiile părţilor:
Şcoala coordonatoare se obligă:
 să informeze participanţii despre organizarea proiectului prin distribuirea regulamentului;

5
 să respecte termenele de desfăşurare a proiectului;

 să asigure jurizarea lucrărilor de la secţiunile concursului;

 să asigure spaţiul corespunzător desfăşurării proiectului;

 să pună la dispoziţia participanţilor aparatura tehnică necesară;

 să emită şi să distribuie diplome de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare;


Partenerul se obligă:
 să mediatizeze proiectul în instituţia de învăţământ;

 să pregătească elevii pentru activităţi;

 să selecteze lucrările elevilor;

 să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;

 să trimită acordul de parteneriat înregistrat şi stampilat la adresa de e-mail


silvizns@yahoo.com, sau depus la secretariatul Liceului Tehnologic „Gh. K.
Constantinescu” Brăila
6. Clauze finale ale acordului:
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru buna sa desfăşurare.
Proiectului judeţean „Ziua Mondială a Apei”, ediţia V 2020, urmăreşte stabilirea de
relaţii de colaborare de lungă durată între instituţiile, cadrele didactice şi elevii din şcolile
participante pentru realizarea unui schimb de experienţă util şi necesar, încurajarea
originalităţii şi creativităţii în rândul copiilor dar şi al celor care îi îndrumă în procesul
instructiv-educativ .
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Aplicant, Partener,
Liceul Tehnologic „Gh. K. Constantinescu” Şcoala………………
Brăila
Prof. Mariana Mona Marcu

6
Fişă de înscriere
Concursul judeţean “Ziua Mondială a Apei”

Unitatea şcolară____________________________

Nr. Numele şi prenumele Clasa Secţiunea Prof.


crt.
coordonator
1
2
3
4

Director, Prof. coordonator

S-ar putea să vă placă și