Sunteți pe pagina 1din 93

B&I

EDUCATION RESOURCES
Str. Traian,nr 56
Constanţa

SUPORT DE CURS

Specializare: AMANETAR

Cod nomenclator: 421401

2010
1
2
CUPRINS

1. Comunicare şi etică profesională pag. 4

2. Gestiune economică pag. 9

3. Administrarea stocurilor pag.30

4. Materiale uzuale pag.35

5. Mic dicţionar de termeni uzuali în activitatea pag.69

de amanetar

6.Norme de sănătate în muncă şi stingere a pag.78

incendiilor

7.Fişa postului de amanetar pag.82

3
1.COMUNICARE ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ

Conceptul de comunicare

Cu 2500 de ani in urmă, în Grecia antică apăreau primii germeni ai


democraţiei. Cei care stăpâneau mai bine arta comunicării, se afirmau mai
uşor în societate. Arta de a comunica convingător s-a numit retorică.

Fiecare om vorbeşte şi scrie pentru a transmite celorlalţi gândurile,


sentimentele sau dorinţele sale.

Limbajul este capacitatea cu care este înzestrat orice om pentru a


învăţa, a folosi un sistem de semne (gestica, mimica) şi pentru a-şi reprezenta
lumea (imaginaţia).

Comunicarea este cea care permite stabilirea unei relaţii între


persoane. Ea desemnează acţiunea de a comunica sau rezultatul acestei
acţiuni.

Comunicarea umană poate fi:

 Verbală;
 Non-verbală;
 Interpersonală;
 Intrapersonală.

Tipurile de comunicare umană sunt:

1. Comunicarea intrapersonală – comunicare în şi către sine;


2. Comunicarea interpersonală – comunicarea între oameni;
3. Comunicarea de grup – comunicarea între membrii grupurilor şi
comunicarea dintre oamenii din grupuri cu alţi oameni;
4. Comunicarea de masă – comunicarea primită/folosită de un număr
mare de oameni.

4
Comunicarea interepersonală este cea mai importantă formă de
comunicare şi cel mai des folosită. Oamenii nu pot evita acest tip de
comunicare; existenţa lor socială depinde de abilitatea cu care pot angaja
discuţii cu alţii. Viaţa de familie, relaţiile cu prietenii, activitatea profesională,
toate depind de această calitate.

Comunicarea interpersonală se referă la comunicarea faţă în faţă pentru a


te înţelege pe tine şi pentru a construi relaţiile tale cu ceilalţi. Pentru a realiza
acest lucru trebuie dezvoltate capacităţile de autoanaliză , autocunoaştere,
autoexpunere, precum şi cunoasterea barierelor si factorilor perturbatori care
ingreuneaza procesul comunicării. Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea
lucrurilor pe care le au în comun, iar comunicarea este modalitatea prin care
ei ajung să deţină în comun aceste lucruri. Pentru a forma o comunitate sau o
societate, ei trebuie să aibă în comun scopuri, convingeri, aspiraţii,
cunoştinţe, o inţelegere comună.

Comunicarea este cea care asigură dispoziţii emoţionale şi intelectuale


asemănătoare, moduri similare de a răspunde la aşteptări şi cerinţe.

Nivelurile de comunicare sunt:

1. verbal
2. paraverbal
3. nonverbal.
Acestea sunt reprezentate astfel:

• nivelul verbal (al cuvintelor) – doar 7% din totalul actului de


comunicare;
• 38% - la nivel paraverbal (ton, volum, viteza de rostire);
• 55% - la nivel nonverbal (expresie facială, poziţie, mişcare,
îmbrăcăminte etc.)
Dacă între aceste niveluri nu sunt contradicţii,comunicarea poate fi
eficace.

Dacă însă între niveluri există contradicţii, mesajul transmis nu va avea


efectul scontat.

5
Perceptia mesajelor

În cazul unei comunicări verbale,un individ poate fi atât receptor cât şi


emiţător.

Pentru o bună comunicare emiţătorul trebuie să respecte următoarele


cerinţe:

 să cunoască pregătirea şi comportamentul receptorului;


 să pregătească atent mesajul;
 să-şi supravegheze gesturile proprii;
 să folosească o tonalitate adecvată a vocii;
 să practice un debit adecvat;
 să antreneze receptorul în discuţie;
 să verifice înţelegerea mesajului.
Cerinţele pe care trebuie să le respecte receptorul sunt:

 să creeze o stare de spirit favorabilă ascultării;


 să participe la discuţie;
 să-şi concentreze atenţia asupra esenţialului;
 să-şi exerseze corect memoria pentru a reţine corect mesajul;
 să-şi exerseze corect auzul;
 să acorde atenţie timbrului vocii, gesturilor;
 să asculte atent ultima frază din mesaj care sintetizează ideile
principale;
 să îşi supravegheze propriul limbaj al corpului;
 să foloseasca feed-backul pentru a verifica înţelegerea mesajului.
Caracteristicile temperamentale ale personalităţii

Cumpărătorul cu temperament sangvin este vioi, energic, optimist,


sociabil, se adaptează uşor la situaţii noi de mediu şi la diferiţi oameni, este
sigur pe el, îndrăzneţ şi rapid în luarea deciziei de cumpărare, dar nu acceptă
cu uşurinţă sfaturile personalului din comerţ.

Cumpărătorul cu temperamenet coleric este foarte nervos, îşi iese


repede din fire, fiind nestăpânit, se decide imediat asupra cumpărăturii, dar
nu suportă contrazicerile, acceptând destul de greu sugestiile vânzătorului.

Cumpărătorul cu temperament flegmatic este mai lent, calm, răbdător,


cu mimică şi gesturi mai puţin expresive, mai rezervat, nu-şi exprimă vizibil
gusturile şi preferinţele, chibzuind mult până ia decizia de cumpărare, pentru
care acceptă sugestiile vânzătorului.
6
Cumpărătorul cu temperament melancolic este foarte sensibil,
impresionabil, liniştit, nehotărât, având nevoie de sprijinul vânzătorului cu
condiţia ca acesta să fie delicat şi plin de tact.

Caracterul este dimensiunea psihologică ce exprimă profilul psiho-moral


al personalităţii şi profilează câteva tipuri de consumatori:

- consumatorul atotştiutor se consideră competent în legătură cu


orice produs,vrând să facă dovada acestei competenţe; în acest
caz,adoptarea unui comportament al vânzătorului din care sa rezulte
acordul său cu opinia consumatorului este o regula general valabilă;
- consumatorul econom apreciază mai toate produsele în funcţie de
bugetul său bănesc, chibzuind îndelung până când se decide să
cumpere, fiind foarte atent la preţul produsului, vânzătorul trebuie să
insiste mai mult asupra calităţii produsului şi nu asupra preţului;
- consumatorul impulsiv ia decizii de cumpărare în mod subit, fără să
se gândească prea mult; el este impresionat de infăţişarea produsului,
de marca lui şi nu admite să fie contrazis;
- consumatorul entuziast este impresionat repede de un produs pe
care îl laudă şi îl admiră; vânzătorul trebuie să se alăture acestui
entuziasm întărindu-i convingerea că a făcut o alegere bună.
Tehnici de comunicare interpersonală

Comunicarea interpersonală este comunicarea între oameni şi


prezintă urmatoarele avantaje:

- dă posibilitatea emiţătorului să-şi exprime ideile rapid şi uşor;


- există posibilitatea controlului prin feed-back;
- se pot folosi tehnici persuasive, gesturi, mimică;
- există posibilitatea controlării fluxului informaţional.
Mesajul verbal depinde de respectarea caracteristicilor comunicării
verbale:

- claritate;
- acurateţe;
- empatie;
- sinceritate;
- relaxare;
- contact vizual;
- ţinută;
Mesajul trupului depinde de poziţia corpului. O poziţie gârbovită
afectează vocea în sens negativ.

7
Mesajul paraverbal depinde de volumul şi tăria vocii, ton, viteză de
rostire, zgomotul de fond, folosirea pauzei etc.

Etica profesională se raportează la: obiectul muncii, cumpărător, echipa


de lucru, propria persoană etc.

Etica comunicării umane în raport cu cumpărătorul constă în


servirea civilizată, amabilitate permanentă faţă de clienţi, crearea condiţiilor
în care să se lucreze bine, organizat, rapid, cu un consum minim nervos.

Etica în raport cu echipa de lucru trebuie să cuprindă maximă


înţelegere faţă de colegi, schimb de cunoştinţe profesionale, de cultură
generală, de experienţă, întrajutorare şi sprijin, disciplină exemplară pentru
sarcinile profesionale.

Etica faţă de propria persoană presupune îndeplinirea acestei meserii


frumoase şi dificile cu mândrie, cu demnitate, fără falsă modestie, educarea
prin voinţă, stăpânirea propriilor sentimente şi manifestări, să nu manifeste
exigenţe prea mari faţă de cumpărători, şi prea mici faţă de sine.

Lucrul în echipă.

În ultima perioadă se pune un accent tot mai mare pe lucrul în echipă, ceea
ce presupune o comunicare de grup.

Grupul de muncă reprezintă minimum două persoane care realizează o


activitate sau o acţiune comună.

Factorii care influenţează eficienţa grupului sunt:

- coeziunea;
- mărimea grupului;
- caracteristicile personale ale membrilor grupului;
- compatibilitatea membrilor;
- poziţia grupului în ierarhia organizaţiei;
- relaţiile grupului cu organizaţia şi comunitatea;
- natura sarcinii şi gradul de dificultate al acesteia;
- mediul în care îşi desfăşoară activitatea grupul;
- stilul conducătorului;
- relaţiile de prietenie între membrii grupului;
- motivarea grupului în îndeplinirea obiectivelor;
- nivelul de participare al membrilor la activităţile grupului;

8
2. GESTIUNE ECONOMICĂ

Patrimoniul unităţii economice

Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare


economică ce aparţin unei persoane fizice sau juridice, precum şi bunurile
economice la care se referă.

Bunurile economice sunt: terenurile, clădirile, maşinile, utilajele,


stocurile de materii prime, disponibilităţile băneşti.

Drepturile şi obligaţiile sunt raporturile de proprietate în cadrul


cărora se produc şi se administrează bunurile economice.

Ecuaţia dată de raporturile de schimb create între elementele componente ale


patrimoniului este:

BUNURILE ECONOMICE DREPTURI CU OBLIGAŢII CU

CA OBIECTE DE DREPTURI = VALOARE + VALOARE

ŞI OBLIGAŢII ECONOMICĂ ECONOMICĂ

Primul termen al ecuaţiei, bunurile economice, este delimitat prin


structura de activ, iar cel de-al doilea termen, drepturile si obligaţiile,
prin cea de pasiv.

ACTIVUL PATRIMONIULUI = PASIVUL PATRIMONIULUI

9
Structura situaţiei patrimoniale:

ACTIV PASIV

1. ACTIVE IMOBILIZATE: 1. CAPITALURI PROPRII

a) Imobilizări corporale a) Capital social

b) Imobilizări necorporale b) Rezerve

c) Imobilizări financiare c)Rezultatul (profit sau pierde-re)

2. ACTIVE CIRCULATE: d) Alte capitaluri proprii

a) Stocuri 2. PROVIZIOANE PENTRU


RISCURI SI CHELTUIELI
b) Creanţe
3.DATORII
c) Disponibilităţi băneşti
4.PASIVE DE REGULARIZARE
3.ACTIVE DE REGULARIZARE
ŞI ASIMILATE

Caracterizarea elementelor patrimoniale

1. ACTIVELE IMOBILIZATE

 reprezintă bunuri şi valori care au ca destinaţie să deservească o


perioada îndelungată activitatea unităţilor patrimoniale;
 nu se consumă de la prima întrebuinţare;
 se clasifică în 3 mari grupe: imobilizări corporale, imobilizări
necorporale şi imobilizări financiare;
a) Imobilizările necorporale cuprind:

1. Cheltuieli de constituire;

2. Cheltuieli de cercetare-dezvoltare;

3. Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori asimilate;

4. Fondul comercial;

5. Alte imobilizări necorporale;

10
b) Imobilizările corporale cuprind:

1. Terenuri;

2. Construcţii;

3. Maşini, instalaţii tehnice;

4. Utilaje, mobilier;

c) Imobilizarile financiare cuprind:

1. Titluri de participare;

2. Interese de participare;

3. Creanţe imoblizate;

2. ACTIVELE CIRCULANTE

 au o mişcare mai rapidă;


 participă la un singur ciclu de producţie;
 îşi transmit valoarea dintr-o dată asupra valorii producţiei obţinute;
 se clasifică în 3 categorii: stocuri, creanţe, disponibilităţi băneşti;
a) Stocurile cuprind:

1. Materii prime;

2. Materiale consumabile (exp: combustibil, piese de schimb);

3. Obiecte de inventar (exp: echipamente de protecţie);

4. Mărfuri;

5. Ambalaje;

b) Creantele cuprind:

1. Clienţii;

2. Efectele de comerţ (cambia, biletul la ordin,cecul);

c) Disponibilităţile băneşti cuprind:

1. Conturi curente la bănci;

2. Casa;

11
Evaluarea şi calculaţia

Prin evaluare se înţelege acel procedeu specific contabilităţii prin care


se cuantifică şi se exprimă în forma bănească atât elementele patrimoniale cât
şi operaţiile referitoare la transformarea, mişcarea acestora.

Obiectul evaluării îl reprezintă toate elementele patrimoniale ale


agentului economic grupate în active patrimoniale şi pasive patrimoniale,
precum şi cheltuielile şi veniturile şi rezultatele financiare obţinute de acesta.

Principiile evaluarii

a) Principiul valorii de intrare sau al valorii contabile –


presupune drept cost de intrare valoarea rezultată din documentele
justificative prezentate la intrarea bunurilor în gestiune;
b) Principiul valorii actuale – presupune stabilirea valorii de
inventar, valoarea ce se determină cu ocazia inventarierii sau
valoarea actuală;
c) Principiul prudenţei – presupune ca evaluarea să se facă cu
precauţie pentru fiecare element patrimonial, astfel încât să se
prevină atât supraevaluarea activelor şi veniturilor cât şi
subevaluarea pasivelor şi a cheltuielilor;
Preţurile folosite în evaluarea patrimoniului

PREŢUL reprezintă numărul de unităţi monetare necesare pentru a


vinde sau a cumpăra o marfă sau un serviciu la un moment dat.

TARIFUL reprezintă numarul de unităţi monetare ce acoperă


prestările de servicii.

Principalele categorii de preţuri sunt:

Preţul de vânzare al producătorului este un preţ calculat pe


producător în funcţie de costurile sale de producţie şi de rata
profitului.

Preţul de livrare este preţul la care circulă mărfurile între vanzător şi


cumpărător. Acesta poate fi calculcat cu sau fără TVA (19%).

Preţul cu ridicata este preţul stabilit de angrosist;

Preţul cu amănuntul este preţul stabilit de agenţii economici


comerciali care vând mărfurile către populaţie (en-detail).

12
CALCULUL TVA

TVA (taxa pe valoare adăugată) reprezintă un impozit asupra consumului,


având la bază criteriul deductibilităţii. Conform acestui criteriu, agenţii
economici care comercializează bunuri sau servicii, ce intră în incidenţa TVA
sunt obligaţi să:

o calculeze şi evidenţieze TVA deductibil (la achiziţionarea bunurilor


şi serviciilor);
o calculeze şi evidenţieze TVA colectată (la vânzarea bunurilor şi
serviciilor);
o stabilească şi regularizeze TVA de plată sau TVA de recuperat de la
bugetul statului;
Regularizarea TVA:

La sfârşitul exerciţiului financiar, în urma calculării TVA deductibil şi TVA


colectată, unitatea patrimonială se poate afla într-una din urmatoarele
situaţii:

TVA deductibil < TVA colectată  TVA de plată;

sau

TVA deductibil > TVA colectată  TVA de recuperat;

Baza de impozitare privind TVA este:

- bunurile şi serviciile stabilite de Guvern pentru o perioadă de timp;


- cota de impozitare: 19% pentru bunuri şi servicii comercializate în
interiorul statului;
- 0 (zero) privind exportul bunurilor;

Termen de plată: lunar, până pe 25 ale lunii următoare, pentru TVA de


plată (sau de recuperat) aferentă lunii precedente.

CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT

Impozitul pe profit este una din sursele de formare a veniturilor


bugetului statului. Fiecare agent economic care obţine profit este obligat să
vireze anumite cote de impozitare.

Profitul impozabil = profitul brut + cheltuieli nedeductibile – cheltuieli


deductibile

13
Profitul brut = Total venituri – total cheltuieli

Profitul net = Profitul brut – impozitul pe profit

Contribuabili:

- persoane juridice române;


- persoane juridice străine;
- persoane juridice mixte.
Termen de plată: se plăteşte trimestrial, conform declaraţiei de impozit pe
profit, până la 25 ale lunii următoare trimestrului încheiat.

DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ

Documentele de evidenţă sunt acte scrise în care se consemnează


fenomenele şi procesele economice care se produc în unităţi.

Structura documentelor cuprinde:

1. Antetul – adică denumirea şi adresa unităţii patrimoniale care a


intocmit documentul. Acesta se scrie în colţul din stânga sus al
documentului.
2. Denumirea antetului – se înscrie la mijlocul acestuia, în partea de
sus.
3. Denumirea agentului economic „partener” sau al persoanei fizice.
4. Conţinutul operaţiunii economice şi exprimarea valorică a acesteia.
5. Semnăturile celor care raspund de întocmirea documentelor.
Clasificarea documentelor:

1. Din punct de vedere al conţinutului:


a) Documente de dispoziţie (exp: comanda, dispoziţia de livrare);
b) Documente justificative (exp: chitanţa, statul de salarii);
c) Documente mixte (exp: bonul de consum);
2. Din punct de vedere al circuitului:

a) documente interne;

b) documente externe;

14
3. După modul de întocmire:

a) documente primare (exp: bon de vânzare);

b) documente centralizatoare (exp: borderoul vânzărilor zilnice);

4. Din punct de vedere al regimului de folosire:

a) Documente cu regim special;

b) Documente fără regim special, tipizate sau netipizate (exp: nota de


contabilitate);

Întocmirea documentelor se realizează în conformitate cu normele


în vigoare, care reglementează şi circuitul documentelor conform unui grafic
din momentul emiterii sau primirii până în momentul rezolvării sau clasării
documentelor în timp util.

Verificarea documentelor cuprinde:

1. Verificarea formei documentului;


2. Verificarea calculelor;
3. Verificarea de fond;
4. Verificarea realităţii;
5. Verificarea necesităţii;
6. Verificarea oportunităţii;
7. Verificarea legalităţii.
Corectarea documentelor se face cu ocazia verificării documentelor.

Corectarea erorilor prin radere sau ştergere nu este permisă.

Corectarea se face prin tăierea cu o linie a sumei sau a cuvântului greşit


şi scrierea corectă deasupra urmată de semnătura celui care a făcut
corectura.

Pastrarea documentelor se face în arhiva unităţii.

Documentele specifice intrării de mărfuri sunt:

1. Factura;
2. Factura fiscală;
3. Avizul de însoţire a mărfii;

15
Documentele specifice ieşirilor de mărfuri sunt:

1. Dispoziţia de livrare;
2. Bonul de vânzare;
Documentele specifice încasărilor şi plăţilor sunt:

1. Chitanţa;
2. Bonul de vânzare;
3. Registrul de casă;
Documentele specifice depozitului de materiale sunt:

1. Fişa de magazie;
2. Lista de inventariere;
3. Registrul stocurilor;

16
CE ESTE AMANETUL
1.Notiune

Amanetul este o specie a contractului de imprumut, in timp ce notiunea de


casa de amanet, potrivit noilor acte normative incidente, este o specie a institutiei
financiare nebancare, asa cum aceasta este definita de art.4 lit.a din O.G. nr.28/2006.

2.Reglementare

Materia analizata se bucura de o reglementare expresa veche, respectiv


Decretul-lege nr.2561/1936 pentru infiintarea Caselor de imprumut pe amanet,
publicata in B.Of. nr. 264 din 12 noiembrie 1936 si Decretul-lege nr. 3621/1937
pentru completarea art.7 din legea Caselor de imprumurt pe amanet, publicat in B.Of.
nr.155/4 noiembrie 1937, acestea fiind abrogate partial de O.G. nr.28/2006 privind
reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in M.Of nr.89 din 31 ianuarie
2006 si Legea nr.266/2006 pentru aprobarea O.G. nr.28/2006 privind reglementarea
unor masuri financiar fiscale, publicata in M.Of. nr.580 din 5 iulie 2006. Totodata,
asa cum vom arata, casa de amanet fiind, de fapt, o societate comerciala, sunt
incidente si dispozitiile din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale
republicata in M.Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile
ulterioare.

3.Obiectul

Trebuie facuta distictie intre obiectul contractului de amanet si obiectul de


activitate al casei de amanet, conform CAEN. Astfel, daca contractul de amanet poate
avea ca obiect, potivit art.7 din Decretul-lege nr.2561/1936: obiectele mobiliare care
se afla in intrebuintare cu sunt: haine, rufarie, tacamuri, mobile etc; obiecte pretioase:
giuvaere, pietre, aur, argint, metale pretioase si alte pietre scumpe, asupra obiectului
de activitate al casei de amanet vom reveni in ceea ce urmeaza.
Nu vor putea fi amanetate, potrivit art.8 din Decret: efectele consacrate cultului
religios; obiectele de echipament si armament ale militarilor; obiectele prevazute cu
marca unui stabiliment public; sculele lucratorilor; obiectele cu volum prea mare;
obiectele supuse la pericol de foc sau explozie, precum si efecte deteriorante; efectele

17
lesne de sfaramat sau supuse stricaciunii; obiectele despre care se stie sau se
presupune ca sunt furate.

Amanetarul este o persoana care activeaza intr-o firma specializata pentru


acordarea de credite banesti, prin depunerea unui gaj, si se ocupa in principal cu
completarea documentelor de amanet si a registrului de casa, negocierea pretului
obiectelor, incheierea, prelungirea sau lichidarea, depozitarea obiectelor amanetate,
aprecierea uzurii obiectului, marcarea obiectelor amanetate destinate vanzarii,
comercializarea obiectelor.

Contractul de amanet este un contract de creditare temporara incheiat intre o


persoana juridica (creditor amanetar) si o persoana fizica denumita debitor amanetar.

Obiectul contractului il constituie acordarea unui imprumut ce urmeaza a fi garantat


cu un anumit bun (de regula mobil), ce ramane in posesia creditorului amanetar.
Recuperarea garantiei se poate face doar dupa restituirea imprumutului si a dobanzii
aferente, fapt ce trebuie realizat in termenul stabilit prin contract. In situatia in care
termenul expira, bunul amanetat devine proprietatea creditorului amanetar pana la
concurenta valorii creantei si a celorlalte obligatii.

Prestatorul (creditorul amanetar) trebuie sa indeplineasca anumite conditii speciale


pentru a putea incheia astfel de contracte, inclusiv sa detina un aviz emis de catre
BNR.

Obiectul principal de activitate prevazut in Actul Constitutiv al prestatorului trebuie


sa fie cel prevazut de Codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare, la care trebuie
mentionat expres: “amanet” sau “gaj”, dupa caz.
INREGISTRARI CONTABILE LA CASELE DE AMANET

Inregistrari contabile la casele de amanet


Casele de amanet sunt infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Din punct de vedere juridic, amanetul (gajul) reprezinta un contract


accesoriu, unilateral, real, prin care debitorul remite creditorului sau un lucru mobil
corporal sau necorporal pentru garantarea obligatiei (art. 1.685 din Codul civil).

18
Este o garantie reala, indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca, cu deosebirea ca are
intotdeauna ca obiect, bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert.

Amanetul poate fi utilizat astfel drept garantie la acordarea creditelor sub


forma gajului civil sau comercial cu sau fara deposedare. Regula generala este aceea
conform careia bunul gajat trebuie sa fie efectiv predat creditorului. Predarea efectiva
se face prin traditie (transmitere) la bunurile corporale si prin remiterea titlului de
creanta la bunurile necorporale.

Creditorului ii este interzis sa foloseasca bunul gajat, are obligatia


conservarii acestuia si este tinut la restituire dupa achitarea integrala a creantei
garantate. In situatia in care, la scadenta, debitorul nu-si achita datoria, creditorul are
dezlegarea de a trece la realizarea gajului, cerand instantei printr-o ordonanta,
autorizarea gajului prin:

· scoaterea bunului gajat la vanzare prin licitatie publica;

· atribuirea bunului amanetat creditorului, drept plata a datoriei.

Legea interzice ca prin contractul de gaj sa se stipuleze clauze prin care


creditorul ar fi autorizat sa-si insuseasca bunul amanetat in mod direct, fara a se
adresa instantei. Plata procentuala (partiala) a datoriei nu conduce la stingerea
partiala a gajului. Gajul este indivizibil si se stinge numai prin plata integrala a
datoriei, inclusiv a dobanzilor si a cheltuielilor generate de conservarea bunului.

Incepand cu intrarea in vigoare a Ordonantei nr. 28/2006 privind unele


masuri financiar-fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, casele de amanet
fac obiectul inscrierii in Registrul de evidenta deschis la Banca Nationala a Romaniei.
Cu toate acestea, casele de amanet nu intocmesc si nu depun situatiile financiare
potrivit reglementarilor contabile emise de Banca Nationala a Romaniei, aplicabile
institutiilor de credit.

EXEMPLU

La data de 01.08.N, casa de amanet S.C. „ X” S.R.L. incheie un contract cu o


persoana fizica „Y”, proprietara a unui set de bijuterii din aur. In baza contractului
i se imprumuta persoanei fizice suma de 1.000 lei, pe termen de 12 luni. Persoana
„Y” va achita casei de amanet un comision de 20%.

Comision = 1.000 x 20% = 200

Inregistrari contabile

Acordarea imprumutului:

19
1.000
2678 5311

„Alte creante imobilizate” „Casa in lei”

si, concomitent, extracontabil se inregistreaza bunurile primite in regim de amanet:

1.000
8033

„Valori materiale primite


in pastrare sau custodie”

la scadenta, pot exista mai multe situatii:

A) Persoana fizica ramburseaza contravaloarea imprumutului, fara a cere


prelungirea termenului de rambursare a imprumutului

Dobanzile sau comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de


imprumuturi sunt considerate a fi venituri din prestarea de servicii financiare care,
potrivit prevederilor Codului fiscal, sunt operatiuni scutite de taxa pe valoarea
adaugata, indiferent daca bunurile mobile depuse de catre debitor drept gaj sunt sau
nu returnate.

5311 % 1.200

„Casa in lei” 2678 1.000

„Alte creante imobilizate” 200

704

„Venituri din servicii


prestate”

Concomitent, casa de amanet va returna bunurile din custodie proprietarului

1.000
8033

„Valori materiale primite


in pastrare sau custodie”

20
B) Casa de amanet hotaraste retinerea bunului in patrimoniul societatii, ca
obiect de inventar.

Caracteristicile bunurilor primite drept gaj:

· 1 lantisor 5 grame = 250lei

· 1 pereche cercei 10 grame = 500 lei

· 1 bratara 5 grame = 250lei

TOTAL: 20 grame = 1.000lei

Se inregistreaza bunurile retinute ca obiectele de inventar, prin compensare cu


imprumutul acordat:

1.000
303 2678

„Materiale de natura„Alte creante imobilizate”


obiectelor de inventar”

Valoarea de piata a pretului unui gram de aur este 55 lei/gramul, prin urmare se face
evaluarea setului la valoarea de piata:

· 1 lantisor 5 grame = 275lei

· 1 pereche cercei 10 grame = 550 lei

· 1 bratara 5 grame = 275lei

TOTAL: 20 grame = 1.100lei

Se inregistreaza obiectele de inventar la valoarea de piata (diferenta pana la valoarea


de piata trece pe venituri) :

303 758 100

„Materiale de natura„Alte venituri din


obiectelor de inventar” exploatare”

C) Persoana fizica nu returneaza imprumutul la scadenta, iar casa de amanet se


hotaraste sa vanda bijuteriile

21
In cazul in care imprumutatul nu restituie imprumutul casei de amanet, casa de
amanet datoreaza T.V.A. pentru valoarea obtinuta din vanzarea bunurilor care au
devenit proprietatea sa.

Pret evaluat 1.000

Adaos comercial 50% 500

TVA 19% 285

Intrarea in gestiune a bijuteriilor retinute vandute ca marfa tertilor:

371 % 1.785

„Marfuri” 2678 1.000

„Alte creante imobilizate” 500

378 285

„Diferente de pret la
marfuri”

4428

„TVA neexigibila”

Concomitent, scoaterea din gestiune a bunurilor gajate:

1.000
8033

„Valori materiale primite


in pastrare sau custodie”

Vanzarea bijuteriilor catre un tert:

5311 % 1.785

„Casa in lei” 707 1.500

„Venituri din vanzarea 285


marfurilor”

22
4427

„T.V.A. colectata”

Descarcarea din gestiune a marfurilor vandute:

% 371 1.785

607 „Marfuri” 1.000

„Cheltuieli privind 500


marfurile”
285
378

„Diferente de pret la
marfuri”

4428

„T.V.A. neexigibila”

Exigibilitatea T.V.A.:

285
4427 4423

„T.V.A. colectata” „T.V.A. de plata”

Plata T.V.A. in luna urmatoare vanzarii bijuteriilor:

285
4423 5311

„T.V.A. de plata” „Casa in lei”

D) Persoana fizica cere prelungirea termenului de rambursare a imprumutului


cu 2 luni

Data scadentei: 01.10.N.

Pentru aceasta operatiune, presupunem ca se percepe un comision, in plus, de 15%.

Comision perceput: 1.000 * 15% = 150


23
In fisa contului 8033 se mai adauga urmatoarele sume:

· comision suplimentar = 150 lei

Total de plata (01.10.N) 200 + 150 = 350 lei de incasat

· Imprumut acordat = 1.000 lei

TOTAL GENERAL = 1.350 LEI

NOT A

In cazul in care persoana fizica se prezinta la scadenta si returneaza suma


imprumutata se procedeaza conform situatiei A). In caz contrar, se procedeaza
conform situatiilor B) si C).

E) Casa de amanet, de comun acord cu proprietarul retine comisionul perceput,


din imprumutul acordat

Comision 1.000 * 20% = 200

Acordarea imprumutului, plata a 800 lei si retinerea bijuteriilor cu o valoare de 1.000


lei:

800
2678 5311

„Alte creante imobilizate” „Casa in lei”

Concomitent, extracontabil, se inregistreaza bunurile gajate cu toata valoarea


imprumutului acordat de 1.000 lei:

1.000
8033

„Valori materiale primite


in pastrare sau custodie”

La scadenta, proprietarul bijuteriilor returneaza suma imprumutata plus comisionul:

5311 % 1.200

„Casa in lei” 2678 800

„Alte creante imobilizate” 200

24
462 200

„Creditori diversi”

704

„Venituri din servicii


prestate”

Concomitent, casa de amanet va returna bunurile din custodie proprietarului:

1.000
8033

„Valori materiale primite


in pastrare sau custodie”

In cazul in care, la scadenta, proprietarul nu se prezinta cu suma reprezentand


contravaloarea imprumutului, casa de amanet devine proprietar al bijuteriilor si ii
restituie diferenta pana la valoarea evaluata initial.

462 5311 200

„Creditori” „Casa in lei”

Cum functioneaza tranzactia?


I. Etapa-Stabilirea valorii articolului.

De obicei clientul doreste o anumita suma de bani. In acest caz se


evalueaza obiectul astfel incat suma sa fie cat mai apropiata de cea dorita.
Se ia in considerare: gradul de uzura, pretul pe piata de ocazie in momentul respectiv,
pretul cu care poate fi vandut in cazul in care nu este recuperat de client.
In final, valoarea tranzactiei este rezultatul negocierii intre cele doua parti.

II. Etapa-Intocmirea contractului
Se intocmeste un contract in doua exemplare, ambele cu
valoare de original, ce contin: datele personale ale clientului, datele
firmei, descrierea articolului, suma imprumutata, comisionul raportat la numarul de
zile de imprumut. Imprumutul se acorda pe minim 5 zile si maxim 30 de zile cu
posibilitatea de prelungire. Contractul se semneaza de ambele parti. Clientul poate
25
specifica o terta persoana care are dreptul de a ridica obiectul. In caz contrar, obiectul
se ridica numai personal la data scadentei, cand se confrunta datele din contract cu
datele dintr-un act de identitate. Obiectul restituit se verifica de ambele parti prin
confruntarea cu descrierea din contract.
In cazul in care obiectul nu este ridicat in momentul expirarii contractului,
exista o perioada de asteptare de 5 zile. La sfarsitul acestei perioade, obiectul este
scos la vanzare.
Daca clientul doreste, in momentul cand prelungeste un contract el poate sa
achite o parte din suma imprumutata, la care se calculeaza comisionul aferent.
Obiectele sunt pastrate in conditii de maxima securitate pana la data
scadentei. In acest sens casa de amanet "Briliant IFN" detine cele mai bune mijloace
de protectie: sistem de alarma, contract cu firma de paza si protectie cu monitorizare
24h/24, sistem performant de supraveghere video 24h/24.
Bunurile acceptate in garantie sunt:Bunuri de natura metalelor pretioase,
bijuterii, obiecte de arta.
Actele de identitate cu care va puteti legitima sunt:
Buletin de identitate, carte de identitate, adeverinta de identitate, pasaport. Actul de
identitate cu care va legitimati trebuie sa contina toate datele de identificare si
termenul de valabilitate sa nu fie expirat.

Monografie contabila case de amanet


Primirea obiectelor in amanet, la valoarea convenita (negociata)
8033 = cu valoarea obiectelor amanetate
461 = 5311 - plata sumei de bani in schimbul obiectelor amanetate
La sfirsitul perioadei de amanet
= 8033 - restituirea bunurilor amanetate
5311 = 461 - restituirea sumei pentru care s-au amanetat bunurile
4111 = %
708
4427
5311 = 4111 incasarea comisionului
In cazul prelungirii perioadei de amanetare se incaseaza doar comisionul fara a se
inregistra restituirea sumei pentru care s-au amanetat bunurile.
4111 = %
26
708
4427
5311 = 4111

1. Inregistrarea obiectelor primite amanet


debit 8038
2. Restituirea obiectelor primite
8038 credit
3. Acordarea imprumutului :
461 = 5311
4. Incasarea restituirilor de sume:
5311 = %
461 - suma imprumutata
766 - dobanda aferenta
5. Preluarea obiectelor neridicate de debitori la finele perioadei de
rascumparare
371 = % - la valoarea evaluata a bunului
461 - suma imprumutata
766 - diferenta
concomitent se inregistreaza si in credit 8038

6. Daca la acordarea creditului precepeti si un comision operatiunea se


inregistreaza:
461 = %
5311 suma efectiv platita
704 comision aferent

TVAMAN 2010
Program gestiune casa de
amanet

Multisocietate, retea, drepturi pentru fiecare utilizator


Gestiuni, articole, tipuri de articole
Opetatiuni curente amanet: adaugare contracte noi de amanet, prelungire
contracte amanet, lichidare contracte de amanet

27
Operatiuni de vizualizare detaliata a contractelor de amanet cu modalitati
de cautare complexe
Operatiuni speciale case de amanet (accesul este pe baza de parola la
nivel de administrator): modificare contracte de amanet, stergere contracte de
amanet, creare NIR-uri pentru contactele expirate
Operatiuni stoc ramas in regim de consignatie, stoc format din produse al
caror contracte de amanet au expirat
Calculul automat al sumelor (comision, suma de plata), zilelor de
valabilitate al contactelor, prelungirilor, cat si expirarea contactelor
Diferentierea garantiilor pe gestiuni diferite, ex.: aur si electronice
Iesiri din consignatie, bonuri de consum
Registru de casa - accesul la operatiuni ca modificare, adaugare, stergere
de inregistrari este pe baza de parola la nivel de administrator
Vizualizarea si listarea registrului de casa se poate face fara parola
Situatii - listari contracte cu filtre si conditii complexe
Raport de gestiune stoc produse din contractele expirate
Bonuri fiscale
Sistem de raportare inbunatatit, detectare solduri negative

Contractul de amanet este un contract de creditare temporara incheiat intre o


persoana juridica (creditor amanetar) si o persoana fizica denumita debitor amanetar.

Obiectul contractului il constituie acordarea unui imprumut ce urmeaza a fi


garantat cu un anumit bun (de regula mobil), ce ramane in posesia creditorului
amanetar. Recuperarea garantiei se poate face doar dupa restituirea imprumutului si a
dobanzii aferente, fapt ce trebuie realizat in termenul stabilit prin contract. In situatia
in care termenul expira, bunul amanetat devine proprietatea creditorului amanetar
pana la concurenta valorii creantei si a celorlalte obligatii.

Prestatorul (creditorul amanetar) trebuie sa indeplineasca anumite conditii


speciale pentru a putea incheia astfel de contracte, inclusiv sa detina un aviz emis de
catre BNR.

Obiectul principal de activitate prevazut in Actul Constitutiv al prestatorului


trebuie sa fie cel prevazut de Codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare, la care
trebuie mentionat expres: “amanet” sau “gaj”, dupa caz.

Contract de amanet

Incheiat astazi .........................


la .............................................

28
I. Partile contractante

1.1. S.C. ........................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in


(localitatea) ....................................... , str. ................................... nr. ....., bloc .........,
scara ............, etaj ......, apartament ........, judetul/sectorul ......................., avand codul unic de
inregistrare nr. ..................................., atribut fiscal ....................... si numar de ordine in registrul
comertului ............/ ........./ .........., contul nr. ...................... deschis la ........................,
telefon .........................., fax ......................., reprezentata prin ............................., cu functia
de ................................, in calitate de creditor amanetar si
1.2. (numele si prenumele)..................................... cu domiciliul in
(localitatea) ........................................, str. ........................................ nr. ........ , bloc ............, scara
............, etaj ..........., apartament ........., judetul/sectorul .........................., nascut(a) la data de (ziua,
luna, anul).................................. in (localitatea).......................................,
judetul/sectorul ......................., fiul (fiica) lui ............................... si al(a) ............................., avand
actul de identitate seria ........... numarul ......................... eliberat de ............................, la data
de ..................., codul numeric personal ............................................... in calitate de debitor
amanetar
au convenit sa incheie prezentul contract de amanet cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

2.1. Garantarea creantei debitorului amanetar in suma de ..................... cu o dobanda de ............... % pe an,
care reprezinta imprumutul obtinut de la creditorul amanetar, conform contractului de imprumut
nr. ........................... din (ziua, luna, anul) ...................................................................... .
2.2. Bunul/bunurile care fac obiectul garantarii sus-mentionatei creante este/sunt cele de mai jos:
................................................................................................................
2.3. Evaluarea bunului/bunurilor s-a facut prin acordul partilor, valoarea astfel stabilita fiind considerata valoare
de inlocuire a lor.
In cazul in care evaluarea bunului/bunurilor va presupune operatiuni specifice pe care trebuie sa le asigure
creditorul si care implica efectuarea de cheltuieli, acestea vor fi suportate de catre debitor.

III. Drepturi si obligatii

3.1. Creditorul amanetarare drepturile si obligatiile de mai jos:

29
3.ADMINISTRAREA STOCURILOR

Consumatorul în economia de piaţă. Definirea consumatorului

Legea protecţiei consumatorului defineşte consumatorul ca fiind


persoana fizică sau grupul de persoane fizice constituite în asociaţii care
cumpără, dobândeşte, utilizează sau consumă produse sau servicii în afara
activităţii sale profesionale.

Legislaţia în domeniul protecţiei consumatorului prevede următoarele


drepturi ale consumatorilor:

1. dreptul de a fi informaţi corect, complet şi precis asupra caracteristicilor


esenţiale ale produselor şi serviciilor;
2. dreptul de a fi protejaţi împotriva riscurilor de a cumpăra un produs
care ar putea să prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea
consumatorilor;
3. dreptul de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de
produse şi servicii de calitate;
4. dreptul de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea
necorespunzătoare a produselor şi serviciilor;
5. dreptul de a se organiza în asociaţii pentru protecţia consumatorilor în
scopul apărării intereselor lor.
6.
Noţiuni generale despre marfă

Marfa este un produs al muncii care satisface o anumită nevoie şi are o


anumită valoare.

Valoarea se exprimă prin pret, a cărui mărime este determinată de


valoarea materiilor prime şi auxiliare, a materialelor înglobate în produs, de
uzura aparatelor şi instalaţiilor tehnologice folosite, de timpul de muncă
necesar pentru producerea lui, dar şi de modul în care satisface o anumită
nevoie, adică de valoarea lui de întrebuinţare.

Criterii de clasificare a mărfurilor:

a) după felul materialelor:


- naturale şi sintetice

30
b) după stadiul de prelucrare şi folosire :
- materii prime, produse semifabricate, produse finite

c) după tipul nevoii satisfăcute:


- produse de primă necesitate (pâine, lapte, săpun); produse de lux
(bijuterii, parfumuri).

d) după destinaţie:

- îmbrăcăminte, materiale sportive, mărfuri de uz casnic,etc.

e) în funcţie de provenienţa produselor:

- produse indigene şi produse importate.

Clasificarea unitară a mărfurilor valabilă pentru orice ţară


cuprinde:

 familie (sector);
 grupă;
 subgrupă;
 articol;
 sort.
Sectorul (familia) este alcătuit din produse cu carcateristici similare (ex:
sectorul produselor alimentare şi sectorul produselor nealimentare).

Grupa , o parte din sector (ex: grupa produse zaharoase).

Subgrupa, o parte din grupă (ex: produse de ciocolată).

Articolul, un anume model, tip de produse ce se deosebesc de altele prin


mai multe proprietăţi (ex: ciocolată umplută).

Sortul un produs anume, distinct ce se deosebeşte de altul printr-o


singură proprietate (ex: ciocolată cu cremă de iaurt, masa 100g).

Proprietăţile şi caracteristicile de calitate ale mărfurilor:

31
Propietăţile sunt acele însuşiri ale produselor şi serviciilor care dau
utilitate mărfurilor, ducând la satisfacerea unei anumite nevoi. Proprietăţile
generale ale mărfurilor cuprind:

- proprietăţi fizice;
- proprietăţi chimice;
- proprietăţi tehnologice;
- proprietăţi microbiologice;
- proprietăţi organoleptice.
Proprietăţile fizice sunt: masa (cantitatea de materie încorporată într-o
marfă), starea de agregare, porozitatea, umiditatea, hidroscopicitatea,etc.

Proprietăţile chimice sunt: compoziţia chimică, stabilitatea faţă de


acţiunea agenţilor chimici,etc.

Proprietăţile tehnologice sunt: maleabilitatea, ductilitatea,etc.

Proprietăţile microbiologice sunt: fermentaţia alcoolică, fermentaţia


acetică,etc.

Proprietăţile organoleptice se determină cu ajutorul organelor de simţ


(aspect, culoare, formă, tuşeu, miros, gust, aromă, sunet, zgomot,etc).

Caracteristicile de calitate ale mărfurilor sunt proprietăţi cu


ajutorul cărora se evaluează la un moment dat gradul de satisfacere al
nevoilor:

1. Caracteristici tehnico-funcţionale (fiabilitate, mentenabilitate);


2. Caracteristici economice (costul consumurilor de combustibil,
energie,etc) şi caracteristici ergonomice (de confort , comoditate).
3. Caracteristici sociale: ecologice (biodegradabilitatea, nivelul de zgomot,
poluarea şi sanogenetice (valoarea nutritivă),etc.
4. Caracteristici psiho-senzoriale: estetice (formă, linie, stil) şi
organoleptice (gust, miros, aromă),etc.
Calitatea produselor şi serviciilor

Cadrul legislativ privind calitatea produselor defineşte calitatea ca fiind


dată de totalitatea proprietăţilor care fac ca produsele să satisfacă o anumită
nevoie de consum.

Determinarea calităţii produselor se face prin urmatoarele metode:

a) metode de laborator – presupun determinarea exactă a proprietăţilor


produsului folosind instrumentar adecvat, aparate specifice, substanţe
32
chimice şi se efectuează numai la producători, întocmindu-se buletinul
de analiză, certificatul de calitate care trebuie să însoţească produsele
până la consumator;
b) metodele psiho-senzoriale – presupun determinarea unor proprietăţi
ale produselor cu ajutorul organelor de simţ. Sunt metodele ce se pot
folosi rapid, uşor, nu necesită instrumente speciale, dar sunt subiective.
Marcarea, codificarea, garantarea calităţii produselor şi
serviciilor

Marca este semnul distinctiv alcătuit din anumite litere, cifre sau
reprezentări grafice asociate într-un mod sugestiv, care se aplică pe produs
sau pe ambalaj. Marca are rolul de a indica originea mărfurilor, de a garanta
calitatea, de a contribui la promovarea produselor şi serviciilor, de a evidenţia
produsele sau serviciile unei firme. Pentru aceasta e necesar ca o marcă să
îndeplinească următoarele funcţii:

- să aibă un carcter distinctiv;


- să fie clară şi expresivă;
- să poată fi pronunţată uşor în orice limbă;
- să fie simplă şi uşor de memorat;

Clasificarea mărcilor:

1. dupa destinaţie: marca de fabrică (Kandia, Dacia) şi marca de comerţ


(METRO, Billa,etc.)
2. după obiect: marca de produse (Coca-Cola, Fanta) şi marca de servicii
(B.C.R, Tarom, Distrigaz);
3. după lege: mărci facultative şi mărci obligatorii (la bijuterii);
4. alte mărci: notorie (foarte cunoscută) şi ecologică;
Codificarea este operaţia de transpunere într-un cod al elementelor
definitorii ale mărcilor.

Codurile de bare cuprind informaţii care se referă la:

- elementele de identificare ale produselor (denumire, producător,


masa);
- caracteristici de calitate;
- preţ;

Termenul de garanţie este intervalul de timp (luni, ani) de la data


vânzării, în care producătorul garantează remedierea sau înlocuirea

33
produsului în cazul defectării, pe cheltuiala sa, dacă deficienţele constatate nu
se datorează utilizării necorespunzătoare a produsului.

Termenul de valabilitate este intervalul de timp stabilit de


producător, de la data fabricării produsului în care acesta poate fi consumat şi
în care trebuie să-şi păstreze caracteristicile de calitate prescrise, dacă au fost
respectate condiţiile de ambalare, transport, manipulare, păstrare şi consum
stabilite.

Stocurile, depozitarea, păstrarea

Tipuri de stocuri

a) În funcţie de perioada în care sunt identificate stocurile pot fi:


- stocuri iniţiale;
- stocuri finale;
b) După caracterul şi destinaţia stocurilor deosebim:
- stocuri sezoniere;

- stocuri cu destinaţie specială;


- stocuri curente;
- stocuri de siguranţă;
c) În funcţie de nivelul atins în procesul de reînnoire distingem:
- stocuri minime sau de alarmă;
- stocuri medii;
- stocuri maxime;
Condiţiile generale de depozitare sunt:

- dotarea spaţiului cu rafturi, suporturi, grătare, platforme, palete;


- dotarea cu utilaje de păstrare a calităţii produselor (ventilatoare,
frigidere, vitrine frigorifice);
- existenţa instrumentelor de control al parametrilor aerului:
termometre, hidrometre;
- asigurarea condiţiilor igienico-sanitare (dezinfecţie, dezinsecţie,
deratizare).;
- ordonarea mărfurilor pe grupe, subgrupe, articole, sortimente;
- depozitarea în funcţie de ambalare: stive, rafturi, vrac;
- înălţimea stivei să nu depăşească 2 metri;
- distanţa faţă de sursele de căldură: 1,5 m ;
- distanţa dintre stive să permită accesul lucrătorului;
- evitarea alăturării mărfurilor ce împrumută cu usurinţă mirosul sau
care transmit sau absorb umezeala;
- depozitarea mărfurilor inflamabile în locuri speciale.

34
4. MATERIALE UZUALE

MATERIALE UZUALE ÎNTÂLNITE

MATERIALE

CARE SUNT DIFERENTELE INTRE AURUL ALB SI PLATINA?

• Platina este de culoare alba, in timp ce aurul alb trebuie sa fie placat cu rodiu
pentru a-l face mai alb (aurul alb este de un gri deschis / galbui)
• Platina este cu aproximativ 40% mai grea decat aurul
• Platina este de 30 de ori mai rar decat aurul, astfel incat pretul sau este
invariabil cu mult mai mare
• Platina este, in general 95% platina pura, in comparatie cu aurul, care este de
75% aur curat.
• Platina este mai grea decat aurul, datorita densitatii si greutatii sale. Aceasta se
zgarie ca toate celelalte metale pretioase, insa aceasta este doar o deplasare a
metalului si nu o pierdere in volum
• Daca aurul alb a fost placat cu rodiu, diferenta de culoare dintre aurul alb si
platina nu este vizibila. Cele doua vor arata aproape identic atunci cand sunt
inca noi, cu toate acestea, placarea cu rodiu se va uza dea lungul timpului
lasand metalul cu o culoare usor galbena.

AURUL ALB

Tot aurul nostru alb este de 18 carate. Este facut prin amestecul a 75% aur pur, cu
25% aliaj de metale, inclusiv de argint si paladiu.

De fapt nu exista "aur alb", acesta fiind galben pana cand va fi amestecat cu alte
aliaje. Aurul alb este de fapt de culoarea gri / galbuie, deci este acoperita cu rodiu
pentru a-l face sa para mai alb. Placarea cu rodiu a bijuteriilor din aur alb este o
practica comuna. În mod traditional a fost utilizat nichelul, insa astazi nu mai este
folosit din cauza reactiilor cutanate pe care le provoaca pielii. Noi nu folosim nichel
in nici una dintre bijuteriile noastre.

Rodiu este foarte similar cu platina si impartaseste multe dintre aceleasi proprietati,
inclusiv culoarea acestuia. Este un metal foarte alb si este greu de purtat, desi se va

35
uza dupa o perioada de timp. Nu exista nici o explicatie cu privire la cat timp trebuie
sa dureze placarea cu rodiu, totul depinde de grosimea stratului de placare, conditiile
in care a fost aplicata si uzura de zi cu zi a elementului.

Placarea cu rodiu ar trebuie sa fie foarte rentabila (oferim acest serviciu pentru £ 20)
si va tranformam bijuteriile dvs. la starea sa initiala. Va sugeram sa va placati
bijuteriile din aur alb cu rodiu o data pe an.

AURUL GALBEN

Tot aurul nostru galben este de 18 carate. Este facut prin amestecarea a 75% aur pur,
cu 25% aliaj de metale, inclusiv cupru si zinc.

Spre deosebire de aurul alb, care trebuie sa fie placat cu rodiu ca sa arate alb, aurul
galben nu are nevoie de placare deoarece este de natura de culoarea galbena. Aurul
galben este greu de purtat si isi va mentine culoarea galbena, dar intotdeauna va arata
mai bine dupa ce a fost lustruit.

PLATINA

Aproape toata platina noastra este aproape pura (950 Platinum). Este facuta prin
amestecarea a 95% platina cu 5% alte aliaje metalice.

Platina este cel mai pretios metal folosit in crearea bijuteriilor. Exista foarte putina
platina pe pamant si se gaseste in foarte putine locuri din intreaga lume. Raritatea
platinei inseamna ca pretul sau este invariabil mai mare decat al aurului. În prezent,
platina are pretul de trei ori mai mare decat aurul.

Platina are un luciu alb natural stralucitor si nu necesita placarea cu rodiu. Nivelul de
puritate al platinei este mult mai mare decat al aurului (95% in comparatie cu 75%),
ceea ce o face hipoalergenic si potrivit pielii sensibile. Este foarte greu de purtat si
foarte dens, ceea ce o face mai greu decat aurul si mai durabila decat alte metale
pentru bijuterii. Se zgarie ca toate celelalte metale pretioase, dar o zgarietura este
doar un deplasament de metal si nu o pierdere din volum.

Cu timpul, peste platina se depune o cocleala naturala, pe care multe persoane o


gasesc la fel de atractiva ca un finisaj lucios. Cu toate acestea, un luciu profesionist
va reconditiona bijuteriile dvs. in starea lor initiala, daca asa preferati.

36
PALADIU

Tot paladiul nostru este aproape pur (950 paladiu). Marca paladiului a fost introdusa
pe 22 iulie 2009, si este acum o marca legal recunoscuta.

Paladiul este un metal nobil si face parte din cadrul grupului de platina. Paladiul este
recunoscut pe plan international ca fiind un metal pretios.

Paladiul este de culoarea alba, ca platina, si, prin urmare, nu are nevoie de placarea cu
rodiu(precum ca aurul alb) pentru a-i da un aspect alb. Nu isi pierde luciul si este
mult mai ieftin decat platina, motivul fiind densitatea mai mare decat a platinei
(paladiul are o densitate similara cu argintul), si este foarte usor. Paladiul este o buna
alternativa pentru verighete de barbati, deoarece este mai ieftin decat platina avand in
esenta acelasi aspect, desi o multime de barbati prefera densitatea platinei care o face
sa fie mai substantiala.

Marca inseamna ca elementul a fost testat independent (probat) de catre un Birou de


Probe si garanteaza ca aceasta este conforma cu un standard specificat de puritate. În
afara de exceptiile specificate, toate obiectele din aur, argint si de platina oferite spre
vanzare trebuie sa fie de marca.

Sistemul de MARCĂ modern a inceput la Londra, in anii 1300 pentru a proteja


publicul impotriva fraudei si a vanzatoriilor fara scrupule. Marcile traditionale sunt
gravate in elementele din metale pretioase (platina, aur sau argint), utilizand un pumn
de otel. Exista o noua metoda de marcare cu laser, care devine din ce in ce mai
popular. Lucrarile marcate cu laser, prin utilizarea laserului cu putere mare pentru
evaporarea materialului de pe suprafata metalelor, insemna ca un produs finit nu are
nevoie sa fie re-finisat dupa ce marcarea a avut loc.

Regatul Unit are un sistem de marcare independent si apartine grupului Conventia de


la Viena (din 2007), care recunoaste marcile celorlalte tari. În unele tari, cum ar fi
Marea Britanie, marca este alcatuita din mai multe elemente diferite, cu toate acestea,
in alte tari, precum Elvetia, marca este o constituita dintr-un singur element,
indiferent de metal sau puritate / finete.

Simbolurile marcilor in Marea Britanie contin trei marci obligatorii:

1. Persoana care a facut bijuteria (marca producatorului).


2. Standardul garantat al finetii sau al puritatii.
3. Oficiul de Proba care a marcat si testat elementul.

METAL & FINETEA/MARCA PURITATII


Argint Aur Platina
800 375 850
925 585 900
37
958 750 950
999 916 999
990
999

Nota: aurul si platina noastra au marca 750 respectiv 950.

CERTIFICATE

Fiecare piatra ce cantareste cel putin 0.25 carate (calitatea SI sau mai buna),
sau cel putin 0.30 carate (calitatea H P1), este certificata in mod independent de catre
una dintre cele 5 companii de certificare (AnchorCert, IGS, GIA, HDR sau IGI).

Puteti vedea daca produsul este certificat verificand detaliile produsului sub
"Certificari" unde puteti observa un logo pentru un document de evaluare.

Un certificat de diamant inseamna ca toate elementele diamantului achizitionat


au fost examinate si riguros testate. Raportul dvs. de certificare este recunoscut ca
dovada al "Celor 4 C: Cut/Clarity/Colour/Carat" insemnand taietura, claritate, culoare
si greutatea-caratul diamantului dvs.

Raportul dvs. va fi cel mai probabil de la AnchorCert, IGS sau GIA.


AnchorCert este o companie britanica (o parte din Birmingham Assay Office), IGS
(International Society Gemmological) o companie britanica, si GIA o companie
americana. Toate sunt organisme independente care testeaza gradul si certifica
diamantul prin intermediul proceselor lor de examinare de specialitate. Noi folosim,
de asemenea, certificatele IGI si HRD pentru anumite produse.

Pietre care cantaresc mai putin 0.25 carate si / sau mai putin de 0.30 carate de
calitatea P1, nu vor fi certificate, dar vor fi insotite de un document de evaluare
semnat drept o confirmare a calitatii diamantelor. Aceasta este o practica standard in
intreaga industrie, de fapt, unele companii nu certifica nici o piatra care cantareste
mai putin de 0.33 carate. Documentul de evaluare pe care il veti primi in cazul in care
piatra nu este certificata, este asigurarea dumneavoastra ca ceea ce achizitionati este
autentic si este exact asa cum este descris pe site-ul nostru.

38
CERTIFICATE ANCHORCERT

Cel mai cunoscut serviciu de certificare in Regatul Unit - un


departament al "The Birmingham Assay Office" (fondata de un
act al parlamentului in 1773), este cel mai mare oficiu de testare:

• Confirmarea greutatii in carate, culorii, claritatii si taierii


diamantului ales de dumneavoastra.
• O echipa de gemologisti cu inalta calificare va ofera o
expertiza profesionista
• Rapoarte de inalta calitate, inclusiv imaginea digitala a
diamantului

CERTIFICATE GIA

39
• GIA clasifica diamantele precum celebrul Hope Diamond si De Beers
Millennium Star.
• A creat faimosul "Cei 4 Cs" (claritate, taietura, culoare si greutatea in carate)
• este locul de nastere al sistemului international de gradare a diamantelor,
folosit de profesionisti care se ocupa cu bijuterii din intreaga lume
• inscriptie laser a numarului de pe Certificat pe diamante

CERTIFICATE IGI

IGI este cea mai cunoscuta certificare independenta a pietrelor pretioase si al


bijuteriilor, precum o institutie apreciata cu operatiuni in intreaga lume. IGI este de
asemenea o organizatie acreditata ISO la nivel mondial. In ultimii trei decenii,
40
angajamentul IGI pentru servicii de calitate, experienta vasta, expertiza si reputatie
pe termen lung pentru fiabilitate si integritate au facut IGI un standard de excelenta
in stiinta pietrelor pretioase si un evaluator de bijuterii la nivel mondial.

DIAMANTELE
CE ESTE DIAMANTUL ?

• Diamantul este un mineral care se gaseste in natura sub forma bruta si an


acelasi timp este o PIATRA PRETIOASA. Din punct de vedere chimic este
cea mai pura forma de carbon. Cu cit DIAMANTUL este mai pur cu atit
duritatea lui creste ajungand la limita maxima de (10), aceasta fiind cea mai
mare duritate posibila. Datorita duritatii extrem de ridicate, singura metoda de
slefuire fiind cu pulbere de DIAMANT.
• Masa DIAMANTELOR se masoara in carate. 1 carat este egal cu 0.200 grame
, adik 5 carate insumeaza 1 gram.
• Evaluarea DIAMANTULUI se face dupa mai multe criterii, acestea fiind:
greutatea ( in carate ), culoare ( aici voi detalia in TITLUL “Culoarea
diamantelor” ), claritate ( aici depinde ce fel si cite incluziuni are respectiva
piatra – anumite imperfectiuni fiind cunoscute si sub denumirile de “carbune”
sau “gheata” ), taietura ( aici voi detalia in TITLUL " Taietura diamantului" ).
• Da. Exista diamante sintetice ( aici voi detalia in TITLUL " DIAMANTE
SINTETICE "
• Briliantul este acel diamant cu taietura conica si cu cel putin 57 de fatete .

41
IMPORTANTA "CELOR 4C"

Fiecare diamant este unic. Pentru a calcula valoarea sa, expertii se refera la ceea ce ei
numesc “Cei 4 C” - culoare, claritate, taiere si carate. Toti acesti factori vor influenta
valoarea diamantului.

CULOAREA

Culorile folosite de Royal Bijuterii

Un diamant poate imparti lumina intr-un spectru de culori (ca o prisma).


Culoarea intr-un diamant actioneaza ca un filtru si diminueaza spectrul de culori
emise. Mai putina culoare in diamant inseamna o gradare mai buna.

Grila de clasificare variaza de la D, care este complet incolor, la Z, care este o


culoare galben pal sau maro. Diamantele care sunt "incolore" (graduate D, E sau F)
sunt foarte rare si au preturi premium. Doar un expert poate face distinctia intre
clasificarile D, E sau F.

G, H, I si J sunt "aproape incolore" si reprezinta o investitie buna. G si H sunt


uneori numite "albul rar" si sunt cele mai cautate dupa grupul "aproape incolor".

Majoritatea diamantelor pe care le folosim sunt de culoare G sau mai bune.


Dupa cum puteti vedea, culoare G este culoarea cea mai buna si este in topul grupului
"aproape incolor ". Acest grad reprezinta o investitie buna, deoarece pietrele incolore
pot fi foarte scumpe (mai putin de 2% din diamante sunt clasificate de culoarea D).

CLARITATEA

42
Acest lucru ne spune daca un diamant este ireprosabil, adica fara imperfectiuni
sau daca exista ceea ce expertii numesc incluziuni, mici imperfectiuni care de multe
ori sunt invizibile cu ochiul liber. De fapt claritatea este o masura de puritate a
diamantului. Majoritatea diamantelor pe care le folosim sunt claritatea "SI1" sau mai
bune, ceea ce inseamna ca aceste imperfectiuni naturale sunt complet invizibile cu
ochiul liber. Nu veti vedea nici un semn in diamantul dumneavoastra.

Gradul IF catre VS poate fi descrisa ca un grad de lux. Incluziunile sunt dificile


de observat utilizand o marire de 10x, in lumina buna, si nu sunt vizibile cu ochiul
liber. Toate diamantele clasificate intre IF si VS ar trebui sa fie sclipitoare si
stralucitoare, si sa nu sufere nicio pierdere vizibila din stralucire prin claritatea
redusa.

Clasificaril SI1 si SI2 reprezinta o investitie buna. Incluziunile mici sunt


vizibile prin marirea de 10x, si pot exista unele lipsuri de stralucire abia vizibile. Cu
toate acestea, nu puteti vedea aceste mici incluziuni cu ochiul liber. Orice diamant in
aceste clase vor fi, de asemenea, stralucitoare si sclipitoare. Necunoscatorii nu vor
vedea diferenta dintre un diamant clasificat VS si un diamant clasificat SI, fie in
termeni de incluziuni sau stralucire, fara a utiliza marirea.

Diamantele care se incadreaza in consola Piqué (P1), prin definitie, au


incluziuni care pot fi vizibile cu ochiul liber. Cu toate acestea, in pietrele P1
incluziunile ar trebui sa fie greu de vazut sau foarte minore, iar Royal Bijuterii
utilizaza numai pietre P1 cu incluziuni, care sunt abia vizibile. Selectam cele mai
bune diamante P1, astfel ca, desi acestea se incadreaza in suportul pentru Piqué, veti
vedea mai putin probabil orice semn in diamant cu ochiul liber. Orice semn care este
vizibil va fi foarte mica si greu de detectat.

GIA UK Descriere Claritate


IF Loupe Clean Fara defecte Fara defecte

VVS1 VVS1 Incluziuni foarte foarte mici Fara incluziuni vizibile

VVS2 VVS2 Incluziuni foarte foarte mici Fara incluziuni vizibile

43
VS1 VS1 Incluziuni foarte mici Fara incluziuni vizibile

VS2 VS2 Incluziuni foarte mici Fara incluziuni vizibile

SI1 SI1 Incluziuni mici Fara incluziuni vizibile

SI2 SI2 Incluziuni mici Fara incluziuni vizibile

I1 I1 - Piqué1 Piqué 1 Incluziuni abia vizibile

I2 I2 - Piqué2 Piqué 2 Incluziuni vizibile cu usurinta

I3 I3 - Piqué3 Piqué 3 Incluziuni foarte vizibile

Patat Multe incluziuni

Patat grav Foarte multe incluziuni

Respins "Near Gem"

TAIETURA

Cand diamante sunt extrase din pamant, nu arata nicidecum ca niste pietre
pretioase taiate si slefuite in bijuteriile fine. Transformarea acestor diamante brute in
niste lucrari perfecte necesita multa munca. Taierea si forma sunt deseori confundate
- Forma se refera la aspectul exterior al diamantului (cum ar fi rotunde, smarald,
printesa etc.) Taierea se refera la calitatile reflexive ale diamantului.

44
Atunci cand un diamant este bine taiat, lumina intra prin tabelul de
diamante, se deplaseaza in pavilion si reflecta aceasta lumina dintr-o parte in
alta inainte de a o reflecta inapoi prin tabelul diamantului. Aceasta lumina
creeaza un efect de blit pe care o cunoastem ca stralucire / sclipire.

Taierea este descrisa prin urmatoarele grade: Ideal, Excelent, Foarte bine,
Bine, Rezonabil, si Sarac/Neacceptabil

Unele certificate nu specifica gradul de taiere al diamantului. Deoarece


folosim o varietate de certificate independente (AnchorCert, GIA, IGI, IGS si
HRD), nu putem garanta ca gradul de taiere va aparea in certificatul
dumneavoastra. Daca gradul de taiere nu este mentionat pe certificat, acesta nu
poate reflecta calitatea pietrei achizitionate de catre dvs. Este nevoie de un ochi
format pentru a judeca calitatea unui diamant taiat, noi facand clasificarile cu
ajutorul unor profesionisti cu o inalta calificare, care aleg doar diamante pe
care le claseaza ca "Foarte bine" sau “Excelent”. Diamantul dvs. va fi bine taiat,
luminos si stralucitor, va garantam!

FORMA

CARATUL

45
Caratul este o masura de greutate, nu dimensiune. Diamantele sunt de fapt
evaluate in functie de greutatea lor, nu in functie de marimea lor. Dimensiunea reala a
unui diamant poate fi descrisa in milimetri, va rugam sa consultati aceasta diagrama
pentru conversia intre greutatea in carate si milimetri.
Nota - a nu se confunda "greutatea carate" cu "carate / karate", care este metoda de a
determina puritatea aurului (de exemplu, 18 carate aur alb, 18 carate aur galben).

Un carate este impartit in 100 de puncte - un diamant care este de ½ de carate


este de 50 de puncte. Greutatea in carate afecteaza pretul unui diamant mai mult decat
orice alt “4 C”. Un diamant de doua ori mai mare, poate fi mai scump de patru ori.
Diamantele mai mari sunt descoperite mai rar decat diamantele mici, ceea ce
inseamna ca au o valoare mai mare. Din acest motiv, pretul unui diamant se ridica
exponential cu dimensiunea acesteia.

Atunci cand cumparati un diamant si trebuie sa decideti marimea acestuia, exista


cateva lucruri pe care sa le luati in considerare:

• Bugetul dvs. - unii sugereaza salariul pe 1 - 2 luni, sau orice altceva va puteti
permite. Nu exista reguli stricte, si totul tine de ceea ce va puteti permite.
• Dimensiune vs Calitate - in cazul in care partenerul dvs. prefera o bijuterie mai
mare in dimensiuni, iar dvs aveti un buget pe masura, puteti achizitiona un
diamant mare care in termeni de claritate si culoare se claseaza la un nivel mai
scazut. De exemplu, un diamant de 0.50 carate D VVS1 (de lux) va fi mai
scump decat un diamant de 0.70 carate G SI1 (excelent), chiar daca acesta este
mai mic in dimensiune. Optati pentru un diamant de 0.70 carate daca credeti ca
partenerul dvs. ar prefera marimea in comparatie cu termeni precum culoare si
claritate.
• Dimensiunea degetului - degetele subtiri fac diamantele mici sa para mai mari.
Un diamant de 1 carate va parea proportional mai mare daca este purtat de o
persoana cu degetul subtire

SETARI

Asezarea-instalarea-montarea unui inel, sau al oricarei bijuterii, este o parte


integranta a designului de ansamblu. Fie ca sunteti in cautarea unui diamant

46
“Solitaire”, sau al unui inel cu trei pietre tip "Trilogia" sau un inel de eternitate, cu un
anumit numar de pietre, modul in care pietrele sunt asezate este un factor important in
determinarea formei si stilului sau.

SETAREA CU GHEARE

Aceasta este cea mai populara dintre toate setarile din cauza modului in care
aceasta permite patrunderea cantitatii maxime de lumina din toate unghiurile, ceea ce
face ca diamantul sa para mai mare si mai stralucitor. Acest lucru se datoreaza
faptului ca aceasta setare este compusa din gheare metalice foarte mici care permit
ocrotirea diamantului, iar in acelasi timp permit ca diamantul sa fie vizibil in mare
parte. Aceasta setare este cea mai populara la inelele cu diamant tip “Solitaire” (de
obicei pentru inele de logodna) pietrele fiind de obicei mai usor de curatat.

SETAREA TIP CANAL

Aceasta setare este folosita mai ales pentru inele de eternitate si verighete,
deoarece diamantele “curg” precum un rau si se poate imbogatii, de asemenea, cu o
piatra centrala. Diamantele sunt asezate una langa cealalta intr-un canal de metal –
nici un metal nu separa diamantele astfel incat acestea sa formeze o linie continua de
pietre. Creasta exterioara de metal este lucrata peste marginile diamantelor, protejand
astfel pietrele si oferindu-le o suprafata exterioara neteda.

SETAREA RUB-OVER/BEZEL

O setare rub-over/bezel utilizeaza o janta de metal care inconjoara complet


diamantul. Aceasta setare protejeaza marginile diamantului si il tine in siguranta,

47
ideal pentru cei cu un stil de viata activ. Atunci cand o piatra este asezata in stilul
frecat, metalul este impins / frecat usor peste marginile de piatra. Cu un bezel simplu
set metalul inrameaza pur si simplu piatra, spre deosebire de a fi frecat peste margini.
Prin ambele setari diamantele au un aspect curat si minimalist.

SETAREA INVIZIBILA

Setarea invizibila va permite sa aveti ceea ce pare a fi un diamant mare, dar la


un pret mai accesibil, deoarece este alcatuit dintr-un grup de diamante mai mici.
Pietrele stau una langa cealalta creand o suprafata solida de diamante fara metal intre
ele. Aceasta tehnica functioneaza prin centralizare diamantelor intr-un cadru de
metal, folosind santurile din fiecare brau de piatra, creand astfel impresia de o piatra
mare.

SETAREA TIP BARA

Aceasta setare este destul de similara cu setarea tip canal, cu exceptia ca


setarea tip bara utilizeaza placi metalice intre diamante pana in varful acestora, prin
urmare aceste placi metalice sunt vizibile. Întrucat setarea tip canal foloseste un canal
de metal orizontal cu un rand de pietre in centru, setarea tip bara separa vertical
fiecare piatra cu o bara de metal. Aceasta setare poate fi, de asemenea utilizata pentru
a tine un singur diamant, cu o bara amplasata pe doua parti ale acestuia intr-un unghi
drept fata de trunchi.

SETAREA PAVATA

48
Setarea pavata foloseste o multime de diamante mici, plasate foarte aproape,
pentru a crea un efect similar cu o strada pavata cu caldarim. Fiecare diamant este
plasat intr-o mica gaura care a fost forata in trunchi . Bucati mici de metal de pe
suprafata trunchiului sunt frecati peste marginile pietrei, formand mici bile care tin
diamantul in loc. Aceasta setare este una dintre setarile cele mai dificile de realizat si
necesita un mester calificat si foarte rabdator.

SETAREA TIP GRAUNTE

Setarea tip graunte este similara cu setarea pavata, diferenta fiind ca pietrele nu
sunt "pavate" pe suprafata de metal. Pietrele sunt asezate intr-un singur rand, una
langa cealalta.

SETAREA TENSIONATA

Aceasta setare utilizeaza presiunea metalului de pe trunchi ca sa tina piatra


ferm pe loc, intre doua capete deschise ale metalului de montare. Metalul prinde
diamantul de brau pe fiecare parte si foloseste un bezel pentru o protectie in plus.
Aceasta tehnica suspenda piatra in trunchi si este o setare populara si moderna.

FORME DE DIAMANT

Exista diferite forme - un diamant poate fi - rotund, de smarald,


patrata(printesa) si stralucitoare, pentru a numi doar cateva. Modelarea un diamant
din piatra bruta poate dura o ora sau un an, in functie de marimea si calitatea pietrii.
Pietrele mai mici sunt mai dificile de modelat iar taietorii trebuie sa aiba rabdare si
indemanare pentru a face acele taieturi delicate care sunt necesare pentru a da unui
diamant scanteia si stralucirea necesara.

DIAMANT TAIAT IN FORMA BRILIANT ROTUND

49
Aceasta forma inregistreaza peste 75% din totalul diamantelor vandute astazi.
Forma rotunda este forma cea mai utilizata pentru un inel de logodna. Este o taietura
exterioara de 58 de grade prin care se obtine stralucirea maxima pe care un diamant o
poate avea, maximizand reflectia si refractia luminii. Diamantele taiate in acest fel au
mai multa profunzime decat latime, si, prin urmare, pot parea mai mici, dar acestea
sunt cele mai stralucitoare dintre toate formele.

DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE PRINTESA (PATRAT)

Aceasta este una dintre cele mai populare diamante in forma de fantezie si este
popular pentru inele de logodna. Taietura tip printesa, inventat cam cu 30 de ani in
urma, este o forma noua, cea mai importanta in perfectiunea taiatului genial, modern
de peste 60 de ani. Taietura tip printesa este in esenta o versiune patrata a taiatului
rotund, tehnic cunoscuta ca o taietura de diamant modificata in patrat. Este un stil de
taiere care imbunatateste aspectul patrat / dreptunghiular al pietrei pentru a obtine o
stralucire maxima, precum a face orice imperfectiunie mai putin vizibila.

50
DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE SMARALD

Aceasta forma a fost dezvoltata initial pentru taierea smaraldelor, pana cand a
fost descoperit ca este potrivit si pentru alte pietre. Un diamant taiat sub forma de
smarald poate fi extrem de coplesitor. Aceasta nu poate avea sclipirea diamantului
taiat rotund, dar prin liniile sale lungi tinde sa produca scantei dramatice de lumina.
Taietura sub forma de smarald este dreptunghiulara, cu colturile taiate, si este una
dintre formele de diamant eleganta si sofisticata. Diamantele taiate sub forma de
smarald sunt mai putin costisitoare decat diamantele taiate sub forma rotunda sau
printesa.

DIAMANT TAIAT RADIANT

51
Aceasta forma este o imbinare intre taietura printesa si de smarald. Acesta
combina cele mai bune caracteristici ale diamantului taiat rotund, eleganta si colturile
ingrijite ale unui diamant taiat sub forma de smarald si o forma patratoasa
asemanatoare diamantului taiat sub forma de printesa. Diamantele taiate sub forma
radianta sunt similare pietrelor taiate in forma de smarald, insa aspectul este diferit
facandu-le mai stralucitoare. Aceasta taietura are 70 de fatete, pentru a maximiza
stralucirea diamantului.

DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE MARCHIZA

Aceasta forma a fost comandata de Ludovic al XIV in Franta, si a fost bazata


pe zambetul Marchizei de Pompadour. Este o varianta a taieturii rotunde - alungita cu
capetele ascutite. Un diamant sub forma de marchiza este frumos atunci cand este
utilizat ca “Solitaire” sau atunci cand este imbogatit cu diamante mai mici. Aceasta
forma poate maximaliza valoarea in carate, facand diamantul sa para mult mai mare,
si tinde sa faca degetele sa para lungi si zvelte.

DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE PARA

52
Diamantele in forma de para sunt deseori numite "lacrima" din cauza formei
lor. Aceasta forma este o combinatie a formei rotunde si marchiza, o taietura de foc
cu linii elegante si o multime de scantei. Desi nu sunt o selectie traditionala,
diamantele in forma de para sunt ideale pentru confectionarea inelelelor de logodna
fie sub forma unei “Solitaire” (piatra unica) sau ca o pietra umar de fiecare parte de o
piatra centrala.

DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE ASSCHER

Taiatura Asscher a fost dezvoltata de fratii Asscher din Olanda in secolul al


XX-lea, si castiga popularitate din nou. Acesta este adesea mentionata ca "taietura de
smarald patrata" - pentru ca este patrat cu fatete largi si colturi taiate. Aceasta taietura
este proiectata pentru a fi atractiv, si desi nu sunt o selectie traditionala, diamantele
Asscher sunt acum la moda pentru confectionarea inelelor de logodna.

DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE BAGHETA/BAGHETA CONICA

53
Diamantele taiate sub forma de bagheta sunt alungite / rectangulare, si sunt
similare diamantelor taiate sub forma de smarald insa fara colturile taiate (care fac
taietura de smarald mai degraba octogonal, alungit). Pietrele in forma dreptunghiulara
sunt de obicei taiate in trepte, prin urmare, sunt cunoscute sub numele de-taietura prin
trepte. Bijutierii din trecut foloseau aceasta taietura simpla pentru mai multe pietre
pretioase, inclusiv diamante, pentru ca era relativ usor de taiat, cu instrumente
limitate disponibile cu ani in urma. Diamantele taiate sub forma de baghete sunt
potrivite pentru inele de eternitate, precum si in asezari tip canal, iar spre deosebire
de pietrele rotunde, ele pot fi asezate fara a lasa spatii intre diamante. Diamantele
taiate sub forma de baghete conice sunt frecvent folosite ca pietre de umar pentru a
consolida o piatra centrala al unei alte forme.

DIAGRAMA DIAMANTE

DIAMANTE BRILIANT ROTUNDE

Greutate carat Marime (mm)


0.05 2.40
0.10 3.00
0.12 3.20
0.15 3.40
0.18 3.70
0.20 3.80
0.25 4.00
0.30 4.20
0.33 4.40
0.35 4.50
0.40 4.80
0.50 5.00
0.60 5.20

54
0.65 5.50
0.75 5.90
0.85 6.00
1.00 6.50
1.25 7.00

DIAMANTE PRINTESA (PATRATE)

Greutate carat Marime (mm)


0.06 2.00
0.08 2.20
0.10 2.50
0.13 2.70
0.15 3.00
0.20 3.20
0.25 3.40
0.30 3.60
0.35 3.80
0.40 4.00
0.45 4.20
0.50 4.40
0.55 4.50
0.60 4.70
0.70 4.80
0.75 5.00
0.90 5.25
1.00 5.50
1.25 6.00
1.5 – 1.75 6.50
2.00 7.00

DIAMANTE SMARALD

Greutate carat Marime (mm)


0.25 4x3
0.33 5x3
0.40 5x4
0.50 6x3
0.60 6x4
0.75 6.5 x 4.5
1.00 7x5
1.50 8x6

55
DIAMANTE MARCHIZA

Greutate carat Marime (mm)


0.10 4x2
0.20 5x2
0.25 5x3
0.30 6x3
0.35 7x3
0.40 7x4
0.50 8x4
0.65 8.5 x 6.5
0.70 9x4
0.75 9 x 4.5
0.80 9x5
1.00 – 1.20 10 x 5

DIAMANTE IN FORMA DE PARA

Greutate carat Marime (mm)


0.15 4x3
0.30 5x3
0.50 6x4
0.75 7x5
1.00 8x5
DESPRE AUR

1. PURITATEA

Puritatea aurului se masoara in karate.Termenul provine de la bazarurile din


antichitate, unde “carob”–urile erau folosite pentru a cantari metalele
pretioese.Aurul pur are 24karate, dar puritatea lui determina un prêt mai mare
precum si o duritate si durabilitate scazuta fata de aur aliat cu alte metale.
Numarul de karate indica procentul de aur pur al bijuterii, dupa urmatorul tabel:

1000‰ 750‰ 585‰

24k 18k 14k

2. MARCAJE

Fiecare bijuterie din aur trebuie sa fie inscriptionata cu procentul de aur pur la

56
mie( ex. o bijuterie de 14 k va fi marcata cu cifra 585),precum si cu marca de
garantie proprie a producatorului sau marca de certificare a Statului Roman.

3. CULOAREA

Aurul in stare nativa este de culoare galbena. Metalele care se folosesc pentru
aliere cu aurul pentru ai mari duritatea, pot modifica culoarea acestuia,
rezultand astfel un aliaj de diferite nuante; galben, alb ,rosu, verde, albastru.
Cele mai multe bijuterii sunt cunfectionate din aur galben si alb.Aurul alb este
obtinut prin alierea aurului pur cu argint si nichel.Aurul galben si rosu este
obtinut prin alierea aurului pur cu argint si cupru in diverse proportii care
afecteaza direct culoarea.

DESPRE BIJUTERII

1. INGRIJIREA BIJUTERIILOR

Pentru ingrijirea bijuteriilor se ofera urmatoarele recomandari;


- evitati contactul cu sapunul, parfumuri, cosmetice si fixative;
- indepartati lanturile bratarile noaptea;
- pastrati lanturile intinse pentru a preveni ruperea;
- filositi un material moale pentru a lustrui bijuteriile din aur dupa ce le purtati.

DESPRE PIETRE

1. INTRODUCERE

Pietrele sunt creatii fascinante ce apar intr-o paleta variata de forma, taieturi sau
culori.O piatra naturala este caracterizata prin forma de cristalizare care-i da
frumusete si este cu atat mai valoroasa cu cat este mai rara si cu cat bucura mai
multe generatii. Gemologii clasifica pietrele naturale in urmatoarele categorii:
a) Pietre pretioase in categoria carora intra diamantul, rubinul, safirul si
smaraldul, apreciate pentru frumusetea si durabilitatea lor, utilizate pentru
confectionarea bijuteriilor foarte scumpe.
b) Pietrele fine ce desemneaza toate celelalte pietre transparente sau
translucide , mai putin valoroase , folosite in confectionarea bijuteriilor mai
putin costisitoare.
c) Pietrele ornamentale, translucide sau opace se utilizeaza pentru
confectionarea bijuteriilor comerciale.
d) Materii organice pretioase ce provin din regnul animal sau vegetal. (se da

57
tabelul).

MATERII
PIETRE PIETRE PIETRE
ORGANICE
PRETIOASE FINE ORNAMENTALE
PRETIOASE

Diamantul Acvamarinul Jadeitul Perlele


Rubinul Opalul Nefritul Coralul
Safirul Alexandritul Turcoaza Chihlimbarul
Smaraldul Topazul Lapislazuli Fildesul
Granatii Sodalitul Bagaua
Zirconul Agatul
Cuartul Jaspul
fumuriu Azuritul
Cuartul roz Malachitul
Ametistul Crizocolul
Citrinul Chiastolitul
Ametrinul Florina
Tanzanitul Fenacitul
Brazilianitul Serpentinul
Hiddenitul
Kunzitul
Cordieritul
Epidotul
Turmalina

2. EVALUAREA PIETRELOR

O piatra naturala se evalueaza prin patru caracteristici (notate prin 4C) .


a) Carat = greutatea exprimata in carate (1 ct.=0,2g);
b) Color = culoare ( claritatea, stralucirea culorii)
c) Cut = taietura (gradul de perfectiune al taieturii);
d) Clarity = reprezinta incluziuni si felul acestora.

b) Stralucirea culorii.
Din punct de vedere al stralucirii culorii exista trei clase mari de calitate, notate
cu litere mari:
-Prima clasa care cuprinde cele mai valoroase exemplare este notata de la D la

58
H si cuprinde diamantele care privite cu ochiul liber de un specialist apar ca
incolore.
-Clasa notata de la I la L simbolizeaza pietrele care par incolore daca sunt de
dimensiuni mici, iar in cazul cand sunt de dimensiuni mai mari, (peste 0.2 ct.)
apar de o culoare mai difuza
-Clasa notata cu simbolul M-Z sunt pietrele la care intensitatea culorii este mai
slaba.

c) Taietura.
Principalele tipuri de taieturi sunt: brilliant cu 57 fatete, oval, para, marghiz,
inima, smarald, bagheta, patrat, triunghi, etc.

d) Claritate (gradul de puritate sau limpezime) .

Grad Denumire
Semnificatii
claritate engleza

Internally
IF Fara incluziuni
Flawless

Very, Very
VVSI Small Incluziuni foarte, foarte mici.
Inclusions

Very Small
VSI Incluziuni foarte mici.
Inclusions

Small
SI Incluziuni mici
Inclusions

Incluziuni vizibile cu ochiul


P Pique
liber.

3. CULORILE PIETRELOR

• Diamantul, (carbon pur). Culori:incolor, galben, verde, albastru, violet, roz,


rosu, brun , pana la negru.
• Rubinul, (oxid de aluminiu).Culori:rosu in diverse nuante, roz, carmine.
• Safirul, (oxid de aluminiu).Culori: albastru in diferite nuante, violet,

59
portocaliu, galben, verde.
• Smaraldul, (silicat de aluminiu si beriliu).Culori:verde, verde-bleu, pana la
verde-galben.
• Acvamarinul, (silicat de aluminiu si beriliu). Culori: bleu descchis, aproape
incolor pana la bleu inchis.
• Opalul (bioxid de siliciu hidratat).Culori: alb, gri, albastru, verde, orange,
verde.
• Alexandritul (aluminat de beriliu). Caracterizat prin pleocroism spectaculos
astfel ca la lumina zilei are culoarea verde, iar la lumina artificiala capata o
culoare rosie-zmeurie.
• Topazul (florosilicat de aluminiu hidratat). Culori:incolor, galben, portocaliu-
brun, roz pal, rosu deschis, albastru deschis, mai rar, verde pal.
• Granatul, (silicat de magneziu si aluminiu). Culori: rosu deschis pana la rosu
brun.
• Zirconul, (silicat de zirconium).Culori: incolor, galben brun, portocaliu, rosu,
violet, albastru, verde.
• Cuartul fumuriu, (bioxid de siliciu). Culori:cenusiu fumuriu pana la maro
inchis si negru.
• Cuartul roz, (bioxid de siliciu).Culoare roz.
• Ametistul, (bioxid de siliciu). Culori:violet.
• Citrinul, (bioxid de siliciu). Culori: galben transparent.
• Ametrinul, (bioxid de siliciu). Culori: violet sau galben.
• Tanzamitul, (silicat complex de calciu si aluminiu).Culoare albastru-violet.
• Braziliamitul, (fosfat basic de sodium si aluminiu).Culori: galben galben-
verzui.
• Crizoberilul, (aluminat de beriliu).Culori: galben auriu, verde galbui, verde
brun.
• Spineli, (aluminat de magneziu). Culori:rosu, roz, violet, galben, portocaliu,
verde inchis, albastru.
• Hiddenitul si kunzitul, (silicat de litiu si aluminiu).Culori:galben verzui,
verde
• Cordieritul, (silicat de magneziu si aluminiu).Culoare albastru violet.
• Epidotul, (silicat de calciu, aluminiu si fier).Culori: verde si brun de diverse
nuante.
• Turmalina, (borosilicate de magneziu, aluminiu, titan).Culori:incolor, galben,
rosu brun, portocaliu, violet, albastru, verde.
• Jadeitul, (silicat dublu de sodium si aluminiu). Culori: alb, verde, alb cu
puncte si pete verzi, brun, negru si violet.
• Nefritul, (silicat basic de magneziu, calciu si fier). Culoare verde.
• Turcuaza, (fosfat dublu de cupru si aluminiu hidratat). Culori: albastru ca
cerul, bleu-verzui cu incluziuni de culoare neagra, bruna sau ocru)
• Lapislazuli, (silicat basic de aluminiu si sodium). Culori: albastru ultramarin,
indigo.

60
• Sodalitul, (silicat basic de aluminiu si sodium). Culori: albastru, albastru-gri,
albastru-violaceu.
• Jaspul, (bioxid de siliciu).Culori:rosu sangeriu, rosu inchis, brun, brun-negru,
galben.
• Agatul, (bioxid de siliciu). Culori: alb-cenusiu, albastru pana la negru,
denumit onix.
• Jaspul, (bioxid de siliciu).Culori:rosu sangeriu, rosu inchis, brun, brun-negru,
galben
• Azuritul,(carbonat basic de cupru). Culori: albastru, albastru-gri, albastru-
violaceu.
• Malachitul, (carbonat basic de cupru). Culori: verse deschis pana la verde
inchis.
• Crizocolul, (silicat de cupru hidratat). Culori: verde, albastru-turcoaz,
albastru.
• Chiastolitul, (silicat de alumini). Culori: violet, verde, albastru, rosu,
portocaliu, galben si incolor.
• Fluorina, (florura de calciu). Culori:violet, albastru, verde, rosu, portocaliu,
galben, incolor.
• Fenacitul, (silicat de beriliu). Culori:de la incolor la galben si roz.
• Serpentinul, (silicat basic de calciu, aluminiu si fier). Culoare verde-galbui.
• Perlele sunt geme de origine organica care se formeaza in interiorul scoicilor
de apa marina sau apa dulce. Apar ca urmare a patrunderii unui corp strain intre
cochilie si mantaua scoicii, pe care scoica incearca sa-l izoleze, secretand in
jurul lui sideful.Perlele sunt appreciate dupa forma, marimea, stralucirea,
orientul si culoarea lor. Dupa culoare pot fi roze, alb-argintiu, crem, auriu, bleu-
gri sau chiar negre.
Dupa forma, pot fi rotunde sau de forma neregulata (perle baroc)
Pot fi montate sub forma de coliere sau pe bijuterii.Cand colierul este dublu se
numeste incrucisat, iar cand este alcatuit din perle de aceeasi marime se
numeste choker.Colierele alcatuite din perle care scad treptat ca dimensiune
spre capete, se numesc in cascada.
• Perlele de cultura, de calitati exceptionale pot ajunge de la cateva sute de
USD, pana la cateva zeci de mii USD. Recodul apartine unui sirag alcatuit din
23 de perle cu diametrul de 16-20 mm.,care s-a vandut la casa de licitatie
Sotheby’s in 1922 la suma de 2.3 mil. USD.
• Coralul. Gema de coral apare ca urmare a secretiei calcaroase a unei specii de
coelenterate (vietati marine), bogata uneori in saruri de fier, care-i da in acest
caz culoarea rosie. Coralul comun este de culoare rosie de diverse nuante, alb
curat, si mai rar albastru si negru.
• Chihlimbarul este o rasina fosila produsa de anumite specii de plante, in
special conifere, cu milioane de ani in urma.Poate fi de culoare galbena in
diverse nuante, rosu, alb, verde si albastru.
• Fildesul provine din masa cornoasa a coltilor de elefant. Are o culoare alb-

61
galbuie.
• Bagaua provine din presarea la cald a placilor cornoase ale carapacelor de
broasca testoasa marina. Are culoare galbena, galben-maronie.

Pietrele pot fi folosite pentru efectele lor curative , protectoare, energizante ,


magice , dar înainte de a le simţi efectul asupra dumneavoastră. , cristalele trebuie
purificate. Pietrele au rol protector , energizant, curativ.

Pietrele preţioase , semipreţioase şi cristalele transmit o vibraţie specifică care


intră sau nu în rezonanţă cu persoana care le poartă, de aceea trebuie să ne alegem cu
grijă bijuteriile.

Primul pas în alegerea unei pietre este selecţia din multitudinea de forme
existente. Briliantele rotunde de exemplu sunt cele mai populare şi considerate drept
forma ideală a unui diamant. E important să nu se confunde forma cu tăietura . O
formă nu este neapărat mai bună decât alta . Pentru fiecare forma tăietura poate varia
de la ideală la slabă, ceea ce înseamnă că refracţia şi dispersia luminii vor varia în
consecinţă.

O piatră naturală se evaluează prin patru caracteristici ( notate prin 4C) :

A . Carat = greutatea exprimată în carate ( 1 ct. = 0,2 g )

B. Color = culoare ( claritatea, strălucirea culorii )

C. Cut = tăietura ( gradul de perfecţiune al tăieturii )

D. Clarity = reprezintă incluziuni şi felul acestora.

SMARALDUL
Culoare : verde – smarald

Transparenţa : transparent până la translucid , opac

Duritate : 7,5 – 8 pe scara Mohs , firabil

Luminescenţa : de obicei nu prezintă luminescenţă

Prelucrare : fatetat , tăietura tipică “ smarald “ pietrele de bună calitate .

Istoric

62
Mai este numit şi regele pietrelor preţioase , smaraldul a fost cunoscut , extras
si folosit pentru bijuterii , amulete şi obiecte religioase încă de la începutul istoriei,
iar multe dintre smaraldele excepţionale sunt păstrate în tezaure şi colecţii muzeistice.
Culoarea de neconfundat a pietrei este general acceptată ca definiţie pentru una dintre
nuanţele de verde ( verde – smarald ).

Astrologie

Apară nativii din zodiile Leu şi Rac .

Efecte tămăduitoare

Întăreşte memoria , ascute mintea , tratează arsurile stomacale , aerofagia şi


insomnia , utilizat în tratarea ficatului , inimii , ochilor şi al ulcerelorgastrice . Piatra
se descarcă în apă curgătoare şi se reîncarcă la soare .

Prelucrare

Pietrele de bună calitate sunt prelucrate prin tăietura specifică “ smarald “


pietrele limpezi şi transparente sunt tăiate ca şi briliant .

Minerale asemănătoare

Olivina , verdelit , apatit , dioptaz .

Imitaţii

Smarald sintetic , spinel verde , dublete de sticlă cimentate cu ciment colorat .

Identificare

Determinări optice , filtru de smaralde , filtru Chelsea .

Precauţii

Din cauza fragilităţii extrem de mari , smaraldul trebuie protejat de şocuri


termice şi presiuni ridicate . Nu se curăţă decât cu apă şi săpun .

Roci gazdă

Roci metamorfice , calcare , filoane hidrotermale .

Denumirea de “ Smarald “ provine din latină : smaragdus preluat din greacă :


smaragdos care are o origine mai îndepărtată din limba semită barraqtu “ piatră
strălucitoare “ .

63
RUBINUL
Culoare : roşu în diferite nuanţe

Transparenţa : transparent până la translucid , opac

Duritate : 9 pe scara Mohs , firabil

Luminescenţa : puternică , roşu – carmin

Prelucrare : fatetat , caboson , gravat .

Istoric

Această piatră de un roşu intens a fost extrem de preţuită , încă din Antichitate .
Rubinul era considerat piatra vieţii , care fortifică inima si redă vigoarea . În
Antichitate şi în special în Evul Mediu i s-au atribuit puteri magice . Se spunea că
rubinul îi apară pe credincioşi de diavol şi de ciumă .

Astrologie

Apară nativii din Scorpion , Leu , Rac .

Efecte tămăduitoare

Afecţiuni cardio – vasculare , utilizat în tratamentul lentorii mentale şi


problemelor oftalmologice . Descărcaţi piatra în apă rece , apoi o reîncărcaţi pentru
scurt timp la soare .

Prelucrare

Fatetat , caboson , gravat

Minerale asemănătoare

Spinel , turmalina roz ( rubelit ) , pirop .

Imitaţii

Corindon sintetic , spinel , turmalina , sticlă , granat .

Identificare

Duritate , aspect , luminescenţă , densitate .

64
Precauţii

Feriţi rubinul de temperaturi înalte , care îi pot provoca schimbarea culorii . Nu


ridică probleme la curăţare dacă piatra nu prezintă incluziuni .

Roci gazdă

Roci metamorfice , pegmatite şi aluviuni .

Rubine renumite

- Nawata Rubin ( SLORC R ; 496.5 Karat ; cel mai mare Rubin )


- Edward Rubin ( 167 Karat )
- Rosser – Reeves – Rubin ( 138.7 Karat )
- De – Long – Starrubin ( 100.32 Karat )
- Friedensrubin ( Rubinul păcii ) ( 25 Karat )

Diamantele - clasificarea acestora si valoarea sint date de patru criterii folosite


de bijutieri in evaluarea acestora. Culoarea este unul din ele, cu cit au mai putina
culoare cu atit sint mai pretioase. Chiar si un pic de culoare poate sa influenteze
stralucirea acestuia.

Claritatea este masurata pe baza numarului, pozitionarii, marimii si tipului de


pete sau defecte incluse. Diamante fara pete sau defecte sint foarte rare si costa
corespunzator.

Slefuirea este foarte importanta si are efectul cel mai mare asupra stralucirii
acestuia. Chiar si un diamant perfect din punct de vedere al culorii si claritatii daca nu
are o slefuire perfecta facuta intr-un mod professional poate arata sters, lipsit de
stralucire.

Greutatea/marimea este masurata in carate. Avind in vedere ca diamantele mari


sint mai rare decit cele mici, valoarea lor creste proportional cu caratele.

Perlele - dezvoltarea lor naturala in interiorul stridiilor este anevoioasa. Fiecare


a 10.000-a stridie produce o perla naturala. In prezent majoritatea perlelor sint din
cultura, in fiecare stridie se implanteaza o margea minuscula pe care stridia apoi o
inveleste strat dupa strat formand in final perla. La fel ca si diamantele, perlele au
criterii specifice pe baza carora se stabileste valoarea lor. Culoarea specifica a
perlelor poate fi alb, crem, galben, roz, argintiu si negru. Deasemenea acestea pot
avea si culori secundare care apar cind lumina se reflecta dintr-un anumit unghi pe
suprafata perlei. Astfel o perla de culoare alba poate dintr-un anumit unghi sa aiba
reflexii roz.

65
Stralucirea/luciul sint date de straturile de nacru ale perlei care reflecta lumina.
Nacrul este format din straturi din carbonat de calciu, cu cit perla este mai mare cu
atit luciul sidefiu al acesteia este mai intens. Acest efect sidefiu difera nu numai in
functie de marimea perlei dar si in functie de conditiile si locul unde a fost obtinuta.
Diferenta este vizibila cu ochiul liber chiar si unui neprofesionist. De aceea rugati sa
vi se arate mai multe tipuri si dimensiuni de perle pentru a observa diferenta, sa vi se
explice de unde provin si in ce mediu au fost obtinute. In acest fel veti putea alege
perla care sa vi se potriveasca. Forma perlei este si ea un indiciu asupra calitatii si
valorii acesteia. Cu cit aceasta este mai rotunda cu atit valoarea este mai mare. Perlele
rotunde sint cele mai rare, cele cu forme ovale sau asimetrice sint mai ieftine. Pentru
informarea dumneavoastra perlele provenite din Akoya, Tahiti sau zonele sudice sint
cele mai rotunde.

Suprafata trebuie sa fie perfect neteda pentru a fi de calitate, nacrul fiind format din
straturi, se poate intimpla la unele exemplare sa existe zone imperfecte.

Marimea perlei este deasemenea un factor important in stabilirea valorii acesteia.


Poate varia de la 3.0 - 7.0 mm., dar dorim sa mentiona ca perlele de Akoya pot avea
6.0 - 8.5 mm, in timp ce cele din zonele sudice (din zona Tahiti) pot atinge
dimensiuni de 13 mm.

Perlele de Tahiti sint produse de stridia "pinctada maxima" si desi sint numite "negre"
ele au tente metalice si culoare identica minei de creion.

Bijuterii din platina

Cea mai mare calitate a platinei este rezistenta si duritatea acesteia. Celelate metale
pretioase (aurul galben sau alb) in momentul in care este zgiriat sau lovit o mica
particica din acest material sare si se pierde. Din acest motiv putem observa in timp
reducerea in greutate a bijuteriilor din aur. Acest lucru nu este valabil in cazul
platinii, fiind un material dur este folosit cu predilectie in producerea bijuteriilor cu
diamante. Singurul efect al folosirii de lunga durata a bijuteriilor de platina este
instalarea unui efect patinat. Bijutierul, dar si dumneavoastra acasa puteti revigora
aceste bijuterii prin frecarea cu un material moale sau utilizind o solutie blanda din
sapun si apa calda. In acest fel bijuteriile vor capata luciul lor specific si aspectul nou.

Majoritatea bijuteriilor din platina au o puritate de 95%, doar 5% din aliaj este format
din iridium sau paladiu. Pentru a fi siguri de calitatea si puritatea bijuteriei din platina
achizitionata este recomandat sa va uitati la marcaj (950 Plat).

Bijuterii din aur

Aurul este metalul din care inca din antichitate s-au confectionat bijuterii si accesorii
de impodobire. Nu se pateaza, nu rugineste nu se corodeaza. Desi este un metal dur
totusi este cel mai maleabil metal pentru confectionarea bijuteriilor.
66
Aurul pur este mult prea moale pentru a fi folosit in confectionarea bijuteriilor
deoarece nu ar rezista folosirii zilnice, asa fel incit se foloseste in aliaj cu alte metale
(argint, cupru, nichel, zinc) pentru a-i da duritate si rezistenta. Numarul de carate
indica puritatea sau ce procent din bijuterie este aur. Marcajul se face prin
mentionarea a doua cifre urmate de "k", astfel 24k reprezinta aur pur 100%.

24k = 100% aur

22k = 91,7% aur

18k = 75% aur

14k = 58,3% aur

12k = 50% aur

10k = 41,7% aur

Aurul poate fi de mai multe culori (alb, galben, rosu), culoarea fiind determinata de
doi factori: tipul de metal folosit in aliaj si procentul de metal folosit in aliaj.

Aurul galben il puteti gasi in mai multe variante, cele mai intilnite fiind de 14k si
18k.

Aurul de 18k contine in aliaj aproximativ 75% aur pur, combinatia facindu-l mai dur
si astfel potrivit pentru folosirea de zi cu zi a bijuteriilor. Aurul de 14k este compus
doar din 58,3% aur pur in aliaj fiind astfel si mai ieftin, culoarea galbena nu este atit
de intensa, dar aliajul ii da o rezistenta mai mare fiind folosit cu preponderenta in
confectionarea anumitor parti ale bijuteriilor care trebuie sa fie mai dure (incuietori).

Aurul alb are aceleasi proportii de aur pur in aliaj la fel ca si cel galben. Pentru a
obtine culoarea alba se "imbraca" intr-un strat de rodiu, un metal foarte dur si lucios.
In functie de grosimea stratului superior de rodiu pe parcurul purtarii intensive se va
putea observa un unele locuri cum iese la suprafata aurul galben. Singura solutie de
revigorare, in cazul in care chiar nu doriti sa schimbati piesa de bijuterie, este sa o
dati la bijutier pentru a renoi stratul exterior.

Aurul rosu isi are culoare de la aliajul cu proportie mai mare in cupru

Bijuterii din titaniu

Titaniul este un material extrem de dur, usor si rezistent la coroziune si a fost folosit
inca de la inceputurile descoperirii lui in industia spatiala, aeronautica si inginerie.
Fiind rezevat in exclusivitate acestor domenii de activitate ela fost folosit si in aliaj cu

67
alte materiale pentru a capata o duritate mai mare. A aparut recent in productia de
bijuterii, iar datorita calitatilor sale a capatat repede popularitate.
In cazul inelelor de titaniu acestea nu pot re-dimensionate deoarece metoda de prelucrare a metalului nu
permite acest lucru. Pentru bijuteriile din titaniu este de recomandat sa se apaleze la puritate 100%, aceasta
fiind suficienta a rezista in folosirea de zi cu zi a bijuteriilor. Greutatea acestui material l-a facut atit de
popular, este extrem de usor fiind aproximativ la 1/3 din greutatea aurului. In special barbatii care suporta
mai greu verighetele (atit psihic cit si fizic) sint placut impresionati de calitatile si confortul verighetelor din
titaniu, conform declaratiilor abia le simt pe deget. Chiar daca pe parcursul purtarii pot apare mici zgirieturi
prin o simpla slefuire sau polishare bijuteriile din titaniu isi capata imediat aspectul nou.

68
5.MIC DICŢIONAR DE TERMENI UZUALI ÎN
ACTIVITATEA DE AMANETAR

Achitarea unui contract de amanet Achitarea unui contract de amanet


incepe prin cautarea contractului in lista de contracte (active, cu penalizari,
neachitate, etc) dupa numele clientului, numarul contractului, data crearii, etc.In
momentul gasirii contractului ce se doreste achitat, se intra in pagina acestuia, unde
se poate vedea suma care a fost imprumutata, comisionul calculat (care poate fi
compus din comisionul normal, comisionul de penalizare si eventual comisionul de
punere la dispozitie). Achitarea contractului se face prin apasarea butonului « Achita
».

Act aditional unui contractul de amanet Actul aditional unui contract de


amanet reprezinta termenii in care se prelungeste acel contract de amanet, conditiile
fiind specificate in actul aditional. Pentru mai multe detalii, vezi "Contract de
amanet".

Ajustare de preţ Ajustarea de pret se realizeaza la crearea unui contract de


amanet. Prin ajustarea pretului se urmareste ca pretul calculat pe baza obiectelor
amanetate sa fie conform cu suma de bani de care are nevoie persoana care se
imprumuta. Ajustand pretul - de obicei in jos - clientul va trebui sa plateasca un
comision mai mic decat cel corespunzator sumei calculate.

Aviz de insotire Avizul de insotire este documentul ce insoteste marfurile pe


timpul transportului, daca factura de livrare este intocmita ulterior.

Borderou de intrare in consignatie Borderoul de primire a obiectelor in


consignatie este un formular care serveste la centralizarea obiectelor primite spre
vanzare in consignatie, fiind un document de incarcare in gestiune cu obiectele
primite spre vanzare. Se intocmeste, zilnic, de pretuitor sau persoana desemnata cu
evaluarea obiectelor primite de la deponenti, in doua exemplare, si se semneaza de
acesta pentru predare si de gestionar pentru primirea obiectelor. Este un document de
inregistrare in contabilitate.

Borderou de vanzari Persoanele impozabile care realizează activitate de


vânzare de bunuri pe bază de contracte de vânzare-cumpărare către persoane fizice,
cu plata eşalonată sub formă de avansuri, livrarea bunurilor efectuându-se după
achitarea integrală a contravalorii mărfurilor contractate, nu au obligaţia să
întocmească facturi fiscale pentru avansurile încasate decât la livrarea bunurilor, iar

69
pentru avansurile încasate taxa pe valoarea adăugată se colectează pe bază de
borderou de vânzare (încasare).

Comision normal Comisionul normal este comisionul pe care il percepe casa


de amanet pentru fiecare zi in care contractul de amanet este valabil. Totusi, atunci
cand persoana care s-a imprumutat restituie casei de amanet inainte de termen suma
datorata conform contractului, pentru zilele ramase din contract acest comision poate
fi inlocuit de comisionul de punere la dispozitie (care de obicei este mai mic de cat
comisionul normal).

Comision de penalizare Comisionul de penalitati este comisionul perceput de


casa de amanet pentru fiecare zi cu care clientul intarzie sa achite contractul. De
obicei, comisionul de penalizare este egal sau mai mare decat comisionul normal.

Comision de punere la dispozitie Comisionul de punere la dispozitie este


comisionul pe care clientul il plateste catre casa de amanet la restituirea
imprumutului, atunci cand restituie imprumutul inainte de termenul prevazut in
contractul de amanet, pentru fiecare zi ramasa din contract.

Configurari de tipuri obiecte pentru amanet La sediu se introduce lista cu


obiectele ce pot fi amanetate şi care vor putea fi alese apoi la „Tipul obiectului” la
momentul crearii unui contract de amanet.

Contractul de amanet este un contract de creditare temporara incheiat intre o


persoana juridica (creditor amanetar) si o persoana fizica denumita debitor amanetar.

Obiectul contractului il constituie acordarea unui imprumut ce urmeaza a fi


garantat cu un anumit bun (de regula mobil), ce ramane in posesia creditorului
amanetar. Recuperarea garantiei se poate face doar dupa restituirea imprumutului si a
dobanzii aferente, fapt ce trebuie realizat in termenul stabilit prin contract. In situatia
in care termenul expira, bunul amanetat devine proprietatea creditorului amanetar
pana la concurenta valorii creantei si a celorlalte obligatii.

Contratul de amanet este un contract prin care datornicul remite creditorului


său un lucru mobil spre siguranta datoriei. Contractul de amanet da creditorului
dreptul de a fi platit din lucrul amanetului, cu preferinta inaintea altor creditori.
Contractul de amanet este un act inregistrat, ce enunta suma datorata, specia si natura
lucrurilor amanetate sau o descrierea in legatura cu calitatea, greutatea si masura lor.

Prestatorul (creditorul amanetar) trebuie sa indeplineasca anumite conditii


speciale pentru a putea incheia astfel de contracte, inclusiv sa detina un aviz emis de
catre BNR.

70
Obiectul principal de activitate prevazut in Actul Constitutiv al prestatorului
trebuie sa fie cel prevazut de Codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare, la care
trebuie mentionat expres: “amanet” sau “gaj”, dupa caz.

Copia de siguranta a bazei de date Siguranta datelor este un aspect cheie de


care se va avea grija . Astfel, se va putea face o copie a bazei de date oricand se
doreste, din meniul "Configurari" de la sediu. Aceasta copie de siguranta va contine
toate datele legate de contracte si obiectele provenite din contracte, de vanzari,
documente, rapoarte, toate configurarile, etc.

Crearea unui contract de amanet La crearea unui contrat de amanet, se


cauta sau se adauga un client in baza de date de clienti, apoi aceasta se selecteaza. In
cazul in care avem de-a face cu un client nou, acesta poate fi introdus imediat in baza
de date, impreuna cu datele sale de identificare: nume, prenume, adresa, localitate,
CNP, date CI.
Apoi se alege durata contractului, iar data de achitare se calculeaza automat de catre
program.In cazul in care ne aflam intr-o perioada de promotie (stabilita de la sediu),
se poate acorda o reducere de comision in functie de cantitatea de aur amanetata. De
asemenea, pentru clientii vechi este posibil sa se acorde reducere de comision in
functie de valoarea amanetata de acestia pana in monentul curent.Se adauga unul cate
unul in program obiectele amanetate, specificand pentru fiecare dintre acestea: tipul
obiectului (ex: bratara, cercei, inel, pandantiv, etc), tipul aurului (nou, vechi),
caratajul, gramajul (brut, dar se poate si ajusta). Valoarea totala se poate ajusta in jos
sau in sus (dar in cazul ajustarii sumei in sus, suma ajustata nu poate depasi 25% din
valoarea calculata).
Dupa ce toate datele de mai sus au fost completate, prin simpla apasare a butonului «
Creaza contract nou » se inregistreaza in baza de date datele contractului. Din acest
moment va incepe calcularea automata a comisioanelor de catre program. Contractul
de amanet se realizeaza automat, impreuna cu anexele ce cuprind obiectele amanetate
si imputernicirea conform contractului.

Dispozitie de plată(incasare) Dispozitia de plata este un ordin scris prin care


se dispune incasarea unei sume.

Fisa de magazie pentru sediu Acest raport este format de fapt din 3 fişe de
magazie:

 fişa de magazie a bijuteriilor, care cuprinde stocul şi soldul de bijuterii provenite


din contractele de amanet nereziliate, precum şi mişcările de bijuterii la sediu: niruri
care se crează după ce bijuteriile au fost prelucrate de bijutier, avize de insoţire care
se creaza atunci când transferăm bijuterii la punctele de lucru sau cand retrimitem
bijuteriile la alt punct de lucru, după ce au fost trimise înapoi la sediu;

71
 fisa de magazie a aurului fragmentar, care cuprinde stocul şi soldul de aur
fragmentar din magazie, precum şi mişcările de aur fragmentar: niruri care se crează
după ce bijutierul a stabilit ca este aur fragmentar, facturi de vânzare către alte firme;

 fişa de magazie a ambalajelor, care cuprinde cantitatea de ambalaje aflată in


magazie, niruri si transferuri de ambalaje (avize de insotire).

Gramaj ajustat Gramajul ajustat este rezultatul modificarii gramajului brut,


ca o consecinta a faptului ca in general casele de amanet exclud din gramajul brut
acele parti ale obiectului pe care nu le considera garantii pentru acordarea
imprumutului catre client.

Gramaj brut Gramajul brut este gramajul rezultat din cantarirea unui obiect.
Valoarea vramajului brut este valoarea reala a intregului obiectului cantarit.

Gramaj reevaluat Gramajul reevaluat este gramajul rezultat printr-o evaluare


ulterioara a obiectului amanetat, eventual in urma degradarii de o anumita natura a
obiectului.

Lista inventar bijuterii Inventarul de bijuterii se crează pentru o si anume şi


pentru un punct de lucru pe care îl selectăm din lista cu punctele de lucru. Raportul
conţine lista cu bijuteriile care se află in magazia fiecarui punct de lucru: denumirea
bijuterie, karatajul, gramajul, valoarea de vânzare, valoarea de intrare, numărul şi
data recepţiei. La sfîrşit raportul conţine şi totalul gramajelor, valorilor de vânzare şi
valorilor de intrare.

Lista inventar contracte Inventarul de contracte se creaza pentru o zi anume


si contine lista cu contractele active la fiecare punct de lucru, numele clientului, codul
clientului, total gramaj echivalent la 14K, valoarea imprumutului, comisionul, totalul
de achitat, si pretul pe gram. Pentru fiecare punct de lucru este calculat totalul pentru
ultimele 4 coloane iar la sfarsitul raportului sunt calculate totalurile pe firma.

Liste documente Sunt disponibile si alte rapoarte in vederea vizualizarii


si/sau tiparirii la magazine in orice moment: note de intrare-receptie, avize de
insotire. procese verbale, facturi bijuterii, facturi fragmente, chitante, dispozitii de
plata dispozitii de incasare, contracte si acte aditionale, borderouri consignatie.

Lucrul cu banca Se pot inregistra in platforma toate operatiile care se fac prin
banca, astfel incat toate aceste date sa poata fi centralizate .

72
Lucrul cu casa Toate operatiile in care sunt implicate miscari de bani (intrari,
iesiri, transferuri) vor crea automat inregistrari in registrul de casa al fiecarui
magazin, respectiv al sediului. Astfel, aceste inregistrari nu vor trebui sa fie adaugate
manual.

Modificarea datelor unui client Datele clientilor pot fi actualizate oricand,


prin simpla selectare a clientului pentru care se doreste modificarea datelor
persoanale, si apoi modificarea campului/campurilor dorite.

Modificari de comisioane pentru amanet La sediu se pot configura


comisioanele normale, comisioanele de penalizar si comisioanele de punere la
dispozitie. Unele dintre aceste configurari se pot face chiar si pentru fiecare magazin
in parte.

Modificari de pret la amanet si vanzari La sediu, în secţiunea „Modificare


preţuri” avem posibilitatea sa modificam preţurile de vânzare ale bijuteriilor aflate la
punctul de lucru.Se selectează punctul de lucru, apoi se modifică preţurile din lista de
bijuterii de la punctul de lucru respectiv. Se apasă butonul „Modifică preţuri” si se
salvează astfel modificările făcute.Aceste modificari sunt înregistrate şi în raportul de
gestiune al punctului de lucru respectiv, prin crearea unui proces verbal.

Monetar Monetarul este un document justificativ pentru evidentierea la


sfarsitul zilei a numerarului existent in casierie, corespunzator marfurilor
comercializate. Pe baza lui se preda contribuabilului numerarul incasat prin casa de
catre casier, respectiv vanzator.In conformitate cu Legea contribuabililor nr. 82/1991,
republicata, si magazinele de vanzari de bijuterii si amanet sunt obligate sa
intocmeasca zilnic si sa pastreze acest formular.

NIR (nota de intrare receptie) Nota de intrare receptie este documentul in


care sunt specificate: inventarul faptic cantitativ si indeplinirea conditiilor standard de
calitate.

Prelungirea unui contract de amanet Se cauta contractul in lista de


contracte (active, cu penalizari, neachitate, etc) dupa numele clientului, numarul
contractului, data crearii, etc.Dupa ce s-a gasit contractul care se doreste achitat, se
intra in pagina acestuia, unde se poate vedea suma care a fost imprumutata,
comisionul calculat (care poate fi compus din comisionul normal, comisionul de
penalizare si eventual comisionul de punere la dispozitie) corespunzator prelungirii
contractului. Prelungirea contractului se face prin apasarea butonului « Prelungeste ».
Ca rezultat, se creaza un act aditional la contractul initial, acesta fiind valabil in
continuare pentru numarul de zile alese pentru prelungire.In cadrul prelungirii, se

73
poate da o reducere a comisionului, separat fata de cea din contractul initial.
Observatie : Se pot face pana la 50 de prelungiri de contract initial.

Proces verbal de modificare de preţ Procesul verbal de modificare de pret


este doucmentul prin care, la modificarea pretului unui/unor obiecte, se specifica
valoarea acestora dinaintea modificarii si cea in urma modificarii pretului.

Raport comisioane incasate de la clienti Acest raport cuprinde lista de


clienţi care au achitat comisioane în perioada de timp aleasă. Raportul cuprinde
următoarele informaţii: codul clientului (codul din baza de date), numărul
contractului, data contractului şi comisionul inacasat. Se afisează dupa fiecare client
şi totalul comisioanelor achitate. Raportul se crează pentru un interval de timp
cuprins intre doua date calendaristice.

Raport contracte cu obiecte supraevaluate Se creaza pentru un interval de


timp cumprins intre doua date calendaristice şi cuprinde lista de contracte din acea
perioadă care contin obiecte pentru care valoarea ajustată este mai mare decât
valoarea bruta.

Raport contracte cu reducere de comision Se creaza pentru un interval de


timp cumprins intre doua date calendaristice şi cuprinde lista de contracte cu reducere
de comision care s-au creat în perioada respectivă, numărul contractului, numele
clientului, data, precum şi reducerea acordată.

Raport despre activitatea firmei Contine totalul comisioanelor incasate,


situatia contractelor (imprumut acordat, imprumut incasat, sold deschidere si sold
inchidere contracte), vanzari bijuterii, vanzari ambalaje, stoc bijuterii, stoc ambalaje,
totalul transferurilor de bani, atat de la punctele de lucru la sediu, cat si de la sediu la
punctele de lucru. Acest raport se creaza pentru un interval cuprins intre doua date
calendaristice.

Raport de gestiune Raportul de gestiune se foloseste doar la nivelul punctelor


de lucru (nu si la sediu), si reflecta doar miscarile aferente bijuteriilor ce au deja pret
de vanzare (bineinteles la pretul de vanzare nu la pretul lor de intrare). Sunt aici la
intrari: receptiile ce se fac pe baza avizelor cu care se primesc bijuteriile de la sediu,
procesele verbale de modificare de pret, respectiv la iesiri trebuie sa apara in afara
vanzarilor avizele de retrimitere a bijuteriilor la sediu (acelea care nu se vand intr-o
anumita perioada), si toate acestea sunt avidentiate si pentru ambalaje.

74
Raport cu operatiile contabile Se poate genera fisa sah pentru fiecare dintre
punctele de lucru (inclusiv sediul), pentru un interval de timp cuprins intre doua date
calendaristice. Aceste inregistrari contabile pot fi descarcate intr-un program de
contabiltate si prelucrate mai departe.

Receptia de bijuterii din contracte Atunci cand ajung pentru prima data la
sediu, bijuteriile rezultate din contractele neonorate vor trece prin mai multe operatii
specifice (in functie de modul de lucru al fiecarei case de amanet):

 recantarire si marcare (daca este nevoie);

 scrierea caracteristicilor fiecarui produs (marime, culoare, sex, etc);

 se vor realiza urmatoarele documente: nota de intrare-receptie la magazin, avizul


de insotire marfa si borderoul de intrare in consignatie.

Registrul de casa Registrul de casa este un document de inregistrare operativa


a incasarilor si platilor. Toate inregistrarile registrului de casa sunt facute pe baza
documentelor justificative. Astfel se poate stabili soldul de la casa, la sfarsitul fiecarei
zile.

Registru de casa la nivel de firma Acest document se crează pentru un


interval cuprins intre doua date calendaristice şi cuprinde punctele de lucru şi pentru
fiecare dintre acestea: totalul încasarilor, totalul plăţilor şi soldul pentru fiecare zi din
perioada dorită.

Returul la sediu al bijuteriilor nevandute Bijuteriile de la un magazin care


nu s-au vandut, bijuteriile care prezinta defecte sau bijuteriile care se doresc a fi
vandute in cadrul altui magazin, pot fi transferte inapoi la sediu. Pentru a transfera
bijuterii la sediu:

 dintre bijuteriile ce se gasesc in magazin, se aleg bijutriile de transferat;

 se selecteaza delegatul care va face transportul bijuteriilor;

 se apasa butonul « Transfera ». Rezultatul este crearea automata a unui aviz


deinsotire, si aparitia in coada de asteptare de transferuri de la sediu a unui rand nou,
corespunzator acestui transfer.

Transfer ambalaje la magazine În secţiunea “Transfer ambalaje magazine”


se poate realiza un aviz de insoţire pentru ambalajele care se transferă la
magazine.După efectuarea operaţiei de cumpărare de ambalaje, acestea pot fi
transferate la magazine pentru a fi vândute. Se alege magazinul unde dorim să
75
transferăm ambalajele, se alege delegatul şi se introduc cantiţatile pe care dorim să le
transferam, apoi apăsăm butonul “Transferă” si se creaza astfel avizul de insoţire
marfă.Cantitaţile transferate se scad din fisa de magazie a ambalajelor.

Transferul bijuteriilor la magazine Atunci cand se trimit bijuterii de la sediu


catre un magazin, la magazinul respectiv se creaza o coada de asteptare a acestui
transfer, astfel ca acest transfer apare in progres in aceasta coada de asteptare a
transferurilor.La sosirea la magazin cu bijuteriile a delegatului de la sediu, utilizatorul
de la magazin poate verifica avizul de insotire de la delegat si il poate confrunta cu
avizul de insotire generat la sediu de catre program.Receptia obiectelor se face
automat, printr-un singur click.Rezultatul receptiei obiectelor este un aviz de intrare-
receptie a obiectelor la magazin, generat automat, si care poate fi listat de catre
utilizator.Din acest moment obiectele sunt gata pentru a fi vandute in cadrul
magazinului.

Transferul unui contract la sediu Atunci cand un contract devine neonorat,


acesta devine transferabil la sediu. Astfel, contractul va putea fi automat regasit in
lista de contracte transferabile.Realizarea transferului contractelor si a aurului din
contracte la sediu se face astfel:

 Se filtreaza contractele care se doresc transferate (dintre cele transferabile);

 Se alege delegatul care va insoti aceste contracte la ediu;

 Se apasa un singur buton « Trasnfera contractele selectate ». Transferul


contractelor la sediu este o operatie complexa, care presupune realizarea automata a
urmatoarelor documente:

 Crearea notei de intrare-receptie la magazin pentru obiectele din contracte;

 Crearea avizului de insotire a acestora catre sediu. La initierea acestui transfer, la


sediu va fi deja vizibil acest transfer in progres, care va putea fi receptionat din
momentul in care delegatul va ajunge cu obiectele la sediu.

Valoare ajustata Valoarea ajustata este valoarea rezultata din modificarea


valoarii brute a unui obiect.

Valoare bruta Valoarea bruta este valoarea pe care o are un obiect in urma
cantarii acestuia, conform cu pretul pe gram al obiectului respectiv.

76
Vanzarea de ambalaje la magazine Amablajele care se gasesc in magazin
pot fi oricand vandute (eventual impreuna cu bijuteriile). Vanzarea de ambalaje se
realizeaza in doar cativa simpli pasi:

 Se selecteaza categoria de ambalaj din care face parte ambalajul care se vinde;

 Se selecteaza cantitatea de ambalaj spre vanzare;

 Se scrie numarul bonului de casa;

 se apasa butonul « Vanzare ».

Vanzarea de bijuterii second-hand Din momentul primirii bijuteriilor de la


sediu la magazin, acestea pot fi vandute om cadrul magazinului.O vanzare de bijuterii
se face in felul urmator:

 Se scrie numarul bonului fiscal corespunzator vanzarii;

 Se adauga cate un obiect spre vanzare (automat prin citirea codului de bare);

 Se apasa butonul « Creaza vanzare ». Observatie: in cazul in care se foloseste un


cititor de coduri de bare, atunci programul va recunoaste automat obiectul. Acest
lucru este foarte util in prevenirea fraudelor provenite de la angajati, acestia
neavand nici o posibilitate de a modifica vreuna dintre caracteristicile bijuteriilor
vandute, pretul sau gramajul acestora.

77
6. NORME DE SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI
STINGERE A INCENDIILOR

Legislaţia prinvind igiena şi normele de protecţie a muncii în


conformitate cu specificul locului de muncă

Protecţia muncii este ansamblul de acţiuni şi măsuri care au ca scop


asigurarea celor mai bune condiţii de muncă şi prevenirea accidentelor de
muncă sau a îmbolnăvirilor profesionale.

Protecţia muncii este reglementată prin următoarele acte normative:


Constituţia României, Legea protecţiei muncii, Hotărârile Guvernului,
Normele de protecţie a muncii, Standardele de protecţie a muncii,etc.

Măsurile de protecţie a muncii au caracter de lege şi sunt obligatorii pe


tot teritoriul României. Nerespectarea lor poate atrage sancţiuni scrise,
pecuniare (bani) sau penale.

Instructajul de protecţie a muncii poate fi:

1. introductiv, care se face celor nou încadraţi în unitate, elevilor,


studenţilor;
2. la locul de muncă,instructaj care se face de conducătorul procesului de
muncă;
3. periodic, care se face tuturor angajaţilor la intervale de timp stabilite
prin norme, în funcţie de specificul locului de muncă;
Normele generale de protecţie a muncii cuprind următoarele
aspecte:

- lucrătorii trebuie să poarte echipament de protecţie specific


fiecărui loc de muncă (halat, încălţăminte, mânuşi,etc.);
- normele specifice se stabilesc pentru fiecare ramură a activităţii şi
pentru fiecare tip de activitate sau loc de muncă la începutul
activităţii;
- mesele de lucru şi scaunele trebuie să asigure înălţimea optimă a
planului de lucru în funcţie de specificul muncii şi înălţimea
fiecărui executant;
- utilajele trebuie să fie dotate cu dispozitive de protecţie, de
siguranţă, de semnalizare,etc.

78
Igiena muncii este ramura medicinii umane care studiază legătura
dintre om şi mediul înconjurător şi normele de păstrare a sănătăţii în
procesul muncii.

În domeniul igienei muncii sunt elaborate reguli de apărare a sănătăţii


omului şi modalităţi de aplicare a lor. Agenţii nocivi sau noxele (agenţi cu
acţiune dăunătoare asupra omului) provoacă: reducerea capacităţii de muncă,
slăbirea rezistenţei organismului, bolile profesionale, vătămarile grave,
şocurile termice, asfixiile, lipotimiile,etc.

Clasificarea noxelor:

- Chimice: subsanţe chimice, caustice, inflamabile, explozive;


- Pulberi industriale: praf de carbon, ciment, azbest;
- Factori de microclimat: temperatura, circulaţia şi calitatea aerului,
umiditatea aerului, iluminat necorespunzător,etc.;
- Zgomote şi vibraţii;
- Radiaţii.

Agenţii nocivi sunt specifici mediului fizic de muncă. Conducătorii


proceselor de muncă trebuie să cunoască şi să aplice măsurile de igienă a
muncii pentru a realiza o amibianţă de lucru favorabilă sănătăţii şi securităţii
lucrătorilor.

Igiena individuală şi starea de sănătate a echipei de lucru

1.Igiena individuală curpinde:

a) Igiena corporală:
- control medical periodic;
- spălarea mâinilor ori de câte ori este necesar (obligatoriu înainte de
servirea meselor şi după folosirea grupurilor sanitare;
- evitarea spălării mâinilor cu benzină, motorină;
- schimbarea lenjeriei de corp după transpiraţie abundentă;
- interzicerea consumului de băuturi alcoolice;
b) Igiena îmbrăcămintei, în funcţie de specificul muncii se referă la
întreţinerea echipamentului de protectie.
2. Igiena locului de munca se referă la curăţenia, intreţinerea şi
ventilarea încăperii unde se desfăşoară activităţile.

79
3. Igiena mediului se referă la protecţia celor din jur (oameni,
vegetaţie, animale) faţă de agenţii nocivi. Ex: agenţii economici care emană
fum sau diferite reziduuri poluante.

Respectarea cu stricteţe a normelor de igienă individuală şi colectivă este


obligatorie pentru lucrătorii comerciali din sectorul alimentar.

Igiena, sănătatea, paza şi normele PSI la locul de muncă

Incendiul este focul de mari proporţii cu efecte distrugătoare


(devastatoare) ce poate afecta oamenii sau imporante bunuri materiale.

Cauzele incendiilor pot fi: umane (provocate, şi din neglijenţă), tehnice


accidentale (scurtcircuitele, scânteile), naturale (trăznetul),etc.

În cadrul unităţilor comerciale unde se concentrează un volum


important de materiale inflamabile şi există potenţiale focare de incendiu,
instruirea personalului în problemele prevenirii şi stingerii incendiilor este
parte integrantă a prevederilor contractului de muncă.

Normele şi măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se referă


la:

- existenţa regulamentelor de ordine interioară;


- prelucrarea normelor referitoare la prevenirea incendiilor;
- întocmirea planului de depozitare a bunurilor materiale inflamabile;
- organizarea alarmării, anunţării şi stingerii incendiilor la locul de
muncă;
- constituirea echipelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
- marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate;
- intocmirea planurilor de evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de
incendiu;
- proiectarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor tehnologice,
electrice, de ventilaţie, de transport,etc;
- existenţa tablourilor de distribuţie şi interzicerea accesului persoanelor
neautorizate;
- interzicerea fumatului în medii periculoase;
- dotarea cu mijloace de combatere a incendiilor: extinctoare, lopeţi,
găleţi, lăzi cu nisip, paturi. Se va cunoaşte locul exact al gurilor de
incendiu şi al furtunelor. La instalaţiile electrice se vor folosi extinctoare
de tip uscat.
Materialele utilizate la stingerea incendilor sunt: nisipul, apa,
substanţele chimice,etc.

80
Provocarea incendiilor şi nerespectarea măsurilor prevăzute de
legislaţie se sancţionează disciplinar, contravenţional sau penal în
funcţie de gravitatea şi complexitatea situaţiei.

Securitatea muncii în unităţile comerciale

Sursele de accidente în activitatea comercială sunt multiple:


nerespectarea regulilor de protecţie a muncii şi stingere a incendiilor,
folosirea unor utilaje electrice defecte, electrocutarea, accidentarea din cauza
neglijenţei utilizării cuţitelor, aparatelor de divizat mezeluri, brânzeturi,etc.

Modalităţile de acordare a primului ajutor sunt diferite în funcţie


de felul accidentului.

Primul ajutor reprezintă un complex de măsuri de urgenţă care se aplică


în cazul accidentelor înaintea intervenţiei cadrelor sanitare. Salvatorul poate
fi orice persoană care are la bază un instructaj minim corespunzător. A fi
salvator implică o deosebită responsabilitate, curaj şi prezenţă de spirit.
Însuşirea tehnicii de prim ajutor constituie o obligaţie şi o datorie
cetăţenească izvorâtă din umanism. Refuzul de a acorda primul ajutor este o
gravă abatere etică şi morală.

Primul ajutor în cazul rănilor prin tăiere:

- acoperiţi rana şi opriti sângerarea;


- preveniţi întreruperea circulaţiei;
- transportaţi rănitul la medic sau la spital;
Tăieturile mici pot fi tratate cu apă curată, apă cu săpun sau cu o soluţie de
curăţat rănile. Marginile deschise ale unei tăieturi trebuie să fie puse cap la
cap înainte de acoperirea tăieturii cu un bandaj sau comprese. Bandajele
trebuie să fie aplicat solid şi sigur, dar nu prea strâns ca să pună în pericol
circulaţia sângelui.

Primul ajutor în cazul de entorse ale gleznei:

- ridicaţi piciorul în sus;


- aplicaţi un bandaj elastic strâns;
- scadeţi temeratura prin aplicarea pachetelor cu gheaţă pe bandaj;
După acordarea primului ajutor, pentru reducerea durerilor,zona afectată
se ţine în repaus. Este necesar un examen medical.

81
Luxaţiile

Capul unei articulaţii poate ieşi din lăcaşul său. Aceasta se poate
întâmpla uneori în cazul unei fracturi şi atunci capsula este afectată şi nu
încercaţi să puneţi la locul ei articulaţia dizlocată

Primul ajutor în cazul fracturilor:

- acoperiţi rana şi opriţi sângerarea;


- imobilizaţi pe cât posibil partea accidentată;
- preveniţi întreruperea circulaţiei;
- transportaţi cu atenţie accidentatul la spital sau medic;
Primul ajutor în caz de otrăvire:

- provocaţi voma;
- daţi-i să bea multă apă, dacă victima este conştientă;
- daţi-i cărbune medicinal;
- transportaţi victima la medic, la spital.
Primul ajutor în cazul arsurilor:

- răciţi zona rapid cu apă rece;


- acoperiţi rana;
- observaţi şi verificaţi respiraţia;
- transportaţi accidentatul la medic sau spital.
Primul ajutor în caz de electrocutare:

- scoateţi victima de sub influenţa curentului electric;


- stingeţi focul;
- reanimaţi victima;
- stropiţi-o cu apă rece;
- acoperiţi rana;
- transportaţi victima la medic sau spital.

82
FIŞA POSTULUI DE AMANETAR

FIŞĂ de POST
aferentă contractului de muncă nr. ......... din data de .....................
Denumire post: Amanetar (cod COR 421401)
Nume şi prenume ocupant: ....................................................................
Locul desfăşurării muncii: la sediul S.C. B&I Education Resources S.R.L.
şi conform dispoziţiilor
angajatorului
Departament: Vânzări
Subordonare: ..............................
Supervizare: -
Relaţii funcţionale: cu ceilalţi angajaţi ai firmei pentru obţinerea de date şi
informaţii legate de
specificul activităţii sale.
Scopul postului: titularul postului se ocupă în principal cu evaluarea
bunurilor aduse în gaj de către
clienţi, negocierea preţului, termenului, duratei contractului şi comisionului
aferent care se
înregistrează în contract. Negocierea se realizează în limitele prevăzute prin
afişare la loc vizibil.
Activităţi principale:
· completarea documentelor de amanet;
· negocierea preţului obiectelor;
· încheierea contractului de amanet;
· prelungirea duratei contractului de amanet;
· lichidarea contractului de amanet;
· comercializarea obiectelor;
· depozitarea obiectelor amanetate;
· aprecierea uzurii obiectului;
· completarea registrului de casă;
· marcarea obiectelor amanetate destinate vânzării.
Sarcini şi îndatoriri specifice:
Comunicarea interpersonală
1. Primeşte clienţii
· Clienţii sunt întâmpinaţi cu politeţe la intrarea în casa de amanet.
· Clienţii sunt salutaţi cu respect, în conformitate cu regulile şi normele de
conduită.

83
2. Stabileşte cerinţele beneficiarilor
· Cerinţele clienţilor sunt stabilite prin utilizarea unui limbaj adaptat pentru
transmiterea şi
primirea corectă şi fidelă a informaţiilor.
· Clientul este ascultat cu atenţie, încurajându-se libera exprimare a opiniilor.
· Solicitarea unor amănunte de la client se face cu răbdare, pentru colectarea
informaţiilor
necesare satisfacerii cerinţelor acestuia.
3. Furnizează informaţii
· Informaţiile sunt furnizate printr-un limbaj de specialitate, adecvat
interlocutorului.
· Informaţiile transmise sunt corecte şi răspund solicitării clienţilor, iar
dificultăţile de
comunicare sunt înlăturate cu calm.
· Eventualele divergenţe cu clienţii, opiniile şi sesizările acestora sunt
rezolvate cu
promptitudine / comunicate operativ, după caz, şefului direct, în vederea
satisfacerii
exigenţelor formulate.

Organizarea locului de muncă

1. Aplică dispoziţiile referitoare la protecţia unităţii


Scoaterea din funcţiune/activarea sistemului de pază/alarmă se face conform
instrucţiunilor firmei.
· Activarea sistemului de supraveghere video se face cu operativitate,
respectând procedura.
· Eventualele disfuncţionalităţi ale sistemului de protecţie sunt comunicate cu
promptitudine
şefului direct.
2. Asigură igienizarea locului de desfăşurare a activităţii
· Îndepărtarea prafului din camera de lucru şi de pe mobilier se face cu
materiale adecvate.
· Spălarea vitrinei se face cu îndemânare şi operativitate.
· Curăţarea biroului de lucru se face cu răbdare şi responsabilitate.
· Curăţarea de praf a calculatorului de birou /PC-ului se face cu
conştiinciozitate şi atenţie.
3. Pregăteşte locul de muncă pentru primirea clienţilor
· Scoaterea din seif a obiectelor destinate vânzării se face cu grijă, în vederea
expunerii
acestora în vitrină.
· Pregătirea materialelor şi instrumentelor necesare lucrului se face cu atenţie.
· Verificarea funcţionalităţii balanţei se face cu rigurozitate, conform
procedurii specifice.

84
· Aranjarea registrelor necesare se face la loc accesibil.
4. Aranjează obiectele aflate în amanet
· Aranjarea obiectelor aflate în amanet se face în funcţie de data scadentă.
· Obiectele ambalate sunt inscripţionate adecvat tipului acestora.
· Aranjarea obiectelor se face adecvat, în condiţii siguranţă.
Completarea documentelor de amanet
1. Identifică tipul de document
· Identificarea tipului de document se face corect, cu responsabilitate.
· Identificarea tipului de document se face adecvat tipului de operaţiune de
efectuat.
· Identificarea tipului de document se face cu respectarea prevederilor
regulamentului intern
al firmei.
2. Pregăteşte documentul
· Datarea documentului se face corect şi citeţ.
· Pregătirea numărului de exemplare ale documentului se face adecvat
prevederilor
regulamentului intern.
· Pregătirea documentului se face cu conştiinciozitate, în timp util
3. Completează documentul
· Completarea documentului se face corect şi complet, cu atenţie.
· Semnarea documentului se face la locul specificat.
· Verificarea documentului redactat se face cu rigurozitate şi atenţie.
4. Completează registrele
· Completarea registrelor se face corect şi citeţ.
· Completarea registrelor se face cu conştiinciozitate, la toate rubricile
acestuia.
· Completarea registrelor se face cu promptitudine, conform prevederilor
regulamentului intern.

Negocierea preţului obiectelor

1. Analizează obiectul de amanetat


· Analizarea obiectului de amanetat se realizează prin mijloace tehnice
specifice.
· Calitatea obiectului este apreciată cu atenţie şi rigurozitate.
· Verificarea caracteristicilor obiectului se realizează fără să aducă
prejudicii /deteriorare obiectului.
· Eventualele deficienţe constatate sunt comunicate clientului, cu
promptitudine.
2. Susţine oferta de preţ al obiectului de amanetat
· Preţul oferit este adecvat rezultatului evaluării.
· Preţul oferit se încadrează într-o marjă de siguranţă acceptabilă intereselor
firmei de amanet.

85
· Oferirea preţului se face în funcţie de solicitarea clientului, în limitele de
competenţă
acordate de către patron.
3. Negociază suma amanet cu clientul
· Negocierea cu clientul a sumei amanet se face argumentat şi cu politeţe.
· Negocierea cu clientul a sumei amanet se face adecvat caracteristicilor
obiectului în cauză.
· Acceptul de preţ al clientului este obţinut conform termenilor negocierii.

Încheierea contractului de amanet

1. Verifică eligibilitatea clientului


· Identificarea datelor personale ale clientului se face prin studierea atentă a
actelor prezentate de acesta.
· Eventuale neclarităţi sunt lămurite cu operativitate.
· Neîndeplinirea eligibilităţii clientului este transmisă acestuia cu politeţe
2. Completează contractul de amanet
· Verificarea datelor referitoare la client se face conform prevederilor
procedurii specifice.
· Înregistrarea datelor referitoare la obiect se face corect şi complet.
· Înregistrarea datelor referitoare la obiect se face conform prevederilor
procedurii specifice din firmă.
3. Calculează comisionul sumei împrumutate
· Calcularea comisionului se face corespunzător sumelor acordate.
· Calculul comisionului se face corect.
· Comisionul calculat este consemnat corect în contractul de amanet.
4. Eliberează suma amanet
· Eliberarea sumei amanet se face conform prevederilor din contract.
· Suma amanet este eliberată împreună cu formularul de contract completat.
· Eliberarea sumei amanet se face în baza semnăturii client- amanetar.
· Eliberarea sumei amanet se face pe bază de contract-dispoziţie de plată.
· Eliberarea sumei amanet se face conform procedurii interne a firmei.

Prelungirea duratei contractului de amanet

1. Analizează solicitarea de prelungire a contractului


· Solicitare clientului, de prelungire a contractului de amanet este analizată cu
atenţie şi
discernământ.
· Posibilităţile de prelungire a contractului sunt analizate potrivit cerinţei
clientului şi politicii
firmei.
· Analizarea solicitării se prelungire a contractului se face în raport cu sumele
împrumutate.

86
· Prelungirea contractului de amanet este analizată adecvat nevoilor exprese
ale clientului.
2. Comunică clientului condiţiile de prelungire
· Comunicarea clientului a condiţiilor de prelungire a contractului de amanet
se face cu
operativitate.
· Comunicarea clientului a condiţiilor de prelungire se face cu politeţe, cu
argumente clare
adecvate politicii firmei.
· Comunicarea condiţiilor de prelungire se face potrivit specificului clientului
3. Completează nota de prelungire
· Nota de prelungirea a contractului de amanet este completată corect, cu
atenţie.
· Completarea notei de prelungire se face conform procedurii specifice.
· Completarea notei de prelungire se face cu operativitate şi cu
responsabilitate.

Lichidarea contractului de amanet

1. Reanalizează prevederile din contract


· Reanalizarea prevederilor din contractul de amanet se face cu atenţie şi
discernământ.
· Reanalizarea prevederilor din contract se face conform prevederilor
procedurii interne şi a
politicii firmei.
· Prevederile din contract sunt analizate cu responsabilitate.
2. Recalculează comisionul
· Recalcularea comisionului se realizează conform datelor din contractul de
amanet.
· Recalcularea comisionului se face conform procedurii interne a firmei.
· Recalcularea comisionului se face respectând cu rigurozitate politica firmei.
3. Recuperează sumei amanet
· Suma amanet este recuperată corespunzător prevederilor din contractul de
amanet.
· Recuperarea sumei amanet se face conform procedurii interne a firmei
· Documentele specifice sunt eliberate corect, cu responsabilitate şi cu
operativitate.
4. Returnează obiectul/obiectele amanetat/e
· Returnarea obiectului/obiectelor amanetate se face cu operativitate şi
precizie.
· Returnarea obiectului/obiectelor amanetate se realizează conform
prevederilor din contractul
de amanet.

87
· Obiectul/obiectele amanetate sunt verificate la returnare pentru a se
prezenta în starea în care au fost primite.

Comercializarea obiectelor

1. Pregăteşte obiectele pentru comercializare


· Starea obiectelor supuse comercializării este verificată cu atenţie.
· Verificarea stării obiectelor în vederea comercializării se face conform
prevederilor din
contractul de amanet.
· Obiectele supuse comercializării sunt verificate adecvat tipului şi
caracteristicilor acestora.
· Aspectul comercial al obiectelor este asigurat cu ajutorul unor materiale şi
unelte specifice.
· Expunerea obiectelor pentru comercializare se face după inscripţionarea
corespunzătoare a
acestora.
2. Comercializează obiectele
· Prezentarea ofertei de vânzare se face conform procedurii interne.
· Comercializarea obiectelor se realizează cu respectarea cerinţelor clientului.
· Comercializarea obiectelor se realizează cu respectarea preţului stabilit.
· Comercializarea obiectelor se face conform politicii firmei.
3. Încasează contravaloarea obiectelor comercializate
· Încasarea contravalorii obiectului comercializat se face corect.
· La încasarea valorii obiectului se oferă exact restul.
· Întocmirea documentelor specifice se face -corect, conform procedurii
interne.

Depozitarea obiectelor amanetate

1. Protejează obiectele amanetate


· Protejarea obiectelor aflate în amanet se face prin metode adecvate.
· Protejarea obiectelor aflate în amanet se face adecvat tipului acestora.
· Protejarea obiectelor aflate în amanet se face cu responsabilitate.
· Ambalarea obiectelor aflate în amanet se face, după caz, cu grijă şi
conştiinciozitate.
2. Ordonează / aranjează obiectele amanetate
· Ordonarea obiectelor se face prin alocarea de numere de ordine
· Ordonarea obiectelor se face cu atenţie, în ordinea intrării.
· Aranjarea obiectelor se face cu menţinerea înregistrărilor corespunzătoare.
· Aranjarea obiectelor se realizează în mod logic, în spaţii special amenajate.
3. Asigură securitatea depozitării obiectelor
· Asigurarea obiectelor se face prin încuierea corespunzătoare a spaţiilor
amenajate pentru depozitare.

88
· Siguranţa obiectelor este asigurată prin verificarea periodică a sistemului de
securitate.
· Securitatea depozitării obiectelor aflate în amanet este asigurată conform
procedurii interne a firmei.

Aprecierea uzurii obiectului

1. Examinează obiectul
· Caracteristicile obiectului sunt examinate cu atenţie, prin metode specifice.
· Examinarea caracteristicilor obiectului se realizează adecvat tipului de
obiect.
· Identificarea caracteristicilor obiectului se face cu rigurozitate.
2. Verifică principalele caracteristici ale obiectului
· Forma sub care se prezintă obiectul este verificată cu atenţie şi
responsabilitate.
· Caracteristicile fizice ale obiectului sunt verificate prin proceduri specifice.
· Constatarea gradului de uzură al obiectului se face corect, cu rigurozitate.
3. Estimează valoarea reală a obiectului
· Estimarea valorii obiectului se face corect, în funcţie de caracteristicile
constatate.
· Estimarea valorii reale a obiectului se realizează ţinând seama de uzură
/vechime/ model.
· Estimarea valorii reale a obiectului se face corespunzător politicii firmei.

Completarea Registrului de casă

1. Pregăteşte documentele pentru înregistrarea în Registrul de casă


· Documente sunt pregătite cu atenţie, în ordinea datei de emitere a acestora.
· Documentele sunt sortate corect, pe categorii.
· Pregătirea documentelor pentru înregistrare se face conform procedurii
firmei.
2. Înregistrează documentele
· Înregistrarea documentelor se face corect şi complet.
· Înregistrarea documentelor se realizează adecvat tipurilor de operaţiuni
efectuate.
· Înregistrarea documentelor se face respectând cu rigurozitate procedura
firmei.
3. Verifică înregistrările
· Verificarea înregistrării documentelor se face permanent şi operativ.
· Eventualele erori constatate sunt semnalate şefului ierarhic cu
promptitudine.
· Remedierea erorilor se face, după caz, respectând recomandările primite de
la şeful ierarhic.

89
Marcarea obiectelor amanetate destinate vânzării

1. Identifică marcajele obiectelor din metale preţioase, destinate


comercializării
· Examinarea obiectelor din metale preţioase se face cu atenţie, în scopul
identificării mărcii
de titlu.
· Sortarea obiectelor nemarcate/ marcate necorespunzător se face cu atenţie şi
discernământ.
· Compararea marcajelor cu prevederile cataloagelor de mărci legale se face cu
responsabilitate.
2. Efectuează analiza titlului obiectelor care necesită marcarea
· Obiectele sunt analizate vizual, cu atenţie şi conştiinciozitate.
· Analizarea vizuală se face utilizând corect instrumentele specifice
· Calitatea aliajului este apreciată corect, conform mărcii de titlu şi a mărcii de
garanţie.
· Determinarea titlului se face corect, prin metoda specifică.
· Determinarea titlului se face respectând normele specifice de sănătate şi
securitate în muncă
şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
3. Aplică pe obiecte mărcile de garanţie proprii
· Alegerea poansoanelor de titlu şi de marcă de garanţie proprie se face
adecvat calităţii
aliajului din care este confecţionat obiectul.
· Pregătirea sculelor şi dispozitivelor necesare de face cu atenţie şi
operativitate.
· Aplicarea marcajului se face cu îndemânare, prin lovire cu precizie, pentru
corecta
imprimare a mărcilor pe obiect.
· Verificarea clarităţii imprimării mărcilor se face cu atenţie, utilizând lupa, în
vederea
asigurării uşoarei identificării.
· Completarea documentelor specifice operaţiunilor de marcare se face cu
promptitudine,
corespunzător fiecărui obiect.
· Prezintă un comportament profesional în timpul zilei de lucru;
· Periodic face propuneri de îmbunătăţire a activităţii prestate;
· Îmbunătăţeşte permanent pregătirea sa profesională şi de specialitate;
· Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor legate de firmă;
· Utilizează resursele existente exclusiv în interesul firmei;
· Respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru specifice
postului său;
· Respectă instrucţiunile proprii de sanatate şi securitate a muncii şi orarul de
muncă;

90
· Realizează sarcini speciale desemnate/delegate de conducere.

Sănătatea şi securitatea muncii:

· lucrătorul apt trebuie să aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu


cunoştinţele şi
cu mijloacele tehnice de care dispune, pentru a evita consecinţele unui
pericol.
· fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu
pregătirea şi
instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului,
astfel încât să nu
expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria
persoană, cât şi
alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul
procesului de
muncă.
· lucrătorul are următoarele obligaţii:
- să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase,
echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
- să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după
utilizare, să
îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
- să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale
maşinilor,
aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect
aceste
dispozitive;
- să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice
situaţie de
muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru
securitatea
şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoană;
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este
necesar,
pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către
inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi
securităţii
lucrătorilor;
- să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii
desemnaţi,

91
pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile
de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul
său de activitate;
- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
- să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

Responsabilităţi ale postului:

· răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a


atribuţiilor ce-i revin;
· răspunde pentru prejudiciile create ca efect al activităţii sale;
· răspunde de respectarea prevederilor R.O.I. şi a contractului colectiv de
muncă;
· răspunde de îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de
specialitate ;
· răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor
legate de firmă;
· răspunde de utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei;
· respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare
la postul său;
· adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi
interesele firmei.

Autoritatea postului:

· În cadrul ariei de probleme ce priveşte activitatea pe care o desfăşoară,


conform atribuţiilor,sarcinilor, Regulamentului Intern şi deciziilor
angajatorului;
· Este obligat să informeze şi să consulte angajatorul în cazul problemelor
deosebite sau care depăşesc competenţelor sale de rezolvare.

Cerinţe specifice postului (specificaţii):


· studii medii;
· seriozitate, meticulozitate şi adaptabilitate.

Deplasări
· Frecvenţa: _______________________
· Condiţii asigurate: ___________________________

Relaţiile cu alte departamente:


· descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi în Regulamentul de
ordine
interioară

92
Condiţii de muncă:
· program normal de lucru.

Salarizare: Salariul brut lunar este de __________________ lei noi, la


care se adaugă sporurile negociate.

Facilităţi: ___________________________________

Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform


rigorilor prevăzute în fişa de post sunt descrise pe larg în Regulamentul intern
(ROI).

S.C. B&I Education Resources S.R.L. Am luat la cunoştinţă,


……………………………. ………………………………

Data:...................................

93