Sunteți pe pagina 1din 7

TESTE GRILĂ

I. Contractul de vânzare - cumpărare


1. Contractul de vânzare-cumpărare prezintă următoarele caractere juridice:
a. contract sinalagmatic;
b. contract cu titlu oneros;
c. contract aleatoriu
2.Obiectul contractului de vânzare-cumpărare este:
a. preţul;
b. lucrul vândut;
c. preţul şi lucrul.
3.Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare- cumpărare privesc:
a. consimţământul;
b. capacitatea părţilor;
c. obiectul contractului.
4.Lucrul vândut trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a. să fie în comerţ (în circuitul civil.;
b. să existe;
c. să fie sincer şi serios.
5.Nu pot forma obiect al contractului de vânzare-cumpărare:
a. drepturile personale nepatrimoniale;
b. drepturile patrimoniale cu caracter strict personal;
c. drepturile prevăzute de lege ori contract intuitu personae;
6.De regulă, vânzarea-cumpărarea este un contract:
a. solemn;
b. real;
c. consensual.
7.Vânzarea este:
a. întotdeauna consensuală;
b. numai în principiu, consensuală;
c. uneori este reală.
8.Transmiterea proprietăţii, în cazul contractului de vânzare-cumpărare, are loc în momentul încheierii contractului
dacă sunt îndeplinite şi condiţiile:
a. vânzătorul să fie şi proprietarul lucrului vândut, iar contractul să fie valabil încheiat;
b. lucrul vândut să existe;
c. părţile să nu fi amânat transferul proprietăţii, printr- o clauză specială, pentru un moment ulterior încheierii
contractului.
9.Dacă transmiterea proprietăţii este afectată de o condiţie suspensivă, iar bunul piere fortuit înaintea realizării
condiţiei, riscul contractului este suportat de:
a. proprietarul sub condiţie suspensivă;
b. proprietarul sub condiţie rezolutorie;
c. cumpărătorul, în cazul în care bunul a pierit fortuit doar în parte, cu privire la starea bunului şi ia reducerea
proporţională din preţ.
10.În cazul refuzului vânzătorului de a vinde bunul ce a făcut obiectul unui antecontract de vânzare- cumpărare,
cumpărătorul are următoarele posibilităţi:
a. să ceară daune-interese;
b. să ceară obligarea promitentului, sub sancţiunea daunelor cominatorii, !a încheierea contractului;
c. să ceară instanţei să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare.
11.Prin interdicţia vânzări-cumpărării între soţi, legiuitorul a urmărit:
a. neocolirea de către soţi a dispoziţiei imperative potrivit căreia donaţia între soţi este revocabilă;
b. apărarea intereselor moştenitorilor rezervatari ai soţului vânzător;
c. apărarea intereselor creditorilor personali ai soţului vânzător.
12.Anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat întresoţi:
a. poate fi cerută numai de soţul cumpărător;
b. poate fi cerută de oricare dintre soţi;
c. poate fi cerută de moştenitorii ocrotiţi ai soţului vânzător, fară a fi obligaţi să dovedească fraudarea
drepturilor lor.
13.Constituie derogări de Ia principiul liberei circulaţii a bunului:
a. bunurile din domeniul public al statului nu pot fi vândute;
b. terenurile asupra cărora s-a reconstituit dreptul de proprietate, conform Legii nr. 18/1991, nu pot fi vândute
timp de 10 ani;
c. apartamentele cumpărate de chiriaşi potrivit Legii nr. 112/1995 nu pot fi înstrăinate timp de 10 ani prin acte
între vii.
14.În materia vânzării-cumpărării, clauzele îndoielnice se interpretează:
a. în favoarea vânzătorului;
b. în favoarea cumpărătorului;
c. în favoarea proprietarului sub condiţie suspensivă.
15.În materia vânzării-cumpărării, cheltuielile de predare sunt în sarcina:
a. vânzătorului;
b. cumpărătorului;
c. vânzătorului, numai dacă se dispune astfel prin contract
16.În lipsă de stipulaţie contrară, cheltuielile vânzării sunt suportate de:
a. ambele părţi, în mod egal;
b. cumpărător;
c. vânzător.
17.În materia vânzării-cumpărării, cheltuielile de ridicare sunt în sarcina
a. vânzătorului;
b. cumpărătorului;
c. vânzătorului, dacă se stipulează expres în contract.
18.În lipsă de stipulaţie contrară şi dacă lucrul nu poate fi localizat, obligaţia de predare a lucrului vândut:
73. este cherabilă;
74. este portabilă;
75. predarea se face la locul unde se află lucrul vândut în momentul contractării.
19. În materia contractului de vânzare-cumpărare:
a. obligaţia de predare a lucrului vândut este, în lipsă de stipulaţie contrară şi dacă lucrul nu poate fi localizat,
portabilă;
b. transmiterea proprietăţii nu este de esenţa, ci numai de natura contractului;
c. cheltuielile vânzării sunt suportate, în lipsă de stipulaţie contrară, de ambele părţi, în mod egal
20.Potrivit art. 1377 Cod civil, vânzătorul răspunde faţă de cumpărător pentru:
a. evicţiunea totală sau parţială a lucrului vândut;
b. riscurile la care se pretinde supus acel obiect şi care nu au fost declarate la încheierea contractului;
c. riscul pieirii fortuite a lucrului vândut.
21.În materia vânzării-cumpărării, evicţiunea este înţeleasă ca pierderea totală sau parţială a proprietăţii lucrului sau
tulburarea cumpărătorului în exercitarea dreptului de proprietate ca o consecinţă:
a. invocării încălcării raporturilor de vecinătate;
b. valorificarea de către un terţ a unui drept asupra lucrului care exclude în tot sau în parte pe cel al
cumpărătorului;
c. invocarea accesiunii imobiliare.
22.În materia garanţiei pentru evicţiune, vânzătorul răspunde faţă de cumpărător:
a. numai pentru tulburările „de drept";
b. numai pentru tulburările „de fapt";
c. numai pentru tulburările de posesie.
23.În cazul evicţiunii totale, cumpărătorul evins are drept:
a. să pretindă restituirea integrală a preţului plătit;
b. să pretindă restituirea valorii fructelor pe care a fost obligat să le predea terţului evingător;
c. să pretindă restituirea cheltuielilor voluptorii făcute cu lucrul.
24.In cazul evicţiunii parţiale, eiimpărătorul evins are dreptul:
a. să ignore dreptul terţului evingător;
b. să ceară rezoluţiunea vânzării, cu toate efectele acesteia;
c. să pretindă vânzătorului restituirea valorii părţii pierdute prin evicţiune.
25.Obligaţia de răspundere pentru evicţiunea rezultând din fapta unui terţ există dacă sunt îndeplinite şi condiţiile:
a. este vorba de o tulburare de fapt;
b. cauza evicţiunii este anterioară vânzării;
c. cauza evicţiunii nu a fost cunoscută de cumpărător.
26.Condiţiile obligaţiei de garanţie pentru vicii sunt:
a. viciul să fie ascuns sau aparent;
b. viciul să fi existat în momentul încheierii contractului sau să fi intervenit ulterior;
c. viciul să fie grav.
27.Nu există obligaţia de garanţie pentru vicii:
a. în cazul vânzării prin licitaţie publică care se face prin intermediul justiţiei;
b. în cazul vânzării de drepturi succesorale, chiar dacă vânzătorul s-a obligat să garanteze conţinutul
universalităţii;
c. în cazul vânzării de drepturi succesorale, când vânzătorul nu s-a obligat expres să garanteze conţinutul
universalităţii, dar, în contract s-au specificat amănunţit bunurile ce fac parte din succesiune.
28.Vânzătorul are următoarele obligaţii:
a. suportarea cheltuielilor vânzării;
b. predarea lucrului vândut;
c. obligaţia de garanţie.
29.În materia vânzării-eumpărării, plata se poate cere:
a. la trei zile de la predarea lucrului;
b. imediat la predarea lucrului, în absenţa unui termen stipulat;
c. la data stipulată de părţi.
30.În materia vânzării-cumpărării, plata preţului se face:
a. la locul şi în momentul predării lucrului vândut;
b. la domiciliul vânzătorului;
c. la domiciliul cumpărătorului.
31.În cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată de către cumpărător, vânzătorul poate să:
a. invoce excepţia de neexecutare şi şă reflize predarea lucrului;
b. oblige pe cumpărător să execute în natură obligaţia de plată;
c. să exercite acţiune în rezoluţiune.
32.Dacă părţile au prevăzut ca plata preţului să aibă loc ulterior predării lucrului, plata:
a. este portabilă;
b. este cherabilă;
c. se face la domiciliul cumpărătorului.
33.Plata este portabilă când se face:
a. la domiciliul debitorului;
b. la domiciliul creditorului;
c. în locul în care se găsea obiectul obligaţiei la momentul încheierii contractului.
34.Proprietatea şi riscurile se transmit asupra cumpărătorului din momentul încheierii contractului, în cazul
vânzării:
a. cu grămada;
b. pe încercate;
c. pe gustate, chiar dacă nu s-a individualizat bunul.
35.Când obiectul plăţii este un lucru cert şi determinat şi părţile nu au stabilit locul Ia care ea trebuie efectuată, plata
se face:
a. la domiciliul debitorului;
b. la domiciliul creditorului;
c. în locul în care se găsea obiectul obligaţiei la momentul încheieri contractului.
36.Retractul litigios poate fi exercitat în condiţiile:
a. să existe un proces început, dar neterminat asupra fondului dreptului;
b. cesiunea să fie făcută contra unui preţ;
c. manifestarea voinţei de a exercita retractul trebuie să fie însoţită de faptul material al plăţii preţului real.
37.Nu poate forma obiectul contractului de vânzare- cumpărare:
a. dreptul real de uz;
b. dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor;
c. dreptul de întreţinere, dreptul de pensie.
38.Transmiterea proprietăţii în cazul contractului de vânzare-cumpărare:
a. este de natura acestui contract;
b. este de esenţa acestui contract;
c. are loc, de drept, din momentul perfectării acordului de voinţă.
39.Dacă vânzarea are ca obiect un lucru dintre două sau mai multe lucruri de gen, dar numai alternativ:
a. riscul pieirii fortuite este suportat, numai până la alegere, de către vânzător;
b. proprietatea se transmite în momentul alegerii;
c. proprietatea se transmite, după alegere, în momentul individualizării.
40.În cazul vânzării lucrurilor viitoare:
a. transmiterea proprietăţii are loc din momentul în care lucrurile au fost terminate, în stare de a fi predate
cumpărătorului, dacă lucrurile executate sunt de gen;
b. riscurile se transmit asupra cumpărătorului cu dreptul de proprietate, chiar dacă acesta şi-ar fi asumat riscul
nerealizării lucrului viitor din momentul încheierii contractului şi independent de transferul proprietăţii;
c. riscurile se transmit asupra cumpărătorului o dată cu dreptul de proprietate, dacă nu există convenţie
contrară.
41.Părţile pot prevedea expres într-un contract de vânzare-cumpărare:
a. ca vânzătorul să suporte riscurile şi după ce a operat transferul proprietăţii;
b. cumpărătorul să-şi asume riscurile înainte de momentul transferării dreptului de proprietate;
c. ca transferul proprietăţii să fie afectat de un termen suspensiv.
42.Vânzarea între concubini:
a. este valabilă;
b. este interzisă;
c. este nulă dacă s-a încheiat pentru a determina pe una dintre părţi să menţină starea de concubinaj.
43.Vânzarea între soţi este Interzisă deoarece:
a. donaţia între soţi este revocabilă;
b. bunurile comune nu sunt partajate în timpul căsătoriei;
c. sunt obligabile la raportul donaţiilor.
44. Anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între soţi:
a. poate fi cerută numai de soţul cumpărător;
b. poate fi cerută de oricare dintre soţi;
c. poate fi cerută de moştenitorii ocrotiţi ai soţului vânzător, fară a fi obligaţi să dovedească fraudarea
drepturilor lor.
45.Nu pot fi cumpărători nici direct, nici prin persoane interpuse:
a. tutorii, cu privire la bunurile persoanelor care se află sub tutele lor;
b. mandatarii, dar numai cei legali, în privinţa bunurilor ce sunt însărcinaţi să le vândă;
c. judecătorii, procurorii şi avocaţii în privinţa drepturilor litigioase ce sunt de competenţa curţii de apel în a
cărei circumscripţie îşi exercită funcţia sau profesia*
46.Nu pot fi cumpărători, nici direct, nici prin persoane interpuse:
a. persoanele ce administrează bunuri aparţinând statului, judeţelor, oraşelor, comunelor, în privinţa bunurilor
aflate în administrarea lor;
b. funcţionarii publici, în privinţa bunurilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale care se vând prin
mijlocirea lor, chiar dacă pentru acestea ar exista preţuri fixe;
c. persoanele insolvabile, în privinţa bunurilor imobile ce se vând prin licitaţie publică.
47.Nu pot fi cumpărători, nici direct, nici prin persoane interpuse:
a. tutorii, eu privire la bunurile persoanelor care se află sub tutela lor;
b. mandatarii, dar numai cei legali, în privinţa bunurilor ce sunt însărcinaţi să le vândă;
c. judecătorii, procurorii şi avocaţii, în privinţa drepturilor litigioase ce sunt de competenţa curţii de apel în a
cărei circumscripţie îşi exercită funcţia sau profesia.
48.Pot face obiectul contractului de vânzare-cumpărare:
a. bunurile aparţinând domeniului public al statului;
b. bunurile aparţinând domeniului privat al statului;
c. bunurile ce constituie monopolul statului.
49.Este permisă într-un contract de vânzare-cumpărare:
a. clauza prin care este interzisă înstrăinarea bunului cumpărat;
b. clauza prin care se interzice vânzarea bunului până la executarea integrală a plăţii preţului;
50.Dacă în momentul vânzării lucrul vândut era pierit total:
a. vânzarea este anulabilă, dacă se face dovada că lucrul a existat;
b. vânzarea este valabilă, dacă cumpărătorul consimte ca vânzătorul să facă rost de un alt lucru;
c. vânzarea este nulă.
51.În cazul în care obiectul contractului de vânzare- cumpărare îl constituie un bun individual determinat aparţinând
altei persoane decât vânzătorul:
a. dacă ambele părţi au ştiut aceasta, vânzarea este nulă absolut;
b. dacă cel puţin cumpărătorul a fost în eroare cu privire la calitatea de proprietar a vânzătorului, vânzarea este
anulabilă pentru error in suhstantiam;
c. obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru evicţiune subzistă, chiar dacă cumpărătorul este evins de către
adevăratul proprietar înainte de a cere anularea vânzării.
52.Obiectul prestaţiei cumpărătorului, în contractul de vânzare-cumpărare:
a. îl poate constitui un lucru;
b. îl poate constitui executarea unei alte prestaţii;
c. îl poate constitui numai o sumă de bani.
53.Preţul, obiectul prestaţiei cumpărătorului, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a. să fie stabilit în bani;
b. să fie determinat sau determinabil;
c. să fie sincer şi serios.
54.Prin preţ sincer se înţelege:
a. preţul să nu fie derizoriu, disproporţionat în raport cu valoarea lucrului vândut;
b. preţul real pe care părţile l-au stabilit în scopul de a fi cerut plătit în realitate;
c. preţul să nu fie inferior sau superior valorii reale a lucrului vândut
55.Preţul serios este cel:
a. real;
b. datorat;
c. nederizoriu.
56.În cazul în care părţile se înţeleg, printr-un act ascuns, să se plătească un preţ mai mare decât cel care se declară
în actul autentic:
a. este nul numai actul autentic;
b. este nul numai actul secret;
c. sunt nule ambele acte.
57.Contractul de vânzare-cumpărare încheiat de o persoană sub 14 ani sau pusă sub interdicţie:
a. este nul absolut;
b. este anulabil, numai dacă există leziune;
c. este anulabil chiar şi fară leziune.
58.Obligaţia de garanţie a vânzătorului contra evicţiunii există:
a. numai faţă de cumpărător şi succesorii lui cu titlu universal;
b. şi faţă de succesorii cu titlu particular ai cumpărătorului, dar numai dacă transmiterea lucrului de la
cumpărător la succesor s-a făcut cu titlu oneros;
c. şi faţă de donatarul cumpărătorului (ce are calitatea de donator., deşi cumpărătorul nu răspunde pentru
evicţiune faţă de dobânditorul cu titlu gratuit.
59.Excepţia de garanţie pentru evicţiune poate fi opusă de către cumpărător:
a. succesorilor cu titlu particular ai vânzătorului;
b. succesorilor universali sau cu titlu universal ai vânzătorului;
c. vânzătorului, dar numai dacă este vorba despre o tulburare de drept.
60.Vânzătorul răspunde pentru evieţiune rezultând din fapte personale:
a. numai dacă este vorba despre o tulburare de drept;
b. numai dacă evicţiunea provine dintr-un fapt săvârşit de vânzător anterior vânzării, dar tăinuit faţă de
cumpărător;
c. şi pentru actele sau faptele săvârşite de el ulterior vânzării, dar neprevăzute în contract
61.Vânzătorul poate fi exonerat de răspundere când:
a. evicţiunea provine din faptul său personal;
b. evicţiimea provine de îa un terţ;
c. în orice situaţie.
62.Obligaţia de garanţie pentru evieţiune poate exista în cazul invocării de către un terţ:
a. numai a unui drept real;
b. a unui drept de creanţă;
c. a unui drept real.
63.In caz de evieţiune parţială, cumpărătorul poate opta pentru:
a. rezoluţiunea nelimitată a contractului;
b. rezilierea contractului;
c. menţinerea contractului, cu despăgubiri.
64.In cazul pieirii bunului afectat de vicii:
a. dacă bunul afecta de vicii a pierit fortuit, vânzătorul răspunde pentru vicii, numai dacă a fost de rea-
credinţă;
b. dacă bunul a pierit din cauza viciilor, vânzătorul de bună-credinţă este obligat să restituie preţul, cheltuielile
vânzării şi să plătească daune-interese;
c. dacă bunul a pierit din cauza viciilor, vânzătorul de rea-credinţă este obligat să restituie preţul, cheltuielile
vânzării şi să plătească daune-interese.
65.Vânzătorul nu este obligat să predea lucrul:
a. dacă cumpărătorul nu plăteşte preţul şi nu are dat de vânzător un termen de plată;
b. dacă cumpărătorul nu plăteşte preţul deoarece are dat un termen pentru plată însă de la vânzare a căzut în
faliment sau nesolvabilitate;
c. dacă cumpărătorul nu plăteşte preţul deoarece are dat un termen pentru plată însă de la vânzare a căzut în
faliment sau nesolvabilitate, chiar dacă cumpărătorul dă cauţiune că va plăti la termen.
66.Predarea lucrului vândut este, de regulă:
a. portabilă;
b. cherabilă;
c. se fece la domiciliul debitorului.
67.Transferul dreptului real nu se realizează concomitent cu încheierea convenţiei translative de drepturi reale, in
cazul:
a. înstrăinării ce are ca obiect un lucru viitor;
b. înstrăinării ce are ca obiect bunuri de gen;
c. când părţile au convenit să amâne transferul dreptului real la împlinirea unui termen sau după realizarea unei
condiţii.
68.Vânzătorul nu răspunde pentru viciile ascunse ale lucrului vândut:
a. dacă cumpărătorul, printr-un minim de diligenţi, le-ar fi putut descoperi la momentul încheieri contractului;
b. dacă cumpărătorul, apelând la un specialist care are cunoştinţe despre lucrul vândut, ar fi descoperit viciile
la momentul încheierii contractului;
c. dacă cumpărătorul, oricâte diligenţe ar fi depus, nu ar fi descoperit viciile ascunse la momentul încheierii
contractului.
69.Clauzele neclare ale vânzării se interpretează în favoarea:
d. debitorului;
e. vânzătorului;
f. cumpărătorului.
70.Acţiunile redhibitorii sau estimatorii pot fi intentate:
a. în termen de 6 luni, dacă vânzătorul a fost de bună- credinţă;
b. în termen de 3 ani, dacă vânzătorul a fost de rea- credinţă;
c. într-un an, dacă vânzătorul a fost de rea-credinţă.
71.In caz de vânzare făcută prin dare de arvună:
a. dacă vânzarea nu se execută din culpa părţii care a dat arvuna, aceasta pierde jumătate din cuantic dacă
cealaltă parte nu cere executarea vânzării;
b. dacă vânzarea nu se execută din culpa părţii care a primit arvuna, aceasta va întoarce arvuna în cuantum
dublu, dacă cealaltă parte nu cere executarea vânzării;
c. dacă vânzarea a devenit imposibilă fără culpa nici uneia dintre părţi, arvuna se va înapoia.
72.In cazul vânzării lucrului altuia:
a. contractul nu poate fi desfiinţat dacă sunt îndeplinite condiţiile aplicării art. 1909 alin. 1 C. civ.;
b. contractul este lovit de nulitate relativă în toate cazurile;
c. contractul este lovit de nulitate absolută în toate cazurile;
73.Nulitatea vânzării lucrului altuia (în cunoştinţă de cauză. poate fi invocată:
a. numai de vânzător;
b. numai de cumpărător;
c. de orice persoană interesată.
74.Nulitatea vânzării cu bună-credinţă a lucrului altuia poate fi cerută:
a. de vânzătorul de bună-credinţă;
b. de cumpărător, dacă preţul a fost plătit;
c. de adevăratul proprietar.
75.Vânzarea lucrului proprietatea exclusivă a altei persoane:
a. este lovită de nulitatea absolută în toate cazurile;
b. transferă dreptul de proprietate în momentul încheierii contractului în toate cazurile în care vânzătorul este
de bună-credinţă;
c. este lovită de nulitate absolută dacă ambele părţi sunt de rea-credinţă.
76.Pactul de preferinţă:
a. este interzis de lege;
b. este translativ de proprietate;
c. nu poate fi denunţat unilateral de către promitent.
77.Vânzătorul nu este obligat să predea lucrul:
a. dacă cumpărătorul nu plăteşte preţul şi nu are dat de vânzător un termen de plată;
b. dacă cumpărătorul nu plăteşte preţul deoarece are dat un termen pentru plată însă de la vânzare a căzut

S-ar putea să vă placă și