Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. “ proiect TRIDENT” S.R.L. Proiect nr.

162 / 2007
Str. Petru Rareş, nr. 52, bl. B7, sc. C, ap. 42 Faza: P.A.C.
Piatra Neamţ Denumire proiect: ANSAMBLU REZIDENŢIAL
Telefon: 0233 / 218910 “GREEN HILLS”
Str. Plăieşului, nr. 4, Piatra Neamţ
Beneficiar: S.C. „PN EHAD INVEST” S.R.L.

- INSTALATII GAZE NATURALE -

MEMORIU TEHNIC

1. Date generale

1.1. Structura constructivă:


Locuinţele de construiesc în 4 tronsoane, parter şi 10 etaje cu 58 apartamente fiecare..
Beneficiarul a optat pentru sursa de agent termic locală pe fiecare apartament, produs în centrale
termice de perete de 24 kw.

1.2. Debit instalat:


Gazele naturale se folosesc pentru producerea agentului termic necesar încălzirii, preparării apei
calde de consum şi preparare hrană.
Pentru fiecare apartament debitul instalat de gaze naturale este de:
• 1 centrală termică.......................................................di = 2,75 m3/h
• 1 maşină de gătit tip aragaz........................................di = 1,05 m3/h
Total d.i = 3,8 m3/h
Total general: d.i. = 232 ap x 3,8 m /h x ap. = 881,6 m3/h
3

1.3. Soluţia de alimentare:


Alimentarea cu gaze naturale se va realiza (conform datelor preliminare furnizate de E.ON GAZ) din
reţeaua de distribuţie presiune redusă existentă cu Dn 50 mm, din oţel, pe str. Plăieşului prin extinderea
acesteia cu 30 m, branşament subteran în lungime de 12 m, branşament ramificat montat suprateran la cote
variabile până la intrarea în fiecare tronson.
La intrare în tronson de amplasează postul de reglare protejat în firidă.
Din postul de reglare, în casa scării se vor executa două coloane verticale din care se va alimenta
fiecare apartament.
Măsurarea consumului se realizează pe fiecare apartament cu contor volumetric G 2,5, Qm MAX = 4,0
3
m /h.
Se amplasează grupaţi în două nişe prevăzute cu uşă din jaluzele fixe.
Prezenta documentaţie se referă la instalaţia de utilizare interioară de gaze naturale.
Reţeaua, branşamentul şi branşamentul ramificat se vor trata în cadrul utilităţilor după obţinerea
acordului de acces la sistemul de distribuţie.

1.4. Debit de calcul:


Conform aviz CTE 550/73 din 2005 a S.C. DISTRIGSZ NORD S.A. Tg. Mureş debitul de calcul
pentru fiecare apartament este de 2,1 m3/h.
Qc = 232 x 2,1 = 487,2 m3/h

2. Instalaţia de utilizare
La baza fiecărei coloane este montat un robinet de secţionare.
Conducta se fixează în brăţări şi console la distanţe conform tabelului 6 din
NT-DPE-01/2004, astfel:
- ½” la distanţa maximă între brăţări de 3,3 m
- ¾” şi 1” la distanţa maximă între brăţări de 4,2 m
- 1¼” şi 1½” la distanţa maximă între brăţări de 5,1 m
- 2” la distanţa maximă între console de 5,7 m
Trecerea conductelor prin perete se face în tub de protecţie.
Conducta instalaţiei interioare de utilizare nu va avea îmbinări în interiorul tubului de protecţie
(art. 823 din NT-DPE-01/2004).
Tubul de protecţie va depăşi faţa finită a peretelui cu 10 mm (art. 10.47 din NT-DPE-
01/2004).
Volumul interior al bucătăriilor şi o suprafaţa vitrată a acestora (fereastră cu tâmplărie termopan)
se încadrează în art. 8.2. din NT-DPE-01/2004.
Conform art. 8.3 din NT-DPE-01/2004
Se montează sistemul de protecţie compus din:
- detector automat de gaz metan şi CO cu limita inferioară de sensibilitate 2%.
- electrovană normal deschisă, 220 V CA.
Accesul aerului necesar arderii şi evacuarea gazelor de ardere se asigură prin orificiul de acces aer şi
evacuare gaze de ardere prevăzute în acest scop.
La cota +34,60 în peretele din casa scării spre exterior s-a prevăzut un orificiu de evacuare a
eventualelor scurgeri de gaze naturale de 200 x 200 mm, hp = 2000.
Centralele termice sunt cu tiraj forţat şi cameră de ardere etanşă şi se încadrează în art. 8.5 din NT-
DPE-01/2004.
Racordarea centralei termice se face rigid la instalaţia de utilizare prevăzută cu 2 robinete.
Racordarea maşinii de gătit este prevăzută a se realiza rigid la instalaţia de utilizare (un singur
robinet).
În situaţia în care beneficiarul solicită racordarea flexibilă (conform art. 8.14 din
NT-DPE-01/2004) obligatoriu se montează şi al doilea robinet.
Racordurile flexibile trebuie să fie agrementate tehnic pentru utilizarea în instalaţii de gaze
naturale şi se îndeplinească următoarele condiţii:
- Lungimea maximă 1 m şi diametru minim de 10 mm
- Măsuri de evitare a contactului cu corpuri calde
- Nu se admite cuplarea mai multor racorduri
- Racordul flexibil se montează între robinetul de siguranţă şi maşina de gătit

3. Materiale
- Ţeavă STAS 7656: Dn ½” (21 x 2,65 mm),
- Ţeavă SR 404/1-98: Dn ¾” (28 x 3,0 mm), Dn 1” (32 x 3,5 mm), Dn 1¼” (42 x 3,5 mm), Dn 2”
(60 x 4 mm), Dn 2½” (76 x 4 mm).
- Robinete cu cep NID 2221-76, PN 0,1 bar, sau cu sferă destinate gazelor naturale.

4. Prescripţii de execuţie
Îmbinarea conductelor din instalaţia de utilizare se va realiza prin sudură.
Pe baza certificatului de calitate care însoţeşte materialul tubular se va stabili de către constructor
tipul sârmei de sudat. Conform I27 / 1982, clasa de calitate pentru îmbinările sudate la conductele de gaze
naturale este II. Sudorii vor fi autorizaţi conform prescripţiilor SR9-ISCIR. Examinarea vizuală este
obligatorie, eliminatorie şi se face înaintea oricărei metode de verificare.
După îmbinarea ţevilor şi armăturilor instalaţia se va supune probelor de casă, se execută
eventualele remedieri şi se reface proba până când toate îmbinările corespund.
La fixarea instalaţiei nu este permis să se corecteze defectele de la aliniere sau de devieri de la
traseu prin deplasarea forţată a ţevilor sau sprijinirea lor forţată în tuburi de protecţie.
Ţevile şi îmbinările cu filet nu trebuie să fie supuse altor eforturi decât cele rezultate din
înşurubare.

5. Probe şi verificări:
După terminarea execuţiei instalaţiilor, înainte de punerea în funcţiune, instalaţia de utilizare se va
supune următoarelor verificări de recepţie:
• Proba de rezistenţă
• Proba de etanşeitate
Presiunile de verificare, şi timpul de realizare a probei pentru presiune joasă sunt:
• Proba de rezistenţă la presiunea de 1 bar timp de 1 oră
• Proba de etanşeitate la presiunea de 0,2 bar cu manevrarea armăturilor, timp de 24 ore.
Toate armăturile şi piesele de legătură se vor încerca înainte de montare. Încercările se vor efectua
cu aer şi se vor verifica cu un produs spumant (apă şi săpun). Încercările vor începe după egalizarea
temperaturii aerului din conducta cu cel din mediul înconjurător.
Timpul de egalizare a temperaturii este în funcţie de volum.
Volumul pentru care se alocă timpul minim (30 minute), este de 0,1m 3 (tabelul 11 şi tabelul 12 din
NT-DPE-01/2004).
Condiţiile de încercare şi rezultatele obţinute se vor consemna într-un proces verbal de recepţie
tehnică. Citirile se vor face cu manometru cu înregistrare continuă. La apariţia unor defecte, încercările se
vor întrerupe, iar conductele se vor goli.

6. Protecţia conductelor
După efectuarea tuturor probelor de presiune şi a verificărilor, conductele şi firidele se vor proteja
împotriva coroziunii prin grunduire cu vopsea de miniu de plumb şi vopsire cu vopsea în ulei de culoare
galbenă în două straturi (art.11.2. din NT-DPE-01/2004).

7. Punerea în funcţiune, exploatarea şi revizia instalaţiilor:


Verificarea şi recepţionarea instalaţiilor de gaze se va face conform prevederilor NT-DPE-
01/2004 şi Normativului C 56.
Pe parcursul executării lucrărilor, conducătorul tehnic al lucrărilor, instalator autorizat, răspunzător
de calitatea şi siguranţa lucrării, verifică dacă:
• Toate materialele şi aparatele sunt conform prevederilor din proiect şi au fost livrate cu certificate de
calitate şi în timpul manipulării nu au suferit deteriorări.
• Modul de fixare a conductelor, respectarea distanţelor între conducte şi alte elemente de construcţie.
• Existenţa tuburilor de protecţie şi executarea acestora.
• Manevrarea robinetelor de închidere.
• Tirajul orificiilor de evacuare a gazelor arse.
Verificările de rezistenţă şi de etanşeitate se vor efectua de către instalatorul autorizat, în prezenţa
delegatului operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale.
Punerea în funcţiune a instalaţiilor de gaze se poate face după recepţia tehnică şi încheierea
contractelor de furnizare a gazelor naturale.
La punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare se urmăreşte comportarea aparatelor de utilizare,
prin:
• Stabilitatea receptorilor
• Aspectul flăcării
• Evacuarea gazelor arse
La punerea în funcţiune se va încheia un proces verbal, conform anexei 6 din NT-DPE-01/2004.
Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare se face în conformitate cu instrucţiunile pentru utilizarea
gazelor naturale (anexa9), elaborate de operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale.

8. Măsuri de protecţia muncii:


În timpul execuţiei instalaţiilor de gaze naturale se vor respecta prevederile capitolului
„PROTECŢIA, SIGURANŢA, IGIENA MUNCII” din NT-DPE-01/2004.

Întocmit: Verificat:
ing. Radu-Rusu Ciprian ing. Radu-Rusu Constantin