Sunteți pe pagina 1din 5

RAPORT ASUPRA ACTIVITATII DESFASURATE ÎN

ANUL SCOLAR 2020-2021 DE CATRE


PROF. INV.PREȘCOLAR Ciucă Irina

Subsemnata ,Ciucă IRINA ,profesor invatamant prescolar, titular ,la Grădinița cu Program
Prelungit Slatina,Jud.Olt cu vechime în învățământ de 8 ani, având o vechime în unitate de un 6 ani ,
având gradul didactic II , prezint raportul de autoevaluare pe anul școlar 2020-2021.
În munca cu copiii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu
posibilitătile copiilor din grupa mare pe care am condus-o.
Ca educatoare caut să fiu mereu informată cu tot ce apare nou legat de specialitatea mea şi să fiu
mereu bine documentată şi pregatită în ceea ce priveşte:
PROIECTAREA ACTIVITATII
1.1.Respectarea programei scolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum
și adaptarea acesteia la particularitățile grupei/clasei
- În cadrul clasei se afla permanet noul curriculum al învatamantului preșcolar dupa care m-am
ghidat atunci cand am realizat proiectarea anuala a activitații de la clasa.
- De asemenea în portofoliul personal dețin și alte documente ajutătoare necesare proiectarii
activitaților saptămânale, zilnice (ghiduri de aplicare ale programei elaborate de edituri precum Delta/
Diana ect.).
-Planificarea activitaților anuale, saptămânale am efectuat-o în termenele stabilite în urma
susțineri testelor de evaluare inițială pentru a stabili temele ce urmează a fi abordate în conformitate cu
particularitățile de vârstă ale preșcolarilor.
- Proiectarea zilnica am realizat-o creativ, în special în funcție de particularitațile de vârstă ar și a
specificului cunoasterii fiecarui preșcolar, testele, întrebarile fiind în conformitate cu nivelul de învațare
al fiecaruia. Am folosit la lecții în special materiale didactice personale desene, planșe realizate personal
care ne-au ajutat sa învățam eficient, imaginile fiind sugestive în cadrul învățării la această vârsta.
1.2.Implicarea în activitatile de proiectare a ofertei educationale la nivelul unitatii
- Am prezentat părinților oferta educațională în conformitate cu noul curriculum și legile în vigoare
și interesul comunități locale.
- Proiectarea activitaților am realizat-o ținând cont de C.D.S, curriculum preșcolar și am realizat
planificarea calendaristica situând copilul în centru procesului de predare-învățare.
În cadrul primei ședinte cu parinții am prezentat acestora oferta gradiniței din care parintii au ales
caietele ajutatoare pe care am lucrat pe parcursul anului scolar – Editura Diana.
1.3.Folosirea TIC în activitatea de proiectare.
- Redactarea documentelor de programare şi planificare a activităţilor didactice în format
standard (Microsoft, Word) şi electronic(CD, DVD, etc.) atât a celor de la clasa cât și cele de parteneriat
și extrașcolare am realizat-o pe calculator ,precum și fisele de lucru ale copiilor.
- Am făcut prezentarea documentelor solicitate în format electronic: CD, DVD, Mail, pe
platformă kinderpedia și zoom .
1.4.Proiectarea activităților-suport pentru învățarea mediul online instrumentelor de evaluare
aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică
-Am realizat.proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online prin implementarea
unor platforme și a unor aplicații precum :Wathaps.Facebook,Kinderpendia,Zoom
- Am elaborarat instrumentele de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de
proiectare didactică.
-Am elaborat mapa activităților online din perspectiva noului curriculum.
1.5.Proiectarea activităţilor extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi
interesele educabililor şi planul managerial al unităţii.
- Am realizat proiectarea întâlnirilor cu părinții, tematicile fiecarei întâlniri săptămânale precum si
procesele verbale ale acestor întâlniri).
-Am realizat planul managerial al activitătilor extrașcolare și parteneriate cu părinți .
În planificarea activităților extrașcolare și parteneriatele de la clasa am ținut cont de nevoile copiilor, de
activitățile realizate la nivel national, ( Ziua Femei,Ziua copilului)
-Am elaborarea mapa activităților desfășurate în activitățile online.

2.REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE


2.1.Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi
formarea competenţelor specifice
- Utilizarea informaţiilor din lucrările de specialitate pedagogice şi metodice specific
disciplinei.
- Corelarea proiectelor didactice şi a schiţelor de lecţii cu documentele de proiectare şi
planificare a activităţilor.
-Mi-am propus și am realizat lecțiile urmărind să existe o concordanța între obiectivele specifice-
operaționale-conținuturile învatarii-metode si mijloace didactice ( se observa asta din proiectele
didactice), am urmarit sa realizez activitati integrate cât mai diverse în care metodele noi-
activ/participative-sa fie incluse. Am căutat să asigur un echilibru între activităţile statice şi cele
dinamice – atât în în cursul unei zile cât şi în timpul unei săptămâni - şi să acord atenţia cuvenită
mişcării în aer liber a copiilor.
Am stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul activităţilor artistico-
plastice şi practice, fiind activitățile lor preferate.
-Utilizarea metodelor specifice privind instruirea diferenţiată / centrată pe elev î n f u n c ț i e d e
particularităţile de vârstă ale elevilor.
Am conceput lectiile în concordanța cu achizițiile pe care le dețineau de acasă și am stabilit astfel si
modul diferențiat de predare deoarece anumiți prescolari dețineau mai multe informații de acasă și a
trebuit să-i aduc și pe ceilalti preșcolari la nivelul lor fără să-i țin loc pe ceilalți.
-.Am utilizat metode activ-participative în actul didactic precum
competiția,jocul,problematizarea,turul galeriei,explozia stelară.
-Aplicarea transdisciplinarităţii.De asemenea în cadrul activităților integrate am realizat
activități din perspectiva transdisciplinară.
2.2.Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării
activităţilor didactice inclusiv utilizarea TIC.
- Utilizarea eficientă a manualului şcolar ales în cadrul activităţilor de învăţare / evaluare,
folosirea materialelor auxiliare existente în dotarea cabinetelor / bibliotecii şcolare, etc.
În ceea ce privește materialul folosit la lecții am fost interesată de confectionarea de material
didactic în funcție de varietatea tematicilor și conținuturilor de învățare și a particularităților de vârstă
a copiilor; am folosit atât material existent în gradiniță cât și confecționat de mine sau procurat prin
eforturi propri.
-. Am folosit materialele auxiliare existente în dotarea cabinetelor / bibliotecii şcolare cât și
confecționat de mine sau procurat prin eforturi propri.
- Realizarea unor mijloace didactice, originale, specifice disciplinei (inclusiv softuri
educaționale).Folosesc cu cea mai mare placere calculatorul, DVD-ul la orele de curs pentru
prezentarea imaginilor, poveștilor, a predarii noilor cunoștinte, softuri EDU sau Pitic-clic, deoarece
învățarea se face mult mai ușor.
-Am utilizat mijloace TIC în cadrul orelor de curs și mijloace didactice existente în unitate.
2.3Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de
învățare pe platforme educaționale
-.Am realizat activități didactice folosind și utilizand resurse educaționale deschise pentru
învățarea online .
-.Am utilizat aplicații online pentru susținerea activităților de învățare precum
Youtube,Facebook,
-Am susținut sesiunile de învățare pe platforme educaționale precum Kinderpendia,
Zoom,Wathaps,Facebook.
2.4.Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor
- Promovarea rezultatelor elevilor în cadrul întâlnirilor cu părinţii, la nivelul comisiei
metodice / al comunităţii locale mass-media, etc.
Am realizat activități comune părinți-copii educatoare în cadrul cărora părinții au putut vedea cum se
desfășoară o activitate didactică online în grădiniță..
-.Am realizat portofolii / expoziţii/ materiale informative: pliante, postere, CD-uri, pentru părinți
și nu numai.
- Am căutat ca să am feed-back-ul preșcolar ilor, părinţilor şic omunităţii locale.
2.5. Organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul
școlar, extrașcolar și în mediul online
- Am organizat activităţi extracurriculare la nivelul şcolii (în afara săptămânii Școala altfel) și în
mediul online precum „Îl așteptăm cu drag pe Moș Crăciun”.
- A m participat la activităţile extracurriculare la nivelul şcolii (în afara
săptămânii Școala altfel) și în mediul online precum Ziua Copilului,-1 IUNIE- prin participarea la
Simpozionul Internațional „Zâmbet de copil!”,în cadrul Proiectului internațional „Educație fără
frontiere” ,unde am publicat și articolul „Educație fără frontiere”.Am participat la concursurile :
„Fantezie și culoare ” desfasurat în cadrul unității noastre de învățământ ,„Lingura de lemn”,
„Matematică distractivă”,„Reciclează-Reduce-Reutilizează”,Milioane de capace”,precum și în cadrul
Proiectului„Citește-mi 100 de cărți”și „Punguța cu 2 cărți”.
2.6.Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării / dezvoltării
competenţei de ,,a învăţa să înveţi”.
-A m antrenat preșcolari în activităţi ce promovează studiul individual în rezolvarea unor
sarcini de lucru creative.precum fișe de lucru,activități practice.
- A m utilizat metode ce promovează studiul în echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru
precum jocul didactic ,jocuri senzoriale,jocuri de construcție,jocuri manipulative.
- A m utilizat metode ce promovează rezolvarea sarcinilor de lucru pentru acasă precum
explicația,exercițiu,conversația,problematizarea.
2.7.Organizarea și desfășurarea de activități prin participare la acțiuni de voluntariat
-. Am participat la activități de voluntariat de 1 Martie din cadrul SNAC-ului.
-Am întocmit documentației specifice organizării şi desfăşurării unor activităţi de voluntariat
(procese verbale, rapoarte, analize )

3 Evaluarea rezultatelor învăţării.

3.1 Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de


evaluare
-Prezentarea şi discutarea criteriilor cu elevii.Pe parcursul anului școlar am realizat atât evaluari
inițiale, periodice–la lecții, semestriale și finale consemnâd datele în planificarea activitatilor instructiv
educative dar și în fișele de observație existente la grupă.
-. Am prezentat și discutarea criteriilor şi a procedurilor de evaluare cu părinţii.
-Am asigurat permanent feed-back-ului aprecieri verbale.
3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor.
- A m formulat itemii în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi
standardele de performanță
- A m c ă u t a t s ă f o l o s e s c m e t o d e combinate a itemilor obiectivi, semi- obiectivi şi subiectivi.
- Am discutat cu părinții fișele de lucru oferind clarificarile necesare în evaluare.
-Am consemnat progresul / regresul şcolar în caietul de observații.
3.3.Am  utilizat diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online precum fișe de lucru.
-A m a plicarea cele trei forme de evaluare inclusiv în mediul online: iniţială, continuă şi
sumativă
-Am folosit fişe de lucru / chestionare inclusive în mediul online pe Kinderpendia,Wathaps
-A m u tilizat instrumente diverse de evaluare: teste, , portofolii
-A m folosit instrumente care să permită şi o evaluare orală / practică precum
povestirea,conversația,explicați
3.4.Promovarea autoevaluării şi interevaluării
- Am inclus autoevaluarea ca etapă în demersul didactic în proiectarea activităţilor
- Am folosit fişe /chestionare de autoevaluare.
- Am realizat autoevaluării individuale/ în cadrul grupelor de lucru
- Am realizat interevaluării la nivelul grupei.
3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali.
- Am aplicat chestionare părinţilor .
- A m r e a l i z a t evaluarea implicării beneficiarilor educaţionali în alegerea ofertei
educaţionale ce urmează a fi parcursă.
-Am avut întâlniri periodice cu părinţii
3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării
rezultatelor învățării
- Am prezentarea conţinutului unui portofoliu educaţional model realizat conform
metodologiei
- Am prezentarea şi discutarea criteriilor de evaluarea portofoliilor educaţionale.
3.7Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea
rezultatelor evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev.
-.Am realizat și aplicat unor instrumente de evaluare a activității online (portofolii cu
fotografii, fișe de lucru, filmulețe, lucrări ale copiilor) .
- Am promovat rezultatele evaluării în cadrul întâlnirii online cu părinții, în cadrul comisiei metodice
și a cercului pedagogic
-Am oferit feedback fiecărui preșcolar.

4.Managementul clasei de elevi.

4.1.Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini ambient ) pentru desfăşurarea
activităţilor în conformitate cu particularităţile grupei de preșcolari..Regulile stabilite a fi respectate în
clasă au fost prezentate copiilor la clasa în timpul orelor de educație pentru societate (DOS) și
vizualizate prin imagini postate pe peretele clasei.
- Prezentarea şi afişarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs conform ROFUIP
şi ROI..Am încercat să creez un ambient plăcut în clasă prin decorare cu picturi sau imagini specifice
temei pe care am abordat-o puse pe pereți clasei.
-Am realizat activităţi specifice care să conducă la cunoaşterea legilor ţării, a normelor de
conduită, circulaţie .
- Implicarea cadrelor didactice în amenajarea clasei/ laboratorului/ cabinetului/ panourilor
informative.
4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiei conflictuale.
- Am intervenit pentru ameliorarea situaţiilor conflictuale / monitorizarea comportamentului
elevilor ,,problemă”prin discuții cu factori implicați în rezolvarea acestora.
4.3.Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a preșcolarilor.
- Am completat fişele de observaţie a preșcolarilor.
-A m c ă u t a t s ă c onsiliez permanent preșcolarilor prin forme şi mijloace variate
-A m respectat particularităţile preșcolarilor de vârstă caracter,temperament,
cunoaştere,condiţii sociale.
4 . 4 . A m m otivat preșcolari prin valorizarea exemplelor de bună practică.
-Am implicat preșcolari în activităţi de bună practică.
- Am responsabilizat preșcolari.
5. Management ul carierei şi a al dezvoltării profesionale.
5.1. Am participat la programele de formare continuă/perfecționare și valorificarea
competențelor științifice, didactice și metodice dobândite
- Am valorificat competenţele dobândite la cursurile de formare (prin redactarea documentelor,
desfășurarea demersului didactic etc.).
- Am prezentat exemple de bună practică utilizate în activitatea didactică (prin mese rotunde,
referate sau lecţii demonstrative), redactarea și publicarea unor articole metodico- ştiinţifice în reviste
/ lucrări de specialitate.Am publicat articolul „Educație fără frontiere”, în cadrul Proiectului
Internațional Educație fără frontiere.
5.3. Realizarea / Actualizarea portofoliului profesional şi a dosarului personal
- Am realizat şi actualizat permanent a portofoliului profesional şi a dosarului personal.
5.4.Dezvoltarea capacităţii și de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii
cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii –
familiile elevilor.
- Am comunicat eficient în int eriorul instituţiei şcolare (cu personalul didactic,
personalul didactic auxiliar, conducerea unităţii, cu colectivele de elevi, cu părinţii, etc.)
printr-o implicare activă şi interrelaţionare, împărtăşirea experienţelor personale.
- A m respectat regulamentul intern şi a normelor de organizare şi funcţionare a instituţiei şcolare,
realizarea integrală a atribuţiilor cuprinse în fişa postului personalizată, la timp.

6. Contribuţia la Dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare.


6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltări instituţionale.
- Am dezvoltat parteneriate cu școala și părinți în vederea unei colaborării eficiente cu
diverși factori interni și externi.
6.2.Promovarea ofertei educaţionale
- Am promovat oferta educaţională la nivelul instituţiei și prin prezentări părinților.
.6.3. Promovarea imaginii unității de învățământ în comunitate prin participarea și
rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare
realizate în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online
Am popularizat activităţilor extracurriculare şi extraşcolare prin mijloace mass-media, site-uri
educaţionale Wathaps,Facebook,Kinderpendia.
6.5. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi ISU
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor
suplimentare.
-.Am pledat pentru cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de respectare a normelor de sănătate şi
securitate a muncii şi de PSI şi ISU prevăzute de legislaţia în vigoare.
- Am desfasurat activitati despre sanatatea copiilor, protectia sanatatii atat la clasa cat si in cadrul
activitatilor de consiliere si in cadrul parteneriatului cu cabinetul medical al gradinitei si al medicului de
familie.
. 6.6.Implicarea activa in crearea unei culturi a calitatii în nivelul organizatiei.
Implicarea mea în diverse activități, am căutat să atrag și pe colegele mele prin prezență,
responsabilitate,prin implicarea de care au dat dovadă și prin profesionalismul dumnealor am putut crea
și întreține în bune condiții a calității culturii educaționale în această unitate.
6.7. Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu
ajutorul tehnologiei
6.7.a.Am realizat activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu
ajutorul calculatorului,prezentări power point în cadrul lecțiilor desfășurate.
6.7.b.. Am promovat activitățile realizate cu ajutorul calculatorului.

7. Conduita profesională

7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament)


●Consider că atitudinea morală pe care mi-am format-o ca și ,cadru didactic în unitate, este una de
respect atât a mea față de colege și personalul auxiliar/de îngrijire/sanitar,față de părinți ,cât și invers.
●Mi-am susținut punctul de vedere acolo unde am știut că am dreptate și am cedat în Fața unor
divergențe de opinii păstrându-mi totuși integralitatea morală fară a jigni pe cineva.
7.2. Respectarea și promovarea deontologiei didactice (normelor deontologice)
●Am căutat să promovez o relație de respect reciproc atât din partea mea cât și a părinților față de
mine,atunci când au fost divergențe de opinie mi-am impus puncutul de vedere încercând să ameliorez
situațiile conflictuale ,am lăsat ca dialogul să primeze în relațiile dintre noi.Prin aceasta consider că am
respectat și am promovat imaginea mea de cadru didactic ,fiind un om care știu să ascult dar să fiu și un
om integru ,un om care respectă, promovează prin calitate ,prin înțelegere și toleranță.
●Consider că am respectat atât conduita profesională cât și imaginea mea în societate ca fiind una
pozitivă.

S-ar putea să vă placă și