Sunteți pe pagina 1din 7

„MICUL ŞAHIST” - opţional - ŞAH

Aria curriculară:Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Clasa/Grupa:clasa a VI-a

Durata: 1 an şcolar

Numărul de ore/săptămână:1 oră

An şcolar:2011-2012

CUPRINS:

 ARGUMENT
 COMPETENṬE SPECIFICE
 CONṬINUTURI
 VALORI ŞI ATITUDINI
 SUGESTII METODOLOGICE
 BIBLIOGRAFIE

1
ARGUMENT
„Obiectul matematicii este atât de serios,incât este util să nu pierdem ocazia pentru a-l putea face mai
atractiv”afirma Blaise Pascal,matematician şi filosof francez.Jocul de şah,considerat artă,sport,dar şi
ştiinţă ar putea fi folosit ca disciplină opţională in cadrul tuturor ariilor curriculare existente ,mai ales la
Educaţie-fizică şi sport,dar şi la celelalte,cu precădere la Matematică,nu doar datorită afirmaţiei lui
Pascal,ci şi multitudinii de metode,de mijloace,a gradului de abstractizare şi de generalizare ,atâtor altor
caracteristici comune pe care le are cu „regina ştiinţelor”,cum este supranumită matematica.

In multe ţări de pe mapamond,şahul a devenit un fenomen social ,cu implicaţii pentru toate categoriile
de vârstă,iar pentru copii un mijloc de a-şi manifesta efectiv spiritul ludic nativ,a-şi dezvolta trăsături de
caracter pozitive de foarte devreme;şahul are implicaţii culturale,educative,sportive şi chiar politice de
anvergură şi ca urmare a dezvoltării internetului prin care este uşor popularizat;dar pe lângă luptă şi
proces creator ,şahul reuneşte o multitudine de componente estetice care,ȋn armonia lor,ȋl definesc ca
pe o formă deosebită a dezvoltării culturii.

Mihail Sadoveanu,Pablo Neruda,Lev Tolstoi şi mulţi alţi scriitori celebri l-au practicat şi au scris pagini
fascinante despre „sportul minţii”.Academicianul Pius Branzeu şi-a intitulat o carte:„Sahul-magie in alb
şi negru”.Iar marii campioni de şah ai lumii-de la Steinitz,la Alehin şi Fischer-au adus o aură de mister ,de
aventură a cunoaşterii, ce a revoluţionat aspiraţiile generaţiilor tinere.

Sahul este in prezent un joc de mare popularitate,unic,complex,plin de surprize şi paradoxuri.Se joacă


in direct pe Internet pe toate meridianele globului, ca divertisment;se practică in openuri internaţionale
devenite tradiţionale;iar deviza Federaţiei Internaţionale de sah este concludentă:„Gens una sumus”.

Opţionalul işi propune să dezvolte in rândul elevilor „fair-play-ul”,imaginaţia,corectitudinea,spiritul


olimpic in paralel cu utilizarea acestui joc ,a metodelor şi tehnicilor sale, in disciplinele şcolare inrudite.De
asemenea se doreşte promovarea şi indrumarea elevilor in practicarea şahului ca sport
competiţional,descoperirea talentelor din zonă ,stimularea lor către marea performanţă.

Opţionalul se adresează elevilor din clasa a VI-a nu numai pentru că vârsta lor marchează relativ
inceputul gândirii abstracte,dar şi pentru că este perioada propice atragerii spre activităţi care imbină
utilul cu plăcutul,care-i poate indepărta de succesele formale,facile sau de false valori.

2
COMPETENTE SPECIFICE
COMPETENTE SPECIFICE (ACTIVITĂTI DE INVĂVARE)
 Tabla şi piesele de şah;Mutarea pieselor pe
Elevul va fi capabil de: tabla de joc;
-insuşirea noţiunilor elementare ale jocului de  Notarea mutărilor ;notarea
şah; partidei;regulile de deplasare ale pieselor ;
-realizarea de conexiuni intre notaţia algebrică  Reguli fundamentale de joc şi reguli de
din şah şi reprezentarea carteziană a punctelor competiţie;
din plan la geometrie,fizică,algebră;  Exerciţii aplicative;calităţile figurilor;
-aplicarea cunoştinţelor dobândite in practica  sah mat regelui advers singur;
de joc şi ȋn dezlegarea problemelor de mat intr-o  Probleme de mat intr-o mutare;
mutare;  Deschiderile in şah;clasificare;principiile
deschiderilor;
 Partide distractive,scurte,curse;
 Aplicarea principiilor deschiderilor ȋn
-inţelegerea ideilor strategice ale partide practice;
deschiderilor;  Ce deschidere să adopt in funcţie de
-utilizarea acestor idei pentru surprinderea partenerul de joc ?
adversarului;  Competiţie(turneu)cu notarea partidelor.
-respectarea regulilor de joc ;  Lupta intre diferite figure(turn contra
-aplicarea procedeelor tehnico-tactice ȋn cal,damă contra turn);
condiţii de concurs;  Diverse figuri in luptă cu pionul
 Transformarea pionului in damă sau in
altă figură;
 Rege şi pion contra rege;
-insuşirea finalurilor elementare;  Finaluri practice;
-cunoaşterea proceselor psihice necesare  Matul cu cal şi nebun contra rege singur;
conducerii jocului in mod favorabil;  Probleme de mat in două mutări;
-eliminarea agresivităţii;  Aplicaţii practice;Exerciţii propuse;Partide
-recunoaşterea unor poziţii tipice ; ilustrative.
-aplicarea in partide practice a combinaţiilor  Turneu cu notarea partidelor.
insuşite;  Diferite aspecte ale tacticii
şahiste:ameninţarea,schimburile,calculul
variantelor;
 Combinaţiile şi aprecierea poziţiei;
- implementarea regulilor şi principiilor  Devierea ,atragerea,interferenţa;
şahului in activităţi şcolare identice;  Blocada;Dezlegarea unor combinaţii;
-cultivarea dorinţei de fair-play profesional şi  Exerciţii ;
social.  Diferite exemple de maturi;
 Sacrificiile;exemple de combinaţii;
 Turneu cu notarea partidelor.

3
CONTINUTURI
1.NOTIUNI ELEMENTARE DESPRE JOCUL DE SAH

4
 -Tabla şi piesele de şah
 -Reguli de joc competiţional
 -Istoria şahului reflectată In partide şi In opere de artă(legende,literatură etc.)

2.PRINCIPALELE DESCHIDERI IN PARTIDA DE ŞAH


 -Jocuri deschise(Gambitul regelui ,Deschiderea spaniolă)
 -Jocuri semideschise(Apărarea franceză,Apărarea siciliană)
 -Jocuri inchise(Gambitul damei)

3.CE TREBUIE SĂ ŞTIM DESPRE FINALURI


 -Lupta intre diferite figuri(dama contra turn,turn contra cal,turn contra nebun)
 -Diverse figuri in lupta cu pionul(rege şi pion contra rege,turn şi pion contra turn,regină
şi pion contra regină)
 -Matul cu calul şi nebunul contra regelui advers singur
 -Probleme de şah;Şahul artistic

4.ELEMENTE DE TACTICĂ ŞAHISTĂ


 -Ameninţarea,schimburile,calculul variantelor
 -Bazele teoriei combinaţiilor(Devierea,atragerea,interferenţa,blocada)
 -Maturi realizate prin combinaţii(matul cu turnul pe ultima linie,matul étouffée)
 -Partide celebre de-a lungul secolelor
 -Exerciţii şi probleme aplicative

VALORI ŞI ATITUDINI
 Sensibilizarea elevilor pentru practicarea sportului în general şi a şahului în special;
 Satisfacţia elevului de a aplica în activitatea extraşcolară cunoştinţele acumulate;

5
 Manifestarea curiozităţii şi a imaginaţiei în rezolvarea problemelor de şah;
 Dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune;
 Dezvoltarea simţului estetic şi critic,a corectitudinii,a fair-play-ului;
 Formarea obişnuinţei de a transpune situaţiile de pe tabla de şah în cele din viaţa
cotidiană şi şcolară pentru o abordare principială a celor din urmă.

SUGESTII METODOLOGICE
 Aplicarea metodelor centrate pe elev,pe transformarea sa în coparticipant la propria
instruire şi educaţie;
 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independente,care deschid
calea spre autoinstruire şi învăţare continuă;
 Punerea în situaţii în care elevul să colaboreze,să coopereze cu partenerul său în
realizarea unei cerinţe comune;
 Alternarea prezentării teoretice cu antrenamente practice ale gândirii;
 Atragerea elevilor în activităţi de arbitraj pentru a înţelege pe viu esenţa
regulamentelor de concurs şi a spiritului olimpic ce animă pozitiv o competiţie;
 Realizarea de conexiuni variate ale situaţiilor din cotidian cu universul fascinant al
şahului.

BIBLIOGRAFIE
1) BREVIAR DE ŞAH-Pro Editură şi tipografie-Bucureşti 2006Xavier Tartakover
2) O CARTE DESPRE ŞAH-Ed.Olimp-Bucureşti 2002Nicolae Pera
3) CE TREBUIE SĂ ŞTIM DESPRE FINALURI-ediţie tradusă şi îngrijită de M.I.Mircea Pavlov-
1960Yuri Averbach
4) MANUALUL JOCULUI DE ŞAH-ed.Plus-Bucureşti1994José Raul Capablanca
5) LECTII DE TACTICĂ ŞAHISTĂ-Timişoara2009Horia Stoicescu
6 ) LECTII DE ŞAH-Bucureşti2004Valeriu Nicolaide
7) PROBLEME ŞI STUDII ALESE-ed.Gambit Bucureşti1999Virgil Nestorescu
8) ŞAHUL IN LITERATURĂ-ED.Gambit Bucureşti2000
9) ŞAHUL-„MAGIE” ȊN ALB ŞI NEGRU-editura de Vest,Timişoara1995Pius Brȋnzeu
10) Suport de curs:STAGIUL DE FORMARE INSTRUCTORI DE ŞAH ŞI SPORTUL PENTRU TOŢI-
Iaşi23-28 iunie 2009F.R.Şah,Asociaţia judeţeană de şah Iaşi.

6
BIBLIOGRAFIE
1.Suport de curs „Managementul instituṭiilor educaṭionale”-
Casa corpului didactic Botoṣani

2.PROBLEME DE METODICA PREDĂRII MATEMATICII-

Vasile Tamaṣ,Iaṣi,1982

3.PEDAGOGIE-

C.Cucoṣ,Iaṣi,Ed.Polirom,1996

4.FACTORII SUBIECTIVI AI EVALUĂRII ŞCOLARE-

Elisabeta Voiculescu,Ed.Aramis,2007

5.ŞAHUL-„MAGIE ȊN ALB ŞI NEGRU”-

Pius Brȋnzeu,Ed.de Vest,Timiṣoara,1995