Sunteți pe pagina 1din 2

SC COMESAD RO SA

FISA POSTULUI Ed 3 ; Rev 2


Ex 1

Salariat :
Functia / postul : COORDONATOR ELECTROENERGITICIAN

Clasificare
conform COR : 215303
Studii : Studii Superioare
C Profil : Inginerie Electrica/Electroenergetica
E Alte cerinte ale postului
R
Instruire: Specifica postului
I
Abilitati: Comunicare, spirit de echipa, adaptabilitate
N
Experienta: Min 1 an
T
E Alte cerinte de specialitate:
Certificat de calificare
R Ierarhice Este subordonat : Sef servicii de mentenanta
E
L Are in subordine : - Sef echipa
A - Electrician
T De colaborare Colaboreaza cu:
I - cu seful de echipa;
I - electricienii.
Atributii si responsabilitati :

Obiectivul postului:
Avizeaza si trimite spre aprobare programul de mentenanta a mijloacelor fixe proprii.

Atributii si responsabilitati:

 respecta procedurile tehnice in vigoare;


 este responsabil pentru obtinerea Permiselor de Lucru de la beneficiarul lucrarii;
 nu va permite inceperea unei lucrari fara permis de lucru, program de lucru, proces
verbal de predare- primire locatie, ordin de incepere;
 formeaza echipe in functie de specificul lucrarilor si deleaga responsabilitatiile
fiecarui sef de echipa;
 coordoneaza din punct de vedere tehnic activitatea de mentenanta din zona de care
raspunde;
 asigura documentatia de mentenanta;
 asigura dotarea echipelor de lucru cu scule si dispozitive corespunzatoare din punct
de vedere tehnic si calitativ;
 asigura respectarea stricta a prescriptiilor tehnice a instalatiei, utilajului sau masinii
la care lucreaza in cazul in care nepotrivit programului de lucru, acesta nu se poate
preada altui schimb;
 asigura conformitatea cu standardele romanesti si cele europene in domeniul
proiectarii, ingineriei si mentenantei in industria de gaze si petrol;
 organizeaza activitatea si repartizeaza sarcinile de lucru intregului personal pe care
il are in subordine;

Formular cod PG04/F5, Ed.3, Rev.2 / 11.02.2013 Pag. 1 / 2


 stabileste puncte critice pentru fiecare comanda de lucru, transmite sarcinile si
asigura instructiunile de lucru catre sefii de echipa in ceea ce privesc normele
HSEQ si conditiile speciale pentru realizarea activitatilor de mentenanta;
 monitorizeaza periodic exactitatea echipamentelor de mentenanta, pastreaza un
istoric al rapoartelor prezentand erorile si identifica si analizeaza problemele sau
aspectele care trebuie optimizate, initiind activitati de imbunatatire;
 respecta toate proceduriile si prescriptiile tehnice in vigoare;
 colaboreaza cu seful mentenantei pentru toate activitatiile de mentenanta;
 se asigura ca toate echipamentele sunt la zi si sunt intretinute in conformitate cu
standardele si cele mai bune practici;
 urmareste modul de executare a reparatiilor a instalatiilor care sunt in dotare;
 face propuneri pentru casarea sau reparea utilajelor necorespunzatoare, pentru
pentru necesarul de utilaje, materiale, scule, combustibil si lubrefianti in scopul
functionarii instalatiilor si utilajelor din dotare;
 informeaza superiorul, asupra oricaror nereguli , ale defectiuniilor ce pot aparea si
care pot sa constituie un pericol la locul de munca si orice abatere de la normele de
protectia muncii, a mediului si de prevenire si stingere a incendiilor;
 raspunde de exactitatea si legalitatea datelor ce sunt inscrise in documentele pe
care le gestioneaza;
 participa la definitivarea planificarii si programarii lucrarilor zilnice, respectand
procedurile in vigoare;
 cunoaste, aplica si respecta documentele sistemului de management al calitatii
aplicat la locul de munca penstru a asigura imbunatatirea continua a acestuia;
 Nu are voie sa paraseasca locul de munca inainte de terminarea programului de
lucru, iar in timpul acestuia numai cu acordul sefului direct.
 Respecta prevederile Legii Securitatii si Sanatatii in Munca Nr. 319/2006 si
Normele metodologice de aplicare a Legii Sec. si Sanatatii in munca aprobate prin
H.G. Nr. 1425/2006 modificata, instructiunile proprii locului de munca.
 Respecta prevederile Codului Rutier – OG nr. 195/2002.
 Respecta prevederile Regulamentului Intern.
 Respecta prevederile Legii Nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si ale
Ordinului MAI nr .163/2007 privind Normele Generale de aparare impotriva
incendiilor.
 Respecta cerintele prevazute in documentatia sistemului de managemet al calitatii si
al mediului din organizatie.
 Identifica, raporteaza si trateaza conform procedurilor, produsele neconforme
/neconformitatile depistate.

Funcţia Numele si Prenumele Semnătura/LS Data


Aprobat Director General
Sef servicii
Avizat
mentenanta
Elaborat Insp. Resurse Umane
Salariat Coordonator
electroenergetician

Formular cod PG04/F5, Ed.3, Rev.2 / 11.02.2013 Pag. 2 / 2