Sunteți pe pagina 1din 88

Spiriduşul 

cel bun al cărţii 

1) Completează următorul rebus: 
               A 

                                                B 
1) El apare în …………… copiilo
r. 
2) Părinţii sau bunicii le citesc …
……. . 
3) Scriu poveşti. 
4) Zulufi ……….. 
5) Spiriduşul cel rău apare în ……
….. copiilor. 
6) Prenumele autoarei 
7) Spiriduşul are grijă să nu se …
……………….. cuvintele. 
8) În vis personajele haine îi ……
………. pe copii. 
9) Băieţelul vrea ……………. . 
   10)  Scriitorul povesteşte cât mai …
………… . 
Povestea pământului şi a muncii 

1) Citeşte cu atenţie lecţia şi realizează cores
pondenţa între cuvintele celor două  
coloane: 

soarele  să hrănească toate vi
etăţile 
lun
să adăpostească peşti 

şi alte vietăţi 
măril
loc de petrecere pentru 

zburătoare 
pămân
să încălzească aerul, pă
tul  
mântul şi apele 

2) Ce i-a poruncit Creatorul pământului? 
………………………………………………
……………………………………… 
………………………………………………
……………………………………… 
………………………………………………
……………………………………... 

3) De ce a refuzat pământul să-i hrănescă pe 
oameni? 
………………………………………………
……………………………………… 
………………………………………………
……………………………………… 
………………………………………………
……………………………………… 
………………………………………………
……………………………………… 

4) Dacă ai fi o floare, cui ai mulţumi şi pentr
u ce? Completează enunţurile pe 
petalele florii. 
Cu nasul în carte  

1) Completează în rebus c
uvintele potrivite ale versu
rilor de mai jos. 
     A 

     B 
1)  o ţară de foarte ………
……… 
2)  anotimpuri cu ………
…….. şi ploaie 
3)  venea câte-un ………
……… 
4)  hai, domniţă, la ………
…….. 
5)  cu ……………….. şi fl
ori 
6)  cu nasul în ……………
.. 
7)  mielul intra în ………
………. 
2) Alcătuieşte enunţuri fol
osind cuvintele: stână, ţâfn
oasă, urdă, fără preget. 

…………………………
…………………………
…………………………
……… 
…………………………
…………………………
…………………………
……… 
…………………………
…………………………
…………………………
……… 
…………………………
…………………………
…………………………
……… 

3) Notează în tabelul următ
or asemănările şi deosebiril
e dintre tine şi domniţa cu 
nasul în carte. 
A
D
s
e
e
o
m
s
ă
e
n
b
ă
i
r
r


……………… ………………
……………… ………………
…..........  ….......... 
……………… ………………
……………… ………………
………..  ……….. 
……………… ………………
……………… ………………
………..  ……….. 
……………… ………………
……………… ………………
………..  ……….. 
……………… ………………
……………… ………………
………..  ………. 
după R. S. Gannett 

1) Alcătuieşte propoziţii 
folosind cuvintele: feroc
e, învolburată, devastato
r, maree. 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 

Elmer şi dragonul zbura
u pe deasupra …………
……………………….. 

Pe stâncă ei au mâncat 
………………………
………………………
…… . 
Ei s-au înălţat pentru că 
………………………
………………………
…… 
………………………
………………………
………………………
………. . 
………………………
……… abia mai răsufla

Lui Elmer îi venea să pl
ângă deoarece ………
………………………
……… 
………………………
………………………
………………………
……… . 
Au aterizat ……………
………………………
………………………
…… . 

………………………
………………………
………………………
……….……… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
……………….
……………………… 
………………………
………………………
……...............................
.................. 

4) Cum ai fi procedat da
că erai în locul lui Elme
r? 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
Ţara lui Vreau-şi-primesc 

1) Realizează corespondenţa între cu
vintele celor două coloane. 

corbul 

Celesta 

Jupiter 

2) Descrie drumul Mişetei până la et
ajul trei. 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 

3) Completează tabelul de mai jos, pr
ecizând ce asemănări şi deosebiri sun
t între 
tine şi Mişeta. 
4) Imaginează-ţi că eşti în Ţara lui V
reau-şi-primesc.  
a)  Ce dorinţă ai vrea să ţi se înde
plinească? 
b)  Formulează câte o întrebare pe
ntru fiecare personaj. 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
de G. Ricus 

1) Scrie cuvinte 
cu înţeles asemă
nător pentru: 
răzleţiţi – …
………………
…………... 
năzărire – …
………………
………….. 
dibace – ……
………………
…………. 
încântarea – 
………………
………….. 

2) Ordonează en
unţurile conform 
întâmplărilor din 
text. 
Deodată a
păru un zid de ab
ur. 
Cumulus o 
luă pe Andreea l
a o plimbare. 
Andreea îş
i reveni, gândind
u-se la cele întâ
mplate. 
La masa c
u oaspeţi a apăru
t Cumuleta. 

………………
………………
………………
………………
………………
…… 
………………
………………
………………
………………
………………
…… 
………………
………………
………………
………………
………………
…… 
………………
………………
………………
………………
………………
….. 
de M. Lipman 

1) Ce fel de întâmp
lǎri sunt povestite î
n text? 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
……………. 

2) Care sunt person
ajele textului? 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 

3) Unde au mers co
piii împreunǎ cu do
mnul învǎţǎtor? 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
……………. 

4) Care este motivu
l pentru care Victor 
nu vorbea? 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
….............. 

5) Scrie un text des
pre vizita ta la Grǎd
ina Zoologicǎ. 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
Cocoş de munte fotografiat 

1)  Formuleazǎ propoziţii folosind cuv
intele: peliculǎ cǎlǎuzǎ, acvilǎ, fotogra
f. 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
………. 

2)  Unde se petrec întâmplǎrile povesti
te în text? 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
………. 

3)  Care sunt personajele textului? 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
………. 

4)  Scrie 2-3 enunţuri despre momentu
l cel mai hazliu din text. 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
………. 

5)  Scrie ideile principale ale lecţiei su
b formǎ de întrebǎri. 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
………………………………………
………………………………………
……… 
Perla de scoicǎ 
1)  Formuleazǎ propozi
ţii folosind cuvintele: v
eritabile, valve, impurit
ǎţi, dens. 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
………………. 

2)  Care era dorinţa tân
ǎrului? 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 

3)  Cum se formeazǎ pe
rlele adevǎrate? 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 

4)  Scrie sub formǎ de t
itlu ideile principale ale 
lecţiei. 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
………………. 
Casa lui Tomi 

1)  Uneşte cuvintele c
u înţeles asemǎnǎtor. 

liniştit 

2)  Cum a reuşit stǎpâ
nul sǎ îl determine pe 
Tomi sǎ intre în cuşcǎ

………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 

3)  Povesteşte fragmen
tul care te-a impresion
at. 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 
Povestea florii-soarelui 

1) Subliniază răsp
unsurile potrivite: 
a) Fata a pornit  Soar
în căutarea:  elui 
b)  Ea a aj
uns: 
în  la ca
      pe câ
co stel  
mp 
dru 

c)  Mama Soarelui a preschi
mbat fata într-o:  rază 

2) Numerotează ideile în ordinea 
derulării întâmplărilor, apoi scrie
-le sub formă de 
propoziţii: 
Transformarea fetei 
În căutarea Soarelui 
La scara cerului 
Puişorul din cuib 
Plimbarea pe un nor 

Din ce fel de lig ………………
hioană te tragi? ………………
Dă-te la o parte ….. 
să mănânc puiul ………………
!  ………………
….. 

4) Completează versurile cu cuvi
ntele potrivite: 
Pe un ………….., în depăr
tare 
Se vede o mândră ………
…… 
………………… e la culo
are 

5) Alcǎtuieşte un scurt text, dând 
un alt sfârşit povestirii. 

…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
Puiul de elefant 

1) Alcătuieşte enunţuri î
n care cuvintele să aibă 
alt sens decât în text: 
apucă –...........................
.......................................
.......................................
........... 
.......................................
.......................................
.......................................
........... 
tare – .............................
.......................................
.......................................
........... 
.......................................
.......................................
.......................................
........... 

2) Ce s-ar fi întâmplat d
acǎ puiul de elefant nu a
r fi plecat de acasǎ? 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 

3) Selectează din text în
suşirile fiecărui personaj
-animal: 
ca un trunchi de copac 

4) Ordonează ideile-
titlu. 
....... Încercarea Crocodil
ului de a-l înşela pe elef
ant 
....... Apariţia trompei 
....... Întrebarea cea mai 
năstruşnică 
....... Elefantul fără trom
pă 
....... Curiozitatea puiulu
i de elefant 

5) Greşea puiul de elefa
nt punând atât de multe î
ntrebări? 
Cred că ..........................
....................., deoarece .
.......................................
............... 
.......................................
.......................................
.......................................
................ 
.......................................
.......................................
.......................................
................ 
Dacă ai fi în locul 
puiului de elefant pe car
e dintre animale ţi l-ai  a
lege ca 
prieten? De ce? 
.......................................
.......................................
.......................................
................ 
.......................................
.......................................
.......................................
................ 
.......................................
.......................................
.......................................
................ 
Semnul de iarbǎ 

1)  Alcătuieşte enunţuri fl
osind cuvintele: falnic, tr
anşee, sfârtecate, învrǎjbi
ţi, 
revoltǎ. 
……….............................
.........................................
.........................................
.......... 
.........................................
.........................................
.........................................
.......... 
…….................................
.........................................
.........................................
.......... 
.........................................
.........................................
.........................................
.......... 

2)  Scrie însuşiri pentru  f
iecare personaj din text: 
Luna – …………………
…………………………
…………………………
………. 
Pǎmântul – ……………
…………………………
…………………………
……….. 
Oamenii – ……………
…………………………
…………………………
………... 
Iarba – …………………
…………………………
…………………………
…….… 
3)  Ordonează
eile-titlu ale lecţi
ei.  .......  Frǎm
ântarea 

4)  Formuleazǎ ideile pri
ncipale sub formǎ de enu
nţuri şi sub formǎ de într
ebǎri. 
.........................................
.........................................
.........................................
.......... 
.........................................
.........................................
.........................................
.......... 
.........................................
.........................................
.........................................
.......... 
.........................................
.........................................
.........................................
.......... 
.........................................
.........................................
.........................................
.......... 
.........................................
.........................................
.........................................
.......... 
.........................................
.........................................
.........................................
.......... 
.........................................
.........................................
.........................................
.......... 
.........................................
.........................................
.........................................
.......... 

5)  Compune câte un mes
aj pentru Pǎmânt şi pentr
u Lunǎ. 
Dragul nostru Pǎm
ânt, ……………………
…………………………
………. 
…………………………
…………………………
…………………………
……… 
Substantivul 

fetiţă cuminte, fetiţe 
cuminţi;  
mac roşu, maci roşii

 verificăm dacă po
ate fi precedat de cu
vintele: acest, aceşti
, această, aceste; 
această minge, aces
te mingi;  

acest brad, aceşti br
azi; 

1) Subliniază substa
ntivele şi scrie altele 
cu înţeles asemănăt
or: 
Zăpada s-a aşternut 
peste ţară. 

……………………
……………………
……………………
…………………… 

Ograda este plină cu 
orătănii. 

……………………
……………………
……………………
…………………… 
Pe potecă erau nenu
mărate gângănii . 

……………………
……………………
……………………
…………………… 

2) 
Sc t
rie 
co
re
ct 
su
bs
ta
nti
ve


ţiv

u a 
o f su
em ro
eie  rii 
Substantivul – exerciţii 

1) Subliniazǎ substantivele din cu
vintele: ceaţǎ, sanie, aleargǎ, strǎl
ucitoare,  
Dana, vrǎbiuţe, zidar, opt, zideşte
, omǎt, iarna, geroasǎ, brunet, Sin
aia, ghiocei, 
iarba, alb. 

2) Scrie câte patru substantive car
e denumesc : 
 flori: ………………………
……………………………...
…………….…. 
 fructe: ……………………
…………………………….....
……………….. 
 anotimpuri: ………………
…………………………………
…………….. 
 rechizite: …………………
…………………………………
…………….. 
 fiinţe: ……………………
……….
…………………………………
…….. 
 fenomene ale naturii: ……
……………………..
…………………….….... 

3) Scrie patru substantive care sǎ 
înceapǎ cu silabele date : 
ma –
…………………………………
……….
………….................................. 
ca – …………………………
…………………………………
……………… 
sa – …………………………
…………………………………
……………… 
pe – …………………………
…………………………………
……………… 

În vǎzduh voios rǎsunǎ cli
nchete de zurgǎlǎi.” 
                                                       
  (Iarna – V. Alecsandri ) 

……………………. se joacǎ î
n curtea şcolii. Bǎieţii aleargǎ du
pǎ …………… . 
Fetele au …………………….. şi 
……………………. . Sunǎ ……
……………… . 
Ei intrǎ în ……………………. . 
Începe ……….. de ……………
………………... . 
Alcǎtuim o ……………………
… despre ………………………
…….  .  

6) Alcǎtuieşte propoziţii folosind 
substantivele: bande, benzi, coate
, coţi, coturi, 
capete, capi. 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
Substantive comune şi proprii 

- numele de familie – Morar, Plugaru, Cro
itoru, Zugravu, Olaru; 

– Aici, în Constanţa, le-a spus doa
mna învăţătoare, avem cel mai mare port 
românesc  la  Marea  Neagră.  Mâine  vo
m  pleca  spre  Sulina.  Vom  vedea  Delta 
Dunării. Frumuseţile ei le veţi întâlni în p
aginile scrise de Mihail Sadoveanu.  

Europa – 
..................................         
Banat – ........................              Arad – ....
.................................. 
Şimleu – ........................            Sǎlaj – ....
.................................   

două  substantive comune care denum
esc fenomene ale naturii; 
...................................................................
.................................................................. 
...................................................................
.................................................................. 

numai substantive comune; 
...................................................................
.................................................................. 
...................................................................
.................................................................. 
...................................................................
.................................................................. 
un substantiv propriu, nume de oraş şi 
unul, nume de persoană; 
...................................................................
.................................................................. 
...................................................................
.................................................................. 
...................................................................
.................................................................. 

numai substantive proprii; 
...................................................................
.................................................................. 
...................................................................
.................................................................. 
...................................................................
.................................................................. 
Numǎrul substantivului 
1) Subliniază substantivele: 
Într-o seară copiii stăteau în cas
ă. Peste sat se lăsase liniştea. Din c
ând în când 
lătra câinele. Bunicul se odihnea d
upă munca de peste zi. Îi plăceau s
erile liniştite 
de iarnă. 
2) Completează propoziţiile cu su
bstantive proprii: 
........................... şi ........................
........ hrănesc păsărelele. 
Nenea ........................................... 
plantează pomi în livadă.    
........................................ citeşte o 
carte interesantă. 
........................................ aleargă f
ără astâmpăr.  
3) Eu spun una,
spui multe! 
ciocolată – ............
casă – ....................
................. 
.........         
om – .....................
carte – ....................
................. 
.......          
cratiţă – ................
chibrit – .................
................. 
........        
4) Scrie forma corectă a substantiv
elor: 
Mănuşile .................................. su
nt ude.                  băieţi 
Frumuseţea .............................. est
e de nedescris.      natură 
Glasurile.................................răsu
nă în vale.             copil 
Mă gândesc la .............................. 
vacanţei.                bucurii 
.................................... citesc cu at
enţie lecţia.            elevul 
tablǎ – tab
le, tǎbli 
casǎ – 
cǎşi, c
ase 
ramǎ  streaşinǎ – 
– ram streşini, st
e, rǎm reaşine 

6) Grupează substantivele după nu
măr: 
     Bătrânii cred că apa lacului est
e fermecată. Pe ţărmul său a plâns 
o zână multe 
zile şi nopţi. Lacrimile sale amare 
au curs în lac. Apa s-a prefăcut pre
cum erau 
lacrimile. Deodată se  întoarse voi
nicul dintr-o luptă cu nişte zmei. 
Substantivul –  Exerciţii aplicative 

1) Subliniază  cu  o  linie  substantivele  comun
e  şi cu  douǎ  linii pe  cele proprii: 
,, Lizuca  se  simţi  puţin  înfricoşatǎ.  
          – Ce  ne  facem  noi,  Patrocle ?  îl întreb
ǎ  ea  pe  cǎţel. Drumul  nu  se  mai  
cunoaşte .   

2) Scrie  forma  de  plural  a  substantivelor  ur
mǎtoare :  

3) Completează dupǎ model şi indică substanti
vele: 

4)  Alcǎtuieşte propoziţii  în  care  cuvintele ur
mǎtoare sǎ aibǎ înţeles diferit. 
Subliniazǎ-le când sunt substantive.  
vie 
............................................................................
......................................................... 
............................................................................
......................................................... 

............................................................................
......................................................... 
............................................................................
......................................................... 
............................................................................
........................................................ 

............................................................................
......................................................... 
............................................................................
......................................................... 
............................................................................
......................................................... 
Genul substantivului 

1) Identificǎ substantivele din 
urmǎtoarele enunţuri: 
Câinele s-a mâniat când vul
pea a furat o găină din ograda 
sa. S-a ghemuit în 
cuşca lui şi s-a pus la pândă. C
ând cumătra s-a apropiat, el s-a 
repezit cu putere. 
Vulpea  s-a  speriat  şi  a  fugit  
grăbită  spre  vizuina  ei  din  p
ǎdure,  unde  îşi  are 
adǎpostul sǎpat lângǎ un tufiş 
de mǎrǎcini. 

2) Numǎrǎ fiecare substantiv, s
criindu-l în coloana potrivitǎ: 
ma f ne
scul utr
in  u 

3) Completeazǎ versurile urmǎ
toare cu substantive de gen dif
erit. 
Eu îţi dau un leu 

4) Descoperǎ intrusul. În fiecar
e şir de cuvinte trebuie sǎ rǎmâ
nǎ substantive de 
acelaşi gen: 
a) cascadǎ, iepuri, cǎrţi, fun
diţe, şosea, brǎţarǎ; 
b) penare, ghiozdane, bomb
oane, telefoane, coşuri, bidoan
e; 
c) munte, pitic, cerbi, televi
zor, cocoşi, ingineri. 

5) Alcǎtuieşte 3 propoziţii, înc
ât fiecare sǎ conţinǎ substantiv
e de acelaşi gen. 
………………………………
………………………………
……………………… 
………………………………
………………………………
……………………… 
………………………………
………………………………
……………… 

6) Indicǎ formele diferite de pl
ural ale substantivelor  urmǎto
are şi alcǎtuieşte 
propoziţii cu ele: zmeu, cor
n, bob, cap, bandǎ. 
………………………………
………………………………
……………………… 
………………………………
………………………………
……………………… 
………………………………
………………………………
……………………… 
………………………………
………………………………
……………………… 
Substantivul – exerciţii recapitulative 

,,Cavaler împintenat          ,,Jupâneasă durdulie 
       găini  Cu .................. cenuşie, 
Sus, pe ................... stă coco                 
ţat    hăinuţa    
Şi tot strigă prin vecini     
       papucii 
Că e şef peste .................!”
        gard 

sârguincios - ……… drept - …………
………...  ….......... 
sănătos - …………... lacom - …………
.....…….  ………. 
rău - ……………...... urât - ……………
....…….  ….…… 
bun - …………......... frumos - …………
.………  …....... 

3) Pune substantivele din paranteză la forma corect
ă: 
Rochia (fată) …….........….. e frumoasă. 
Cartea (Carmen) …..........………………. este la fe
l ca a (Maria) .........……………  
Lumina (stea) ……………….. este ca o mângâiere 
pe pământ. 
Marginea (stradă) ………………… este umbrită d
e copaci. 
Palatul (zâne) .................................. era apǎrat de s
oldǎţei curajoşi. 

4) Schimbă numărul substantivelor date: 
om - ........................................  
caiet - ...................................... 
păpuşă - ................................. 
îngheţatǎ - ............................... 
grijǎ - ..................................... 
pietre - .................................. 
brazi - ................................... 
muşuroaie - .......................... 
tricouri - ............................... 
surori - .................................. 

a) „Ca să nu mai rămâie repetent şi anul acesta, ma
m’ mare, mamiţica şi tanti Miţa au 
promis tânărului Goe să-l ducă-n Bucureşti de 10 
mai.” 

..................................................................................
.............................................................. 
..................................................................................
.............................................................. 
Fram, ursul polar 

2) Completeazǎ tabelul not
ând asemǎnǎrile şi deosebir
ile dintre ursul polar şi ursu

brun. 

3) Eşti de acord cu decizia 
directorului circului de a-l t
rimite pe Fram la Polul 
Nord? Motiveazǎ rǎspu
nsul. 
……………………………
……………………………
…………………………… 

……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
……………………………
…………………………… 

4) Scrie substantive pentru 
a alcǎtui ,,Alfabetul circulu
i”. 
……………………………
……………………………
…………………………… 

……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
……………………………
…………………………… 

……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
……………………………
…………………………… 

5) Coloreazǎ imaginea în c
are crezi cǎ Fram se simte 
cel mai bine. 
Valea cu fluturi, cu pǎsǎri şi cu flori 

1) Alcǎtuieşte propoziţii folosind cuvintele: copc
ǎ, bucǎlatǎ, şalvari, mlǎdios,  
cleştar. 
…………………………………………………
…………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………… 

2) Scrie cât mai multe adjective pentru prezentar
ea piticului ieşit din copcǎ. 
…………………………………………………
…………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………… 
…………………………………………………
……………………………………. 

3) Ordoneazǎ ideile principale ale textului. 
….  Bǎnicǎ a ajuns în faţa Lunii. 
….  Într-o noapte de februarie, Luna se transf
ormǎ într-o fatǎ. 
….  Piticul a fost trimis dupǎ bǎiat. 
….  În valea cu migdali şi smochini au apǎrut 
fluturii şi pǎsǎrile. 
….  Luna şi stelele au urcat spre cer, iar copil
ul se întoarse în pat. 
….  Prin ramurile înmugurite şi înflorite umbl
au albinele. 

4) Scrie ideile principale sub formǎ de titlu. 
…………………………………………………
…………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………… 

5) Care sunt bucuriile primǎverii care te încântǎ c
el mai mult? 

…………………………………………………
…………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………… 
de Henri Cornelus 
1) Completeazǎ enunţu
rile: 
Caracatiţa nu vedea fru
museţile pentru cǎ ……
………………………
……….. 
………………………
………………………
…..  .Caracatiţa  deven
ea  trandafirie 
precum ………………
…………, cenuşie ca o 
………………….. sau 
brunǎ ca o 

………………………. 
………………………
………………………
………………………
……………... . 
Caracatiţa şi pietricica s
-au întâlnit ……………
………………………
………. . 

2) Prezintǎ adǎpostul ca
racatiţei. 
………………………
………………………
………………………
……………… 
………………………
………………………
………………………
……………… 

3) Gǎseşte soluţia rebus
ului, completând cerinţ
ele sale: 
Puiul de caracatiţǎ avea 
…. tentacule. 
Este peşte lacom cu cor
p alungit. 
Aveau culoarea curcub
eului. 
Nor gros de …………
……… 
Corpul murenei era lun
g, cenuşiu şi ………….
. . 
Casa caracatiţei era cǎp
tuşitǎ cu ………………
…… . 
Murena nu reuşi sǎ …
…………………….. pi
etricica. 
Dupǎ furtunǎ, apele se 
……………………… . 
Creveţii erau transparen
ţi ca nişte ……………
…….. curate. 
Zǎpada mieilor 

Locul şi  Per
timpul  son
desfǎşu ajel
rǎrii acţ e te
iunii  xtul
ui 
................
................
................
................
................
................
........... 
........ 
................
................
................
................
................
...........  ................
................ ........ 
................
................
........... 
...........
...............
...........
...............
...........
...............
Scrie câte........... ... 
o propozi ....  ...............
ţie cu  ........... ...............
fiecare  ........... ...............
n cuvintel........... ... 
e: Geruleţ........... ...............
,  ....  ...............
boare, mo........... ...............
inǎ, zǎpa ........... ... 
da mieilo ...........
r.  ...........
.... 
...........................
...........................
...........................
Identific
ǎ adjecti
...........
....................  vele din t
................ ext 
................
care expr .....
imǎ culor .....
ile zǎpezi .....
i.  .....
................ ... 
................
................

................ Au
................ T tor
................ i ul 
t .....
................ l .....
................ u .....
................ l .....
  ... 
................   ....
................
.....
................ . .....
. .....
................ . ... 
................ .
................ .
................ .
................ .
................
.
. Realizeaz
................
. ǎ un dese
................
. n. 
................
.
................
.
................
.
................
.
.
................
................ .
................ .
................ .
.
................
.
................
.
.
 
...........
...........
.... 
...........
...........
Analizea ...........
zǎ subst .........
antivele ...........
şi adjecti ...........
vele.  ...........
Dealurile .........
se vor   . 
acoperi 
cu un c
ovor de
iarbǎ 
verde şi
moale. 
................
................
.......... 
................
................
.......... 
................
................
.......... 
................
................
.......... 
................
................
.......... 
................
................
.......... 
................
................
.......... 
................
................
.......... 
................
Pronumele personal 
1) Uneşte prin săgeţi cuvintel
e din coloana A cu pronumele 
personale potrivite din 
coloana B: 
Cătălina                         
                           ei 
tu, Mihai şi Ioana           
                          ele 
Cornel                            
                          ea 
eu, Corina şi Elena        
                          voi 
           Marcela, Ana şi Andre
ea                       el 
Gelu, Marin şi Ion         
                           noi 

2) Completeazǎ urmǎtoarele p
ropoziţii cu unul din pronume
le: eu, tu, el, ea, noi, 
voi, ei, ele. 
............ citesc o carte cu p
oveşti.  ........... aţi mâncat prǎj
itura de pe platou? 
.......... este portarul echipei de 
fotbal.    ...........  eşti  cel  mai  
cuminte  din  clasǎ.   
.............. vom organiza o excu
rsie.  .......... sunt colegi de ba
ncǎ.  .......... are o 
rochiţǎ cu buline roşii. Ieri am 
fost la film cu ............ . 

El are haine  Voi aţi pictat 
oi?                minunat.           
                           
Cu noi nu se  Mâine voi 
plictiseşte ni merge la bu
meni.   nici. 
El are caiet
e ordonate.…………………
…………………
Tu ai memo ……………. 
rat poezia?…………………
Noi pictǎm…………………
pe pânzǎ. ……………. 
Ele sunt pri…………………
etenele mel…………………
e.  ……………. 
…………………
…………………
…………… 

5) Alcǎtuieşte    câte  o  propo
ziţie  în  care    cuvântul  noi  
să  fie  adjectiv,  apoi 
pronume. 
………………………………
………………………………
……………………… 
………………………………
………………………………
……………………… 

Ei se plimbǎ cu rolele pe aleil
e curate ale parcului. 
………………………………
………………………………
……………………… 
………………………………
………………………………
……………………… 
Din greşealǎ 

1)  Completeazǎ enu
nţurile: 
Personajele te
xtului sunt: ………
……………………
…………….…… 
……………………
……………………
………..……. . Prǎji
tura dǎdacei trebuia 
sǎ 
o ducǎ ……………
………………., dar 
……………………
…………………….

……………………
……………………
……………………
………………….  .  

explicat cǎ ………
……………………
……………………
…………………….
. . 
Copiii au mers împr
eunǎ la ……………
………………… şi 
i-au ……….……… 
……………………
………., iar aceasta 
i-a …………………
………………….. . 
eca
2)  Scrie în ta re 
bel câte 4 îns co
uşiri pentru fi pil. 
Ta
ni

3)  Ce crezi cǎ i-a sp
us Vladimir dǎdacei

……………………
……………………
……………………
……………………
… 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 

4) Analizeazǎ pǎrţile 
de vorbire învǎţate d
in propoziţiile: 
Bǎiatul poftci
os a mâncat prǎjitura
. El a plâns. 

5) Acătuieşte propoz
iţii cu sensurile difer
ite ale cuvintelor mâ
na şi vesela. 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 

6) Care este prǎjitur
a ta preferatǎ? 

……………………
……………………
……………………
……………………
… 
……………………
……………………
……………………
…………………….

de Walt Disney 

z
d

p
2)  Ce veste a aflat 
Max din ziar? 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 

3)  Ce s-a întâmplat î
n atelier în lipsa lui 
Max şi a lui Duc? 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 
…. 

….
….
….
….
….
….
….
….
Max şi Duc fac ve
rificarea finală.  
Duc Duc se întâlneşte 
şi cu Gufy. 
ax Pandele pătrunde 
ecidîn atelier. 
să Max citeşte gazet
strez
a. 
e  Cei doi află de dis
retul
pariţia navetei. 
.  Max, Duc şi Misi 
Pandpornesc în urmărir
eleea tâlharului. 
flă Max şi Duc se pu
ina.n pe treabă. 

5)  Povesteşte fragm
entul care ţi-a plǎcut 
cel mai mult. 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 
……………………
……………………
……………………
……………………
…. 
……………………
……………………
……………………
……………………
…. 
Verbul 

p l
singul         
ar  plural 

s v
Greuceanu lu
ă/ luară cu dâ
nsul şi pe frat
ele său şi mer
seră / merse
m cale 
lungă, depărta
tă, până ce aj
unseţi / ajuns
eră la Faurul 
pământului, c
u care era / 
eraţi frate de 
cruce. Aici ne 
oprirăm / se 
opriră şi popo
sirăm /poposi
ră  trei zile şi 
trei nopţi. Au 
stat/ A stat în
chişi într-o că
mară Greucea
nu cu Faurul 
pământului şi 
se sfătuiră/ v
ă sfătuirăţi.      
   

3) Găseşte cât
e un verb cu s
ens asemănăt
or pentru urm
ătoarele expre
sii: 
 îi era frică 
–  ...................
.......................
..............          
                        
                  
 aţi băgat de 
seamă –  ........
.......................
............ 
 au dat ziua 
bună –  ..........
.......................
.............. 
 îmi aduc a
minte – .........
.......................
................ 

v
a  v-
fa a 
c d
e/ a
v n
a  sa
fă /v
c a 
e d
a   a
     n
sa 
   

Un trandaf
ir roşu a înflor
it în grădina b
unicilor. El ar
e petale catife
late.  
a) verbul d
in prima prop
oziţie; 
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
............. 
b) un adjec
tiv; 
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
............. 
c) un pron
ume; 
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
............. 
d) ultimul 
substantiv; 
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.............    
6) Alcǎtuieşte 
câte o propozi
ţie în care cuv
ântul ,,vii” sǎ 
fie: 
Aurel Vlaicu 

1)  Alege varian
ta corectǎ pentr
u fiecare enunţ:c) un 
Aurel Vlaicu  pod. 
rea sǎ construia
scǎ: 

De proiectul lui Aure
l Vlaicu s-a interesat 
o fabricǎ: 

Prietenul 
sǎu, Rom
c) 
ul Boca, l
Or
ocuia la: 
şo
va. 

Miniatura avionului 
era construitǎ din: 

2)  Completeazǎ enu
nţurile urmǎtoare cu 
informaţii din text: 
Ambiţia lui Aurel Vl
aicu era sǎ …………
……………………
………………… 
Într-o zi l-a vizitat pe 
……………………
……………………
………………… 
Aurel Vlaicu nu pute
a sǎ construiascǎ avi
onul deoarece ……
………………… 
……………………
……………………
……………………
…………………… 

3)  Dacǎ erai în locul 
lui Aurel Vlaicu ce a
i fi fǎcut în momentu
l în care primeai 
propunerea de la fabr
ica ungarǎ? 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 
……………………
……………………
……………………
……………………
… 
……………………
……………………
……………………
……………………
…  

4)  Informeazǎ-te şi c
ompleteazǎ urmǎtoru
l tabel despre alţi inv
entatori români. 
Matilda 

1)  Ale
ge varia
nta core
ctǎ pent c) 
ru fieca cu 
re enun ta
ţ:  ta
Matilda  . 
a învǎţa
t sǎ cite
ascǎ: 
e
F
e
ti
ţ

i
-

c
e
r
u

t
a
t
ǎ
l
u

s
ǎ 
îi 
c
u
m
p
c


r
o
c
h

ǎ

Într
-o d c
upǎ
-
ami
azǎ 
a p
orni
t si
ngu
rǎ s
pre: 
ote
cǎ. 

Dupǎ câte
va sǎptǎm c) z
âni, Matil iare
da a termi le. 
nat de citi
t: 

2)  Care era pa
siunea Matildei

………………
………………
………………
………………
………………
…... 
………………
………………
………………
………………
………………
…… 

3)  Care sunt p
asiunile tale?  
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
………  

4)  Scrie titlul ş
i autorul ultime
i cǎrţi (sau pov
eşti) pe care ai 
citit-o. 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
5)  Imagineazǎ
-ţi un dialog înt
re tine şi Matil
da. 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
O întâmplare deosebitǎ 

1)  Care este personajul principal 
al textului? 
…………………………………
…………………………………
………….……… 
…………………………………
…………………………………
…………………. 

2)  Ce a sfǎtuit-o floarea pe Marin
a? 
…………………………………
…………………………………
…..…………… 
…………………………………
…………………………………
……………….. 

3)  Ce fel de poveşti putea sǎ-i sp
unǎ ploaia? 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 

4)  Scrie motivele pentru care rân
dunica nu i-a spus fetiţei o povest
e. 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
5)  Povesteşte ultimul fragment al 
lecţiei. 
…………………………………
…………………………………
……………....... 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 

6)  Eşti singur acasǎ. Ce faci pentr
u a alunga plictiseala? 
…………………………………
…………………………………
………………... 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
…………………. 
La scǎldat 

1)  Alege varianta 
corectǎ pentru fie
care din enunţuril
e urmǎtoare: 
 Întâmplarea 
din text se petrece 
aproape de sǎrbǎt
oarea: 

 Tatǎl
i Nicǎ
b)  c) 
dus la:
pe c
tre o
ce as
re   ǎ. 

 Ma
ma l-a b) c) hrǎ
rugat cite neasc
sǎ:  asc ǎ puii
ǎ  . 
cart

2)  Ordoneazǎ ur
mǎtoarele titluri, ţ
inâd cont de derul
area întâmplǎrilor

3)  Scrie câte o pr
opoziţie pentru fie
care din titlurile e
xerciţiului anterio
r. 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 

4)  Povesteşte în s
cris fragmentul ca
re ţi-a plǎcut cel 
mai mult. 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………… 
Aniversarea Gretei 

1)  Alege varianta corectǎ pe
ntru fiecare din enunţurile ur
mǎtoare: 
 Greta îşi sǎrbǎtorea: 

 Pentru fiecare 
invitatǎ, sǎrbǎto
c) u
rita a pregǎtit: 
n ba
lon. 

 Casa a for î
mpodobitǎ cu  c) roşii, g
baloane:  albene, al
bastre. 

 Colegele Gretei nu au ven
it la aniversare pentru cǎ: 

2)  Completeazǎ enunţurile d
e mai jos: 
Dacǎ aş fi Greta, m-aş si
mţi …………………………
……………………… 
……………………………
……………………………
……………………….. 
Dacǎ aş fi Greta, aş vrea 
sǎ …………………………
……………………… 
……………………………
……………………………
……………………….. 
Dacǎ aş fi prietena Gretei
, m-aş simţi ………………
……………………... 
……………………………
……………………………
……………………….. 
Dacǎ aş fi prietena Gretei
, aş vrea sǎ …………………
…………………… 
……………………………
……………………………
……………………….. 

3)  Ce ai vrea sǎ le spui cole
gelor Gretei care nu au partic
ipat la aniversarea ei? 
……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
……………………………
……………………………. 

4)  Povesteşte în scris mome
ntul care ţi-a plǎcut cel mai 
mult. 
……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
……………………………
…………………………… 
……………………………
……………………………
…………………………… 
Vacanţa 

1)  Explicǎ urm
ǎtoarele expresi
i: 
,,Vacanţa
-i mai întâi o aş
teptare” 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
,,Vacanţa
-i mai apoi un d
or de ducǎ” 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 

2)  Scrie dupǎ a
utodictare o str
ofǎ din poezie. 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 

3)  Ce îţi propui 
pentru vacanţa 
de varǎ? 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 
………………
………………
………………
………………
………………
……… 

4)  Ilustreazǎ pr
intr-un desen c
onţinutul poezi
ei. 
James şi piersica uriaşǎ 

1)  Care sunt personajele participa
nte la cǎlǎtorie? 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 

2)  Cu ce au cǎlǎtorit ei? 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 

3)  De ce erau fermecaţi cǎlǎtorii 
Piersicii Uriaşe? 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 

4)  Transcrie enunţurile în care est
e descris curcubeul. 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 

5)  Scrie un text, imaginându-ţi cǎ 
ai fǎcut o cǎlǎtorie pe un covor fer
mecat.  

…………………………………
…………….. 

…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
……………….. 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………………… 
…………………………………
…………………………………
………................. 

S-ar putea să vă placă și