Sunteți pe pagina 1din 1

SCRISOARE DE INTENTIE

Subsemnatul(a) …………………. profesor titular la ……………………. din localitatea


…………, specialitatea ……………., am luat la cunostință posibilitatea de a participa la
concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct, la ………………………

Următoarele date despre mine le consider importante:

 Adresa de domiciliu/reședință: …………………………………


 Data nașterii: ……………………………………….
 Date de contact : telefon …………. email ……………………
 Am absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare,:
- Universitatea ..................., Facultatea …………….. Specializare.............................;
- Masterat: ………………………………………
- Doctorat: ………………………………………

 Am o vechime în învățământ de …………ani;


 Am obținut gradul didactic ……... în anul ………… la specialitatea ……………;
 Sunt membru în  Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional;
 Experiența managerială care îmi motivează să mă înscriu la acest concurs:

- în perioada ………….am fost inspector școlar /director/ director adjunct la …………

 Dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele „Foarte


bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții
de conducere;
 Nu am fost sancționat disciplinar în ultimii 4 ani școlari, lucrați efectiv la catedră, în funcții
didactice sau în funcții de conducere;

Sunt apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției de director/ director
adjunct;

 Nu am fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre


judecătorească definitive de condamnare penală;

Nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Anexez la prezenta scrisoare CV-ul personal (cu documente justificative).

Data, Semnătura,