Sunteți pe pagina 1din 11

SEMINAR 1-08.03.

2021

Camera 2

Pavel Ioana

Bădiță Violeta

Vasile Laura

Motrun Laura

Stroe Daniela

Stan Natalia

Furiș Irina

Răduț Petria Alina

Evaluare:

1. Studiati Regulamentul-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare. Selectati


articolele, alineatele si/sau paragrafele care vizeaza evaluarea, monitorizarea, controlul si
consilierea privind activitatile desfasurate in unitatile de invatamant preuniversitar.

Art. 3 –b) controleaza aplicarea legislatiei si monitorizeaza calitatea activitatilor de predare-


invatare si respectarea standardelor nationale/indicatorilor de performanta, prin inspectia scolara;
c) controleaza, monitorizeaza si evalueaza calitatea managementului unitatilor si institutiilor de
invatamant;

p) realizeaza auditarea periodica a resursei umane din invatamantul preuniversitar; rezultatele


auditului se aduc la cunostinta celor in cauza, consiliului de administratie al unitatii de
invatamant si Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;

o) inainteaza spre avizare Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice reteaua scolara din raza
lor teritoriala propusa de autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu politica
educationala, a documentelor strategice privind dezvoltarea economica si sociala la nivel
regional, judetean si local, dupa consultarea unitatilor de invatamant, a operatorilor economici
si a partenerilor sociali interesati;

r) pentru asigurarea accesului egal la educatie si formare profesionala, elibereaza avizul


conform al institutiei autoritatilor administratiei publice locale, in baza caruia acestea aproba
organizarea, functionarea si, dupa caz, dizolvarea unor structuri de invatamant, fara
personalitate juridica - ca parti ale unei unitati de invatamant cu personalitate juridica - si
subordonate aceluiasi ordonator principal de credite, in conditiile legii;

w) organizeaza concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din


unitatile de invatamant preuniversitar;

x) emite avizul conform, potrivit legislatiei in vigoare, pentru organizarea retelei scolare de
catre autoritatile publice locale. In baza avizului conform al inspectoratului scolar, autoritatile
publice locale stabilesc unitatile de invatamant in care se organizeaza invatamantul de arta si
invatamantul sportiv de stat;

z) propune cifra de scolarizare pentru invatamantul de stat, care se aproba prin hotarare a
Guvernului. Prin exceptie, cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat finantat
integral de catre solicitanti, persoane fizice sau juridice, se aproba, prin decizii, de
inspectoratele scolare si se comunica Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;

j) intocmesc, actualizeaza si gestioneaza procedurile activitatilor specifice postului ocupat.

Art. 6 –
Inspectoratul scolar controleaza, monitorizeaza si evalueaza implementarea curriculumului
national, in fiecare unitate de invatamant, in conditiile aplicarii planurilor-cadru de invatamant,
atat pentru invatamantul obligatoriu, cat si pentru invatamantul liceal, profesional si postliceal.

Art. 7 –
(1) Inspectoratul scolar are personalitate juridica si este ordonator secundar de credite.

(2) Art. 15 –
(3) Inspectorii scolari care au competente in domeniul curriculum si inspectie scolara au
urmatoarele atributii:
(4) a) controleaza si verifica aplicarea legislatiei si a actelor normative in vigoare privind
curriculumul scolar;

i) elaboreaza portofoliul profesional care contine documentele aferente activitatii


desfasurate;

Monitorizare:
Art. 3 –b) controleaza aplicarea legislatiei si monitorizeaza calitatea activitatilor de predare-
invatare si respectarea standardelor nationale/indicatorilor de performanta, prin inspectia scolara;
c) controleaza, monitorizeaza si evalueaza calitatea managementului unitatilor si institutiilor de
invatamant;
h) coordoneaza si controleaza activitatile unitatilor conexe ale Ministerului Educatiei si
Cercetarii Stiintifice din aria judetului/municipiului Bucuresti;

m) monitorizeaza activitatile de constituire si de vacantare a posturilor didactice/catedrelor din


unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular, organizeaza concursul national
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante si rezervate din invatamantul
preuniversitar de stat si monitorizeaza concursurile de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate organizate de unitatile de invatamant preuniversitar
particular;

n) gestioneaza baza de date privind cadrele didactice calificate angajate in unitatile de


invatamant, precum si intreaga baza de date a educatiei;

r) pentru asigurarea accesului egal la educatie si formare profesionala, elibereaza avizul


conform al institutiei autoritatilor administratiei publice locale, in baza caruia acestea aproba
organizarea, functionarea si, dupa caz, dizolvarea unor structuri de invatamant, fara
personalitate juridica - ca parti ale unei unitati de invatamant cu personalitate juridica - si
subordonate aceluiasi ordonator principal de credite, in conditiile legii;

s) asigura personalul didactic necesar desfasurarii educatiei anteprescolare impreuna cu


autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea standardelor de calitate si a legislatiei
in vigoare;

y) pentru activitatea sportiva si artistica de performanta propune, alaturi de autoritatile


administratiei publice locale, de Ministerul Culturii si/sau institutiile publice de cultura
impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice organizarea de cluburi scolare si unitati
de invatamant preuniversitar de stat cu program sportiv sau de arta, integrat ori suplimentar;

Art. 6 –
Inspectoratul scolar controleaza, monitorizeaza si evalueaza implementarea curriculumului
national, in fiecare unitate de invatamant, in conditiile aplicarii planurilor-cadru de invatamant,
atat pentru invatamantul obligatoriu, cat si pentru invatamantul liceal, profesional si postliceal.

Art. 7 –
(1) Inspectoratul scolar are personalitate juridica si este ordonator secundar de credite.

Art 15.c) monitorizeaza utilizarea manualelor alternative si a auxiliarelor didactice avizate;


d) monitorizeaza scolarizarea elevilor si participarea acestora la cursuri pe durata
invatamantului obligatoriu;

Control:

Art. 3 –b) controleaza aplicarea legislatiei si monitorizeaza calitatea activitatilor de predare-


invatare si respectarea standardelor nationale/indicatorilor de performanta, prin inspectia scolara;
c) controleaza, monitorizeaza si evalueaza calitatea managementului unitatilor si institutiilor de
invatamant; h) coordoneaza si controleaza activitatile unitatilor conexe ale Ministerului
Educatiei si Cercetarii Stiintifice din aria judetului/municipiului Bucuresti;
h) coordoneaza si controleaza activitatile unitatilor conexe ale Ministerului Educatiei si
Cercetarii Stiintifice din aria judetului/municipiului Bucuresti;

r) pentru asigurarea accesului egal la educatie si formare profesionala, elibereaza avizul


conform al institutiei autoritatilor administratiei publice locale, in baza caruia acestea aproba
organizarea, functionarea si, dupa caz, dizolvarea unor structuri de invatamant, fara
personalitate juridica - ca parti ale unei unitati de invatamant cu personalitate juridica - si
subordonate aceluiasi ordonator principal de credite, in conditiile legii;

y) pentru activitatea sportiva si artistica de performanta propune, alaturi de autoritatile


administratiei publice locale, de Ministerul Culturii si/sau institutiile publice de cultura
impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice organizarea de cluburi scolare si unitati
de invatamant preuniversitar de stat cu program sportiv sau de arta, integrat ori suplimentar;

Art. 6 –
Inspectoratul scolar controleaza, monitorizeaza si evalueaza implementarea curriculumului
national, in fiecare unitate de invatamant, in conditiile aplicarii planurilor-cadru de invatamant,
atat pentru invatamantul obligatoriu, cat si pentru invatamantul liceal, profesional si postliceal.

Art. 7 –
(1) Inspectoratul scolar are personalitate juridica si este ordonator secundar de credite.

Art. 15 –
Inspectorii scolari care au competente in domeniul curriculum si inspectie scolara au
urmatoarele atributii:
a) controleaza si verifica aplicarea legislatiei si a actelor normative in vigoare privind
curriculumul scolar;

f) controleaza activitatea personalului didactic privind utilizarea resurselor materiale din


unitatile de invatamant: laboratoare, cabinete, ateliere, biblioteci, sali de demonstratie,
ferme scolare etc.;
h) indruma si controleaza activitatea cadrelor didactice din domeniul de specialitate si
desfasoara activitati de inspectie scolara, intocmind documente specifice;

j) intocmesc, actualizeaza si gestioneaza procedurile activitatilor specifice postului ocupat.

Consiliere:

Art 3-e) coordoneaza admiterea in licee, evaluarile nationale si concursurile scolare la nivelul
unitatilor de invatamant din judet si, respectiv, din municipiul Bucuresti;
f) monitorizeaza implementarea programelor nationale initiate de Ministerul Educatiei si
Cercetarii Stiintifice pe aria judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a proiectelor
derulate de unitatile scolare si cele conexe in cadrul programelor Uniunii Europene in domeniul
educatiei si tineretului;

g) mediaza conflictele si litigiile survenite intre autoritatea administratiei publice locale si


unitatile de invatamant;

l) acorda consiliere si asistenta unitatilor si institutiilor de invatamant in gestionarea resurselor


umane si a posturilor didactice la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;

o) inainteaza spre avizare Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice reteaua scolara din raza
lor teritoriala propusa de autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu politica
educationala, a documentelor strategice privind dezvoltarea economica si sociala la nivel
regional, judetean si local, dupa consultarea unitatilor de invatamant, a operatorilor economici
si a partenerilor sociali interesati;

r) pentru asigurarea accesului egal la educatie si formare profesionala, elibereaza avizul


conform al institutiei autoritatilor administratiei publice locale, in baza caruia acestea aproba
organizarea, functionarea si, dupa caz, dizolvarea unor structuri de invatamant, fara
personalitate juridica - ca parti ale unei unitati de invatamant cu personalitate juridica - si
subordonate aceluiasi ordonator principal de credite, in conditiile legii;

s) asigura personalul didactic necesar desfasurarii educatiei anteprescolare impreuna cu


autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea standardelor de calitate si a legislatiei
in vigoare;

t) poate organiza in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale programe educationale


de tip "A doua sansa", in vederea promovarii invatamantului obligatoriu pentru persoane care
depasesc cu peste 4 ani varsta corespunzatoare clasei si care, din diferite motive, nu au absolvit
invatamantul secundar inferior, gimnazial;
t) stabileste, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, unitatile de invatamant in
care se poate organiza si poate functiona invatamantul liceal cu frecventa redusa;
u) stabileste, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale, unitatile de invatamant in
care se organizeaza filiera tehnologica sau vocationala a liceului, avand in vedere tendintele de
dezvoltare sociala si economica precizate in documentele strategice regionale, judetene si locale
elaborate si monitorizate de structurile parteneriale consultative (consortii regionale si comitete
locale de dezvoltare a parteneriatului social);
v) stabileste, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale, unitatile de invatamant
in care se organizeaza invatamant profesional, avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala
si economica precizate in documentele strategice regionale, judetene si locale privind
invatamantul profesional si tehnic;

z) propune cifra de scolarizare pentru invatamantul de stat, care se aproba prin hotarare a
Guvernului. Prin exceptie, cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat finantat
integral de catre solicitanti, persoane fizice sau juridice, se aproba, prin decizii, de
inspectoratele scolare si se comunica Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;

Art. 4 –
Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, inspectoratul scolar colaboreaza cu asociatiile
reprezentative ale profesorilor, structurile asociative reprezentative ale parintilor, structurile
asociative ale scolilor de stat, particulare si confesionale, Consiliul Minoritatilor Nationale,
sindicatele reprezentative din invatamant, asociatiile reprezentative ale elevilor, autoritatile
administratiei publice, mediul de afaceri si organizatiile neguvernamentale finantatoare care
sustin programe educative/federatii ale furnizorilor de servicii sociale, Institutul de Stiinte ale
Educatiei, institutii de invatamant superior si cu alti factori abilitati.

Art. 5 –
Inspectoratul scolar sprijina dezvoltarea institutionala a unitatilor de invatamant in conditii de
competitie, in conformitate cu politica de descentralizare elaborata de Ministerul Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Art 15.e) asigura organizarea si desfasurarea examenelor nationale, a concursurilor de admitere


si a examenelor de certificare a calificarii profesionale din unitatile de invatamant, precum si a
concursurilor scolare pe obiecte de studiu si meserii, cultural-artistice si sportive de la nivelul
judetului, in conditiile legii si in conformitate cu regulamentele, normele si metodologiile
elaborate in acest sens de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice;

g) elaboreaza indrumari si recomandari metodice pe care le difuzeaza, cu aprobarea conducerii


inspectoratului scolar, in unitatile de invatamant;
h) indruma si controleaza activitatea cadrelor didactice din domeniul de specialitate si
desfasoara activitati de inspectie scolara, intocmind documente specifice;
2. Studiati Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar. Intocmiti o lista de documente realizate in cadrul unitatii de invatamant
preuniversitar si realizati o scurta descriere despre fiecare.

Camera 3:

Ioana Pavel

Laura Speranța Dumitrașcu

Florin Cătălin Ivana

Ioana Florina

Daniela Stroe

Petria Alina Răduț

Laura Claudia Motrun

Natalia Stan

Art 28

Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia


elaborează documente manageriale, astfel:
a) documente de diagnoză;
b) documente de prognoză;
c) documente de evidenţă.

Documente de diagnoză:

a) rapoartele anuale ale comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;


b) raportul anual de evaluare internă a calităţii.

Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză


privind domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la
atingerea obiectivelor educaţionale.

Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul


adjunct/directorii adjuncţi, după caz.
(2) Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la
propunerea directorului la începutului anului şcolar următor.
Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ sau,
în lipsa acestuia, prin orice altă formă.
Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la
propunerea coordonatorului comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.

Documente de prognoză realizate pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei


anterioare sunt:

a) planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii pentru


învăţământul profesional şi tehnic (PAS);
b) planul managerial (pe an şcolar);
c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
(2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării
managementului unităţii de învăţământ.
(3) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului
reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există, fiind documente
care conţin informaţii de interes public.

Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen


lung şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă
de
trei - cinci ani. Acesta conţine:
a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi
financiare, relaţia cu comunitatea locală şi organigramă;
Anexa
16
b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza
mediului extern (de tip PESTE);
c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii;
d) planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi
manageriale, obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi,
indicatori de performanţă şi evaluare.
(2) Planul de acţiune al şcolii (PAS) pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic
corelează oferta educaţională şi de formare profesională cu nevoile de dezvoltare
socioeconomică
la nivel local, judeţean şi regional, stabilite prin Planul Regional de Acțiune
pentru Învățământ (PRAI) și Planul Local de Acțiune pentru Învățământ (PLAI).
(3) Planul de acţiune al şcolii (PAS) se realizează în baza ghidului de elaborare emis de
către Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.
(4) Planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS), se
dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de
administraţie. Planificarea strategică, respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS), pentru
unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează în
învăţământ profesional şi tehnic este elaborat, pentru o perioadă de 3-5 ani, de către o
echipă coordonată de către director, în colaborare cu partenerii școlii şi se aprobă de
către
consiliul de administraţie.
Art. 35
(1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează
de către director pentru o perioadă de un an şcolar.
(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi
inspectoratului şcolar la specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale
planului
de dezvoltare instituţională la perioada anului şcolar respectiv.
(3) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă
de către consiliul de administraţie.
(4) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în
concordanţă cu planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare
instituţională.

Documente de evidență:

a) statul de funcţii;
b) organigrama unităţii de învăţământ;
c) schema orară a unităţii de învăţământ / programul zilnic al unității de învățământ
antepreșcolar/preșcolar;
d) planul de şcolarizare.
Art 71:

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează comisii:


1. cu caracter permanent;
2. cu caracter temporar;
3. cu caracter ocazional.

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:


a) Comisia pentru curriculum;
b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
c) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
d) Comisia pentru controlul managerial intern;
e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.

(3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului
şcolar,
Comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite
perioade
ale anului şcolar:
- acordare rechizite școlare și burse școlare
- comisia de mobilitate
- constituirea Comisiei de organizare si desfăşurare a examenului

- de încheiere a situaţiei şcolare pentru sem. I, an scolar 2020-2021

- comisiei care lucrează în Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului


din România(SIIIR)
- Înscrierea în învățământul primar
- Înscrierea la grădinița
- Organizare și desfășurare a simulării naționale la cls VIII
- Inventarierea patrimoniului
- prevenirea actelor de corupție în educație
- Comisiei de selecţionare anuală a documentelor
- EURO 200
-
iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se
impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice
apărute la nivelul unităţii de învăţământ:
-de evaluare a punctajului pentru restrângere de activitate

-Comisiei tehnice pentru suport în activitățile online pentru perioada de urgență

-de echivalare a studiilor din străinătate

-SNAC

-pentru cercetare disciplinară Comisiei pentru cercetarea faptelor disciplinare ale salariaților și
elevilor

Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de


învăţământ, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
Art. 72
Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza
deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor
prevăzute la art. 72 alin. (2) lit. b) şi e) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai
părinților sau ai reprezentanților legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor,
respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există.
Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de
membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.
Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea
comisiilor în funcţie de nevoile proprii.

http://www.scoala-avvcj.ro/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/