Sunteți pe pagina 1din 8

ŞCOALA GIM. NR.

3 BAIA

PROIECT DE LECŢIE

Data: 26.10.2018
Clasa:a-V-a
Profesor: Lavric Mariana
Obiect: Biologie
Unitatea de învățare: Viețuitoarele și mediul lor de viață
Tema: Parcul
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoștințe
Scopul lecţiei: asimilarea şi indentificarea cunoştinţelor specifice factorilor abioticii şi biotici în
cadrul unui parc
Competenţe specifice:
1.1 Extragerea informaţiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru identificarea
caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese şi fenomene;
1.2 Realizarea dirijată a unor activităţi simple de investigare pe baza unor fişe de lucru date;
2.1 Organizarea informaţiilor ştiinţifice după un plan dat;
2.2 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală şi scrisă;
3.1 Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor;
3.2 Utilizarea unor algoritmi cunoscuţi în investigarea lumii vii;

Obiective operaţionale: La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să:


 O1 Să încadreze parcul într-un anumit ecosistem

 O2 Să descrie biotopul și biocenoza unui parc

 O3 Să precizeze ce tipuri de relaţii se stabilesc între vieţuitoarele unui parc

 O4 Să enumere lucrările de întreţinere şi îngrijire necesare efectuate de om în parc

 O5 Să explice importanţa parcului


Metode şi procedee didactice: observaţia ,observaţia dirijată ,conversaţia,conversaţia euristică ,
învăţarea prin descoperire , problematizarea, jocul didactic

Materiale didactice: manualul digital, calculator, videoproiector, acces la internet ecran


proiecţie,

Forma de activităte : frontală, pe grupe, individuală


Bibliografia:
1. Adriana Simona Popescu, Gina Barac, Marinela Roşescu, Florica Alexandrescu, Daniela
Petrov, Cristian Gurzu, Valer Cerbu:Manual pentru clasa a V a , Editura DPH, Bucureşti
2017
2. Silvia Olteanu, Ştefania Giersch, Iuliana Tanur, Camelia Manea, Teodora Lazăr: Manual
pentru clasa a Va , Editura Corint, Bucureşti 2017
3. Iordache Ion, Ulpia Maria Leu, Constantin Ion-Metodica predării-învăţării biologiei,
Editura Solaris, Iaşi, 2004
4. MEN – programa scolară, aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii.
5. Naela Costică-Didactica biologie, Iaşi,2010
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Ob. Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluarea


Op.
Moment Verifică dacă sunt Elevii îşi pregătesc caietul
organizatoric condiţii optime pentru de biologie,manualul,cele
desfăşurarea orei; necesare începerii orei;
Solicită elevului de Ascultă instrucţiunile
serviciu să numească profesorului;
elevii absenţi;
Notează elevii absenţi şi
solicită elevilor să-şi
pregătească cele necesare
desfăşurării lecţiei ;
Organizează clasa de
elevi pentru lucrul pe
grupe ;
O1-O5 Captarea Solicită elevilor sa-si Prin chestionare
atenţiei reamintească care este Elevii clasifică ecosisteme orala pe tot
clasificarea ecosistemelor artificiale terestre. parcursul lectiei.
artificiale terestre.

Enumeră obiectivele care


trebuie atinse la sfârșitul
orei.

Actualizarea Adresează întrebări prin


care se va verifica
cunoştinţelor Răspund la intrebările Prin chestionare
însuşirea cunoştinţelor profesorului. orala pe tot
despre lecţia “Relaţii de parcursul lectiei.
apărare şi de reproducere
între vieţuitoarele unui
ecosistem”
Care sunt modalităţile de
apărare ale organismelor?
Definiţi simbioza ca
măsura de apărare. Daţi
un exemplu.
Ce înţelegeţi prin
camuflaj?
Definiţi mimetismul.
Anunţarea Nu întâmplǎtor am
titlului lecției discutat despre „Parc”
O1 Elevii se gândesc la
în clasificarea solicitarea profesorului si
ecosistemelor artificiale raspund: ecosisteme
terestre, deoarece astăzi acvatice(iazul, lacul de
la ora de Biologie vom acumulare) si ecosisteme
învăţa despre un terestre( parcul, grădina,
ecosistem terestru – livada)
artificial ,PARCUL.

În cadrul acestei lecţii va


trebui să definiţi
parcul,să descrieţi Urmăresc obiectivele
biotopul şi biocenoza prezentate
unui parc ,să explicaţi Notează titlul lecţiei în
importanţa parcului. caiete
Profesorul notează pe
tablă titlul şi prezintă
obiectivele vizate spre
îndeplinire, pe parcursul
orei, de către toți elevii.

O1 Transmiterea Profesorul defineste Răspund la întrebări Prin chestionare


cunoștințelor parcul ca ecosistem adresate. orala pe tot
terestru artificial si parcursul lectiei.
enumeră tipurile de parc
şi rolul acestora. Notează pe caiete schiţa
O2
lecţiei
Profesorul cu ajutorul
elevilor enumera factorii
abiotici din parc şi
O3 identifică factorii asupra
cărora omul poate aduce
midificări.
O4
Profesorul cu ajutorul
elevilor enumeră
O5
categoriile trofice dintr-
un parc şi identifică
organismele fiecărei
categorii.

Profesorul enumeră
lucrările efectuate de om
în parc şi importanţa
parcului.

Asigurarea Elevii vor primi o Elevii ascultă indicaţiile Verificare orală


retenţiei şi a schemă a lecţiei lacunară profesorului şi participă
transferului pe care o vor completa activ la
sub îndrumarea
profesorului.
De asemenea, pentru o
mai bună înţelegere a
rolului parcului în viaţa
noastră, vor primi
informaţii suplimentare.
Evaluarea Chestionează oral elevii Se gândesc şi răspund la Verificare scrisă
pe tot parcursul lecţiei ; întrebările adresate de
Evidenţiază şi notează profesor.
elevii foarte activi, care
au dat răspunsuri ce
necesită gândire .

SCHEMA LA TABLĂ
PARCUL
1. Parcul: definiţie- ecosistem terestru artificial , cu biotop şi biocenoză caracteristice

2. Tipuri de parc-publice-agrement şi odihnă

-tematice-distracţie şi educativ

-naţionale şi rezervaţii naturale-protecţia plantelor ţi animalelor sălbatice şi a


habitatului lor natural

2. Biotopul: -lumină, temperatură, solul, apa, vântul

3. Biocenoza: - plante-ierboase:muşchi, flori(panseluţă, petunii, lalea, garofiţă, cârciumărese

-lemnoase-plante căţărătoare: iederă, caprifoi

-arbuşti: trandafir, tuia, ienupăr, liliac

-arbori: molid, tuia, pin, mesteacăn, castan, stejar

-animale-râme, melci, păianjeni, albine, bondari, fluturi

-păsări:vrabia, porumbelul, mierla, ciocănitoarea, uiliul, fazan, păun,

-mamifere:veveriţa, rozătoare

In apa lacurilor: peşti, broaşte, taţe, lebede, gâşte

Relaţii de hrănire: iarbă→gândăcel→buburuza→vrabia→uliul

iarbă→şoarece→uliul

Relaţii de apărare-porumbelul depune ouăleîn cuiburi amenajate în coroana copacilor

-albinele se ascund în flori

Lucrări de întreţinere: adunarea resturilor vegetale, irigarea, tăiertea şi formarea coroanelor la


arbori şi arbuşti, fertilizarea solului, înspmânţarea de plante ierboase, arbuşti şi arbori
Importanţa: inbunătăţesc calitatea aerului, reduc zgomotul, estetic şi creativ

Nume şi Prenume:

Clasa:
EVALUARE

I. Completați spațiile punctate cu informațiile corespunzătoare: 9p

Parcul
este.....................................................................................................................................................
......................................... .

Tipuri de parc: ....................................................

.....................................................

...........................................................

Biotop: ..................................................................

.....................................................................

...........................................................................

...............................................................................

Biocenoză:
plante..................................................................................................................................................
......................... .

Animale..............................................................................................................................................
.........................................

Se acordă 1p din oficiu

S-ar putea să vă placă și