Sunteți pe pagina 1din 9

Lucrare privind

“Consultanta fiscala acordata


contribuabililor”

Stagiar: Bogya A. Agnes


Categoria: Contabil autorizat
IMPOZITE DIRECTE
Problema 7. Să se calculeze şi înregistreze în contabilitate impozitul pe profit pe baza
următoarelor date:
� Venituri totale: 1.200.000 lei, din care:
- venituri din vânzarea produselor finite: 800.000 lei;
- venituri din vânzarea ambalajelor: 200.000 lei;
- venituri din reluarea unor ajustări ptr. deprecierea imobilizărilor corporale: 30.000 lei;
- venituri din vânzarea investiţiilor financiare pe termen scurt: 170.000 lei;
� Cheltuieli totale: 700.000, din care:
- cheltuieli cu ambalajele: 180.000 lei;
- cheltuieli cu salariile: 300.000 lei;
- cheltuieli cu materialele nestocate: 40.000 lei;
- cheltuieli cu comisioanele bancare: 7.000 lei;
- cheltuieli cu investiţiile financiare pe termen scurt cedate: 150.000 lei;
- cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate: 23.000 lei;

R: Profit impozabil = Venituri impozabile – Cheltuieli deductibile


Impozitul/profit = ( 1.200.000-700.000)*16% = 500.000*16% = 80.000lei
80.000 691”Ch.cu imp./profit” = 4411”Impozit/profit” 80.000

Problema 8. Se cunosc următoarele date despre o entitate:


venituri din exploatare 80.000 lei; venituri financiare 50.000 lei; venituri extraordinare 10.000
lei; cheltuieli de exploatare 60.000 lei; cheltuieli financiare 30.000 lei; cheltuieli extraordinare
30.000 lei. Să se determine rezultatul entităţii pe tipuri de activităţi, precum şi impozitul pe profit
de plătit, dacă cheltuielile nedeductibile sunt în sumă de 5.000 lei.

R: Rez.exploatare = 80.000 – 60.000 = 20.000 lei profit


Rez.financiar = 50.000 – 30.000 = 20.000 lei profit
Rez.extraord. = 10.000 – 30.000 = 20.000 lei pierdere
Profitul impozabil = Tv – Tch + Chned. = 25.000 lei
Impozitul/profit = 25.000*16% = 4.000 lei.

Problema 9. O entitate care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte obţine într-o
perioadă contabilă venituri în sumă de 900.000 lei, iar cheltuielile aferente veniturilor sunt de
500.000 lei. Să se determine valoarea impozitului pe profit de plătit de către entitate.

R: Imp./profit = (900.000 – 500.000)*16% = 64.000 lei


Imp./profit minim pentru baruri,discoteci este de 5% din veniturile realizate = 900.000 * 5% =
45.000, deci rezultă imp./profit datorat de 64.000lei.

Problema 10. O entitate acordă unui salariat un avans în valoare de 300 lei. Să se calculeze toate
operaţiile în legătură cu salariile ştiind că salariul de încadrare este de 700 lei, sporul de vechime
de 85 lei, iar salariatul are în întreţinere doi copii şi soţia.

R: - salariul brut realizat : 785 641”Ch.cu salariile”= 421”Pers.rem.dat.” 785


- Reţinerea contribuţiilor datorate de salariat:
421”Pers.rem.dat.” = % 446 lei
4312”CAS 10,5%” 82 lei
4314”CASS 5.5%” 43 lei
4372”Somaj 0,5%” 4 lei
444”Imp./salar” 17 lei
425”Avansuri ac.” 300 lei
Calcul imp./salar: [785 – Contribuţii – deducere personală (de bază 250lei + supl. 200lei)]*16%
= 106*16% = 17 lei
- Plata chenzinei a II-a în numerar prin casieria unităţii:
421”Pers.rem.dat” = 5311”Casa în lei” 339 lei
- Înregistrarea contribuţiilor datorate de angajator în legătură cu salariile:
6451”CAS angajator 20,8%” = 4311”CAS angajator” 163 lei
6452”Somaj angajator 0,5%” = 4371”Somaj angajator” 4 lei
6453”Sănătate angajator 5,2%”= 4313”CASS angajator” 41 lei
6458”Alte contribuţii” = % 10 – 15lei
43711”Fd.garant.0,25%” 2 lei
43131”Conc.şi ind.0,85%” 7 lei
43111”Acc.mc. 0,15 – 0,8% 1 – 6 lei (în funcţie de
activitatea societăţii comerciale)
- Plata contribuţiilor la bugete prin virament bancar:
% = 5121”Disp.la bancă în lei”
4311, 43111, 4312, 4313,
43131, 4314, 4371, 43711,
4372, 444

Problema 11. Să se calculeze contribuţiile datorate de angajat pentru un salariu negociat de 636
lei, inclusiv salariul net (2 persoane în întreţinere).

R: CAS 10,5% = 67; CASS 5,5% = 35; Somaj 0,5% = 3; Deducere personală calculată este de
450 lei(d.p.b.=250 lei + d.supl.2 întreţinuţi = 200 lei). Total contribuţii reţinute = 105 lei.
Impozit/salar = (636 – 105 – 450) * 16% = 81 * 16% = 13 lei.
Salariul net = 636 – 105 – 13 = 508 lei.

Problema 12. Un angajat al unei entităţi obţine într-o lună următoarele venituri: venituri
salariale 850 lei; ajutor de înmormântare 1.270 lei, ca urmare a justificării cu documente. 150 lei
reprezentând cadou cu ocazia Paştelui. Salariatul nu are nici o persoană în întreţinere. Să se
stabilească salariul net.

R: Înregistrarea sumelor brute obţinute:


2.320 641”Ch.cu salariaţii” = % 2.320 lei
421”Pers.rem.datorate 850
423”Ajutoare materiale” 1.470
Reţinerile datorate de asiguraţi sunt doar cele aferente salariului de bază brut, deoarece atât
cadourile cu ocazia sărbătorilor în limita sumei de 150lei, cât şi ajutoarele de înmormântare sunt
sume neimpozabile, astfel : Cas 10,5% = 89 lei, CASS5,5% = 47 lei, somaj 0,5% = 4 lei, impozit
pe salar = (850 – 140 – 250 )*16% = 74 lei.
Salariul net = 850 – 140 – 74 + 1470 = 2.106 lei

Problema 13. Un angajat al unei entităţi obţine într-o lună următoarele venituri salariale în sumă
de 970 lei şi are în întreţinere soţia care deţine cu titlu de proprietate teren agricol în zonă de şes
cu o suprafaţă de 11.000 mp. Să se stabilească salariul net.

R: Salariaţii care au în intreţinere persoane ce deţin terenuri peste 10.000mp în zonă de şes sau
20.000mp în zonă montană, nu beneficiează de deducere personală suplimentară, astfel în acest
caz salariatul în cauză beneficiează doar de deducerea personală de beză de 250 lei.
Salariul net = 970 – 102(CAS) – 53(CASS) – 5(SOMAJ) – 90(IMP./SALAR) = 720 lei.

Problema 14. O persoană fizică deţine în proprietate un teren dobândit în anul 2000, preţul de
achiziţie fiind de 7.000 lei. Terenul este vândut în anul 2007 pentru un preţ de vânzare de
120.000 lei. Să se stabilească impozitul de plătit de către persoana fizică ca urmare a transferului
dreptului de proprietate şi care este destinaţia acetuia?

R: Impozitul datorat de către pers.fizice pentru rteansferul dreptului de proprietate, în cazul în


care proprietatea transferată a fost dobândită de mai mult de 3 ani, este de 2% din preţul de
vânzare a proprietăţii, până la nivelul sumei de 200.000lei. Astfel, în prezenta situaţie, impozitul
datorat este egal cu 120.000lei * 2% = 2.400 lei.
Destinaţiile acestui impozit sunt următoarele:
- 40% - Bugetul de Stat
- 50% - Bugetul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia se află proprietatea
- 10% - ANCPI

Problema 15. O persoană fizică deţine în proprietate o casă dobândită în anul 2006, preţul de
achiziţie fiind de 500.000 lei. Casa este vândută în anul 2007 pentru un preţ de vânzare de
750.000 lei. Să se calculeze impozitul ce trebuie plătit de către persoana fizică şi care este
destinaţia acestuia?

R: În cazul transfereului proprietăţii în termen de mai mic de 3 ani de la dobândire, impozitul


datorat este de 3% până la preţul de vânzare de 200.000lei, sau în cazul nostru, 6.000 lei sumă
fixă + 2% din valoarea ce depăşeşte 200.000lei. Astfel impozitul datorat în acest caz este de
6.000 lei + (750.000 – 200.000) * 2% = 6.000 + 11.000 = 17.000 lei.

Problema 16. O persoană fizică obţine un venit dintr-un joc de noroc în sumă de 9.000 lei. Să se
stabilească impozitul pe venit de plătit de către persoana fizică.

R: Suma neimpozabilă din veniturile obţinute din jocuri de noroc este de 600 lei. Pentru suma ce
depăşeşte 600 lei se datorează impozit în cuantum de 20%, astfel impozitul datorat în acest caz
este egal cu (9.000 – 600) * 20% = 8.400*20% = 1.680 lei.

IMPOZITE INDIRECTE
Problema 1. O entitate de distribuţie a energiei electrice a livrat unei persoane fizice într-o lună
calendaristică, energie electrică, iar factura fiscală conţine următoarele informaţii: consum 90
Kwh, preţ unitar fără TVA 0,3840, accize aferente consumului necomercial 0,2 lei. Să se
determine taxa pe valoarea adăugată menţionată în factura fiscală.

R: 90 * 0,3840 = 34,56
90 * 0,2000 = 18,00
TVA facturat = 52,56 * 24% = 12,61 lei

Problema 2. Să se determine acciza datorată, în 2 octombrie 2006, pentru ţigări Marlboro. Se


cunosc următoarele date:
- acciza minimă este de 31,25 euro/1000 ţigarete; preţul maxim este de 5,1 RON/pachet (20
ţigarete); curs euro este: 1 euro = 4,10 RON.

R: Acciza ad valorem/1.000 ţigarete = 50*5,1*96% = 244,80lei


Acciza minimă = 31,25 * 4,10 = 128,13

Problema 3. În cadrul SNGN ROMGAZ SA SUC. MEDIAS sunt trei secţii care produc
condensat de gaz natural: Roman, Filitelnic şi Daneş. La sfârşitul fiecărei perioade contabile,
şefii celor 3 secţii trimit Serviciului Contabilitate al Sucursalei Mediaş situaţia condensului
captat în acea lună. Secţia de Producţie Gaze Roman este singura secţie care a vândut condens în
luna martie 2007. Pe baza celor 2 avize de însoţire a mărfii constatăm că au fost efectuate două
vânzări, astfel: 35.500 l cu o densitate de 0.741 şi respectiv, 35.500 l cu o densitate de 0.740. Să
se determine impozitul pe ţiţei suportat de către entitate.

R: Vânzări = 35.500 L * 0,741 + 35.500 L* 0,740 = 52.575,50 L = 52,5755 to


Acciza datorată = 52,5755 to * 4 euro/to = 210,30 euro.

Problema 4. Universitatea „X” dispune de o cantină proprie. În cursul lunii trecute aceasta a
realizat din activitatea principală desfăşurată de cantină (servirea prânzului) venituri de 25.000
lei. Se ştie că proporţia veniturilor realizate de la studenţi / persoane din afara universităţii,
clienţi ai cantinei, a fost de 75% / 25%. De asemenea, în cadrul cantinei s-au organizat pe
parcursul lunii trecute 2 nunţi, în urma cărora s-au realizat venituri de 35.000 lei. Datorează TVA
Universitatea „X” pentru activitatea desfăşurată de cantină? Dacă da, să se calculeze mărimea
obligaţiei datorate bugetului.

R: 25.000 * 75% = 18.750 lei – venit neimpozabil d.p.d.v. TVA


25.000 * 25% = 6.250 lei – taxabil TVA 24% = 1.500 lei
35.000 *100%= 35.000 lei – taxabil TVA 24% = 8.400 lei
Total TVA datorată 9.900 lei

Problema 5. O instituţie publică a depozitat, într-o perioadă, în magaziile sale, bunuri în valoare
totală de 26.000 lei. Din acestea 12/20 aparţin acesteia, iar restul sunt ale unei societăţi
comerciale din zonă. Chiria practicată pentru depozitare a fost de 6% din valoarea bunurilor
depozitate. A avut de colectat TVA instituţia publică? Dacă da, se cere să se calculeze mărimea
acesteia.
R: Instituţia are TVA de colectat pentru serviciile de depozitare practicate, conform art.127, al.
(6), lit.g din Codul Fiscal, şi anume:
Valoarea bunurilor depozitate: 26.000*8/20 = 10.400 lei
Chiria percepută = 10.400 * 6% = 624 lei
TVA colectată aferentă chiriei = 624 * 24% = 149,70 lei.

Problema 6. Hotelul „Palace” a realizat într-o perioadă de pe urma activităţii de cazare un venit
de 700 mil. lei. În preţul de cazare este inclus şi costul micului dejun, acesta reprezentând 12,5%.
Să se calculeze TVA aferentă venitului obţinut.

R: 700 mil. * 24% = 168.000 lei

Problema 7. Casa de producţie „Tudor” a realizat într-o perioadă fiscală, de pe urma producţiei
de programe de televiziune, venituri de 890.000 lei. În aceeaşi perioadă s-a încasat de la diverse
firme beneficiare suma de 563.000 lei pentru spoturi publicitare realizate. Pentru desfăşurarea
activităţii casa de producţie a achiziţionat bunuri şi a beneficiat de servicii în valoare de 486.000
lei, TVA 19%.
Ştiind că pro-rata definitivă a anului precedent a fost de 0,2 se cere: să se calculeze mărimea
TVA colectată de unitate; să se precizeze valoarea TVA datorată sau achitată pentru bunurile şi
serviciile achiziţionate; să se stabilească şi înregistreze în contabilitate decontul de TVA.

R: TVA colectată = 563.000 * 24% = 135.120 lei


TVA plătită = 486.000 * 24% = 116.640 lei, din care deductibilă 116.640*0,2 = 23.328 lei
Decont TVA: 135.120 4427”TVA col.” = % 135.120 lei
4426”TVA deductibilă” 23.328
4423”TVA de plată” 111.792

Problema 8. S.C. „X” S.R.L., persoană impozabilă revânzătoare, a comercializat într-o perioadă
bunuri second-hand, preţ de vânzare, exclusiv TVA 75.000 lei. Preţul de cumpărare al acestora a
fost de 62.000 lei, achiziţia efectuându-se de la persoane ce nu sunt înregistrate ca plătitori de
taxă pe valoarea adăugată. Să se precizeze valoarea taxei pe valoarea adăugată colectată, aferentă
livrărilor efectuate de către S.C. „X” S.R.L.

R:
Problema 9. Un Grup Şcolar a realizat în atelierele proprii geamuri şi uşi din lemn în valoare
totală de 26.000 lei. Acestea au rezultat ca urmare a orelor practice efectuate de elevi şi sunt
destinate vânzării, fiind produse finite. Datorează TVA această unitate de învăţământ pentru
produsele realizate? Dacă da, care este mărimea acesteia?

Problema 10. Un furnizor livrează unui client mărfuri în valoare de 623.000 lei, TVA 19%.
Pentru mărfurile furnizate se acordă clientului la data livrării o remiză de 5%.
Să se calculeze taxa pe valoarea adăugată colectată/deductibilă aferentă mărfurilor
livrate/primite.
R: 623.000 – 5% = 591.850 * 24% = 142.044
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Problema 5. O persoană deţine în Alba Iulia un apartament construit în anul 1983, având o
suprafaţă utilă de 66,34 mp şi situat într-un bloc de locuinţe cu 4 etaje, cu 20 de apartamente,
fără lift, situat în zona C. Să se calculeze impozitul datorat de respectivul contribuabil la bugetul
local, atunci când apartamentul este considerat a doua, a treia, respectiv a patra proprietate.

R: Supr.desf. = 66,34 * 1,2 = 79,61mp * 806 lei/mp = 64.164,05 lei


Rang II, zona C, bloc peste 3et. 8 locuinţe, rezultă coefficient 2,1 = 64.164,05*2,1 = 134.744,50.
Impozitul datorat, dacă ar fi prima proprietate= 134.744,5 * 0,1% = 134,74 = 135 lei
- ptr.a II-a proprietate = 135 + 65% = 223 lei
- ptr. aIII-a proprietate = 135 + 150% = 337 lei
- ptr. aIV-a proprietate = 135 + 300% = 540 lei.

Problema 6. O persoană deţine în Alba Iulia un apartament construit în anul 1975, având o
suprafaţă utilă de 66,34 mp şi situat într-un bloc de locuinţe cu 3 etaje şi cu 8 de apartamente,
situat în zona B. Apartamentului i-a fost schimbată destinaţia din spaţiu de locuit în spaţiu
comercial.
Să se calculeze impozitul datorat de respectivul contribuabil la bugetul local.

R: Supr.desf.= 66,34 * 1,2 = 79,61mp * 806 lei/mp = 64.164,05 * 2,3 = 147.577,32


Impozitul datorat = 147.577,32 * 0,1% = 148 lei.

Problema 7. O persoană deţine în Alba Iulia o casă cu parter din cărămidă arsă, cu instalaţii,
având suprafaţa construită desfăşurată de 36 mp. Casa are şi o pivniţă tencuită în suprafaţă de 12
mp, precum şi anexe cu pereţi exteriori din cărămidă arsă în suprafaţă de 45 mp fără instalaţii. Se
mai cunosc următoarele date: anul construcţiei - 1963; amplasare – zona C. Să se calculeze
impozitul datorat de respectivul contribuabil la bugetul local.

R: Rang II, zona C, construcţie de 47 ani


- parter – 36mp * 806 lei/mp = 29.016 lei
- pivnită – 12mp*403 lei/mp = 4.836 lei
- anexe - 45mp * 123lei/mp = 5.535 lei
Total valoare impozabilă 39.387 * 2,2 = 86.651,4 – 10% = 77.986,26 lei
Impozit datorat = 77.986,26 * 0,1% = 78 lei.

Problema 8. O persoană deţine un teren în Alba Iulia(localitate de rangul II) despre care se ştiu
următoarele:
- zona în cadrul localităţii – A;
- categoria de folosinţă – livadă;
- suprafaţa terenului - 1200 mp
Să se calculeze impozitul pe teren datorat de către contribuabilul respectiv.

R: Teren – rang II – zona A – livadă – 1,2 ha


- intravilan – 1,2 * 46lei/ha * 4 = 220,8 = 221 lei
- extravilan – 1,2 * 48lei/ha * 2,4 = 138,24 = 138 lei.
Problema 9. O persoană deţine un teren în suprafaţă de 112 mp, ocupat cu vii, în extravilanul
municipiului Alba Iulia, în zona A. Să se calculeze impozitul pe teren datorat de către
contribuabilul respectiv.

R: Vie – Rang II – zona A – 0,112ha – extravilan


0,112 * 48 * 2,4 = 12,9 = 13 lei.

Problema 10. O persoană domiciliată în Alba Iulia deţine o motocicletă cu ataş, care are
capacitatea cilindrică de 500 cmc. Să se calculeze impozitul pe mijlocul de transport respectiv.

R: 500 cmc / 200 = 2,5, rezultă 3


3 * 8 lei = 24 lei +50%(ptr.ataş) = 36 lei.

Problema 11. Un agent economic din Bucureşti utilizează un afiş de 5,73 m lungime şi 4,80 m
lăţime în scop de reclamă şi publicitate. Acest afiş este amplasat în cartierul Cetate al
municipiului Alba Iulia.Să se calculeze taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
datorate de către agentul economic respectiv bugetului local al municipiului Alba Iulia.

R: 5,73 * 4,8 = 27,5 mp * 20 lei/mp = 550 lei.

Problema 12. Creditorul S.F. solicită executarea silită a imobilului debitorului B.C. pentru
realizarea creanţei de 50000 lei. Debitorul B.C. formulează contestaţie la executare susţinând că
nu datorează decât 30000 lei. În legătură cu taxa judiciară de timbru emiteţi o posibilă soluţie.

R:

Problema 13. Reclamantul T.N. a chemat în judecată pe pârâtul B.S. solicitând să se anuleze
contractul de vânzare-cumpărare, încheiat între părţi la data de 05.04.N şi autentificat prin
încheierea nr. 25 a Notarului Public J.B. cu privire la imobilul înscris în Cartea Funciară nr.
51242 Bucureşti nr. top 300 şi să dispună restabilirea situaţiei anterioare de C.F. în sensul
reînscrierii în aceasta a dreptului de proprietate al reclamantului. Comentaţi această speţă.

R:

Problema 14. Reclamanta S.L. a chemat în judecată pe pârâtul S.S. solicitând să se declare
desfăcută, din vina ambilor soţi, căsătoria încheiată la data de 12.02.2004 şi înregistrată sub
numărul 1435 în Registrul stării civile al oraşului Rm. Vîlcea, să se încuviinţeze ca reclamanta
să-şi reia numele avut anterior căsătoriei, respectiv acela de B.L., să fie încredinţat reclamantei,
spre creştere şi educare, minorul S.C., născut la data de 15.11.2003 şi să fie obligat pârâtul la
plata unei pensii de întreţinere lunare în favoarea acestuia, începând de la data introducerii
acţiunii şi până la majorat. Pârâtul, prin întâmpinare, nu s-a opus la admiterea acţiunii, însă a
solicitat, pe calea cererii reconvenţionale, să se stabilească modalitatea de păstrare a legăturii
personale cu minorul, în sensul de a fi obligată reclamanta – pârâta reconvenţională să îl dea pe
minor la domiciliul lui de două ori pe lună, de vinerea şi până duminica, precum şi în vacanţele
şcolare. Comentaţi această speţă din punctul de vedere al taxei judiciară de timbru.

R:

Problema 15. Petentul S.F. a formulat plângere civilă împotriva procesului verbal de constatare
şi sancţionare a contravenţiei seria BX nr. 5278 încheiat în data de 15.04.N de către Poliţia
Bucureşti solicitând să se dispună anularea acestuia şi să fie exonerat de plata amenzii ce i s-a
aplicat. Comentaţi această speţă din punctul de vedere al taxei judiciară de timbru.

R: