Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COLABORARE SI COMISION

Nr. 18 din 17.06.2020

I. PARTILE CONTRACTANTE

SC ___________________________________________________________________cu sediul in
______________________________________________________________________inscrisa la Registrul Comertului
sub____________________________CUI_______________________cont___________________________________
deschis la _______________________reprezentata de______________________________________________
tel____________________________________________email_____________________________________________
in calitate de COMISIONAR

si

2. SC ZEN DECO HOME SRL cu sediul in Bucuresti, sect 2, bd Basarabia nr 200 bl B, sc C ap 106, inscrisa la Registrul
Comertului sub J40/14348/2017, cod fiscal RO 38096011 , cu cont nr. RO19INGB 0000 999907154610, deschis la ING,
reprezentata prin Petcu Alexandru, in calitate de COMITENT

II. OBIECTUL CONTRACTULUI. DATE GENERALE

Obiectul contractului il constituie intermedierea vanzarea produselor comercializate de catre SC ZEN DECO HOME
SRL.

III. CONDITII DE PLATA. COMISION


1. Partile stabilesc de comun acord un comision de 10% din valoarea facturata fara TVA catre clientii
recomandati de comisionar, in functie de discountul care se acorda clientului recomandat de catre comisionar.
2. COMITENTUL va plati COMISIONARULUI comisionul stabilit in termen de 7 zile lucratoare de la data
emiterii facturii .
3. Pentru intarzierile la plata comisionului, COMITENTUL va plati penalitati de 0,02% / zi intarziere.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE COMISIONARULUI

- sa prospecteze si sa studieze serios, atent si competent piata;


- sa-l informeze pe comitent cu privire la cererea de oferta si comenzile primite;
- sa respecte toate secretele comerciale si informatiile confidentiale de care a luat cunostinta cu privire la societatea
comitentului;
- sa recomande serviciile si produsele comitentului ori de cate ori are ocazia.
- sa participe si sa consilieze clientul final in vederea alegerii modelelor si tipului de tapet care se preteaza cel mai bine
cu obiectivul clientului
- sa efectueze masuratorile si sa se estimeze cantitatea de role necesara efectuarii lucrarii
-sa emita factura la sfarsitul fiecarei luni calendaristice numai pentru clientii care au achitat integral factura emisa de
comitent

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE COMITENTULUI


- sa furnizeze comisionarului instructiuni de vanzare a produselor solicitate de clientul venit prin comisionar;

- sa comunice la timp util comisionarului datele tehnice si comerciale ale produselor si sa puna la dispozitia acestuia
mostre, cataloage, informatii cu privire la produse, certificate de calitate si alte documente cu specificatii referitoare la
produse.
- sa respecte toate secretele comerciale si informatiile confidentiale de care a luat cunostinta cu privire la societatea
comitentului;
- sa-i comunice comisionarului valoarea facturilor achitate integral de clienti in luna respectiva , pentru ca acesta sa
poata intocmi factura de comision
- sa plateasca comisionul conform facturii emise de comisionar in 7 zile lucratoare de la data facturii

VI. CLAUZE FINALE

1. Prezentul contract este incheiat pe o durata de 1 an cu posibitate de prelungire printr-un act aditional la contract.
2. Modificari asupra prezentului se pot face cu acordul scris al ambelor parti.
3. Litigiile ivite intre parti izvorate din incheierea, derularea sau finalizarea prezentului contract, care nu au putut fi
solutionate pe cale amiabila vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul
Comitentului.
4. Prezentul contract de comision se supune prevederilor Codului comercial art. 405- 412. Orice operatiune
efectuata de catre comisionar pentru a fi opozabila comitentului trebuie adusa la cunostinta acestuia in scris si acceptata
de catre el.

Incheiat de parti in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi data de__________________ la sediul
COMISIONARULUI..

COMITENT COMISIONAR

ZEN DECO HOME


Alexandru Petcu