Sunteți pe pagina 1din 8

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.179
privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile serviciului de
salubrizare, propuse de operatorul S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din


23.04.2019.
Având în vedere expunerea de motive nr.68281/2019, rapoartele nr.68286/2019 al
Direcţiei Servicii Publice și nr.71441/2019 al Direcției Juridice, Asistență de
Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune stabilirea, respectiv
modificarea tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și rapoartele nr.116/2019 al Comisiei Servicii Publice,
Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.118/2019 al Comisiei de Urbanism,
Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.120/2019 al Comisiei pentru
Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.122/2019 al Comisiei Juridică,
Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.124/2019 al Comisiei Buget Finanţe,
Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;
În conformitate cu prevederile art.1, alin.2 lit.e, art.8 alin.3, lit.k din Legea
serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 republicată, art.26 alin.7 și 8 din
Legea nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul A.N.R.S.C.
nr.109/2007, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a
localitatilor, Hotărârii Guvernului nr. â937/2018 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată;
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2012
referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului
Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna
Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea înfiinţării
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”;
În temeiul art.36, alin.2, lit. d, coroborat cu alin.6, lit. a, pct.14, art.37, art.45,
alin.2 lit.a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată,
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitaţile serviciului de salubrizare


stradală, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.,
prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitatea de curăţare şi transport al zăpezii
de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau
îngheţ, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L, conform
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală, potrivit
anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului
Craiova, doamna Alina Maria Marin, inspector de specialitate în cadrul
Primăriei Municipiului Craiova, să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, următoarea ordine de
zi din data de 02.05.2019:
a) Modificarea Anexei 14 „Tarifele pentru activităţile delegate”, parte integrantă
a Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, cu privire la stabilirea, respectiv
modificarea tarifelor pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare,
propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
b) Aprobarea actului adiţional la Contractul de delegare a gestiunii
nr.1/29.03.2013 cu privire la modificarea Anexei 14.
Art.5. Se aprobă mandatarea dlui. Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Craiova, să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi, în
cazul în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate
participa la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei.
Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013, nr.680/2014,
nr.33/2017, nr.191/2017, nr.47/2018, nr.256/2018, nr.379/2018 şi nr.23/2019.
Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna.Alina Maria Marin,
dl.Glăvan Alin, S.C.Salubritate Craiova S.R.L. şi Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR,
Romulus Victor NICOLICEA Nicoleta MIULESCU
ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR.179/2019

CENTRALIZATOR TARIFE

NR. TARIF
CRT ACTIVITATE U.M. PROPUS
fără TVA
Lei/1000 Mp 28,81
TENNANT M20 - măturat-spălat paviment program zi
1 Lei/Ora 152,43
Lei/1000 Mp 30,25
TENNANT M20 - măturat-spălat paviment program noapte
2 Lei/Ora 160,04
Lei/1000 Mp 35,09
Maturat mecanizat cu Automăturătoare MAN TGM 4X4 -program zi
3 Lei/Ora 296,70

Lei/1000 Mp 36,66
Maturat mecanizat cu Automăturătoare MAN TGM 4X4 -program noapte
4 Lei/Ora 309,99

5 UTILAJ MULTIFUNCTIONAL MAN TGM 4X4 Lei/Ora 270,01

6 UTILAJ MULTIFUNCTIONAL MAN TGM 4X4 -ASTEPTARE Lei/Ora 144,52

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Romulus Victor NICOLICEA
ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR.179/2019

CENTRALIZATOR TARIFE

NR.
TARIF
CR
T ACTIVITATE U.M. PROPUS

fără TVA
Utilaj Multifuncţional MAN TGM 4X4 împrăştiat
1 material antiderapant şi pluguit zăpadă -lucru zi Lei/Ora 270,01
Utilaj Multifuncţional MAN TGM 4X4 împrăştiat
material antiderapant şi pluguit zăpadă -lucru zi fără
2 amortisment Lei/Ora 160,70
Utilaj Multifuncţional MAN TGM 4X4 împrăştiat
material antiderapant şi pluguit zăpadă -lucru zi
3 aşteptare Lei/Ora 33,94
Utilaj Multifuncţional MAN TGM 4X4 împrăştiat
4 material antiderapant şi pluguit zăpadă -lucru noapte Lei/Ora 277,62
Utilaj Multifuncţional MAN TGM 4X4 împrăştiat
material antiderapant şi pluguit zăpadă -lucru noapte
5 fără amortisment Lei/Ora 168,31
Utilaj Multifuncţional MAN TGM 4X4 împrăştiat
material antiderapant şi pluguit zăpadă -lucru noapte
6 aşteptare Lei/Ora 41,55

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Romulus Victor NICOLICEA
ANEXA NR.3 LA HOTĂRÂREA NR.179/2019

CENTRALIZATOR TARIFE

NR
. TARIF TARIF
CR VECHI PROPUS
T
ACTIVITATE
U.M. fără TVA fără TVA
Lei/1000
1 Măturat manual carosabil si trotuare Mp 39,28 41,36
Lei/Ora 25,53 26,89
2 Muncitor la curatenie fara materiale Lei/Ora 24,92 26,24
Lei/1000
Întretinut manual curatenia pe carosabil si Mp 16,30 17,15
3
trotuare
Lei/Ora 25,26 26,58
4 Curătat manual rigola prin razuire Lei/Mp 0,58 0,60
5 Aspirator frunze Lei/Ora 33,53 36,46
Colectare ,transport fara depozitare in
6 rampa ecologica deseuri stradale cu tractor
cu 1 remorca si 2 deserventi Lei/Ora 117,49 138,46
Colectare ,transport fara depozitare in
7 rampa ecologica deseuri stradale cu tractor
cu 1 remorca si 2 deserventi-ASTEPTARE Lei/Ora 81,92 92,31
Colectare,transport fara depozitare in
rampa ecologica deseuri stradale cu
8
autocompactoare RPMaxity 5 si 2
deserventi Lei/Ora 150,55 151,67
Colectare,transport fara depozitare in
rampa ecologica deseuri stradale cu
9
autocompactoare RPMaxity 5 si 2
deserventi-ASTEPTARE Lei/Ora 108,43 114,23
Lei/1000
Spalat carosabil cu autostropitoarea Mp 7,73 7,78
10
DJ09SAL
Lei/Ora 132,87 133,71
Stropit strazi cu utilaj multifunctional Lei/1000
11 UNIMOG U404 - DJ 04 SAL , DJ 05 Mp 10,09 10,73
SAL Lei/Ora 176,65 187,72
Lei/1000
Stropit strazi cu utilaj multifunctional Mp 11,24 13,94
12
UNIMOG U300 - DJ 21 SAL
Lei/Ora 168,51 209,09
Lei/1000
13 Masina de spalat paviment Mp 32,22 -
Lei/Ora 33,57 -
Lei/1000
Maturat mecanizat carosabil cu Mp 10,54 12,40
14 automaturatoare Renault - DJ 19 SAL Lei/Ora 190,87 224,69
15 Maturat mecanizat carosabil cu Lei/1000 18,74 19,82
automaturatoare DAF SCARAB- B 128 Mp
SAL Lei/Ora 339,56 359,33
Maturat mecanizat carosabil cu Lei/1000
maturatoare tractata BRODDSON si Mp 8,59 9,06
16 tractor U650 Lei/Ora 90,76 95,72
17 Tractor U650 CU 1 REMORCA Lei/Ora 70,38 85,82
Tractor U650 CU 1 REMORCA-
18 ASTEPTARE Lei/Ora 31,76 39,84
19 Autobasculanta 8135 FK(ZHV) 6,5 tone Lei/Ora 60,45 -
Autobasculanta 8135 FK(ZHV) 6,5 tone-
20 ASTEPTARE Lei/Ora 32,19 -
21 WOLLA A1801 IF Lei/Ora 113,72 113,77
22 WOLLA A1801 IF-ASTEPTARE Lei/Ora 31,55 35,25
23 TIH 445 IF Lei/Ora 86,37 120,88
24 TIH 445 IF-ASTEPTARE Lei/Ora 46,59 49,45
25 AUTOGREDER AG 180 Lei/Ora 110,34 -
AUTOGREDER AG 180-
26 ASTEPTARE Lei/Ora 55,92 -
AUTOUTILITARA FIAT DJ 07 XWR-
27 DJ 07 XWP Lei/Ora 63,04 86,58
AUTOUTILITARA FIA DJ 07 XWR-
28 DJ 07 XWP-ASTEPTARE Lei/Ora 39,69 43,06
Colectarea cadavrelor animalelor de pe
29 domeniul public Lei/Ora 24,92 26,24
Autospecializata autofrigorifica DJ 14
30 SAL Lei/Ora 86,31 112,59
Maturat mecanizat carosabil cu Lei/1000
automaturatoarea colectoare GREEN Mp 12,29 12,72
31 MACHINE Lei/Ora 149,88 155,08
UTILAJ MULTIFUNCTIONAL
32 ABROLLKEEPER DJ 22 SAL Lei/Ora 129,88 159,13
UTILAJ MULTIFUNCTIONAL
ABROLLKEEPER DJ 22 SAL-
33 ASTEPTARE Lei/Ora 84,31 87,17
UTILAJ MULTIFUNCTIONAL
34 ABROLLKEEPER DJ 46 SAL Lei/Ora 151,99 164,18
UTILAJ MULTIFUNCTIONAL
ABROLLKEEPER DJ 46 SAL-
35 ASTEPTARE Lei/Ora 106,67 109,14
UTILAJ MULTIFUNCTIONAL
36 TRACTOR KIOTI DJ 10 SAL Lei/Ora 55,06 -
UTILAJ MULTIFUNCTIONAL
TRACTOR KIOTI DJ 10 SAL-
37 ASTEPTARE Lei/Ora 37,27 -
Lei/1000
Spalat carosabil cu autospeciala MAN Mp 10,63 12,50
38 TGM - DJ 22 SAL Lei/Ora 182,59 214,91
39 Spalat carosabil cu autospeciala MAN Lei/1000 11,92 12,79
TGM - DJ 46SAL Mp
Lei/Ora 33,53 219,83
Lei/1000
ASPIRATOR ELECTRIC GLUTTON Mp 12,64 13,04
40 Lei/Ora 35,56 36,37
Lei/1000
Maturat periat carosabil cu autospeciala Mp 22,61 25,25
41 UNIMOG U300-DJ 21 SAL Lei/Ora 191,16 213,52
Colectare,transport fara depozitare in
rampa ecologica deseuri stradale cu
autocompactoare ISUZU 02SAL/61SAL
42 si 2 deserventi Lei/Ora 130,59 145,12
Colectare,transport fara depozitare in
rampa ecologica deseuri stradale cu
autocompactoare ISUZU 02SAL/61SAL
43 si 2 deserventi-ASTEPTARE Lei/Ora 109,54 115,21
UTILAJ MULTIFUNCTIONAL
44 ABROLLKEEPER DJ 17 SAL Lei/Ora 148,88 156,02
UTILAJ MULTIFUNCTIONAL
ABROLLKEEPER DJ 17 SAL-
45 ASTEPTARE Lei/Ora 33,53 36,85
IVECO DAILY -program ZI
46 Lei/Ora 107,27 111,91
IVECO DAILY -program ZI -
47 ASTEPTARE Lei/Ora 73,96 77,41
Colectare ,transport fara depozitare in
rampa ecologica deseuri stradale cu
IVECO DAILY si 2 deserventi-program
48 ZI Lei/Ora 157,26 164,54
Colectare ,transport fara depozitare in
rampa ecologica deseuri stradale cu
IVECO DAILY si 2 deserventi-program
49 ZI -ASTEPTARE Lei/Ora 123,79 129,88

TARIFE NOAPTE
NR
. TARIF TARIF
CR VECHI PROPUS
T
ACTIVITATE
U.M. fără TVA fără TVA
Colectare ,transport fara depozitare in
rampa ecologica deseuri stradale cu
tractor cu 1 remorca si 2 deserventi-
1 program noapte Lei/Ora 135,04 157,43
Colectare ,transport fara depozitare in
rampa ecologica deseuri stradale cu
tractor cu 1 remorca si 2 deserventi-
2 program noapte-ASTEPTARE Lei/Ora 99,47 111,28
Colectare ,transport fara depozitare in
rampa ecologica deseuri stradale cu
3 IVECO DAILY si 2 deserventi-program Lei/Ora 174,74 183,51
noapte

Colectare ,transport fara depozitare in


rampa ecologica deseuri stradale cu
IVECO DAILY si 2 deserventi-program
4 noapte-ASTEPTARE Lei/Ora 141,27 148,85
Lei/1000
Intretinut manual curatenia pe carosabil si Mp 19,76 20,81
trotuare-program noapte
5 Lei/Ora 30,63 32,26
Maturat mecanizat carosabil cu Lei/1000
maturatoare tractata BRODDSON si Mp 9,12 9,78
6 tractor U650-program noapte Lei/Ora 96,44 103,33
Lei/1000
Maturat mecanizat carosabil cu GREEN Mp 12,85 13,34
MACHINE-PROGRAM DE NOAPTE
7 Lei/Ora 156,66 162,68
Lei/1000
Măturat mecanizat UNIMOG U 300-DJ Mp 24,06 26,82
21 SAL NOAPTE
8 Lei/Ora 203,34 226,81
Lei/1000
Maturat manual carosabil si trotuare- Mp 47,54 50,10
program noapte
9 Lei/Ora 30,90 32,57
Maturat mecanizat carosabil cu Lei/1000
automaturatoare Renault DJ 19 SAL - Mp 10,91 12,82
10 program noapte Lei/Ora 197,67 232,30
Maturat mecanizat carosabil cu Lei/1000
automaturatoare colectoare DAF Mp 19,11 20,24
11 SCARAB B 128 SAL - program noapte Lei/Ora 346,33 366,94

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Romulus Victor NICOLICEA