Sunteți pe pagina 1din 73

CUPRINS

INTRODUCERE.................................................................................................................................................2
1. REGLEMENTAREA ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA..............................................................................3
1.1. CONCEPTUL DE ASIGURARE DIN PERSPECTIVA.........................................................................3
ECONOMICO-FINANCIARĂ.......................................................................................................................3
1.2. ASPECTE JURIDICE ALE ASIGURĂRILOR......................................................................................5
1.3. ASPECTE DEFINITORII ALE ASIGURĂRILOR................................................................................8
1.4. ELEMENTELE TEHNICE ALE ASIGURĂRILOR............................................................................10
1.5. MODALITATEA DE ACŢIUNE A ASIGURĂRILOR.......................................................................14
2. ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR PENTRU AVARII ŞI FURT LA BT ASIGURĂRI
TRANSILVANIA S.A......................................................................................................................................16
2.1. CONDIŢII GENERALE PENTRU ASIGURAREA FACULTATIVĂ DE AVARII A
AUTOVEHICULELOR................................................................................................................................16
2.2. CONDIŢII SPECIALE PRIVIND ASIGURAREA............................................................................29
AUTOVEHICULELOR PENTRU RISCUL DE FURT...........................................................................29
2.3. CONDIŢII PRIVIND ASIGURAREA DE ACCIDENTE A PERSOANELOR DIN
AUTOVEHICULE........................................................................................................................................32
3. ANALIZA PIEŢEI ASIGURĂRILOR.......................................................................................................36
3.1. BT ASIGURĂRI TRANSILVANIA S.A..............................................................................................36
PE PIAŢA ASIGURĂRILOR.....................................................................................................................36
3.1.1.PROFILUL DE COMPANIE...........................................................................................................36
3.1.2. ACŢIONARIAT..........................................................................................................................40
3.1.3.EVOLUŢIA ACTIVITĂŢII.............................................................................................................41
3.2 . COMPETIŢIA PE PLAN NAŢIONAL PE PIAŢA ASIGURĂRILOR..........................................53
4. ASIGURAREA AUTO-CASCO PUSĂ ÎN PRACTICĂ...........................................................................58
4.1. RAPORT DE INSPECŢIE.....................................................................................................................59
4.2. DECLARAŢIA DE ASIGURARE........................................................................................................60
4.3. NOTA DE CALCUL............................................................................................................................60
4.4. CONTRACTUL DE ASIGURARE A AUTOVEHICULELOR PENTRU AVARII ŞI FURT............64
CONCLUZII......................................................................................................................................................65
ANEXE..............................................................................................................................................................68
BIBLIOGRAFIE...............................................................................................................................................72

1
INTRODUCERE

Încă de la începuturile civilizaţiei umane s-au făcut evidente preocupările oamenilor


pentru prevenirea pagubelor dar mai ales pentru suportarea în comun a eventualelor daune
produse din cauze naturale şi nu numai.
Pe lângă preocuparea individuală de acoperire a unor posibile prejudicii cu ajutorul
unor rezerve financiare proprii a apărut şi ideea unui fond comun de asigurare din care să
se acopere eventualele daune suferite de cei care cotizau la formarea acestuia.
Pe lângă fondurile de rezervă constituite în mod individual, sunt cunoscute şi alte
forme de realizare a fondurilor băneşti necesare în caz de producere a unor calamităţi
naturale sau accidente.Acestea pot îmbrăca forma unor: fonduri de rezevă şi/sau de
asigurare constituite în mod centralizat şi fonduri de asigurare propriu-zisă constituite la
dispoziţia unor societăţi comerciale sau a unor organizaţii mutuale de asigurare prin plăţi
descentralizate.
Cea mai eficientă modalitate de protecţie s-a dovedit a fi trecerea riscului pe seama
unei societăţi de asigurare. Această formă se caracterizează prin aceea că fondul se
constituie în mod descentralizat, pe seama contribuţiei aduse de persoanele fizice şi
juridice asigurate, prin plata unei sume de bani ce reprezintă prima de asigurare.Utilizarea
acestuia se face în mod centralizat pentru acoperirea pagubelor suferite de asiguraţi, adică
pierderile provocate de calamităţi naturale şi accidente se repartizează asupra tuturor
participanţilor la constituirea fondului.
Totodată asigurarea reprezintă mecanismul prin care din aporturile celor mulţi se
plătesc despăgubiri celor care au fost victimele unor riscuri, deci activitatea de asigurare
distribuie riscurile asupra mai multor persoane.
În concluzie, acest tip de activitate apare în societate ca un proces economico-social
necesar şi obiectiv.
În lucrarea de faţă am încercat să prezint o analiză a pieţei asigurărilor pe plan
naţional , cu orientare pe segmentul asigurărilor auto şi modul în care este pusă în practică
asigurarea auto-casco în cadrul companiei de asigurare „BT ASIGURĂRI
TRANSILVANIA S.A.”.
Am analizat acest segment pe piaţa asigurărilor, pentru că asigurările auto reprezintă
motorul principal de creştere al industriei asigurărilor.
Lucrarea este structurată pe cinci capitole şi încearcă să surprindă conceptul de
asigurare, conţinutul asigurării auto – Casco , şi perspectivele societăţilor de asigurări
operatoare pe piaţa asigurărilor .
Capitolul 1 prezintă conceptul de asigurare din perspectiva economico–financiară,
şi aspectele juridice şi definitorii ale asigurărilor.
Capitolul 2 analizează conţinutul asigurărilor auto prin intermediul asigurării de
avarii şi furt a autovehiculelor (Casco) şi asigurării conducătorilor de autovehicule şi a
altor persoane aflate în acestea pentru cazurile de accidente.
Capitolul 3 realizează o analiză a companiilor pe piaţa asigurărilor, prezintă istoricul
şi organizarea „BT Asigurări Transilvania S.A.” în competiţia pe plan naţional.
Capitolul 4 prezintă etapele premergătoare încheierii asigurării auto Casco pusă in
practică la „Bt Asigurări Transilvania S.A.”.
Studiul realizat asupra asigurărilor auto, pe piaţa asigurărilor din Romania, oferă
posibilitatea oglindirii în ultimul capitol (5) al lucrării a concluziilor generale sistematizate.

2
1. REGLEMENTAREA ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA

1.1. CONCEPTUL DE ASIGURARE DIN PERSPECTIVA


ECONOMICO-FINANCIARĂ

Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a
constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu precauţie şi înţelepciunea cu siguranţa
unui lucru împlinit.Asigurarea exprimă în principal o protecţie financiară pentru pierderile
suferite de oameni sau companii datorate unor diverse riscuri.
Acordul de voinţă este primul principiu de bază care permite realizarea unui
contract între asigurat şi asigurator, prin care asiguratul beneficiază de protecţie pentru
riscurile pe care şi le-a asumat asiguratorul. Asiguratorul printr-un contract de asigurare se
obligă să plătească contravaloarea daunelor în cazul producerii unuia din riscurile asumate.
Un alt principiu pe care îl are asigurarea este principiul mutualităţii prin care
fiecare asigurat contribuie cu o sumă de bani, numită prima de asigurare, la crearea
fondului de asigurare din care asiguratorul acoperă daunele suferite de asiguraţi.
Contractul încheiat între un asigurat şi asigurator este denumit contract de asigurare
sau poliţa de asigurare. Sub aspect juridic acesta prezintă caracteristicile unui contract:
- consensual datorită faptului că aceasta se încheie numai prin acordul părţilor;
- sinalagmatic prin faptul că fiecare parte are anumite obligaţii;
- aleatoriu reprezentat de faptul, că la încheierea asigurării asiguratul şi
asiguratorul nu cunosc efectele, avantajele, sau pierderile ce vor rezulta;
- adeziune prin acceptarea lui de către asigurat cu toate că a fost redactat de către
societatea de asigurări, asiguratul având posibilitatea de a respinge;
- oneros pentru că fiecare parte urmăreşte să obţină un avantaj sau o facilitate
pentru prestaţia pe care o face sau se obligă să o facă.
- succesiv datorită valabilităţii pentru o perioadă mai lungă de timp prima se poate
plăti în mai multe rate, protecţia fiind continuă din partea asiguratorului.
Asigurarea transferă riscurile şi totodata daunele unei persoane către o societate de
asigurări oferind securitate financiară.
Transferul riscului prin distribuţie a fost determinat în antichitate de către
navigatori şi transportatori ai bunurilor pe apă prin împărţirea mărfurilor pe mai multe
nave, acesta fiind un mod de protecţie.
Metodele de asigurare s-au dezvoltat o dată cu nevoile de protecţie existente la un
moment dat pentru oameni şi afacerile acestora. Astfel oamenii de afaceri au înţeles să
folosească asigurarea pentru a micşora riscurile ce pot apărea în tranzacţiile comerciale şi
cele legate de protecţia patrimoniului.
Din punct de vedere economic asigurările reprezintă în esenţă o prestare de servicii
efectuată de o societate comercială din domeniul asigurărilor în favoarea populaţiei sau a
unor persoane juridice. Sintetizat, acestea exprimă relaţii de distribuire şi redistribuire a
produsului intern brut ce apar în procesul constituirii şi utilizării fondului de asigurare.
Fondul de asigurare se realizează în mod descentralizat, pe seama primelor de
asigurare sau a cotizaţiilor achitate de persoane fizice sau juridice. Prin încasarea primei de
asigurare asigurătorul se obligă să plătească asiguratului eventualele daune provocate de
evenimente viitoare şi nesigure şi a căror mărime nu se cunoaşte decât aproximativ.
Reiese, astfel, importanţa deosebită a cunoaşterii materiei asigurabile şi stabilirea primelor
de asigurare pe baza unor calcule ce folosesc metodele statistico-matematice.
Acoperirea riscurilor se realizează prin crearea unei comunităţi de risc iar suportarea
pagubelor provocate de producerea riscului urmează principiului mutualităţii.
3
Prin comunitatea de risc se înţelege totalitatea persoanelor fizice sau juridice care,
ameninţate de existenţa unor riscuri comune, acceptă participarea cu prime de asigurare în
scopul formării unui fond comun respectiv fondul de asigurare, administrat de o persoană
juridică specializată. Utilizarea acestui fond se face în mod centralizat, în sfera lui de
utilitate intrând şi finanţarea unor acţiuni legate de prevenirea pagubelor, întocmirea unor
fonduri de rezervă aflate la dispoziţia societăţii de asigurare şi acoperirea cheltuielilor
administrativ-gospodăreşti ale societăţii de asigurare.
Din punct de vedere legislativ, dimensiunea economică a asigurării este redată de
Legea privind societăţile de asigurare şi supraveghere a asigurărilor nr.32/2000, care în
art.19 prevede posibilitatea acestui tip de societăţi de a “investii sau fructifica capitalul
social, rezervele de capital şi rezervele tehnice în bunuri mobiliare şi imobiliare precum
acţiuni, obligaţiuni, alte titluri de participaţii, depozite bancare, clădiri destinate activităţii
proprii sau închirieri”. Totodată, acestea sunt apte de a desfăşura o bună activitate de
creditare pe piaţa de capital, alături de bănci, prin plasamentele de capital efectuate,
plasamente ce contribuie la dezvoltarea creditului şi la finanţarea directă a unor proiecte
economice.
În general, investiţiile unei companii de asigurări ţin cont de portofoliul de asigurări.
În cazul societăţilor care au un portofoliu tradiţional de asigurări, investiţiile vor fi în
instrumente financiare pe termen lung şi cu grad de risc zero, tocmai de aceea majoritatea
asiguratorilor au plasamente în titluri de stat şi depozite bancare. Pentru companiile care
practică şi asigurări de tip unit linked, investiţile merg şi în acţiuni ale societăţilor cotate pe
piaţa de capital internă şi internaţională.
Cu toate acestea, piaţa de capital este foarte puţin dezvoltată, atât din perspectiva
tipurilor de investiţii disponibile, cât şi în ceea ce priveşte calitatea titlurilor cotate la Bursa
de Valori.În aceste condiţii, asiguratorii continuă a-şi investi fondurile în titluri de stat şi
depozite bancare. În afara problemei legate de sărăcia instrumentelor financiare pe termen
lung de pe piaţa internă, asiguratorii se confruntă şi cu existenţa unor prevederi retrictive în
Legea asigurărilor, prevederi referitoare la posibilităţile societăţilor de a investi pe plan
extern, doar cu aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi numai în anumite
limite.
Cuantumul fiecărei investiţii este determinat de tipul investiţiei. Astfel, investiţiile în
titluri de stat pot reprezenta 100% din totalul rezervelor tehnice ale societăţii; investiţiile în
titluri emise de autorităţile administraţiei publice locale pot reprezenta 25% din totalul
rezervelor tehnice ale societăţii; investiţiile în terenuri şi construcţii nu pot depăşi 40% din
totalul rezervelor tehnice; investiţiile în depozite bancare nu pot depăşi 60% din totalul
rezervelor tehnice iar investiţiile în acţiuni cotate, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix nu
pot depăşi 20% din totalul rezervelor tehnice ale societăţii.
Astfel, în prima etapă, fluxuri băneşti sub forma primelor de asigurare pornesc de la
persoanele fizice şi juridice asigurate către organizaţia de asigurare.În etapa următoare,
fluxuri băneşti sub forma indemnizaţiilor de asigurare pornesc de la fondul de asigurare
către persoane fizice şi juridice afectate de producerea riscului asigurat.
Sub aspect financiar asigurările îndeplinesc anumite funcţii, ca şi celelalte
componente ale sistemului financiar şi anume:
a) Funcţia de repartiţie care se manifestă în: procesul de formare a fondului de
asigurare prin acumulare, în urma plăţii primelor de asigurare; în procesul de dirijare a
fondului de asigurare cum ar fi în cazul plăţii indemnizaţiei de asigurare din fondul de
asigurare, din dobânzile sau profiturile aduse de acesta sau în cazul finanţării unor acţiuni
cu caracter preventiv; în procesul de constituire a unor fonduri de rezervă; în dorinţa de
acoperire a cheltuielilor de administrare pe care le are asigurătorul.

4
Tot prin intermediul funcţiei de repartiţie, impozitele datorate de organizaţia de
asigurare sunt dirijate la bugetul de stat, iar contribuţiile cuvenite asigurărilor sociale sunt
îndreptate către bugetul asigurărilor sociale de stat.
b) Funcţia de control are două laturi: una constatativă şi alta corectivă. Latura
constatativă urmăreşte depistarea cauzelor ce produc daune, locul producerii acestora,
modul in care se încasează primele de asigurare şi alte venituri ale societăţii de asigurare,
constatarea, evaluarea şi lichidarea prejudiciilor prin plăţile cu titlu de indemnizaţie de
asigurare, determinarea corectă a drepturilor cuvenite asiguraţilor, gospodărirea judicioasă
a fondului de asigurare, îndeplinirea integrală şi la termen a obligaţiilor financiare ale
instituţiei către stat şi către terţi.
Latura corectivă cuprinde măsurile ce privesc prevenirea, limitarea şi combaterea
riscurilor pe viitor de către asigurat.
c) Funcţia de prevenire a daunelor este exercitată de către companiile de asigurări
prin finanţarea unor măsuri de prevenire, limitare şi combatere a daunelor provocate de
calamităţi naturale sau accidente, la asigurările de bunuri şi răspundere civilă, precum şi
prin impunerea unor condiţii de asigurare care să-l oblige pe asigurat la o conduită
preventivă.
d) Funcţia de compensare, potrivit căreia asigurarea are rolul de a contribui la
refacerea bunurilor avariate şi distruse, la repararea unor prejudicii de care asiguraţii
răspund conform legii şi acordarea unor sume în cazul apariţiei unor evenimente nedorite
privind viaţa şi integritatea persoanelor.
Totodată, asigurările îndeplinesc şi următoarele funcţii:
e) Funcţia de economisire;
f) Reducerea costurilor statului;
g) Promovarea comerţului invizibil intern si extern.
Se poate concluziona, pe baza acestor principii, că din perspectiva financiară
asigurarea se prezintă sub forma unor relaţii de repartiţie apărute în procesul de formare şi
utilizare a fondului de asigurare, relaţii întâlnite şi în compensarea daunelor, în finanţarea
măsurilor de prevenire a pagubelor şi în cadrul unor activităţi de control ce cuprind şi
preocupări viitoare de combatere a riscurilor.

1.2. ASPECTE JURIDICE ALE ASIGURĂRILOR

Constituirea unui cadru juridic în desfăşurarea activităţii de asigurare, în condiţiile


privatizării economiei şi existenţei concurenţei specifice economiei de piaţă, reprezintă un
prim pas obligatoriu de îndeplinit deoarece asigurarea nu poate fi operată fără să capete o
formă juridică.
În prezent, activitatea de asigurare şi reasigurare se realizează prin intermediul
societăţilor de asigurare, de asigurare-reasigurare şi societăţilor de reasigurare cu capital de
stat, privat sau mixt. Înfiinţarea acestora a fost impusă de creşterea economiei de piaţă,
până la sfârşitul anului 1989 în România existând o singură societate de asigurare de stat.
La finele anului 2004 erau înregistrate 54 de societăţi de asigurare dar dintre acestea
numai 16 societăţi de asigurare au fost autorizate de Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor să practice asigurarea obligatorie RCA în conformitate cu prevederile
normelor tehnice cu privire la aplicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto,
pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule. Normele tehnice au fost
publicate în Monitorul Oficial al României nr:1.214 / 17.12.2004.
Din data de 10.04.2000 a intrat în vigoare Legea nr. 32 privind societăţile de
asigurare şi supravegherea asigurărilor. Proiectul de lege a fost elaborat de către Oficiul

5
de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare cu sprijinul Fondului Britanic de
Know-How.
Legea nr.32/2000 reglementează:
• Organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de asigurare, reasigurare, a
societăţilor mutuale, precum şi a intermediarilor în asigurări;
• Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,care a preluat
atribuţiile Oficiului de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare. Aceste
atributii sunt :
a) Elaborează sau avizează proiectele de acte normative care privesc domeniul
asigurărilor sau care au implicaţii asupra acestui domeniu şi avizează actele adminitrative
individuale, dacă au legatura cu activitatea de asigurare;
b) Supraveghează situaţia financiară a asigurătorilor, în vederea protejării intereselor
asiguraţilor sau ale potenţialilor asiguraţi, scop în care poate dispune efectuarea de
controale ale activităţii asiguratorilor sau brokerilor de asigurare;
c) Ia măsuri necesare pentru ca activitatea de asigurare să fie gestionată cu
respectarea normelor prudenţiale specifice;
d) Participă în calitate de membru la asociaţiile internaţionale ale autorităţilor de
supraveghere în asigurări şi reprezintă România la conferinţe şi întâlniri internaţionale
referitoare la supravegherea în asigurări;
e) Aprobă acţionarii semnificativi direcţi sau indirecţi,persoane fizice sau juridice,
precum şi persoanele senmificative ale asigurătorilor, în conformitate cu criteriile stabilite
prin norme;
f) Aprobă divizarea sau fuzionarea unui asigurător inregistrat în România;
g) Aprobă transferul de portofoliu;
h) Poate solicita prezentarea de informaţii şi documente referitoare la activitatea de
asigurare, atat de la asigurători, cât şi de la orice altă persoană care are legătură cu
activitatea acestora;
i) Participă la elaborarea planului de conturi, a normelor şi a metodelor contabile,
după consultarea cu asociaţiile profesionale ale operatorilor din asigurări;
j) Aprobă propriul buget de venituri şi cheltuieli;
k) Aprobă orice modificare a documentelor sau condiţiilor pe baza cărora s-a acordat
autorizarea de constituire şi funcţionare asigurătorilor şi brokerilor de asigurare;
l) Autorizează anual practicarea asigurărilor obligatorii şi încasează ca venituri
proprii o contribuţie procentuală din valoarea primelor brute încasate aferentă asigurarilor
respective, în vederea exercitării supravegherii şi controlului activităţii de asigurări
obligatorii;
m) Aplică măsuri sancţionatorii în legătură cu exercitarea unei influenţe directe sau
indirecte, care este incompatibilă cu principiile de conducere prudenţială a activităţii
asigurătorilor, stabilite prin norme;
Totodată, această comisie are obligaţia să prezinte Parlamentului, în termen de 6 luni
de la expirarea fiecărui exerciţiu financiar, un raport asupra pieţei asigurărilor din România
precum şi o informare privind activităţile desfăşurate, urmând să redacteze şi să publice un
raport informativ asupra pieţei de asigurări, instituţiilor şi organismelor acesteia.
• Supravegherea asigurărilor şi reasigurărilor care desfăşoară activitatea în sau din
România;
• Supravegherea activităţii intermediarilor în asigurări şi reasigurări, precum şi a altor
activitatii în legătură cu acestea.
Pe lângă Legea nr.32/2000 şi hotărârile de guvern care reglementează activitatea de
asigurare, a mai apărut şi un nr. de 6 norme prudenţiale emise de Comisia de Supraveghere

6
a Asigurărilor, care ulterior au fost modificate de ordine emise de aceeaşi comisie, şi
publicate în Monitorul Oficial în luna ianuarie a anului 2002.
Actualmente cadrul legislativ al asigurărilor este compus din Legea nr. 32 din 10
aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor şi Legea nr. 76
din 12 martie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32 din 2000 privind
societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată in Monitorul Oficial cu
numărul 193 din data de 26 martie 2003.
Asigurarea îmbracă o formă juridică datorită contractului de asigurare care constituie
“legea părţilor” şi a legislaţiei în vigoare care o reglementează numită şi “Legea propriu-
zisă”.
Contractul de asigurare reprezintă un act juridic prin care asiguratul se obligă să
plătească prima de asigurare către asigurător, acesta din urmă preluând asupra sa riscul
producerii unui eveniment determinat prin plata, ce o va face asiguratului sau
beneficiarului asigurării, cu titlu de despăgubire în limitele şi termenele convenite.
Contractul trebuie să se întocmească în formă scrisă şi să cuprindă următoarele
elemente:
• Numele sau denumirea, domiciliul sau sediul persoanelor contractante;
• Obiectul asigurării: bunuri, persoane sau răspundere civilă;
• Riscurile ce se asigură;
• Momentul începerii şi cel al încetării răspunderii asigurătorului;
• Primele de asigurare;
• Sumele asigurate;
• Alte elemente care stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor
Condiţiile de validitate ale acestui contract sunt: capacitatea de a contracta,
consimţământul valabil al părţilor care se obligă, obiectul determinat şi cauza ilicită.
• Capacitatea de a contracta de referă la accepţiunea oricărei persoane fizice sau
juridice interesate de a încheia un contract, cu condiţia să nu fie declarată incapabilă de
lege.
• Ca manifestare a voinţei celor interesaţi de încheierea contractului de asigurare,
consimţământul este necesar să îndeplinească următoarele condiţii: să provină de la o
persoană cu discernământ, să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice, să fie
exteriorizat şi să nu fie alterat de vreun viciu de consimţământ.
• Obiectul contractului de asigurare, este reprezentat de conduita la care se obligă
asiguratul şi asigurătorul pe toată durata contractului.
• Cauza este acea condiţie a oricărui contract care constă în obiectul urmărit la
încheierea unui asemenea act juridic.
Caracterele juridice ale contractului de asigurare, desprinse chiar din definiţie, sunt
reprezentate schematic astfel:
CONSENSUAL
SINALAGMATIC
ALEATORIU
CARACTER ONEROS
SUCCESIV
DE ADEZIUNE
DE BUNĂ-CREDINŢĂ

Figura nr. 1.2. Caracterele juridice ale contractului de asigurare


Sursa: Cechin-Crista Persida, Dobrin Ionel-Gabriel – ”Asigurări comerciale.
Aplicaţii”, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2003
7
• Caracterul consensual este dat de faptul că simplul acord de voinţă al părţilor este
suficient pentru încheierea valabilă a contractului de asigurare.Faptul că legea prevede în
mod expres obligativitatea încheierii în scris a acestuia şi cuprinderea anumitor elemente,
nu înseamnă o îndepărtare de la principiul consensualismului. Acest contract este valabil
din momentul în care asigurătorul şi asiguratul şi-au exprimat acordul de voinţă cu privire
la conţinut. Se impune forma scrisă din dorinţa de a proteja interesele asiguraţilor şi ale
terţilor.
• Caracterul sinalagmatic rezultă din însăşi definiţia contractului de asigurare fiind
dat de obligaţiile reciproce şi interdependente ale părţilor.Reciprocitatea nu operează decât
atunci când asiguratul şi-a respectat integral obligaţiile asumate faţă de asigurator.
• Caracterul aleatoriu este dat de evenimentul viitor şi incert ce a fost asigurat,
eveniment de care depind de fapt efectele contractului de asigurare, mai ales în privinţa
obligaţiilor băneşti ale asigurătorului. Caracterul aleatoriu este esenţial la încheierea
contractului: dacă evenimentul penru care se solicită încheierea contractului ar fi cert, iar
momentul producerii lui ar fi cunocut de părţi, asigurarea nu ar mai avea sens riscul
respectiv urmând să fie acoperit cu certitudine de către asigurator.
• Caracterul oneros constă în faptul că atât asiguratul cât şi asigurătorul urmăresc
obţinerea unui avantaj pentru prestaţia pe care o fac sau se obligă să o facă în favoarea
celeilalte părţi.
• Caracterul succesiv constă în faptul că asiguratul se obligă să plătească primele de
asigurare în termenele stabilite, iar în acelaşi interval de timp asiguratorul se angajează să
acorde protecţia sa prin acoperirea eventualului risc asigurat. Asigurarea în general
prezintă caracterul unui contract cu executare succesivă.
• Caracterul de adeziune rezidă din faptul că unele cauze sunt prestabilite de către
societatea de asigurări, potenţialul asigurat având posibilitatea de a accepta sau de a
respinge acest contract.
• Caracterul de bună-credinţă presupune ca executarea acestuia să se faca cu bună
-credinţă de către părţi.

Principiile care guvernează contractul de asigurare sunt:


Principiul despăgubirii în baza căruia contractele de asigurare nu oferă despăgubiri
peste valoarea pierderilor suferite de asigurat. Se reduce, astfel, riscul subiectiv prin
îndepărtarea interesului pentru profit al asiguratului.
Principiul interesului asigurabil conform căruia o persoană are un interes asigurabil
dacă producerea unui risc asigurat poate cauza o pierdere financiară sau un prejudiciu
persoanei respective.
Principiul subrogaţiei se aplică atunci când asigurătorul este obligat prin poliţa de
asigurare să despăgubească o daună produsă din culpa unei terţe persoane. Subrogaţia
deţine ca elemente principale: partea care revendică drepturile subrogaţiei, fiind şi cea care
a plătit prima despăgubirea; partea care revendică subrogaţia cu obligaţia legală de a plăti
despăgubirea; partea care revendică subrogaţia răspunzătoare indirect pentru plata
despăgubirii; terţa parte direct răspunzătoare pentru plata despăgubirii.

1.3. ASPECTE DEFINITORII ALE ASIGURĂRILOR

În decursul anilor s-au anunţat mai multe formulări ale noţiunii de asigurare fără,
însă, să se ajungă la o definiţie unanim acceptată, aceasta din cauza unor dificultăţi de
ordin economic, social şi juridic, Astfel, literatura de specialitate înglobează mai multe
păreri, printre acestea şi pe cea a autorilor Iulian Văcărel şi Florian Bercea care opinează în
lucrarea „Asigurări şi Reasigurări” că asigurarea “acţionează în strânsă legătură cu
8
existenţa în activitatea economică a unor riscuri comune a căror producere poate provoca
pagube importante economiei naţionale şi populaţiei“.
Autorii Dicţionarului de asigurări, Dan Anghel Constantinescu, Marinică Dobrin,
Adina Bejenaru, Adina Ghercun definesc asigurarea ca fiind “un sistem de relaţii
economico-sociale, un proces obiectiv necesar al dezvoltării economice şi sociale izvorât
din acţiuni ale legilor economice obiective, care constă în crearea în comun, de către
persoanele fizice, sau juridice ameninţate de anumite riscuri, a unui fond din care să se
compenseze daunele şi se satisfac şi alte cerinţe economico-financiare, probabile,
imprevizibile“.
Conform Legii nr. 32 din 10 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi
supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial nr.148, “asigurarea este
operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualităţii, un fond de
asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi expuşi la producerea unor anumitor
riscuri, şi îi îndemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din
primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii
desfăşurate.“
O sinteză a diferitelor forme de prezentare a acestei noţiuni poate fi dată de definiţia
următoare: asigurarea este o operaţiune financiară prin care o parte sau partener denumită
asigurător despăgubeşte, în cazul producerii unui sinistru, o altă parte denumită asigurat în
schimbul unei remuneraţii, numită şi primă sau cotizaţie, calculată prin metode statistico
matematice.

Din toate aceste opinii se desprinde o părere comună în ceea ce priveşte trăsăturile
caracteristice ale asigurărilor valabile pentru orice tip de societate şi anume:
a) Acoperirea unor riscuri prin crearea unei comunităţi de risc şi suportarea
pagubelor după criteriul mutualitatii;
b) Evenimentul trebuie să fie întâmplător şi realizarea lui să nu depindă de voinţa
asiguratului, fie pentru că acest lucru este imposibil, fie pentru că interesul asiguratului sau
legea îl împiedică să-l provoace;
c) Evenimentul să fie evaluabil, să se bazeze pe calcule statistico-matematice atât în
privinţa frecvenţei lui, cât şi a valorii daunei produse;
d) Persoanele fizice sau juridice să fie egal ameninţate, adică de acelaşi fel de
eveniment cauzator de pagube.
În consecinţă, pot fi considerate asigurării numai relaţiile care se caracterizează prin
aceste trăsături definitorii, implicit, fondurile de asigurare fiind doar cele formate în cadrul
acestor relaţii. O constituire a fondului de asigurare la timp şi în cuantumul necesar, dorită
de fiecare societate de asigurare, presupune o activitate de cercetare privind numărul de
asiguraţi ce pot solicita la un moment dat despăgubiri; numărul celor ce aşteaptă
întocmirea documentelor în vederea primirii despăgubirilor ce li se cuvin; numărul celor
deja despăgubiţi precum şi durata medie de lichidare a daunelor, adică timpul înregistrat de
la înştiinţarea daunei şi până la primirea sumelor cuvenite ca despăgubire.
Cunoaşterea acestor indicatori conduce la o bună administrare a fondurilor
disponibile ale unei societăţi de asigurare, prin aceea că se reţin fonduri numai în limitele
necesarului rezultat din studiul efectuat şi pentru a acoperii potenţiale cheltuieli
neprevăzute, restul putând fi alocat şi altor activităţii cum ar fi: achiziţii de acţiuni,
obligaţiuni, depuneri la bancă…etc.

În plan naţional funcţionează două mari categorii de fonduri de asigurare şi anume:


fondurile de asigurare constituite în cadrul asigurărilor de bunuri, persoane şi
răspundere civilă, administrată de către societăţile de asigurare-reasigurare care au luat

9
fiinţă după 1 ianuarie 1991, participanţii la formarea acestor fonduri fiind de regulă, si
beneficiari ai indemnizaţiilor de asigurare; cu titlu exceptional, în cadrul asigurărilor de
persoane, beneficire ale sumelor asigurate pot fi şi terţe persoane, desemnate ca atare de cei
care au încheiat asigurarea. În cadrul acestor asigurări se practică o creştere a costului
asigurării concomitent cu amplificarea riscului asigurat, urmărindu-se, în acelaşi timp,
menţinerea unui echilibru perfect între primele încasate şi indemnizaţiile plătite şi alte
cheltuieli efectuate. Asigurările mijlocite de societăţile comerciale şi organizaţiile mutuale
se caracterizează şi printr-o solidaritate între membrii comunităţii de risc.
Cea de-a doua categorie de fonduri de asigurare este reprezentată de fondurile de
asigurări sociale. În România, fondurile de asigurări sociale se constituie la dispoziţia
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, a cooperaţiei meşteşugăreşti şi a unor organizaţii
obşteşti. Participanţii la constituirea acestor fonduri sunt agenţii economici cu capital, de
stat sau particular, instituţiile publice, şi persoanele fizice care folosesc munca salarială.În
cazul în care fondul astfel constituit nu este acoperitor, el pote fi completat pe seama
subvenţiilor primite de la bugetul de stat.În practica internaţională, sunt folosite şi alte
soluţii pentru formarea fondului asigurărilor sociale de stat. Astfel, în unele ţări, la
constituirea fondului respectiv participă şi salariaţii cu contribuţii de diferite mărimi, în
timp ce în altele, totalitatea cheltuielilor de asigurări sociale de stat se finanţează pe seama
veniturilor bugetare, adică în principal a impozitelor şi taxelor.În tările în care cheltuielile
asigurărilor sociale se finanţeză pe sema resurselor generale ale statului,s-a pierdut orice
legătură între cotizanţi şi beneficiarii asigurarilor sociale.
În ţara noastră, fondul asigurărilor sociale de stat se utilizeaza pentru acordarea de
pensii, pentru munca depusă şi limita de vârstă, de invaliditate şi de urmaş; indemnizaţii în
caz de boală, de accidente de muncă şi boli profesionale, pentru prevenire îmbolnăvirilor,
sarcină, lehuzie, îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la trei ani şi creşterea
copilului până la împlinirea vârstei de doi ani; ajutoare în caz de deces, pentru procurări de
proteze, sociale etc.; trimiteri la odihnă şi tratament; acoperirea a 50% din costul
medicamentelor procurate de salariaţi şi pensionari
Separat de fondul asigurărilor sociale se mai constituie fondul pentru pensia
suplimentară, pe seama contribuţiei salariaţilor şi fondul pentru ajutor de somaj, pe seama
contribuţiei agenţilor economici, a instituţiilor publice şi a salariaţilor.
In sfera asigurărilor sociale intră salariaţii, indiferent dacă sunt angajaţi cu contract de
muncă pe o periodă nedeterminată, cu contract de munca pe termen limitat sau ca zilieri;
pensionarii, precum şi alte categorii sociale: mici meseriaşi cu ateliere proprii, ţăranii cu
gospodărie individuală, liber profesionişti.
Dacă asigurările mijlocite de societăţile comerciale şi organizaţiile mutuale se
caracterizează printr-o creştere a costului asigurării, pe măsură ce se amplifică riscul
asigurat, la asigurările sociale, lărgirea protecţiei sociale nu presupune neapărat majorarea
contribuţiei pentru salariaţi, ci sporirea contribuţiei agenţilor economici, a instituţiilor
publice şi, evident, a statului.
Ca şi concluzie se poate aprecia că formarea fondului de asigurare reprezintă baza
existenţei asigurării iar activitatea de asigurare este percepută ca o industrie complexă, o
întreagă reţea care oferă o mare varietate de produse şi servicii asiguraţilor

1.4. ELEMENTELE TEHNICE ALE ASIGURĂRILOR

În cazul operaţiunilor de asigurări există elemente tehnice specifice care intervin in


activitatea curenta din acest domeniu, prevăzute, în principal, de Legea nr.32/2000. Aceste
elemente tehnice sunt reprezentate de:

10
• Asigurătorul este o persoană juridică română sau străină specializată sau o
societate mutuală, parte în contractul de asigurare, care preia riscurile asigurabile ce ar putea
apărea pe parcursul unei perioade de timp, acordând eventual despăgubiri in schimbul unei
prime de asigurare plătită de asigurat.

• Asiguratul este persoana fizică sau juridică, particular, grup de particulari, instituţie,
care în schimbul primei de asigurare achitate asigurătorului îşi asigură bunurile sale
împotriva unor calamităţi ale naturii sau accidente sau chiar persoana sa împotriva unor
evenimente legate de persoana fizică sau legate de persoana juridică, în cazul în care
pagubele ating şi terţe persoane.

• Contractul de asigurare este actul juridic care se încheie între asigurat şi


asigurător în cazul asigurărilor facultative. Prin intermediul lui se stabilesc obligaţiile şi
drepturile celor doi parteneri şi toate condiţiile în care trebuie să se desfăşoare operaţiunea.

• Beneficiarul asigurării reprezintă persoana sau instituţia care are dreptul de a


încasa despăgubirea sau suma asigurată, fără ca aceasta să fie neapărat parte la contractul
de asigurare. O persoană sau instituţie poate deveni beneficiarul unei asigurări nu numai în
urma adăugării unei clauze în contractul de asigurare ci şi prin puterea legii, a declaraţiei
asiguratului sau prin testamentul acestuia. În situaţia aceasta apare chiar şi o distincţie între
asigurat şi beneficiarul asigurării prin aceea că asiguratul, fiind acela care a încheiat
contractul de asigurare, pe parcursul derulări contractului, prin voinţa sa sau a legii, a
transferat interesul său asigurabil unei alte persoane ce devine astfel beneficiarul asigurării.

• Contractantul asigurării este persoana fizică sau juridică care are posibilitate şi
dreptul de a încheia o asigurare fără a obţine obligatoriu, prin aceasta, calitatea de asigurat.
Astfel, de exemplu, un agent economic poate încheia o asigurare de accidente pentru
salariaţii săi, care sunt transportaţi la şi de la locul de muncă cu autovehicule aparţinând
acestuia.În acest caz, calitatea de asiguraţi o au salariaţii pentru care a fost încheiată
asigurarea, iar agentul economic este contractantul asigurării.
Totodată, contractantul asigurării poate fi în acelaşi timp şi beneficiarul
acesteia.Acesta situaţie este posibilă la asigurarea mixtă de viaţă.În cazul asigurărilor de
bunuri, asiguratul se suprapune cu contractantul şi beneficiarul asigurării, iar la asigurările
de răspundere civilă asiguratul se suprapune numai cu contractantul asigurat, deoarece
despăgubirea de asigurare este încasată în toate cazurile de terţul păgubit sau vătămat.

• Brokerul de asigurare este o persoană juridică română sau străină care reprezintă
asiguraţii în faţa societăţilor de asigurare, negociază şi încheie contracte de asigurare în
numele clienţilor lui. În aria lui de desfăşurare sunt incluse şi serviciile legate de protecţia
împotriva riscurilor ce ameninţă patrimoniul sau activitatea clientului, fiind considerat mai
mult decât un simplu intermediar între asigurat şi asigurător. Datorită abilităţilor sale
deţine şi calitatea de specialist în gestionarea riscurilor şi dreptul de a acorda asistenţă în
negocierea şi urmărirea plăţilor cu titlu de indemnizaţie. Pe lângă statutul de negociatori ai
contractelor de asigurare deţin şi statutul de consilieri pe probleme de riscuri asigurabile,
spre deosebire de agenţii de asigurări care prezintă, negociază, încheie şi execută
contractele de asigurare numai pentru societăţile de asigurare. Se poate remarca astfel
independenţa brokerilor de asigurări de societăţile de asigurări.
Activitatea brokerilor de asigurări este reglementată în baza prevederilor capitolului 7
articolului 36 din Legea 32/2000. Conform art.36 din lege, brokerul de asigurare trebuie să
achite, la depunerea cererii de autorizare o taxă de autorizare al cărei cuantum se va

11
actualiza periodic, prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în funcţie de
indicele preţurilor comunicat de Comisia Naţională pentru Statistică.

• Riscul asigurat este un eveniment viitor, posibil dar incert la care poate fi supus
bunul pe tot timpul asigurării, eveniment ce nu se produce din voinţa asiguratului sau a
beneficiarului asigurării şi care îl obligă pe asigurător să plătească asiguratului sau
beneficiarului despăgubirea sau suma asigurată.

• Evaluarea reprezintă o procedură esenţială în procesul încheierii asigurării prin


intermediul căreia se stabileşte valoarea bunurilor ce vor fi asigurate, valoare ce trebuie
cunoscută cu exactitate pentru a evita sub- sau supraevaluările.Astfel, supraevaluarea
bunurilor conduce la slabirea preocupării asiguraţilor pentru păstrarea şi întreţinerea cu
grijă a acestora. Subevaluarea bunurilor nu permite, în caz de pagubă, acordarea unei
depăgubiri cu care asiguratul să poată compensa în întregime pierderea suferită.

• Suma asigurată reprezintă limita de sumă până la care asigurătorul se angajează să-l
despăgubească pe asigurat, în caz de ivire a daunei, la producerea evenimentului
asigurat.Stabilirea limitei maxime a sumei asigurate este necesară pentru calcularea
primelor de asigurare, în principiu, prin aplicarea unui procent la suma asigurată. În
general, în cadrul oricărui tip de asigurare, suma asigurată poate fi mai mică sau cel mult
egală cu valoarea de asigurare a bunului dar în nici un caz mai mare decât valoarea reală a
acestuia. O depăşire a valorii reale a bunului ar determina apariţia supraasigurării captând,
astfel, interesul asiguratului în producerea riscului asigurat.

• Norma de asigurare constituie suma asigurată, stabilită prin lege, pe unitatea de


obiect asigurat, ea fiind înâlnită numai în cazul asigurărilor de bunuri prin efectul legii.
Produsul dintre norma de asigurare şi numărul unităţilor asigurate dintr-un anumit tip de
bun asigurat reprezintă suma asigurată pentru bunul respectiv.

Suma asigurată = norma de asigurare * număr de unităţi (u.m)


• Prima de asigurare este suma de bani privită ca obligaţie a asiguratului, care se
plăteşte anticipat asigurătorului pentru ca acesta să constituie fondul de asigurare necesar
plăţii indemnizaţiilor în cazul producerii riscului asigurat.Din primele de asigurare
încasate, asigurătorul îşi constituie, pe lângă fondul necesar achitării despăgubirilor sau
sumelor asigurate, şi alte fonduri prevăzute prin dispoziţiile legale şi îşi acoperă
cheltuielile privind contituirea şi administrarea fondului de asigurare.

Prima de asigurare = suma asigurată * cota de primă (u.m.)


La asigurările de viaţă cotele de primă se stabilesc în funcţie de durata contractului şi
de vârsta asiguratului, în timp ce la asigurările de bunuri ele depind de ramura de asigurare,
de natura bunurilor, de specificul şi frecvenţa producerii riscurilor, de comportamentul
asiguraţilor sau de trecutul istoric al domeniului şi bunurilor considerate pentru
asigurare,etc.
Prima de asigurare se mai numeşte primă tarifară sau brută a cărei structură
cuprinde prima pură sau netă destinată formării fondului necesar plăţii indemnizaţiilor şi
suplimentul de primă destinat acoperirii cheltuielilor privind constituirea şi administrarea
fondului de administrare şi nu în ultimul rând realizării unui anumit profit asigurătorului.
Mărimea suplimentului de primă se poate determina în funcţie de nivelul mediu
înregistrat de cheltuielile pentru constituirea şi administrare fondului de asigurare, pentru
12
fiecare categorie de bunuri în parte, în ultimii 3-5 ani. Volumul acestor cheltuieli depinde
de calitatea şi cantitatea activitatii desfăşurate de către societăţile de asigurări, precum şi de
forma de realizare juridică a asigurării.

Prima brută = Prima netă + Suplimentul de primă (u.m.)


Plata primelor se face la sediul asigurătorului sau al împuterniciţilor săi, în lipsa unei
clauze înscrise în contractul de asigurare, stabilită între părţi. Dovada plăţilor primelor
revine asiguratului şi se face prin poliţa de asigurare sau chitanţă, dispoziţia de plată sau
prin decontul de primă, factură fiscală emisă de societatea de asigurare.
• Durata asigurării reprezintă perioada de timp în care rămân valabile raporturile de
asigurare între asiguraţi şi asigurători conform contractului de asigurare.În cazul
asigurărilor de bunuri, durata asigurării poate fi un an sau sau chiar mai puţin, trei sau saşe
luni. La asigurările de viaţă, durata asigurării poate fi mult mai îndelungată, contractul de
asigurare putându-se încheia pentru o perioadă de 5-10 sau 15 ani. Pot fi întâlnite şi
asigurări facultative încheiate pe termen nedeterminat.Stabilirea cu precizie a duratei
asigurării facultative este foarte importantă, deoarece ea influenţează mărimea primei de
asigurare ce cade în sarcina asiguratului, iar răspunderea asigurătorului acţionează numai
în cadrul acesteia.

• Paguba sau dauna constă în pierderea exprimată valoric care apare pentru un bun
asigurat, ca urmare a producerii unui fenomen împotriva căruia s-a încheiat asigurarea.
Paguba nu poate fi decât mai mică sau cel mult egală cu valoarea bunului asigurat.

• Indemnizaţia de asigurare constituie valoarea despăgubirii echivalentă unei sume


de bani cu limite maxime expres prevăzute în poliţa de asigurare. Mai exact, poate fi cel
mult egală cu paguba pe care asigurătorul o achită asiguratului sau beneficiarului la
survenirea riscului asigurat.
În practica asigurărilor de bunuri se întâlnesc trei principii ale despăgubirii şi
anume.
a) Principiul răspunderii proporţionale aplicabil atunci când despăgubirea de
asigurare raportată la pagubă este egală cu suma asigurată raportată la valoarea bunului
asigurat.
Notând cu:
- DA – despăgubirea de asigurare;
- PA – paguba;
- SA – suma asigurată;
- VBA –valoarea bunului asigurat;
se evidenţiază relaţia următoare care permite aflarea unuia dintre cele patru elemente care
ne interesează cunoscând pe celelalte trei:

DA SA PA * SA SA
= , iar DA = , sau DA = PA *
PA VBA VBA VBA

Prin urmare, în cazul acoperirii pagubei conform acestui principiu, mărimea


despăgubirii de asigurare este influenţată atât de nivelul pagubei, cât şi de raportul dintre
suma asigurată şi valoarea bunului asigurat.Cu cât mărimea sumei asigurate este mai
apropiată de valuarea bunului asigurat, cu atât nivelul despăgubirii de asigurare este mai
apropiat de cuantumul pagubei.În cadrul acestui sistem de acoperire, despaăubirea este
egală cu paguba numai atunci când suma asigurată este egală cu valoarea bunului

13
asigurat.Despăgubirea de asigurare se stabileşte conform acestui principiu în cazul
asigurării animalelor şi culturilor agricole, al asigurării mărfurilor în transportul
internaţional.
b) Principiul primului risc în cadrul căruia despăgubirea este egală cu paguba fără
însă a putea depăşi mărimea sumei asigurate.Partea din pagubă care depaşeşte suma
asigurată este suportată în întregime de asigurat.Acest principiu este mai des aplicat în
SUA, cu precădere la bunurile la care riscul de producere a pagubei totale este mai redus.
c) Principiul răspunderii limitate este utilizat numai dacă paguba produsă de
riscul asigurat depăşeşte o anumită valoare prestabilită.În acest caz o parte din paguba cade
în sarcina asiguratului, iar mărimea relativă a acesteia (uneori cea absolută) este stipulată în
contractul de asigurare.Dacă prin contractul de asigurare s-a realizat o supraasigurare,
indemnizaţia în nici un caz nu va depăşi valoarea reală a bunurilor asigurate.
Partea din valoarea pagubei dinainte stabilită care cade în sarcina asiguratului poartă
denumirea de franşiză. Ea poate fi: atinsă şi deductibilă.
În cazul franşizei atinse, asigurătorul acoperă în întregime paguba, până la nivelul
sumei asigurate, dacă aceasta este mai mare decât franşiza.
Franşiza deductibilă se scade în toate cazurile din pagubă, indiferent cât este
volumul acesteia din urmă. Mai exact, despăgubirea se acordă numai pentru partea de
pagubă care depăşeşte franşiza.
Prin stabilirea franşizei, se evită cheltuielile privind evaluarea, constatarea pagubelor
şi stabilirea despăgubirilor de asigurare la pagubele de un volum mai redus, care nu
prezintă o importanţă economică deosebită.Totodată, existenţa franşizei îl determină pe
asigurat să manifeste mai multă grijă pentru prevenirea pagubelor.

1.5. MODALITATEA DE ACŢIUNE A ASIGURĂRILOR

Riscul, elementul de bază de la care porneşte o asigurare este utilizat în sensul


negativ al evenimentelor pe care nu le dorim.
Viaţa oamenilor a fost şi este ameninţată de cele mai imprevizibile fenomene pe
care le comportă natura şi activitatea complexă pe care aceştia o dezvoltă.
Indiferent cât de multă grijă acordăm evitării problemelor sau protecţiei familiei şi
a bunurilor personale Riscul există în viaţa noastră aducând pierderi materiale şi financiare.
Riscul, elementul de bază de la care porneşte o asigurare este utilizat în sensul negativ al
evenimentelor pe care nu le dorim.
Cu toate acestea de-a lungul vremii oamenii au găsit forţa necesară nu numai
refacerii bunurilor distruse dar şi găsirii de noi metode pentru a se proteja în cazul
pericolelor.
Asigurarea este conceptul de unire a unei comunităţi de risc prin care membrii
comunităţii consimt să contribuie financiar la formarea unui fond de asigurare şi mai apoi
la suportarea în comun a pagubelor produse membrilor acestei comunităţi.
Astfel oamenii au organizat această formă de protecţie sub forma unor societăţi de
asigurări care să funcţioneze în baza unei legislaţii, a unor norme, principii economice şi de
protejare a persoanelor ce consimt să participe la aceste fonduri financiare.
Apare astfel noţiunea de Asigurator, societate de asigurări ce administrează şi
asumă riscul de a despăgubi în cazul producerii unui eveniment cuprins în poliţa de
asigurare şi noţiunea de asigurat, principalul iniţiator al conceptului de asigurare, cel care
plăteşte o primă de asigurare în raport cu bunurile asigurate.

14
Participarea la această formă de protecţie se face în mod facultativ, cu impunere
legislativă sau prin normele de funcţionare ale anumitor instituţii prin acceptarea unor
termeni şi condiţii de către asigurator şi de către asigurat printr-un contract (poliţă) de
asigurare.
Într-un sens mai larg asigurarea transferă riscul de la o persoană la un grup de
persoane care astfel poate mai uşor să compenseze financiar daunele suferite.
Esenţa asigurării constă în dispersia asupra unei comunităţi special organizate în
acest scop. Procesul de identificare, cuantificare, cercetare a reacţiei la riscuri, reducerea
probabilităţii de a se produce un risc, implementarea unor măsuri şi decizii de limitare a
producerii pagubelor este definit astăzi ca un transfer al riscului.
Asigurarea compensează financiar efectele unui eveniment nefavorabil. Fondurile
pentru compensarea financiară a asiguratului sunt create de asigurator din primele plătite
de persoanele sau organizaţiile care au cumpărat asigurări.
Asiguratul prin despăgubirile primite este repus în situaţia financiară pe care a avut-
o înainte de producerea unui eveniment asigurat. Acest lucru exprimă scopul principal al
unei asigurări, compensarea pierderilor suferite şi nu obţinerea unui profit.
În schimbul primelor de asigurare alocate unor fonduri speciale, asiguratorul
acceptă riscul unor despăgubiri, în cazul în care deţinătorul poliţei va suferi un prejudiciu.
Asigurarea este o metodă de transfer al riscului de la persoanele fizice şi juridice
către societăţile de asigurări care îşi asumă riscul.
Daunele materiale şi financiare sunt despăgubite de către societatea de asigurări
persoanei asigurate, titularului asigurării din fondurile special create prin primele de
asigurare plătite de asiguraţi.
Despăgubirile se plătesc asiguratului în urma producerii unor pagube din riscuri
asigurate ce au fost stipulate prin contractul de asigurare.
Cheltuielile necesare reparaţiei unui bun asigurat sau înlocuirii acestuia pot
cuprinde în limita sumei asigurate din poliţă, costul la data daunei al reparaţiilor, refacerii,
restaurării, recondiţionării sau înlocuirii părţilor avariate sau distruse, precum şi al
manoperei.

15
2. ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR PENTRU AVARII ŞI FURT
LA BT ASIGURĂRI TRANSILVANIA S.A.

2.1. CONDIŢII GENERALE PENTRU ASIGURAREA FACULTATIVĂ


DE AVARII A AUTOVEHICULELOR
Obiectul asigurării
BT Asigurări Transilvania S.A. în calitate de Asigurător asigură în baza condiţiilor
generale, a contractului de asigurare şi în schimbul încasării primelor de asigurare,
persoanele fizice şi juridice pentru pagube produse ca urmare a riscurilor autovehiculelor
faţă de care asiguratul are un interes patrimonial.
Se consideră autovehicule vehiculele pentru transporturi terestre acţionate pe
principiul motorului, inclusiv remorcile ataşate acestora, precum şi altele asemenea
construite şi echipate pentru destinaţii speciale.
Asigurarea facultativă de avarii a autovehiculelor, se încheie numai pentru
autovehicule înmatriculate în România. Prin derogare se pot cuprinde în asigurare
autovehicule a căror proprietate românească este dovedită şi se află pe teritoriul României,
până la înmatricularea în România , cu condiţia obligatorie ca asiguratul să înştiinţeze în
scris imediat BT Asigurări, în termen de maximum 2 luni de la începutul valabilităţii
asigurării, numărul de înmatriculare pentru a se încheia un act adiţional la contractul de
asigurare în care se menţionează numărul de înmatriculare. Nu pot fi cuprinse în asigurare
autovehiculele decapotabile.
Răspunderea BT Asigurări începe la data solicitată de asigurat, însă nu mai
devreme de ziua imediat următoare celei în care s-a încasat prima de asigurare sau rata
întâi de primă, dacă nu s-a convenit altfel şi încetează la ora 24 a ultimei zile a perioadei
pentru care s-a încheiat asigurarea.
În cazul în care evenimentul asigurat s-a produs înainte de a începe răspunderea
BT Asigurări, asigurarea rămânând fără obiect, sau în cazul în care după începerea
răspunderii, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă, contractul de
asigurare se reziliază de drept primele de asigurare plătite pentru perioada ulterioară
rezilierii se restituie, mai puţin cheltuielile de gestiune şi taxele datorate către stat.
Dacă asiguratul este persoană fizică asigurarea acoperă cazurile în care
autovehiculul este condus de proprietar sau orice alte persoane fizice, cu condiţia să fi
împlinit 18 ani, să posede permis de conducere valabil pentru categoria respectivă de
autovehicule şi să aibă acordul asiguratului.
Dacă asiguratul este persoană jurică, asigurarea acoperă cazurile în care
autovehiculul este condus de membrii din conducerea societăţii comerciale sau de prepuşii
acestora.
Contractul de asigurare se încheie în baza declaraţiei de asigurare completată de
către asigurat, care împreună cu Raportul de inspecţie al autovehiculului, face parte
integrantă din contractul de asigurare.
Asigurarea se consideră încheiată prin emiterea contractului de asigurare şi
încasarea primelor de asigurare şi este valabilă numai pentru autovehiculele şi riscurile
specificate în contract.
Riscurile asigurate
BT Asigurări acordă despăgubiri pentru pagube la autovehiculele asigurate,
produse de:

16
- Coliziuni, loviri, răsturnări, zgârieri produse din culpa conducătorului autovehiculului
asigurat, căderi în prăpastie sau în apă (cu ocazia transbordării sau ruperii podurilor),
căderi de corpuri pe autovehicul.
- Incendiu, trăsnet, explozie (inclusiv explozia rezervorului de carburant ca urmare a
producerii unui eveniment asigurat), chiar dacă trăsnetul sau explozia nu au fost urmate de
incendiu. Se vor despăgubi daunele produse direct asupra autovehiculului asigurat precum
şi daunele indirecte: afumare, carbonizare, pătare sau efectele căldurii degajate. De
asemenea se despăgubesc daunele provocate de agentul de stingere.
- Calamităţi naturale: efectele directe ale ploii torenţiale, grindinii, inundaţiilor,
aluviunilor, furtunilor, uraganelor, trombelor de aer, greutăţii stratului de zăpadă sau
gheaţă, avlanşelor, cutremurelor, alunecărilor sau prăbuşirilor de teren, precum şi efectele
indirecte ale acestor fenomene:prăbuşirea unui copaclovit de trăsnet, acţiunea mecanică a
obiectelor purtate de furtună sau de uragan, dărâmarea acoperişurilor sau construcţiilor din
cauza greutăţii stratului de zăpadă sau gheaţă, ori a avalanşelor de zăpadă, a alunecărilor
sau prăbuşirilor de teren sau a cutremurelor de pământ.
- BT Asigurări acordă despăgubiri şi pentru pagube produse ca urmare a coliziunilor cu
animale pe drumurile publice, sau în timpul staţionărilor în parcare.
- Evenimentele produse în afara drumurilor publice sunt acoperite numai pentru
autovehiculele special construite şi destinate circulaţiei pe alte feluri de drumuri.
- BT Asigurări va despăgubi cheltuielile rezonabile suportate de asigurat pentru:
a) paza (autovehiculul nu va fi abandonat la locul evenimentului pentru a nu exista
riscul măririi pagubelor) şi transportul autovehiculului la atelierele de reparaţii agreate de
BT Asigurări, care pot efectua reparaţia, dacă autovehiculul asigurat nu se poate deplasa
prin forţă proprie; nu se despăgubesc pagubele intervenite în timpul transportului,
remorcării sau tractării; nu se plătesc daunele suplimentare care nu se datorează unor cauze
cuprinse în asigurare, ci unor decizii eronate ale asiguratului constând în deplasarea
autovehiculului avariat prin forţă proprie;
b) cheltuielile făcute de asigurat pentru limitarea pagubelor, dacă sunt necesare, în
urma unor avarii produse de cauze cuprinse ăn asigurare;
c) avarieri sau distrugeri produse autovehiculului asigurat, provocate de măsurile de
salvare luate în timpul producerii evenimentului asigurat;
d) daune suferite de aparate electronice audio-video şi de aer condiţionat special
construite pentru auvehicule, numai dacă acestea erau montate pe autovehicul la încheierea
asigurării şi au fost cuprinse în asigurare şi numai dacă pagubele s-au produs odată cu cele
produse însuşi de corpul autovehiculului, din orice cauză cuprinsă în asigurare;
e) daune suferite de anvelopele sau camerele autovehiculului (inclusiv rezerva), trusa
de scule, stingătorul, trusa medicală de prim ajutor, dacă acestea erau montate sau se aflau
în autovehicul şi dacă pagubele s-au produs în acelaşi timp cu cele produse însuşi corpului
autovehiculului, din orice cauză cuprinsă în asigurare.
Excluderi
În baza condiţiilor generale, BT Asigurări nu acordă despăgubiri pentru:
- Pagube produse autovehiculului, unor părţi componente sau piese ale acestuia cauzate
de întrebuinţare şi funcţionare, uzura normală (ruperea oricăror piese ca urmare a uzării în
timp), sau cauzate de defecte de fabricaţie sau de execuţie a autovehiculului; pagube
produse de defecte de fabricaţie ale materialelor pieselor componente (fisuri, goluri de
turnare, tratament termic necorespunzător, tensiuni interne) sau asamblare
necorespunzătoare; pagube datorate întreţinerii necorespunzătoare, utilizării în mod
accidental sau cu intenţie a unor produse de întreţinere care nu corespund prevederilor
cărţii tehnice.

17
Dacă însă din cauzele enumerate mai sus se produc pagube, acestea se despăgubesc, cu
excepţia pieselor care au fost cauza producerii acestor pagube (De exemplu:se rupe bara de
direcţie sau explodează un pneu şi ca urmare autovehiculul se răstoarnă, se despăgubesc
avariile produse de răsturnare dar nu se despăgubeşte paguba suferită de bara de direcţie
sau pneul explodat). Nu intră sub incidenţa asigurărilor uzura cauciucurilor care determină
producerea unui eveniment asigurat.
- Pagube produse prin influenţa temperaturii asupra motorului autovehiculului, cutiei
de viteze ca urmare a lipsei sau insuficienţei ungerii ori a supraîncălzirii din orice alte
cauze decât cele cuprinse în asigurare.
- Pagube de orice fel produse autovehiculului ca urmare a pătrunderii cu acesta în
locuri inundate (pasaje de trecere, gropi, etc.)
- Pagubele produse ca urmare directă a trepidaţiilor autovehiculului în timpul mersului,
cele produse prin acţiunea curentului electric asupra instalaţiei electrice, a dinamului, a
electromotorulu, a becurilor sau a altor piese sau accesorii care folosesc curentul electric
sau sunt acţionate de acesta, precum şi cele ca urmare a acţiunii acizilor sau a oricăror alte
substanţe chimice.
- Pagube indirecte ( ex: reducerea valorii autovehiculului după reparaţie) sau pagube
produseprin întreruperea folosirii autovehiculului, chiar ca urmare a unei cauze cuprinse în
asigurare.
- Cheltuieli făcute pentru transportarea sau îmbunătăţirea autovehiculului în comparaţie
cu starea dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau
distrugeri care au fost produse de cauze necuprinse în asigurare şi nici cele pentru reparaţii
nereuşite.
- Pagube produse autovehiculelor care prezintă modificări constructive, neomologate
de Registrul Auto Român.
- Pagube produse autovehiculelor pe timpul cât acestea se află în ateliere de
reparaţiisau spălătorii.
- Pagube produse părţilor componente de rezervă, pieselor de rezervă, huselor,
prelatelor, combustibililor, păturilor sau oricăror alte bunuri existente în autovehicul.
- Daune cauzate de incendiu sau explozie ca urmare a folosirii în încăperea unde era
adăpostit autovehiculul a focului deschis, inclusiv a luminii cu flacără deschisă, a
materialelor inflamabile, explozive
- Pagube produse autovehiculului, oricărui ansamblu sau părţi componente ale acestuia
ca urmare a nerespectării normelor de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice şi a
normelor privind încărcarea şi amararea mărfurilor pe timpul transportului.
- Daune produse anvelopelor prin înţepare sau tăiere ca urmare a unui act de
vandalism, explozie, defecte de fabricaţie sau ca urmare a deteriorării prin frânare.
- Pagube provocate cu intenţie de asigurat sau prepuşii acestuia.
- Pagube produsePagube produse în timpul utilizării autovehiculelor asigurate în timpul
folosirii la concursuri, competiţii sportive, întreceri sau antrenamente pentru acestea
(raliuri, teste de anduranţă şi fiabilitate)
- Daune produse echipamentelor suplimentare (prin echipament suplimentar se înţeleg
obiectele cu care autovehiculul de marca şi tipul respectiv nu este dotat în cazul producţiei
de serie şi nu apar pe factură în cazul autovehiculelor noi) care nu au fost montate pe
autovehicul la încheierea asigurării şi nu sunt menţionate pe raportul de inspecţie al
autovehiculului şi declaraţia de asigurare, prin emiterea unui supliment (act adiţional).
- Pagube produse acelor părţi componente ale autovehiculului ce erau avariate la
încheierea asigurării şi sunt menţionate în inspecţia de risc şi în contractul de asigurare la
rubrica MENŢIUNI, care nu au fost remediate şi asigurate la BT Asigurări, până la data
producerii evenimentului asigurat.

18
- Dacă, după producerea pagubei din orice cauză, paguba s-a mărit pri neluarea
intenţionată de către asigurat a măsurilor pentru limitarea ei, numai pentru partea din
pagubă care s-a mărit.
- Dacă asiguratul nu a făcut înştiinţare scrisă în termenul prevăzut în prezentele condiţii
şi a procedat la repararea autovehiculului avariat, înainte ca reprezentanţii BT Asigurări să
facă constatarea pagubei.
- Dacă autovehiculul, în momentul producerii evenimentului asigurat, nu avea certificat
de înmatriculare valabil sau altă autorizaţie de circulaţie valabilă, sau inspecţia tehnică
periodică nu era valabilă.
- Dacă autovehiculul, în momentul producerii evenimentului asigurat, era condus de o
persoană ce nu poseda permis de conducere valabil pentru categoria respectivă de
autovehicul, nu avea viza medicală valabilă, sau permisul de conducere era retras, anulat,
suspendat sau reţinut în vederea suspendării sau anulării, fără a avea altă autorizaţie de
circulaţie provizorie, valabilă.
- Dacă persoana care conducea autovehiculul şi a produs accidentul se afla sub
influenţa băuturilor alcoolice sau drogurilor
- Dacă persoana care conducea autovehiculul şi aprodus accidentul s-a sustras de la
recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a părăsit locul
accidentului, în situaţia în care de fapt nu este permis de lege.
- Dacă pagubele s-au produs în timpul comiterii de către asigurat a unei infracţiuni
contra securităţii statului sau a altor infracţiuni săvârşite cu intenţie, încearcă să se sustragă
de la urmărire.
- Dacă persoana răspunzătoare de producerea pagubei a condus autovehiculul fără
consimţământul asiguratului.
- Valoarea franşizei menţionate în contractul de asigurare, adică partea din fiecare
daună pe care o suportă asiguratul, în cazul contractelor încheiate cu franşiză.
- Pagubele produse autovehiculului asigurat datorită circulaţiei cu anvelope
(cauciucurile) peste limita normală de uzură.
- Pagube în legătură cu deţinerea, manipularea, întreţinerea sau folosirea oricărui
vehicul a cărui utilizare principală este:
- transportul explozibilelor periculoase cum ar fi nitroglicerina, dinamita şi/sau alte
explozibile similare;
- transportul în cantităţi mari al petrolului şi gazolinei lichide (folosirea tancurilor speciale
pentru transportul benzinei şi motorinei nu este exclusă)
- transportul chimicalelor sau gazelor lichefiate, comprimate sau în formă gazoasă.
- BT Asigurări nu datorează despăgubiri pentru pagubele produse autovehiculului
asigurat de:
a) război (indiferent dacă războiul este declarat sau nu), război civil, invazie, ocupaţie
militară, rebeliune, revoltă, răzmeriţă, insurecţie, dictatură, lovitură de stat, conspiraţie sau
orice acţiune săvârşită de orice persoană sau persoane care acţionează în numele sau în
legătură cu orice organizaţie care urmăreşte răsturnarea sau influenţarea unui guvern de
jure sau de facto prin teroare sau prin violenţă.
b) confiscare, rechiziţionare, naţionalizare, distrugere sau avariere dispusă de stat,
guvern (recunoscut sau nu), dictatură militară.
c) acte de terorism, vandalism;
d) greve, tulburări civile, acţiuni duşmănoase şi altele asemenea;
e) explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive ca urmare a folosirii energiei
atomice sau materialelor fisionabile, poluare sau contaminare din orice cauză.
- Pagube produse ca urmare a acţiunii unor animale transportate în autovehicul altfel
decât în spaţii special amenajate.

19
- Pagube produse pri acţiunea curentului electric asupra instalaţiei electrice.
- Pagube produse autovehiculului asigurat în timpul sau ca urmare a transportării,
tractării sau remorcării acestuia.
Sumele asigurate de BT Asigurări:
- Autovehiculele se asigură la valoarea reală în momentul încheierii sau reînnoirii
contractului de asigurare, stabilită după cataloagele de specialitate în funcţie de anul de
fabricaţie.
- Nu se pot cuprinde în asigurare (anul I de asigurare la BT Asigurări) autovehicule cu
vechime mai mare de 12 ani, decât în cazuri speciale, cu acordul scris al Centralei.
- Autovehiculele fabricate în anul încheierii asigurării se asigură la valoarea din nou.
Prin valoare din nou a autovehiculului se înţelege:
a) pentru autovehicule de producţie românească:valoare de comercializare (din nou) la
data încheierii asigurării din listele de preţuri comunicate de producătorii români (inclusiv
T.V.A. şi celelalte taxe impuse)
b) pentru autovehicule de producţie străină:valoarea de catalog, din cataloagele de
specialitate.Se acceptă preţul de factură, inclusiv T.V.A. şi taxele din declaraţia vamală.
- Pe parcursul derulării asigurării sumele asigurate pot fi modificate de comun acord,
prin emiterea unui supliment (act adiţional) la contractul de asigurare şi în condiţiile
achitării primelor de asigurare suplimentare corespunzătoare.
- Sumele asigurate pot fi exprimate în lei sau în valută. Despăgubirile în România se
vor achita numai în lei. Numai în cazul în care reparaţia se efectuează în străinătate, cu
acordul BT Asigurări şi factura este trimisă în ţară şi este emisă pe BT Asigurări, se achită
contravaloarea ei în valuta în care a fost emisă direct atelierului service are a efectuat
reparaţia.
- În cazul în care asigurarea se încheie pentru o sumă mai mică decât valoarea
autovehiculului, respectiv suma asigurată înscrisă în contract este mai mică decât valoarea
reală la data încheierii asigurării (subasigurare), în caz de daună, despăgubirea se va stabili
proporţional cu raportul dintre suma asigurată şi valoarea reală.
- În cazul în care asigurarea se încheie pentru o sumă mai mare decât valoarea
autovehiculului, respectiv suma asigurată la data încheierii asigurării, înscrisă în contract
este mai mare decât valoarea reală la data încheierii asigurării (suprasigurare), în caz de
daună, despăgubirea nu va depăşi valoarea reală la data producerii daunei, asiguratului
restituindu-i-se diferenţa de primă încasată în plus.
- Asigurarea se încheie obligatoriu cu o franşiză deductibilă de 1,5% din suma asigurată,
în caz de daună parţială din avarii. Franşiza reprezintă partea din valoarea pagubei, care va
fi suportată de către asigurat. Cuantumul franşizei este prevăzut şi în contractul de
asigurare. Acoperirea franşizei de către BT Asigurări se poate face prin plata unei prime
suplimentare, în condiţiile prevăzute în tariful de prime în vigoare la data încheierii
asigurării.
Durata asigurării
Asigurarea se încheie pe o perioadă de un an sau minimum 6 luni. Pentru autovehicule
comercializate în sistem leasing asigurarea se poate încheia pe durata contractului de
leasing, până la 4 ani.
Limita geografică
- Asigurarea facultativă de avarii a autovehiculelor este valabilă pe teritoriul României.
- La cerea asiguratului, în schimbul achitării primei suplimentare, acoperirea poate fi
extinsă în afara teritoriului României, pentru toată durata poliţei, sau perioade mai scurte,
însă minim 15 zile.
- Asiguraţii care au încheiat un contract de asigurare de avarii, cu sau fără furt, cu
valabilitate ăn România la BT Asigurări şi încheie Cartea Verde la BT Asigurări,

20
beneficiază de extinderea gratuită a asigurării casco în străinătate, pentru aceleaşi riscuri
pentru care asigurarea este valabilă în România,pe durata Cărţii Verzi, în ţările în care
aceasta este valabilă, cu condiţia ca asigurarea casco să fie valabilă pe toată durata Cărţii
Verzi. În caz de daună pe casco (din vina asiguratului) în străinătate, Asiguratul este
obligat să facă dovada că are o Carte Verde eliberată la BT Asigurări, valabilă la data
daunei.
Prima de asigurare
- Prima de asigurare se achită anticipat şi integral, la încheierea contractului, pentru
întreaga perioadă asigurată (prima unică), sau în rate subanuale, caz în care rata întâi se
achită la încheierea contractului de asigurare, iar următoarele rate la datele scadente
menţionate în contract.
- Numărul, cuantumul şi scadenţa ratelor se stabileşte conform tarifului de prime în
vigoare la data încheierii asigurării.
- Pentru autovehiculele ce fac obiectul unor gajuri la bănci sau societăţi de leasing, la
care drepturile de despăgubire sunt cesionate în favoarea acestora, prima de asigurare se
achită obligatoriu anticipat şi integral, cu excepţia cazurilor în care banca creditoare sau
societatea de leasing îşi dă acordul în scris pentru plata primei în rate subanuale.
- În caz de neplată la scadenţă a unei rate de primă următoare celei dintâi, asiguratul
beneficiază de un termen de graţie de 5 zile calendaristice pentru plata ratei restante, după
care contractul de asigurare se suspendă pe o perioadă de maximum 30 de zile
calendaristice calculate de la data scadenţei menţionate în contract. Dacă rata scadentă nu a
fost achitată până în ultima zi de suspendare, contractul de asigurare se anulează automat,
fără a mai fi necesară nici o altă formalitate din partea BT Asigurări, începând cu ziua a
31-a de la data scadenţei. Pagubele suferite de autovehiculul asigurat în perioada
termenului de graţie sunt acoperite prin asigurare.
- După expirarea termenului de graţie contractul poate fi repus în vigoare până în
ultima zi a termenului de suspendare în baza unui supliment de asigurare, la solicitarea
scrisă a asiguratului, şi numai cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) Asiguratul nu are nici o pretenţie de despăgubire pentru eventualele pagube produse
autovehiculului în perioada cât poliţa a fost suspendată;
b) Reprezentantul BT Asigurări întocmeşte un nou raport de inspecţie al
autovehiculului;
c) Asiguratul achită rata restantă la data solicitării scrise de repunere în vigoare a
poliţei.Contractul intră în vigoare în ziua următoare achitării ratei restante şi emiterii
suplimentului de asigurare. Asigurarea încetează la data prevăzută în contractul iniţial.
Pagubele produse la autovehicul în perioada cât contractul a fost suspendat nu sunt
acoperite prin asigurare. Plata din proprie iniţiativă a unei sau mai multor rate după
expirarea termenului de graţie de 5 zile calendaristice de la data scadentă menţionată în
contract, fără cerere scrisă şi fără efectuarea unui nou raport de inspecţie, exonerează BT
Asigurări de orice răspundere.
d) Sumele achitate prin orice tip de document de plată, fără respectarea prevederilor
literelor a)-c) de mai sus se restituie la cererea scrisă a asiguratului
- La asigurările încheiate pe 6 luni, prima de asigurare se calculează pro rata în
proporţie de 1/10 din prima anuală, fără a beneficia de nici o reducere şi se accită anticipat
şi integral, la încheierea asigurării; nici ulterior, în caz de innoire a unei asigurări pe 6 luni,
chiar cu respectarea condiţiei de continuitate şi chiar dacă noul contract de asigurare se
încheie pentru 1 an, prima de asigurare nu va beneficia de reduceri.
- Primele de asigurare/ratele de primă se vor achita:
a) în lei dacă suma asigurată s-a stabilit în lei;

21
b) în valuta în care s-a încheiat contractul de asigurare, respectiv s-a stabilit suma
asigurată, sau în lei, la cursul de schimb al BNR din data plăţii.
- În cazul asigurărilor anuale ce se reînnoiesc tot pe perioade de 1 an, în anii de
asigurare pentru care se face reînnoirea, primele de asigurare se reduc cu procentele
prevăzute în tariful de prime, corespunzător, după caz, unui an de asigurare anterior
reînnoirii, respectiv a 2,3,4 sau mai mulţi ani de asigurare anteriori reînnoirii, consecutivi,
pentru care nu s-au plătit ori nu se datorează despăgubiri.
- Reducerea se acordă şi pentru reînnoirea contractelor emise de alte societăţi, dacă
asiguraţii nu au încasat despăgubiri (declarând pe proprie răspundere acest fapt în
declaraţia de asigurare) şi continuitatea este neîntreruptă, dovedind acestea cu acte.
- Începând cu al 5-lea an de asigurare consecutiv fără daune, la calculul primei se
aplică bonusul maxim prevăzut în tarif în anul 4.
- Dacă pe parcursul unui an de asigurare, în baza unui contract la care s-a acordat deja
bonus pentru ani consecutivi fără daune, se achită o despăgubire, la reînnoirea contractului
de asigurare pentru anul următor nu se va mai acorda bonus, prima majorându-se conform
tarifului în vigoare.
- Reprezentantul BT Asigurări este obligat să efectueze inspecţia de risc şi în cazul
reînnoirilor de contracte.
Constatarea şi evaluarea pagubelor, stabilirea şi plata despăgubirilor
- Constatarea şi evaluarea pagubelor se va face de către BT Asigurări, direct sau prin
împuterniciţii săi, împreună cu asiguratul sau împuterniciţii acestuia, inclusin prin experţi
neutri dacă este cazul.
- În cazul în care evenimentul asigurat s-a produs în afara teritoriului României,
asiguratul este obligat să anunţe telefonic/fax BT Asigurări, pentru a primi indicaţii cu
privire la modul de rezolvare a cazului, iar constatarea pagubelor se face de către
împuterniciţii BT Asigurări din ţara în care s-a produs evenimentul asigurat, care vor fi
indicaţi ulterior avizării daunei.
- În cazul în care asiguratul, din motive indendente de voinţa sa, nu a putut contacta
corespondentul BT Asigurări din ţara în care s-a produs evenimentul asigurat, la
reîntoarcerea în ţara în care s-a produs evenimentul asigurat, la reîntoarcerea în ţară se vor
efectua constatările şi plata despăgubirilor de către sucursala sau agenţia la care siguratul a
făcut înştiinţarea despre producerea daunei, numai în următoarele condiţii:
a) cauzele, împrejurările şi vina producerii evenimentului asigurat sunt dovedite prin
acte emise de către organele în drept din ţara respectivă, iar în cazul în care vinovat de
producerea evenimentului asigurat este conducătorul auto al unui autovehicul înmatriculat
în străinătate se cunoaşte numele societăţii asigurătoare, seria şi numărul poliţei de
asigurare de răspundere civilă a acestuia;
b) dacă autovehiculul nu a fost avariat şi se pot constata părţile avariate.
- Evaluarea şi plata despăgubirilor, se efectuează de către BT Asigurări, în funcţie de
starea autovehiculului din momentul producerii evenimentului asigurat, pe baza
documentaţiei complete privind cauzele şi condiţiile producerii evenimentului asigurat.
- În cazul contractelor de asigurare încheiate în valută, plată despăgubirilor în caz de
daună totală se va face ţinând cont de cursul de schimb BNR de4 la data producerii daunei.
- La stabilirea cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul asigurat, se vor
lua în considerare următoarele:
a) pentru pagubele produse de incendiu, cauzele se stabilesc prin examinarea resturilor
autovehiculului ars şi pe baza actelor întocmite de lucrătorii Inspectoratelor de Poliţie şi
unităţilor de pompieri, din care să reiasă cauzele şi împrejurările producerii incendiului;

22
b) pentru pagubele produse de fenomene meteorologice, atunci când producerea
acestora nu se poate determina cu certitudine, se va lua în considerare Comunicatul din
mass-media al Institutului Naţional de Meteorologie şi Hidrologie;
c) pentru pagube produse de cutremur, când producerea acestuia nu a putut fi stabilită
cu certitudine, se va lua în considerare Comunicatul din mass-media al Institutului Central
de Fizică – Centrul de Fizică a Pământului şi Seiemologie;
d) dacă pagubele au fost produse ca urmare a unor riscuri asigurate, altele decât cele de
la lit. a), b) şi c) de mai sus, stabilirea cauzelor şi a împrejurărilor producerii evenimentului
asigurat, cuatumul pagubei şi stabilirea persoanei răspunzătoare de producerea acesteia se
vor face prin examinarea autovehiculului şi a actelor încheiate de autorităţile competente;
dacă autorităţile competente nu au întocmit acte cu privire la cauzele şi împrejurările
producerii evenimentului asigurat, acestea pot fi dovedite prin mijloace legale de probă
inclusiv cu expertize autorizate şi/sau declaraţii ale martorilor.
- Despăgubirea nu va putea în nici un caz depăţi suma asigurată înscrisă în contractul
de asigurare, (nici în cazul în care autovehiculul a fost supraevaluat), nici cuantumul
pagubei şi nici valoarea autovehiculului din momentul producerii evenimentului asigurat
(Legea nr. 136/1995 cu modificările şi completările ulterioare Cap. II, Sect. A-2-a, Art.27).
În caz de daună totală, proprietarul autovehiculului –societatea de leasing- este obligat să
pună la dispoziţia BT Asigurări toate documentele care dovedesc pierderea reală suferită
de utilizator, din care nu vor lipsi factura externă din care să rezulte valoarea
autovehiculului şi fişa contabilă a utilizatorului. Conform legislaţiei în vigoare,
despăgubirea achitată de BT Asigurări nu poate depăşi pierderea reală.
- Dacă cuantumul despăgubirii depăşeşte minimum de două ori valoarea primei de
asigurare din contract, BT Asigurări va reţine din despăgubire suma ratelor de primă
rămase de achitat până la expirarea contractului.
- Cuantumul pagubei va fi egal cu costul reparaţiilor părţilor avariate sau cu costul de
înlocuire al acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale şi manopera aferente reparaţiei
şi înlocuirii. În cazul în care costul reparaţiei unei componente avariate depăşeşte valoarea
de nou a acesteia, se va lua în considerare numai valoarea de nou a componentei
respective.
- Prin cuantumul pagubei se înţelege numai costul total al reparaţiilor şi înlocuirii
pieselor avariate portivit soluţiilor tehnologice stabilite prin procesul verbal de constatare a
pagubelor, inclusiv costul materialelor şi manoperei rezultate din actele de reparaţie la
care, în cazul daunelor parţiale, se adaugă şi chetuielile de transport a autovehiculului
avariat şi cele făcute pentru limitarea pagubelor.
- Se va considera necesară revopsirea întregului autovehicul atunci când este afectată
cel puţin 50% din suprafaţa exterioară a acestuia, ca urmare a daunelor produse din riscuri
cuprinse în această asigurare.
- În cazul în care la demontarea în vederea reparaţiei se constată şi alte daune produse
ca urmare a producerii evenimentului asigurat, care nu au putut fi constatate iniţial,
asiguratul este obligat să înştiinţeze BT Asigurări pentru întocmirea unui proces verbal
suplimentar de constatare de daună.
- Despăgubirile se acordă în baza documentelor justificative a cheltuielilor (facturi,
chitanţe fiscale, ordine de plată, etc.) prezentate de asigurat. În cazul în care asiguratul a
procurat piese de schimb din străinătate (cu acordul BT Asigurări), se vor achita facturile şi
taxele aferente, mai puţin T.V.A., în lei, la cursul BNR de la data facturării, dacă piesele
sosesc în termen de 30 de zile calendaristice de la data producerii evenimentului. Dacă
comanda pieselor a fost făcută după 30 de zile calendaristice de la data producerii
evenimentului, decontarea facturilor se face la cursul BNR de la data producerii
evenimentului. Dacă asiguratul dovedeşte faptul că a făcut comanda în termenul de 30 de

23
zile menţionat mai sus iar piesele sosesc după expirarea termenului de 30 de zile,
decontarea se face la cursul comunicat de BNR în cea de-a 30-a zi de la producerea
evenimentului. Riscul de curs valutar după depăşirea celor 30 de zile de la producerea
evenimentului, cade în sarcina asiguratului.
- Asiguratul poate cumpăra piese, componente auto în regim de consignaţie, având însă
obligaţia ca, înaintea achiziţionării lor să obţină acceptul scris din partea BT Asigurări şi
apoi să prezinte toate documentele justificative aferente (bonuri, facturi de consignaţie,
etc.)
-În cazul în care cu ocazia efectuării reparaţiei asigurat a efectuat unele operaţii
suplimentare faţă de cele menţionate în procesul verbal de constatare întocmit de BT
Asigurări, costurile acestora vor fi suportate de către asigurat.
- În cazul riscurilor asigurate produse pe teritoriul României, reparaţiile se efectuează
la atelierele de specialitate din România, fiind exclusa efectuarea de reparaţii în străinătate.
În cazul avarierii în afara teritoriului României a unui autovehicul asigurat, se vor efectua
în străinătate numai reparaţiile strict necesare continuării călătoriei pe propriile roţi,
despăgubirea încluzând cheltuielile rezonabile de transport până la cel mai apropiat atelier
de reparaţii faţă de locul accidentului, urmând ca reparaţiile definitive să se facă în
România. Altfel de reparaţii decât cele menţionate mai sus, făcute fără acordul scri al BT
Asigurări, nu se despăgubesc.
- Dacă reparaţia provizorie nu poate fi efectuată, BT Asigurări va acoperi cheltuielile
pentru transportul autovehiculului în România, dacă reparaţia definitivă în România este
justificată din punct de vedere economic.
- În caz de daună totală BT Asigurări plăteşte cel mult suma asigurată înscrisă în
contractul de asigurare.
- Prin daună totală se înţelege distrugerea în întregime a autovehiculului asigurat fără
resturi care se mai pot întrebuinţa sau valorifica, sau distrugerea în aşa măsură încît costul
reparaţiilor pe bază de deviz antecalcul, costul transportului (dacă este cazul) şi al
măsurilor de limitare a pagubei depăşeşte 80% din suma asigurată înscrisă în contract.
- Din cuatumul despăgubirii se scad:
a) franşiza prevăzută în contractul de asigurare, adică partea din fiecare daună care este
suportată de asigurat;
b) valoarea resturilor recuperabile;
c) orice prime datorate până la sfărşitul perioadei de asigurare prevăzute la art.8.8.
- La cererea asiguratului, BT Asigurări poate acorda un avans de despăgubire de până
la maxim 50% din valoarea devizului estimativ întocmit de o unitate autorizată să
efectueze lucrări de reparaţii, dacă responsabilitatea despăgubirii a fost recunoscută de BT
Asigurări.
- În cazul existenţei mai multor asigurări încheiate pentru acelaşi autovehicul, fiecare
asigurător este obligat la plată, proporţional cu suma asigurată şi până la concurenţa
acesteia, fără ca asiguratul să poată încasa o despăgubire mai mare decăt prejudiciul
efectiv, consecinţa directă a riscului asigurat.
- Asiguratul are obligaţia să declare existenţa altor asigurări pentru acelaşi autovehicul
la asigurători diferiţi atât la încheierea contractului de asigurare, cât şi pe parcursul
derulării acestuia. În aceste cazuri, la apariţia evenimentului asigurat, BT Asigurări va
acorda despăgubirea proporţional cu suma asigurată înscrisă în contractul încheiat cu BT
Asigurări, în raport cu celelalte societăţi de asigurare, care vor fi înştiinţate despre aceasta
în scris.
- BT Asigurări se obligă să plătească despăgubirea în termen de 30 de zile lucrătoare,
de la depunerea la dosar a ultimului document justificativ solicitat.

24
- În orice situaţie, în caz de producere a evenimentului asigurat, BT Asigurări poate
amâna plata:
a) atâta timp cât există dubii cu privire la dreptul asiguratului de a obţine despăgubiri;
b) dacă împotriva asiguratului sau a unuia din reprezentanţii săi s-a intentat un proces
civil sau penal în legătură cu evenimentul asigurat, din motive care sunt edificatoare din
punct de vedere al dreptului de despăgubire, până la încheierea definitivă a acestui proces.
- BT Asigurări are dreptul să nu plătească contravaloarea pagubelor în cazul în care
cererea de despăgubire este frauduloasă, are la bază declaraţii false sau dacă asiguratul ori
altă persoană acţionând în numele său a contribuit în mod deliberat ori prin neglijenţă
gravă la producerea daunei.
- Pentru autovehiculele gajate băncilor, despăgubirile se vor plăti băncii creditoare, sau
asiguratului, în cazul în care banca îşi dă acordul în scris pentru aceasta.
- În caz de daună totală asiguratul nu poate abandona resturile autovehiculului asigurat
în sarcina BT Asigurări; în acest caz ambele părţi de comun acord sau apelând la un expert
neutru, vor stabili valoarea reziduală.
- După fiecare daună, valoarea sumei asigurate se reduce cu suma plătită drept
despăgubire, începând cu data producerii evenimentului asigurat, asigurarea continuând
până la expirare pentru suma rămasă.
- La cererea asiguratului şi în schimbul plăţii unei prime suplimentare, suma asigurată
poate fi reîntregită prin emiterea unui supliment de asigurare. Prima suplimentară aferentă
la contractele emise în valută se va calcula ţinând cont de cursul valutar BNR din data
producerii daunei.
- Dacă asiguratul nu este de acord cu reîntregirea sumei asigurate, pentru următoarele
daune, despăgubirile se reduc corespunzător raportului dintre suma asigurată rămasă ca
urmare a achitării despăgubirilor şi suma asigurată reîntregită.
- Dacă se constată că asiguratul a dat răspunsuri inexacte sau incomplete cu privire la
datele luate în considerare la încheierea asigurării, ori că acestea s-au modificat ulterior şi
asiguratul nu a făcut înştiinţareaîn scris către BT Asigurări imediat ce a cunoscut
modificările intervenite pe parcursul valabilităţii contractului de asigurare, legate de aceste
date menţionate în declaraţia de asigurare, precum ţi schimbarea împrejurărilor esenţiale
privind posibilitatea producerii riscului asigurat, BT Asigurări are dreptul:
A. Înainte de producerea evenimentului asigurat
a) Să propună asiguratului modificarea corespunzătoare a contractului de asigurare sau
să o denunţe în cazul în care, cunoscând exact împrejurările, nu l-ar fi încheiat.
b) Să denunţe contractul cu efect de la data propunerii de modificare, dacă asiguratul
nu este de acord cu modificarea propusă;
c) Să denunţe contractul cu efect imediat.
B. După producerea evenimentului asigurat
a) să reducă despăgubirea cuvenită corespunzător raportului dintre prima stabilită şi
cea care, cunoscându-se exact împrejurările, ar fi fost cuvenită, sau
b) să refuze plata despăgubirii, dacă cunoscând exact toate datele din cererea –
chestionar de asigurare, contractul nu s-ar fi încheiat, restituind asiguratului primele plătite.
Obligaţiile asiguratului pot fi rezumate la:
- Asiguratul are obligaţia să întrţină şi să exploateze corect autovehiculul asigurat în
vederea prevenirii pe cât posibil a producerii evenimentului asigurat, în conformitate cu
toate dispoziţiile legale în vigoare.
- Asiguratul este obligat să respecte normele legale cu privire la uzura cauciucurilor.
- BT Asigurări are dreptul de a verifica oricând pe parcursul derulării asigurării modul
de întreţinere a autovehiculului asigurat, prin efectuarea unor inspecţii de risc.

25
- Asiguratul este obligat să comunice în scris către BT Asigurări în termen de 5 zile
lucrătoare, orice modificare cu privire la identitatea sau domiciliul său, ori a datelor de
identificare ale autovehiculului asigurat.
- Dacă la încheierea contractului de asigurare autovehiculul este înmatriculat cu număr
provizoriu sau temporar, asiguratul are obligaţia de a comunica în scris către BT Asigurări
numerele de înmatriculare definitive, în maxim de 5 zile de la primirea lor.
- În cazul producerii evenimentului asigurat , asiguratul este obligat:
a) să ia măsuri imediate de limitare a pagubelor, de salvare, păstrare şi pază a
autovehiculului asigurat sau a resturilor acestuia;
b) să anunţe imediat autorităţile competente (Poliţie, Pompieri, etc.), sub jurisdicţia
cărora s-a produs evenimentul asigurat, solicitând întocmirea actelor referitoare la cauzele
şi împrejurările producerii evenimentului asigurat, precum şi daunele provocate;
c) să comunice în scris la BT Asigurări despre producerea evenimentului asigurat, în
termen de 4 zile lucrătoare de la producerea acestuia sau de la intrarea în ţară şi să ofere
toate informaţiile pe care le deţine referitor la natura şi mărimea pagubei; notificarea
trebuie să cuprindă: seria contractului de asigurare, locul şi data producerii+evenimentul
asigurat, descrierea daunelor şi locul unde se află autovehiculul avariat;
d) să pună la dispoziţia BT Asigurări toate documentele necesare pentru constatarea şi
evaluarea daunelor şi pentru stabilirea lichidabilităţii daunei (certificatul de înmatriculare,
cartea de identitate a autovehiculului; originalul contractului de asigurare, permisul de
conducere al persoanei care pilota autovehiculul în momentul producerii evenimentului
asigurat, talonul de inspecţie tehnică periodică, tichetul de asigurare obligatorie de
răspundere civilă auto al celui vinovat de răspunderea accidentului);
e) să depună la BT Asigurări documentaţia necesară:
- avizarea de accident/daună, precizând marca, tipul şi numărul de înmatriculare ale
autovehiculului, numele conducătorului auto, data şi locul accidentului, descrierea pe scurt
a avenimentului şi schiţa producerii accidentului;de asemenea se va arăta locul în care se
găseşte autovehiculul avariat;
- actele eliberate de poliţie sau autorităţile abilitate, referitor la împrejurările producerii
evenimentului asigurat (proces-verbal de constatare, autorizaţie de reparaţie, etc.)
- declaraţia conducătorului auto care conducea autovehiculul în momentul producerii
evenimentului asigurat;
- documentele de plată care dovedesc plata primelor de asigurare la zi;
- devizul de reparaţii şi celelalte documente justificative a cheltuielilor;
- banca şi contul în care să se facă plata despăgubirilor, dacă este cazul;
f) să nu facă nici o reparaţie înainte de efectuarea constatării de către BT Asigurări
g) să conserve dreptul de regres al BT Asigurări împotriva celor vinovaţi de
producerea sau agravarea daunei, atât înainte cât şi după plata despăgubirii;
- Asiguratul are obligaţia să comunice la BT Asigurări numele tuturor asiguratorilor cu
care mai are încheiate contracte de asigurare pentru aceleaşi riscuri şi pentru acelaşi
autovehicul.
- În caz de neîndeplinire a oricărei obligaţii menţionate, BT Asigurări are dreptul
să refuze plata despăgubirii.
- În caz de transfer de proprietate asupra autovehiculelor asigurate, asiguratul are
obligaţia să înştiinţeze în scris în termen de 5 zile calendaristice despre aceasta BT
Asigurări, având două posibilităţi:
a) asigurarea continu7ă pe numele noului proprietar, începând cu dată înmatriculării
autovehiculului asigurat pe noul proprietar (dată ce apare în cartea de identitate a
autovehiculului), până la sfârşitul perioadei pentru care au fost plătite sau se vor plăti
primele de asigurare, după caz şi se va emite un supliment (act adiţional), sau

26
b) asigurarea poate fi menţinută de asigurat, în baza cererii scrise depuse de către
asigurat la BT Asigurări, pentru un alt autoturism pe care îl are în proprietate, după
întocmirea raportului de inspecţie, completarea declaraţiei de asigurare cu plata
eventualelor diferenţe de primă după recalculare (sau compensare) şi emiterea unei noi
poliţe.
- În cazul în care autovehiculul asigurat face obiectul unui contract de leasing,
închiriere sau comodat, utilizatorul preia toate obligaţiile asiguratului, fără însă a-l absolvi
de ele pe acesta din urmă.

Faţă de toate condiţiile prezentate mai sus asiguraţii BT Asigurări Transilvania S.A.
trebui să aibă în vedere şi următoarele:
- Asigurarea se consideră încheiată prin plata primelor şi emiterea contractului de
asigurare şi este valabilă numai pentru riscurile şi aria geografică menţionate în contract.
- Asigurările încheiate cu alte persoane sau pentru alte autovehicule decât cele
prevăzute în prezentele condiţii generale sunt nule de drept de la data încheierii, iar primele
de asigurare plătite se restituie integral.
- BT Asigurări acceptă încheierea asigurării casco a autovehiculelor noi livrate în
sistem de leasing la preţ DDP sau CIP. Încheierea asigurării la preţ CIP este posibilă cu
respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) Suma asigurată este perţul CIP din factură.
b) Cota anuală de primă se corectează cu un coeficient a cărui valoare este prevăzută în
tariful de prime, datorită faptului că la daunele parţiale nu se aplică principiul despăgubirii
proporţionale, BT Asigurări achitând valoarea reparaţiilor, inclusiv TVA.
c) În caz de daună totală despăgubirea nu poate depăşi preţul CIP; valoarea
taxelor vamale şi aTVA-ului fiind un risc asumat de către proprietar, respectiv
societatea de leasing, rămân în sarcina acesteia.
- În baza prezentelor condiţii generale nu se asigură:
a) Orice vehicule ale forţelor armate, orice vehicule care circulă pe şine sau cabluri,
vapoare, avioane, vehicule pe pernă de aer sau orice alte vehicule care nu sunt proiectate să
ruleze pe pământ;
b) Instalaţii şi utilaje de construcţie neînmatriculate care nu pot circula pe drumurile
publice, vehicule folosite în aeroporturi sau aerodromuri;
- În baza prezentelor condiţii generale nu se despăgubesc daunele suferite de
bunuri transportate cu autovehiculele asigurate.
- BT Asigurări îşi rezervă dreptul de a achita despăgubiri ca urmere a riscului de
vandalism, în anumite cazuri justificate, urmare a unei analize riguroase.
- Contractul de asigurare facultativă de avarii încheiat pe baza prezentelor condiţii nu
acoperă daunele produse terţilor (răspundere civilă) şi nici cheltuielile cu îngrijirile
medicale de care beneficiază persoanele din autovehicul în cazul producerii unui
eveniment.
10.8. În orice împrejurare asiguratul trebuie să facă dovada că riscul produs este
acoperit prin contractul de asigurare. Sarcina probei revine asiguratului.
10.9. Reaua credinţă dovedită sau evidentă a asiguratului exonerează BT Asigurări de
obligaţiile de plată a despăgubirii în cazul producerii evenimentului asigurat şi îi dă dreptul
să denunţe contractul de asigurare cu efect imediat.
- Dacă oricând pe parcursul derulării contractului de asigurare în urma unei inspecţii de
risc un reprezentant BT Asigurări constată degradarea condiţiilor de protecţie existente la
data încheierii asigurării, acesta poate denunţa sau suspenda asigurarea, în scris, ea putând
fi repusă în drepturi după constatarea, la cererea asiguratului, a remedierii neajunsurilor
constatate şi numai dacă pe perioada de suspendare nu a avut loc nici un eveniment.

27
- Pentru daunele produse în perioada cât contractul a fost denunţat sau suspendat BT
Asigurări nu acordă despăgubiri.
- Părţile contractante, de comun acord, pot aduce modificări contractului de asigurare
oricând pe parcursul valabilităţii lui, acestea intrând în vigoare la data convenită în scris de
către părţi, prin emiterea de către BT Asigurări a unui supliment de asigurare, în schimbul
achitării unei prime suplimentare dacă este cazul.
- Denunţarea contractului de asigurare se poate face în scris de către oricare din cele
două părţi, cu un preaviz de 15 zile, trimis prin scrisoare recomandată către BT Asigurări,
sau de către BT Asigurări asiguratului, la ultima adresă cunoscută a acestuia.
- În cazul în care contractul de asigurare se modifică prin acordul scris al părţilor ori se
denunţă, la stabilirea diferenţelor de primă se procedează astfel:
a) Pentru restituit, BT Asigurări reţine primele pentru perioada expirată, pe luni de
asigurare, în proporţie de 1/10 din prima anuală, inclusiv taxele datorate către stat,
cheltuielile de achiziţie şi gestiune a contractului, precum şi toate reducerile acordate la
încheierea contractului, iar diferenţa faţă de prima plătită în avans se restituie; spezele şi
comisioanele bancare cad în sarcina asiguratului. Orice restituire de primă se face numai la
solicitarea scrisă a asiguratului.
b) Pentru încasat se calculează primele pentru perioada rămasă până la expirare pe luni
de asigurare, în proporţie de 1/12 din prima anuală.
Fiecare lună de asigurare începută se consideră lună întreagă.
- În cazul denunţării sau rezilierii contractului de asigurare, prevederile acestuia se
aplică pentru toate cazurile de daună survenite înainte de denunţare sau reziliere, până la
lichidarea definitivă a acestora. În aceste cazuri primele de asigurare pentru perioada
rămasă până la expirare nu se mai restituie.
- Respectarea riguroasă a obligaţiilor ce-i revin asiguratului, în baza prezentelor
condiţii de asigurare, care stă la baza încheierii contractului sunt adevărate, constituie o
condiţie care precede orice răspundere a asigurătorului.
- În cazul în care furata asigurării este mai mare de 1 an, BT Asigurări are dreptul
unilateral de a modifica şi comunica primele de asigurare pentru anii 2,3,4 în funcţie de
rata daunalităţii.
- Cei care obţin sau încearcă pri orice mijloace să obţină pe nedrept despăgubiri de
asigurare sau înlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale, ori de câte ori
fapta întruneşte elementele unei infracţiuni.
- Dreptul de a ridica pretenţii faţă de BT Asigurări privind plata unor despăgubiri, în
baza prezentelor condiţii, se stinge în termen de 2 ani de la data producerii evenimentului
asigurat.
- În caz de daună, pri plata despăgubirii, se sting orice pretenţii ale asiguratuluifaţă de
BT Asigurări .
- În limita despăgubirilor plătite, BT Asigurări este subrogată în toate drepturile
asiguratului contra celor răspunzători de producerea sau mărimea pagubelor, cu condiţia ca
aceştia să nu fie asiguratul sau prepuşii săi. Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse BT
Asigurări, prin acte care ar împiedica realizarea acestor drepturi. BT Asigurări poate
renunţa la exercitarea acestor drepturi, cu excepţia cazului în care paguba afost produsă cu
intenţie.
- Orice litigii apărute între părţi, în legătură cu aplcarea prezentelor condiţii de
asigurare se rezolvă pe cale amiabilă sau în caz contrar, de către instanţele de judecată
competente din România.
- Prezentele condiţii de asigurare se supun tuturor legilor în vigoare privind asigurarea.

28
2.2. CONDIŢII SPECIALE PRIVIND ASIGURAREA
AUTOVEHICULELOR PENTRU RISCUL DE FURT
Se pot cuprinde în asigurare pentru riscul de furt numai autovehiculele asigurate
pentru riscul de avarii şi menţionate în contractul de asigurare, la opţiunea asiguratului în
condiţiile achitării unei prime suplimentare aferente riscului de furt.
Asigurarea pentru riscul de furt se încheie obligatoriu cu o franşiză deductibilă de
20% din suma asigurată, în caz de daună totală şi 2% în caz de daună parţială. Franşiza
reprezintă partea din valoarea pagubei, care va fi suportată de către asigurat. Cuantumul
franşizei este prevăzut şi în contractul de asigurare.
Pentru autoturisme şi autovehicule de teren cu suma asigurată peste echivalentul
în lei a 60 000 EURO la data încheierii contractului, riscul de furt se acceptă în
asigurare numai dacă autovehiculul asigurat este dotat cu sistem GPS.
În cazul în care s-a inclus în asigurare riscul de furt la un autoturism sau
autovehicul de teren cu suma asigurată peste 60 000 EURO sau echivalentul care nu este
dotat cu GPS, asiguratul este obligat ca în termen de maximum 7 zile calendaristice de la
data încheierii contractului să înştiinţeze în scris BT Asigurări despre aceasta; în caz
contrar, la producerea evenimentului asigurat (furtul autovehiculului) despăgubirea se va
face în limita sumei de 60 000 EURO, fără ca o altă formalitate din partea BT Asigurări să
fie necesară.
Acoperirea franşizei obligatorii de 2% pentru furt – daună parţială – de către BT
Asigurări se poate face prin plata unei prime suplimentare, prevăzute în tariful de prime.
Acoperirea franşizei obligatorii de 20% pentru furt – daună totală – de către BT Asigurări
se poate face prin aplicarea unui coeficient de corecţie la prima de asigurare, determinat în
funcţie de suma asigurată şi prevăzut în tariful de prime, numai în condiţiile prevăzute în
continuare la literele a) – b):
a) suma asigurată să fie sub echivalentul în lei a 60 000 EURO de la data încheierii
asigurării;
b) pentru autoturisme şi autovehicule de teren cu suma asigurată peste echivalentul în
lei a 60 000 EURO la data încheierii asigurării, numai dacă sunt dotate cu sistem GPS.
Asiguratul are obligaţia de a dovedi că abonamentul la GPS este achitat la zi,
precum şi de a-şi achita abonamentul la termenele prevăzute. În caz contrar, dacă suma
asigurată la încheierea contractului depăşeşte echivalentul în lei a 60 000 EURO, la
producerea evenimentului asigurat (furtul autovehiculului) despăgubirea se va face la
limita sumei de 60 000 EURO.
La contractele de asigurare încheiate pentru autovehicule dotate cu GPS, se
anexează în mod obligatoriu o copie a documentului care atestă montarea sistemului GPS.
BT Asigurări acordă despăgubiri pentru:
- Furtul autovehiculului, al unor părţi componente sau piese ale autovehiculului;
- Avariile produse autovehiculului ca urmare a furtului sau tentativei de furt prin
efracţie, chiar dacă autovehicululu asigurat nu se află într-o încăpere. Prin efracţie se
înţelege acel furt după care rămân urme că făptuitorii l-au săvârşit prin spargerea, forţarea
sau distrugerea dispozitivelor de închidere.
Riscul de furt poate fi inclus în asigurare numai pe teritoriul României sau şi în
străinătate. La solicitarea asiguratului, dacă riscul de furt este inclus în România,
acoperirea se poate extinde în afara teritoriului României, pentru perioade minime de 15
zile, iar maxime până la expirarea poliţei de bază, în schimbul achitării unei prime
suplimentare.
În baza condiţiilor speciale BT Asigurări nu acordă despăgubiri:

29
a) dacă nu a fost înregistrată o reclamaţie în legătură cu furtul sau tentativa de furt la
Poliţie, sau dacă aceasta nu confirmă furtul sau tentativa de furt;
b) dacă la comiterea furtului sau a tentativei de furt au participat sau a avut o
contribuţie asiguratul, rudele sau prepuşii acestuia;
c) dacă autovehiculul, în momentul producerii evenimentului asigurat se afla parcat,
garat sau staţiona, fără prezenţa conducătorului auto la volan cu cheile în contact sau
portierele şi geamurile deschise;
d) dacă autovehiculul era demontat în părţi componente, în momentul producerii
furtului sau tentativei de furt, cu excepţia cazului în care furtul sau tentativa de furt s-a
produs prin intrarea în efracţie în încăperea în care se afla adăpostit autovehiculul
demontat;
e) pentru bunurile din autovehicul, altele decât dotările de serie sau cele suplimentare
menţionate în declaraţia de asigurare;
f) pentru părţi sau piese componente de rezervă, huse, prelate, combustibili,
echipament suplimentar şi/sau orice alte bunuri aflate în interior; prin echipament
suplimentar se înţeleg acele echipamente cu care autovehiculul de marca şi tipul respectiv
nu este dotat în producţia de serie. Nu se consideră echipament suplimentar
radiocasetofonul, frigiderul, aparatul TV sau telefonul special construite pentru
autovehicule dacă erau montate la autovehicul la încheierea asigurării, de asemenea
farurile de ceaţă, trusa de scule, trusa de prim ajutor, stingătorul dacă erau menţionate în
declaraţia de asigurare;
g) aparatura audio-video montată pe şină.
Nu se consideră piese de rezervă în înţelesul prezentelor condiţii specifice de asigurare
roţile, inclusiv anvelopa şi camera cu care autovehiculul de marca şi tipul respectiv este
dotat în cazul producţiei de serie.
BT Asigurări constată şi acordă despăgubirile în anumite condiţii:
- În caz de furt al autovehiculului, al unor părţi componente sau piese ale acestuia,
despăgubirile se vor plăti numai după trecerea a 60 de zile de la data avizării BT Asigurări
despre producerea evenimentului asigurat şi numai dacă Poliţia confirmă în scris că
autovehiculul sau părţile componente respective nu au fost găsite.
- Dacă înainte de plata despăgubirii, autovehiculul sau părţile componente sau piesele
acestuia au fost găsite, se vor despăgubi numai eventualele avarii suferite de acestea ca
urmare a furtului .
- Dacă după plata despăgubirii, autovehiculul sau părţile componente sau piesele
acestuia au fost găsite, asiguratul se obligă să restituie către BT Asigurări despăgubirea
încasată, mai păţin diferenţa pentru costul reparaţiilor sau înlocuirii părţilor/pieselor
componente avariate sau descompletate ca urmare a furtului. În acest caz BT Asigurări îşi
rezervă dreptul de a negocia cu asiguratul condiţiile restituirii despăgubirii şi valoarea
diferenţei de despăgubire.
- În cazul în care asiguratul nu s-a conformat prevederilor art. 5.3., BT Asigurări are
dreptul să deschidă o procedură penală şi o acţiune civilă împotriva acestuia pentru
recuperarea despăgubirilor încasate necuvenit.
- În toate cazurile acordarea despăgubirilor este condiţionată de prezentarea de către
asigurat a următoarelor acte:
a) originalul Cărţii de identitate şi a Certificatului de înmatriculare ale
autovehiculului (sau autorizaţia de circulaţie provizorie);
b) originalul contractului de asigurare;
c) toate cheile originale şi telecomenzile autovehiculului (menţionate ăn declaraţia de
asigurare) sau dovadă că acestea se află la Poliţie;

30
d) dovada înregistrării reclamaţiei la Poliţie, iar după 60 de zile, confirmarea în scris de
la Poliţie din care să rezulte că autovehiculul sau piesele furate nu au fost găsite;
-În caz de furt al autovehiculului, despăgubirea maximă plătită de BT Asigurări nu
poate depăşi suma asigurată înscrisă în contractul de asigurare, nici cuantumul pagubei şi
nici valoarea reală a autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat. În cayul în
care asigurarea s-a încheiat cu franşiyă deductibilă, cuantumul acesteia se scade din
valoarea pagubei.
- La stabilirea cuantumului despăgubirii se aplică principiul „Despăgubirile ce se
plătesc de asigurator se stabilesc în funcţie de starea bunului în momentul producerii
riscului asigurat (valoarea de înlocuire), cuantumul pagubei şi nici suma la care s-a
făcut asigurarea”. Se aplică franşiza, dacă este cazul. Cuantumul despăgubirii nu poate
depăşi nici valoarea de înlocuire.
- BT Asigurări nu poate fi făcută vinovată pentru neefectuarea plăţii la termen dacă
Poliţia nu trimite la timp documentele solicitate de către acesta.
Obligaţiile asiguratului sunt:
- În caz de producere a evenimentului asigurat, asiguratul este obligat să înştiinţeze
imediat, în aceeaşi zi, Poliţia şi să avizeze în scris BT Asigurări despre producerea riscului
asigurat în termen de maxim 48 de ore de la constatarea acestuia.
- Avizarea către BT Asigurări trebuie să cuprindă:
a) împrejurările în care s-a produs riscul asigurat, estimarea pagubelor şi natura lor;
b) locul, data şi ora, cauzele precum şi locul în care se găseşte autovehiculul dacă a fost
avariat;
c) numărul şi data contractului de asigurare, felul, marca şi numărul de înmatriculare al
autovehiculului respectiv;
d) data înregistrării reclamaţiei la Poliţie.
- Asiguratul este obligat să depună la BT Asigurări: originalul Cărţii de identitate şi a
Certificatului de înmatriculare ale autovehiculului (sau autorizaţia de circulaţie provizorie);
originalul contractului de asigurare; toate cheile originale şi telecomenzile autovehiculului
(menţionate ăn declaraţia de asigurare) sau dovadă că acestea se află la Poliţie; dovada
înregistrării reclamaţiei la Poliţie, iar după 60 de zile, confirmarea în scris de la Poliţie din
care să rezulte că autovehiculul sau piesele furate nu au fost găsite;
- În cazul în care asiguratul nu a depus la BT Asigurări actele enunţate mai sus nu se
acordă despăgubiri. În cazul în care Certificatul de înmatriculare al autovehiculului a fost
furat , asiguratul va depune la BT Asigurări dovada înregistrării furtului acesteia la Poliţie
şi dovada publicării în Monitorul Oficial al României (copii, chitanţă, anunţ).
- De asemenea, asiguratul este obligat să ia măsuri pentru conservarea tuturor urmelor
furtului sau tentativei de furt până la sosirea lucrătorilor Inspectoratului de Poliţie.
- Asiguratul este obligat să comunice Poliţiei orice informaţii care ar duce la găsirea
autovehiculului sau a pieselor/părţilor componente şi să facă toate demersurile necesare
pentru redobândirea acestora chiar dacă a primit despăgubirea.
- Asiguratul are obligaţia de a nu da nici o declaraţie, Poliţiei sau altor autorităţi
competente prin care să renunţe la pretenţiile faţă de cel care a înfăptuit furtul, în cazul în
care autovehiculul sau părţile componente ale acestuia au fost găsite, pentru a nu leza
dreptul de regres al BT Asigurări.
- Asiguratul este obligat să furnizeze tote informaţiile şi probele documentare cerute de
asigurator şi să permită acestuia să facă investigaţiile necesare cu privire la cauzele şi
mărimea pagubelor.
La condiţiile speciale se aplică toate prevederile condiţiilor generale privind asigurarea
facultativă de avarii a autovehiculelor, în măsura în care nu contravin condiţiilor speciale.

31
2.3. CONDIŢII PRIVIND ASIGURAREA DE ACCIDENTE A
PERSOANELOR DIN AUTOVEHICULE

BT Asigurări asigură, în schimbul plăţii primelor de asigurare în cuantumul şi la


termenele stabilite, în baza contractului de asigurare şi a prezentelor condiţii, persoanele
din autovehicule pentru riscul de accident care poate avea ca urmare invaliditatea
permanentă totală, parţială sau decesul.
Se consideră riscuri asigurate numai accidentele produse în timp ce asiguraţii se
găsesc în autovehiculul înscris în contractul de asigurare sau în timpul urcării sau coborârii
din el.
Asigurarea este valabilă atât pentru conducătorul auto cât şi pentru restul
persoanelor care ocupă locurile din autovehicul, fără a depăşi numărul de locuri prevăzut în
certificatul de înmatriculare al autovehiculului desemnat în contract; sunt asiguraţi (nu se
numără) şi copiii până la 7 ani care sunt ţinuţi în braţe, conform legislaţiei în vigoare.
Asigurarea se poate încheia concomitent cu asigurarea casco sau independent de
aceasta, de către persoanele fizice sau juridice proprietare de autovehicule înmatriculate în
România.
Durata asigurării este de un an, cu valabilitate 24 de ore din 24, pe timpul folosirii
autovehiculului. Dacă se încheie odată cu asigurarea de avarii, durata va fi aceeaşi.
Răspunderea BT Asigurări începe la ora 0 a zilei menţionate în contract ca dată de început
a asigurării dar nu mai devreme de ziua următoare achitării primei de asigurare şi încetează
la ora 24 a zilei menţionate ca dată a expirării.
Este obligatorie asigurarea tuturor locurilor din autovehicul.
În caz de producere a unui eveniment asigurat, la întocmirea dosarului de
despăgubire este obligatorie prezentarea procesului verbal eliberat de poliţie (în care
trebuie să fie menţionat numărul şi numele persoanelor care au suferit vătămări corporale
în respectivul eveniment), pe lângă celelalte acte menţionate în condiţiile generale.
BT Asigurări nu acordă despăgubiri în următoarele cazuri:
- autovehiculul asigurat, în momentul producerii accidentului, nu avea certificat de
înmatriculare valabil sau altă autorizaţie de circulaţie valabilă, ori inspecţia tehnică
periodică nu era valabilă;
- autovehiculul asigurat, în momentul producerii accidentului, era condus de o persoană
fără permis de conducere valabil pentru categoria respectivă de autovehicul, sau cu permis
de conducere retras, suspendat ori anulat;
- persoana care conducea autovehiculul asigurat se afla sub influenţa băuturilor alcoolice;
- persoana care conducea autovehiculul s-a sustras de la recoltarea probelor biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei;
- accidentul s-a produs în timpul comiterii de către conducătorul autovehiculului asigurat a
unei infracţiuni, săvârşite cu intenţie, ori în timpul cât acesta încerca să se sustragă de la
urmărire.
Sunt excluse din asigurare accidentele provocate de:
a) război, revoluţie, tulburări civile indiferent dacă asiguratul participă direct sau nu;
b) acte de terorism, greve sau demonstraţii de stradă;
c) energie nucleară, poluare şi contaminări din orice cauză;
d) antrenamente sau competiţii sportive;
e) consum de alcool sau droguri;
f) tulburări mintale, dereglări psihice, pierderea cunoştinţei, apoplexie, accese
epileptice sau alte accese spastice; se menţine acoperirea numai dacă aceste manifestări
apar ca urmare a unui accident asigurat;
g) comiterea unor fapte care intră sub incidenţa legii;
32
h) otrăvirea sau intoxicaţia intenţionată, încercarea de sinucidere;
i) tratamente de vindecare sau intervenţii chirurgicale.
Suma asigurată se stabileşte de comun acord cu contractantul asigurării, în lei, la
încheierea contractului, în limitele prevederilor din tariful de prime.
BT Asigurări acordă, fără adaos de primă, o indemnizaţie fixă de 0,1% din suma
asigurată pentru invaliditate, pe zi de spitalizare în urma unui accident, însă nu mai mult de
90 de zile şi o indemnizaţie maximă de 3,5% din suma asigurată pentru invaliditate, în caz
de intervenţii chirurgicale necesare pentru a fi efectuate în urma unui accident.
Acordarea despăgubirilor
Gradul de invaliditate permanentă apărut în urma unui accident se stabileşte
ţinându-se seama numai de prejudiciul corporal permanent rezultat cao consecinţă
exclusivă a accidentului în cauză. Se ia în considerare consecinţa finală, ţinând seama de
toate complicaţiile ivite şi terapia necesară recuperării morfo –funcţionale. Dacă înaintea
accidentului, asiguratul prezenta un anumit grad de invaliditate, se stabileşte gradul total de
invaliditate permanentă, din care se scade gradul de invaliditate preexistent, iar diferenţa o
reprezintă gradul de invaliditate al prejudiciului corporal urmare a accidentului şi care face
obiectul examinării medicale.
Gradul de invaliditate permanentă incontestabilă se stabileşte de către BT
Asigurări, în baza examinării medicale de către medici desemnaţi de BT Asigurări, în
conformitate cu baremul medical propriu. Asiguratul accidentat se va prezenta, în cazul în
care i se va cere, după terminarea tramentului medical, la BT Asigurări, pe cheltuiala
acesteia, în vederea examinării medicale, care nu se va face mai repede de 3 luni de la data
accidentului, dar nici mai târziu de un an de la această dată.
În cazurile de invaliditate permanentă incontestabilă, BT Asigurări poate stabili
gradul de invaliditate permanentă pe baza actelor medicale eliberate de unităţi specializate
(spitale, policlinici), din care să rezulte diagnosticul complet,fără a fi necesară deplasarea
asiguratului, însă conform baremului medical al BT Asigurări.
În caz de invaliditate permanentă totală, BT Asigurări plăteşte suma asigurată
înscrisă în contractul de asigurare. Dacă invaliditatea permanentă este parţială, BT
Asigurări plăteşte, în limita sumei asigurate, un procent corespunzător gradului de
invaliditate stabilit. Totalul sumelor plătite pentru invaliditate permanentă parţială, pe
perioada valabilităţii contractului, nu poate depăşi suma asigurată pentru invaliditate
înscrisă în contract.
În caz de invaliditate, suma cuvenită din asigurare se plăteşte asiguratului, dacă la
încheierea contractului nu s-a stabilit altfel.
În caz de deces ca urmare a unui accident, BT Asigurări plăteşte suma asigurată
înscrisă în contractul de asigurare.
În caz de deces, indiferent de plăţile anterioare pentru invaliditate, suma asigurată
se plăteşte beneficiarului desemnat în contract sau, în lipsa acestuia, moştenitorilor legali.
Dacă beneficiarul/moştenitorul legal este minor, suma asigurată se va plăti tutorelui legal.
BT Asigurări acordă o indemnizaţie zilnică de spitalizare ca urmare a unui
accident, indiferent dacă este urmat de o invaliditate permanentă sau deces. Indemnizaţia
pentru spitalizare se acordă pentru maxim 90 de zile calendaristice pe durata unui an de
asigurare.
Indemnizaţia pentru intervenţii chirurgicale se acodă numai atunci când acestea au
fost necesare ca urmare a producerii evenimentului asigurat. Cuantumul indemnizaţiei
pentru intervenţii chirurgicale se stabileşte de către medicul desemnat de BT Asigurări, ca
fiind un procent din indemnizaţia maximă, în funcţie de gradul de dificultate al
intervenţiei.

33
Aceste indemnizaţii se acordă numai cu avizul medicului desemnat de BT
Asigurări.
Dacă după efectuarea tratamentului medical se constată instalarea unei invalidităţi
permanente sau se produce decesul, ca urmare a unui accident, BT Asigurări achită suma
asigurată pentru invaliditate permanentă sau cea pentru deces, fără a ţine cont de
indemnizaţiile acordate dar totalul despăgubirilor nu poate depăşi limita sumei asigurate
totale.
Obligaţiile asiguratului: În caz de producere a riscului asigurat, contractantul
asigurării/asiguratul este obligat:
a) să înştiinţeze BT Asigurări, în scris despre producerea riscului asigurat, precizând
locul, data, ora, împrejurările şi cauzele în care acesta s-a produs, în termen de 48 de ore de
la producerea acestuia; în cazuri speciale acest lucru se poate face până în maximum o
lună; în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii BT Asigurări poate refuza plata
despăgubirilor; cazurile speciale se referă la urmările grave ale accidentelor, când
asiguratul nu poate face înştiinţarea şi nici nu poate delega o altă persoană ca să o facă în
caz de deces, când beneficiarul sau moştenitorii săi legali nu au cunoştinţă despre existenţa
contractului de asigurare;
b) să urmeze întocmai prescripţiile medicale pentru refacerea stării de sănătate şi
recuperarea forţei de muncă;
c) să furnizeze toate infomaţiile şi probele documentare solicitate de BT Asigurări şi să
permită reprezentanţilor acesteia să facă investigaţii referitoare la caz;
d) să completeze cu sinceritate şi pe proprie răspundere declaraţia de producere a
evenimentului asigurat şi să comunice la cererea BT Asigurări orice altă informaţie în
legătură cu producerea evenimentului asigurat;
e) să facă dovada calităţii de asigurat la data evenimentului;
f) să depună în original sau copii agreate de BT Asigurări, toate actele medicale
necesare stabilirii gradului de invaliditate şi implicit a indemnizaţiilor ce i se cuvin (copiile
documentelor se vor face de către BT Asigurări).
Neîndeplinirea oricărei obligaţii de mai sus absolvă BT Asigurări de orice
răspundere.
Pentru încasarea sumei asigurate într-un interval minim de timp, contractantul
asigurării va pune la dipoziţia BT Asigurări procesele verbale, adeverinţe sau alte acte din
care să rezulte împrejurările accidentului. În lipsa acestora, BT Asigurări poate lua în
considerare şi alte acte eliberate de organe competente din care să rezulte data, natura,
cauza şi împrejurările accidentului (adeverinşe medicale, bilete de ieşire din spital,
certificate medico-legale, certificate de deces, etc.).
Documente necesare în vederea încasăriii de sume asigurate:
a) În caz de invaliditate: cerere tip întocmită de către asigurat, din care să rezulte exact
împrejurările accidentului, contractul de asigurare, adeverinţă de serviciu a asiguratului din
care să rezulte că la data accidentului era angajat, acte medicale din care să rezulta
diagnosticul exact (adeverinţă medicală de urgenţă, certificate medicale, bilete de trimitere,
bilete de ieşire din spital cu diagnosticul confirmat, certificat medical de la comisia de
expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă, decizia de pensionare, dacă e cazul, orice alt
document medical), medicaţia prescrisă, procesele verbale de constatare ale accidentelor de
muncă declarate şi înregistrate la Oficiile de protecţia muncii sau ale Poliţiei în cazul
accidentelor de circulaţie şi actul de identitate;
b) În caz de deces: cei în drept să încaseze suma asigurată vor prezenta o cerere tip, din
care să rezulte exact împrejurările accidentului, contractul de asigurare, copia legalizată a
certificatului de deces, acte medicale din care să rezulte că decesul a fost consecinţă a unui
accident şi acte de identitate; moştenitorii vor prezenta certificatul de moştenitor.

34
Actele depuse în vederea obţinerii de sume asigurate rămân la sediul BT Asigurări,
ele constituind documente de justificare a plăţilor efectuate; la solicitarea asiguratului sau a
beneficiarilor acestuia, se pot elibera copii ale acestora.
În orice situaţie, în caz de producere a evenimentului asigurat, BT Asigurări poate
amâna plata atâta timp cât există dubii cu privire la dreptul asiguratului/beneficiarului s-a
intentat un proces civil sau penal în legătură cu evenimentul asigurat, până la obţinerea
unei hotărâri (sentinţe) definitive.
Dacă diagnosticul nu se poate stabili în mod cert şi definitiv în intervalul de timp
de 1 an, BT Asigurări va accepta ca despăgubirea să se facă până la 2 ani maximum de la
data producerii accidentului. Tot în acest interval se poate cere de către asigurat o
reexaminaremedicală dacă se constată agravarea gradului de invaliditate BT Asigurări va
plăti eventualele diferenţe.
Plata de sume asigurate se face numai dacă invaliditatea sau decesul au fost
provocate de un accident produs în perioada valabilităţii poliţei şi s-au ivit în decurs de cel
mult 1 an de la data accidentului.
Despăgubirile se plătesc indiferent dacă asiguratul mai are şi alte asigurări de
accidente încheiate cu alte societăţi.
Prin plata sumei asigurate pentru cazul de invaliditate permanentă totală sau pentru
decesul postaccident, orice pretenţii ale persoanei asigurate, ale beneficiarului sau ale
moştenitorilor săi legali faţă de BT Asigurări se sting.
Dacă în decursul unui an de la accident asiguratul nu a solicitat la BT Asigurări nici
o plată, sumele rezultate din calitatea de asigurat se prescriu.
Cei care obţin sau încearcă prin orice mijloace să obţină pe nedrept sume asigurate
sau înlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legislaţiei civile şi penale.
Orice litigii ce pot să apară între părţi pe măsura derulării contractului de asigurare,
vor fi soluţionate conform legislaţiei în vigoare, de către instanţele de judecată din
România.

35
3. ANALIZA PIEŢEI ASIGURĂRILOR

3.1. BT ASIGURĂRI TRANSILVANIA S.A.


PE PIAŢA ASIGURĂRILOR

3.1.1.PROFILUL DE COMPANIE
Într-un mediu economic şi social aflat în permanenţă schimbare, cum este cel al
României, extinderea serviciilor în sectorul financiar urmează un trend ascendent firesc şi
chiar foarte necesar.
Compania a fost fondată în 1994, sub numele de SAR Transilvania, spre a răspunde
necesităţilor de asigurare ale tuturor categoriilor de clienţi, de la marile companii
industriale până la persoanele individuale. Compania este membră a Grupului Financiar
Banca Transilvania care activează în domeniile bancar, de investiţii, leasing şi al valorilor
mobiliare.
Luna noiembrie 1994 a marcat începutul activităţii cu un capital de 200 milioane lei
vechi. Fiecare an a însemnat rezultate financiare remarcabile şi o permanenta diversificare
a produselor oferite.
Începând cu anul 1995 BT Asigurări este membră a Uniunii Naţionale a
Societăţilor de Asigurare din România (UNSAR).
Conştienţi de angajamentele luate pe termen lung şi dorind să construiască o
societate solidă, atât acţionarii cât şi conducerea executivă au decis majorarea continuă a
capitalului social prin reinvestirea tuturor sumelor obţinute din profit.
În anul 2004 compania îşi schimbă numele în BT Asigurări Transilvania, pentru a
sublinia apartenenţa la grupul financiar. Schimbarea numelui vine să sublinieze în mod
firesc apartenenţa companiei la Grupul Financiar BT, ai cărui membri mai sunt Banca
Transilvania, BT Securities, BT Direct şi BT Leasing. ·
Reţeaua corporate are în prezent acoperire naţională deţinând 11 centre regionale şi
o echipa de 50 de specialişti, ceea ce permite fiecărui membru al reţelei cunoaşterea
specificului pieţei locale, menţinerea unei comunicări directe şi eficiente cu clienţii şi
potenţialii clienţi, identificarea şi satisfacerea nevoilor financiare ale acestora.
Reţeaua de vânzări în sectorul retail s-a extins în 2005 cu 89 de agenţii noi,
ajungând la finalul anului la 136 de agenţii, iar alte 29 de agenţii vor începe activitatea în
primul trimestru al anului 2006. Personalul implicat direct în vânzări a crescut cu circa
300%, ajungând la aproape 500 salariaţi – directori şi inspectori de asigurări. BT Asigurari
Transilvania a fost fondata spre a răspunde tuturor necesităţilor de asigurare ale tuturor
categoriilor de clienţi - persoane fizice şi juridice. În prezent echipa BT Asigurări
Transilvania este formată din 765 angajaţi.
Garanţia respectării obligaţiilor asumate este dată atât de puterea financiară a
companiei cât şi de contractele de reasigurare încheiate cu societăţi situate pe primele
locuri în clasamentul mondial. Onestitatea, produsele echilibrate şi de calitate, transparenţa
şi deschiderea sunt valori fundamentale ale companiei. Creşterea permanentă a activităţii şi
a societăţii relevă spiritul de prudenţa de care trebuie să dea dovadă un adevărat asigurator.

Evenimente semnificative
• 2005
Poziţ
ionar
ea pe

36
locul
10 în
topul
naţio
nal
al
com
panii
lor
de
asigu
rare,
la
categ
oria
asigu
rări
gene
rale,
cu o
cota
de
piaţă
de
2,87
%, în
creşt
ere
cu 4
locur
i faţă
de
anul
anter
ior şi
locul
11 la
categ
oria
asigu
rări
gene
rale
şi
viaţă
cu
2,34
%
cota
de
37
piaţă
faţă
de
locul
18 în
anul
2004
;
Creşt
erea
cu
297
% a
prim
elor
brute
subs
crise
com
parat
iv cu
reali
zăril
e
anul
ui
2004
;
Tripl
area
num
ărulu
i de
agenţ
ii
desc
hise
ajun
gând
la
136
de
unită
ţi la
final
ul
anul
ui;
Form
area
38
unui
depa
rtam
ent
speci
alizat
dedic
at
clien
ţilor
corp
orati
vi -
perso
ane
juridi
ce;
Lans
area
asigu
rării
de
răspu
nder
e
civil
ă
pentr
u
pagu
be
prod
use
terţil
or
prin
accid
ente
de
auto
vehic
ule
în
afara
terito
riului
Rom
âniei
-
Carte
39
Verd
e;
2004 Schimbarea numelui companiei din SAR Transivania in BT Asigurări Transilvania
SA, pentru a sublinia apartenenţa la Grupul Financiar BANCA TRANSILVANIA;
2003 Externalizarea serviciilor de instrumentare a daunelor auto prin compania subsidiară
BT Asist;
2002 Primul an de practică a asigurării de raspundere civilă auto RCA;
2001 Lansarea asigurării cargo şi a asigurării de răspundere a transportatorului în calitate
de carăuş, pentru mărfurile transportate cu autovehicule - CMR;
2000 Lansarea asigurării medicale de călătorie;
1999 Lansarea asigurării facultative de avarii a autovehiculelor - casco - LUCID şi a
asigurărilor de pensie CENTENAR;
1998 Lansarea strategiei de dezvoltare naţională a companiei;
1997 Semnarea primelor contracte de reasigurare externe;
1996 Lansarea asigurărilor de viaţă DECENT, PUNCTUAL, LONGEVIV;
1995 Obţinerea avizului OSAAR pentru asigurări de viaţă;
1994 Fondarea societăţii SAR Transilvania, lansarea asigurărilor generale PRUDENŢIA şi
SALVATOR;

• Consiliul de administraţie
Preşedinte: Constantin JEICAN
Membrii: Horia CIORCILĂ – Preşedinte al Consiliului de
Administraţie al Băncii Transilvania
Robert C. REKKERS – Director General al Băncii Transilvania
Aurel CREŢ
Răzvan ROTTA
Claudiu SILAGHI
Francois TURCAT

1. Grupul Financiar BANCA TRANSILVANIA


Alături de Banca Transilvania, BT Asigurări este piesa de bază a Grupului
Financiar BANCA TRANSILVANIA împreună oferind servicii financiare
integrate: asigurări, administarea investiţiilor, finanţarea consumatorilor, leasing şi
tranzacţii mobiliare.
Componenţa grupului este următoarea:
- Banca Transilvania - piesa centrală
- BT Asigurări
- BT Asset Management S.A.I. S.A.
- BT Direct
- BT Leasing
- BT Securities

3.1.2. ACŢIONARIAT
1. Structura acţionariatului
Fiind o societate mixtă pe acţiuni, BT Asigurări are în rândul acţionarilor o
bancă modernă, în continuă creştere: Banca Transilvania deţinând 79,88% din

40
acţiuni, alături de care sunt acţionarii: SIF Banat Crişana cu 10% din acţiuni,
persoane fizice din România şi din străinatate cu 10,12% din acţiuni. Sediul central
al companiei este în Cluj-Napoca, al doilea centru financiar al ţării.

2. Evoluţia capitalului social


Începând din iunie 2005, capitalul social subscris şi vărsat al Bt Asigurări este de
20.000.000 RON (200 miliarde lei vechi). Majorarea capitalului social a fost decisă de
Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 24 martie 2005, fiind efectuată pe baza
capitalizării dividendelor obţinute în exerciţiul financiar 2004 şi a unui aport de capital din
partea acţionarilor.
2005 2004 2003 2002
RON 20 000 000 8 230 000 5 570 000 4 300 000
USD* 6 864 360 2 521 755 1 677 711 1 300 862
EURO 5 519 678 2 030 494 1 483 158 1 375 780
Sursa: BT Asigurări Transilvania S.A.

milioane RON
20
16

12

2002 2003
2004 2005
Sursa: BT Asigurări Transilvania S.A.
Cursul valutar de referinţă
1 RON USD EURO
2005 2,9136 3,6234
2004 3,2636 4,0532
2003 3,3200 3,7555
2002 3,3055 3,1255
• prezentarea comparativă s-a făcut prin convertirea în RON a tuturor valorilor raportate înainte de 1 iulie 2005

În 2005, profitul brut a fost de 8.02 mil. RON cu 12,26% peste nivelul bugetat.
Capitalul social subscris şi vărsat al BT Asigurări Transilvania este de 26,5 mil. RON.

3.1.3.EVOLUŢIA ACTIVITĂŢII

Dezvoltarea rapidă a companiei este o permanentă provocare la adresa


departamentului IT şi Comunicaţii. Pentru a ţine pasul cu ritmul vânzărilor, a fost
41
reproiectat sistemul informatic al aplicaţiilor proprii pentru a funcţiona în reţelele locale ale
agenţiilor judeţene. În plus, modificările legislative referitoare la asigurările de răspundere
civilă auto RCA – prin care perioada de valabilitate nu mai este identică cu anul
calendaristic – au necesitat adaptarea programelor informatice pentru a gestiona poliţele
emise la finalul anului 2005 şi pentru a administra includerea răspunderii externe (Carte
Verde) începând cu anul 2007.
Comunicaţiile eficiente şi rapide sunt în permanentă atenţie a departamentului IT şi,
ca urmare, a fost pusă în funcţiune o reţea naţională care permite vehicularea datelor în
condiţii de securitate şi creează premisele dezvoltării viitoare a aplicaţiilor proprii
Politica comercială
Anul 2005 a fost un an important, un an de cotitură pentru direcţia vânzări a
companiei; a fost perioada de maximă expansiune a companiei ca urmare a extinderii
reţelei naţionale de vânzări pentru sectorul retail şi corporate, dar şi a intensificării
acţiunilor de marketing.
Punctele de prezenţă teritorială a companiei s-au triplat în doar 1 an, ajungând la
136 de unităţi iar numărul celor care constituie forţa de vânzare depăşeşte 6400 de
persoane. Pentru a conduce şi eficientiza o astfel de structură funcţionarea reţelei retail a
fost organizată în cinci zone, dezvoltarea fiecăreia fiind coordonată de un director de zonă:
Angela Rotariu – Director zonă Centru;
Mihai Păun – Director dezvoltare Bucureşti;
Viorel Trofin – Director zonă Est;
Gabriel Iliescu – Director zonă Sud;
Sorin Liubimirescu – Director zonă Vest.

2005 2004 2003


Agenţii BT Asigurări 136 57 34

Puncte de lucru în Banca Transilvania 40 40 36

Total forţă de vânzare (directori agenţii, inspectori, agenţi) 6 426 1 824 1 206

Total angajaţi 765 282 199


Sursa: BT Asigurări Transilvania S.A.

Începând din luna iulie 2005, reţelei de vânzări pentru sectorul retail i s-a alăturat o
nouă structură constituind un departament specializat dedicat clienţilor corporativi –
persoane juridice, coordonată de Vasile Sava, directorul departamentului de vânzări
Corporate.
Aplicând conceptul de “cross-selling” cei peste 50 de specialişti ai departamentului
Corporate sprijină clienţii corporativi să economisească timp în găsirea unor soluţii
financiare integrate, complete şi personalizate şi le facilitează luarea unor decizii financiare
în condiţii de siguranţă şi încredere deplină.
Reţeaua de vânzări pentru sectorul corporate are acoperire naţională prin 11 centre
regionale, situate în : Cluj, Bucureşti, Braşov, Galaţi, Hunedoara, maramureş, Sibiu, Timiş,
Neamţ, Dâmboviţa şi Dolj. Aportul reţelei corporate reprezintă 14% din vânzările
companiei, la numai 6 luni de la formarea acesteia. Funcţionarea cu succes a
departamentului Corporate a generat o creştere a vânzărilor, pe segmentul corporate la
nivelul grupului şi consolidarea poziţiei BT Asigurări atât în cadrul grupului financiar
BANCA TRANSILVANIA cât şi pe piaţa asigurărilor.

42
Portofoliul de produse
BT Asigurări oferă clienţilor săi întreaga gamă de poliţe de asigurări generale şi de
viaţă:

I. ASIGURĂRI GENERALE

1. Asigurări auto
a) Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto RCA şi Asigurarea de
excedent peste limitele răspunderii la asigurarea obligatorie RCA;
Este destinată persoanelor fizice sau juridice ce deţin autovehicule înmatriculate
sau supuse înmatriculării în România.
b) Asigurarea facultativă de avarii a autovehiculelor – CASCO – LUCID;
Asigurarea facultativă de avarii a autovehiculelor, se încheie numai pentru
autovehicule înmatriculate în România. Prin derogare de la acest articol, se pot cuprinde în
asigurare autovehicule a căror proprietate românească este dovedită şi se află pe teritoriul
României, până la înmatricularea în România, cu condiţia obligatorie ca asiguratul să
înştiinţeze în scris imediat BT Asigurări, în termen de maxim 2 luni de la începutul
valabilităţii asigurării, numărul de înmatriculare pentru a se încheia un act adiţional la
contractul de asigurare în care se menţionează nr. de înmatriculare.
c) Asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse terţilor prin
accidente de autovehicule petrecute în afara teritoriului României CARTE VERDE;
Se pot asigura persoanele fizice şi juridice care se deplasează în străinătate cu
autovehiculele pe care le deţin şi care sunt înmatriculate în România.
Pentru prejudiciile pentru care asiguratul le produce terţelor persoane păgubite, prin
accidente de autovehicule, produse în afara teritoriului României, prejudicii care au ca
urmare vătămarea corporală sau decesul, precum şi avarierea.

2. Asigurări de bunuri
a) Asigurarea bunurilor PRUDENŢIA;
BT Asigurări va ajuta să depăşiţi momentele grele care pot apărea în viaţa de zi cu
zi, oferindu-vă protecţia de care aveţi nevoie prin asigurarea bunurilor dumneavoastră.
Pot fi asigurate bunurile aparţinând persoanelor fizice sau juridice asupra cărora au un
interes patrimonial, bunurile primite de către acestea în folosinţa sau păstrare şi bunuri care
fac obiectul unor contracte de cesionare, leasing, închiriere sau locaţie de gestiune,
respectiv:
- clădiri cu destinaţie de locuinţă, sau destinate desfăşurării unor activităţi sociale,
economice, culturale. Acestea se asigură în integralitatea lor constructivă, inclusiv
instalaţiile fixe ce asigură funcţionalitatea generală a clădirilor/construcţiilor (centrala
termică, instalaţie de climatizare, instalaţii de forţă, ascensoare, antena radio/TV/Satelit,
recipiente GPL.
- construcţii anexe: magazie, depozit, grajd, garaj, sauna, piscina, împrejmuiri, platforme
betonate, estacade, cabine de pază, rampe, silozuri, cheiuri, turnuri şi coşuri industriale,
rezervoare de apă, drumuri de acces etc.
- conţinutul clădirilor: bunuri casnice, maşini, utilaje, obiecte de inventar, materii prime şi
materiale etc.
b) Asigurarea bunurilor în transit CARGO;
Se pot asigura bunurile aparţinând persoanelor fizice sau juridice, române sau
străine, asupra cărora asiguratul are un interes patrimonial, transportate cu autovehicule
proprietatea asiguratului sau închiriate de către acesta.

43
Se pot include în asigurare şi cheltuielile de transport, taxele vamale sau alte
cheltuieli asemănătoare.
Contractul de asigurare se poate încheia cu valabilitate pentru un singur transport
sau sub forma de abonament, cu plata primelor in rate, cu regularizare în funcţie de
valoarea efectivă a bunurilor transporate.
c) Asigurarea banilor şi valorilor;
Această asigurare se adreseaza persoanelor juridice care doresc sa îşi asigure:
- banii pe timpul transportului efectuat cu mijloace de transport specializate, proprii sau
închiriate, cu îndeplinirea condiţiilor de pază şi securitate;
- banii din seifuri;
- banii pe timpul transportului efectuat de către curieri.

3. Asigurări de persoane
a) Asigurări de asistenţă medicală pentru călătorie în străinătate;
Evenimentele asigurate sunt tratamentele medicale necesare Asiguratului din cauza
îmbolnăvirii sau a unui accident şi/sau repatrierea Asiguratului în caz de îmbolnăvire sau
deces. Se despăgubesc cheltuielile legate de apariţia evenimentelor asigurate numai în
timpul călătoriei Asiguratului în afara României şi în afara ţării de reşedinţă.
În cazul apariţiei unui eveniment asigurat, în cazul în care Asiguratul este
bolnav sau rănit, trebuie să anunţe de urgenţă Prestatorul - societatea CORIS la
numărul de telefon +40 21 201 90 30 sau de fax +40 21 201 90 40 sau la una din
reprezentanţele CORIS ale cărei detalii de contact sunt incluse în lista anexată poliţei. Dacă
Asiguratul nu contactează Prestatorul în cazul producerii unui eveniment asigurat,
Asiguratorul nu este răspunzător pentru cheltuielile ocazionate.
b) Rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către
turişti în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism;
Orice persoană care cumpără sau care se angajează să cumpere un pachet de
servicii turistice de la o agenţie de turism poate fi beneficiarul unei astfel de asigurări în
cazul în care agenţia de turism din cauza stării de insolvabilitate sau faliment nu îşi
onorează integral sau parţial contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice
încheiat.În acest caz agenţia de turism este asiguratul iar turistul beneficiarul asigurării.
c) Asigurarea de accidente SALVATOR;
Persoanele fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul în România pot să
încheie o asigurare de accidente, cu valabilitate atât pe teritoriul României cât şi în
străinătate.

4. Asigurări de răspundere civilă


a) Pentru transportatori în calitate de cărăuşi pentru marfa transportată pe
şosele (CMR), avocaţi, experţi contabili, brokeri şi agenţi de asigurare, servicii de
pază şi securitate, prestatorii de servicii, antreprenorii lucrărilor de construcţii
montaj, personalul medical, chiriaşul faţă de proprietar, proprietarul de spaţii
comerciale faţă de chiriaşul său, manageri, unităţile de service auto, unităţile turistice
şi hoteliere, personalul vamal, a operatorilor de transport rutier de mărfuri şi
persoane;
Asiguratul poate fi persoana fizică sau juridică cu domiciliul sau sediul în România
sau persoana fizică sau juridică cu statut diplomatic sau cu reşedinţa în România. În cazul
persoanelor fizice, asigurarea acoperă şi răspunderea civilă pentru pagubele produse de
soţul/soţia sau alte persoane aflate în întreţinerea asiguratului, iar în cazul persoanelor
juridice, asigurarea acoperă şi răspunderea civilă pentru pagubele produse din culpa
prepuşilor săi.

44
5. Asigurări complexe
a) Asigurarea complexă a transportatorilor de mărfuri şi persoane;
Asigurarea se adresează operatorilor de transport rutier de mărfuri şi persoane, care,
în conformitate cu legislaţia în vigoare, au nevoie prin asigurare, de acoperire a capacităţii
financiare a asiguratului, de la nivelul existent (capitaluri proprii pentru operatorii
existenţi, respectiv capitalul vărsat pentru operatorii nou înfiinţaţi) până la nivelul financiar
prevăzut de legislaţia în vigoare, ca şi garantor.
b) Asigurarea lucrărilor de construcţii montaj;
BT Asigurări asigură lucrările de construcţii-montaj executate în România de către
antreprenori, subantreprenori, persoane juridice, legal autorizaţi, având sediul în
România, cu capital de stat sau privat.
La opţiunea asiguratului şi cu o majorare a primei de asigurare, sunt acoperite prin
asigurare următoarele cheltuieli suplimentare ca urmare a producerii riscurilor asigurate:
-de curăţare a locului;
-pentru limitarea sau reducerea pagubelor şi/sau protejării bunurilor asigurate, inclusiv cele
legate de intervenţia pompierilor pentru stingerea incendiilor în cazul în care asiguratul,
potrivit legii, este obligat la plata acestora.
c) Asigurarea GOSPODĂRIA TA;
Asigurarea se adresează persoanelor fizice care deţin locuinţe, atât în mediu rural,
cât şi în mediu urban. Pot fi asigurate:

o clădirile şi alte construcţii având destinaţia de locuinţă, având dotările


necesare acestui scop, împreună cu anexele gospodăreşti (magazie, sopron,
grajd, garaj etc.), deţinute de asigurat, în calitate de proprietar;
o bunurile din gospodărie (mobilier, covoare, mochete, obiecte casnice,
îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale de construcţie, unelte, produse
agricole, pomicole, viticole şi animaliere, alimente, furaje, scule etc.);
o persoanele care locuiesc permanent în gospodăria asigurată pentru cazurile
de invaliditate permanentă sau deces ca urmare a accidentelor;
o răspunderea civilă legală a persoanelor asigurate, pentru prejudicii
provocate terţelor persoane aflate în gospodaria asigurată.

6. Asigurări de pierderi financiare pentru riscul de neplată


a) Asigurarea riscului de anulare a contractelor de comercializare a pachetelor
de serviciii turistice STORNO;
Asigurarea se adresează turiştilor români (persoane fizice cu domiciliul stabil în
România) care participă la o calatorie organizată de o agenţie de turism înregistrată în
România.

7. Asigurări de credite şi garanţii

II. ASIGURĂRI DE VIAŢĂ


1. Asigurarea mixtă – DECENT;
Această formă de asigurare, practicată în lume pe scară foarte largă, reprezintă un
instrument de protecţie şi economisire pentru o durată de timp aleasă de dumneavoastră.
Practic, plătind unic sau periodic o sumă de bani, care consideraţi dumneavoastră, va
asiguraţi o economie şi o acumulare de capital pe care, în mod firesc, altfel nu o faceţi.
Totodată, ne asumăm riscul ca, în cazul decesului, să plătim suma asigurată plus câştigurile
acumulate de banii dumneavoastră, deşi nu aţi reuşit să vă achitaţi integral primele de
45
asigurare. Astfel, urmaşii sunt protejaţi în mod firesc, ei putând încasa întreaga sumă odata
sau sub formă de rentă, fără a mai fi obligaţi la plăţi în continuare.
Asigurările pot fi încheiate de persoane fizice sau juridice, instituţii care încheie
asigurări de viaţă pentru personalul angajat, cetăţeni români sau străini cu domiciliu în
România sau străinătate. Asigurările se încheie pentru persoane având vârsta cuprinsă între
14 si 62 ani, vârsta maximă de ieşire din asigurare fiind de 67 ani.
2. Asigurarea mixtă – cu plata la termen fix PUNCTUAL;
Aceasta formă de asigurare se încheie pe un număr de ani stabilit de către Dvs., iar
la expirarea lor BT Asigurări va plăti suma asigurată plus câştigurile către o persoană
desemnată pentru încasare. Dacă pe parcursul asigurării intervine decesul Dvs., urmaşii nu
mai au obligaţia de plată a primelor, ei urmând să încaseze la momentul stabilit de Dvs.,
suma asigurată plus câştigurile. În forma ei cea mai uzuală aceasta reprezintă o
„ASIGURARE DE STUDII SAU PENTRU VIITORUL COPIILOR”. Sigur, ea poate
îmbraca orice formă, dar aceasta este cea mai des practicată.
Asigurările pot fi încheiate de către persoane fizice sau juridice, instituţii care
încheie asigurări de viaţă pentru personalul angajat, cetaţeni români sau străini cu
domiciliu în România sau străinătate. Asigurările se încheie pentru persoane cu vârsta
cuprinsă între 14 si 62 ani, vârsta maximă de ieşire din asigurare fiind de 67 ani.
3. Asigurarea mixtă – cu suma dublă LONGEVIV;
Această formă de asigurare se încheie pe un număr de ani stabilit de către Dvs., iar
la expirarea lor BT Asigurări plăteşte suma asigurată plus câştigurile către o persoană
desemnată pentru încasare. Dacă pe parcursul asigurării intervine decesul Dvs., urmaşii nu
mai au obligaţia de plată a primelor, beneficiarii desemnaţi urmând să încaseze la
momentul stabilit de Dvs., suma asigurată plus câştigurile. În forma ei cea mai uzuală
aceasta reprezintă o “Asigurare de studii sau pentru viitorul copiilor”. Sigur, ea poate
îmbrăca orice formă, dar aceasta este cea mai des practicată.
Asiguratul este persoana care încasează asigurarea în cazul în care este în viaţă la
expirarea acesteia, dacă a optat pentru această condiţie.
Beneficiarul este persoana care: încasează asigurarea la expirarea acesteia, în mod
necondiţionat, dacă asiguratul nu mai este în viaţă; sau persoana încasează asigurarea la
expirarea acesteia, indiferent dacă asiguratul este în viaţă sau nu, în cazul în care contractul
a fost încheiat în această formă.
În oricare din situaţii, cei îndreptaţiţi la încasare pot opta pentru plata sub formă de
rentă, chiar dacă nu a fost iniţial cerută prin contract.
4. Asigurarea de pensie suplimentară privată CENTENAR;
Această formă de asigurare, practicată în lume pe scară foarte largă, reprezintă un
instrument de protecţie şi economisire pentru o durată de timp aleasă de Dvs.
Practic, plătind unic sau periodic o suma de bani care consideraţi Dvs. ca nu vă supune
unui efort deosebit, vă asiguraţi o economie şi o acumulare de capital pe care, în mod
firesc, altfel nu o faceţi.
Totodată, noi ne asumăm riscul ca, în cazul decesului, să plătim suma asigurată
plus câştigurile acumulate de banii Dvs., deşi nu aţi reuşit să vă achitaţi integral primele de
asigurare. Astfel, urmaşii sunt protejaţi în mod firesc, ei putând încasa întreaga sumă odată
sau sub formă de rentă, fără a mai fi obligaţi la plăţi în continuare.
Le asiguraţi astfel o sumă considerabilă de bani şi totodată independenţa financiară
faţă de existenţa Dvs. Prin această formă de asigurare plata, în forma ei stabilită, se face
atât la deces cât şi la supravieţuire.
Asiguratul este persoana care încasează asigurarea în cazul în care este în viaţă la
expirarea acesteia. Excepţie este situaţia în care acesta sau contractantul, având şi

46
semnatura asiguratului, decide plata sumei asigurate şi a caştigului, la supravieţuire, sub
forma unei rente în favoarea altei persoane.
Acest tip de asigurare poate fi încheiată cu persoane fizice sau juridice, instituţii
care încheie asigurări de viaţă pentru personalul angajat, cetăţeni români/străini cu
domiciliu în România sau străinatate. Asigurările se încheie pentru persoane cuprinse între
14 si 62 ani, vârsta maximă de ieşire din asigurare fiind de 67 ani. Nu pot fi cuprinse în
asigurare persoanele care nu îndeplinesc condiţiile de vârstă stabilite de societate. Durata
asigurării este stabilită la alegerea contractantului în funcţie de condiţiile speciale ale
fiecarui tip de asigurare mixtă de viaţă.
Contractul de asigurare mixtă de viaţă se încheie pe baza unei declaraţii-cerere de
asigurare, respectiv un formular care se completează de către contractantul asigurării.
Acesta conţine date referitoare la contractantul asigurării şi la asigurat, fiind esential ca
datele înscrise în această cerere să fie corecte şi perfect conforme cu realitatea.
La cererea:
a) contractantului şi asiguratului, la încheierea contractului sau în timpul derulării acestuia,
b) beficiarului în caz de deces a asiguratului plata sumei asigurate se poate face sub forma
de rentă pe max. 20 de ani, dar nu mai puţin decât un an.Suma asigurată se stabileşte de
către contractantul asigurării, limita minima admisă fiind 500 RON (5.000.000 lei).
Societatea işi rezervă dreptul de a cere vizite medicale solicitanţilor de asigurări cu o sumă
asigurată mare.
5. Asigurarea suplimentară de deces şi invaliditate permanentă din accidente;
Acest tip de asigurare este destinat persoanelor care incheie un împrumut bancar.
Evenimentul asigurat este decesul Asiguratului survenit pe durata valabiliăţtii poliţei şi
invaliditatea totală permanentă a Asiguratului, cauzată de accident sau boală. Conform
condiţiilor de asigurare pierderea totală a capacităţii de muncă a Asiguratului se asimilează
cu gradul I sau II de invaliditate din orice cauză, mai puţin cazurile preexistente de boală
gravă. Beneficiarul contractului de asigurare este banca care a acordat creditul. În caz de
producere a evenimentului asigurat, orice despăgubire se va achita către acesta.

Evoluţia principalelor clase de asigurare în 2005


RON % faţă de 2004

Total 103 741 458 293


Asigurări generale 97 617 367 289
Incendiu şi calamităţi 10 752 995 206
Auto 31 389 193 157
RCA 39 293 353 981
Alte asigurări generale 16 181 826 350
Viaţă şi pensii 6 124 091 388

Sursa: BT Asigurări Transilvania S.A.

Evoluţia poliţelor noi emise

2005 281 858


2004 77 003
47
2003 55 319
2002 43 939
Sursa: BT Asigurări Transilvania S.A.

300

240

180

120

60

0
2002 2003 2004 2005
Sursa: BT Asigurări Transilvania S.A.

1. Structura portofoliului

- RCA – 38%
- Auto – 30%
- Alte asigurări generale – 16%
- Incendiu şi calamităţi – 10%
- Viaţă şi pensii – 6%

2. Programe de reasigurare
Compania a avut şi în anul 2005 un program complet de reasigurare prin care s-au
acoperit principalele linii de afaceri prin contracte proporţionale (casco) şi non-
proporţionale, pentru riscuri uzuale şi pentru catastrofă (poliţe de incendiu şi calamităţi,
Carte Verde, răspunderi generale, CMR, viaţă). Reasiguratorii externi cu care societatea a
încheiat contracte sunt printre cei mai importanţi pe plan mondial şi au un rating bun sau
foarte bun , astfel încât siguranţa relaţiei de reasigurare este maximă. Astfel, asigurările de
incendiu şi daune la proprietăţi au fost plasate în reasigurare către Swiss Re, Hannover Re
şi Alea; poliţele auto (casco) au continuat să fie acoperite de Swiss Re alături de Mapfre Re
şi de Polish Re. Pentru acoperirea riscurilor generale de poliţele Carte Verde s-a semnat un
contract cu un grup mai mare de companii, format din Swiss Re, Hannover Re, Alea,
Moscow Re, Transsiberian Re şi Moscow Insurance Company. Prin parteneriatul stabilit în
urmă cu mai mulţi ani, Gen Re reasigură riscurile provenite din poliţele de viaţă şi din cele
de asistenţă medicală de călătorie iar Swiss Re a preluat în reasigurare poliţele de
răspundere civilă generală şi CMR. În anul 2005 au fost reînnoite contractele de

48
reasigurare, cu această ocazie lista partenerilor societăţii s-a îmbogăţit cu alte firme
prestigioase: Munich Re, New Re, Converium şi Scor.

3. Strategia de dezvoltare pentru anul 2006


Strategia de dezvoltare pentru anul 2006 vizează:
- atingerea valorii de 180 mil. RON pentru primele brute subscrise, ceea ce
reprezintă o majorare cu 40% comparativ cu anul 2005, superioară
dinamicii întregii pieţe a asigurărilor, aşa cum BT Asigurări Transilvania a
obţinut şi în anii anteriori;
- continuarea expansiunii teritoriale, operarea într-o reţea naţională de peste
200 de unităţi;
- implementarea procesului de descentralizare şi a unei noi soluţii informatice
pentru eficientizarea activităţii în reţelele de vânzare;
- consolidarea poziţiei pe piaţa naţională;
- eficienţă operaţională şi respectarea riguroasă a procedurilor.

3.1.4. ANALIZA SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ DAUNE

Operaţiunile de asistenţă pentru clienţi în vederea soluţionării daunelor reprezintă o


prioritate pentru BT Asigurări. Pentru operativitatea în această arie de activitate, în anul
2005, am considerat extinderea companiei subsidiare BT Asist, menţinând acelaşi ritm
accelerat de dezvoltare, cu cel din sectorul de vânzări. (Nu poate fi ignorată realitatea –
poate prea aspră uneori – a daunelor care pot apărea destul de repede după semnarea unei
poliţe. Clientul doreşte să fie sprijinit iar societatea trebuie să fie pregătită pentru acele
momente).
La finalul anului 2005 BT Asist avea 41 de reprezentanţi dispuşi în 36 de locaţii din
reşedinţele de judeţ şi o structură organizatorică descentralizată. Prin constituirea a patru
centre zonale cu responsabilităţi în instrumentarea şi soluţionarea a unui dosar de daună,
răspunzând astfel celei mai stringente nevoi a partenerilor noştri, persoane fizice sau
companii.

1. Rata de daună pe clase de asigurări


La finalul anului 2005 rata de daună pentru toată activitatea de asigurări generale
este de 64, 13%, în scădere cu 1,5% comparativ cu anul 2004.
- Asigurarea auto casco – 85,2%
- Asigurarea RCA – 78,6%
- Asigurarea CMR – 58,4%
- Incendiu şi calamităţi – 19,6%
- Credite şi garanţii – 41,8%
- Asigurarea medicală de călătorie – 8,47%

• Daune brute plătite


Totalul daunelor plătite în anul 2005 pentru clasele de asigurări generale este de
28.645.185 RON, în creştere cu 58% faţă de nivelul daunelor plătite în anul 2004.
În perioada 01 ianuarie 2005 – 31 decembrie 2005 au fost deschise 12 203 dosare
de daună auto, comparativ cu 6 772 dosare înregistrate în anul anterior. Din totalul
dosarelor de daună 62% (7 529 dosare) sunt pentru asigurările auto cascoşi 38% (4 674
dosare) au fost deschise în baza tichetelor de asigurare RCA. Până la finalul anului au fost
finalizate şi achitate un număr total de 9 883 dosare.

49
Creşterea de numai 58% a daunelor plătite reprezintă o evoluţie normală în
condiţiile unei creşteri cu 293% a volumului primelor subscrise în anul 2005.
BT Asigurări prin compania subsidiară BT Asist, îşi continuă politica de lichidare
promtă şi onestă a daunelor produse preluând o mare parte din procedurile legale şi tehnice
implicate, spre a fi cât mai aproape de clienţii săi.

Evoluţia daunelor brute plătite

RON*

2005 28 645 185


2004 18 101 000
2003 9 476 678
2002 5 407 836

Sursa: BT Asigurări Transilvania S.A.

* prezentarea comparativă s-a făcut prin convertirea în RON a tuturor valorilor raportate înainte de 1 iulie 2005

milioane RON
30

24

18

12

2002 2003 2004 2005


Sursa: BT Asigurări Transilvania S.A.

E. Repere financiare
Anul 2005 a reprezentat şi din punct de vedere financiar un success. Echipa
managerială a realizat toate obiectivele propuse în cadrul bugetului de venituri şi de
cheltuieli, aprobat de Adunarea Managerială a Acţionarilor în martie 2005. Rezultatele
financiare din acest an dovedesc că societatea are resursele interne şi capacitatea de a-şi
consolida poziţia deţinută pe piaţă. Totodată BT Asigurări a reuşit să-şi gestioneze
fondurile băneşti în interesul asiguraţilor şi al acţionarilor. Plasamentele investiţionale a
oferit societăţii rezultate maxime şi – cel mai important aspect – au păstrat
permanentgradul de lichiditate necesar onorării obligaţiilor. Profitul şi dezvoltarea sunt în
acelaşi timp provocări nu tocmai uşor de atins.
50
• Sinteza valorilor financiare
Realizările financiare din anul 2005 sunt sintetizate în următoarele valori
semnificative:
RON*

Indicator 31-12-2005 %faţă de 2004


Prime brute subscrise 103 741 458 293
Prime brute încasate 80 610 989 249
Excedentul fluxurilor de trezorerie 35 305 362 497
Total active bilanţiere 137 913 513 259
Profit brut 7 944 908 116
Sursa: BT Asigurări Transilvania S.A.

a. Indicatori financiari de lichiditate şi solvabilitate


În conformitate cu normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, indicatorii
financiari de lichiditate şi solvabilitate calculaţi pentru exerciţiul financiar 2005 sunt:
- ** Coeficientul de lichiditate pentru asigurări generale – 1,9180, faţă de
valoarea minimă de 1;
- Coeficientul de lichiditate pentru asigurări de viaţă – 1,1844;
- Marja de solvabilitate pentru asigurări generale este în valoare de 20 827
640 RON, faţă de marja minimă impusă de 11 619 084 RON;
- Marja de solvabilitate pentru asigurări de viaţă este în valoare de 8 298 817
RON, faţă de marja minimă impusă de 684 538 RON;

b. Evoluţia veniturilor din prime brute subscrise

RON* % faţă de anul USD % faţă de anul


Venituri din prime anterior Venituri din prime anterior

2005 103 741 458 293 35 605 937 328


2004 35 382 702 153 10 841 617 155
2003 23 148 447 126 6 972 424 126
2002 18 364 102 - 7 769 298 -
Sursa: BT Asigurări Transilvania S.A.

** coeficientul de lichiditate reprezintă raportul dintre activele lichide şi obligaţiile certe pe termen scurt ale
asiguratorului faţă de asiguraţi

c. Evoluţia veniturilor totale

RON* % faţă de anul USD % faţă de anul


51
Venituri totale anterior Venituri totale anterior

2005 138 454 032 248 47 519 918 277


2004 55 902 624 164 17 129 129 167
2003 34 147 739 133 10 285 464 132
2002 25 681 415 - 7 769 298 -
Sursa: BT Asigurări Transilvania S.A

d. Evoluţia profitului brut

RON*
2005 7 944 908
2004 6 847 917
2003 3 664 236
2002 1 711 693
Sursa: BT Asigurări
Transilvania S.A

e. Contul de profit şi pierdere

RON* RON*
31.12.2005 31.12.2004
A. Venituri din prime
A1. Prime brute subscrise 103.741.458 35.382.702
A2. Prime cedate în reasigurare 18.508.622 10.918.577
A3. Variaţia rezervei de prime nete 41.470.708 5.311.341
A4. Variţtia altor rezerve nete 3.310.736 320.708
A5. Venituri din prime nete 40.451.392 18.832.075
(A1-A2-A3-A4)
B. Daune
B1. Daune brute plătite 28.779.419 18.101.216
B2. Recuperări din reasigurări şi regrese 10.043.794 7.487.583
B3. Variaţia rezervei de daune netă 5.943.397 1.611.450
B4. Daune produse, nete 24.679.022 12.225.083
(B1-B2+B3)
C. Cheltuieli
C1. Cheltuieli comisioane directe 9.430.053 4.406.271
C2. Comisioane primite din reasigurare 3.735.100 2.821.429
52
C3. Administrare 17.125.651 8.107.346
C4. Alte cheltuieli tehnice nete 346.777 203.164
C5. Cheltuieli de operare nete 23.167.381 9.895.353
(C1-C2+C3+C4)
D. Profit
D1. Venituri din dobânzi 20.869.424 10.129.587
D2. Alte venituri tehnice 64.256 81.321
D3. Alte cheltuieli tehnice 5.593.761 74.630
D4. Total venituri brute 138.454.032 55.902.624
(A1+B2+C2+D1+D2)
D5. Total cheltuieli brute 130.509.124 49.054.707
(A2+A3+A4+B1+B3+C1+C3+C4+D3)
E6. Profit brut (D4-D5) 7.944.908 6.847.917
E7. Impozit pe profit 1.289.295 1.108.026
E8. Profit net (E6-E7) 6.655.613 5.739.891
Sursa: BT Asigurări SA

f. Raport al auditorului financiar independent asupra situaţiilor financiare


întocmite de către S.C. BT ASIGURĂRI TRANSILVANIA S.A. la 31 decembrie 2005
Situaţiile financiare întocmite de către S.C. BT ASIGURĂRI TRANSILVANIA
S.A. la data de 31 decembrie 2005 se identifică prin următorii indicatori sintetici:

31 dec. 2004 31 dec. 2005


1. Total activ 53.344.006 137.913.513
2 Datorii 8.489.357 24.782.454
3 Venituri în avans 4.694.610 195.307
4 Capitaluri proprii şi rezerve tehnice 40.160.039 112.935.752
5 Rezultatul net al exerciţiului 5.739.892 6.655.613
6 Rezultatul pe acţiune (de bază) în lei 0,697 0,333
Sursa: Raportul CSA şi companiile

Situaţiile financiare întocmite de către S.C. BT ASIGURĂRI TRANSILVANIA


S.A. pentru întregul an 2005 oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei
financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea societăţii comerciale, în
concordanţă cu cerinţele Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată în anul 2005, cu
prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară cu precizările Ordinului
comun MFP/CSA nr. 2328/2390 şi în conformitate cu celelalte precizări emise de către
MFP şi CSA.

3.2 . COMPETIŢIA PE PLAN NAŢIONAL PE PIAŢA


ASIGURĂRILOR
Piaţa asigurărilor din România
În anul 2005 piaţa asigurărilor din România a atins un volum de prime brute
subscrise de 4.451, 13 milioane RON, faţă de 3.514, 57 milioane RON în anul 2004,
53
înregistrând o creştere reală de 16%, superioară ritmului de creştere economică naţională.
Ponderea cea mai mare în structura portofoliului naţional o deţin poliţele pentru asigurările
auto, reprezentând 51,8% din piaţa asigurărilor din România.
Evoluţia ponderii principalelor clase de asigurări în totalul pieţei.

Categoria 2005 2004 2003 2002

I Asigurări de viaţă 23,43 21,61 23,47 22,96


Auto total 51,86 52,31 50,64 49,49
II Asigurări generale 76,57 78,39 76,53 77,04
CASCO 29,60 30,31 29,67 30,41
22,26
RCA şi Carte Verde 22,00 20,97 19.08

Incendiu şi calamităţi 11,37


1,58 13,23 12,28 13,30

Credite şi garanţii 6,12 3,84 4,79 2,12

Asigurări de călătorie 0,52 0,43 0,45 0,18

Răspundere civilă 1,80 2,23 1,66

Altele 5,12 6,78 6,14 10,29


Din care:
Sursa: BT Asigurări Transilvania S.A.

Primele 10 companii de asigurare din topul naţional deţin 83,35% din portofoliul
total, fapt care subliniază tendinţa de concentrare a industriei.
Creşterea BT Asigurări de 293%, în anul 2005, este net superioară ritmului
de creştere a pieţei de profil şi continuă tendinţa de evoluţie urmată constant în
ultimii ani.
Cota de piaţă înregistrată de BT Asigurări în 2005 este de 2,87% pentru segmentul
asigurărilor generale, în timp ce pentru totalul activităţii compania deţine 2,34% din
volumul total de prime brute subscrise. Astfel BT Asigurări a intrat în topul primilor 10
asiguratori la categoria asigurări generale.

Prime brute încasate din asigurări directe generale

Nr Societate Mil. euro Ponderea %


.
1 ALLIANZ–ŢIRIAC 219.0 22.5
2 ASIROM 136.2 14.0
3 OMNIASIG 116.0 11.9
4 ASIBAN 72.3 7.3
5 UNITA 68.1 7.0
6 ARDAF 62.9 6.5
7 BCR ASIGURĂRI 60.7 6.2

54
8 ASTRA 51.4 5.3
9 GENERALI 30.2 3.1
10 BT ASIGURĂRI 26.9 2.8
TOTAL TOP 10 843.7 86.5
Sursa: companiile Mediafax si CSA

Faţã de anul 2004 topul primelor 10 societãţi realizat în funcţie de primele brute
încasate din asigurãri directe generale se prezinta astfel: ALLIANZ- ŢIRIAC a ocupat şi în
2005 locul întâi fiind urmată ca şi în 2004 de ASIROM (locul 2) şi OMNIASIG (locul 3).
UNITA, BCR Asigurări, ASIBAN, şi BT ASIGURĂRI au urcat primele două câte o
poziţie clasându-se în 2005 pe locurile 5 şi respectiv 6; celelalte două societăţi au urcat
patru şi respectiv cinci poziţii, clasându-se în 2005 pe locurile 4 şi 10. ARDAF a coborât
de pe locul 5 pe locul 6, ASTRA de pe locul 4 a trecut pe locul 8. GENERALI a rămas pe
locul 9.
Se remarcă faptul că urcările cele mai spectaculoase le-au avut companiile de
asigurări care au bune relaţii cu băncile sau sunt chiar deţinute de bănci : Asiban
(controlată de BRD, BCR, CEC şi Banca Transilvania), BT Asigurări (Banca Transilvania)
şi BCR Asigurări.
BCR Asigurări s-a mişcat foarte repede în anul 2005, urcând până la a şaptea
poziţie, cu afaceri de 60.7 milioane euro pe asigurări generale.
Un salt spectaculos l-a făcut BT Asigurări care a intrat în top zece, cu afaceri de
26.9 milioane euro pe asigurări generale în 2005.

Prime brute încasate din asigurări directe de viaţă

Nr. Societate Mil euro Ponderea %


1 ING ASIGURARI DE VIAŢĂ 108.0 36.9
2 AIG LIFE 30.0 10.2
3 ASIBAN 24.6 6.8
4 ASIROM 23.0 7.9
5 BCR ASIGURĂRI 21.3 7.3
6 ALLIANZ - ŢIRIAC 19.0 6.5
7 OMNIASIG LIFE 17.0 6.1
8 AVIVA 13.5 4.6
9 GRAWE 11.5 3.9
10 INTERAMERICAN 6.2 2.1
TOTAL TOTAL TOP 10 TOP 10 274.1 92.32.3
Sursa: companiile Mediafax si CSA

Comparativ cu situaţia din 2004, topul realizat în 2005 în funcţie de primele brute
încasate din asigurãri de viaţã are urmatoarea structură: ING Asigurări de Viaţă a rămas şi
în 2005 lider de piaţă, fiind urmată de AIG Life si Asiban care au devansat Asirom, acesta
ocupând în 2005 doar locul 4. BCR Asigurări a avut o urcare spectaculoasă de 5 poziţii,
ocupând în 2005 locul 5. ALLIANZ-ŢIRIAC si AVIVA au coborat câte o poziţie,
ocupând locurile 6 si respectiv 8. OMNIASIG Life şi INTERAMERICAN au coborat trei
şi respectiv două poziţii, ocupând locurile 7 si 10. GRAWE a rămas pe locul 9.
Asiban a urcat pe locul 3 cu afaceri de 24.6 milioane euro, în creştere cu 165.3%
faţă de 2004, când a ocupat locul 6 în acest clasament.
Cea mai mare creştere din primele zece companii de asigurări de viaţă, de 351.7%,
a fost înregistrată de BCR Asigurări, care a urcat cinci locuri în top, ajungând pe a cincea
poziţie.

55
Prime brute subscrise din asigurări directe generale

SOCIETATE Mil euro


Allianz - Ţiriac 238.00
Asirom 159.20
OMNIASIG 116.00
ING Asigurări de Viaţă 108.00
ASIBAN 96.90
BCR Asigurări 82.00
UNITA 68.10
ARDAF 62.90
ASTRA 51.40
GENERALI 30.20
TOTAL 1 012.70

Sursa: companiile Mediafax si CSA

Primele trei societăţi de pe piaţa asigurărilor şi-au păstrat şi 2005 locurile pe care
le-au ocupat în 2004. Allianz Ţiriac a rămas liderul pieţei asigurărilor, încheind anul cu
subscrieri de circa 238 de milioane de euro, din care 219 milioane de euro pe asigurări
generale.
Omniasig ocupa poziţia a treia pe aceasta piaţă, după ce fuziunea cu societăţile
Omniasig-AGI si Omniasig-Asirag, cumpărate în cursul lui 2004, a ridicat afacerile
companiei la peste 116 milioane euro.
Produsele de asigurare care au impulsionat piaţa au fost asigurările de risc de credit,
cumpărate de bănci pentru acoperirea riscului de neplată a creditelor, precum şi asigurările
de viaţă, locuinţă şi Casco, încheiate de clienţii băncilor, în funcţie de destinaţia creditului.
Piaţa asigurărilor s-a triplat în ultimii cinci ani, ajungând la circa 1,2 miliarde de
euro în 2005, în creştere cu aproximativ 40% faţă de anul anterior.

Clasamentul primelor 20 companii de asigurare din România pe primul semestru al


anului 2006

Prime brute subscrise asigurări de viaţă şi non viaţă în primul semestru al anului
2006
Nr. Societate Mil. euro Ponderea %
1 ALLIANZ–ŢIRIAC 153,00 19,21
2 ASIROM 98,47 12,36
3 OMNIASIG 64,12 8,05
4 ING 60,17 7,56
5 ASIBAN 57,47 7,22
6 ASTRA 51,84 6,51
7 BCR ASIGURĂRI 50,51 6,34
8 GENERALI 37,77 4,74
9 UNITA 35,16 4,41
10 ARDAF 34,65 4,35
56
11 BT ASIGURĂRI 26,03 3,27
12 AIG LIFE 18,53 2,33
13 AIG ROMANIA 17,75 2,23
14 CARPATICA ASIG 13,22 1,66
15 GARANTA 10,40 1,31
16 ASITRANS 9,84 1,23
17 AVIVA 8,43 1,06
18 INTERAMERICAN 8,06 1,01
19 ASITO KAPITAL 6,77 0,85
20 GRAWE 6,39 0,80
TOTAL TOP 20 796,45 100,00
Sursa: companiile C.S.A. si Mediafax; datele pe intraga piata au fost obtinute prin
extrapolare, pastrand proportia top 20 in total piata din 2005

Primele brute subscrise la nivelul pieţei asigurărilor, în primele 6 luni ale anului în
curs, au depăşit 2,8 mld. RON (aproape 800 mil. EUR) în creştere reală în monedă
naţională cu aproape 16 procente comparativ cu rezultatele consemnate la nivelul pieţei în
primele 6 luni ale anului precedent. Creşterea nominală în monedă europeană a depăşit
28%.
ALLIANZ-ŢIRIAC îşi păstrează poziţia de lider al pieţei asigurărilor deţinând, în
perioada analizată o cotă de piaţă de 19,21%. Pe locul secund se poziţionează ASIROM, cu
12,4% din piaţă, iar poziţia a treia este ocupată de OMNIASIG care a realizat puţin peste 8
procente din totalul subscrierilor din primele 6 luni ale anului în curs.
Primele 10 companii în ordinea primelor brute subscrise au totalizat 80,75% din
piaţă, un procent similar cu cel consemnat în perioada corespondentă a anului precedent.
Singurele companii din TOP 10 care au înregistrat scăderi în monedă europeană
comparativ cu rezultatele înregistrate în anul precedent sunt UNITA şi ARDAF.
Cea mai spectaculoasă evoluţie la nivelul pieţei a avut-o BT Asigurări care a
realizat o creştere nominală în monedă europeană care a depăşit 183 de procente, creşterea
reală în monedă naţională depăşind 155% raportat la cifrele aferente semestrului întâi al
anului precedent, rezultatele consemnate plasând compania la un pas de TOP 10.
Primele brute subscrise în primele trei luni ale anului curent au înregistrat o creştere
cu 155,27% faţă de perioada similară a anului precedent, ajungând la valoarea de 92,15
mil. RON.

BT Asigurări deţine, din iunie 2005, un capital social de 20.000.000 RON (200
miliarde lei vechi). În luna aprilie 2006, Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat
majorarea capitalului social cu suma de 16.500.000 RON, compania deţinând după această
operaţiune un capital social de 36.500.000 RON.

57
4. ASIGURAREA AUTO-CASCO PUSĂ ÎN PRACTICĂ
LA BT ASIGURĂRI TRANSILVANIA S.A.

Odată cu creşterea numărului de automobile a crescut şi riscul producerii unor


accidente, care pot reprezenta cheltuieli foarte mari. De aceea, asigurarea auto CASCO
reprezintă o măsură înţeleaptă de protejare împotriva urmărilor unor asemenea evenimente
nedorite pe care deţinătorii de autovehicule o pot fructifica.
În rândul celor care au conştientizat beneficiile acestei asigurări şi care au recurs
propriu-zis la aceasta se numără şi Domnul Marti Iuliu din Dumbrava care, pe data de
21-03-20050s-a prezentat la sediul sucursalei din Făget situat în strada:1 Decembrie 1918
nr. 12, şi a solicitat reînnoirea contractului de asigurare Casco si furt pentru autovehiculul
proprietate personală, marca : RENAULT KANGOO CONFORT DYNAMIQUE pe care
tocmai a cumpărat-o.
Doamna Miheţ Elena inspector în asigurari i-a propus încheierea contractului de
asigurare pentru avarii şi furt a autovehiculului împreună cu asigurarea conducătorilor de
autovehicule şi a altor persoane aflate în acestea pentru cazurile de accidente (asigurare ce
se poate încheia numai împreuna cu asigurarea de avarii şi furt ). A efectuat inspecţia de
risc, care reprezintă o verificare complexă a autovehiculului ce urmează a fi asigurat şi o

58
analiză a situaţiilor posibile din punct de vedere al preluării în asigurare a riscurilor
solicitate a fi asigurate.
Întâlnirea acestuia în cadrul companiei, a constituit începutul demersurilor în acest
sens, având ca punct de plecare menţionarea în cererea-chestionar a datelor personale ale
asiguratului şi a celor referitoare la autovehicul(fel, marca ,tip, nr. de înmatriculare, serie
şasiu, an fabricţtie)

• INSPECŢIA DE RISC
Prima obligaţie pe care reprezentantul BT Asigurări o are înainte de întocmirea
documentelor necesare emiterii contractului de asigurare este efectuarea inspecţiei de risc
pentru autovehiculul ce urmează a fi asigurat, verificând dacă acesta corespunde condiţiilor
de preluare în asigurare.
Pentru a putea fi cuprins în asigurare, autovehiculul trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să fie în stare de funcţionare;
b) starea de întreţinere să fie bună, caroseria să fie întreagă fără lovituri sau
urme ale unor tamponări, vopseaua să nu preyinte urme întinse de rugină
sau exfolieri, cauciucurile să nu preyinte uyură accentuată;
c) parbrizul, geamurile, farurile, semnalizatoarele, spoile-rul sau alte părţi
casabile să fie intacte, fără avarii;
d) seria şasiu citită efectiv pe autovehicul să fie identică cu cea înscrisă în
originalul cărţii de identitate şi/sau certificatul de înmatriculare;
e) sistemul antifurt electronic să fie funcţional;
f) asiguratul să facă dovada că este în posesia celor 2 rânduri de chei originale
ale autovehiculului dacă se include şi riscul de furt.
Este obligatoriu ca la efectuarea inspecţiei de risc să se fotografieze autovehiculul:
faţă, spate, lateral stânga şi lateral dreapta. Pe raportul de inspecţie se trece seria filmului
şi numărul poziţiilor de pe film cu cele 4 fotografii. Filmul se trimite la centrală
developat şi însoţit de un borderou cu numerele de înmatriculare, seriile poliţelor de
asigurare emise, marca şi tipul autovehiculelor asigurate.Fotografiile trebuie să fie
relevante, adică să se vadă întreg autovehiculul.
4.1. RAPORT DE INSPECŢIE
• Categoria : Autoturism
• Marca : Renault
• Tipul si varianta : Kangoo Confort Dynamique
• Nr. de inmatriculare : TM-21-SZK
• Nr de identificare : VF1KCE7CF34775538
Date despre autovehicul
• Este în stare de funcţionare cu toate sistemele şi dotările sale: DA
• Caroseria prezintă avarii exterioare: NU
• Prezintă zone cu rugină extinsă: NU
• Farurile sau semnalizatoarele prezintă avarii: NU
• Parbrizul, geamurile laterale sau luneta prezintă avarii: NU
• Kilometraj citit la bord: 54 000 km
Dotări existente pe autovehicul
• Radiocasetofon marca şi tipul: DIN DOTARE
• CD changer marca şi tipul: NU
• Boxe nr./marca şi tip: DIN DOTARE
• Anvelope marca şi tipul: DIN DOTARE

59
• Sistem antifurt electronic: NU
• Închidere centralizată: DA
• Geamuri electrice: DA
• Aer condiţionat: DA
• Jante de aliaj uşor: NU
• Eleron: NU
• Cutie de viteze automată: NU
• Proiectoare de ceaţă: NU
• Trapă plafon: NU
• Tapiţerie piele: NU
• Vopsea metalizată: NU
• GPS: NU
• Alte dotări existente: NU EXISTĂ

4.2. DECLARAŢIA DE ASIGURARE

După efectuarea inspecţiei de risc, pentru autovehiculele care îndeplinesc condiţiile


de cuprindere în asigurare şi completarea raportului de inspecţie, următorul pas în
asigurarea unui autovehicul este completarea declaraţiei de asigurare de către asigurat în
mod obligatoriu, sub îndrumarea reprezentantului BT Asigurări, respectând toate datele
cerute de formular.
• Durata asigurării: 12 LUNI
• Valuta poliţei: RON
• Riscurile asigurate: Avarii în România:DA; Avarii în străinătate:NU; Furt în
România:DA; Furt în străinătate:NU;
• Utilizare în scop:Personal:DA; Activitate firmă:NU; Taxi:NU; Şcoală
de şoferi:NU; Activitate pază, protecţie, intervenţie:NU; Închiriere:NU.
• Dotări suplimentare cuprinse în asigurare:NU
• Modul de plată al primei: Anticipat şi integral
• Documente anexate în copie:Certificat de înmatriculare:DA; Carte de identitate:
DA; Autorizaţie prov. circ.:NU; Factura de cumpărare din nou: DA
• Clauze speciale:Extindere în străinătate: NU; Parc auto: NU Altele:
NU
• Poliţa va fi cesionată în favoarea băncii: NU
• Franşize: Avarii parţiale: NU; Furt parţial:NU; Furt total:NU.
• Accidente persoane din autovehicul:suma asigurată/persoană,
invaliditate/deces:DA
• Alte asigurări de avarii şi furt pentru acest autovehicul: NU există încheiate
la nicio societate
Istoricul daunelor
• Nr. anilor de asigurare anteriori, consecutivi fără daune 1 la societatea BT
Asigurări S.A.
• Nr. daunelor în ultimul an de asigurare pentru avarii şi furt - şi valoarea
aproximativă a acestora
• Nr. daunelor în ultimii 3 ani, indiferent dacă a fost sau nu asigurat, atât casco cât şi
RCA - şi valoarea aproximativă a acestora

4.3. NOTA DE CALCUL


Un următor pas necesar de îndeplinit în al cărui conţinut intră următoarele etape:
60
a) Calcularea valorii tehnice - s-a făcut independent de suma asigurată pentru
asigurarea de accidente a persoanelor din acesta.

Pentru determinarea volumului sumei asigurate a autovehiculului, s-a recurs la


stabilirea valorii din nou pentru această marcă şi tip de autoturism. Dat fiind faptul că
autovehiculul este achiziţionat din produtie nouă s-a folosit valoarea conform facturii de
cumpărare respective 52 219 RON; echivalentul în EURO al valorii din nou fiind 14 835.
(La data încheierii contractului cursul de schimb EURO a fost de 3,52 RON (cs))
Valoarea reală a autovehiculului este valoarea din nou – suma asigurată (adică
valoarea tehnică pentru autovehicul) la care se calculează prima de asigurare anuală în
primul an de asigurare.

ANUL I - Suma asigurată - 52 219 RON - (pt. autovehicul), (SA)


- Suma asigurată - 2112 RON - (pt. invaliditate permanentă)
- Suma asigurată - 1056 RON - (pt deces din accident)

b) Calcularea cotei finale şi a primei de asigurare –constituie rezultatul evaluării


riscurilor şi a naturii bunului asigurat,determinarea acestuia prezintă aceeaşi
importanţă ca şi cunoaşterea sumei asigurate deoarece în funcţie de aceste două
valori se poate aprecia valoarea primei de asigurare.

Confom Tabelului 1 din tariful de prime I (Anexa nr. 1) cota de primă de bază
anuală [%] este : 4,25.(c pr.)
Pentru acoperirea franşizei de 20% furt total, se acordă un coeficient de 1,05(fr.ft).
Societatea de asigurare mai utilizeaza franşiza 2% furt parţial al cărei coeficient este de
1,15 (fr.fp) şi franşiza 1,5% avarii parţiale unde acordă un coeficient de 1,05 (fr.av.p.)
(Tabelul 5 din tariful de prime I -Anexa nr. 1)
Dacă asiguratul este persoană fizică iar valoarea din nou a maşinii este mai mică de
60 000 EURO se acordă un coeficient de 0,90 (pers.f).
La calcularea primei anuale finale a autovehiculului inspectorul de asigurari tine
cont si de coeficientul de reducere acordat pentru plata anticipata si integrala a primelor de
asigurare ,unde este cazul. Pentru plata anticipata si integrala a primei de asigurare anuala
se acorda o reducere de 5% , coeficientul stabilit fiind de 0,95 (pl.i). (Tabelul 5 din tariful
de prime I -Anexa nr. 1)

Ţinând cont de aceşti coeficienţi putem calcula cota finală de primă pentru
asigurarea autovehiculului prin înmulţirea lor.

Cota finală de primă pt. asig. autov. = c pr. x fr.ft x fr.fp x fr.av.p x pers.f x pl.i
Cfp pt. asig. autov. = 4,25 x 1,05 x 1.15 x 1,05 x 0,90 x 0,95 = 4,6071

Înmulţind cota finală de primă pentru asigurarea autovehiculului cu suma asigurată


se obţine prima anuală finală a autovehiculului.

Prima anuală finală a autovehiculului = SA x Cota finală de primă pt. asig. autov.

Prima anuală finală a autovehiculului = 52219 x 4,6071 = 2405,78 RON

61
În cazul nostru pentru sumele asigurate stabilite în caz de invaliditate de fiecare
persoană /loc respectiv-(2112 RON) şi în caz de deces (1056 RON) conform Tabelului 7
pentru autovehiculele cu destinaţia transport persoane sub 5 locuri.
Prima de asigurare = 14 RON

Înmulţind prima de asigurare cu 3,52 RON s-a permis aflarea primei anuale de
accidente:

Prima anuală de accidente = Prima de asigurare x cs


Prima anuală de accidente = 14 x 3,52 = 49,28 RON

Deoarece achitarea primei pentru accidente se face integral se acordă o reducere de


5%, adică un coeficient de 0,95.

Prima anuală finală de accidente o putem calcula înmulţind prima anuală de


accidente cu modul de achitare a primei pentru accidente (pl.i).

Prima anuală finală de accidente = Prima anuală de accidente x pl.i

Prima anuală finală de accidente = 49,28 x 0,95 = 46,82 RON

Însumând valorile celor două tipuri de primă s-a permis aflarea primei totale de
asigurare:
Prima totala autovehicul + accidente= Prima anuală finală a autovehiculului + Prima
anuală finală de accidente
Prima totala autovehicul + accidente = 2405,78 + 46,82 = 2452,6 RON

Domnul Marti Iuliu a acceptat propunerea inspectorului de asigurare şi a încheiat


contractul de asigurare cu nr: K 117042 /21-03-2005 în condiţiile stabilite şi arătate
anterior,achitând prima de asigurare de:2452,6 RON.
Contractul de asigurare încheiat în trei exemplare a fost semnat de asigurat şi
reprezentantul socieăţtii de asigurare, originalul şi „condiţiile de asigurare „ fiind înmânate
asiguratului.
La reînnoirea unui contract de asigurare pentru un autovehicul se completează nota
de calcul pentru stabilirea sumei asigurate ,a cotei de primă, şi a primei de asigurare
corespunzătoare noului an de asigurare (vechime mai mare,cota de valoare rămasă mai
mică,posibil o valoare din nou diferită).
În anul II de asigurare s-a reînnoit poliţa de asigurare în urma inspecţiei de risc şi
conform „Condiţiilor de asigurare” prima de asigurare pentru anul în care se face
reînnoirea se reduce (BONUS) cu 10% pentru un an de asigurare anterior reînnoirii, an
pentru care nu s-au plătit ori nu se datorează despăgubiri în baza asigurării reînnoite .
La calculul sumei asigurate s-a stabilit valoarea reală a acestuia –valoarea din nou a
autovehiculului corectată în funcţie de cota de valoare ramasă (stabilită în conformitate cu
vechimea autovehiculului) conform facturii de cumpărare .Pentru perioada de 1 an
vechime coeficientul aplicat valorii din nou a fost: 90% (a se urmări Tabelul 1.- Anexa 1).

Aşadar:
Valoarea reală = 52219 RON x 90% = 46997 RON (Suma asigurată – anul II)

Cota de primă anuală de bază este de 4,6 %(conform Tabel 1 – Anexa 1).
62
Pentru un an consecutiv de asigurare fără daune se acordă un bonus de 10% căruia
îi corespunde un coeficient de 0,90. (Tabelul 5 din tariful de prime I -Anexa nr. 1)
Prin înmulţirea produsului coeficienţilor (stabiliţi în primul an împreună şi cel
corespunzător asigurării consecutive fără daune) cu suma asigurată pentru anul II de
asigurare se obţine prima de bază finală anuală a autovehiculului .
Cursul de schimb valutar EURO a fost stabilit la 3,51RON .

Prima de baza anuală = 46863 x 4,4879 = 2103,16 RON

Prima anuală finală accidente = 14 x 3,51 = 49,14 RON

Prima anuală finală accidente = 49,14 x 0,95 = 46,68 RON

Prima totală autovehicul + accidente = 2103,16 + 46,68 = 2149,84 RON

Asigurare s-a încheiat în aceleaşi condiţii stabilite şi acceptate în anul anterior .


După 4 luni din anul II de asigurare D-l Marti Iuliu a inştiinţat asiguratorul în scris,despre
producerea evenimentului asigurat produs în urmă cu o zi în data de: 21.08.2006 dând
informaţii asupra naturii şi mărimii pagubelor.
În vederea stabilirii dreptului la despăgubire asiguratul a depus toate documentele
necesare şi solicitate cu privire la evenimentul asigurat odată cu cererea de despăgubire.
În urma constatării şi evaluării pagubelor de către inspectorul constatator de daune
împreună cu asiguratul, s-a convenit ca reparaţia autovehiculului asigurat şi a înlocuirii
pieselor avariate să se facă într-un atelier auto autorizat şi acceptat de către asigurator.
Cuantumul pagubei egal cu costul reparaţiei părţilor componente ori a pieselor
avariate sau costul de înlocuire a acestora(inclusiv cheltuieli pentru materiale şi pentru
demontare –montare aferente reparaţiilor şi înlocuirilor necesare),inclusiv TVA se va plăti
de către asigurator atelierului auto care a efectuat reparaţia.
Cuantumul despăgubirii plătite în valoare de: 10 000 lei / 30.08.2006 a redus suma
asigurată cu această valoare pentru restul duratei asigurării.
Inspectorul de asigurare a anunţat asiguratul în acest sens, şi a propus reîntregirea
sumei asigurate,prin plata unei prime de asigurare suplimentare corespunzătoare ,cu
respectarea prevederilor condiţiilor de asigurare privind încheierea unei asigurări noi.
La cererea scrisă a asiguratului pentru reîntregirea sumei asigurate inspectorul de
asigurare a calculat prima de asigurare cu ajutorul formulei :

Dif (P) = C x Dif .(SA) x Cs x Nr,


Np

Unde: C = cota de primă din chestionarul completat iniţial ,


Dif(SA) = diferenţa de sumă asigurată,
Cs = cota procentuală pentru stabilirea primei de asigurare subanuală
Nr = numărul de zile rămase din durata asigurării iniţiale, din momentul
intrării în vigoare a modificării sumei asigurate până la expirarea asigurării.
Np = Numărul de zile ale perioadei de plată .

Dif (P) = 4,6% x 10 000 x 201


365

63
Dif (P) = 253, 32 RON –valoare care a fost achitată în data de :04.08.2005.

În situaţia în care în baza asigurării reînoite s-au plătit despăgubiri pentru


evenimentele asigurate (cazul nostru) primă de asigurare pentru anul în care se face
reînoirea se corectează cu procentul corespunzător ratei medii a daunelor calculată pentru
despăgubirile plătite ca urmare a daunelor produse în anii consecutivi de asigurare anteriori
reînoirii.
Rata medie a daunelor se stabileşte ca medie aritmetică a ratelor de daune
corespunzătoare fiecărui an de asigurare anterior reînoirii.
Rata daunei corespunzător anului de asigurare se stabileşte cu relaţia :

RD[%] = D/ P x 100,

În care ; RD - rata daunei


D - valoarea totală a despăgubirilor plătite şi a celor datorate,
P - valoarea primei de asigurare plătite.

Interesul pentru protejarea bunurilor deţinute şi prevenirea eventualelor pagube se află


de partea proprietarilor.Astfel apelarea la societăţile de asigurare constituie unul dintre
principalele mijloace de diminuare a riscurilor,care uneori pot fi catastrofale.

4.4. CONTRACTUL DE ASIGURARE A AUTOVEHICULELOR


PENTRU AVARII ŞI FURT

Contractul de asigurare este forma juridică pe care o îmbracă asigurarea. O


asemenea formă i-o conferă contractul şi legea propriu-zisă, care conţin drepturile şi
obligaţiile în ceea ce priveşte asigurarea.
Potrivit Legii 136 din 1995 prin contractul de asigurare asiguratul se obligă să
plătească o primă asiguratorului, iar acesta se obligă ca, la producerea unui anume risc, să
plătească asiguratului sau beneficiarului despăgubirea sau suma asigurată, denumită în
continuare indemnizaţie, în limitele şi la termenele convenite.

Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă şi va cuprinde:


• Agenţie, adresă, nr. tel/fax: BT Asigurări S.A., Făget str. 1 Decembrie 1918 nr.
12, tel./fax 0256 320061
• Bonus:10%
• Reînnoire la contract nr.: K 117042
• Nr. contract Leasing/data expirării: NU
• Agent/Broker şi Cod unic: Miheţ Elena 960015
• Asigurat şi Utilizator: CNP: 1550102351064 Adresa: Dumbrava, nr 201 Tel.:
0256 321467
• Autovehiculul asigurat:Caroseria:Van; Marca:Renault; Tipul:Kangoo Confort ;
An fabricaţie:2005; Cilindre:1461; Putere:80CP; Nr.identif.:VFKCE7CF34775538;
Nr. înmatriculare:TM-21-SZK; Nr. locuri:5; Data următoarei inspecţii tehnice:
martie 2007
• Riscurile asigurate:Avarii:în România DA; în străinătate:NU; Furt: în
România:DA; în străinătate:NU; Accidente persoane: DA
64
• Valuta în care se stabileşte suma asigurată şi prima/ratele de primă de
asigurare: RON
• Durata asigurării: 12 luni, de la 21-03-2006 până la 20-03-2007
• Autovehicul: Suma asigurată: 52219 RON Prima de asigurare: 2405,78 RON
• Accidente persoane din autovehicul: Suma asig. Invaliditate/deces:49,28 RON
Prima de asigurare auto: 46,82 RON
• Franşize: Avarii parţiale: NU Furt parţial: NU Furt total: NU
• Total prima de asigurare autovehicul şi accidente persoane din autovehicul:
2452,6 RON
• Asigurarea s-a încheiat pe timp de: 12 luni de la 21-03-2005 până la 20-03-2006
• Fac parte integrantă din prezentul contract de asigurare următoarele
documente: Declaraţia de asigurare: DA; Raportul inspecţiei de risc al
autovehiculului:DA; Clauze speciale: NU Tabel cu autovehicule: NU

CONCLUZII

Obiectivul principal al acestei lucrări este acela de a crea o imagine a pieţei


asigurărilor din România şi a locului deţinut de BT Asigurări Transilvania S.A. pe această
piaţă.
Am încercat o apropiere mai clară de conceptul de asigurare din punct de vedere
economic, generalizând gradul de eficienţă corespunzator unei metode de protecţie, dat de
rezultatul analizei naturii si materiei riscului, de statutul economic al persoanei interesate,
de situaţia economică şi socială la data analizei precum şi de implicaţiile generate de foma
de protecţie analizată.
În prezent activitatea de asigurare şi reasigurare realizată prin intermediul
societăţilor de asigurare, de asigurare – reasigurare, înfiinţate datorită creşterii economiei
de piaţă, este supravegheată de Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi
Reasigurare.
Din punct de vedere economic asigurările exprimă relaţii de distribuire şi
redistribuire a produsului intern brut (PIB) ce apar în procesul constituirii şi utilizării
fondului de asigurare.
Pe piaţa asigurărilor se disting două segmente: piaţa asigurărilor de viaţă şi piaţa
asigurărilor generale.

Piaţa asigurărilor de viaţă a început să devină o atracţie destul de mare pentru


asiguratori, acest segment având o pondere pe piaţă asigurărilor destul de redusă. Însă
atracţia este tot mai mare, având în vedere profitabilitatea intermedierii acestor poliţe. În
ciuda veniturilor consistente ,este dificil să intri pe piaţa asigurărilor de viaţă pentru că este
mult mai greu să vinzi asigurări de viaţă, mai puţini reuşesc să o facă.
“Cine reuşeşte să vândă asigurări de viaţă ulterior poate vinde orice”.

65
Companiile de asigurări de viaţă pe piaţa asigurărilor încep să-şi merite
investiţiile,au trecut la rezultate pozitive,înregistrând profit cele care au deja cinci ani de
activitate.Creşterea primelor brute subscrise înregistrată în acest an faţă de anul trecut în
aceeaşi perioadă,este influenţată masiv de piaţa bancară care propulsează industria
asigurărilor de viaţă.
Un alt motiv al avansului asigurărilor de viaţă ar putea fi şi relaxarea fiscală.Prin
cota unică de impozitare lumea a avut mai mulţi bani, salariul net a crescut , o parte din
această creştere a mers în consum şi o parte a fost utilizată pentru achiziţionarea de poliţe
de asigurări de viaţă.
Însă tot din dinamica sectorului bancar provine creşterea înregistrată pe asigurările
de viaţă. Faptul că tot mai multe bănci impun încheierea unei asigurări de viaţă la
acordarea creditelor de un anumit tip sau peste un anumit plafon a adus în primul trimestru
al acestui an,creşteri de peste 50-60% în nivelul primelor brute subscrise.
În opinia mea piaţa asigurărilor de viaţă se va dezvolta în continuare într-un ritm
substanţial şi constant. Piaţa este încă subţire în acest moment dar percepţia este din ce în
ce mai favorabilă asigurărilor de viaţă. Lumea este interesată, dacă ar exista şi facilităţi
(deductibilitate) ar fi o explozie.Cu un sprijin ar fi mai uşor să vinzi asigurări de viaţă
pentru ca o asigurare de viaţă este în general ultima la care se gândeşte un potenţial
asigurat.
Eu cred cu adevărat în posibilitatea dezvoltării acestui domeniu al cărui viitor este
cert. În România de astăzi, administrarea bugetului individual nu se realizează în baza unor
strategii,a unor analize care să evidenţieze oportunităţile investiţionale. Piaţa financiară
românească are un mare potential de dezvoltare atât din perspectiva cantitativă ,dar şi în
sensul diversificării ei.În următorii ani vor aparea noi instrumente financiare, din ce în ce
mai diversificate şi complexe:de la pensii private, asigurari private de sanătate şi până la
instrumente ale pieţei de capital.

Piaţa asigurărilor generale a avut un ritm de creştere mai bun decât cea a
asigurărilor de viaţă; şi-a întărit poziţia pe piaţă datorită creşterii înregistrate pe
segmentul asigurărilor auto. Asigurările auto vor fi şi în 2006 motorul principal de
creştere al industriei asigurărilor care va atinge un miliard de euro la nivel de prime brute
subscrise.
Asigurările generale încă domină piaţa asigurărilor. Acest segment rămâne
principala miză a luptei pentru cote de piaţă între companiile de asigurări. Numai sumele
adunate din această zonă de primele două societăţi din piaţa, înseamnă mai mult decât
întreaga piaţă a asigurărilor de viaţă, ceea ce reprezintă aproape 76,57% din piata
asigurărilor.
Pentru maşină, românii continuă să cheltuiască cel mai mult. Ponderea segmentului
asigurărilor auto în piaţa asigurărilor generale se situeaza la 51,86% nivel care menţine
poziţia dominantă în segmentul asigurărilor generale.
“Asigurările auto vor rămâne vedeta pieţei şi în 2006”.
Un impuls pe acest segment a fost dat şi de activitatea de creditare a instituţiilor
bancare. Deosebirea între o investiţie cu sume proprii şi un credit este, că tu decizi dacă
vrei să asiguri bunul respectiv, însă instituţia de credit cere garanţii. Creşterea creditelor a
dus la sporirea volumului încasărilor la asigurările auto, fapt care a mărit la rândul său
daunalitatea asigurărilor auto.
Daunele pe asigurări auto cresc mai rapid decât veniturile din această activitate,
realitate care situează asigurările auto la limita profitabilităţii. În acest moment
asigurările auto fie duc la pierderi, fie la o limitare extrem de sensibilă a profitului.

66
Frecvenţa tot mai mare a daunelor, precum şi creşterea continuă a costului mediu
sunt motivele pentru care asigurările auto limitează profitul.
În prezent preţul a devenit elementul determinant în decizia de cumpărare a
produselor de asigurare, în detrimentul calităţii sau a stabilităţii financiare a
ofertantului.
În opinia mea nu cred că preţul ar trebui să fie în faza actuală elementul
determinant pentru piaţa romănească. Concurenţa între asiguratori a dus la crearea unei
pieţe soft (cu preţuri în scădere) a ofertei. În procesul de subscriere, elementele tehnice
sunt lăsate la o parte ceea ce este foarte periculos, pentru ca mulţi asiguratori în goana după
cota de piaţă uită de profitabilitate.
Eu aş propune ca alternativa, fidelizarea clientelei prin servicii de calitate care
presupun o reducere a birocraţiei şi oferirea de consultanţă pentru asiguraţi. Mai greu
va fi pentru asiguratori să-şi convingă clienţii că majorarea primei de asigurare are un
fundament solid.
Creşterea preţului reparaţiilor în service este, indirect, principalul motiv invocat de
asiguratori pentru majorarea primelor la poliţele auto. Aceasta pentru ca un cost mărit în
service creşte în mod direct valoarea daunei, prima de asigurare fiind ajustată în
consecinţă.Dar majorarea primelor ar trebui să fie ultima opţiune , cu toate acestea cred că
este singura opţiune în acest moment, dar rămâne la latitudinea asiguratorilor.
În cazul primelor la asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (RCA)tariful
de referinţă obligatoriu este calculat de autoritatea de supraveghere (CSA).Creşterea
primelor pe acest segment a fost de 20% în anul 2005 faţă de anul precedent.
Anul “2007”, anul intrării României în Uniunea Europeană, trebuie să coincidă
cu extinderea teritorială a asigurărilor de răspundere civilă auto. De la 1 ianuarie 2007,
românii vor putea circula liber pe teritoriul Uniunii Europene. Însă pentru a fi deplină
liberalizarea circulaţiei persoanelor trebuie să fie dublată de liberalizarea răspunderii civile
auto. Iar liberalizarea înseamnă unificarea poliţei de răspundere civilă auto cu poliţa de
Carte Verde.
Extinderea ariei de cuprindere a asigurării RCA se traduce în cazul României
prin unificarea, până la data aderării la UE a asigurării obligatorii RCA cu asigurarea
Carte Verde şi este favorizată, de faptul că riscurile încep să se uniformizeze în
România şi în Uniunea Europeană. Pentru aceata este nevoie de o bază de date comună a
tuturor asiguraţilor. Efectul imediat va fi identificarea celor neasiguraţi însă tot printre
efecte se află şi identificarea migraţiei asiguraţilor şi a daunalităţii portofoliului,precum şi
informarea operativă a unităţilor de poliţie în legătură cu daunele produse. Baza de date
CEDAM va contribui de asemenea la calcularea cu o mai mare precizie a primei de
asigurare RCA.
Piaţa se va schimba în sensul că ar creşte volumul de prime încasate pe forma
RCA, colectându-se astfel sumele acoperitoare plăţii despăgubirii şi a necesarului.CEDAM
va fi în primul rând un instrument de informare pentru asiguratori, care va contribui la
regularizarea pieţei, şi este în interesul societăţilor de asigurări să furnizeze bazei de date
informaţiile corecte.Baza de date CEDAM nu este numai necesară ci imperativ necesară.
Informaţiile (decembrie 2005) Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor arată un
număr de 2,0 milioane de poliţe RCA valabile, ceea ce înseamnă că doar 55% dintre
deţinătorii de autoturisme au încheiat poliţe de răspundere civilă auto.
Piaţa asigurărilor trece în prezent printr-un proces vizibil de recapitalizare.
Societăţile de asigurare nu trebuie să fie mici, stabilitatea ţine şi de dimensiuni. De
aceea piaţa trebuie să se consolideze. La o cotă de piaţă mai mare începi să placi unora din
Europa - spre 10% începi să fii curtat.

67
Intrarea pe piaţă mai în forţă a Societăţii BT Asigurări Transilvania SA este un
lucru bun şi aceşti oameni vor veni cu standarde şi practici de piaţă care vor trebui
adoptate şi respectate şi de celelalte companii. În expansiunea austriacă va fi interesant de
urmărit ce fuziuni vor mai urma. Probabil că abia peste 2-3 ani se va reuşi fomarea unei
companii unitare care va deveni puternică pe piaţa asigurărilor din România.
Majorarea capitalului Societăţii BT Asigurări Transilvania SA este imperativ
necesară. Intrarea în Uniunea Europeană impune societăţii să se adapteze cerinţelor.
Capitalizarea va favoriza şi creşterea solvabilităţii, condiţie obligatorie având în vedere că
în perspectivă se întrevăd creşteri a riscurilor asigurătorilor.
Vom asista la o tendinţă de aliniere a societăţilor româneşti cu cele europene şi din
perspectiva capitalului social.

ANEXE
ANEXA 1 - TARIF DE PRIME DE ASIGURARE

ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR PENTRU AVARII ŞI FURT


VALABILITATE PE TERITORIUL ROMÂNIEI, CU URMĂTOARELE FRANŞIZE
20% FURT TOTAL, 2% FURT PARŢIAL, 1,5% DAUNĂ PARŢIALĂ DIN AVARII

TABEL 1.
Autoturisme,autovehic Vechimea în funcţie de anul de fabricaţie
ule de teren,
<1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
microbuze cu până la 9
locuri inclusiv cond. Scala valorii tehnice - % din valoarea de nou (Pu)
auto autoutilitare cu 100 90 80 70 60 50 45 38 33 28 25 24 23
sarcina totală maxim
autorizată sub 3,5 tone Cota de primă anuală - % din valoarea tehnică
Producţie străină sau 4,25 4,6 5,0 5,5 6,0 6, 7, 7, 8, 9, 9, 11, 11,9
autohtonă 5 0 4 0 0 7 7

TABEL 2.
Autobuze, Vechimea în funcţie de anul de fabricaţie
autocare,
<1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
microbuze şi alte
autovehicule Scala valorii tehnice - % din valoarea de nou (Pu)
destinate 100 87 68 51 38 30 24 19 15 12 10 9 8
transportului de
personae cu peste Cota de primă anuală - % din valoarea tehnică
10 locuri inclusiv
68
conducătorul auto
Cota de primă 1,7 1,7 1,7 2,0 2,1 2,4 2,6 2,8 3,2 3,7 3,9 4,0 4,15
2 3 9 5 8 2 3 4 4 4 9 9

TABEL 3.
Autocamioane, Vechimea în funcţie de anul de fabricaţie
autoutilitare,
<1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
autotractoare cu
şa, autobasculante, Scala valorii tehnice - % din valoarea de nou (Pu)
autocisterne având 100 85 66 52 41 32 26 20 16 13 11 10 9
sarcina totală
maxim autorizată Cota de primă anuală - % din valoarea tehnică
peste 3,5 tone
inclusiv
Cota de primă 1,91 2,1 2,5 2,9 3,4 3,9 4,6 5,5 6,3 7,0 7,5 7,7 7,98
7 2 7 8 9 5 7 3 8 2 9
TABEL 4.
Remorci şi Vechimea în funcţie de anul de fabricaţie
semiremorci,
<1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tractoare rutiere,
tractoare şi Scala valorii tehnice - % din valoarea de nou (Pu)
combine agricole, 100 91 78 65 56 49 43 38 33 28 24 22 20
utilaje
asemănătoare Cota de primă anuală - % din valoarea tehnică
neînmatriculabile
Cota de primă 1,65 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 3,08 3,29
9 4 5 3 1 1 2 8 5 8

TABEL 5
Nr. Criterii de majorare / reducere a cotelor de bază Coeficient de
crt. la asigurarea de avarii şi furt a autovehiculelor majorare/reducere

Majorări şi reduceri ale cotelor de primă


1 Excludere furt 0,93
2 Autovehicule încadrate în tabelul 1 cu Între 20 001 – 60 000 EURO 1,10
valoarea din nou Între 60 001 – 100 000 EURO 1,30
3 Suma asigurată până la 60 000 EURO
(inclusiv)
Acoperire franşiză 20% furt total Autoturisme şi autovehicule dee teren cu
suma asigurată peste 60 000 EURO 1,05
NUMAI DACĂ AU GPS (DACĂ NU
AU GPS NU SE INCLUDE FURTUL
ÎN ASIGURARE)
4 Acoperire franşiză 2% furt parţial 1,15
5 Acoperire franşiză 1,5% avarii parţiale 1,05
6 Utilizare autovehicul în regim Taxiuri, şcoli şoferi 1,50
“Rent a car” şi pază, protecţie, investiţii 1,75
7 Autovehicule în leasing asigurate la Provenienţă UE 1,15
valoarea CIP Provenienţă non UE 1,50
8 Malus pentru autovehicule la care rata Între 1 – 65% 1,00
daunei, adică raportul între despăgubiri Între 66 – 100% 1,10
plătite + rezerve de daune şi primele Între 100 – 150% 1,15
încasate, pentru anul anterior de Între 150 – 200% 1,20
asigurare, este Peste 200% 1,30
9 Majorare pentru zona de risc crescut 1,10
10 Între 3 – 10 autovehicule 0,95
69
Asigurare parc Între 11 – 20 autovehicule 0,90
Peste 21 autovehicule 0,85
11 Asigurat persoană fizică cu valoarea de nou mai mică de 60 000 EURO 0,90
12 Bonus “fără daune” la reînnoire, dacă 1 an de asigurare fără daune 0,90
pentru anii de asigurare anteriori 2 ani de asigurare fără daune 0,80
reînnoirii, consecutivi nu s-au plătit ori 3 ani de asigurare fără daune 0,70
se datorează despăgubiri.
4 ani de asigurare fără daune 0,60
5 ani sau mai mulţi de asigurare fără 0,50
daune
13 2% din suma asigurată 0,97
Franşiză deductibilă din fiecare daună, la 3% din suma asigurată 0,93
avarii. 4% din suma asigurată 0,89
5% din suma asigurată 0,85
14 Achitare anticipată şi integrală a primei 0,95
Mod de achitare a primei de asigurare anuale
anuale Achitare în 2 rate 1,00
Achitare în 3 rate 1,03
Achitare în 4 rate 1,05

PRECIZĂRI:
1. Sumele asigurate şi primele de asigurare /ratele se stabilesc NUMAI în RON.
2. Pentru poliţele cesionate către Bănci care solicită suma asigurată în valuta
creditului, la rubrica “Menţiuni speciale”, Clauze speciale anexate la contract, se
va completa “ECHIVALENT SUMA ASIGURATĂ:……………..(EURO SAU
USD, ÎN VALUTA CREDITULUI). DACĂ POLIŢA ESTE MULTIANUALĂ
SE VA COMPLETA ECHIVALENTUL SUMEI ASIGURATE PENTRU
FIECARE AN DE ASIGURARE.
3. Primele se achită în lei, la cursul BNR din data plăţii sau în valuta EURO. Este
posibilă ţi stabilirea acestora în lei, la data încheierii contractului, însă fără indexare
automată pe durata asigurării, numai la solicitarea asiguratului pe parcursul
derulării asigurării, prin emiterea unui supliment la poliţa de bază.
4. Nu se acceptă plata primei de asigurare în mai mult de 4 rate.
5. Toare ratele următoare celei dintâi aferente anului 1 de asigurare (chiar dacă poliţa
se încheie pe mai mulţi ani) se vor stabili egale, fără virgulă; orice diferenţe
rezultate din împărţirea ratelor se vor adăuga la rata 1 care se achită la încheierea
contractului.
6. Lista zonelor de risc crescut se va transmite din Centrală.
7. La extinderi nu se include riscuri în plus faţă de asigurarea de bază!
8. Extinderile se fac numai la poliţele încheiate pentru cel puţin 1 an.
9. Pentru proprietarii de autoturisme cu asigurări CASCO în derulare, cu
acoperirea riscurilor doar pe teritoriul României, extinderea externă se acordă
GRATUIT pentru acelaşi tip de risc asigurat pe poliţa de bază (avarii / avarii şi
furt) dacă se încheie Cartea Verde la BT Asigurări.
10. Dacă se încheie casco concomitent cu Carte Verde, pe poliţa casco NU se
marchează valabilitatea asigurării şi în străinătate.
11. Extinderea casco în străinătate se menţionează NUMAI pe contractul de Carte
Verde, la rubrica “Menţiuni” şi este valabilă NUMAI cu Carte Verde de la BT
Asigurări, pe durata Cărţii Verzi şi în ţările în care aceasta este valabilă.
12. Extinderea valabilităţii asigurării autovehiculelor în străinătate, pe perioade
subanuale, ca suplimente la o poliţă de bază:

TABEL 6.
70
Riscuri asigurate în Riscuri asigurate Prima suplimentară ca şi %din prima anuală prevăzută la
poliţa de bază suplimentar punctul 30 din Nota de calcul aferentă poliţei de bază,
pentru
7 zile 15 zile 1 lună
Avarii România Avarii străinătate 1,5% 3% 6%
Avarii+Furt România Avarii+Furt străinătate 1% 2% 4%
Avarii+Furt România Avarii+Furt străinătate 1,5% 3% 6%

Dacă riscul de furt nu este asigurat în România în poliţa de bază, nu se poate


extinde pe durate subanuale, ci se poate include în asigurare până la expirarea poliţei de
bază, ca supliment. Se recalculează astfel prima, asiguratul achitând anticipat şi integral
diferenţa de perioadă rămasă în proporţie de 1/12 din prima anuală pentru fiecare lună.
Orice lună începută se consideră lună întreagă.
Pentru extinderi se va încheia un supliment de asigurare (act adiţional) la
Contractul K iniţial.
13. Asigurarea de accidente a persoanelor din autovehicule

TABEL 7. – EURO –
Nr. Suma asigurată Prima anuală pe autovehicul cu destinaţie
crt. pentru fiecare Transport de persoane, în funcţie de numărul de locuri Transport
persoană de marfă
Invaliditate deces Sub 5 Între 6 - 17 Între 18 - 30 Peste 31
1 600 300 14 20 42 84 5
2 800 400 18 25 53 106 6
3 1 000 500 23 30 63 126 8
4 2 000 1 000 44 60 126 NU se asigură 15
5 3 000 1 500 66 90 NU se asigură NU se asigură 22
6 4 000 2 000 87 115 NU se asigură NU se asigură 29
7 6 000 3 000 130 NU se asigură NU se asigură NU se asigură 44

14. Scadenţele şi cuantumul ratelor de primă


Primele de asigurare anuale se pot achita în rate, egale, după cum urmează:
a) 2 rate egale: rata I-a de 1/2 din prima anuală, se achită la încheierea asigurării iar
rata a II-a de 50% se achită la 6 luni de la achitarea primei rate;
b) 3 rate egale: rata I-a de 1/3 din prima anuală, se achită la încheierea asigurării,
ratele a II-a şi a III-a fiecare de câte 1/3 din prima anuală se achită la 3 luni
respectiv 6 luni de la achitarea primei rate;
c) 4 rate egale: rata I-a de 1/4 din prima anuală, se achită la încheierea asigurării
ratele a II-a, a III-a şi a IV-a fiecare de 1/4 din prima anuală se achită la 3 luni, 6
luni respectiv 9 luni de la achitarea primei rate;

15. Pentru asigurările încheiate şi cesionate în favoarea unor bănci, primele de asigurare se
vor achita în mod obligatoriu anticipat şi integral. Numai cu aprobarea scrisă a băncii
se acceptă plata primelor de asigurare anuale în rate.
16. Nu se încheie asigurări pentru autovehicule cu o vechime mai mare de 12 ani, decât cu
aprobarea scrisă a Centralei.
17. Nu se asigură autoturisme Oltena sau Olcit.
18. Suma maximă asigurată pentru care se pot încheia contracte la echivalentul a 60 000
EURO. Peste această valoare se va cere acordul scris al Centralei.
19. CURSUL DE SCHIMB FOLOSIT LA STABILIREA VALORII TEHNICE ŞI A
SUMEI ASIGURATE ÎN LEI, LA ÎNCHEIEREA POLIŢELOR, SE VA
COMUNICA PERIODIC DE CĂTRE CENTRALĂ ŞI SE VA FOLOSI DE
TOATĂ REŢEAUA DE VÂNZĂRI. CURSUL FOLOSIT VA FI ACELAŞI, ÎN
71
TOATĂ REŢEAUA, PÂNĂ LA URMĂTOAREA COMUNICARE. Comunicarea
cursului nu va avea un caracter regulat.
20. Se pot cuprinde în asigurare numai autovehicule fabricate în Europa.
21. Pentru autoturisme şi autovehicule de teren (tabelul 1) riscul dee furt se poate cuprinde
în asigurare la sume asigurate peste 60 000 EURO numai dacă acestea au montat GPS;
dacă nu au, se asigură numai pentru riscul de avarii.
22. Vechimea autovehiculului se va stabili obligatoriu în funcţie de anul de fabricaţie
înscris în Cartea de identitate şi Certificatul de înmatriculare. Numărul de ani vechime
ai autovehiculului reprezintă diferenţa între anul curent în care se încheie asigurarea şi
anul de fabricaţie (atenţie, NU anul primei înmatriculări).

NOTĂ

La autoturismele care fac obiectul contractului de leasing cu sume asigurate cuprinse


între 60 000 şi 100 000 de EURO, se poate acoperi riscul de furt fără franşize, chiar ţi
în absenţa sistemului GPS contra unei majorări a cotei de primă stabilite prin
convenţiile semnate între părţi cu 10%.

Se precizează că pentru autoturismele acceptate în asigurare în aceste condiţii, este


necesară aprobarea Centralei, şi nu se vor acorda nici un fel de reduceri ale cotelor de
primă majorate conform prezentei.

BIBLIOGRAFIE

1. Cechin Crista-Persida
Dobrin Ionel-Gabriel - Asigurări Comerciale. Aplicatii., Editura Dacia
Europa Nova, Lugoj 2003

2. Dan Anghel Constantinescu - Conjunctura pieţei mondiale a asigurărilor,


Editura Naţional,ă Bucureşti, 2002

3. Şeulean Victoria - Asigurări Comerciale: Teorie şi practică,


Editura Mirton, Timişoara, 1999

4. Văcărel Iulian - Asigurări si reasigurări,


Editura Expert, Bucureşti, 2000

5. Legea numarul 32 privind societatile de asigurare si supraveghere a asigurarilor,

72
publicata in Monitorul Oficial nr.148 din 10 aprilie 2000

6. Normele tehnice cu privire la aplicarea asigurarii obligatorii de răspundere


civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule publicată în
Monitorul Oficial al Romaniei nr.1214 din 17.12.2004.

7. Rapoarte Anuale - BT ASIGURĂRI TRANSILVANIA S.A.


8. Norme interne de lucru ale BT ASIGURĂRI TRANSILVANIA S.A.

73