Sunteți pe pagina 1din 8

~NTRU SLAVA SFINTEI {I CELEI DE O FIIN}|,

DE VIA}| F|C|TOAREI {I NEDESP|R}ITEI TREIMI

CEASLOVUL MIC
PUBLICAT CU APROBAREA SFÂNTULUI SINOD
{I CU BINECUVÂNTAREA
PREAFERICITULUI P|RINTE

DANIEL
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC


{I DE MISIUNE ORTODOX|
BUCURE{TI – 2019
Redactor: Arhim. Chiril Lovin
Tehnoredactor: Violeta Negrea

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României


Ceaslovul mic / publicat cu aprobarea Sfântului Sinod ºi cu binecuvântarea
Preafericitului Pãrinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. -
Bucureºti : Editura Institutului Biblic ºi de Misiune Ortodoxã, 2019
ISBN 978-973-616-581-8

© 2019
Editura Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox
\ ISBN 978-973-616-581-8
Ceaslovul – mistagogia sfinþirii timpului zilnic
„Iatã acum vreme potrivitã, iatã acum ziua mântuirii…”
(2 Corinteni 6, 2)

C easlovul, numit în vechime ºi Ceasoslov sau Orologhion,


este cartea de cult ortodoxã în care se cuprind, cu prioritate,
slujbele sãvârºite zilnic, la ore statornicite, amintind de multe din-
tre evenimentele legate de istoria mântuirii. Prin rugãciunile ºi sluj-
bele din Ceaslov, Biserica urmãreºte sfinþirea timpului, aducând în
fiecare zi laude lui Dumnezeu Cel Unul Sfânt, asemenea cetelor
îngereºti.
Urmând îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos: Privegheaþi ºi
vã rugaþi, ca sã nu intraþi în ispitã! (Matei 26, 40), precum ºi sfa-
tul marelui Apostol Pavel: Rugaþi-vã neîncetat! (1 Tesaloniceni 5,
17), creºtinii, încã din vremurile apostolice, ºi-au rânduit viaþa în
jurul momentelor de rugãciune. Faptele Apostolilor amintesc
despre adunarea ucenicilor lui Iisus la rugãciune în ceasul al
treilea (cf. Fapte 2, 15), despre rugãciunea Apostolului Petru la
ceasul al ºaselea în Iope (cf. Fapte 10, 9), despre participarea la
rugãciunea din templu la ceasul al nouãlea din zi (cf. Fapte 3, 1),
precum ºi despre laudele înãlþate lui Dumnezeu la miezul nopþii în
6 CUVÂNT ~NAINTE

temniþã de Apostolii Pavel ºi Sila (cf. Fapte 16, 25). Didahia celor
12 Apostoli, scriere creºtinã din secolele I-II, recomanda creºtinilor
sã se roage de trei ori pe zi. În secolul al treilea, apologetul Ter-
tulian aminteºte despre rugãciunile de dimineaþã ºi de searã, pe
care le sãvârºeau creºtinii, dar ºi de alte momente de rugãciune,
care aveau însã caracter facultativ (De oratione 23, 25, în P.L. I,
1191-1193). Tradiþia apostolicã, atribuitã Sfântului Ipolit, epis-
copul Romei (sec. al III-lea) aminteºte deja de ºapte momente de
rugãciune într-o zi ºi o noapte (cap. 41), cum face ºi scrierea
Constituþiile apostolice (cap. 8, 34), pãstratã în forma ei de la
sfârºitul veacului al IV-lea, când putem vorbi despre generalizarea
în lumea creºtinã a numãrului de ºapte Laude, dupã cuvântul
psalmistului David: De ºapte ori pe zi Te-am lãudat, Doamne
(Psalm 118, 164). Odatã cu înflorirea monahismului, îndemnul:
Rugaþi-vã neîncetat! este împlinit la mãsura lui maximã prin prac-
ticarea, în afara orelor de slujbã, a rugãciunii lui Iisus, sau a rugã-
ciunii minþii, pe care monahul, dar ºi orice creºtin râvnitor, o
rosteºte în toatã vremea ºi în tot locul.
Cel ce participã la slujbele celor ºapte Laude este introdus
tainic în „timpul mântuirii”, prin unirea haricã a omului din isto-
rie cu Dumnezeu Cel veºnic. Astfel, ziua liturgicã începe de seara,
prima slujbã din acest ciclu fiind Vecernia. Acest fapt ne învaþã cã
timpul mântuirii este diferit de timpul vieþii cãzute în pãcat sau al
uitãrii de Dumnezeu, adicã mântuirea este ridicare din pãcat ºi
comuniune cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt. Dumnezeu a chemat
lumea de la nefiinþã la fiinþã ºi o cãlãuzeºte spre luminã: ªi a fost
searã ºi a fost dimineaþã: ziua întâi (Facere 1, 5). Vecernia sim-
bolizeazã crearea lumii (prin Psalmul 103, al creaþiei) ºi perioada
Vechiului Testament (prin imnul Acum libereazã...), iar Utrenia
semnificã venirea în lume a lui Hristos, Soarele dreptãþii (Maleahi
3, 20) ºi Rãsãritul Cel de sus (Luca 1, 78), prin Cântarea
CUVÂNT ~NAINTE 7

Nãscãtoarei de Dumnezeu (cf. Luca 1, 46-55) ºi prin imnul înge-


rilor la Naºterea Domnului: Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu ºi
pe pãmânt pace... (Luca 2, 14). Ciclul celor ºapte Laude ne face sã
comemorãm ºi principalele momente ale vieþii Domnului nostru
Iisus Hristos: Naºterea (Utrenia), Pãtimirile (Ceasurile întâi ºi al
treilea), Rãstignirea (Ceasul al ºaselea), Moartea pe Cruce (Ceasul
al nouãlea), Coborârea de pe Cruce (Vecernia), Punerea în mor-
mânt (Pavecerniþa), Pogorârea la iad (Miezonoptica) ºi Învierea
(iarãºi Utrenia), dar ºi evenimentul Pogorârii Sfântului Duh
(Ceasul al treilea). De asemenea, trecerea de la noapte la zi
aminteºte, prin slujbele din acest interval, îndemnul Mântuitorului
la veghea eshatologicã, miezul nopþii amintind de a doua venire a
Mirelui Hristos (cf. Matei 25, 6), iar Utrenia de Dreapta Judecatã
(prin cei ºase psalmi, ai judecãþii) ºi de intrarea în veºnica bucurie
a Împãrãþiei cerurilor (exprimatã prin Doxologia mare). Prin
urmare, credinciosul, care este prezent ºi activ cu luare-aminte la
aceste sfinte slujbe, participã tainic la întreaga istorie a mân-
tuirii, de la crearea lumii ºi apoi cãderea omului în pãcat, pânã
la mântuirea omenirii în Hristos ºi aºteptata venire a Lui întru
slavã. Aceastã participare este un parcurs mistagogic, realizat prin
folosirea de textele biblice (îndeosebi psalmi) ºi imnografice sem-
nificative, care introduc pe omul credincios în comuniune cu
Hristos, Cel ce „ieri ºi azi ºi în veci este acelaºi” (Evrei 13, 8).
Deci, Ceaslovul este o comoarã spiritualã care, prin cadenþa
sau ritmul rugãciunilor zilnice, orienteazã viaþa omului pe pãmânt
spre lumina ºi bucuria cereascã a vieþii veºnice din Împãrãþia
Preasfintei Treimi.
Rostirea zilnicã a Laudelor bisericeºti este o îndatorire a
fiecãrui monah, dupã Regulile monahale ale Sfinþilor Pãrinþi.
Totodatã, participarea la cele ºapte Laude este cerutã, potrivit în-
drumãrilor din Liturghier, fiecãrui cleric ºi credincios care
8 CUVÂNT ~NAINTE

urmeazã sã primeascã Sfânta Împãrtãºanie sau Euharistie, consti-


tuind o necesarã ºi mult folositoare pregãtire duhovniceascã. De
aceea, Ceaslovul cuprinde ºi rugãciunile care sunt citite înainte ºi
dupã dumnezeiasca Împãrtãºire, ca ºi alte Canoane de rugãciune
care însoþesc de obicei aceastã pregãtire a sufletului creºtinului
pentru întâlnirea lui cu Hristos, Izvorul vieþii veºnice.
Binecuvântãm, cu bucurie, apariþia acestei noi ediþii a
Ceaslovului, atent diortositã ºi completatã cu necesare precizãri
tipiconale, atât pentru sãvârºirea celor ºapte Laude în cultul
public, cât ºi pentru citirea lor de cãtre clerici, monahi ºi
credincioºi mireni, în particular. În concluzie, Ceaslovul va fi
totdeauna un folositor îndrumar de rugãciune pentru clerici,
monahi ºi mireni, întrucât acesta îndeamnã pe toþi la rugãciune
neîncetatã ºi vieþuire sfântã în fiecare zi, spre dobândirea
mântuirii în iubirea milostivã a Preasfintei Treimi ºi în bucuria
negrãitã a Sfinþilor.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


CUPRINSUL
Cuv^nt `nainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

RUG|CIUNI, RÂNDUIELI {I SLUJBE

Rug\ciunile dimine]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
R^nduiala Miezonopticii din toate zilele . . . . . . . . . . . . . . 22
R^nduiala Miezonopticii din s^mbete . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
R^nduiala Miezonopticii din duminici . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Utrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ceasul `nt^i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Mijloceasul `nt^i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Ceasul al treilea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Mijloceasul al treilea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Ceasul al [aselea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Mijloceasul al [aselea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Obedni]a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Condacele de peste s\pt\m^n\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
R^nduiala mesei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
R^nduiala Panaghiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Ceasul al nou\lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Mijloceasul al nou\lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Vecernia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Rug\ciunea la masa de sear\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Pavecerni]a Mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Pavecerni]a Mic\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Rug\ciunile de sear\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Binecuv^nt\rile ~nvierii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Binecuv^nt\rile mor]ilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Troparele [i condacele Triodului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Troparele [i condacele Penticostarului . . . . . . . . . . . . . . . . 226
478 SINAXAR

Troparele ~nvierii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233


Troparele N\sc\toarei de Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Troparele de peste toat\ s\pt\m^na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

CANOANE DE RUG|CIUNI

Canon de poc\in]\ c\tre Domnul nostru Iisus Hristos . . . . . . 261


Canon de rug\ciune c\tre `ngerul p\zitor . . . . . . . . . . . . . . 268
Canon de rug\ciune c\tre puterile cere[ti
[i c\tre to]i sfin]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
R^nduiala Sfintei ~mp\rt\[iri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

ACATISTE {I PARACLISE

Acatistul Buneivestiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325


Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos . . . . . . . . . . . . . . . 358
Acatistul Sf^ntului Ierarh Nicolae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Paraclisul Preasfintei N\sc\toarei de Dumnezeu . . . . . . . . 398
Al doilea paraclis al Preasfintei N\sc\toarei de Dumnezeu . . . 413

SINAXAR PESTE TOT ANUL


Luna septembrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Luna octombrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Luna noiembrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Luna decembrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Luna ianuarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Luna februarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Luna martie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Luna aprilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Luna mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Luna iunie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Luna iulie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Luna august . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Cuprinsul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477