Sunteți pe pagina 1din 7

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la restructurarea administrației


publice centrale de specialitate
------------------------------------------------------------

În temeiul art.7 lit.c) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern


(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412), cu modificările
ulterioare, și al art.10 din Legea nr.98/2012 privind administrația publică centrală
de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164,
art.537), cu modificările ulterioare, precum și în scopul executării prevederilor
Hotărârii Parlamentului nr.89/2021 pentru aprobarea listei ministerelor
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.190, art.202), Guvernul
HOTĂRĂȘTE:

1. Se modifică denumirea Ministerului Economiei și Infrastructurii în


Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și se reorganizează prin
dezmembrare (separare) și creare a Ministerului Economiei.
Ministerul Economiei va prelua de la Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale domeniul economie, domeniul infrastructura calității și
supravegherea pieței și domeniul tehnologia informaţiei, precum și va fi succesor
de drepturi și obligații conexe domeniilor preluate.

2. Se modifică denumirea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în


Ministerul Educației și Cercetării și se reorganizează prin dezmembrare
(separare) și creare a Ministerului Culturii.
Ministerul Culturii va prelua de la Ministerul Educației și Cercetării
domeniul cultură și patrimoniu național, iar de la Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale – domeniul turism, precum și va fi succesor de drepturi și
obligații conexe domeniilor preluate.
2

3. Se modifică denumirea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției


Sociale în Ministerul Sănătății și se reorganizează prin dezmembrare (separare)
și creare a Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale va prelua de la Ministerul Sănătății
domeniul muncă, domeniul protecție socială și domeniul demografie, precum și
va fi succesor de drepturi și obligații conexe domeniilor preluate.

4. Se modifică denumirea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale


și Mediului în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și se reorganizează
prin dezmembrare (separare) și creare a Ministerului Mediului.
Ministerul Mediului va prelua de la Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare domeniul protecția mediului și schimbări climaterice și domeniul
resurse naturale, precum și va fi succesor de drepturi și obligații conexe
domeniilor preluate.
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va prelua de la
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare domeniul dezvoltare regională și
domeniul planificare spațială, precum și va fi succesor de drepturi și obligații
conexe domeniilor preluate.

5. Personalul ministerelor nou-create ca rezultat al procesului de


reorganizare urmează să-și continue activitatea în cadrul ministerelor
reorganizate până la aprobarea structurii, efectivului-limită și a statului de
personal ale acestora.
Modificarea și/sau încetarea raporturilor de serviciu/muncă ale
personalului ministerelor supuse reorganizării se efectuează după avizarea și
înregistrarea de către Cancelaria de Stat a statului de personal al acestora.
Transferul și disponibilizarea personalului din ministere ca urmare a
reorganizării se va efectua în conformitate cu Legea nr.158/2008 cu privire la
funcția publică și statutul funcționarului public și cu legislația muncii.

6. Transmiterea patrimoniului ca rezultat al procesului de reorganizare se


va efectua conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901/2015.

7. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:


1) ministerele reorganizate vor prezenta Guvernului spre aprobare, în
modul stabilit, modificările corespunzătoare la regulamentele lor de organizare și
funcționare, structura și efectivul-limită ale acestora, listele autorităților
administrative subordonate și instituțiilor publice în care exercită funcția de
fondator;
2) ministerele reorganizate vor prezenta Ministerului Finanțelor propuneri
de redistribuire către ministerele nou-create a alocațiilor bugetare aprobate prin
Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020;
3

3) ministerele nou-create vor prezenta Guvernului spre aprobare, în modul


stabilit, regulamentele lor de organizare și funcționare, elaborate în conformitate
cu Structura-tip a Regulamentului privind organizarea și funcționarea
ministerului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.595/2017, structura și
efectivul-limită ale acestora, listele autorităților administrative subordonate și
instituțiilor publice în care exercită funcția de fondator.

8. Ministerele reorganizate și ministerele nou-create:


1) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului
care aprobă structura și efectivul-limită ale ministerului, vor aproba și vor
prezenta spre avizare Cancelariei de Stat statele de personal;
2) în termenele stabilite de legislație, vor asigura înregistrarea schemelor
de încadrare la Ministerul Finanțelor;
3) în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
vor prezenta Cancelariei de Stat propuneri de ajustare a actelor normative ale
Parlamentului și, respectiv, ale Guvernului în contextul restructurării
administrației publice centrale de specialitate;
4) vor solicita Agenției Servicii Publice efectuarea înregistrărilor și a
modificărilor necesare în registrele de stat în conformitate cu legislația.

9. Ministerul Finanțelor, ca urmare a reorganizării structurale a


administrației publice centrale de specialitate, în conformitate cu prevederile
art.16 din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020, va prezenta
Guvernului, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, proiectul hotărârii Guvernului privind redistribuirea între ministere a
alocațiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020..

10. Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la pct.9, se


autorizează conducătorii ministerelor reorganizate să gestioneze alocațiile
aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020 pentru
ministerele reorganizate, inclusiv în raport cu activitățile conexe domeniilor ce
au fost preluate de ministerele nou-create.

11. Până la aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a


ministerelor nou-create, miniștrii acestor ministere vor gestiona subdiviziunile
conexe domeniilor preluate de la ministerele reorganizate conform prevederilor
prezentei hotărâri.

12. Cancelaria de Stat:


1) în termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în
baza propunerilor înaintate de către ministere conform pct.8 subpct.3), va
prezenta Guvernului spre examinare proiectele actelor normative respective;
4

2) în termen de 5 zile de la data recepționării, va aviza și va înregistra


statele de personal ale ministerelor.

13. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale Andrei SPÎNU

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Ministrul economiei Sergiu Gaibu

Ministrul agriculturii
și industriei alimentare Viorel Gherciu

Ministrul educației
și cercetării Anatolie Topală

Ministrul culturii Sergiu Prodan

Ministrul sănătății Ala Nemerenco

Ministrul muncii
și protecției sociale Marcel Spatari

Ministrul mediului Iuliana Cantaragiu